Tải bản đầy đủ

BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP (trường đh CN TPHCM) 9 điểm nhật ký chứng từ

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT LÀO
1. Quá trình hình thành và phát triển..................................................................................................1
1.1 Sự ra đời.......................................................................................................................................1
1.2 Tình hình lao động của công ty....................................................................................................2
1.3 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty.................................................................................2
1.3.1 Năng lực tài chính.....................................................................................................................2
1.3.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật..............................................................................................................2
2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công tu Cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt
Lào......................................................................................................................................................3
2.1. Chức năng, nhiệm vụ, nghành nghề kinh doanh.........................................................................3
2.1.1 Chức năng của công ty..............................................................................................................3
2.1.2 Nhiệm vụ...................................................................................................................................3
2.1.3 Ngành nghề kinh doanh............................................................................................................4
2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ.........................................................................4
2.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý................................................................................................6
Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban............................................................................................7
2.4 Nội dung tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP ĐTHTKT Việt Lào.......................................7
2.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán............................................................................................................7
2.4.1.2 Cơ cấu bộ máy kế toán...........................................................................................................7

2.4.2 Tổ chức thực hiện các phần hành kế toán.................................................................................9
2.4.2.1 Niên độ kế toán......................................................................................................................9
2.4.2.3 Hình thức ghi sổ.....................................................................................................................9
2.4.2.4 Phương pháp tính thuế GTGT..............................................................................................11
2.4.2.5 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho..................................................................................11
2.4.2.6 Phương pháp khấu hao Tài sản cố định................................................................................11
2.5 Các phần hành kế toán................................................................................................................11
2.5.1 Kế toán vốn bằng tiền..............................................................................................................11
2.5.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, các khoản phải thu, phải trả, thuế và các
khoản phải nộp Nhà nước................................................................................................................12
2.5.3 Kế toán tài sản cố định hữu hình (TSCĐ HH), công cụ dụng cụ (CCDC).............................13
2.5.4 Kế toán hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.................................................14
2.5.6 Kế toán tổng hợp.....................................................................................................................16
2.6 Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính............................................................................................16
2.6.1 Kỳ lập báo cáo.........................................................................................................................16
2.6.2 Các báo cáo tài chính theo quy định.......................................................................................16
2.6.3 Tổ chức kiểm tra công tác kế toán..........................................................................................17
2.6.3.1 Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan hữu quan................................17
2.6.3.2 Công tác kiểm tra nội bộ doanh nghiệp...............................................................................17
2.7 Những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển trong công tác kế toán tại đơn vị thực tập......17
2.1 KẾ TOÁN TIỀN MẶT...............................................................................................................19
2.1.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................................................19
2.1.3 Sổ kế toán sử dụng..................................................................................................................19
2.1.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ..........................................................................................................19
2.1.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh....................................................................................................20


2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng........................................................................................................32
2.2.1 Chứng từ sử dụng....................................................................................................................32
2.2.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................................................32
2.2.3 Sổ kế toán sử dụng..................................................................................................................32
2.2.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ..........................................................................................................32
2.2.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh....................................................................................................32
2.3 Kế toán công nợ tạm ứng...........................................................................................................38
2.3.1 Chứng từ sử dụng....................................................................................................................38
2.3.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................................................38
2.3.3 Sổ kế toán sử dụng..................................................................................................................38
2.3.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh....................................................................................................38
2.4 Kế toán nợ phải thu....................................................................................................................42
2.4.1 Chứng từ sử dụng....................................................................................................................42


2.4.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................................................42
2.4.3 Sổ kế toán sử dụng..................................................................................................................42
2.4.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ..........................................................................................................42
2.4.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh....................................................................................................42
2.5 Kế toán hàng tồn kho.................................................................................................................46
2.5.1 Chứng từ sử dụng....................................................................................................................46
2.5.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................................................46
2.5.3 Sổ kế toán sử dụng..................................................................................................................46
2.5.4 Tóm tắt quy trình kế toán........................................................................................................46
2.5.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh....................................................................................................46
2.6 Kế toán phải trả cho người bán..................................................................................................52
2.6.1 Chứng từ sử dụng....................................................................................................................52
2.6.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................................................52
2.6.3 Sổ kế toán sử dụng..................................................................................................................52
2.6.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh....................................................................................................52
2.7 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ......................................................................56
2.7.1 Chứng từ sử dụng....................................................................................................................56
2.7.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................................................56
2.7.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ..........................................................................................................56
2.7.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh....................................................................................................56
2.8 Kế toán doanh thu tài chính.......................................................................................................62
2.8.1 Chứng từ sử dụng....................................................................................................................62
2.8.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................................................62
2.8.3 Sổ kế toán sử dụng..................................................................................................................62
2.8.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ..........................................................................................................62
2.8.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh....................................................................................................62
2.9 Kế toán giá vốn hàng bán...........................................................................................................65
2.9.1 Chứng từ sử dụng....................................................................................................................65
2.9.2. Tài khoản sử dụng..................................................................................................................65
2.9.3 Sổ kế toán sử dụng..................................................................................................................65
2.9.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ..........................................................................................................65
2.9.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh....................................................................................................65
2.10 Kế toán chi phí tài chính..........................................................................................................70
2.10.1 Chứng từ sử dụng..................................................................................................................70
2.10.2 Tài khoản sử dụng.................................................................................................................70


2.10.3 Sổ kế toán sử dụng................................................................................................................70
2.10.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ........................................................................................................70
2.10.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh..................................................................................................70
2.11 Kế toán chi phí bán hàng..........................................................................................................76
2.11.1 Chứng từ sử dụng..................................................................................................................76
2.11.2 Tài khoản sử dụng.................................................................................................................76
2.11.3 Sổ kế toán sử dụng................................................................................................................76
2.11.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ........................................................................................................76
2.11.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh...................................................................................................76
2.12 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp......................................................................................82
2.12.1 Chứng từ sử dụng..................................................................................................................82
2.12.2 Tài khoản sử dụng.................................................................................................................82
2.12.3 Sổ kế toán sử dụng................................................................................................................82
2.12.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ........................................................................................................82
2.12.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh..................................................................................................82
2.13 Kế toán thu nhập khác..............................................................................................................87
2.13.1 Chứng từ sử dụng..................................................................................................................87
2.13.2 Tài khoản sử dụng.................................................................................................................87
2.13.3 Sổ kế toán sử dụng................................................................................................................87
2.13.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ........................................................................................................87
2.13.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh..................................................................................................87
2.14 Kế toán chi phí khác.................................................................................................................92
2.14.1 Chứng từ sử dụng..................................................................................................................92
2.14.2 Tài khoản sử dụng.................................................................................................................92
2.14.3 Sổ kế toán sử dụng................................................................................................................92
2.14.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ........................................................................................................92
2.14.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh..................................................................................................92
2.15 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.......................................................................................97
2.15.1 Chứng từ sử dụng..................................................................................................................97
2.15.2 Tài khoản sử dụng.................................................................................................................97
2.15.3 Sổ kế toán sử dụng................................................................................................................97
2.15.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ........................................................................................................97
2.15.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh..................................................................................................97
2.16 Lập báo cáo tài chính.............................................................................................................102
2.16.1 Bảng cân đối số phát sinh....................................................................................................102
2.16.2 Bảng cân đối kế toán...........................................................................................................102
2.16.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ..................................................................................................102
2.16.5 Thuyết minh BCTC.............................................................................................................102
2.17 Lập báo cáo thuế GTGT.........................................................................................................102
2.17.1 Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào....................................................................................102
2.17.2 Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra........................................................................................102
2.17.3 Tờ khai thuế GTGT.............................................................................................................102
3.1 Nhận xét về công tác kế toán nói chung..................................................................................103
3.1.1 Ưu điểm.................................................................................................................................103
3.1.1.1 Về bộ máy kế toán..............................................................................................................103
3.1.1.2 Về hình thức tổ chức hạch toán..........................................................................................103
3.1.1.3 Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán...................................................................104
3.1.2 Những tồn tại.........................................................................................................................104


3.1.2.1 Về phương pháp kế toán....................................................................................................104
3.1.2.2 Về việc hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu...............................................................104
3.1.2.3 Về việc trích lập các khoản dự phòng................................................................................104
3.1.2.4 Về tài khoản sử dụng..........................................................................................................104
3.1.2.5 Về công tác xác định kết quả kinh doanh...........................................................................105
3.1.3 Kiến nghị...............................................................................................................................105
3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp.............................................................................................106


LỜI MỞ ĐẦU
*****
Xã hội càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng phong phú và đa dạng,
điều đó đòi hỏi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng phải ngày
càng mở rộng và phát triển không ngừng. Trong cơ chế kinh tế mới, Doanh nghiệp
được Nhà nước giao quyền tự chủ về tài chính, quyền tổ chức sản xuất kinh doanh,
nghĩa là bản thân mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo, phải tự chịu trách
nhiệm với kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn vốn và quan trọng hơn là phải
kinh doanh có lãi
Mặt khác, như chúng ta đã biết, bất kỳ doanh nghiệp nào ngay từ lúc mới hình thành
cũng phải đương đầu với một quy luật mang tính sống còn đó là quy luật cạnh tranh.
Cạnh tranh là khó khăn nhưng cũng là động lực để mỗi doanh nghiệp không ngùng
vươn lên tự hoàn thiện mình. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi Việt Nam đã là
thành viên chính thức của Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO), và hoàn thành lộ
trình cắt giảm thuế quan CEFT năm 2006 thì sự cạnh tranh mà họ phải đương đầu
ngày càng trở nên gay gắt quyết liệt hơn. Đối thủ giờ đây không chỉ còn là những
doanh nghiệp trong nước mà đã vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia: Là những
công ty, những tập đoàn hùng mạnh trên thế giới
Trong bối cảnh đó, sản xuất ra sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng
cũng như tổ chức tốt khâu tiêu thụ sản phẩm có ỹ nghĩa to lớn trong việc nâng cao
đời sống người lao động, tích lũy giúp doanh nghiệp tồn tại, vươn lên củng cố vị thế
trên thương trường. Chính vì vậy, công tác quản lý quá trình bán hàng và xác định
kết quả bán hàng là việc làm hết sức cần thiết, đặc biệt là tại các doanh nghiệp
thương mại, bởi lẽ đây là điểm mấu chốt giúp họ có thể thu hồi vốn kinh doanh, tiết
kiệm thời gian luân chuyển vốn, bù đắp được chi phí bỏ ra và quan trọng là đạt được
lợi nhuận mong muốn để doanh nghiệp có thể tồn tại và thực hiện tái sản xuất mở
rộng.
Kế toán từ khi ra đời cho đến nay luôn tỏ ra là một công cụ đắc lực giúp cho các
nhà quản trị doanh nghiệp quản lý tốt hơn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp
thông tin cho việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
Qua một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư hợp tác kinh tế Việt –
Lào, em đã nhận thức được vai trò quan trọng của Công tác kế toán, kết hợp với
kiến thức được trang bị ở nhà trường và những tài liệu thu nhập được cùng với sự
hướng dẫn tận tình của Giảng viên Phan Khánh Hồi, trưởng phòng kế toán Phạm
Thị Chung, cùng tập thể cán bộ phòng kế toán tài vụ công ty, em xin trình bày quá
trình công tác kế toán tại công ty với 3 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư hợp tác kinh
tế Việt – Lào.


Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty Cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế
Việt – Lào.
Chương 3: Giải pháp khắc phục và kiến nghị.
Do thời gian nghiên cứu còn hạn chế cũng như sự biến động nhanh chóng của kinh
tế thị trường nên bài báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em
kính mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của cô giáo, tập thể cán bộ phòng kế toán
cũng như những người quan tâm đến vấn đề này để bài báo cáo được hoàn thiện
hơn.
Em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo các phòng ban, cán bộ
phòng kế toán của Công ty Cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt – Lào và đặc biệt là
Giảng viên Phan Khánh Hồi đã trực tiếp hướng dẫn tận tình trong quá trình tìm hiểu
và nghiên cứu bài báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn !
Nhóm sinh viên: - Nguyễn Thị Trà Giang
- Bùi Thị Hà


NHẬN XÉT
(Của cơ quan thực tập)
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................


NHẬN XÉT
(Của giảng viên hướng dẫn)
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

NHẬN XÉT


(Của giáo viên phản biện)
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................


CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT LÀO
1. Quá trình hình thành và phát triển.
1.1 Sự ra đời.
Trong xu thế toàn cầu hóa để hội nhập với nền kinh tế thế giới Đảng và Nhà nước
ta đã mở rộng kinh tế đối ngoại. Vào năm 1997, trong báo cáo của Chính phủ tại kỳ
họp thứ II Quốc hội khóa X đã đề ra nhiệm vụ “ Cần tập trung hàng xuất khẩu có
chất lượng cao, tổ chức xuất khẩu nhanh và mạnh. Duy trì, củng cố phát triển thị
trường hiện có, đồng thời xúc tiến việc nghiên cứu khảo sát và tìm kiếm mở rộng thị
trường xuất khẩu mới, đặc biệt là xuất khẩu các mặt hàng Nông sản và hàng công
nghiệp chế biến. Các ngành và các tỉnh thành phố phải đẩy mạnh xuất khẩu hàng
Nông sản”.
Nghệ An là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi ( có ga tàu, sân bay, cảng biển, cửa khẩu
xuyên quốc gia, quốc tế, quốc lộ 1A), nguồn hàng xuất khẩu lớn lại có chung đường
biên giới với nước bạn Lào, hàng hóa của nước bạn quá cảnh Việt Nam. Đây là
những điều kiện thuận lợi để Nghệ An mở rộng hợp tác kinh tế với nước bạn Lào
trong chiến lược hợp tác toàn diện, đặc biệt là của Đảng và Nhà nước Việt Nam
chúng ta với nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào ( CHDCND Lào).
Trên cơ sở đó, ngày 25/09/1998, xí nghiệp Đầu tư hợp tác kinh tế với CHDCND
Lào được thành lập theo quyết định số 3514/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghệ An.Ngày
11/11/1999, theo quyết định số 3893/QĐ-UB xí nghiệp đổi tên thành Công ty
thương mại và dịch vụ tỉnh Nghệ An để tiếp tục thực hiện dự án “ Phát triển kinh tế
hợp tác với CHDCND Lào”, trực thuộc Sở Thương mại Nghệ An quản lý.
Thực hiện quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ số 73/2003/QĐ-TT ngày
29/04/2003 phê duyệt “ Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước
thuộc UBND tỉnh Nghệ An đến năm 2005”, công ty đã thực hiện thủ tục để sang đầu
năm 2006 tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp với trị giá cổ phần bán ra là 80%.
Nay công ty có tên gọi mới là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế Việt –
Lào. Tên giao dịch quốc tế là: Viet –Laos Investment and Economic Cooperation
Joint stock Company. Viết tắt VILACONA, có trụ sở chính tại số 01, đường Phan
Bội Châu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Công ty có các đơn vị trực thuộc:
- Cửa hàng thương mại Việt Lào
- Trung tâm kinh doanh tổng hợp Việt Lào
- Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng Việt Lào
- Khách sạn Việt Lào
- Nhà hàng, khách sạn sinh thái Việt Lào
- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển kinh tế Đông Nam
1


Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng, mã
số thuế, tài khoản ở các Ngân hàng ( Ngân hàng Ngoại thương Vinh, Ngân hàng
công thương Nghệ An, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Nghệ An, Ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển nông thôn TP Vinh, Ngân hàng Công thương Việt Nam chi
nhánh Bến Thủy, Ngân hàng công thương Cửa Lò).
1.2 Tình hình lao động của công ty:
Trước đây, toàn công ty có 236 người trong đó 126 nam và 111 nữ, sau khi chuyển
sang công ty cổ phần, lao động còn sử dụng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh năm
2011 là 115 người gồm 50 nam và 65 nữ.
Biểu số 01: Tình hình lao động của Công ty
Trình độ
Số
Chỉ tiêu
Trung
lượng
Đại học Cao đẳng
LĐPT
học
1. Ban giám đốc
2
2
2. Phòng kế toán
7
5
2
3. Phòng tổ chức hành chính
5
4
1
4.Phòng KH - XNK
5
5
5.Phòng nghiệp vụ (2 phòng)
10
7
1
2
6. Các đơn vị ( Trung tâm
86
36
15
28
7
KDTH VL, Cửa hàng TMVL,
Khách sạn…)
Cộng
115
59
19
30
7
Nhận xét:
Qua bảng quy mô của công ty ta thấy cán bộ trong công ty có trình độ đại học là
59 người (chiếm 51%), cao đẳng chiếm 19 người (chiếm 16,5%), trung cấp 30
người (chiếm 26%), lao động phổ thông 7 người (chiếm 6,5%). Chứng tỏ nguồn lao
động của công ty có trình độ tương đối đồng đều, trình độ đại học khá cao, đó là
một điều kiện giúp công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó cũng thấy
được rằng công ty luôn chú trọng việc bồi dưỡng nhân tài, tạo điều kiện cho các cán
bộ công nhân viên nâng cao nghiệp vụ và trình độ chuyên môn.
1.3 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty
1.3.1 Năng lực tài chính
Tính đến đầu năm 2011, năng lực tài chính của công ty là:
Vốn điều lệ: 5 077 000 000 đồng
Vốn lưu động: 36 713 881 756 đồng
Vốn cố định: 12 211 244 902 đồng
1.3.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật:
- Nhà làm việc có diện tích: 1 250m2
- Cửa hàng Thương mại Việt Lào có diện tích: 700m2
- Khách sạn Việt Lào 5 tầng có diện tích: 1 800m2
- Nhà hàng, Khách sạn Sinh thái Việt Lào có diện tích: 1000m2
2


- Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng Việt Lào có diện tích: 450m2
- Xe vận tải 1 – 10 tấn: 06 chiếc
- Xe con 4 – 10 chỗ ngồi: 4 chiếc
2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công tu Cổ phần đầu tư
hợp tác kinh tế Việt Lào
2.1. Chức năng, nhiệm vụ, nghành nghề kinh doanh :
2.1.1 Chức năng của công ty
Căn cứ vào sổ đăng ký kinh doanh 112752 so Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ
An cấp ngày 12/11/1998 và sau 5 lần đăng ký thay đổi, công ty có các chức năng
chủ yếu sau :
- Hợp tác đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng trong và ngoài nước
- Tổ chức sản xuất chế biến kinh doanh, trực tiếp xuất khẩu và nhận ủy thác xuất
khẩu các mặt hàng nông sản, lương thực nông lâm hải sản, gia công chế biến hoặc
liên doanh, liên kết tạo ra.
- Trực tiếp nhập khẩu hoặc nhận ủy thác nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp tiêu
dùng, vật liệu xây dựng, hàng gia dụng, phương tiện vận tải.
- Khai thác vận chuyển gỗ và sản xuất chế biến các loại lâm đặc sản.
- Vận chuyển hàng quá cảnh.
- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn và du lịch, bán buôn, bán lẻ các mặt hàng thuộc
phạm vi công ty kinh doanh, gia công lắp ráp.
2.1.2 Nhiệm vụ :
Là một đơn vị kinh doanh có quy mô vừa phải, công ty có các nhiệm vụ chủ yếu
sau :
- Chấp hành pháp luật Nhà nước, thực hiện chế độ chính sách về quản lý và sử dụng
vốn, tài sản, thực hiện hạch toán kinh tế, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa
vụ với Nhà nước.
- Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, giữ an ninh quốc phòng và trật tự an
toàn xã hội theo quy định của Pháp luật trong phạm vi quản lý của Công ty.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về sản xuất kinh
doanh, gia công lắp ráp, kinh doanh thương mại, kinh doanh khách sạn, du lịch, liên
doanh đầu tư trong nước và nước ngoài, kinh doanh ăn uống theo đúng pháp luật
hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Sở Thương Mại Nghệ An.
- Xây dựng các phương án kinh doanh theo kế hoạch và mục tiêu chiến lược của
công ty, kết hợp linh động chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An.
- Thực hiện đầy đủ mọi cam kết và hợp đồng đã ký với các tổ chức trong và ngoài
nước.
- Quản lý toàn diện, đào tạo, phát triển đội ngũ công nhân, cán bộ nhân viên theo
pháp luật, chính sách của Nhà nước và sự quản lý phân cấp của Sở Thương Mại
Nghệ An để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, tạo điều kiện lao
động thuận lợi, chăm lo đời sống cho người lao động.
3


Hiện nay, mặt hàng kinh doanh của công ty rất đa dạng và phong phú với nhiều
loại : Bán hàng trong nước gồm có : gỗ, thép các loại, xi măng, nhựa đường, kinh
doanh nhà hàng, khách sạn.
Những mặt hàng xuất khẩu như : Gỗ Đinh Hương tròn, gỗ sú, gỗ săng vì, gỗ kiền
kiền, gỗ chò chỉ, lạc nhân, tiêu....
2.1.3 Ngành nghề kinh doanh.
- Sản xuất, chế biến, mua bán hàng lương thực, nông, lâm, hàng công nghệ phẩm,
điện tử, điện lạnh, đồ điện gia dụng, đồ dùng cá nhân.
- Mua bán ô tô, xe gắn máy, máy móc phụ tùng thiết bị điện, hàng trang trí nội thất,
hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, nhựa đường các loại, khí hóa lỏng (gas),
bếp ga và lâm sản.
- Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản ( thiếc, mangan, crom, sắt, chì, đồng,
niken...)
- Quy hoạch, tư vấn, thiết kế, lập dự án khu nguyên liệu nông, lâm, hải sản.
- Khai thác, vận chuyển lâm sản, vật liệu xây dựng.
- Xây dựng công trình : dân dụng, giao thông thủy lợi vừa và nhỏ, lắp đặt điện nước.
- Mua bán phân bón (lân, đạm), vật tư hóa chất ( trừ hóa chất Nhà nước cấm), hàng
thực phẩm (đường, bánh kẹo, thực phẩm đóng gói), rượu bia, nước giải khát, thuốc
lá điếu sản xuất trong nước.
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc
tế, dịch vụ vật lý trị liệu.
- Dịch vụ môi giới, tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
- Cho thuê văn phòng làm việc, kho, bãi.
2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ
Công ty Cổ phần đầu tư Hợp tác kinh tế Việt Lào là doanh nghiệp thương mại nên
quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty rất đơn giản. Công ty mua hàng hóa từ
công ty sản xuất, sau đó về nhập kho xuất hàng cho quầy hàng của Công ty và bán
hàng cho khách hàng. Cũng có thể xuất kho bán trực tiếp cho khách hàng, người
tiêu dùng.
Quy trình thực hiện như sau :
Sơ đồ số 01.Quy trình thực hiện

4


Công ty
sản xuất

Nhập kho
công ty

Xuất kho
quầy hàng

Khách hàng

5


2.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
Công ty CP Đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào là một doanh nghiệp lớn mạnh về quy
mô và mạng lưới hoạt động với nhiều đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn thành phố
Vinh được tổ chức sắp xếp cụ thể như sau :
Sơ đồ số 02 : Sơ đồ bộ máy quản lý
Đại hội đồng cổ đông
Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị

Giám đốc kiêm chủ tịch hội
đồng quản trị

Phó giám đốc

Các phòng ban doanh
nghiệp

Phòng hành chính sự
nghiệp

Các đơn vị trực thuộc
Cửa hàng Thương mại

Phòng kế hoạch

XN Kinh doanh vật liệu
xây dựng

Phòng kế toán tài vụ

Khách sạn Việt Lào

Phòng Nghiệp vụ

Nhà hàng, Khách sạn sinh
thái Việt Lào

6


Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban :
- Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, quyết định thực
hiện nhiệm vụ chiến lược và mục tiêu kinh doanh, xây dựng các bản quyết toán, bổ
nhiệm giám đốc và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Ban kiểm soát : Kiểm chứng xem việc thực hiện theo kế hoạch vạch ra có đúng với
chỉ thị, nguyên tắc đã được ấn định hay không để tìm ra những khuyết điểm, sai
lầm, sửa chữa ngăn chặn kịp thời, ngăn ngừa sự tái phạm.
- Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị : Tổ chức các cuộc họp của hội đồng
quản trị phụ trách chung mọi mặt hoạt động kinh doanh của công ty và chịu trách
nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty.
- Phó giám đốc : Chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được phân công và
thực hiện.
- Phòng kế toán tài vụ : Gồm có 7 người giúp giám đốc quản lý tài chính và thực
hiện toàn bộ công tác kế toán tài chính, ghi nhận, xử lý và cung cấp thông tin về mọi
nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty. Thông qua đó kiểm tra, kiểm soát được tất
cả hoạt động kinh tế tài chính ở công ty nhằm giúp cho bộ máy quản lý kiểm tra
được các biện pháp quản lý đang thực hiện, đề xuất những quyết định kinh tế, những
biện pháp quản lý kinh tế, tài chính hữu hiệu.
- Phòng nghiệp vụ : Gồm 10 người được chia thành 2 phòng. Có nhiệm vụ trực tiếp
thực hiện các nghiệp vụ mua bán, tìm thị trường đảm bảo hàng hóa được tiêu thụ
đúng số lượng và chất lượng.
- Phòng KH – XNK : Gồm 5 người. Có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, xúc tiến
các mối quan hệ đối ngoại nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin về khách hàng,
nghiên cứu thị trường cho các hàng bán, tạo nguồn hàng và lập kê hoạch, đề ra
phương án sản xuất kinh doanh cho toàn công ty.
- Phòng tổ chức hành chính : Gồm có 05 người có chức năng giúp Giám đốc quản lý
hành chính nhân sự trong công ty, thực hiện các chính sách, chế độ quy định của
Nhà nước về công tác hành chính nhân sự và lao động tiền lương.
- Cửa hàng thương mại Việt Lào : Gồm 13 người thực hiện chức năng buôn bán các
mặt hàng điện dân dụng.
- Trung tâm kinh doanh tổng hợp Việt Lào : Kinh doanh các mặt hàng như : rượu,
bia, thuốc lá....
- Khách sạn Việt Lào, nhà hàng khách sạn sinh thái Việt Lào : Kinh doanh ăn uống,
phòng nghỉ....
2.4 Nội dung tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP ĐTHTKT Việt Lào
2.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán :
Công ty Cổ phần đầu tư họp tác kinh tế Việt Lào là một công ty thương mại, có hoạt
động kinh doanh xuất nhập khẩu vừa phải. Công ty thực hiện tổ chức bộ máy kế
toán theo mô hình kế toán tập trung
2.4.1.2 Cơ cấu bộ máy kế toán
7


Công ty Cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào là một công ty thương mại, có
hoạt động kinh doanh xuất khẩu với quy mô vừa phải. Công ty thực hiện tổ chức bộ
máy kế toán theo mô hình kế toán tập trung.
Từ tình hình thực tế của công ty, từ yêu cầu quản lý và trình độ của đội ngũ cán bộ,
biên chế nhân sự của phòng kế toán tài vụ hiện nay gồm 7 người được tổ chức như
sau :
- Kế toán trưởng : Là người có trách nhiệm quản lý tài sản và nguồn vốn của công
ty, chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác kế toán
tài chính trong công ty, xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, cung cấp kịp thời
thông tin cho Ban giám đốc, ngân hàng, nhà đầu tư, phục vụ cho việc đưa ra quyết
định nhanh chóng, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
- Phó phòng kế toán kiêm kế toán tổng hợp : Tổng hợp số liệu kế toán, thực hiện
các quyết toán cuối kì, kế toán vốn kinh doanh, tài sản cố định toàn công ty, lập Báo
cáo tài chính, kiểm tra kế toán các đơn vị nội bộ.
- Kế toán tiền mặt và ngân hàng : Xuất phiếu thu, phiếu chi, theo dõi tiền mặt tồn
quỹ. Đồng thời theo dõi tiền gửi ngân hàng, liên hệ với ngân hàng trong việc vay
vốn và mở L/C.
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, các khoản phải thu, phải
trả, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước : Theo dõi tình hình chi trả lương cho
cán bộ công nhân viên trong công ty, các khoản phải thu, phải trả, theo dõi thuế và
các khoản phải nộp Nhà nước.
- Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ : Theo dõi tình hình tăng giảm, giá trị
hao mòn lũy kế, giá trị còn lại của tài sản cố định và công cụ dụng cụ.
- Kế toán hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh : Tổ chức ghi
chép các nghiệp vụ liên quan đến hàng tồn kho, xuất hóa đơn, tổng hợp số liệu về
doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh.
- Thủ quỹ : Cùng kế toán thanh toán tiến hành thu chi tiền mặt, theo dõi chặt chẽ
các khoản thu chi tiền mặt trong công ty.
- Mỗi xí nghiệp, cửa hàng, trung tâm, khách sạn, nhà hàng : Đều có nhân viên
kế toán. Các đơn vị hạch toán báo sổ hàng tháng có nhiệm vụ lập chứng từ gốc, lên
bảng kê chi tiết mua hàng, bán hàng để định kỳ nộp lên phòng kế toán của công ty,
cung cấp các chứng từ hóa đơn có liên quan. Còn các đơn vị hạch toán độc lập thì
hàng quý nộp quyết toán quý theo định kỳ.
Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế
Việt – Lào được thể hiện thông qua sơ đồ sau :

8


Sơ đồ số 03 : Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty
Kế toán trưởng

Phó phòng kế toán kiêm kế toán tổng hợp

Kế toán
hàng hóa,
bán hàng,
xác định
kết quả
kinh doanh

Kế toán
tiền mặt
và ngân
hàng

Kế toán
TSCĐ,
Công cụ
dụng cụ

Kế toán tiền
lương và các
khoản trích theo
lương, các
khoản phải thu,
phải trả, thuế và
các khoản phải
nộp Nhà nước

Thủ quỹ

Nhân viên kế toán hạch toán tại xí nghiệp, cửa hàng,
trung tâm, khách sạn, nhà hàng.

2.4.2 Tổ chức thực hiện các phần hành kế toán.
2.4.2.1 Niên độ kế toán :
Một niên độ kế toán của công ty được bắt đầu từ 01/01/N và kết thúc vào ngày
31/12/N.
2.4.2.3 Hình thức ghi sổ.
Căn cứ vào tổ chức bộ máy kế toán, đặc điểm và quy mô kinh doanh. Công ty đã áp
dụng hình thức kế toán ‘ Nhật ký chứng từ’ để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh trong tháng.

9


Sơ đồ số 04 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ
Chứng từ kế toán và các
bảng phân bổ

Bảng kê

Nhật ký chứng từ

Sổ cái

Sổ, thẻ kế toán chi
tiết
Bảng tổng hợp,
chi tiết

Báo cáo tài chính

Ghi chú :
Ghi hàng ngày :
Ghi cuối tháng :
Đối chiếu kiểm tra :
Hệ thống sổ kế toán :
Công ty sử dụng sổ theo hình thức ‘ Nhật ký chứng từ’, công việc ghi sổ là thủ công
và có sử dụng bảng tính trên máy.
Các loại sổ gồm có :
- Các nhật ký chứng từ (NKCT) : NKCT số 01 (ghi Có TK 111), NKCT số 02 (ghi
Có TK 112), NKCT số 04 (ghi Có TK 311, 341), NKCT số 05 (ghi Có TK 331),
NKCT số 07 (ghi Có TK 334, 338), NKCT số 08 (ghi Có TK 156, 159, 131, 511,
711, 811, 911, 632, 642, 641...)
- Các bảng kê : Bảng kê số 01 (ghi Nợ TK 111), bảng kê số 02 (ghi Nợ TK 112),
bảng kê số 05 (ghi Nợ TK 641, 642), bảng kê số 08 (nhập, xuất, tồn kho hàng hóa),
bảng kê số 11 ( ghi Nợ TK 131).
- Sổ chi tiết : Sổ chi tiết tiền vay (TK 311, 341) số liệu cuối tháng được cộng và
chuyển sang NKCT 04.

10


- Sổ chi tiết thanh toán với người bán : (TK331) Mỗi đối tượng được mở một trang
sổ, cuối tháng cộng số liệu trên sổ thanh toán chi tiết của từng đối tượng để ghi vào
sổ NKCT số 05.
- Sổ chi tiết phải thu cuae khách hàng : (TK131) Mỗi khách hàng mở một trang sổ,
cuối tháng lấy số liệu chuyển sang NKCT số 08.
- Sổ chi tiết doanh thu bán hàng : TK 511
- Sổ chi tiết hàng hóa : TK 1561, 1562
- Bảng tổng hợp chi tiết hàng hóa, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, các sổ chi
tiết khác.
- Sổ cái mở cho từng tài khoản : Sổ cái TK 156, TK 632, TK 331, TK 641, TK 642,
TK 511, TK 111....
2.4.2.4 Phương pháp tính thuế GTGT : Công ty tính thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ
2.4.2.5 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho :
Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền trước mỗi lần xuất.
2.4.2.6 Phương pháp khấu hao Tài sản cố định :
Công ty là một doanh nghiệp thương mại nên TSCĐ dùng cho hoạt động kinh
doanh là không nhiều.
Công ty áp dụng nguyên tắc đánh giá TSCĐ theo nguyên giá.
Công ty khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng.
2.5 Các phần hành kế toán
2.5.1 Kế toán vốn bằng tiền :
* Tài khoản sử dụng :
- Tài khoản 111 (Tiền mặt) : Được sử dụng để phản ánh tình hình thu, chi và tồn quỹ
tiền mặt của công ty.
- Tài khoản 112 (Tiền gửi ngân hàng) : Được sử dụng để theo dõi tình hình biến
động các khoản tiền gửi.
* Chứng từ kế toán sử dụng :
- Phiếu thu, phiếu chi
- Giấy báo Nợ, giấy báo Có.
- Biên bản kiểm kê quỹ
- Ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi
- Giấy xin thanh toán
- Séc chuyển khoản, séc bảo chi
- Giấy đề nghị tạm ứng
- Giấy nộp tiền vào TK tiền gửi
* Sổ kế toán sử dụng :
- Sổ quỹ tiền mặt, Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng, Sổ chi tiết TK 111, TK 112
Quy trình thực hiện :

11


Sơ đồ số 05 : Quy trình thực hiện các chứng từ
Chứng từ gốc:
Phiếu thu, phiếu chi, Giấy xin thanh
toán, giấy báo Nợ, giấy báo Có, Ủy
nhiệm thu, ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền
vào tài khoản

Sổ quỹ

Bảng kê số 01, 02
Nhật ký số 01, 02

Sổ chi tiết TK 111, TK
112

Sổ cái TK 111, 112

Ghi chú :
Ghi hàng ngày :
Đối chiếu :
In cuối tháng :
2.5.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, các khoản phải thu,
phải trả, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
* Tài khoản sử dụng:
- Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng
- Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
- Tài khoản 334 – Phải trả người lao động
- Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác
+ Tài khoản 3382 – Kinh phí công đoàn
+ Tài khoản 3383 – Bảo hiểm xã hội
+ Tài khoản 3384 – Bảo hiểm y tế.
12


- Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
* Chứng từ sử dụng:
- Hóa đơn mua, hóa đơn bán, hợp đồng mua bán, bảng phân bổ tiền lương, bảng
thanh toán tiền thưởng, bảng thanh toán BHXH, BHYT, bảng kê thuế GTGT hàng
hóa dịch vụ mua vào, bán ra, tờ khai thuế GTGT.
* Sổ kế toán sử dụng:
- Bảng tổng hợp tiền lương và các khoản khác.
- Sổ chi tiết TK 131, 331, 333, 334, 3382, 3383, 3384.
- Sổ kế toán tổng hợp: Sổ cái TK 131, 331, 3333, 334, 3382, 3383, 3384
Quy trình thực hiện:
Sơ đồ số 06: Quy trình thực hiện chứng từ
Chứng từ gốc
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm.
Bảng thanh toán tiền lương, thưởng
Bảng thanh toán BHXH, hợp đồng
mua bán, tờ khai thuế

Bảng tổng hợp tiền
lương và các khoản
khác

Bảng kê số 05, 11
Nhật ký chứng từ số 5, 7, 8, 10

Sổ chi tiết TK 131,
331, 333, 334, 3382.

Sổ cái TK 131, 331, 333,
334, 3382, 3383, 3384

Ghi chú:
Ghi hàng ngày:
Đối chiếu:
In cuối tháng:
2.5.3 Kế toán tài sản cố định hữu hình (TSCĐ HH), công cụ dụng cụ (CCDC)
* Tài khoản sử dụng:
13


- Tài khoản 153 – Công cụ dụng cụ
- Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình
- Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định hữu hình
* Chứng từ sử dụng:
- Hóa đơn GTGT
- Phiếu nhập kho TSCĐ HH, CCDC
- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, CCDC
- Biên bản kiểm kê TSCĐ, CCDC
- Biên bản bàn giao TSCĐ, CCDC
- Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình, công cụ dụng cụ
* Sổ kế toán sử dụng:
- Sổ chi tiết TK 153, TK 211, TK 214
- Sổ kế toán tổng hợp: sổ cái TK 153, TK 211, TK 214
Quy trình thực hiện:
Sơ đồ số 07. Quy trình thực hiện các chứng từ
Chứng từ gốc
Hóa đơn GTGT
Biên bản bàn giao TSCĐ
Biên bản thanh lý TSCĐ
Bảng tính và phân bổ khấu hao
TSCĐ, CCDC

Thẻ TSCĐ

Bảng kê số 03, 05
Nhật ký chứng từ số 07, 09

Sổ chi tiết TK 153,
211, 214

Số cái TK 153, 211,
214
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Đối chiếu:
In cuối tháng :
2.5.4 Kế toán hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Do công ty là Doanh nghiệp Nhà nước mới chuyển sang Công ty Cổ phần được
hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước là miễn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp
trong vòng 02 năm. Nên trong năm 2011 Công ty phải nộp 50% thuế Thu nhập
doanh nghiệp trên 28% tổng lợi nhuận trước thuế.
14


* Tài khoản sử dụng:
- TK 156 – Hàng hóa
- TK 5111 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
- TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính
- TK 711 – Thu nhập khác
- TK 632 – Giá vốn hàng bán
- TK 635 – Chi phí tài chính
- TK 641 – Chi phí bán hàng
- TK 811 – Chi phí khác
- TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
- TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối.
* Chứng từ sử dụng :
- Hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra
- Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho
- Bảng kê bán hàng, bảng tính lãi suất tiền vay
* Sổ kế toán sử dụng:
- Bảng cân đối hàng hóa
- Sổ chi tiết TK 156, TK 5111, TK 515, TK 711, TK 632, TK 635, TK 641, TK 642,
TK 811, TK 911, TK 421
- Sổ kế toán tổng hợp: sổ cái TK 156, TK 5111, TK 515, TK 711, TK 632, TK 635,
TK 641, TK 642, TK 811, TK 911, TK 421
Quy trình thực hiện.

15


Sơ đồ số 08: Quy trình thực hiện các chứng từ
Chứng từ gốc
Hóa đơn mua vào – bán ra
Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho
Bảng kê bán hàng, bảng tính lãi
suất, hóa đơn bán hàng

Thẻ kho

Bảng kê chi tiết
doanh thu bán
hàng, Bảng cân đối
hàng hóa

Bảng kê số 05, 08
Nhật ký số 08

Sổ chi tiết tài khoản
511, 515, 711, 632,
635, 641, 642, 811,
911, 421.

Sổ cái TK 156, 511,
515, 711, 632, 635, 641,
642, 811, 911, 421

Ghi chú:
Ghi hàng ngày:
Đối chiếu:
In cuối tháng:
2.5.6 Kế toán tổng hợp
* Sổ kế toán sử dụng:
- Bảng kê, nhật ký chứng từ các TK: TK 111, TK 112, TK 511, TK 911, TK 421.
- Tất cả các sổ cái của các TK: sổ cái TK 111, TK 112, TK 511, TK 911, TK 421.
- Báo cáo tài chính
2.6 Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính:
2.6.1 Kỳ lập báo cáo: Công ty báo cáo tài chính theo quý
2.6.2 Các báo cáo tài chính theo quy định: Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006.
- Bảng cân đối kế toán : Mẫu số B 01 – DN
- Kết quả kinh doanh : Mẫu số B 02 – DN
16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×