Tải bản đầy đủ

XÂY DỰNG ý TƯỞNG và tìm HIỂU cấu TRÚC THƯƠNG HIỆU

1

Bài th c hành s 2
Xây d ng ý t

ng và tìm hi u c u trúc th

ng hi u

Μ c tiêu
Τρονγ β◊ι τη χ η◊νη ν◊ψ, χηνγ τα σ τη χ η◊νη:

ΜΥΛ113_ Ξψ δ ng th

ng ηι υ ϖ◊ Μαρκετινγ

Λαβ2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×