Tải bản đầy đủ

Thực hiện chính sách phát triển cán bộ công chức từ thực tiễn quận thủ đức, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN QUẬN THỦ ĐỨC,
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

HÀ NỘI - 2018


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ KIM CÚC


THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN QUẬN THỦ ĐỨC,
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 834.04.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. HỒ VIỆT HẠNH

HÀ NỘI - 2018


LỜI CAM ĐOAN
Đề tài luận văn “Thực hiện chính sách phát triển cán bộ công chức từ
thực tiễn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu
của riêng tôi. Các thông tin có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ đúng nguyên tắc
trích dẫn tài liệu. Nghiên cứu hoàn toàn trung thực và chưa được công bố ở
công trình, đề tài nào.
Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình./.
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Kim Cúc


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc
tới gia đình, thầy cô, bạn bè những người đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực
hiện đề tài này. Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới
PGS.TS. Hồ Việt Hạnh, với sự hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm Thầy đã hướng dẫn tôi
trong suốt thời gian thực hiện đề tài này.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo trong khoa Chính
Sách Công đã tạo điều kiện cho tôi trong thời gian học tập và thực hiện khóa luận.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ, công chức đang làm việc
tại các cơ quan trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ, tạo
điều kiện thuận lợi cho tôi để tôi có điều kiện hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng do khả năng còn hạn chế nên khóa luận
khó có thể tránh khỏi những sai sót, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của
quý vị để báo cáo được hoàn thiện hơn.Tp.HCM ngày 09 tháng 04 năm 2018
Học viên

Nguyễn Thị Kim Cúc


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH
SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ........................................ 11
1.1. Khái niệm về chính sách, cán bộ, công chức và chính sách phát triển cán
bộ, công chức .................................................................................................. 11
1.2. Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức ................................. 16
1.3. Các y u tố nh hưởng đ n thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công
chức ................................................................................................................. 21
Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở QUẬN THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH.............................................................................................................. 25
2.1. Khái quát về điều kiện kinh t - xã hội Quận Thủ Đức ........................... 25
2.2. Tổ chức xây dựng k hoạch và chương trình hành động. ........................ 40
2.3. Thực hiện nội dung cụ thể của chính sách phát triển cán bộ, công chức ở
Quận Thủ Đức. ................................................................................................ 43
2.4. Đánh giá việc thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức của
Quận Thủ Đức ................................................................................................. 50
2.5. Nguyên nhân ............................................................................................ 54
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CHÍNH
SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẬN THỦ ĐỨCTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ........ 59
3.1.Quan điểm thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức ở Quận Thủ
Đức .................................................................................................................. 59
3.2. Những gi i pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách phát triển cán bộ,
công chức ở Quận Thủ Đức ............................................................................ 60
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1. Tình hình sử dụng biên ch của cơ quan Đ ng, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể Quận ……….…………………………………..……. 30
Bảng 2.2. Tình hình sử dụng biên ch khối cơ quan nhà nước ……..33
Bảng 2.3. Trình độ chuyên môn của cán bộ công chức cơ quan khối
Đ ng và các đoàn thể .……………………………………………………….36
Bảng 2.4. Trình độ lý luận chính trị của cán bộ, công chứ khối đ ng,
đoàn thể ........................................................................................................... 36
Bảng 2.5. Tình hình đào tạo cán bộ, công chức của Quận ………….37
Bảng 2.6. Tình hình đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức
khối qu n lý nhà nước ………………………………………………………39
Bảng 2.7. Các hoạt động thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công
chức ................................................................................................................. 47


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cán bộ, công chức giữ vị trí trung tâm của nền hành chính, là lực lượng
năng động và tích cực nhất trong hệ thống chính trị, tạo ra những thay đổi
quan trọng kể c thành công và thất bại của hệ thống. Chính vì vậy mà phát
triển cán bộ, công chức trở thành một trong năm mục tiêu của Chương trình
tổng thể c i cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 là: “Xây dựng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp
ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước”. Theo đó Đề án
đẩy mạnh c i cách ch độ công vụ, công chức ti p tục xác định: xây dựng một
nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu qu ”
làm mục tiêu của Đề án [20].
Trong bối c nh hiện nay, phát triển cán bộ, công chức là một việc làm
tất y u bởi một số lý do. Sự phát triển của nền kinh t thị trường đòi hỏi ph i
nâng cao chất lượng hoạch định thể ch , chính sách của đội ngũ cán bộ, công
chức. Sự phát triển của khoa học công nghệ đòi hỏi cán bộ, công chức không
ngừng rèn luyện nâng cao năng lực và trình độ. Quá trình hội nhập vào nền
kinh t th giới và môi trường “công dân toàn cầu” yêu cầu cán bộ, công chức
ph i nhạy bén và thích ứng với diễn bi n tình hình kinh t - xã hội của khu
vực và th giới. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay còn bất cập,
chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh t - xã hội [20].
Quận Thủ Đức được thành lập từ ngày 01/4/1997 theo Nghị định
03/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 1997 của Chính Phủ, trên cơ sở tách ra từ
huyện Thủ Đức cũ bao gồm: Thị trấn Thủ Đức và 07 xã cụm Bắc Thủ Đức,
cùng một phần của ấp Gò Cát ( xã Tân Phú) và ấp Trường Thọ, Bình Thọ ( xã
Phước Long) với diện tích 47,76 km2. Quận Thủ Đức là Quận có quá đô thị
hóa nhanh, vị trí địa lý nằm ở cửa ngõ Đông – Bắc Thành phố, cùng với
1


cấu trúc đô thị đa dạng, là điểm k t nối quan trọng, huy t mạch giữa hệ
thống giao thông đường bộ, đường sắt đô thị với các khu vực phát triển; là
khu vực kinh t trọng điểm Đông – Bắc Thành phố, với quy mô hoạt động
và phát triển của khu ch xuất Linh Trung I, II, khu công nghiệp Bình
Chiểu và chợ đầu mối Nông s n thực phẩm; là trung tâm phát triển về văn
hóa – thể dục thể thao – y t – giáo dục chất lượng cao của Thành phố;
cùng với nhiều công trình, dự án xây dựng k t cấu hạ tầng trọng điểm của
Trung ương và Thành phố đang triển khai thực hiện trên địa bàn,…là điều
kiện thuận lợi, nhưng cũng là thời cơ và thách thức lớn đặt ra cho Đ ng bộ,
chính quyền và Nhân dân Quận trong quá trình phát triển, đòi hỏi đội ngũ
cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ Quận đ n cơ sở ph i nỗ lức
để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, qu n lý địa phương.
Qua 20 năm không ngừng xây dựng, hệ thống chính trị của Quận ngày
càng phát triển toàn diện. Ban Chấp hành Đ ng bộ Quận luôn khẳng định vai
trò và sự lãnh đạo toàn diện của Đ ng, các chương trình hành động, Nghị
quy t của Quận ủy luôn bám sát Nghị quy t của Thành ủy, gắn với thực tiễn
địa phương, thi t thực đi vào cuộc sống nhân dân; năng lực qu n lý, điều hành
của Ủy ban Nhân dân quận và Ủy ban Nhân dân 12 phường có nhiều chuyển
bi n ti n bộ; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ
cán bộ đ ng viên, công chức từng bước nâng cao (nhất là đối với các cán bộ
chủ chốt); phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; lề lối làm việc, tinh thần,
thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức có chuyển bi n tích cực…
Hàng năm, qua đánh giá cán bộ, công chức, Quận ủy – Ủy ban Nhân dân
quận rà soát quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, ban,
đơn vị sự nghiệp và Ủy ban Nhân dân 12 phường nhằm từng bước xây dựng
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đ ng viên, công chức, viên chức của
Quận nhằm đ m b o đủ năng lực để ti p tục thực hiện thắng lợi Nghị quy t
2


của Đ ng bộ Quận, xây dựng và phát triển quận Thủ Đức trở thành quận đô
thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình [10]
Trong những năm qua, việc tăng cường thực hiện các chính sách phát
triển cán bộ, công chức trên địa bàn quận Thủ Đức đã mang lại những k t qu
tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh t , xã hội. Thực hiện Chương
trình hành động số 09-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Ban
Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quy t Đại hội Đ ng bộ Thành phố lần
IX về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
2011 – 2015, căn cứ k t qu thực hiện quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán
bộ lãnh đạo qu n lý đ n năm 2020 và những năm ti p theo của Quận và cơ
sở; hàng năm Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng, triển khai thực hiện k
hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán
bộ, đ ng viên, công chức, viên chức Quận nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa
và nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ
cán bộ, đ ng viên, công chức, viên chức Quận, đồng thời cũng là bước rà soát
cần thi t để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đ ng bộ cấp cơ sở và Quận nhiệm kỳ
2015 – 2020.
Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cho độ ngũ cán bộ, công chức đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ của Quận giai đoạn 2015-2020, Ban Thường vụ Quận ủy
Thủ Đức đã chỉ đạo thực hiện rà soát, xác định nội dung cần đào tạo, bồi
dưỡng và nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho từng giai đoạn. Xây dựng các
chương trình, nội dung bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ
cho cán bộ theo lĩnh vực, vị trí công tác của cán bộ và yêu cầu thực t của địa
phương, từ đó tạo sự chuyển bi n tích cực c về số lượng và chất lượng cho
đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn Quận.
Bên cạnh đó, trên cơ sở rà soát trình độ đào tạo, năng lực công tác cán
bộ, công chức viên chức, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở
3


xây dựng chương trình k hoạch, triển khai thực hiện. Căn cứ chức năng
nhiệm vụ của cơ quan đơn vị để xác định vị trí việc làm, sắp x p, bố trí đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với trình độ đào tạo, năng lực công tác
phù hợp đ m b o hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quan tâm, chú trọng trong
công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, qu n lý, bố trí, sử dụng và công tác
đánh giá cán bộ hàng năm theo Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08 tháng 10
năm 2014 của Bộ Chính trị, về việc lấy phi u tín nhiệm hàng năm đối với
lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong cơ quan đ ng, nhà nước, Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc xác định vị trí việc làm gắn
với trình độ đào tạo, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức đã phát huy
năng lực sở trường công tác, là cơ sở để đánh giá k t qu công tác và thực
hiện tinh gi n biên ch đối với cán bộ công chức, viên chức không hoàn thành
nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định.
Tuy đạt được những thành công đáng kể nhưng việc thực hiện chính
sách phát triển cán bộ, công chức vẫn còn một số hạn ch . Việc tổ chức công
tác đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ theo Chương
trình hành động số 39-CTrHĐ/TU của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
chưa đ m b o. Việc đánh giá nhu cầu đào tạo chưa phù hợp gây lãng phí. Đào
tạo, bồi dưỡng cấp cơ sở chưa gắn sát với quy hoạch cán bộ; có lúc chưa quan
tâm đúng mức đ n đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm cho cán bộ lãnh đạo
qu n lý đương chức. Kinh phí phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp
ứng yêu cầu công tác đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Xuất phát từ vai trò quan trọng của cán bộ công chức, nhu cầu phát
triển đội ngũ cán bộ, công chức và thực tiễn thực hiện chính sách phát triển
cán bộ công chức ở quận Thủ Đức, tác gi nhận thấy cần thi t ph i có những
gi i pháp phù hợp để thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức được
hiệu qu , góp phần c i cách nền hành chính và phát triển đất nước. Đó là lý
do mà tác gi lựa chọn đề tài “Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công
4


chức từ thực tiễn Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn thạc
sĩ.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Xuất phát từ vị trí của cán bộ, công chức trong nền hành chính nói
riêng và trong hệ thống chính trị nói chung, nhiều nhà nghiên cứu tập trung
vào các vấn đề phát triển cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu của thời cuộc.
Có thể kể ra một số nghiên cứu quan trọng như sau:
Một số nghiên cứu tập trung vào chủ đề phát triển cán bộ, công chức ở
một lĩnh vực cụ thể. Luạ n án ti n sĩ kinh t "Xây dựng đọ i ngũ công chức
quản lý nhà nu ớc về kinh tế ngoại thành qua thực tế các huy

n ngoại

thành Hà Nọ i)" của Trần Huy Sáng [6]. Luạ n án tập trung làm rõ một số
vấn đề lý thuy t và thực tiễn về xây dựng đọ i ngũ công chức qu n lý nhà
nu ớc về kinh t ngoại thành; đánh giá thực trạng đọ i ngũ công chức qu n
lý nhà nu ớc về kinh t qua thực tiễn các huy

n ngoại thành Hà Nọ i;

cũng như đề xuất các gi i pháp nâng cao chất lu ợng đọ i ngũ công chức
qu n lý nhà nu ớc về kinh t . Luận án đề cập được những vấn đề lý thuy t về
xây dựng đội ngũ công chức, tuy nhiên chỉ dừng lại ở phạm vi của ngành kinh
t thuộc các huyện ngoại thành Hà Nội. Tuy có giá trị tham kh o, nhưng vẫn
còn hạn ch . Ngoài ra còn có Luận văn Thạc sĩ Qu n lý đội ngũ cán bộ, công
chức tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Trần Thị Vân [13].
Một số nghiên cứu tập trung vào chủ đề phát triển cán bộ, công chức
cấp xã. Có thể kể ra với nghiên cứu của Nguyễn Huy Kiệm [15] “Nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở vùng đồng bằng Sông Cửu
Long”; tác gi Trần Đình Thắng [7] với nghiên cứu “Xây dựng đội ngũ, cán
bộ công chức sở sở ở Việt Nam”; tác gi Nguyễn Thị Th o [8] với “Nâng cao
chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá”.
Luạ n va n đã làm rõ các vấn đề liên quan đ n đào tạo nguồn cán bộ,
công chức cấp xã và vi

c sử dụng đọ i ngũ này sau đào tạo; đã h
5

thống


hóa các quy định của pháp luạ t về đào tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã
và các quy định có liên quan đ n cán bộ, công chức cấp xã sau đào tạo; đã
đánh giá thực trạng vi

c đào tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã và vi

sử dụng nguồn cán bọ

sau đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất

mọ t số gi i pháp nhằm hoàn thi
công chức cấp xã cũng nhu

c

n pháp luạ t về đào tạo nguồn cán bộ,

các gi i pháp nâng cao hi

u qu sử dụng nhân

lực sau đào tạo.
Một số nghiên cứu về phát triển cán bộ, công chức nói chung như
Luạ n va n thạc sĩ kinh t “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong quá
trình c i cách hành chính” của Nguyễn Thị La [16].
Tuy phạm vi nghiên cứu có khác nhau nhưng những nghiên cứu trên
đều hướng tới một số nội dung quan trọng trong phát triển, xây dựng cán bộ
công chức như (1) lý thuy t về cán bộ, công chức và phát triển cán bộ, công
chức; (2) thực trạng xây dựng, phát triển, đào tạo cán bộ công chức; (3) gi i
pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức. Những nội dung vừa nêu trên có
giá trị tham kh o trong quá trình nghiên cứu cho Luận văn của Học viên. Tuy
nhiên vẫn còn nhiều hạn ch cần được ti p tục nghiên cứu trong Luận văn
này.
Thứ nhất, những nghiên cứu về đào tạo, phát triển, xây dựng cán bộ,
công chức tuy phong phú và đa dạng nhưng chưa có nghiên cứu nào tập trung
vào thực tiễn quận Thủ Đức.
Thứ hai, những nghiên cứu trên không ti p cận từ góc độ thực hiện
chính sách mặc dù trong từng gi i pháp có những ki n nghị mang tính chính
sách nhưng để nói rằng họ ti p cận từ góc độ chính sách và thực hiện chính
sách là không tho đáng.
Tóm lại, cần thi t ph i có nghiên cứu tập trung vào việc thực hiện chính
sách phát triển cán bộ, công chức và gắn với thực tiễn của quận Thủ Đức.

6


Luận văn đầy đủ ở file:Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×