Tải bản đầy đủ

Sơ đồ hệ thống cấp nước SCG Việt Nam 0918755356 Model 03

THE GROUND OF WATER SUPPLY TREATMENT

200 650

3000

250

200

2500

200

4500

300

2000

150


350

850

300

200 500 150
100

1400

100

200

100

150

100

400

100

1300

1400

100

150

10400

DISINFECTED TANK

T07


SURGE TANK

T08

SLUDGE STORAGE TANK

2350

T06

2000

FILTER TANK

100

T05

1000

PE TANK

200

T04

350

LAMELLA CLARIFIER

150

T03

200

1500

FLOCCULATION TANK

2000

1000

T02

1500

RAPID MIXING TANK

150

200

T01

4150

ITEMS

200 500

SIGN

2900

NOTE:

4150
4550

BV SDCN

KT

13-7-2013
00
TSBVTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×