Tải bản đầy đủ

Sơ đồ hệ thống cấp nước SCG Việt Nam 0918755356 Model 05

STT
No
GENERAL NOTES

DATE

DESCRIPTION OF REVISION

REVISED BY

INVESTOR
TECH. MANAGER

DOCUMENT

PROJECT

SCG-PRI
TEL: 08.39118552 - FAX: 08.39118579

DESIGNED BY


DRAWING No

TOTAL DRWs

G. DIRECTOR
DRAWING TITLE
DRAWN BY

THE DIAGRAM OF WASTE WATER

CN-01

TREATMENT
DATE

CHECKED BY

15-07-2013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×