Tải bản đầy đủ

Hoạch toán vốn bằng tiền trong đơn vị

BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

LÅÌI MÅÍ ÂÁƯU
Trong thåìi k quạ âäü lãn Ch Nghéa X Häüi åí nỉåïc
ta cọ sỉû chuøn biãún tỉì nãưn kinh tãú tỉû cung tỉû cáúp
sang nãưn kinh tãú hng hoạ nhiãưu thnh pháưn. Âáy l xu
thãú táút úu nọ bao gäưm c viãûc måí räüng quan hãû
hng hoạ, tiãưn tãû v cạc quan hãû thë trỉåìng. Trong
chênh âiãưu kiãûn âọ nh nỉåïc ta khàóng âënh: "Nãưn kinh
tãú nỉåïc ta hiãûn nay l nãưn kinh tãú váûn âäüng theo cå
chãú thë trỉåìng, dỉåïi dỉû âiãưu tiãút ca nh nỉåïc". Vç
váûy âi hi cạc doanh nghiãûp phi cọ vai tr têch cỉûc
trong quạ trçnh kinh doanh, phi cọ hỉåïng qun l , âiãưu
tiãút v kiãøm soạt mäüt cạch chàût ch âãø trạnh tháút
thoạt v lng phê väún nh hỉåíng âãún quạ trçnh kinh
doanh ca âån vë. Vç thãú mäüt trong nhỉỵng úu täú âáưu
tiãn v khäng thãø thiãúu âỉåüc âãø gọp pháưn cho doanh
nghiãûp täưn tải v phạt triãøn âọ chênh l sỉû nàng âäüng
ca väún. Cọ thãø nọi väún l mäüt nhán täú quút âënh
cho mi hoảt âäüng âáưu tỉ mua bạn cung cáúp mi dëch
vủ cho doanh nghiãûp nhàòm âạp ỉïng nhu cáưu ca thë

trỉåìng. Màût khạc, âãø náng cao nàng sút lao âäüng ta
cáưn phi ạp dủng khoa hc k thût âáưu tỉ trang thiãút
bë mạy mọc thç chụng ta cáưn phi cọ ngưn väún däưi
do. M trong doanh nghiãûp väún lỉu âäüng l ngưn väún
chiãúm trong täøng säú väún doanh nghiãûp v väún bàòng
tiãưn l mäüt bäü pháûn cáúu thnh ca väún lỉu âäüng
âỉåüc thãø hiãûn dỉåïi hçnh thỉïc tiãưn gi l ti sn bao
gäưm: Tiãưn màût, tiãưn gåíi ngán hng v tiãưn âang
chuøn. Nọ tråí thnh cäng củ quan trng ch úu trong
hoảt âäüng sn xút kinh doanh. Âàût biãût trong giai âoản
hiãûn nay våïi sỉû phạt triãøn nhỉ v bo ca khoa hc
cäng nghãû thç nọ cọ nghéa v vai tr ráút to låïn tạc
âäüng âãún quạ trçnh hoảt âäüng v kinh doanh ca táút c
cạc doanh nghiãûp.
Nháûn thỉïc âỉåüc âiãưu âọ v xút phạt tỉì u cáưu
thỉûc tiãùn nọi trãn qua thåìi gian thỉûc táûp v tçm hiãøu
HVTH: LÃ THË THÀÕM

1


BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

tải "Cäng ty TNHH ỈÏng Dủng &PTCN Phục Sinh Thnh phäú
Hú" täi â chn âãư ti "HOẢCH TOẠN VÄÚN BÀỊNG
TIÃƯN TRONG ÂÅN VË" lm âãư ti nghiãn cỉïu ca mçnh.
Âãư ti cọ 3 pháưn :
Pháưn I: Cå såí l lûn ca cäng tạc hoảch toạn väún
bàòng
tiãưn
trong
doanh nghiãûp .
Pháưn II: Thỉûc trảng hoảt âäüng kinh doanh v cäng
tạc hoảch toạn kãú toạn tải Cäng ty TNHH ỈÏng Dủng &
PTCN Phục Sinh Thnh phäú Hú.
Pháưn III: Nhỉỵng âọng gọp nhàòm hon thiãûn cäng tạc
hảch toạn tải Cäng ty TNHH ỈÏng Dủng & PTCN Phục Sinh
Thnh phäú Hú.
Do nhỉỵng màût cn hản chãú vãư kiãún thỉïc v thåìi
gian tçm hiãøu vãư thỉûc tãú, nãn näüi dung ca chun âãư


khäng thãø trạnh khi thiãúu sọt. Bn thán em ráút mong
âỉåüc sỉû âọng gọp kiãún ca giạo viãn hỉåïng dáùn v
qu Cäng ty âãø âãư ti âỉåüc hon thiãûn.
Täi xin chán thnh cm ån.
Hú, ngy 30 thạng 04 nàm
2005
Sinh viãn thỉûc hiãûn

HVTH: LÃ THË THÀÕM

2


BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

PHÁƯN I
CÅ SÅÍ L LÛN CA CÄNG TẠC HẢCH TOẠN VÄÚN
BÀỊNG TIÃƯN TRONG DOANH NGHIÃÛP
A. KHẠI QUẠT CHUNG VÃƯ VÄÚN BÀỊNG TIÃƯN
Väún bàòng tiãưn l chè tiãu täøng håüp phn ạnh ton
bäü säú tiãưn hiãûn cọ ca doanh nghiãûp bao gäưm tiãưn
màût, tiãưn gỉíi ngán hng v tiãưn âang chuøn.
Trong doanh nghiãûp ln ln täưn tải mäüt lỉåüng
tiãưn màût nháút âënh tải qu âãø nhàòm phủc vủ nhu
cáưu chi tiãu hng ngy trong quạ trçnh hoảt âäüng kinh
doanh ca doanh nghiãûp. Màût khạc väún bàòng tiãưn l ti
sn m doanh nghiãûp no cng phi cọ trong quạ trçnh
sn xút kinh doanh nọ l cäng củ thanh toạn trong hoảt
âäüng sn xút kinh doanh. Âỉåüc cáúu thnh l väún lỉu
âäüng nãn väún bàòng tiãưn â tảo âiãưu kiãûn täút nháút
trong viãûc tàng nhanh vng quay väún lỉu âäüng gọp pháưn
náng cao hiãûu qu kinh tãú ca hoảt âäüng kinh doanh.
Vç váûy väún bàòng tiãưn trong doanh nghiãûp cọ mäüt
vai tr ráút quan trng, nọ giụp doanh nghiãûp phạt huy
täút mi hoảt âäüng kinh doanh ca mçnh nọ âm bo cho
viãûc thanh toạn giỉỵa cạc doanh nghiãûp våïi nhau, giỉỵ näüi
bäü doanh nghiãûp v våïi cạc cå quan ti chênh.
Chênh nhỉỵng l do trãn m väún bàòng tiãưn trong
doanh nghiãûp ráút quan trng v nọ cng khäng qn âi
nhiãûm vủ ca mçnh l:
+ Phn ạnh këp thåìi cạc khon thu, chi trong doanh
nghiãûp.
+ Thỉûc hiãûn kiãøm tra âäúi chiãúu säú liãûu thỉåìng
xun våïi th qu âãø âm bo chàût ch väún bàòng tiãưn.
+ Thỉûc hiãûn vãư cạc quy âënh vãư chỉïng tỉì th
tủc, hảch toạn väún bàòng tiãưn.
+ Thäng qua viãûc ghi chẹp väún bàòng tiãưn kãú toạn
thỉûc hiãûn chỉïc nàng kiãøm soạt v phạt hiãûn cạc
trỉåìng håüp chi tiãu lng phê, sai lãûch chãú âäü, phạt hiãûn
HVTH: LÃ THË THÀÕM

3


BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

cạc chãnh lãûch v xạc âënh ngun nhán âãø kiãún nghë v
cọ biãûn phạp xỉí l mäüt cạch këp thåìi v cọ hiãûu qu.

* Ngun nhán hảch toạn väún bàòng tiãưn:
Hảch toạn väún bàòng tiãưn sỉí dủng mäüt âån vë
thäúng nháút l tiãưn Viãût Nam Âäưng. ÅÍ cạc doanh nghiãûp
sỉí dủng ngoải tãû trong hoảt âäüng sn xút kinh doanh
phi quy âäøi ra tiãưn Viãût Nam Âäưng theo t giạ thỉûc tãú
do Ngán Hng Nh Nỉåïc Viãût Nam cäng bäú tải thåìi âiãøm
phạt sinh nghiãûp vủ âãø ghi säø kãú toạn.
Nãúu cọ chãnh lãûch giỉỵa t giạ thỉûc tãú våïi t giạ
ngoải tãû thç ta hảch toạn v TK 413 - "Chãnh lãûch t giạ"
âäưng thåìi ngoải tãû â ghi lải hảch toạn chi tiãút cho
tỉìng loải ngun tàõc trãn TK 007 - "Ngoải tãû cạc loải".
Cúi k láûp bạo cạo ti chênh säú dỉ ca ti khon phn
ạnh ngoải tãû hiãûn cọ, phi âỉåüc quy âäøi theo t giạ
thỉûc tãú tải thåìi âiãøm láûp bạo cạo.
Âäúi våïi vng, bảc, âạ qu ,..... phn ạnh åí ti khon
väún bàòng tiãưn chè ạp dủng cho doanh nghiãûp khäng cọ
chỉïc nàng kinh doanh vng bảc âạ qu thç kãú toạn phi
theo di säú lỉåüng, trng lỉåüng, cháút lỉåüng, giạ trë,
quy cạch ca tỉìng loải v âỉåüc tênh theo giạ thỉûc tãú,
khi xút kãú toạn cọ thãø sỉí dủng mäüt trong bäún
phỉång phạp sau:
+ Phỉång phạp bçnh qn gia quưn.
+ Phỉång phạp thỉûc tãú âêch danh.
+ Phỉång phạp nháûp trỉåïc xút trỉåïc.
+ Phỉång phạp nháûp sau xút trỉåïc.
B. CHI TIÃÚT TỈÌNG LOẢI VÄÚN BÀỊNG TIÃƯN
I. TIÃƯN MÀÛT
Tiãưn màût tải qu bao gäưm tiãưn Viãût Nam, ngán
phiãúu, ngoải tãû, vng , bảc, âạ qu, ..... âang nàòm trong
kẹt ca doanh nghiãûp. Tiãưn màût tải qu thüc ti sn
HVTH: LÃ THË THÀÕM

4


BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

lỉu âäüng ca doanh nghiãûp vç thãú nọ cọ mäüt säú quy
âënh sau:
+ Tiãưn màût phi âỉåüc bo qun an ton trong kẹt.
+ Mi nghiãûp vủ liãn quan âãú thu, chi, .... do th qu
chëu
trạch
nhiãûm
thỉûc hiãûn.
+ Th qu phi thỉåìng xun kiãøm tra qu bo âm
tiãưn màût täưn tải tải qu phi ph håüp våïi säú dỉ trãn
qu. Hng ngy sau khi thu, chi th qu phi ghi vo säø
qu, kãú toạn âënh khon v ghi vo säø täøng håüp ti
khon qu tiãưn màût. Tỉì âọ nọ cọ mäüt säú nhiãûm vủ
sau:
- Phn ạnh chênh xạc, këp thåìi säú hiãûn cọ, sỉû biãún
âäüng ca cạc loải tiãưn, ngoải tãû, ... tải doanh nghiãûp.
- Giạm âäúc tçnh hçnh sỉí dủng qu tiãưn màût.
1. Âãø hảch toạn tiãưn màût kãú toạn sỉí dủng
TK 111 - "Tiãưn màût"
* Kãút cáúu ca TK 111:
Nåü

TK 111

Cọ

SDÂK: XXXXX
-Phn ạnh cạc khon thu
tiãưn màût, ngán phiãúu,
ngoải tãû, vng, bảc, âạ
qu, ...

- Cạc khon chi tiãưn màût,
ngán phiãúu, ngoải tãû,
vng, bảc, âạ qu, ...

-Säú tiãưn thiãúu phạt hiãûn
-Säú tiãưn thỉìa phạt hiãûn åí qu tiãưn màût khi kiãøm
åí qu tiãưn màût khi kiãøm kã.
kã.
SDCK: Cạc khon tiãưn
màût, ngán phiãúu, ngoải
tãû, .... täưn qu
* Âãø phn ạnh tçnh hçnh biãún âäüng ca tỉìng loải
tiãưn tải qu kãú toạn sỉí dủng ti khon 111 v cọ 3 ti
khon cáúp 2:

HVTH: LÃ THË THÀÕM

5


BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

+ TK 1111 - "Tiãưn Viãût Nam". Phn ạnh tçnh hçnh thu,
chi , täưn qu tiãưn Viãût Nam ( gäưm c ngán phiãúu)
+ TK 1112 - "Tiãưn ngoải tãû". Phn ạnh tçnh hçnh thu,
chi , täưn qu ngoải tãû cạc loải tải qu tiãưn màût theo
giạ trë quy âäøi ra tiãưn Viãût Nam.
+ TK 1113 - "vng, bảc, âạ qu". Phn ạnh giạ trë
vng, bảc, âạ qu, ..... Nháûp xút täưn qu tiãưn màût.
2. Trçnh tỉû hảch toạn ca Ti khon qu tiãưn
màût
Thu tiãưn bạn sn pháøm, hng hoạ, cung cáúp lao vë ,
dëch vủ bàòng tiãưn màût:
Nåü TK 111: Säú tiãưn màût nháûp qu
Cọ TK 333 (3331): Thú GTGT phi näüp (nãúu
cọ)
Cọ TK 511: Doanh thu bạn hng
Cọ TK 152: Doanh thu bạn hng näüi bäü
Thu tiãưn màût tỉì hoảt âäüng ti chênh, hoảt âäüng
khạc:
Nåü TK 111: Säú tiãưn màût nháûp qu
Cọ TK 333 (3331): Thú GTGT phi näüp (nãúu
cọ)
Cọ TK 515: Thu nháûp hoảt âäüng ti chênh
Cọ TK 711: Cạc khon thu nháûp khạc
Rụt gỉíi ngán hng vãư nháûp qu tiãưn màût:
Nåü TK 111: Säú tiãưn rụt tỉì qu ngán hng vãư
nháûp qu
Cọ TK 112: Säú tiãưn rụt tỉì qu ngán hng
vãư nháûp qu
Thu häưi cạc khon nåü phi thu bàòng tiãưn màût:
Nåü TK 111: Säú tiãưn màût nháûp qu
Cọ TK 131: Säú tiãưn phi thu ca khạch hng
Cọ TK 136: Säú tiãưn thu ca cạc âån vë näüi
bäü
Cọ TK 141: Tiãưn tảm ỉïng âỉåüc thanh toạn
HVTH: LÃ THË THÀÕM

6


BAẽO CAẽOTHặC TP TT NGHIP

Coù TK 138: Thanh toaùn caùc khoaớn phaới thu
vaỡo
Thu họửi caùc khoaớn trổồùc õỏy cuớa doanh nghióỷp mang
õi
kyù
quyợ,
kyù
cổồỹc
bũng tióửn:
Nồỹ TK 111: Sọỳ tióửn mỷt nhỏỷp quyợ
Coù TK 144: Nồỹ kyù quyợ, kyù cổồỹc ngừn haỷn
Nhỏỷn kyù quyợ , kyù cổồỹc cuớa õồn vở khaùc bũng tióửn:
Nồỹ TK 111: Sọỳ tióửn mỷt nhỏỷp quyợ
Coù TK 338: Sọỳ tióửn nhỏỷn kyù quyợ, kyù cổồỹc
ngừn haỷn
Coù TK 334: Sọỳ tióửn nhỏỷn kyù quyợ, kyù cổồỹc
daỡi haỷn
Chi tióửn mỷt õóứ kyù quyợ , kyợ cổồỹc daỡi haỷn vaỡ ngừn
haỷn:
Coù TK 144: Sọỳ tióửn nhỏỷn kyù quyợ, kyù cổồỹc
ngừn haỷn
Coù TK 244: Sọỳ tióửn nhỏỷn kyù quyợ, kyù cổồỹc daỡi
haỷn
Nồỹ TK 111: Giaù trở sọỳ tióửn mang thóỳ chỏỳp
Chi tióửn mỷt mua vỏỷt tổ, haỡng hoaù duỡng vaỡo saớn
xuỏỳt kinh doanh saớn phỏứm, haỡng hoaù chởu thuóỳ GTGT ồớ
doanh nghióỷp tờnh thuóỳ theo phổồng phaùp khỏỳu trổỡ giaù
mua khọng bao gọửm thuóỳ GTGT õỏửu vaỡo ngổồỡi mua phaới
chởu.
+ Theo phổồng phaùp kó khai thổồỡng xuyón
Nồỹ TK 151: Giaù trở haỡng mua õang õi õổồỡng
Nồỹ TK 152: Giaù trở nguyón vỏỷt lióỷu nhỏỷp kho
Nồỹ TK 153: Giaù trở cọng cuỷ duỷng cuỷ nhỏỷp kho
Nồỹ TK 133: Thuóỳ GTGT õổồỹc khỏỳu khỏỳu trổỡ
(nóỳu coù)
Coù TK 111: Sọỳ tióửn mỷt thổỷc chi
+ Theo phổồng phaùp kó khai õởnh kyỡ

HVTH: L THậ THếM

7


BAẽO CAẽOTHặC TP TT NGHIP

Nồỹ TK 611: Giaù trở haỡng mua vaỡo ( Chi tióỳt tổỡng
loaỷi)
Nồỹ TK 133: Thuóỳ GTGT õổồỹc khỏỳu trổỡ (nóỳu
coù)
Coù TK 111: Sọỳ tióửn mỷt thổỷc chi
Duỡng tióửn mỷt mua vỏỷt tổ, haỡng hoaù duỡng vaỡo saớn
xuỏỳt kinh doanh theo phổồng phaùp trổỷc tióỳp
+ Phổồng phaùp kó khai thổồỡng xuyón
Nồỹ TK 152: Giaù trở nguyón vỏỷt lióỷu nhỏỷp kho
Nồỹ TK 153: Giaù trở cọng cuỷ duỷng cuỷ nhỏỷp kho
Nồỹ TK 156: Giaù trở haỡng hoaù
Coù TK 111: Sọỳ tióửn mỷt thổỷc chi
+ Phổồng phaùp kó khao õởnh kyỡ
Nồỹ TK 611: Giaù trở haỡng mua vaỡo ( Chi tióỳt tổỡng
loaỷi)
Coù TK 111: Sọỳ tióửn mỷt thổỷc chi
Xuỏỳt quyợ tióửn mỷt mua TSC vaỡ Xỏy dổỷng cồ baớn
Nồỹ TK 211: Mua TSC hổợu hỗnh
Nồỹ TK 313: Mua TSC vọ hỗnh
Nồỹ TK 241: Chi phờ xỏy dổỷng cồ baớn
Nồỹ TK 133: Thuóỳ GTGT (nóỳu coù)
Coù TK 111: Sọỳ tióửn mỷt thổỷc chi
Xuỏỳt quyợ tióửn mỷt mua chổùng khoaùn
Nồỹ TK 121: Chổùng khoaùn ngừn haỷn
Nồỹ TK 221: Chổùng khoaùn daỡi haỷn
Coù TK 111: Sọỳ tióửn mỷt thổỷc chi
Xuỏỳt quyợ tióửn mỷt chi traớ caùc khoaớn
Nồỹ TK 334: Traớ lổồng CBCNV
Nồỹ TK 311: Traớ nồỹ vay ngừn haỷn
Nồỹ TK 331: Traớ nồỹ cho ngổồỡi baùn
Nồỹ TK 333: Thuóỳ vaỡ caùc khoaớn phaới nọỹp cho
nhaỡ nổồùc

HVTH: L THậ THếM

8


BAẽO CAẽOTHặC TP TT NGHIP

Nồỹ TK 336: Thanh toaùn caùc khoaớn phaới traớ nọỹi
bọỹ
Nồỹ TK 338: Phaới traớ, phaới nọỹp khaùc
Nồỹ TK 315: Thanh toaùn nồỹ daỡi haỷn õaợ õóỳ haỷn
Coù TK 111: Sọỳ tióửn mỷt thổỷc chi
Caùc khoaớn chi phờ hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh vaỡ
hoaỷt õọỹng khaùc õaợ chi bũng tióửn mỷt
Nồỹ TK 621: Chi phờ Nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp
Nồỹ TK 627: Chi phờ saớn xuỏỳt chung
TK 511, 512
TK 111
TK 144, 244
Nồỹ TK 635: Chi phờ taỡi chờnh
Doanh
thu Chi
baùnphờ baùn
em
kyù quyợ, kyợ
Nồỹ
TK 641:
haỡng
haỡng
cổồỹc
Nồỹ TK 642: Chi phờ quaớn lyù doanh nghióỷp
TK 511, 711
TK 151, 152,
Nồỹ TK 811: Chi phờ khaùc
153, ...
Mua vỏỷt tổ, haỡng
Doanh
thu
hoaỷt
Coù TK 111: Sọỳ tióửn mỷt thổỷc chi
hoùa
õọỹng
Khi kióứm

quyợ
tióửn
mỷt
vaỡ
coù
sổỷ chónh lóỷch so
Taỡi chờnh, thu
TK 112
TKõởnh
133 õổồỹc
nhỏỷptióửn
khaùcmỷt nhổng chổa xaùc
vồùi sọứ
kóỳ toaùn
Ruùtchồỡ
tióửn
gổới
Thuóỳ
nguyón nhỏn
xổớ
lyù ngỏn
haỡng
+ Nóỳu
chónh
thổỡa, cn cổù baớn kó quyợ kóỳ toaùn
vóử nhỏỷplóỷch
quyợ tióửn
ghi
mỷt
TK 211, 241
TK 131, 136, ...
Nồỹ TK 111
Caùc khoaớn phaới thu Mua TSC, CPXDCB
Coù TK 338
+ Nóỳu chónh lóỷch thióỳu, cn cổù baớn kó quyợ kóỳ toaùn
ghi TK 338, 334
TK 121, 221
Nồỹ TK 138
Nhỏỷn kyù quyợ, kyù
Coù
TK 111
cổồỹc

Mua chổùng khoaùn

3. Sồ õọử haỷch toaùn thu, chi tióửn mỷt taỷi quyợ
TK 338
TK 334, 311,
336, ....
Taỡi saớn chồỡ sổớ lyù
Caùc khoaớn phaới traớ

TK 641, 642
Chi phờ hoaỷt õọỹng
SXKD
TK 138
HVTH: L THậ THếM

9Taỡi saớn chồỡ xổớ lyù


BAÏO CAÏOTHÆÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

HVTH: LÃ THË THÀÕM

10


BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

4. Chỉïng tỉì säø sạch liãn quan âãún âãư ti
a. Chỉïng tỉì sỉí dủng
Viãûc thu, chi tiãưn màût phi láûp phiãúu thu, chi hay
cạc chụng tỉì nháûp, xút vng, bảc våïi âáưy â chỉỵ k
ca ngỉåìi nháûn, ngỉåìi giao theo quy âënh ca chãú âäü
kãú toạn. Trỉåìng håüp âàûc biãût phi cọ lãûnh xút nháûp
km theo.
Mún viãûc thu, chi nhảy bẹn v âạp ỉïng këp thåìi
trong
quạ
trçnh
hoảt âäüng sn xút kinh doanh thç báút cỉï doanh nghiãûp
cng
phi
cọ
lỉåüng
väún nháút âënh.
Viãûc hảch toạn väún bàòng tiãưn trong âån vë âỉåüc
tiãún hnh nhỉ sau: Khi cọ nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh
kãú toạn sỉí dủng phiãúu thu, phiãúu chi.
* Phiãúu thu: Âỉåüc lm chỉïng tỉì thu tiãưn khạch
hng , phn ạnh cạc khon tiãưn vo qu. Âáy l bàòng
chỉïng xạc nháûn th qu tỉì ngỉåìi näüp cng nhỉ viãûc
xạc nháûn viãûc näüp tiãưn ca ngỉåìi näüp â diãùn ra.
Màût khạc khi cọ mäüt khon tiãưn nháûp vo qu ca âån
vë phi láûp phiãúu thu.
Näüi dung phỉång phạp ghi trãn phiãúu thu bao giåì
cng ghi r ngy thạng nàm láûp phiãúu thu, säú thỉï tỉû,
h v tãn ngỉåìi näüp, âëa chè, l do näüp tiãưn, säú tiãưn
khi cọ nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh liãn quan âãún thu tiãưn
màût tải doanh nghiãûp thç kãú toạn láûp phiãúu thu theo
di tiãưn màût tải qu. Phiãúu thu do kãú toạn láûp thnh 3
liãn, th qu giỉỵ 1 liãn, 1 liãn lỉu tải säø nåi láûp phiãúu
cúi ngy ton bäü phiãúu thu km theo chỉng tỉì gäúc
chuøn cho kãú toạn ghi säø.
* Phiãúu chi: Nhàòm qun l cạc khon chi ra tải qu
âáy l bàòng chỉïng xạc nháûn th qu â chi tiãưn cho
ngỉåìi nháûn khi âỉåüc sỉû k duût ca giạm âäúc, kãú
toạn trỉåíng, kãú toạn thanh toạn càn cỉï vo phiãúu chi v

HVTH: LÃ THË THÀÕM

11


BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

láûp thnh 2 liãn, 1 liãn lỉu nåi láûp phiãúu, 1 liãn dng âãø
vo säø qu sau âọ cho vo säø.
Ngoi cạc phiãúu thu - phiãúu chi cn cọ cạc chỉïng tỉì
khạc âi km theo nhỉ giáúy âãư nghë tảm ỉïng do ngỉåìi
tảm ỉïng viãút.
Càn cỉï giáúy tảm ỉïng â âỉåüc k duût kãú toạn
láûp phiãúu chi, th qu xút tiãưn chi cho ngỉåìi tảm
ỉïng, âäưng thåìi vo säø theo di cäng nåü tảm ỉïng tãn
ca ngỉåìi tảm ỉïng. Sau khi âi cäng tạc vãư táûp håüp
chỉïng tỉì cạc khon chi âỉåüc duût nãúu cn thỉìa thç
thu lải näüp qu, nãúu cn thiãúu thç xút qu chi tr.
b. Säø sạch sỉí dủng
+ Chỉïng tỉì ghi säø: Thỉûc cháút l säø âinh khon
theo kiãøu tåì råìi âãø táûp håüp cạc chỉïng tỉì gäúc cng
loải, cng näüi dng kinh tãú ( phiãúu thu, chi) hay cn táûp
håüp trãn ti khon( Tiãưn màût, tiãưn gåíi ngán hng, ....).
Khi måí chỉïng tỉì ghi säø cáưn xạc âënh r näüi dung måí
chỉïng tỉì theo mủc âêch phn ạnh sau âọ tu tênh cháút
phạt sinh nghiãûp vủ ca âäúi tỉåüng måí âãø xạc âënh l
âënh k, thạng, qu, ...
+ Säø qu tiãưn màût: Âỉåüc måí âãø theo di chi tiãút
cho cạc âäúi tỉåüng kãú toạn â âỉåüc phn ạnh trãn säø
sạch kãú toạn täøng håüp nhàòm phủc vủ cho nhu cáưu
thäng tin ti chênh.
+ Säø cại: Do kãú toạn täøng håüp láûp vo cúi qu l
säø kãú toạn täøng håüp dng âãø ghi chẹp cạc nghiãûp vủ
kãú toạn phạt sinh trong niãn âäü kãú toạn theo hãû thäúng.
Säø cại måí c hai bãn nåü, cọ ca ti khon.
+ Säø qu: Do th qu láûp, säø qu nhàòm phn ạnh
tỉïc thåìi, täưn qu åí mi thåìi gian nhàòm cung cáúp thäng
tin ti chênh këp thåìi khi cọ u cáưu.
+ Säø âàng k chỉïng tỉì ghi säø: L säø nháût k cọ
chỉïc
nàng
ghi
cạc
chỉïng tỉì ghi säø theo thỉï tỉû thåìi gian âàng k chỉïng
tỉì ghi säø, ngoi ra nọ cn cọ nhiãûm vủ lỉu trỉỵ v qun
HVTH: LÃ THË THÀÕM

12


BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

l säú liãûu kãú toạn theo thåìi gian ghi v âäúi chiãúu säú
liãûu våïi säø cại.
II. TIÃƯN GỈÍI NGÁN HNG
Tiãưn gỉíi ngán hng bao gäưm tiãưn Viãût Nam, ngoải
tãû, ..... ca doanh nghiãûp âỉåüc gỉíi tải ngán hng ( kho
bảc, cäng ty ti chênh, ...).
Hảch toạn Tiãưn gỉíi ngán hng kãú toạn phi càn cỉï
vo giáúy bạo nåü, bạo cọ v km theo cạc chỉïng tỉì
gäúc.
Hảch toạn Tiãưn gỉíi ngán hng kãú toạn cáưn phi
måí säø chi tiãút theo di cho tỉìng loải Tiãưn gỉíi tỉìng
ngán hng vãư säú lỉåüng, láùn cháút lỉåüng.

1. Âãø hảch toạn Tiãưn gỉíi ngán hng kãú toạn
sỉí dủng TK 112 "Tiãưn gỉíi ngán hng"
* Kãút cáúu TK 112
Nåü

TK 112

Cọ

SDÂK: XXXXX
-Phn ạnh cạc khon tiãưn -Phn ạnh cạc khon tiãưn
gỉíi vo ngán hng
rụt ra tỉì ngán hng
-Chãnh lãûch t giạ ngoải -Chãnh lãûch t giạ ngoải
tãû tàng (âäúi våïi tiãưn gỉíi tãû gim (âäúi våïi tiãưn gỉíi
ngoải tãû)
ngoải tãû)
SDCK: Säú tiãưn hiãûn cn
gỉíi
tải
ngán hng
* Âãø phn ạnh tçnh hçnh biãún âäüng ca tỉìng loải
tiãưn tiãưn gỉíi ngán hng, ti khon 112 cọ 3 ti khon
cáúp 2:
+ TK 1121 - "Tiãưn Viãût Nam". Phn ạnh cạc khon
tiãưn Viãût Nam âang gỉíi tải ngán hng.
HVTH: LÃ THË THÀÕM

13


BAẽO CAẽOTHặC TP TT NGHIP

+ TK 1122 - "Tióửn ngoaỷi tóỷ". Phaớn aùnh caùc khoaớn
ngoaỷi tóỷ õang gổới ồớ ngỏn haỡng quy õọứi ra õọửng Vióỷt
Nam.
+ TK 1123 - "Vaỡng, baỷc, õaù quyù". Phaớn aùnh giaù trở
vaỡng, baỷc, õaù quyù, ..... õang gổới taỷi ngỏn haỡng.
2. Trỗnh tổỷ haỷch toaùn cuớa tióửn gổới ngỏn haỡng
Xuỏỳt quyợ tióửn mỷt gổới vaỡo taỡi khoaớn ngỏn haỡng,
cn cổù giỏỳy baùo coù cuớa ngỏn haỡng kóỳ toaùn ghi:
Nồỹ TK 112: Sọỳ tióửn gổới ngỏn haỡng theo giỏỳy
baùo coù
Coù TK 111:

Sọỳ tióửn gổới ngỏn haỡng theo

giỏỳy baùo coù
Thu tióửn baùn haỡng bũng chuyóứn khoaớn cn cổù giỏỳy
baùo coù cuớa ngỏn haỡng
Nồỹ TK 112: Sọỳ tióửn gổới ngỏn haỡng õaợ thu
Coù TK 511: Doanh thu baùn haỡng
Coù TK 3331: Thuóỳ GTGT phaới nọỹp
Thu họửi caùc khoaớn nồỹ phaới thu bũng tióửn gổới
Nồỹ TK 112: Sọỳ tióửn õaợ thu
Coù TK 131: Sọỳ tióửn khaùch haỡng õaợ thanh
toaùn
Coù TK 136: Caùc khoaớn phaới thu nọỹi bọỹ õaợ
thanh toaùn
Coù TK 138: Thanh toaùn caùc khoaớn phaới thu
khaùc
Thu họửi kyợ quyợ, kyù cổồỹc bũng tióửn gổới ngỏn haỡng
Nồỹ TK 112: Sọỳ tióửn thóỳ chỏỳp kyù quyợ, kyù
cổồỹỷc ngừn haỷn
Coù TK 144: Sọỳ tióửn thóỳ chỏỳp kyù quyợ, kyù
cổồỹỷc ngừn haỷn
Nhỏỷn goùp vọỳn lión doanh bũng tióửn gổới ngỏn haỡng
Nồỹ TK 112: Sọỳ tióửn nhỏỷn goùp vọỳn
Coù TK: 411: Tng nguọửn vọỳn kinh doanh
HVTH: L THậ THếM

14


BAẽO CAẽOTHặC TP TT NGHIP

Thanh toaùn chổùng khoaùn ngừn haỷn, daỡi haỷn bũng
tióửn gổới ngỏn haỡng
Nồỹ TK 112: Sọỳ tióửn gổới ngỏn haỡng
Coù TK 121: Trở giaù chổùng khoaùn ngừn haỷn
Coù TK 221: Trở giaù chổùng khoaùn daỡi haỷn
Coù TK 515:Chónh lóỷch tyớ giaù chổùng khoaùn
vaỡ giaù thanh toaùn
Phaớn aùnh lồỹi tổùc tióỳn haỡnh õổồỹc tổỡ ngỏn haỡng
Nồỹ TK 112: Sọỳ lồỹi tổù thu õổồỹc gổới vaỡo ngỏn
haỡng
Coù TK 515: Sọỳ lồỹi tổù thu õổồỹc gổới vaỡo
ngỏn haỡng
Ruùt tióửn gổới ngỏn haỡng vóử nhỏỷp quyợ tióửn mỷt
Nồỹ TK 111:
Coù TK 112:
Duỡng tióửn gổới mua vỏỷt tổ, haỡng hoaù
+ Kó khai thổồỡng xuyón:
Nồỹ TK 151, 152, 153, 156, ...: Giaù trở vỏỷt tổ, haỡng
hoaù, ...
Nồỹ TK 133: Thuóỳ GTGT phaới nọỹp (nóỳu coù)
Coù TK 112: Sọỳ tióửn õaợ thanh toaùn
+ Kó khai õởnh kyỡ:
Nồỹ TK 611: Giaù trở vỏỷt tổ, haỡng hoaù
Nồỹ TK 133: Thuóỳ GTGT phaới nọỹp (nóỳu coù)
Coù TK 112: Sọỳ tióửn gổới õaợ thanh toaùn
Mua TSC, Chi phờ xỏy dổỷng cồ baớn bũng tióửn gổới
ngỏn haỡng
Nồỹ TK 211: Mua TSC hổợu hỗnh
Nồỹ TK 313: Mua TSC vọ hỗnh
Nồỹ TK 241: Chi phờ xỏy dổỷng cồ baớn
Nồỹ TK 133: Thuóỳ GTGT (nóỳu coù)

HVTH: L THậ THếM

15


BAẽO CAẽOTHặC TP TT NGHIP

Coù TK 112: Sọỳ tióửn gổới ngỏn haỡng õaợ thanh
toaùn
Duỡng tióửn gổới ngỏn haỡng mua chổùng khoaùn, goùp
vọỳn lión doanh
Nồỹ TK 121: ỏửu tổ chổùng khoaùn ngừn haỷn
Nồỹ TK 221: ỏửu tổ chổùng khoaùn daỡi haỷn
Nồỹ TK 128: Goùp vọỳn lión doanh ngừn haỷn
Nồỹ TK 222: Goùp vọỳn lión doanh daỡi haỷn
Nồỹ TK 228: ỏửu tổ daỡi haỷn khaùc
Coù TK 112: Sọỳ tióửn gổới õaợ thanh toaùn
Caùc khoaớn nồỹ phaới traớ bũng chuyóứn khoaớn
Nồỹ TK 311: Traớ nồỹ vay ngừn haỷn
Nồỹ TK 315: Thanh toaùn nồỹ daỡi haỷn õaợ õóỳ haỷn
Nồỹ TK 331: Traớ nồỹ cho ngổồỡi baùn
Nồỹ TK 336: Thanh toaùn caùc khoaớn phaới traớ nọỹi
bọỹ
Nồỹ TK 338: Phaới traớ, phaới nọỹp khaùc
Coù TK 112: Sọỳ tióửn gổới õaợ thanh toaùn
Nọỹp thuóỳ caùc khoaớn khaùc cho ngỏn saùch nhaỡ nổồùc
Nồỹ TK 333: Thuóỳ vaỡ caùc khoaớn phaới nọỹp cho
nhaỡ nổồùc
Coù TK 112: Sọỳ tióửn gổới õaợ thanh toaùn
Caùc khoaớn chi phờ saớn xuỏỳt chung, chi phờ baùn haỡng,
chi phờ quaớn lyù doanh nghióỷp, ..... õổồỹc thanh toaùn bũng
tióửn gổới ngỏn haỡng
Nồỹ TK 621: Chi phờ Nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp
Nồỹ TK 622: Chi phờ nhỏn cọng trổỷc tióỳp
Nồỹ TK 627: Chi phờ saớn xuỏỳt chung
Nồỹ TK 635: Chi phờ taỡi chờnh
Nồỹ TK 641: Chi phờ baùn haỡng
Nồỹ TK 642: Chi phờ quaớn lyù doanh nghióỷp
Nồỹ TK 811: Chi phờ khaùc
Nồỹ TK 133: Thuóỳ GTGT (Nóỳu coù)
HVTH: L THậ THếM

16


BAẽO CAẽOTHặC TP TT NGHIP

Coù TK 112: Sọỳ tióửn gổới õaợ thanh toaùn
Haỷch toaùn caùc khoaớn laợi thu õổồỹc tổỡ Tióửn gổới ngỏn
haỡng
Nồỹ TK 112: Sọỳ tióửn laợi thu tổỡ tióửn gổới ngỏn
haỡng
Coù TK 515:
3. Sồ õọử haỷch toaùn tióửn gổới ngỏn haỡng

TK 111

TK 112

Xuỏỳt TM Gổới vaỡo
TKNH
TK 511, 711

Ruùt TNGH nhỏỷp
quyợ
TK 151, 152,
153, ...
Mua vỏỷt tổ, haỡng
hoùa

Doanh thu baùn
haỡng
Hoaỷt õọỹng bỏỳt
TK 131, 136, ...thổồỡng
Caùc khoaớn nồỹ
phaới thu

TK 133
Thuóỳ

TK 211, 241

TK 144, 244

Mua TSC, CPXDCB

Thu họửi kyù quyợ ,
kyù cổồỹc

TK 121, 128

TK 411, 121, 222
Caùc khoaớn õỏửu tổ
chổùng khoùan, GVLD
TK 515
Thu laợi TNGH

HVTH: L THậ THếM

TK 111

Mua chổùng khoaùn
GVLD
TK 334, 311,
336, ....
Caùc khoaớn nồỹ
phaới traớ

TK 641, 642,
627, ....
17Chi phờ hoaỷt õọỹng
SXKD


BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

4. Säø sạch chỉïng tỉì liãn quan âãún väún bàòng
tiãưn
Âãø hảch toạn tiãưn gỉíi ngán hng theo âụng quy
âënh ca Nh nỉåïc vãư viãûc thanh toạn ca doanh nghiãûp
våïi cạc doanh nghiãûp cọ quan hãû lm àn láu di v cọ uy
tên thç doanh nghiãûp thanh toạn qua ti khon ngán hng.
Màût khạc âãø tiãûn cho viãûc theo di thu, chi tiãưn gỉíi ti
khon 112 cọ cạc chỉïng tỉì sau:
* Giáúy bạo nåü: L chỉïng tỉì âãø ngán hng xạc
nháûn tiãưn gỉíi ngán hng ca âån vë â gim do thanh
toạn cạc nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh, do näüp thú,
thanh toạn khạch hng.
* Giáúy bạo cọ: L chỉïng tỉì xạc nháûn säú tiãưn gỉíi
âỉåüc tàng lãn do khạch hng thanh toạn nåü, ....
Ngoi chỉïng tỉì sỉí dủng l giáúy bạo nåü, bạo cọ
ti khon tiãưn gỉíi cn cọ bn so kã.
* U nhiãûm chi: Do ch ti khon ngán hng u cáưu
ngán hng phủc vủ mçnh trêch ra mäüt säú tiãưn nháút
âënh giao cho âån vë âỉåüc hỉåíng.
+ U nhiãûm chi dng âãø thanh toạn tiãưn hng, tiãưn
lao vë, dëch vủ, .... giỉỵa cạc âån vë cọ tên nhiãûm láùn
nhau trãn cå såí hoảt âäüng kinh tãú âỉåüc ạp dủng cho 2
âån vë ngoi hồûc cng âëa phỉång.
B (bạn)
A (mua)
(1a)
Trçnh tỉû ln chuøn
chỉïng tỉì trong cng âëa
phỉång (hai âån vë måí ti khon tải mäüt ngán hng)
(2)
HVTH: LÃ THË THÀÕM

(3)
Ngán
18
hng
A,B

(1b)


BAẽO CAẽOTHặC TP TT NGHIP

Chuù thờch:
(1a): Hai bón mua baùn trao õọứi kyù kóỳt hồỹp õọửng kinh
tóỳ
(1b): Bón A lỏỷp uyớ nhióỷm chi gổới õóỳn ngỏn haỡng sọỳ
tióửn thoaớ thuỏỷn trong hồỹp õọửng cho bón B
(2) - (3): Ngỏn haỡng laỡ thuớ tuỷc chuyóứn traớ õọửng thồỡi
gổới giỏỳy baùo coù cho bón B, baùo nồỹ cho bón A.

Trỗnh tổỷ luỏn chuyóứn chổùng tổỡ õởa phổồng khaùc (hai
õồn vở mồớ taỡi khoaớn ồớ hai ngỏn haỡng khaùc nhau)
B (baùn)

(3)

A (mua)

(1a)

(1b)

Ngỏn
A
Chuùhaỡng
thờch:

(4)
Ngỏn
haỡng B

(2)

(1a): Hai bón mua baùn trao õọứi kyù kóỳt hồỹp õọửng kinh
tóỳ, sau õoù bón B xuỏỳt cho bón A.
(1b): Bón A lỏỷp uyớ nhióỷm chi gổới õóỳn ngỏn haỡng A
yóu cỏửu chuyóứn tióửn cho bón B.
(2): Ngỏn haỡng A chuyóứn tióửn cho Ngỏn haỡng B.
(3): Ngỏn haỡng A gổới giỏỳy baùo nồỹ cho A.
(4): Ngỏn haỡng B gổới giỏỳy baùo coù cho B.
HVTH: L THậ THếM

19


BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

+ U nhiãûm chi do bãn mua láûp v âỉåüc láûp thnh 4
liãn, liãn â do bãn mua giỉỵ, 3 liãn cn lải giao cho ngán
hng.
* U nhiãûm thu: L hçnh thỉïc khäng dng tiãưn màût
giỉỵa cạc âån vë cọ mäúi quan hãû lm àn láu di v tên
nhiãûm. Khi nháûn âỉåüc u nhiãûm thu do ngỉåìi cung cáúp
chuøn âãún ngán hng bãn mua trêch tiãưn gỉíi ngán hng
bãn mua tr. Khi kãú toạn tiãưn gỉíi ngán hng âem chỉïng
tỉì vãư kiãøm tra nãúu cọ sỉû chãnh lãûch thç liãn hãû våïi
nh cung cáúp âãø âiãưu chènh trong u nhiãûm thu ca
thạng sau.
U nhiãûm thu do bãn mua láûp thnh 4 liãn trong âọ 1
liãn lỉu tải phng kãú toạn, 3 liãn cn lải giao cho ngán
hng

Trçnh tỉû ln chuøn chỉïng tỉì cng 1 âån vë
B (bạn)

A (mua)

(1)

(3)

Chụ thêch:

(2)
Ngán
hng
A,B

(4)

(1): Hai bãn mua bạn, trao âäøi, k kãút håüp âäưng kinh
tãú, sau âọ bãn A xút cho bãn B
(2): Bãn B láûp u nhiãûm chi gỉíi âãún ngán hng thåì
thu häü
(3): Ngán hng l th tủc chuøn tr âäưng thåìi gỉíi
giáúy bạo nåü cho bãn A.
(4): Ngán hng gỉíi giáúy bạo cọ cho bãn B.
Trçnh tỉû ln chuøn chỉïng tỉì âëa phỉång khạc
HVTH: LÃ THË THÀÕM

20


BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

B (bạn)

A (mua)

(1)

(5)

(6)

(2)

(4)
Ngán
hng A
Chụ thêch:

Ngán
hng B

(3)

(1): Hai bãn mua bạn trao âäøi k kãút håüp âäưng kinh
tãú, sau âọ bãn B xút cho bãn A.
(2): Bãn A láûp u nhiãûm chi gỉíi âãún ngán hng thu
häü
(3): Ngán hng B chuøn u nhiãûm thu âãún Ngán
hng A.
(4): Ngán hng A gỉíi tiãưn gỉíi Ngán hng B.
(5): Ngán hng A gỉíi giáúy bạo nåü cho A.
(6): Ngán hng B gỉíi giáúy bạo cọ cho B
III. NGOẢI TÃÛ V CHÃNH LÃÛCH GIẠ NGOẢI TÃÛ
Hảch toạn ngoải tãû âỉåüc hảch toạn bàòng âäưng
Viãût Nam. Doanh nghiãûp phn ạnh säú phạt sinh ngoải tãû
trãn TK 007 "Ngoẵi tãû cạc loải" theo tỉìng loải ngoải tãû.
Màût khạc â âån gin cho viãûc thanh toạn doanh
nghiãûp cọ thãø hảch toạn bàòng tiãưn Viãût Nam âäưng
theo t giạ hảch toạn. Säú chãnh lãûch t giạ phạt sinh
trong k (Täøn phạt sinh cọ v phạt sinh nåü TK 413) âỉåüc
hảch toạn vo thu nháûp ti chênh nãúu kãút qun dỉång
v ngỉåüc lải nãúu kãút qu ám thç hảch toạn vo ti
khon chi phê hoảt âäüng ti chênh.
Cạc doanh nghiãûp khäng chun kinh doanh ngoải tãû
khi cọ cạc nghiãûp vủ vãư ngoải tãû phạt sinh âỉåüc quy
âäøi ra tiãưn Viãût Nam theo t giạ mua bạn thỉûc tãú.
Chãnh lãûch t giạ mua bạn âỉåüc vo TK 515 v TK 635.
1. Âãø hảch toạn ngoải tãû kãú toạn sỉí dủng
ti khon Tiãưn màût, TGNH, TDC v TK 007

HVTH: LÃ THË THÀÕM

21


BAẽO CAẽOTHặC TP TT NGHIP

Ngoaỡi ra coỡn coù taỡi khoaớn 413 haỷch toaùn chónh lóỷch
tyớ giaù
* Kóỳt cỏỳu TK 413
Nồỹ

TK 413

Coù

SDK: XXXXX
-Chónh lóỷch tyớ giaù giaớm
cuớa ngoaỷi tóỷ, vỏỷt tổ,
haỡng hoaù, ... coù goùc ngoaỷi
tóỷ

-Chónh lóỷch tyớ giaù tng cuớa
ngoaỷi tóỷ, vỏỷt tổ, haỡng
hoaù, ... coù goùc ngoaỷi tóỷ

- Chónh lóỷch tyớ giaù giaớm
- Chónh lóỷch tyớ giaù tng cuớa caùc khoaớn nồỹ phaới traớ
cuớa caùc khoaớn nồỹ phaới thu bũng ngoaỷi tóỷ
bũng ngoaỷi tóỷ
-Kóỳt chuyóứn chónh lóỷch tyớ
-Kóỳt chuyóứn chónh lóỷch tyớ giaù cuọỳi kyỡ
giaù
SDCK: Chónh lóỷch tyớ giaù
giaớm
chổa
xổớ lyù
2. Trỗnh tổỷ haỷch toaùn thu, chi ngoaỷi tóỷ
* Trổồỡng hồỹp doanh nghióỷp aùp duỷng tyớ giaù haỷch
toaùn õóứ quy õọứi ngoaỷi tóỷ ra õọửng Vióỷt Nam
Thu tióửn baùn haỡng bũng ngoaỷi tóỷ
Nồỹ TK 111 (1112): Sọỳ tióửn nhỏỷp quyợ theo tyớ giaù
haỷch toaùn
Coù TK 333 (3331):TGTGT phaới nọỹp theo tyớ giaù
haỷch toaùn
Coù TK 511: Doanh thu baùn haỡng theo giaù
haỷch toaùn
Coù TK 413: Tyớ giaù haỷch toaùn lồùn tyớ giaù
thổỷc tóỳ
ọửng thồỡi ghi nồỹ TK 007: Sọỳ ngoaỷi tóỷ nhỏỷp
quyợ
+ Nóỳu tyớ giaù haỷch toaùn nhoớ hồn tyớ giaù thổỷc tóỳ thỗ
ghi nồỹ TK 413
HVTH: L THậ THếM

22


BAẽO CAẽOTHặC TP TT NGHIP

Thu nồỹ cuớa khaùch haỡng bũng ngoaỷi tóỷ nhỏỷp quyợ
( chi tióỳt theo ngoaỷi tóỷ)
Nồỹ TK 111(1112): Sọỳ tióửn nhỏỷp quyợ theo tyớ giaù
haỷch toaùn
Coù 131: Sọỳ tióửn phaới thu theo tyớ giaù haỷch
toaùn
Coù 413: chónh lóỷch tyớ giaù (nóỳu coù)
ọửng thồỡi ghi nồỹ TK 007: Sọỳ ngoaỷi tóỷ nhỏỷp
quyợ
Xuỏỳt ngoaỷi tóỷ mua TSC, vỏỷt tổ, haỡng hoaù
Nồỹ TK 211: Mua TSC theo tyớ giaù thổỷc tóỳ
Nồỹ TK 152, 153: Giaù mua NVCL, CCDC theo giaù
thổỷc tóỳ
Nồỹ TK 156: Giaù mua haỡng hoaù theo giaù thổỷc tóỳ
Nồỹ TK 413: Tyớ giaù haỷch toaùn nhoớ hồn tyớ giaù
thổỷc tóỳ
Coù TK 111 (1112): Sọỳ tióửn xuỏỳt quyợ theo tyớ
giaù haỷch toaùn
ọửng thồỡi ghi coù TK 007: Sọỳ ngoaỷi tóỷ xuỏỳt quyợ
+ Nóỳu tyớ giaù haỷch toaùn lồùn hồn tyớ giaù thổỷc tóỳ thỗ
ghi coù TK 413
Xuỏỳt quyợ ngoaỷi tóỷ traớ nồỹ cho ngổồỡi baùn
ọửng thồỡi ghi Nồỹ TK 007: Sọỳ ngoaỷi tóỷ caùc loaỷi
+ Nóỳu tyớ giaù haỷch toaùn ghi sọứ nhoớ hồn tyớ giaù haỷch
toaùn thỗ khi thanh toaùn thỗ ghi nồỹ TK 413
Khi mua ngoaỷi tóỷ bũng Vióỷt Nam õọửng
Nồỹ TK 111 (1112) :Sọỳ tióửn nhỏỷp quyợ theo giaù
haỷch toaùn
Nồỹ TK 112 (1122): Sọỳ ngoaỷi tóỷ gổới ngỏn haỡng
theo tyớ giaù haỷch toaùn
Coù TK 111 (1111): Giaù mua ngoaỷi tóỷ thổỷc
tóỳ
Coù TK 515: Tyớ giaù haỷch toaùn lồùn hồn tyớ giaù
thổỷc tóỳ
HVTH: L THậ THếM

23


BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

Âäưng thåìi ghi nåü TK 007: Säú ngoải tãû mua
+ Nãúu t giạ hảch nh hån t giạ thỉûc tãú thç ghi
nåü TK 635 “ Chi phê hoảt âäüng ti chênh”
Cúi k càn cỉï vo t giạ do ngán hng cäng bäú kãú
toạn quy âäøi säú ngoải tãû täưn qu tỉì t giạ hảch toạn
ra t giạ thỉûc tãú
+ Nãúu t giạ thỉûc tãú låïn hån t giạ hảch toạn ghi:
Nåü TK 111 (1112)
Cọ 413
+ Nãúu t giạ thỉûc tãú nh hån t giạ hảch toạn ghi:
Nåü TK 413
Cọ TK 111 (1112)
* Trỉåìng håüp doanh nghiãûp ạp dủng t giạ thỉûc
tãú âãø quy âäøi ngoải tãû ra Viãût Nam âäưng thç hảch
toạn tỉång tỉû nhỉ trỉåìng håüp trãn.
3. Så âäư hảch toạn thu, chi ngoải tãû
TK
TK 111,112
TK 151,152,153,...
131,138,511,512,..
. Thu ngoải tãû
Chi ngoải tãû
T giạ
thỉûc
tãú

T giạ
hảch
toạn

T giạ
thỉûc
TK 413 tãú

Chãnh lãûch t giạ

T giạ
hảch
toạn

Chãnh lãûch t giạ

IV. TIÃƯN ÂANG CHUØN
Tiãưn âang chuøn l cạc khon tiãưn ca doanh
nghiãûp â näüp vo ngán hng, kho bảc nh nỉåïc hồûc
â gỉíi vo bỉu âiãûn âãø chuøn cho ngán hng hay lm
th tủc chuøn tiãưn tải ngán hng âãø tr cho âån vë

HVTH: LÃ THË THÀÕM

24


BẠO CẠOTHỈÛC TÁÛP TÄÚT NGHIÃÛP

khạc nhỉng chỉa nháûn âỉåüc giáúy bạo hay bn sao kã
ca ngán hng.
Tiãưn âang chuøn gäưm: Tiãưn Viãût Nam, ngoải tãû
phạt sinh trong cạc trỉåìng håüp sau:
+ Doanh nghiãûp näüp tiãưn màût, vo ngán hng nhỉng
chỉa nháûn âỉåüc giáúy bạo cọ ca ngán hng.
+ Chuøn tiãưn qua bỉu âiãûn tr cho âån vë khạc
nhỉng ngán hng chua nháûn âỉåüc tiãưn
+ Thu tiãưn bạn hng, näüp thú ngay cho kho bảc
(Giao tiãưn tay 3: Doanh nghiãûp-khạch hng-Kho bảc)
1. Hảch toạn tiãưn âang chuøn kãú toạn sỉí
dủng TK 113
* Kãút cáúu TK 113
Nåü

TK 113

Cọ

SDÂK: XXXXX
-Khon tiãưn (Viãût Nam - Cạc khon tiãưn âang
âäưng, Sẹc, ngoải tãû, , ... ) chuøn vo TK TNGH hồûc
â näüp vo ngán hng â tr cho khạch hng
hồûc âang gỉíi qua bỉu
âiãûn âãø chuøn cho khạch
hng.
SDCK: Cạc khon tiãưn âang
chuøn cúi k
* Âãø phn ạnh tçnh hçnh biãún âäüng ca tỉìng loải
tiãưn âang chuøn TK 113 cọ 2 ti khon cáúp 2:
+ TK 1131: "Tiãưn Viãût Nam". Phn ạnh säú tiãưn Viãût
Nam âang chuøn
+ TK 1132: "Ngoải tãû". Phn ạnh säú ngoải tãû âang
chuøn
2. Trçnh tỉû hảch toạn ca tiãưn âang chuøn
Thu tiãưn bạn hng, tiãưn tr nåü hồûc ỉïng trỉåïc ca
khạch hng bàòng tiãưn màût, sẹc, näüp thàóng vo ngán
hng v chua nháûn âỉåüc giáúy bạo cọ
HVTH: LÃ THË THÀÕM

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×