Tải bản đầy đủ

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức từ thực tiễn quận bình thạnh, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Đoàn Thanh Trung

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN
BỘ, CÔNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN QUẬN BÌNH THẠNH,
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

HÀ NỘI - 2018


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Đoàn Thanh Trung


THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN
BỘ, CÔNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN QUẬN BÌNH THẠNH,
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS NGUYỄN KHẮC BÌNH

HÀ NỘI - 2018


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC .............................................8
1.1. Một số khái niệm cơ bản ...................................................................................... 8
1.2. Một số quan điểm về thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức ........................................................................................................................... 12
1.3. Những vấn đề cơ bản về thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức ........................................................................................................................... 20
Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI
DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH ...............................................................................................................28
2.1. Đặc điểm tự nhiên, xã hội của quận Bình Thạnh ............................................... 28
2.2. Thực trạng thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ........... 37
2.3. Đánh giá thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chức quận Bình
Thạnh ......................................................................................................................... 57
Chương 3: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI
DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH ...............................................................................................................64
3.1. Quan điểm .......................................................................................................... 64
3.2. Mục tiêu ............................................................................................................. 64
3.3. Những giải pháp thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
quận Bình Thạnh ....................................................................................................... 68
KẾT LUẬN ..............................................................................................................79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CBCC

: Cán bộ, công chức

ĐTBD

: Đào tạo, bồi dưỡng

HĐND

: Hội đồng nhân dân

LLCT

: Lý luận chính trị

QLHCNN

: Quản lý hành chính nhà nước

QLNN

: Quản lý nhà nước

UBND

: Ủy ban nhân dân


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1. Bảng tổng hợp tỷ lệ cơ cấu CBCC theo trình độ chuyên môn
Bảng 2.2. Bảng tổng hợp tỷ lệ cơ cấu giới tính CBCC
Bảng 2.3. Bảng tổng hợp tỷ lệ cơ cấu CBCC theo độ tuổi
Bảng 2.4. Bảng tổng hợp tỷ lệ cơ cấu CBCC theo trình độ lý luận chính trị
Bảng 2.5. Bảng tổng hợp tỷ lệ cơ cấu CBCC về trình độ tin học
Bảng 2.6. Bảng tổng hợp tỷ lệ cơ cấu CBCC về trình độ ngoại ngữ
Bảng 2.7. Từ năm 2015 - 2017, CBCC đã tham gia các lớp ĐTBD
Bảng 2.8. Đánh giá của CBCC về các khóa ĐTBD CBCC đã tham dự
Bảng 2.9. Khó khăn mà CBCC các cơ quan, đơn vị thuộc quận gặp khi tham
gia các khóa ĐTBD
Bảng 2.10. Đánh giá tác động của các khóa ĐTBD CBCC các cơ quan, đơn vị
thuộc quận đến chuyển biến năng lực thực thi công vụ
Bảng 2.11. Nhu cầu tham gia các khóa ĐTBD CBCC trong các cơ quan, đơn
vị thuộc quận trong thời gian tới


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, từng bước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2020
nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XII tiếp tục đề ra định hướng hội nhập quốc tế
trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XII) khẳng định tầm quan trọng trong thực hiện có hiệu quả
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong
bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Bối
cảnh trong nước và quốc tế cùng với yêu cầu nâng cao hiệu quả của hội nhập
kinh tế đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ CBCC từ trung ương đến
địa phương. CBCC có vai trò quan trọng trong hoạt động công vụ, trong xây
dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước; xây dựng đội ngũ CBCC vững vàng về
lập trường, vì nước, vì dân, gương mẫu về đạo đức, có trí tuệ, kiến thức và
năng lực hoạt động thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa là chủ trương và chính sách lớn trong nội dung công tác cán
bộ của Đảng, Nhà nước ta.
Sự nghiệp đổi mới ở nước ta đã trải qua hơn 30 năm với sự nỗ lực vượt
bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thay đổi cơ bản và toàn diện,
làm cho thế và lực, uy tín của nước ta càng tăng trên trường quốc tế. Có thể
khẳng định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước nói riêng, toàn
bộ hệ thống chính trị nói chung được quyết định bởi phẩm chất, năng lực
công tác của đội ngũ CBCC. Do đó, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ
CBCC cả về năng lực chuyên môn lẫn phẩm chất chính trị, đạo đức cách
mạng trong giai đoạn hiện nay trở thành khâu then chốt và cấp thiết.
1


Qua quá trình phát triển, đội ngũ CBCC đã có những bước phát triển về
cả số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, số lượng CBCC có đầy đủ năng lực,
trình độ chuyên môn, khả năng ngoại ngữ, tin học và kinh nghiệm thực tiễn để
tham gia hiệu quả, trực tiếp vào quản lý nhà nước còn chưa nhiều, một bộ
phận không nhỏ đội ngũ CBCC chưa được ĐTBD một cách hệ thống, chuyên
nghiệp về các kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Bên
cạnh những hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực mình phụ trách, việc bổ sung thêm
kiến thức, kỹ năng cơ bản về các ngành, các lĩnh vực khác cho CBCC là điều
rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội
ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có kiến thức và
năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân, có nhân cách
và lối sống trong sáng, mẫu mực, hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ được
giao; có ý thức tổ chức kỷ luật cao thông qua các hình thức ĐTBD phù hợp,
hiệu quả, gắn ĐTBD với quy hoạch và theo nhu cầu thực tế của tổ chức là
một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được Đảng, Nhà nước ta xác định
trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 2020 và liên tiếp được khẳng định qua các kỳ Đại hội của Đảng. Đây còn là
một trong những nội dung quan trọng của công tác cải cách hành chính, nhằm
xây dựng đội ngũ CBCC phù hợp với yêu cầu của nền hành chính dân chủ,
hiện đại; là khâu có tính chất quyết định trong công tác cán bộ nhằm nâng cao
trình độ quản lý, năng lực điều hành, phẩm chất đạo đức của đội ngũ CBCC.
Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền
quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ CBCC đã từng bước
trưởng thành hơn. Tuy nhiên, CBCC quận do được hình thành từ nhiều
nguồn, trưởng thành chủ yếu thông qua thực tiễn, chưa được đào tạo cơ bản,
thiếu vốn kiến thức chuyên môn, kiến thức lý luận chính trị. Vì vậy, trong
nhận thức và chỉ đạo thực tiễn, một số CBCC mắc phải bệnh kinh nghiệm,
2


điều hành công tác lãnh đạo, quản lý cũng như xử lý công việc một cách máy
móc, kém hiệu quả. Từ thực tế trên đòi hỏi đội ngũ CBCC quận Bình Thạnh
phải không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.
Với những ý nghĩa đó, đề tài luận văn “Thực hiện chính sách đào tạo,
bồi dưỡng CBCC từ thực tiễn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí
Minh” là đề tài có tính cấp thiết, có nhiều ý nghĩa lý luận và thực tiễn, nhất là
đối với quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng việc thực hiện
chính sách ĐTBD đội ngũ CBCC, đánh giá những kết quả đạt được và hạn
chế cần khắc phục trong công tác ĐTBD tại quận Bình Thạnh. Từ một số đề
xuất nhằm hoàn thiện thêm trong quá trình thực hiện chính sách đối với công
tác ĐTBD CBCC quận Bình Thạnh nhằm tạo ra đội ngũ CBCC của quận có
đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay.
2. Tình hình nghiên đề tài
Trong thời gian qua có rất nhiều công trình nghiên cứu, đề tài của các
tác giả về công tác ĐTBD CBCC như:
Nguyễn Thị La, ĐTBD CBCC trong quá trình cải cách hành chính,
Trang thông tin điện tử Tạp chí Cộng sản www.tapchicongsan.org.vn ngày
04/9/2015. Tác giả khẳng định để xây dựng được đội ngũ CBCCVC có phẩm
chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao,
tận tụy phục vụ nhân dân, bên cạnh các khía cạnh khác nhau của công tác tổ
chức cán bộ còn cần phải có các hình thức ĐTBD phù hợp, hiệu quả. Tác giả
phân tích một số hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng; đào tạo chưa gắn
kết chặt chẽ với bố trí, sử dụng… Tác giả đề xuất hướng đổi mới, nâng cao
chất lượng ĐTBD trên nhiều phương diện.
Phạm Cao Việt Linh (2007), Hoàn thiện QLNN về công tác ĐTBD
CBCC hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, luận
3


văn Thạc sĩ quản lý hành chính công, Học viện hành chính Quốc gia. Trên cơ
sở khái quát chung một số lý luận về QLNN về ĐTBD CBCC hành chính, tác
giả phân tích sâu về thực trạng, bất cập, hạn chế trong QLNN về ĐTBD
CBCC hành chính tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra các nhóm giải
pháp nâng cao hiệu quả QLNN về ĐTBD CBCC hành chính trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Hoàn Hải (2012), Nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC - từ
thực tiễn tỉnh Hậu Giang, luận văn Thạc sĩ quản lý hành chính công, Học viện
Hành chính Quốc gia. Tác giả của luận văn đã khái quát lý luận chung về
nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC, làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến chất
lượng ĐTBD CBCC. Trên cơ sở lý luận, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng
công tác ĐTBD CBCC tại tỉnh Hậu Giang làm cơ sở đề xuất 8 giải pháp nâng
cao chất lượng ĐTBD CBCC tại tỉnh này.
Nguyễn Thị Huyền (2012), ĐTBD công chức các cơ quan hành chính
nhà nước cấp tỉnh (từ thực tiễn tỉnh Đăk Nông), luận văn Thạc sĩ quản lý hành
chính công, Học viện Hành chính Quốc gia. Tác giả phân tích, đánh giá thực
trạng ĐTBD công chức tỉnh Đăk Nông trên một số khía cạnh về xây dựng thể
chế về ĐTBD gồm các quy định của Nhà nước về ĐTBD, các biện pháp triển
khai thực hiện quy định của Nhà nước, chính sách của địa phương. Từ đó, đề
xuất ba nhóm giải pháp đối với cơ quan QLNN; cơ sở đào tạo và với công
chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng QLNN về ĐTBD tại địa phương.
Nguyễn Tuấn Anh (2013), ĐTBD công chức ngành hải quan từ thực
tiễn tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, luận văn Thạc sĩ quản lý hành
chính công, Học viện Hành chính Quốc gia. Tác giả hệ thống một số lý luận
chung về ĐTBD công chức ngành hải quan; kinh nghiệm của một số nước về
ĐTBD công chức (Pháp, Nhật bản, Singapore). Tác giả phân tích, đánh giá
thực trạng ĐTBD công chức ngành hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hồ
4


Chí Minh về chương trình, giáo trình; tổ chức, phương thức ĐTBD; đội ngũ
giảng viên để đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng ĐTBD như: hoàn
thiện hệ thống văn bản; tổ chức bộ máy ĐTBD; hệ thống chương trình, giáo
trình, tài liệu ĐTBD; chú trọng đánh giá sau ĐTBD.
Nguyễn Vũ Lâm (2015), Nâng cao chất lượng ĐTBD đội ngũ công
chức Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, luận văn Thạc sĩ quản lý
hành chính công, Học viện Hành chính Quốc gia. Tác giá phân tích thực trạng
ĐTBD công chức tại Sở Giao thông vận tải qua công tác xác định nhu cầu
ĐTBD, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả ĐTBD và đề
xuất 8 giải pháp về nhận thức, quan tâm thực hiện xác định nhu cầu ĐTBD,
xây dựng và thực hiện kế hoạch trên cơ sở vị trí việc làm, nhu cầu thực tiễn
tại đơn vị, chế độ chính sách hỗ trợ, đổi mới chương trình ĐTBD, xây dựng
đội ngũ giảng viên … nhằm góp phần nâng cao chất lượng ĐTBD tại Sở Giao
thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra cũng có nhiều công trình nghiên cứu, những đề tài đã tập
trung nghiên cứu về CBCC và công tác ĐTBD CBCC ở nhiều góc độ khác
nhau. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu, đề tài đã đưa ra một số giải
pháp nâng cao hiệu quả ĐTBD CBCC và khẳng định vai trò to lớn của đội
ngũ CBCC và tầm quan trọng của công tác ĐTBD CBCC. Các công trình
nghiên cứu đã tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau từ phương diện lý luận, pháp
lý, thực tiễn. Tuy nhiên, việc nghiên cứu nội dung về công tác ĐTBD CBCC
cấp quận, huyện cần nghiên cứu từ thực tiễn vùng, miền; khả năng, điều kiện
của mỗi địa phương để áp dụng thực hiện chính sách ĐTBD CBCC hợp lý,
đưa ra những giải pháp phù hợp.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở lý luận về thực hiện chính sách ĐTBD CBCC và đánh giá
5


thực trạng thực hiện chính sách ĐTBD CBCC của quận Bình Thạnh để đề
xuất các giải pháp tổ chức thực hiện chính sách ĐTBD CBCC trong những
năm tới.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, đề tài có nhiệm vụ:
- Xác lập cơ sở lý luận về thực hiện chính ĐTBD CBCC.
- Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách ĐTBD CBCC trên địa bàn
quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây.
- Đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện chính sách ĐTBD CBCC từ
của quận Bình Thạnh trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Giải pháp thực hiện chính sách ĐTBD CBCC quận Bình Thạnh, thành
phố Hồ Chí Minh.
4.2. Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi không gian: Luận văn nghiên cứu việc thực hiện chính sách
ĐTBD CBCC quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Phạm vi thời gian: Luận văn nghiên cứu từ năm 2015 - 2017.
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận
Luận văn vận dụng phương pháp nghiên cứu chính sách công kết hợp
với nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực tế với cách tiếp cận liên ngành,
đa ngành.
5.2. Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn vận dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp để thu thập
phân tích và khai thác thông tin từ các nguồn có sẵn liên quan đến đề tài
nghiên cứu, các bài viết, các văn kiện, tài liệu, nghị quyết Đảng, nghị định,
thông tư của Nhà nước, bộ ngành ở Trung ương và địa phương để làm rõ
6


những vấn đề lý luận về thực hiện chính sách ĐTBD CBCC.
Đề tài vận dụng phương pháp thống kê, thu thập số liệu từ các báo cáo,
tài liệu thống kê của chính quyền cấp quận, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị;
kết hợp với phương pháp khái quát thực tiễn, phân tích định tính, suy luận
logic, diễn giải nhằm phân tích thực trạng việc thực hiện chính sách ĐTBD
CBCC quận Bình Thạnh trong những năm gần đây; từ đó, đưa ra định hướng,
quan điểm, giải pháp cho chính sách ĐTBD CBCC quận Bình Thạnh trong
những năm tới.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
Luận văn góp phần làm sáng tỏ về mặt lý luận của tổ chức thực hiện
chính sách ĐTBD CBCC.
Ý nghĩa thực tiễn:
Trong Luận văn đã đánh giá thực trạng thực hiện chính ĐTBD CBCC
trên địa bàn quận ở Thành phố Hồ Chí Minh; chỉ ra những ưu điểm và bất cập
trong việc thực hiện chính sách trên để từ đó đề xuất một số giải pháp tổ chức
thực hiện chính sách ĐTBD CBCC cho phù hợp với bối cảnh mới của đất
nước và Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Cơ cấu
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Luận văn được bố cục như sau:
Chương 1. Những vấn đề lý luận về thực hiện chính sách ĐTBD
CBCC.
Chương 2. Thực trạng thực hiện chính sách ĐTBD CBCC quận Bình
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Chương 3. Giải pháp thực hiện chính sách ĐTBD CBCC quận Bình
Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

7


Luận văn đầy đủ ở file:Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×