Tải bản đầy đủ

Sơ đồ hệ thống cấp nước SCG Việt Nam 0918755356 Model 01

DIAGRAM OF WATER SUPPLY TREATMENT TECHNOLOGY

SL

SL

SL

SL

Chem

Chem
Chem

SL

Chem
Chem

AIR

Chem
Chem
Chem

350

SL

Chem

>

>
>

SL

4500

SL

AIR

>

>

>

Chem
Chem

SL

AIR

SL

Chem


Chem

Chem

AIR

>

300

SL

>

>

SL

>

NOTE:
SIGN

NOTE:
ITEMS

SIGN

ITEMS

T01

RAPID MIXING TANK

PW01-A/B

INLET WATER PUMPS

T02

FLOCCULATION TANK

MX 01, MX 02

MIXED MOTOR

T03

LAMELLA CLARIFIER

PS01- A/B

SLUDGE PUMPS

T04

PE TANK

PC 01, 02, 03

CHEMICAL PUMPS

T05

FILTER TANK

CT01, 02, 03

CHEMICAL TANKS

T06

DISINFECTED TANK

PW02 - A/B/C

PRESSURE WATER PUMPS

T07

SURGE TANK

PW03 - A/B

OUTLET WATER PUMPS

ACOM01 - A/B

AIR COMPRESSOR

BV SDCN

KT

13-7-2013
00
TSBVTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×