Tải bản đầy đủ

THIẾT kế các ỨNG DỤNG bộ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU THIẾT kế QUẢNG cáo và TRUYỀN THÔNG QUẢNG bá

1

Bài th c hành s 6
Thi t k ng d ng b nh n di n th ng hi u:
Thi t k qu ng cáo và truy n thông qu ng bá

M c tiêu
Trong bài th c hành này, chúng ta s th c hành:


Qu ng cáo thThi t k truy n thông qu ng báQu ng cáo k thu t s & thi t k truy n thông qu ng bá

MUL113_ Xây d ng th


ng hi u

ng hi u và Marketing

Lab6


2

Bài 1
Xem các video qu ng cáo sau đây và đ a ra nh n đ nh v :
1. Ý t

ng qu ng cáo

2. Câu kh u hi u (n u có) ho c hình nh qu ng cáo
3. L i h a ho c/và l i kêu g i hành đ ng (call to action) c a qu ng cáo
Danh sách qu ng cáo:


TVC 1 – Singapore AirlinesTVC 2 – Bobby FreshTVC 3 – HeinekenTVC 4 – SYMTVC 5 – Knorr

Sinh viên l u file câu tr l i theo tên: lab6_ex1.docBài 2
Hãy thi t k m t s n ph m qu ng bá th ng hi u trên m t kênh phi truy n th ng đ giúp trang web
www.vietnamworks.com thu hút đ c s chú ý c a các sinh viên đ i h c t i Vi t Nam.
Yêu c u v file:


Kích th

c file: 900x600pxphân gi i: 72dpiTrong file nêu rõ ý t

ng c a thi t k này và thi t k s dành cho kênh c th nào.

L u file s n ph m theo tên: lab6_ex2.ai

Bài 3 (bài t p nhóm)
xu t m t chi n d ch marketing có ý ngh a xã h i cho 1 trong 5 nhãn hi u
MUL113_ Xây d ng th

ng hi u và Marketing

Bài 1.
Lab6


3

Yêu c u thuy t trình:


M i nhóm trình bày ý t
o

M c tiêu chi n d ch

o

Mô t ý t

o

it

o


ng c a mình, bao g m:

ng chi n d ch

ng truy n thông

Nh ng l i ích có th có v m t th

ng hi u cho t ch c

M i nhóm có 5 phút thuy t trình

Yêu c u n p bài
Cu i gi th c hành, sinh viên t o th m c theo tên _Lab6, ch a t t c s n ph m
c a nh ng bài lab trên, nén l i thành file zip và upload lên m c n p bài t ng ng trên LMS.

MUL113_ Xây d ng th

ng hi u và Marketing

Lab6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×