Tải bản đầy đủ

Trình bày nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo kế toán 01, trình bày sự khác biệt về báo cáo lưu chuyển tiền tệ với chuẩn mực kế toán việt nam

KẾ TOÁN QUỐC TẾ

LỜI NÓI ĐẦU
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính do Nhà nước mới bắt
buộc doanh nghiệp phải nộp cùng với bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh
doanh, bảng Thuyết minh báo cáo tài chính. Vì sự quy định muộn này nên từ trước
đến nay các doanh nghiệp đều không lập vì nghĩ rằng nó phức tạp và có thể cung
cấp khá nhiều thông tin bảo mật về công ty. Do đó các doanh nghiệp đã chưa thấy
những lợi ích và chú trọng đúng mức đến vị trí của báo cáo này trong hoạt động
quản lý doanh nghiệp . Có thể nói những thông tin trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ
phản ánh trung thực nhất tình hình tài chính của doanh nghiệp , ảnh hưởng tới các
quyết định đầu tư, kinh doanh. Các thông tin này là các thông tin “biết nói” với
nhiều nhà quản trị doanh nghiệp , các nhà đầu tư, những người cho vay, ngân hàng,
thuế…Muốn như vậy thì những người trong và ngoài doanh nghiệp nhưng quan
tâm tới tình hình tài chính doanh nghiệp cần phải có những kĩ năng phân tích tài
chính doanh nghiệp nhất định. Qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các nhà đầu tư,
những người cho vay, cơ quản lý Nhà nước, ngân hàng sẽ thấy được điều gì về tình
trạng sức khoẻ của doanh nghiệp và cũng đưa ra các quyết định gì. Tuy nhiên, với
tình hình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như những quy định về kế toán của quốc tế
và Việt Nam thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ lại có những yêu cầu khác nhau và có
thể cho ra những báo cáo lưu chuyển tiền tệ khác nhau. Với khuôn khổ là một đề

án môn học, em xin được trình bày một số suy nghĩ của mình về vấn đề trên nên
nhóm em xin trình bày đề tài: “ Trình bày nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền
tệ theo kế toán 01, Trình bày sự khác biệt về báo cáo lưu chuyển tiền tệ với
chuẩn mực kế toán Việt Nam.Liên hệ thực tế để làm rõ sự khác biệt”. Vi vốn
hiểu biết có hạn nên bài thảo luận của nhóm em khó tránh khỏi những sai xót,
nhóm em mong cô chỉ bảo hướng dẫn thêm để chúng em có thêm những hiểu biết
về lĩnh vực này. Chúng em chân thành cảm ơn cô.
1

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

I. NỘI DUNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( IAS 07)
IAS này có sửa đổi kết quả từ việc áp dụng các Quy định của Ủy ban (EC) số
2238/2004 ngày 29 tháng mười hai năm 2004.
Chuẩn mực kế toán quốc tế sửa đổi này thay thế IAS 7, tuyên bố thay đổi
trong tình hình tài chính, hội đồng quản trị phê duyệt trong tháng 10 năm 1977.
hiệu quả cho các báo cáo tài chính cho các kỳ bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1
1994.
Mục tiêu
Thông tin về các luồng tiền của một doanh nghiệp là hữu ích trong việc cung
cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính với cơ sở để đánh giá khả năng của các
doanh nghiệp để tạo ra tiền mặt và các khoản tương đương tiền và nhu cầu của
doanh nghiệp để sử dụng những dòng tiền mặt. Các quyết định kinh tế được thực
hiện bởi người sử dụng yêu cầu một đánh giá về khả năng của các doanh nghiệp để
tạo ra tiền mặt và các khoản tương đương tiền và thời gian và chắc chắn của thế hệ
của họ. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là yêu cầu cung cấp thông tin về những thay
đổi lịch sử trong tiền mặt và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp bằng
các phương tiện của một báo cáo lưu chuyển tiền mặt mà phân loại lưu chuyển tiền
tệ trong khoảng thời gian từ điều hành, hoạt động đầu tư và tài chính.
Phạm vi
1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị báo cáo lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các yêu cầu
của tiêu chuẩn này và nên xem nó như là một phần của báo cáo tài chính cho từng
thời kỳ báo cáo tài chính được trình bày.
2. Tiêu chuẩn này thay thế IAS 7, tuyên bố thay đổi trong tình hình tài chính, phê
duyệt trong tháng bảy 1977.
3. Người sử dụng báo cáo tài chính của một doanh nghiệp có quan tâm đến doanh
nghiệp tạo ra như thế nào và sử dụng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Đây


2

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

là trường hợp bất kể bản chất của các hoạt động của doanh nghiệp và không phân
biệt cho dù tiền mặt có thể được xem như là sản phẩm của doanh nghiệp, có thể là
trường hợp với một tổ chức tài chính. Doanh nghiệp cần tiền mặt cho những lý do
cơ bản như nhau tuy nhiên khác nhau doanh thu hoạt động sản xuất chủ yếu của họ
có thể được. Họ cần tiền mặt để tiến hành các hoạt động của mình, để thanh toán
các nghĩa vụ của họ, và để mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư của họ. Theo đó,
tiêu chuẩn này đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp để trình bày một báo cáo lưu chuyển
tiền tệ.
Lợi ích của thông tin về dòng tiền
4. Một báo cáo lưu chuyển tiền tệ, khi được sử dụng kết hợp với phần còn lại của
báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho phép người sử dụng để đánh giá những
thay đổi trong tài sản thuần của một doanh nghiệp, cơ cấu tài chính (bao gồm cả
thanh khoản và khả năng thanh toán của nó) và khả năng ảnh hưởng đến số và thời
gian lưu chuyển tiền tệ để thích ứng với hoàn cảnh thay đổi và cơ hội. Thông tin
lưu chuyển tiền tệ là hữu ích trong việc đánh giá khả năng của các doanh nghiệp để
tạo ra tiền mặt và các khoản tương đương tiền và cho phép người sử dụng để phát
triển các mô hình để đánh giá và so sánh giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương
lai của các doanh nghiệp khác nhau. Nó cũng tăng cường tính so sánh của báo cáo
về hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp khác nhau bởi vì nó giúp loại bỏ các
tác động của việc sử dụng các phương pháp điều trị kế toán cho các giao dịch và
các sự kiện khác nhau.
5. Lịch sử thông tin lưu lượng tiền mặt thường được sử dụng như một chỉ số về
thời gian, số lượng và chắc chắn của dòng tiền trong tương lai. Nó cũng hữu ích
trong việc kiểm tra tính chính xác của đánh giá trong quá khứ của các luồng tiền
trong tương lai và kiểm tra mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền ròng và tác
động của việc thay đổi giá.

3

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Định nghĩa
6. Các từ ngữ dưới đây được sử dụng trong tiêu chuẩn này với ý nghĩa quy định:
- Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn.
- Các khoản tương đương tiền là ngắn hạn, các khoản đầu tư có tính thanh khoản
cao có thể dễ dàng chuyển đổi thành các lượng tiền xác định và chịu rủi ro về thay
đổi giá trị.
- Dòng tiền đổ vào và luồng ra của các khoản tương đương tiền và tiền mặt.
- Hoạt động kinh doanh là doanh thu hoạt động sản xuất chính của doanh nghiệp và
các hoạt động khác mà không phải đầu tư hoặc hoạt động tài trợ.
- Hoạt động đầu tư là việc thu thập và xử lý các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư
khác không bao gồm trong các khoản tương đương tiền.
- Hoạt động tài chính là hoạt động dẫn đến thay đổi trong kích thước và thành phần
vốn tự có và các khoản vay của doanh nghiệp.
- Tiền và các khoản tương đương tiền
7. Các khoản tương đương tiền được tổ chức với mục đích đáp ứng các cam kết chi
tiền ngắn hạn hơn là cho đầu tư hoặc các mục đích khác. Một khoản đầu tư đủ điều
kiện như là một khoản tương đương tiền nó phải được dễ dàng chuyển đổi thành
một lượng tiền xác định và phải chịu rủi ro về thay đổi giá trị. Vì vậy, một khoản
đầu tư bình thường đủ điều kiện như là một khoản tương đương tiền chỉ khi nó có
kỳ hạn ngắn, nói rằng, ba tháng hoặc ít hơn từ ngày mua. Đầu tư cổ phần được loại
trừ từ các khoản tương đương tiền trừ khi họ là về thực chất, các khoản tương
đương tiền, ví dụ như trong trường hợp của cổ phiếu ưu đãi có được trong một thời
gian ngắn của sự trưởng thành của họ và với một ngày cứu chuộc quy định.
8. Vay ngân hàng thường được coi là hoạt động tài chính. Tuy nhiên, ở một số
nước, thấu chi ngân hàng hoàn trả theo yêu cầu là một phần không thể tách rời của
quản lý tiền mặt của doanh nghiệp. Trong những trường hợp này, thấu chi ngân
hàng sẽ được bao gồm như là một thành phần của các khoản tương đương tiền và
4

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

tiền mặt. Một đặc tính của các thoả thuận ngân hàng đó là số dư ngân hàng thường
dao động từ việc tích cực để thấu chi.
9. Lưu chuyển tiền tệ không bao gồm sự di chuyển giữa các mục cấu thành tiền
mặt hoặc các khoản tương đương tiền bởi vì các thành phần này là một phần của
quản lý tiền mặt của doanh nghiệp chứ không phải là một phần của hoạt động của
mình, đầu tư và hoạt động tài trợ. Quản lý tiền mặt bao gồm các khoản đầu tư tiền
mặt dư thừa trong các khoản tương đương tiền.
Trình bày báo cáo lưu chuyển tiền mặt
10. Báo cáo lưu chuyển tiền mặt phải báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong thời gian
phân loại theo hoạt động, đầu tư và hoạt động tài trợ.
11. Một doanh nghiệp trình bày dòng tiền từ hoạt động, đầu tư và tài trợ cho các
hoạt động một cách phù hợp nhất kinh doanh của mình. Phân loại theo hoạt động
cung cấp thông tin cho phép người sử dụng để đánh giá tác động của các hoạt động
về tình hình tài chính của doanh nghiệp và số lượng tiền mặt và các khoản tương
đương tiền. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa
các hoạt động này.
12. Một giao dịch đơn lẻ có thể bao gồm các dòng tiền được phân loại khác nhau.
Ví dụ, khi trả tiền mặt cho vay bao gồm cả lãi và vốn, các yếu tố lãi suất có thể
được phân loại như là một hoạt động điều hành và các yếu tố vốn được phân loại
như là một hoạt động tài chính.
Hoạt động kinh
13. Số tiền lưu chuyển tiền tệ phát sinh từ hoạt động kinh doanh là một chỉ số quan
trọng của mức độ mà các hoạt động của các doanh nghiệp đã tạo ra tiền mặt vừa đủ
chảy hoàn trả vốn vay, duy trì khả năng hoạt động của doanh nghiệp, trả cổ tức và
thực hiện đầu tư mới mà không trông cậy vào bên ngoài nguồn tài chính. Thông tin
về các thành phần cụ thể của dòng tiền lịch sử hoạt động hữu ích, kết hợp với các
thông tin khác, trong dự báo dòng tiền trong tương lai hoạt động.
5

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

14. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh chủ yếu bắt nguồn từ doanh thu hoạt
động sản xuất chính của doanh nghiệp. Vì vậy, họ thường là kết quả của các giao
dịch và các sự kiện khác vào việc xác định lợi nhuận hoặc lỗ. Ví dụ về các luồng
tiền từ hoạt động kinh doanh là:
(A) tiền mặt thu được từ việc bán hàng và cung ứng dịch vụ;
(B) biên lai thu tiền mặt từ tiền bản quyền, lệ phí, hoa hồng và doanh thu khác;
(C) thanh toán bằng tiền mặt cho các nhà cung cấp cho hàng hóa và dịch vụ;
(D) thanh toán tiền mặt cho nhân viên;
(E) biên lai thu tiền mặt và thanh toán tiền mặt của doanh nghiệp bảo hiểm cho phí
bảo hiểm và yêu cầu, niên kim và lợi ích chính sách khác;
(F) thanh toán bằng tiền mặt hoặc hoàn lại tiền thuế thu nhập, trừ khi họ có thể
được xác định một cách cụ thể với tài chính và hoạt động đầu tư;
(G) biên lai thu tiền mặt và các khoản thanh toán từ các hợp đồng tổ chức cho mục
đích kinh doanh hoặc kinh doanh.
Một số giao dịch, chẳng hạn như việc bán một món hàng của nhà máy, có thể dẫn
đến tăng hoặc giảm được bao gồm trong việc xác định lãi hoặc lỗ thuần. Tuy nhiên,
dòng tiền liên quan đến các giao dịch đó là luồng tiền từ hoạt động đầu tư.
15. Một doanh nghiệp có thể nắm giữ chứng khoán và các khoản vay cho mục đích
kinh doanh hoặc kinh doanh, trong trường hợp họ là tương tự đến hàng tồn kho
mua lại đặc biệt để bán lại. Vì vậy, dòng tiền phát sinh từ việc mua bán kinh doanh,
kinh doanh chứng khoán được phân loại như các hoạt động điều hành. Tương tự
như vậy, việc rút tiền mặt và các khoản vay được thực hiện bởi các tổ chức tài
chính thường được phân loại như là hoạt động kinh doanh kể từ khi chúng liên
quan đến hoạt động doanh thu sản xuất chính của doanh nghiệp đó.
Hoạt động đầu tư
16. Việc công bố riêng biệt lưu chuyển tiền tệ phát sinh từ hoạt động đầu tư là rất
quan trọng bởi vì các lưu chuyển tiền tệ đại diện cho mức độ mà các chi phí này
6

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

được thực hiện cho các nguồn lực nhằm tạo ra thu nhập trong tương lai và lưu
chuyển tiền tệ. Ví dụ về các dòng tiền phát sinh từ hoạt động đầu tư là:
(A) thanh toán bằng tiền mặt để có được tài sản, nhà máy, thiết bị, tài sản vô hình
và các tài sản dài hạn khác. Các khoản thanh toán này bao gồm những người có
liên quan đến chi phí phát triển vốn và tài sản tự xây dựng, nhà máy và thiết bị;
(B) biên lai thu tiền mặt từ doanh số bán hàng của thực vật, tài sản, thiết bị, tài sản
vô hình và các tài sản dài hạn khác;
(C) thanh toán bằng tiền mặt để mua cổ phần hoặc công cụ nợ của doanh nghiệp và
lợi ích khác trong liên doanh (trừ thanh toán cho những dụng cụ được coi là các
khoản tương đương tiền hoặc những tổ chức kinh doanh hoặc kinh doanh mục
đích);
(D) tiền mặt thu được từ việc bán cổ phần hoặc công cụ nợ của doanh nghiệp và lợi
ích khác trong liên doanh (trừ các biên lai cho những dụng cụ được coi là các
khoản tương đương tiền và những tổ chức kinh doanh hoặc kinh doanh mục đích);
(E) rút tiền mặt và các khoản vay cho các bên khác (khác hơn so với tiến bộ và các
khoản vay được thực hiện bởi một tổ chức tài chính);
(F) biên lai thu tiền mặt từ việc trả nợ tiến bộ và các khoản vay được thực hiện cho
các bên khác (khác hơn so với tiến bộ và cho vay của tổ chức tài chính);
(G) thanh toán bằng tiền mặt cho các hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp
đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi trừ khi hợp đồng được tổ chức cho mục
đích kinh doanh hoặc kinh doanh, hoặc các khoản thanh toán được phân loại là
hoạt động tài chính;
(H) tiền mặt thu được từ các hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền
chọn và hợp đồng hoán đổi trừ khi hợp đồng được tổ chức cho mục đích kinh
doanh hoặc kinh doanh, hoặc hóa đơn được phân loại như các hoạt động tài chính.
Khi hợp đồng được hạch toán như một hàng rào của một vị trí xác định, các luồng
tiền của hợp đồng được phân loại theo cách tương tự như dòng tiền của các vị trí
7

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

được tự bảo hiểm.
Hoạt động tài chính
17. Việc công bố riêng biệt của các luồng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính là
rất quan trọng bởi vì nó rất hữu ích trong việc dự đoán các khiếu nại về tiền trong
tương lai chảy bởi các nhà cung cấp vốn cho doanh nghiệp. Ví dụ về các dòng tiền
phát sinh từ hoạt động tài chính là:
(A) các khoản tiền thu được từ tiền phát hành cổ phiếu hoặc công cụ vốn khác;
(B) thanh toán tiền mặt cho chủ sở hữu để mua hoặc mua lại cổ phần của doanh
nghiệp;
(C) tiền thu tiền từ phát hành trái phiếu, các khoản vay, ghi chú, trái phiếu, các
khoản thế chấp và các khoản vay ngắn hạn, dài hạn khác;
(D) tiền mặt trả nợ các khoản vay;
(E) các khoản thanh toán bằng tiền bên thuê để giảm trách nhiệm nổi bật liên quan
đến một hợp đồng thuê tài chính.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh
18. Doanh nghiệp cần báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động bằng cách sử dụng:
(A) phương pháp trực tiếp, nhờ đó mà các lớp học chính của tổng thu tiền mặt và
các khoản thanh toán bằng tiền mặt tổng được công bố;
(B) phương pháp gián tiếp, theo đó lợi nhuận ròng hoặc lỗ được điều chỉnh cho
những ảnh hưởng của các giao dịch có tính chất không dùng tiền mặt, bất kỳ
deferrals hoặc tích lũy tiền mặt thu được trong quá khứ hay tương lai điều hành
hoặc các khoản thanh toán, và các mặt hàng thu nhập hoặc chi phí liên quan đến
đầu tư hoặc tài chính lưu chuyển tiền tệ.
19. Khuyến khích doanh nghiệp báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh
doanh bằng cách sử dụng phương pháp trực tiếp. Phương pháp trực tiếp cung cấp
thông tin có thể hữu ích trong việc dự đoán dòng tiền trong tương lai mà không có
sẵn theo phương pháp gián tiếp. Theo phương pháp trực tiếp, hoặc có thể có được
8

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

thông tin về các lớp học chính tổng các biên lai thu và các khoản thanh toán bằng
tiền mặt tổng:
(A) từ các hồ sơ kế toán của doanh nghiệp;
(B) bằng cách điều chỉnh doanh số bán hàng, chi phí bán hàng (lãi suất và thu nhập
tương tự và chi phí lãi vay và các chi phí tương tự cho một tổ chức tài chính) và
các mặt hàng khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
(I) thay đổi trong khoảng thời gian hàng tồn kho và các khoản phải điều hành và
các khoản phải nộp;
(Ii) không phải tiền mặt khác;
(Iii) các mặt hàng khác mà tác dụng tiền mặt là đầu tư, tài chính lưu chuyển tiền tệ.
20. Theo phương pháp gián tiếp, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh được xác
định bằng cách điều chỉnh lợi nhuận hoặc lỗ của các tác động của:
(A) thay đổi trong khoảng thời gian hàng tồn kho và các khoản phải điều hành và
các khoản phải nộp;
(B) không phải tiền mặt như khấu hao, các quy định, thuế thu nhập hoãn lại, chưa
thực hiện tăng ngoại tệ và các khoản lỗ, lợi nhuận chưa phân phối của công ty liên
kết, và lợi ích dân tộc thiểu số;
(C) tất cả các mặt hàng khác mà tác dụng tiền mặt là đầu tư, tài chính lưu chuyển
tiền tệ.
Ngoài ra, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh có thể được trình bày theo
phương pháp gián tiếp bằng cách hiển thị các khoản thu, chi phí công bố trong báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh và những thay đổi trong khoảng thời gian hàng
tồn kho và các khoản phải điều hành và các khoản phải nộp.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư và tài chính
21. Một doanh nghiệp phải báo cáo riêng biệt các lớp học chính các biên lai thu
gộp và thanh toán bằng tiền mặt có tổng phát sinh từ hoạt động đầu tư và tài chính,
ngoại trừ trong phạm vi lưu chuyển tiền tệ được mô tả trong các đoạn 22 và 24
9

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

được báo cáo trên cơ sở thuần.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên cơ sở thuần
22. Luồng tiền phát sinh từ các hoạt động sau đây, đầu tư hoặc tài trợ cho hoạt
động này có thể được báo cáo trên cơ sở thuần:
(A) tiền thu và các khoản thanh toán thay cho khách hàng khi dòng tiền phản ánh
các hoạt động của khách hàng chứ không phải là những người của doanh nghiệp;
(B) biên lai thu tiền mặt và các khoản thanh toán cho các hạng mục, trong đó
doanh thu nhanh chóng, số lượng lớn, và các kỳ hạn ngắn.
23. Ví dụ các biên lai thu và các khoản thanh toán nêu tại khoản 22 (a) là:
(A) chấp nhận và trả tiền gửi không kỳ hạn của một ngân hàng;
(B) Các quỹ được tổ chức cho khách hàng bởi một doanh nghiệp đầu tư;
(C) thuê thu hộ cho Người, và trả tiền, chủ sở hữu tài sản.
Ví dụ các biên lai thu và các khoản thanh toán nêu trong đoạn 22 (b) là những tiến
bộ được thực hiện cho, và hoàn trả:
(A) chủ yếu các khoản liên quan đến thẻ tín dụng của khách hàng;
(B) việc mua, bán các khoản đầu tư;
(C) các khoản vay ngắn hạn, ví dụ, những nơi đã có một khoảng thời gian trưởng
thành của ba tháng hoặc ít hơn.
24. Dòng tiền phát sinh từ các hoạt động sau đây của một tổ chức tài chính có thể
được báo cáo trên cơ sở thuần:
(A) biên lai thu tiền mặt và các khoản thanh toán cho việc chấp nhận và trả tiền gửi
với ngày đáo hạn cố định;
(B) các vị trí tiền gửi và rút tiền gửi từ các tổ chức tài chính khác;
(C) rút tiền mặt và các khoản vay được thực hiện cho khách hàng và trả nợ của
những người tiến bộ và các khoản vay.
Luồng tiền ngoại tệ
25. Lưu chuyển tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được ghi vào tiền
10

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

tệ chức năng của một thực thể bằng cách áp dụng cho số lượng ngoại tệ tỷ giá hối
đoái giữa đồng tiền chức năng và ngoại tệ tại ngày của dòng tiền.
26. Lưu chuyển tiền tệ của một công ty con nước ngoài phải được dịch theo tỷ giá
giữa đồng tiền chức năng và ngoại tệ tại ngày của dòng tiền.
27. Lưu chuyển tiền tệ có gốc bằng ngoại tệ được báo cáo trong một cách nhất
quán với IAS 21, chiếm những ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái. Điều này
cho phép sử dụng một tỷ giá xấp xỉ tỷ lệ thực tế. Ví dụ, một tỷ giá hối đoái bình
quân trong một thời gian có thể được sử dụng để ghi lại các giao dịch tiền tệ nước
ngoài hoặc bản dịch của dòng tiền của một công ty con nước ngoài. Tuy nhiên, IAS
21 không cho phép sử dụng tỷ giá hối đoái tại ngày lập bảng cân đối kế toán khi
chuyển các luồng tiền của một công ty con nước ngoài.
28. Lãi chưa thực hiện và các khoản lỗ phát sinh từ thay đổi tỷ giá hối đoái ngoại tệ
không phải là dòng tiền. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá tiền mặt và các
khoản tương đương tiền tổ chức hoặc do bằng ngoại tệ được báo cáo trong báo cáo
lưu chuyển tiền mặt để hòa giải tiền mặt và các khoản tương đương tiền khi bắt đầu
và kết thúc của thời kỳ này. Số tiền này được trình bày một cách riêng biệt từ dòng
tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài trợ và bao gồm sự khác biệt, nếu có, đã có
những dòng tiền được báo cáo cuối cùng của tỷ giá hối đoái thời gian.
Đặc biệt các mặt hàng
29. [Đã xóa]
30. [Đã xóa]
Lãi và cổ tức
31. Luồng tiền từ lãi và cổ tức nhận được và trả tiền mỗi nên được tiết lộ một cách
riêng biệt. Mỗi bên cần được phân loại một cách nhất quán từ giai đoạn này sang
giai đoạn khác hoặc điều hành, đầu tư hay hoạt động tài trợ.
32. Tổng số tiền lãi phải trả trong thời gian được công bố trong báo cáo lưu chuyển
tiền tệ cho dù nó đã được công nhận là chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động
11

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

kinh doanh hoặc vốn đầu tư phù hợp với điều trị thay thế được cho phép trong 23
IAS, chi phí đi vay.
33. Tiền lãi vay đã trả lãi và cổ tức nhận được thường được phân loại như hoạt
động lưu chuyển tiền tệ cho một tổ chức tài chính. Tuy nhiên, không có sự đồng
thuận về việc phân loại các dòng tiền cho các doanh nghiệp khác. Tiền lãi vay đã
trả lãi và cổ tức nhận được có thể được phân loại như hoạt động lưu chuyển tiền tệ
bởi vì họ tham gia vào việc xác định lợi nhuận hoặc lỗ. Ngoài ra, lãi suất và lãi và
cổ tức nhận được có thể được phân loại như tài chính lưu chuyển tiền tệ và đầu tư
dòng tiền mặt tương ứng, bởi vì họ là chi phí để có được nguồn lực tài chính hoặc
lợi nhuận trên đầu tư.
34. Cổ tức đã trả có thể được phân loại như là một dòng chảy tiền mặt tài chính vì
họ là một chi phí có nguồn lực tài chính. Ngoài ra, cổ tức trả có thể được phân loại
như là một thành phần của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh để hỗ trợ người sử
dụng để xác định khả năng của doanh nghiệp để trả cổ tức trong lưu chuyển tiền tệ
điều hành.
Thuế đối với thu nhập
35. Lưu chuyển tiền phát sinh từ thuế thu nhập nên được tiết lộ một cách riêng biệt
và cần được phân loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, trừ khi họ có thể được
xác định một cách cụ thể với hoạt động tài chính và đầu tư.
36. Thuế đối với thu nhập phát sinh về giao dịch làm phát sinh dòng tiền được
phân loại là điều hành, đầu tư, tài trợ cho các hoạt động trong một báo cáo lưu
chuyển tiền mặt. Trong khi Chi phí thuế có thể dễ nhận biết với hoạt động đầu tư
hoặc tài chính, dòng thuế liên quan đến tiền mặt thường không thể thực hiện được
xác định và có thể phát sinh trong một khoảng thời gian khác nhau từ dòng tiền của
các giao dịch cơ bản. Vì vậy, nộp thuế thường được phân loại là luồng tiền từ hoạt
động kinh doanh. Tuy nhiên, khi nó được thực hiện để xác định các dòng tiền thuế
với một giao dịch cá nhân đã làm phát sinh dòng tiền được phân loại là đầu tư hoặc
12

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

tài trợ cho các hoạt động dòng chảy tiền mặt thuế được phân loại như là một đầu tư
hay hoạt động tài trợ cho phù hợp. Khi dòng tiền thuế được phân bổ trên nhiều hơn
một lớp học của các hoạt động, tổng số tiền thuế trả tiền được tiết lộ.
Đầu tư vào công ty con, liên kết và liên doanh
37. Khi kế toán cho một đầu tư vào một công ty liên kết, công ty con chiếm bằng
cách sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu hoặc chi phí, một nhà đầu tư hạn chế
báo cáo của mình trong báo cáo lưu chuyển tiền mặt để lưu chuyển tiền tệ giữa nó
và bên nhận đầu tư, ví dụ, cổ tức và tiến bộ.
38. Một doanh nghiệp báo cáo lãi suất trong một thực thể đồng kiểm soát (xem 31
IAS, báo cáo tài chính lợi ích trong liên doanh) bằng cách sử dụng củng cố tương
xứng, bao gồm trong dòng chảy tổng hợp báo cáo tiền mặt cổ phiếu tỷ lệ của dòng
tiền thực thể đồng kiểm soát. Một doanh nghiệp mà báo cáo quan tâm đến như vậy
bằng cách sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu bao gồm trong báo cáo lưu
chuyển tiền mặt của nó dòng tiền đối với các khoản đầu tư của mình trong thực thể
đồng kiểm soát và phân phối và các khoản thanh toán khác hoặc biên lai giữa nó và
thực thể đồng kiểm soát.
Mua lại và thanh lý các công ty con và các đơn vị kinh doanh khác
39. Tổng hợp các luồng tiền phát sinh từ các vụ mua lại và từ thanh lý công ty con
hoặc đơn vị kinh doanh khác nên được trình bày một cách riêng biệt và được phân
loại là hoạt động đầu tư.
40. Doanh nghiệp cần tiết lộ, tổng hợp, trong sự tôn trọng của cả hai vụ mua lại và
thanh lý các công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong từng thời kỳ trong
những điều sau đây:
(A) mua toàn bộ hoặc xem xét xử lý;
(B) một phần của việc xem xét mua hoặc xử lý thải bằng các khoản tương đương
tiền và tiền mặt;
(C) số lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị
13

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

kinh doanh được mua hoặc thanh lý;
(D) số tiền của tài sản và các khoản nợ khác hơn tiền mặt hoặc các khoản tương
đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh được mua lại hoặc xử lý, tóm
tắt của từng loại chính.
41. Bài trình bày riêng biệt của các hiệu ứng dòng tiền mua lại, bán lại các công ty
con và các đơn vị kinh doanh khác như các mục dòng, cùng với việc công bố riêng
của các khoản tài sản và nợ được mua lại hoặc xử lý, giúp phân biệt những dòng
tiền từ lưu chuyển tiền tệ phát sinh từ hoạt động khác, hoạt động đầu tư và tài
chính. Hiệu ứng dòng chảy tiền mặt thanh lý không được khấu trừ từ những người
mua lại.
42. Tổng số tiền tiền mặt trả hoặc nhận được như là xem xét mua hoặc bán được
báo cáo trong báo cáo lưu chuyển tiền ròng tiền mặt và các khoản tương đương
tiền được mua lại hoặc xử lý.
Giao dịch không dùng tiền mặt
43. Đầu tư và tài trợ giao dịch mà không yêu cầu việc sử dụng các khoản tương
đương tiền hoặc tiền mặt cần được loại trừ từ một báo cáo lưu chuyển tiền mặt.
Giao dịch như vậy nên được tiết lộ ở những nơi khác trong báo cáo tài chính một
cách cung cấp tất cả các thông tin liên quan về các hoạt động đầu tư và hoạt động
tài chính.
44. Nhiều người đầu tư và hoạt động tài chính không có một tác động trực tiếp tiền
hiện tại chảy mặc dù họ làm ảnh hưởng đến cơ cấu vốn và tài sản của doanh
nghiệp. Việc loại trừ các giao dịch không dùng tiền mặt từ các báo cáo lưu chuyển
tiền tệ là phù hợp với mục tiêu của báo cáo lưu chuyển tiền mặt như các mặt hàng
không liên quan đến lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn hiện nay. Ví dụ về các giao
dịch không dùng tiền mặt là:
(A) việc mua lại tài sản hoặc bằng cách giả định trách nhiệm pháp lý liên quan trực
tiếp hoặc bằng phương tiện của một hợp đồng thuê tài chính;
14

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

(B) mua lại của doanh nghiệp bằng các phương tiện của một vấn đề vốn chủ sở
hữu;
(C) việc chuyển đổi nợ vào vốn chủ sở hữu.
Các thành phần của các khoản tương đương tiền và tiền mặt
45. Một doanh nghiệp nên tiết lộ các thành phần của các khoản tương đương tiền
và tiền mặt và nên trình bày một sự hòa giải số tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền
mặt của mình với các mục tương đương báo cáo trong bảng cân đối kế toán.
46. Trong sự đa dạng của thực tiễn quản lý tiền mặt và sắp xếp ngân hàng trên
khắp thế giới để thực hiện theo quy định với 1 IAS, trình bày báo cáo tài chính,
doanh nghiệp tiết lộ chính sách đó thông qua trong việc xác định các thành phần
của các khoản tương đương tiền và tiền mặt.
47. Các tác dụng của bất kỳ thay đổi nào trong chính sách để xác định thành phần
của chuyển tiền, ví dụ, thay đổi trong phân loại của các công cụ tài chính trước đây
được coi là một phần của danh mục đầu tư của doanh nghiệp, được báo cáo theo
quy định với 8 IAS, net lợi nhuận hoặc lỗ của năm, các lỗi cơ bản và những thay
đổi trong chính sách kế toán.
Khác tiết lộ
48. Doanh nghiệp cần tiết lộ, cùng với một bài bình luận của quản lý, số lượng tiền
mặt đáng kể và tương đương tiền cân bằng được tổ chức của doanh nghiệp mà
không có sẵn để sử dụng theo nhóm.
49. Có những tình huống khác nhau, trong đó số dư tiền mặt và tiền mặt tương
đương được tổ chức bởi một doanh nghiệp không có sẵn để sử dụng theo nhóm.
Các ví dụ bao gồm tiền mặt và tương đương tiền cân bằng được tổ chức bởi một
công ty con hoạt động trong một đất nước mà kiểm soát ngoại hối hoặc hạn chế
phạm pháp luật khác áp dụng khi số dư không có sẵn cho sử dụng chung bởi cha
mẹ hoặc các công ty con khác.
50. Thông tin bổ sung có thể liên quan đến người sử dụng trong việc tìm hiểu tình
15

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Công bố thông tin này,
cùng với một bài bình luận của Ban Giám đốc, được khuyến khích và có thể bao
gồm:
(A) số tiền của các cơ sở vay chưa rút có thể có sẵn cho các hoạt động kinh doanh
trong tương lai và để giải quyết các cam kết về vốn, cho thấy bất kỳ hạn chế nào về
việc sử dụng của các cơ sở;
(B) các số liệu tổng hợp của tiền chảy từ mỗi hoạt động, đầu tư và tài trợ cho các
hoạt động liên quan đến lợi ích trong các liên doanh báo cáo bằng cách sử dụng
củng cố tương xứng;
(C) tổng lưu chuyển tiền tệ đại diện cho sự gia tăng trong hoạt động công suất
riêng biệt từ những dòng tiền được yêu cầu để duy trì khả năng hoạt động, và
(D) số tiền của ngân lưu như phát sinh từ điều hành, đầu tư và tài trợ cho các hoạt
động của từng ngành công nghiệp báo cáo và phân khúc địa lý (xem 14 IAS, đoạn
báo cáo).
51. Việc công bố lưu chuyển tiền tệ đại diện cho tăng năng lực hoạt động và lưu
chuyển tiền tệ được yêu cầu để duy trì khả năng hoạt động riêng biệt hữu ích trong
việc cho phép người sử dụng để xác định doanh nghiệp được đầu tư đầy đủ trong
việc duy trì khả năng hoạt động của nó. Một doanh nghiệp là không đầu tư đầy đủ
trong việc duy trì khả năng hoạt động của nó có thể được phương hại đến khả năng
sinh lời trong tương lai, vì lợi ích của tính thanh khoản và phân phối cho các chủ
sở hữu hiện tại.
52. Việc công bố các dòng tiền phân đoạn cho phép người sử dụng để có được một
sự hiểu biết tốt hơn về mối quan hệ giữa các luồng tiền của doanh nghiệp như một
toàn thể và các bộ phận thành phần của nó và tính sẵn có và biến đổi của dòng tiền
phân đoạn.
Ngày có hiệu lực

16

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

53. Chuẩn mực kế toán quốc tế này trở thành tác cho các báo cáo tài chính cho các
kỳ bắt đầu vào ngày hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 1994.
II. SỰ KHÁC BIỆT VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO
CHUẨN MỰC KỂ TOÁN VIỆT NAM:
(SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS 07 VÀ CHUẨN
MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VAS 24)
1.

Sơ qua về chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt
Nam

Hệ thống kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế toán được soạn thảo và công
bố theo những quy trình rất chặt chẽ để đảm bảo chất lượng của các chuẩn mực và
đảm bảo tính thực hành cao. Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Việt Nam
chỉ quan tâm chủ yếu đến thông tin của báo cáo tài chính cho các nhà đầu tư chứ
chưa quan tâm đến thông tin quản trị nội bộ.
Hệ thống kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được soạn
thảo bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB). Được soạn thảo và công bố
theo những quy trình rất chặt chẽ để đảm bảo chất lượng của các chuẩn mực và
đảm bảo tính thực hành cao. IASs/IFRSs được sử dụng rộng rãi ở khắp thế giới
như châu Âu, Singapore, Hồng Kông, Úc và nhiều quốc gia trên thế giới. Rất nhiều
quốc gia khác của châu Á và trên thế giới đang điều chỉnh các chuẩn mực của mình
để phù hợp hơn với IFRS và giảm thiểu sự khác nhau nếu có.
Khác với hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), hệ thống kế toán
quốc tế (IAS) không có sự bắt buộc mang tính hình thức như biểu mẫu báo cáo
thống nhất, hệ thống tài khoản kế toán thống nhất, hình thức sổ kế toán, mẫu các
chứng từ gốc thống nhất. IAS mặc dù đưa ra rất chi tiết các định nghĩa, phương
pháp làm, cách trình bày và những thông tin bắt buộc phải trình bày trong các báo
cáo tài chính nhưng IAS không bắt buộc phải sử dụng chung các biểu mẫu báo cáo
tài chính, hệ thống tài khoản, các hệ thống chứng từ, sổ kế toán. IAS có bộ khung
khái niệm và tính thống nhất cao giữa các chuẩn mực. VAS còn nhiều vấn đề chưa
17

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

rõ ràng, thiếu nhiều vấn đề và đặc biệt là còn mâu thuẫn giữa các chuẩn mực hoặc
sự không thống nhất giữa chuẩn mực và hướng dẫn về chuẩn mực đó.
Hầu hết những người đã được học và/hoặc làm theo các hệ thống kế toán
quốc tế hay mang tính thông lệ quốc tế đều cho rằng, hệ thống tài khoản kế toán
thống nhất của Việt Nam chỉ nên mang tính hướng dẫn mà không nên mang tính
bắt buộc. Thông lệ kế toán quốc tế cho phép ghi nhiều Nợ đối ứng với nhiều Có
trong cùng một định khoản, tuy nhiên không nên lạm dụng việc ghi nhiều Nợ đối
ứng với nhiều Có để mất đi tính rõ ràng của kế toán. Mặc dù không có văn bản
pháp quy nào quy định cấm ghi nhiều Nợ đối ứng với nhiều Có trong cùng một
định khoản kế toán, nhưng theo một thói quen từ xưa, rất nhiều DN Việt Nam vẫn
tuân theo nguyên tắc này. Tuy nhiên, nhiều DN nước ngoài tại Việt Nam lại không
áp dụng.
2.

So sánh báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( IAS 07 và VAS 24):

VAS và thông tư hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là lấy từ sổ quỹ
tiền mặt và sổ cái tiền gửi ngân hàng tương ứng với các tài khoản đối ứng. Theo
thông lệ quốc tế, việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (LCTT) chỉ căn cứ thuần túy
các số liệu trên bảng cân đối kế toán số đầu kỳ và cuối kỳ, báo cáo kết quả (và có
thể có thêm một vài thông tin từ sổ cái) sau đó làm các động tác điều chỉnh là ra
các chỉ tiêu trên báo cáo LCTT.
VAS hướng dẫn cách lập báo cáo LCTT theo phương pháp gián tiếp bắt đầu từ lãi
trước thuế cộng trừ các khoản điều chỉnh trong đó có chênh lệch các khoản phải
trả. Mặc dù trong quy định về báo cáo đã yêu cầu các khoản phải trả này không
bao gồm các khoản phải trả liên quan đến hoạt động đầu tư và tài chính. Tuy nhiên,
do Tài khoản 331 Phải trả cho người bán bao gồm các khoản phải trả thương mại
do mua hàng hóa, nguyên liệu cho sản xuất và phải trả cho việc mua sắm tài sản cố
định hay mua khác. Khi lập báo cáo LCTT, kế toán viên chỉ lấy số dư cuối kỳ trừ
số dư đầu kỳ của Tài khoản 331 này. Do vậy nó làm cho dòng tiền từ hoạt động
kinh doanh lẫn lộn với dòng tiền từ hoạt động đầu tư.
a) Khái niệm “tương đương tiền”
IAS/VAS: Là các khoản đầu tư ngắn hạn, có tính thanh khoản cao (không quá 3
tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có
nhiều rủi ro về thay đổi giá trị.
IAS: Thông thường không bao gồm các khoản đầu tư
18

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

VAS: Không đề cập vấn đề này.
b) Các khoản thấu chi được trình bày trong khoản mục tiền cho mục đích trình bày
báo cáo lưu chuyển tiền tệ
IAS: Bao gồm các khoản thấu chi nếu các khoản thấu chi này là một bộ phận
không thể tách rời của các khoản tiền của doanh nghiệp.
VAS: Không đề cập vấn đề này. Thông thường, các khoản tiền và tương đương tiền
không bao gồm các khoản thấu chi khi trình bày Báo cáo tài chính theo các Chuẩn
mực kế toán Việt Nam.
c) Phân loại các luồng tiền
IAS: Các khoản tiền lãi và cổ tức thu được và đã trả có thể được phân loại là luồng
tiền từ hoạt động kinh doanh, đầu tư hoặc tài chính nếu chúng nhất quán với việc
phân loại từ kỳ kế toán trước.
VAS: Có hướng dẫn chi tiết về việc phân loại các khoản tiền lãi và cổ tức thu được
và đã trả cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, và các tổ chức phi
tín dụng, phi tài chính.
d) Tỷ giá hối đoái được sử dụng trong các giao dịch bằng ngoại tệ
IAS: Sử dụng tỷ giá tại ngày lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Có thể xử dụng tỷ giá
trung bình xấp xỉ bằng tỷ giá thực tế.
VAS: Sử dụng tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch.
e) Các luồng tiền của các công ty liên doanh, liên kết
IAS: khi hạch toán một khoản đầu tư vào các công ty liên kết hoặc công ty con sử
dụng phương pháp giá gốc hoặc phương pháp vốn chủ sở hữu, nhà đầu tư chỉ trình
bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ các dòng tiền phát sinh giữa bên đầu tư và bên
được đầu tư. Trường hợp liên doanh: áp dụng hợp nhất theo tỷ lệ - bao gồm phần
các luông tiền thuộc về bên liên doanh.
VAS: Không đề cập vấn đề này và không có hướng dẫn về báo cáo lưu chuyển tiền
tệ hợp nhất.
19

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

III. LIÊN HỆ THỰC TẾ:
1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo kế toán Việt Nam:
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN
Mẫu số B03 - DN
NAM
CTY CP LƯƠNG THỰC - THỰC
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
PHẨM SAFOCO
Địa chỉ: Số 1 Đường 3/2 Phường 11,
Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)
quận 10, TP.HCM
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Từ 01/01/2008 đến 30/06/2008
ĐVT : VNĐ
Chỉ tiêu

MS

1

2

Thuyết
Kỳ này 30/6/08 Kỳ trước 30/9/07
minh
3

4

5

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT
ĐỘNG SXKD
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ
và doanh thu khác

01

332.543.283.946 276.467.075.871

2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng
hoá và dịch vụ

02

(302.521.813.005)(255.663.772.700)

3. Tiền chi trả cho người lao động

03

(15.813.499.433) (12.479.095.800)

4. Tiền chi trả lãi vay

04

(35.000.000)

5. Tiền chi nộp thuế TNDN

05

(2.064.706.907)

20

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

6. Tiền thu khác từ hoạt động KD

06

271.167.186

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh
doanh

07

(2.836.894.114)

(5.994.889.158)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
kinh doanh

20

9.271.370.487

2.600.485.399

1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và
21
các tài sản dài hạn khác

(8.413.928.932)

(523.177.012)

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT
ĐỘNG ĐẦU TƯ

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán
TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

22

250.860.455

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ
23
của các đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công
24
cụ nợ của đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị
khác

25

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn
vị khác

26

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi
nhuận đước chia

27

60.032.068

66.367.965

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu
30


(8.103.036.409)

(456.809.047)

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT
ĐỘNG TÀI CHÍNH
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận
31
vốn góp của CSH
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH,
mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát 32
21

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33

5.000.000.000

3.000.000.000

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

34

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH

36

(5.412.000.000)

(4.600.200.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài
40
chính

(2.412.000.000)

(1.600.200.000)

Lưu chuyển tiền thuần trong
kỳ(50=20+30+40)

50

(1.243.665.922)

543.476.352

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

8.777.296.380

5.683.052.385

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái
quy đổi ngoại tệ

61

Tiền và tổng cổng tiền cuối ký
(70=50+60+61)

70 VII.34

7.533.630.458

6.226.528.737

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Phạm Thanh Loan
Nguyễn Thị Nga
2, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định quôc tế:

(2.000.000.000)

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2008
Tổng Giám Đốc
Phạm Thị Thu Hồng

LINCO INC
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/ 2008
( đơn vị tính: USD)
Dòng tiền tiền từ hoạt động kinh doanh
22

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Tiền thu từ khách hàng
Tiền trả cho nhà cung cấp và nhân viên
Tiền ròng thu từ hoạt đông kinh doanh
Trả lãi
Nộp Thuế
Trả cổ tức

830.000
(725.200)
104.800
(15.800)
14.000
(25.000)
50.000

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
Mua Tài sản, Nhà xưởng, thiết bị
Tiền thu được từ bán mày móc
Cho các giám đốc vay

(54.000)
5.000
(4.000)
(52.000)

Dòng tiền từ hoạt động tài chính
Giảm vay dài hạn
Thanh toán lại vốn góp cổ phần

(26.000)
(20.000)
(46.000)

Giảm ròng số dư ngân hàng của cả kỳ
Số dư ngân hàng đầu năm
Thấu chi cuối năm

(49.000)
6.000
(42.000)

Nhận xét:
-

Tổng số tăng các khoản trả chủ nợ được dùng để tài trợ một phần cho số

-

tăng vốn lưu động.
Số tăng vốn lưu động còn lại, trả lãi, nộp thuế và trả cổ tức từ nguồn tiền thu

-

từ hoạt động kinh doanh.
Số dư tiền mặt còn lại và khoản tiền có được do bán tài sản cố định được

-

dùng để mua tài sản cố định
Thấu chi ngân hàng được dùng để thanh toán vốn góp cổ phần và thu hồi
khoản cho vay dài hạn.

23

Lớp K2TK6 – Nhóm 4


KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Kết luận
Như vậy, qua so sánh và liên hệ thực tiễn chúng ta có thể thấy được
những điểm khác nhau của báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định quốc tế
và báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định kế toán Việt Nam. Từ đó, có
những nhận định đúng hơn khi đọc và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
để có những kết luận chính xác hơn về vấn đề sử dụng dòng tiền của một
công ty.

24

Lớp K2TK6 – Nhóm 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x