Tải bản đầy đủ

slide Bài giảng môn cấu trúc dữ liệu 2: Chương 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ - MÔI
TRƯỜNG

CẤU TRÚC DỮ LIỆU 2

1 1


Chương 3. CÂY ĐỎ ĐENGiới thiệu
Định nghĩa và tính chất cây đỏ đen
Phép quay, cân bằng lại theo kiểu bottom-up
Thêm nút mới, Loại bỏ nút

Tính hiệu quả của cây đỏ đen
Cài đặt

2


Cây tìm kiếm nhị phân
binary search tree

Cây tìm kiếm nhị phân (TKNP) là cây nhị phân mà
khoá tại mỗi nút lớn hơn khoá của tất cả các nút
thuộc cây con bên trái và nhỏ hơn khoá của tất cả
các nút thuộc cây con bên phải.
20

10

5

35

17

15

22

42

37

3


GIỚI THIỆU
Cây tìm kiếm nhị phân thuận lợi lớn về mặt lưu trữ và truy
xuất dữ liệu trong phép toán tìm kiếm, thêm vào hay loại bỏ
một phần tử. ⇒ cây TKNP là một CTDL tốt.
Hạn chế:
 Nếu dữ liệu được chèn vào theo thứ tự đã đuợc sắp xếp sẽ


không hiệu quả. Khi đó cây nhị phân trở nên không cân
bằng.(Lệch về bên trái hoặc bên phải) .
 Khi cây không cân bằng, khả năng tìm kiếm nhanh (hoặc
chèn hoặc xóa) một phần tử đã cho ⇒ hạn chế
Cây không cân bằng:
=> giải quyết: đó là cây đỏ đen, là cây tìm kiếm nhị phân có
thêm một vài đặc điểm.
4


Giới thiệu
Các node được chèn theo thứ tự tăng dần

5


ĐỊNH NGHĨA CÂY ĐỎ ĐEN
(red-black trees)
 Cây đỏ đen là một cây nhị phân tìm kiếm (BST) với các
thuộc tính:
1. Mọi node đều được tô màu đỏ hoặc màu đen.
2. Node gốc và các node lá (NIL) phải luôn luôn đen.
3. Nếu một node là đỏ, những node con của nó phải là đen.
 Trên mọi đường dẫn từ gốc đến nút lá không có 2
node đỏ liên tiếp
4. Mọi đường dẫn từ gốc đến một lá phải có cùng số lượng
node đen.

6


Định nghĩa cây đỏ đen
 Số lượng node đen trên một đường dẫn từ gốc đến lá được
gọi là chiều cao đen (black height). Ta có thể phát biểu quy
tắc 4 theo một cách khác là mọi đường dẫn từ gốc đến lá
phải có cùng chiều cao đen.
11
2

14

1

7
5

15
8
7


Mỗi nút là đỏ hoặc đen

8


Nút gốc và các nút lá (NIL) có màu đen

9


Nếu một nút đen, các con của nó có màu đỏ.

10


PHÉP QUAY (rotations)
Để cân bằng cây ⇒ tái sắp xếp node về mặt vật lý.
 Nếu tất cả các node nằm bên trái node gốc ⇒ di chuyển
một vài node qua bên phải. Điều này làm được nhờ các
phép quay..
Phép quay là cách tái sắp xếp các nút, chúng được thiết kế
làm các công việc sau:
 Nâng một số node lên và hạ một số khác xuống để giúp
cân bằng cây.
 Bảo đảm những tính chất của cây TKNP không bị vi
phạm.
Phép quay phải đảm bảo tính chất của cây TKNP.

11


Phép quay

Y
X

X
Y

 Kết quả của 2 phép quay, thứ tự duyệt cây trong phép duyệt
không thay đổi A x B y C
 Nếu làm phép quay phải: node đỉnh phải có node con trái.
Nếu làm phép quay trái, node đỉnh phải có node con phải.
12


THÊM NODE MỚI
Ý tưởng: Chèn x vào cây và x có màu đỏ. Chỉ có thuộc
tính thứ 3 có thể bị vi phạm. Có thể điều chỉnh cây bằng
cách tô lại màu và quay cho đến khi hết vi phạm.
 Thực hiện việc tìm kiếm bình thường để tìm nút rỗng
nơi phải chèn khóa mới vào
 Thay node rỗng bằng nút lá với khóa mới
 Tô màu đỏ cho nút mới này
 Thêm vào 2 nút con rỗng (NULL - màu đen)
 Nếu nút cha của nút mới có màu đỏ, ta có 2 nút đỏ kề
nhau. Vi phạm tính chất cây đỏ đen ⇒ Tổ chức lại cây
13


Thêm nút mới
 Qui trình chèn:
 Gọi X, P, và G để chỉ định nhãn những node liên quan
 X là node vi phạm quy tắc ( X có thể là một node mới được
chèn, hoặc node con khi node cha và node con xung đột đỏđỏ, nghĩa là có cùng màu đỏ).
– X là một node cho trước.
– P là node cha của X.
– G là node ông bà của X (node cha của P).

14


Thêm nút mới
 Qui trình chèn:
 Gọi X, P, và G để chỉ định nhãn những node liên quan
 X là node vi phạm quy tắc ( X có thể là một node mới được
chèn, hoặc node con khi node cha và node con xung đột đỏđỏ, nghĩa là có cùng màu đỏ).
– X là một node cho trước.
– P là node cha của X.
– G là node ông bà của X (node cha của P).
 Trong quá trình thêm vào node mới có thể vi phạm các quy tắc
của cây đỏ đen, chúng ta sẽ thực hiện các thao tác:
 Các phép lật màu trên đường đi xuống.
 Các phép quay khi node đã được chèn.
 Các phép quay trên đường đi xuống.
15


Các phép lật màu trên đường đi xuống
Phép thêm vào trong cây RB như trên cây TKNP: đi theo
đường dẫn từ node gốc đến vị trí cần chèn.
Tuy nhiên, trong cây đỏ đen, đến được điểm chèn là phức
tạp bởi các phép lật màu và quay.
Để bảo đảm không vi phạm các quy tắc màu ⇒ tiến hành
các phép lật màu khi cần.
Qui tắc phép lật màu: Nếu phép thêm vào làm xuất hiện
tình trạng một node đen có hai node con đỏ, chúng ta đổi
các node con thành đen và node cha thành đỏ (trừ khi node
cha là node gốc, nó vẫn giữ màu là đen).

16


Các phép lật màu trên đường đi xuống

p

x1

p

x2

(a) trước khi lật màu

x1

x2

(b) sau khi lật màu
17


Các phép lật màu trên đường đi xuống
 Như vậy phép lật màu không vi phạm quy tắc 4.
 Quy tắc 3 ( node con và node cha không thể đồng màu đỏ) lại có
khả năng bị vi phạm.
 Nếu node cha của P là đen ⇒ không có vấn đề vi phạm khi P
chuyển từ đen sang đỏ,
 Nếu node cha của P là đỏ, thì sau khi đổi màu, ta sẽ có hai
node đỏ trên một hàng
 Giải quyết: cần phải được chuẩn bị trước khi đi xuống theo cây để
chèn nút mới ⇒ giải quyết bằng một phép quay.
 Đối với node gốc thì phép lật màu node gốc và hai node con của
nó vẫn làm cho node gốc cũng như hai node con có màu đen. Điều
này tránh sự vi phạm quy tắc 2 và quy tắc 3 (xung đột đỏ-đỏ).
Trong trường hợp này, chiều cao đen trên mỗi đường đi từ node
gốc tăng lên 1, do đó quy tắc 4 cũng không bị vi phạm.
18


Các phép quay khi chèn node


Ba khả năng sau khi chèn nút
(1) Khả năng 1: P đen
(2) Khả năng 2: P đỏ và X là cháu ngoại của G
(3) Khả năng 3: P đỏ và X là cháu nội của G
G

G

P

X

G

P

X

P

X
20


Khả năng 1: P đen
P đen là trường hợp đơn giản. Node thêm vào luôn đỏ. Nếu
node cha đen, không có xung khắc đỏ-đỏ (quy tắc 3), và
không có việc cộng thêm vào số node đen (quy tắc 4). Do
vậy, không bị vi phạm quy tắc về màu. Thao tác chèn đã
hoàn tất.
G
P

25

50

75

X 12
21


Khả năng 2: P đỏ và X là cháu ngoại của G
P đỏ và X là cháu ngoại của G, Ta cần một phép quay đơn
giản và một vài thay đổi về màu.
X là nút cháu ngoại, chèn node mới X (đỏ) ⇒ Xuất hiện
lỗi: cha và con đều đỏ.
Trong trường hợp này, áp dụng ba bước để phục hồi tính
đỏ-đen và làm cho cân bằng cây:
 Đổi màu node G - node ông bà của node X (node 25).
 Đổi màu node P - node cha của node X (node 12)
 Quay với node G (25) ở vị trí đỉnh, theo hướng làm nâng
node X lên (6). Đây là một phép quay phải.

22


X

P đỏ và X là cháu ngoại của G – Ví dụ
50
G

25
(3)

P

(1) Đổi

màu

Xoay

G

12
(2)

50

75

Đổi màu

25

(1) Đổi

màu

75

P

6

12
(2)

Đổi màu

6
23


P đỏ và X là cháu ngoại của G – Ví dụ
50
G

(3)

P

75

25
Xoay

50

12
X

6

12

X

6

75

P

25 G
24


Khả năng 3: P đỏ và X là cháu nội của G
Nếu node P đỏ và X là node cháu nội, cần thực hiện hai
phép quay và một vài phép đổi màu.
X là nút cháu nội, chèn node mới X (đỏ) ⇒ Xuất hiện lỗi:
cha và con đều đỏ.
Hai phép quay:
 Phép quay đầu biến X từ một node cháu nội thành node
cháu ngoại.
 Phép quay thứ 2: phép quay, với node ông bà ở đỉnh, như
đã làm trước đây.
Chúng ta cũng cần tô màu lại các nút. Ta làm điều này
trước khi làm bất cứ phép quay nào.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×