Tải bản đầy đủ

Sơ đồ hệ thống cấp nước SCG Việt Nam 0918755356 Model 092

PLANT LAYOUT
WASTE WATER TREATMNENT

WW

WW
WW

WW

WW

WW

WW

WW

WW

WW

WW

WW

500 200

P

WW

M

SL

SL

SL

SL

SL

WW

SL

5500

WW

SL

M

SL

SL
SL

SLWW

SL

SL
SL

SL

WW

SL

SL

SL

5900

WW

M
P

WW

M

P

SL
SL

200

WW

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL
SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

REVISED BY

SL

DESCRIPTION OF REVISION

SL

DATE

SL

STT
No
GENERAL NOTES

WW
SL

WW

INVESTOR
TECH. MANAGER

DOCUMENT

PROJECT

SCG-PRI02
TEL: 08.39118552 - FAX: 08.39118579

DESIGNED BY

DRAWING No

TOTAL DRWs

G. DIRECTOR
DRAWING TITLE
DRAWN BY

THE GROUND OF WASTE WATER

CN-02

DATE
CHECKED BY

02

TREATMENT
15-07-2013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×