Tải bản đầy đủ

quản lý dự án đầu tư

QUẢN LÝ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ


KHÁI NIỆM

• Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn
trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động
đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời
gian xác định.


Về mặt

Góc độ quản

Hình thứcDự án đầu tư được


Là tập hồ sơ tài liệu thể hiện chi tiết các hoạt động

Là một công cụ quản lý các nguồn lực nhằm đạt

xem xét trên nhiều

để đạt được mục tiêu của dự án.

được mục tiêu của dự án.

góc độ:

Góc độ

Góc độ

Kế hoạch

Nội dung

Thể hiện kế hoạch chi tiết của việc đầu tư

Là tổng thể các hoạt động và chi phí cần thiết theo

sxkd, phát triển kinh tế, là cơ sở đi đến quyết

một lịch thời gian và địa điểm nhất định nhằm đạt

định đầu tư.

được mục tiêu.


CÔNG DỤNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Là cơ sở để thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định để chấp thuận sử dụng vốn
của nhà nước, để ra quyết định đầu tư, tài trợ vốn cho dự án

NHÀ ĐẦU TƯ
Là căn cứ để bỏ vốn đầu tư
Là cơ sở xin phép được đầu tư hoặc cấp phép hoạt động.
Là phương tiện để xin nhập khẩu máy móc thiết bị, xin các khoản ưu đãi.
Tìm các đối tác trong và ngoài nước cùng bỏ vốn đầu tư
Thuyết phục các tổ chức tài chính trong và ngoài nước tài trợ hoặc cho vay vốn.
Cơ sở xem xét quyền và nghĩa vụ các bên tham gia và là cơ sở xét xử khi có tranh
chấp.


ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án có mục tiêu, mục đích rõ ràng.

Có chu kỳ phát triển riêng và thời gian tồn tại hữu
hạn.

Nhiều bên cùng tham gia.

Môi trường hoạt động rộng, liên quan đến nhiều
lĩnh vực.

Độ rủi ro cao


PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Theo cơ cấu tái sản xuất: Dự án đầu tư theo chiều rộng và theo chiều sâu

Theo lĩnh vực hoạt động trong xã hội: dự án đầu tư sxkd, phát triển
CSHT..

Theo giai đoạn hoạt động của dự án: dự án đầu tư thương mại và dự án
đầu tư sản xuất.


PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Theo thời gian thực hiện và phát huy tác dụng để thu hồi vốn: Dự án đầu tư ngắn hạn (đầu tư
thương mại) và dự án đầu tư dài hạn (dự án đầu tư sản xuất, phát triển CSHT…)

Xét theo nguồn vốn: ngân sách nhà nước; ngân hàng; vốn tín dụng do nhà
nước bảo lãnh và vốn đầu tư của các DN nhà nước …

Xét theo sự phân cấp quản lý:Dự án quan trọng quốc gia (do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư) được chia làm 4 nhóm:
Nhóm A, B, C, D.Dự án đầu tư nước ngoài chia thành 3 nhóm: A, B, C


CHU KỲ CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ý đồ về dự
Chuẩn bị đầu tư

án đầu tư

Thực hiện đầu

Vận hành các

Ý đồ về dự ánkết quả đầu tư

mới

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CHU KỲ DỰ ÁN

Vận hành kết quả đầu tư
Thực hiện đầu tư

Chuẩn bị đầu tư
- Nghiên cưu phát hiện cơ hội đầu tư
- NC tiền khả thi (Sơ bộ lựa chọn dự
án)
- NC khả thi
- Đánh giá và quyết định đầu tư

- Hoàn thiện thủ tục để thực hiện dự án
đầu tư
- Thiết kế và lập dự toán thi công xây
lắp công trình
- Thi công xây lắp công trình
- Chạy thử và nghiệm thu sử dụng

- Sử dụng chưa hết công suất
- Sử dụng công suất ở mức cao
nhất
- Công suất giảm dần và kết thúc
dự án


DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN ĐẠT
CHUẨN VIETGAP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐẶNG XÁ - HUYỆN
GIA LÂM.


Hình thành mô hình tổ chức quản lý sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản
và tiêu thụ sản phẩm RAT tập trung, đồng bộ tại khu vực chuyên sản xuất
rau xã Đặng Xá

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cho
người tiêu dùng

MỤC
TIÊU DỰ
ÁN

Áp dụng kĩ thuật trồng RAT tiên tiến, đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới,
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và con giống đạt tiêu chuẩn

Giúp giải quyết nhu cầu rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lâm nói riêng
và thành phố Hà Nội nói chung


Phạm vi không gian: Địa giới hành chính xã Đặng Xã – Gia Lâm – Hà
Nội

Phạm vi áp
dụng của dự
án

Phạm vi thời gian: Từ năm 2012 đến năm 2018 (7 năm)


Tất cả các sản phẩm rau tươi (bao gồm tất cả các loại rau ăn củ, thân, lá, hoa,
quả) đạt tiêu chuẩn VietGAP

Những sản phẩm do dự án sản xuất ra được bao gói, đóng mác đúng theo qui định
VietGAP để giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận ra, không bị nhầm lẫn với các sản
phẩm cùng loại khác trên thị trường

SẢN PHẨM
DỰ KIẾN
Giá của sản phẩm rau an toàn dao động từ 6
nghìn đến 10 nghìn


Kinh phí
STT

Nội dung

Quy mô

Địa điểm
(triệu đồng)

I

Năm 2012

 

1

Xây dựng cở sở vật chất

 

 

Nhà lưới

 

 

1.000

 

Hệ thông thủy lợi

 

 

300

 

Hệ thồng điện

 

 

200

 

Nhà điều hành

 

 

200

 

Nhà lạnh bảo quản

 

 

500

 

Khu sơ chế, bao gói

 

 

300

 

Khu giới thiệu sản phẩm

 

 

100

 

805(23tr/ha/năm)

 

50

 

40

3.500

 

Đặng Xá-Gia Lâm

5ha/7 năm

 

2

Thuê ruộng đất để trồng rau

3

Rau giống, vật tư

4

Đào tạo tập huấn

SẢN PHẨM

5

Chi khác

 

 

5

II

Năm 2013( Năm thứ 2)

 

 

62

DỰ KIẾN

1

Rau giống, vật tư

 

 

50

2

Thủy lợi phí

 

 

1

3

Đào tạo, tập huấn

 

 

5

4

Chi khác

 

 

1

III

Năm 2014( Năm thứ 3)

 

 

69

1

Rau giống, vật tư

 

 

60

2

Thủy lợi phí

 

 

1

3

Đào tạo, tập huấn

 

 

5

4

Sửa chữa hệ thống điện

 

 

1

 

4thang/lan


SẢN PHẨM
DỰ KIẾN

5

Sửa chữa nhà lưới

 

 

1

6

Chi khác

 

 

1

IV

Năm 2015( Năm thứ 4)

 

 

71

1

Rau giống, vật tư

 

 

65

2

Thủy lợi phí

 

 

1

3

Đào tạo, tập huấn

 

 

5

V

Năm 2016( Năm thứ 5)

 

 

77.5

1

Rau giống, vật tư

 

 

70

2

Thủy lợi phí

 

 

1

3

Đào tạo, tập huấn

 

 

5

4

Sửa chữa nhà lưới

 

 

0.5

5

Chi khác

 

 

1

VI

Năm 2017( Năm thứ 6)

 

 

82

1

Rau giống, vật tư

 

 

75

2

Thủy lợi phí

 

 

1

3

Đào tạo, tập huấn

 

 

5

4

Chi khác

 

 

1

VII

Năm 2018( Năm thứ 7)

 

 

87

1

Rau giống, vật tư

 

 

80

2

Thủy lợi phí

 

 

1

3

Đào tạo, tập huấn

 

 

5

4

Chi khác

 

 

1

Tổng chi phí: 3877.5


Dự án trồng RAT có diện tích canh tác

5 ha

Vốn đầu tư xây dựng nhà lưới được thực hiện ở năm đầu

1.000.000.000 đồng

KẾT

Chi phí sửa chữa nhà lưới được thực hiện ở năm thứ 3

1.000.000 đồng

QUẢ

Chi phí sửa chữa nhà lưới được thực hiện ở năm thứ 5

500.000 đồng

DỰ ÁN

chi phí sửa chữa hệ thống điện thực hiện ở năm thứ 3

1.000.000 đồng

Giá trị thanh lý

300.000.000 đồng

Chi phí sản xuất hàng năm

60% doanh thu

Chi phí thuỷ lợi

1.000.000 đồng/năm

Rau được trồng ngay năm đầu

Lãi suất bằng 12%


Năm

 
 

1

Chỉ tiêu

NSBQ

 

(ta/ha)

 
140.0

KẾT
Giá bán BQ (1000/kg)

 

3

 
145.0

 
6.0

QUẢ
DỰ ÁN

2

4

 
148.0

 
6.0

5

 
148.0

 
7.0

6

 
148.0

 
8.0

 

 

 

 
8.0

 

 
148.0

148.0

 
8.0

Giá trị thanh lý
 

7

 

8.0

 

TS( triệu)

250

NPV>0 => đầu tư có hiệu quả

Từ bảng trên ta thấy từ năm thứ 3 trở đi có LN>0 nên suy ra số năm hoàn vồn của dự án là 3 năm.


VỀ MẶT KỸ THUẬT

Sản phẩm rau an toàn phải hội tụ đủ các tiêu chuẩn sau:

 

Phân

+ Dư lượng nitrat ở mức cho phép

 

tích dự

+ Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở mức cho phép

 

án

+ Dư lượng kim loại nặng ở mức cho phép

 
+ Không

nhiễm các vi sinh vật gây hại cho sức khỏe con người


Kỹ thuật canh tác rau an toàn


Đa số các loại rau là cây trồng cạn, không phát triển khi bị ngập úng nhưng lại rất cần nước.
Do vậy, cần chọn vùng không bị ảnh hưởng của ngập úng mùa mưa, thiếu nước mùa khô. Các
vùng đất cao, triền chủ động tưới tiêu phù hợp cho việc phát triển rau.

Phân
tích dự
ánCần chọn các loại đất cát pha thịt nhẹ tức là loại đất có sa cấu nhẹ dễ thoát nước, từ hơi chua
đến trung tính (PH biến động từ 5,5 – 7,0) là tốt nhất. Đất không được tồn dư hóa chất độc hại
và kim loại nặng. Khu trồng rau phải gần nguồn nước, nguồn phân. Khu trồng rau phải thuận
tiện cho giao thông phân phối tránh bốc, dỡ nhiều lần làm dập nát rau.


Kỹ thuật canh tác rau an toàn


Đa số các loại rau là cây trồng cạn, không phát triển khi bị ngập úng nhưng lại rất cần nước.
Do vậy, cần chọn vùng không bị ảnh hưởng của ngập úng mùa mưa, thiếu nước mùa khô. Các
vùng đất cao, triền chủ động tưới tiêu phù hợp cho việc phát triển rau.

Phân
tích dự
ánCần chọn các loại đất cát pha thịt nhẹ tức là loại đất có sa cấu nhẹ dễ thoát nước, từ hơi chua
đến trung tính (PH biến động từ 5,5 – 7,0) là tốt nhất. Đất không được tồn dư hóa chất độc hại
và kim loại nặng. Khu trồng rau phải gần nguồn nước, nguồn phân. Khu trồng rau phải thuận
tiện cho giao thông phân phối tránh bốc, dỡ nhiều lần làm dập nát rau.
Việc quy hoạch thiết kế hệ thống tưới tiêu, giao thông nội đồng phục vụ việc vận chuyển
phải đáp ứng các yêu cầu sau:Tiêu nhanh, chống ngập úng, cắt đứt được mực nước ngầm
Chủ động sử dụng được nguồn nước tưới
Hệ thống giao thông nội đồng thuận tiện cho cơ giới
Tiết kiệm được lao động, đất đai
Hệ thống tưới tiêu, giao thông phù hợp với điều kiện địa lý, địa hình của xã Đặng
Xá, Gia LâmNguồn nước tưới không ô nhiễm các kim loại nặng, hóa chất độc hại. Không dùng các
nguồn nước thải từ công nghiệp, bệnh viện và nước thải sinh hoạt.
Phát triển sản xuất RAT theo tiêu chuẩn VietGAP là vấn đề cấp thiết
trong sản xuất nông nghiệp của Thành phố Hà Nội.Hiện nay, sản xuất rau an toàn được chú trọng đầu tư và được người tiêu
dùng ủng hộ vì rau sản xuất RAT đảm bảo an toàn cho người sử dụng,
đảm bảo sức khoẻ cho người sản xuất, mang lại nguồn lợi cho chủ đầu
tư, và nguồn thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng đời sống

KẾT LUẬN

cho người dân đảm bảo an sinh xã hội và môi trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×