Tải bản đầy đủ

Sơ đồ hệ thống cấp nước SCG Việt Nam 0918755356 Model 06

AIR
AIR

AIR

AIR

AIR

SL

SL

SL

SL

Chem

SL


AIR

SL

AIR

Chem

SL
Chem

AIR

AIR

AIR
AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR


AIR
AIR

WW

AIR

AIR

SL

AIR

WW

SL

AIR

WW

SL

Chem

AIR

AIR

SL

AIR

AIR

SL

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

NOTES:
WW

WW

WW

SL

SL

SL

AIR

AIR

AIR

Chem

STT
No
GENERAL NOTES

DATE

DESCRIPTION OF REVISION

REVISED BY

Chem

Chem

Chem

INVESTOR
TECH. MANAGER

DOCUMENT

PROJECT

SCG-PRI
TEL: 08.39118552 - FAX: 08.39118579

DESIGNED BY

DRAWING No

TOTAL DRWs

G. DIRECTOR
DRAWING TITLE
DRAWN BY

THE DIAGRAM OF DOMESTIC

CN-01

WASTE WATER TREATMENT
DATE

CHECKED BY

15-07-2013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×