Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm môn lập trình bằng ngôn ngữ java

www.sites.google.com/site/khaiphong

Giáo viên: Dương Khai Phong
Email: khaiphong@gmail.com

BÀI TẬP ÔN TẬP

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Giáo viên: Dương Khai Phong
Email: khaiphong@gmail.com

BÀI TẬP HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong


Câu 1: Từ nào là từ khoá trong Java?
A. NULL
B. extended
C. implements
D. string

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 2:Cho đoạn mã String s = new String("abc"); câu lệnh nào sau
đây không hợp lệ?
A. s.append("xyz");
B. s.substring(3);
C. s.trim();
D. s.replace('a', 'A');

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 3: Cho s1, s2 là 2 chuỗi, câu lệnh nào sau đây không hợp lệ?
A. s1 <= s2
B. int m = s1.length();
C. s1.compareTo(s2);
D. String s3 = s1 + s2;

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 4: Trong 1 lớp, khai báo 2 phương thức có header tương ứng là
public void someMethod(int x,int y);
public void someMethod(double x,double y);
A. Lỗi biên dịch
B. Hai phương thức được gọi là overheating


C. Hai phương thức được gọi là overloading
D. Hai phương thức được gọi là overriding

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 5: Chọn phát biểu đúng trong Java?
A. Từ khoá extends dùng đề khai báo quan hệ kế thừa
B. Tất cả các thuộc tính của lớp con đều thừa kế từ lớp cha
C. Một lớp final có thể khai báo abstract
D. Tất cả đều sai

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 6: Cho chuỗi String s = "kakapo"; câu lệnh nào sau đây sẽ trả về
chuỗi "kap"?
A. s.substring(2,3);
B. s.substring(2,4);
C. s.substring(2,5);
D. Tất cả đều sai

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 7: Cho một lớp có tên là Book, khai báo nào sau đây là hợp lệ khi
khai báo constructor của lớp Book?
A. Book Book() {}
B. void Book() {}
C. abstract Book() {}
D. Book(Book b) {}

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 8: Chọn phát biểu đúng?
A. Constructor có thể khai báo private
B. Một lớp bắt buộc phải định nghĩa constructor
C. Constructor phải khởi tạo tất cả các thuộc tính của lớp
D. Constructor có thể trả về kết quả

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 1 Cho đoạn mã sau. Kết quả của đoạn mã sau là gì?
class MyClass{
int i = 5;
static int j = 7;
public static void printSomething(){
System.out.print("i: "+i);
System.out.println(" j: "+j);
}
}
A. Lỗi biên dịch dòng số 5
B. Lỗi biên dịch dòng số 6
C. i:5 j:7
D. Lỗi thực thi
ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 2 Khai báo nào sau đây khai báo một lớp không cho phép kế
thừa?
A. abstract class Link {}
B. static class Link {}
C. class Link {}
D. final class Link {}

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 3 Từ khóa extends thể hiện mối quan hệ?
A. “is a”
B. Đa hình
C. overload
D. “has a”

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 4 Nếu String name = “Hello\n\t TPHCM”; thì câu lệnh
name.length(); sẽ trả về bao nhiêu?
A. 11
B. 14
C. 12
D. 13

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 5 Khai báo constructor nào sau đây là không hợp lệ
A. Book(Book b){}
B. Book(){}
C. private Book(){}
D. Book(){return false;}

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 6 Để chuyển một chuỗi chứa giá trị nguyên (String) sang một số
thực (double) thì sẽ dùng phương thức nào sau đây?
A. toDouble() thuộc lớp double
B. parseDouble() thuộc lớp double
C. toDouble() thuộc lớp Double
D. parseDouble() thuộc lớp Double

ĐH Công nghệ Thông tin


www.sites.google.com/site/khaiphong

Câu 7 Khai báo nào sau đây là khai báo không hợp lệ trong một lớp?
A. final Object[] fudge = { null };
B. static int a;
C. abstract int t;
D. final static private double PI = 3.14;

ĐH Công nghệ Thông tinTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×