Tải bản đầy đủ

Sơ đồ hệ thống cấp nước SCG Việt Nam 0918755356 Model 09

SL

0
Ø320

SL

SL

SL

SL

SL

WW

WW

SL


WW

WW
SL

SL
SL
SL
SL

Ø12

SL

SL

WW
SL

SL

WW
SL

SL

WW
SL

WW
SL
SL

00

KS. HUỲNH THỊ YẾN THINH

SL

MØ1 0
00

QUẢN LÝ KỸ THUẬT
TECH. MANAGER

THS. NGUYỄN VIẾT THỤY

KS. HUỲNH THỊ YẾN THINH

THIẾT KẾ
DESIGNED BY

KIỂM TRA
CHECKED BY

THS. NGUYỄN VIẾT THỤY

M

WW
VẼ
DRAWN BY

SL

WW

TEL: 08.39118552 - FAX: 08.39118579

ADD: 158 NGUYỄ N VĂ N THỦ - ĐAKAO WARD - DIST. 1 - HCM CITY

T. GIÁM ĐỐC
G. DIRECTOR

NGUYỄN VĂN MAI

SL
SL

SL

WW

5500

WW

WW

SL

WW

SL

WW
SL

M
P

WW

0
Ø250

SL

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ

SL
SL

CHỦ ĐẦU TƯ
INVESTOR

SL

M
P

NGƯỜI CHỈNH
REVISED BY

WW
SL

500 200
200

WW

ĐIỀU CHỈNH
DESCRIPTION OF REVISION

SL
SL

WW
WW
WW
WW

PLANT LAYOUT
WASTE WATER TREATMNENT

NGÀY HC
DATE

SL
SL
SL

SL
SL

CAPACITY: Q = 400 M³/DAY

STT
No

P

SCG VIỆT NAM

SL

GHI CHÚ
GENERAL NOTES

5900

0
Ø 500

PROJECT

CÔNG TRÌNH

TÊN BẢN VẼ
DRAWING TITLE

ɸ

THE GROUND OF WASTE WATER

TREATMENT

HỒ SƠ THIẾT KẾ
DOCUMENT

02

TỔN G SỐ BV
TOTAL DRWs

SCG-PRI02

CN-02

15-07-2013

BẢN VẼ SỐ
DRAWING No

NGÀY HT
DATE

0
Ø7 0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×