Tải bản đầy đủ

Hạch toán vốn bằng tiền

Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

SÅÍ LAO ÂÄÜNG THỈÅNG BINH V X HÄÜI
TRỈÅÌNG K THÛT_KINH TÃÚ Â NÀƠNG


CHUN ÂÃƯ THỈÛC TÁÛP
Âãư ti :

HẢCH TOẠN VÁÛT LIÃÛU _ CÄNG CỦ DỦNG CỦ
TẢI CÄNG TY CÄNG NGHIÃÛP HỌA CHÁÚT Â
NÀƠNGÛ

Giạo viãn hỉåïng
dáùn : Âon Thë Bêch Mai
Hc viãn thỉûc
hiãûn : Nguùn Thë Thanh Tám
Låïp

: 1.10

 Nàơng 3/2002

1


Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

MỦC LỦC
PHÁƯN I : NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ L LÛN CHUNG VÃƯ
HẢCH TOẠN VÁÛT LIÃÛU CÄNG CỦ DỦNG CỦ
CA DOANH NGHIÃÛP
I . Khại niãûm, âàûc âiãøm, nghéa ca hảch
toạn VL-CCDC ca doanh nghiãûp
1. Khại niãûm, âàûc âiãøm
2. nghéa
II . Phỉång phạp kãú toạn VL-CCDC.
1. Phỉång phạp th song song
2. Phỉång phạp säø âäúi chiãúu ln chuøn
3. Phỉång phạp säú säú dỉ.
4. Kãú toạn täøng håüp VL,CCDC theo phỉång phạp
kã khai thỉåìng xun
5. Phỉång phạp hảch toạn nháûp xút NVL, CCDC
A. Hảch toạn nháûp váût liãûu
B. Hảch toạn xút váût liãûu
C. Hảch toạn xút CCDC
PHÁƯN II : TÇNH HÇNH THỈÛC TÃÚ VÃƯ CÄNG TẠC
KÃÚ TOẠN HẢCH TOẠN VL-CCDC CA CÄNG TY
CÄNG NGHIÃÛP HỌA CHÁÚT Â NÀƠNG.
I . Tçnh hçnh âàûc âiãøm chung ca cäng ty.
1. Quạ trçnh hçnh thnh v lëch sỉí phạt triãøn
ca cäng ty.
2. Âàûc âiãøm täø chỉïc sn xút ca âån vë.
a. Quy trçnh sn xút sn pháøm ca âån vë.(v
så âäư)
b. Mä hçnh qun l sn xút (v så âäư)


c. Nãu nhiãûm vủ ca cạc phng chỉïc nàng
ca cäng ty
3. Âàûc âiãøm täø chỉïc cäng tạc kãú toạn tải
cäng ty
a. Hçnh thỉïc täø chỉïc cäng tạc kãú toạn
b. Hçnh thỉïc kãú toạn âån vë âang ạp dủng
c. Bäü mạy kãú toạn ca âån vë
II . Tçnh hçnh thỉûc tãú vãư cäng tạc kãú toạn hảch
toạn VL-CCDC tải cäng ty
1. Hảch toạn váût liãûu
a. Hảch toạn chi tiãút váût liãûu
b. Hảch toạn täøng håüp váût liãûu
2. Hảch toạn CCDC
2


Chuyón dóử thổỷc tỏỷp
cọng nghióỷp hoùa chỏỳt aỡ Nụng

Haỷch toaùn VL , CCDC taỷi cọng ty

a. Haỷch toaùn chi tióỳt CCDC
b. Haỷch toaùn tọứng hồỹp CCDC
PHệN III : NHặẻNG KIN NGHậ ệ XUT CUA
BAN THN Vệ CNG TAẽC K TOAẽN CUA CNG TY
1. Nhỏỷn xeùt vóử cọng taùc haỷch toaùn VL-CCDC cuớa
cọng ty
a. Nhổợng mỷt tờch cổỷc cuớa cọng vióỷc haỷch
toaùn VL-CCDC ồớ cọng ty
b. Nhổợng mỷt tọửn taỷi cuớa cọng vióỷc haỷch toaùn
VL-CCDC ồớ cọng ty
2. Nhổợng vỏỳn õóử cỏửn hoaỡn thióỷn cọng taùc
haỷch toaùn VL-CCDC ồớ cọng ty
3. Phổồng phaùp hoaỡn thióỷn
KT LUN

LèI M ệU

3


Chuyón dóử thổỷc tỏỷp
cọng nghióỷp hoùa chỏỳt aỡ Nụng

Haỷch toaùn VL , CCDC taỷi cọng ty

Muọỳn tióỳn haỡnh saớn xuỏỳt, doanh nghióỷp naỡo
cuợng cỏửn coù 3 yóỳu tọỳ :
- Tổ lióỷu lao õọỹng
- ọỳi tổồỹng lao õọỹng
- Sổùc lao õọỹng
Cọng cuỷ lao õọỹng laỡ tổ lióỷu, cọng cuỷ duỷng cuỷ laỡ
nhổợng yóỳu tọỳ cồ baớn cuớa quaù trỗnh saớn xuỏỳt, cho nón
chuùng ta cỏửn phaới theo doợi noù chỷt cheợ õóứ õaớm baớo
cho quaù trỗnh saớn xuỏỳt cuợng nhổ õaùp ổùng õổồỹc yóu
cỏửu quaớn lyù. Muọỳn õaỷt õổồỹc õióửu õoù thỗ cọng taùc
haỷch toaùn vỏỷt lióỷu, cọng cuỷ duỷng cuỷ cho phuỡ hồỹp
vồùi tỗnh hỗnh bióỳn õọỹng cuớa noù laỡ vỏỳn õóử hóỳt sổùc
cỏửn thióỳt. Chờnh vỗ vỏỷy maỡ em õaợ choỹn õóử taỡi :
Haỷch toaùn vỏỷt lióỷu cọng cuỷ duỷng cuỷ taỷi cọng ty
cọng nghióỷp hoùa chỏỳt aỡ Nụng. óử taỡi naỡy gọửm 3
phỏửn nhổ sau :
Phỏửn I : Nhổợng vỏỳn õóử lyù luỏỷn chung vóử haỷch
toaùn vỏỷt lióỷu vaỡ cọng cuỷ duỷng cuỷ trong doanh
nghióỷp
Phỏửn II : Tỗnh hỗnh thổỷc tóỳ vóử cọng taùc kóỳ toaùn
haỷch toaùn vaỷt lióỷu vaỡ cọng cuỷ duỷng cuỷ taỷi cọng ty
Phỏửn III : Nhổợng kióỳn nghở õóử xuỏỳt cuớa baớn thỏn
vóử tỗnh hỗnh kóỳ toaùn taỷi cọng ty
Chuyón õóử cuớa em õổồỹc hoaỡn thaỡnh ngoaỡi nhổợng
cọỳ gừng cuớa baớn thỏn, coỡn coù sổỷ hổồùng dỏựn, chố
baớo tỏỷn tỗnh cuớa cọ giaùo vaỡ sổỷ giuùp õồợ cuớa baỷn beỡ.
Vỗ vỏỷy em xin chỏn thaỡnh caớm ồn cọ giaùo vaỡ caùc baỷn
õaợ giuùp em hoaỡn thaỡnh chuyón õóử naỡy. Tuy nhión, do
kióỳn thổùc em coỡn haỷn chóỳ nón chuyón õóử ừt hún
coỡn coù nhổợng sai soùt, em mong cọ giaùo vaỡ caùc baỷn
goùp yù thóm.

4


Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

PHÁƯN I :NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ L LÛN CHUNG VÃƯ
HẢCH TOẠN VÁÛT LIÃÛU
V CÄNG CỦ DỦNG CỦ TRONG DOANH NGHIÃÛP
I . Khại niãûm, âàûc âiãøm, nghéa ca kãú toạn
váût liãûu v cäng củ dủng củ ca doanh
nghiãûp
1. Cạc khại niãûm :
a. Khại niãûm váût liãûu : váût liãûu l âäúi tỉåüng
lao âäüng, mäüt trong 3 úu täú cå bn ca quạ trçnh
sn xút, l cå såí váût cháút cáúu thnh nãn thỉûc thãø
sn pháøm.
Âàûc âiãøm : Chè tham gia vo mäüt chu k sn xút
kinh doanh v hçnh thại váût cháút thay âäøi hon ton.
Vãư hçnh thại giạ trë thç âỉåüc chuøn dëch hãút mäüt
láưn vo chi phê v giạ thnh sn pháøm.
b. Khại niãûm cäng củ, dủng củ : l nhỉỵng tỉ
liãûu lao âäüng khäng cọ â tiãu chøn qui âënh vãư giạ
trë v thåìi gian sỉí dủng ca nhỉỵng ti sn cäú âënh.
2. Âàûc âiãøm :
- Giäúng ngun váût liãûu : cọ cäng củ dủng củ giạ trë
nh, thåìi gian sỉí dủng ngàõn v chè tham gia vo mäüt
chu k sn xút kinh doanh ngỉåìi ta gi l cäng củ
dủng củ chè phán bäø 1 láưn.
- Giäúng ti sn cäú âënh : vç nọ l tỉ liãûu lao âäüng cọ
thãø tham gia vo vi chu k sn xút kinh doanh v
giạ trë ca nọ âỉåüc chuøn dëch dáưn vo sn pháøm
v giạ thnh sn pháøm ngỉåìi ta gi l cäng củ dủng
củ loải phán bäø nhiãưu láưn.
nghéa : âãø âạp ỉïng âỉåüc cạc u cáưu qun l, kãú
toạn váût liãûu v cäng củ dủng củ trong cạc doanh
nghiãûp sn xút kinh doanh cáưn phi thỉûc hiãûn täút
cạc nhiãûm vủ sau âáy :
Täø chỉïc ghi chẹp phn ạnh mäüt cạch këp thåìi
chênh xạc tçnh hçnh hiãûn cọ, tçnh hçnh biãún âäüng ca
tỉìng thỉï, tỉìng loải ngun váût liãûu cäng củ.
Lỉûa chn phỉång phạp hảch toạn täưn kho :
phỉång phạp hảch toạn chi tiãút thêch håüp viãûc kiãøm
tra cháúp hnh chãú âäü bo qun dỉû trỉỵ cäng củ
dủng củ v kiãøm tra viãûc cháúp hnh nháûp xút,
phạt hiãûn këp thåìi v xỉí l hảng kẹm pháøm cháút v
hảng täưn kho ỉï âng.

5


Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

II. Phỉång phạp kãú toạn váût liãûu cäng củ dủng
củ
Viãûc ghi chẹp, phn ạnh ca th kho v kãú toạn
cng nhỉ viãûc kiãøm tra âäúi chiãúu säú liãûu giỉỵa
nghiãûp vủ åí kho v åí phng kãú toạn âỉåüc tiãún
hnh theo cạc phỉång phạp sau :
1. Phỉång phạp th song song :
ÅÍ kho : viãûc ghi chẹp nháûp xút täưn do th kho
tiãún hnh trãn th kho v chè ghi theo chè tiãu säú
lỉåüng. Khi nháûn chỉïng tỉì nháûp xút váût liãûu- cäng
củ dủng củ th kho phi kiãøm tra tênh håüp l, håüp
phạp ca chỉïng tỉì räưi måïi tiãún hnh ghi säú thỉûc
nháûp, thỉûc xút vo chỉïng tỉì v trãn th kho. Cúi
ngy tênh ra säú täưn kho ghi vo thkho. Âënh k th
kho gåíi (hồûc do kãú toạn xúng kho nháûp) cạc chỉïng
tỉì nháûp xút â âỉåüc phán loải tỉìng thỉï váût
liãûu, cäng củ dủng củ cho phng kãú toạn.
ÅÍ phng kãú toạn : kãú toạn sỉí dủng säú th kãú
toạn chi tiãút váût liãûu cäng củ dủng củ âãø ghi chẹp
tçnh hçnh nháûp xút täưn theo chi tiãút hiãûn váût v
giạ trë.Trãn cå såí âãø ghi säø (th) chi tiãút váût liãûu,
cäng củ dủng củ l cạc chỉïng tỉì nháûp xút do th
kho gåíi lãn sau khi cng cäú â âỉåüc kiãøm tra hon
chènh âáưy â. Cúi thạng kãú toạn cäüng säø chi tiãút
v tiãún hnh kiãøm tra âäúi chiãúu våïi th kho. Ngoi ra
âãø cọ säú liãûu kãú toạn tỉì säø cại th chi tiãút cäng
củ dủng củ vo bng kiãøm tra täøng håüp xút
nháûp täưn váût liãûu, cäng củ dủng củ theo tỉìng
nhọm.
TH (säú) KHO
Ngy láûp :
Tåì säú :
Tãn qui cạch VL,CCDC :
Säú
Chỉïng
Diãùn Ngy
Säú
K xạc
TT
tỉì
gii
nháûp
lỉåüng
nháûn
xút
ca KT
Säú
Ng
Nhá X Tä
y
ûp
út
ưn

6


Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

SÄØ CHI TIÃÚT VÁÛT LIÃÛU CÄNG
Kho :
M säú :
Chỉïng Diãùn
Âån
tỉì
gii
giạ
Nháûp
S Nga
SL TT
ä ìy
ú
I. Täưn
Xxx
ÂK
1.
Xxx
Xx xxx
Nháûp
x
2.Xút Xxx
II.
xxx Xx
Cäüng
x
PS
III. Täưn
CK
Trçnh tỉû ghi säø theo så âäư sau :

CỦ DỦNG CỦ
Tãn VL,CCDC :
Qui cạch :
Xút
Täưn
SL

TT

SL

TT

xxx

Xx
x
Xx
x
Xx
x

Xxx
Xxx

xxx Xxx

xxx

Xx
x
Xxx

xxx

Phiãúu

Th hồûc säø
kho

Säø chi tiãút
VLCCDC

Bng täøng håüp
nháûp,xút , täưn

Kãú toạn täøng
håüp

Phiãúu xút

Ghi chụ :
hàòng ngy

th kho, kãú toạn ghi
kãú toạn ghi cúi

thạng
quan hãû âäúi chiãúu
Ỉu âiãøm : ghi chẹp âån gin, dãù kiãøm tra, dãù viãút.
Nhỉåüc âiãøm : viãûc ghi chẹp giỉỵa kho v phng kãú
toạn cn trng làûp vç chè tiãu säú lỉåüng. Hån nỉỵa
viãûc kiãøm tra âäúi chiãúu ch úu tiãún hnh vo cúi
thạng do váûy hản chãú chỉïc nàng kiãøm tra ca kãú
toạn.
2. Phỉång phạp säø kiãøm tra âäúi chiãúu ln
chuøn
7


Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

ÅÍ kho : theo phỉång phạp säø âäúi chiãúu ln chuøn
thç viãûc ghi chẹp ca th kho cng âỉåüc thỉûc hiãûn
trãn th nhỉ phỉång phạp th song song.
ÅÍ phng kãú toạn : kãú toạn måí säø âäúi chiãúu ln
chuøn âãø ghi chẹp tçnh hçnh nháûp xút täưn ca
tỉìng thỉï váût liãûu cäng củ dủng củ theo tỉìng kho
dng cho c nàm. Säø âäúi chiãúu ln chuøn chi phê
mäùi thạng mäüt láưn vo cúi thạng. Âãø cọ säú liãûu
ghi vo säø âäúi chiãúu ln chuøn kãú toạn phi láûp
bng kã nháûp, bng kã xút tỉìng thỉï váût liãûu cäng
củ dủng củtrãn cå såí cạc chỉïng tỉì nháûp xút do
th kho qui âënh k gåíi lãn. Säø âäúi chiãúu ln chuøn
dng âãø theo di vãư chè tiãu säú lỉåüng v giạ trë
cúi thạng s tiãún hnh kiãøm tra âäúi chiãúu våïi th
kho v säú liãûu kãú toạn täøng håüp theo så âäư sau :
Bng kã
nháûp

Phiãúu nháûp
kho
Th (säø ) kho

Säø âäúi

Phiãúu xút
kho

Ghi chụ :
ngy

Kãú toạn
chi
ãú

täøng
Bng kã xút

th kho , kãú toạn ghi hàòng
Kãú toạn ghi cúi thạng

Quan hãû âäúi chiãúu
Ỉu âiãøm : khäúi lỉåüng ghi chẹp ca kãú toạn âỉåüc
gim båït do chè ghi 1 láưn vo cúi thạng.
Nhỉåüc âiãøm : viãûc ghi säø váùn cn trng làûp, viãûc
kiãøm tra âäúi chiãúu giỉỵa kho v phng kãú
toạn chè tiãún hnh vo cúi thạng âãø hn chãú tạc
dủng kiãøm tra qun l.
3. Phỉång phạp säø säú dỉ
ÅÍ kho : th kho váùn dng th kho âãø ghi chẹp tçnh
hçnh nháûp, xút, täưn VL,CCDC vãư màût säú lỉåüng
cúi thạng phi ghi säø täưn kho â tênh âỉåüc trãn th
kho v säø säú dỉ.
ÅÍ phng kãú toạn : kãú toạn måí säø säú dỉ theo tỉìng
kho dng cho c nàm âãø ghi säø täưn kho ca tỉìng thỉï
tỉìng nhọm tỉìng loải vo cúi thạng theo chè tiãu giạ

8


Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

trë. Trỉåïc hãút càn cỉï vo cạc chỉïng tỉì nháûp xút ,
kãú toạn láûp bng kã nháûp bng kã xút âãø ghi chẹp
tçnh hçnh nháûp xút VL,CCDC hàòng ngy v âënh
k.Tỉì cạc bng kã nháûp xút âọ, räưi tỉì cạc bng
ly kãú nháûp, ly kãú xút, láûp bng täøng håüp
nháûp, xút, täưn kho theo tỉìng nhọm VL,CCDC theo chè
tiãu giạ trë. Cúi thạng ghi nháûn säø säú dỉ do th kho
gåíi lãn, kãú toạn càn cỉï vo säú pháưn täưn kho vãư säú
lỉåüng m th kho â ghi åí säø säú dỉ v âån giạ
hảch toạn â cọ thãø tênh ra säú täưn kho ca tỉìng
thỉï, tỉìng nhọm, tỉìng loải VL,CCDC.
Trçnh tỉû ghi säø theo så âäư sau :
Bng kã
nháû

Phiãúu nháûp
kho
Säø säú dỉ
Th kho
Kãú toạn
täøng håüp
Phiãúu
xút
Ghi chụ
:

Bng ly kãú
Nháûp, xút,
täưn
Bng kã

th kho kãú toạn ghix

hàòng ngy
th kho , kãú toạn ghi
cúi thạng
quan hãû âäúi chiãúu
Ỉu âiãøm : gim båït khäúi lỉåüng ghi säø kãú toạn,
cäng viãûc âỉåüc tiãún hnh vo âáưu thạng.
Nhỉåüc âiãøm : do kãú toạn chè ghi theo giạ trë nãu qua
säú liãûu kãú toạn, khäng thãø kãút trỉåïc säú liãûu cọ v
tçnh hçnh tàng gim tỉìng thỉï VL-CCDC m phi xem
säú liãûu trãn th kho.
4. Kãú toạn täøng håüp
nháûp , xút ,täưn
VL-CCDC l ti sn lỉu âäüng, thüc nhọm hng
täưn kho ca doanh nghiãûp viãûc måí cạc ti khon
täøng håüp, ghi chẹp säø kãú toạn v xạc âënh giạ trë
hng täưn kho, giạ trë hng bạn ra hồûc xút dng ty
thüc vo viãûc doanh nghiãûp kãú toạn hng täưn kho
theo phỉång phạp kã khai thỉåìng xun hay phỉång
phạp kiãøm kã âënh k.
4. Kãú toạn täøng håüp VL-CCDC theo phỉång
phạp kã khai thỉåìng xun

9


Chuyón dóử thổỷc tỏỷp
cọng nghióỷp hoùa chỏỳt aỡ Nụng

Haỷch toaùn VL , CCDC taỷi cọng ty

Hóỷ thọỳng kó khai thổồỡng xuyón laỡ vióỷc kóỳ toaùn
theo doợi kó khai thổồỡng xuyón lión tuỷc tỗnh hỗnh nhỏỷp,
xuỏỳt, tọửn kho VL-CCDC theo tổỡng chổùng tổỡ.
Theo hóỷ thọỳng naỡy kóỳ toaùn coù thóứ xaùc õởnh
õổồỹc giaù trở tọửn kho cuớa VL-CCDC taỷi moỹi thồỡi õióứm.
* Taỡi khoaớn sổớ duỷng :
- Taỡi khoaớn 152 nguyón vỏỷt lióỷu : duỡng õóứ phaớn
aùnh giaù trở thổỷc tóỳ nguyón vỏỷt lióỷu nhỏỷp, xuỏỳt, tọửn
kho.
Kóỳt cỏỳu TK 152
Giaù trở thổỷc tóỳ NVL nhỏỷp kho
- Giaù trở
thổỷc tóỳ NVL xuỏỳt kho
Giaù trở thổỷc tóỳ NVL thổỡa khi kióứm kó
- Giaù trở
thổỷc tóỳ NVL thổỡa khi kióứm kó.
Sọỳ dổ : giaù trở thổỷc tóỳ NVL tọửn kho
* Caùc taỡi khoaớn cỏỳp 2 :
TK1521 NVL chờnh
TK 1522 VL phuỷ
TK 1523 nhión lióỷu
TK 1524 phuỷ tuỡng
TK 1525 thióỳt bở xỏy dổỷng cồ baớn
TK 1528 VL khaùc
- Taỡi khoaớn 153 CCDC : duỡng õóứ phaớn aùnh giaù trở
thổỷc tóỳ CCDC nhỏỷp xuỏỳt vaỡ tọửn kho.
Kóỳt cỏỳu tổồng tổỷ nhổ TK 152.
TK 1531 : CCDC
TK 1532 : bao bỗ luỏn chuyóứn
TK 1533 : õọử duỡng cho thuó
- Taỡi khoaớn 151 haỡng mua õi õổồỡng : duỡng õóứ phaớn
aùnh giaù trở thổỷc tóỳ vỏỷt tổ haỡng hoùa doanh nghióỷp
õaợ mua vaỡo(õaợ thuọỹc quyóửn sồớ hổợu cuớa doanh
nghióỷp) . Nhổng õang trón õổồỡng vỏỷn chuyóứn hoỷc
õang gổới ồớ õồn vở baùn chổa vóử nhỏỷp kho, hoỷc
nhổợng haỡng hoùa vỏỷt tổ õaợ vóử õóỳn õồn vở nhổng
chổa laỡm thuớ tuỷc nhỏỷp kho.
Kóỳt cỏỳu TK 151
Giaù trở thổỷc tóỳ haỡng mua
- Giaù
trở thổỷc tóỳ haỡng mua õi õổồỡng õaợ vóử
õang õi õổồỡng
nhỏỷp kho
hoỷc õaợ chuyóứn giao cho khaùch
haỡng.
Sọỳ dổ : giaù trở thổỷc tóỳ haỡng

10


Chuyón dóử thổỷc tỏỷp
cọng nghióỷp hoùa chỏỳt aỡ Nụng

Haỷch toaùn VL , CCDC taỷi cọng ty

mua coỡn õang õi õổồỡng
- Taỡi khoaớn 331 phaới traớ ngổồỡi baùn : phaớn aùnh caùc
khoaớn phaới traớ cho ngổồỡi baùn, ngổồỡi cung cỏỳp dởch
vuỷ haỡng hoùa, saớn phỏứm, caùc khoaớn phaới traớ cho
ngổồỡi nhỏỷn thỏửu xỏy dổỷng cồ baớn vaỡ tỗnh hỗnh thanh
toaùn caùc khoaớn õồù
Kóỳt cỏỳu TK331
Phaớn aùnh caùc khoaớn õaợ
- Caùc
khoaớn phaới traớ cho ngổồỡi baùn
traớ hoỷc õaợ ổùng trổồùc cho
ngổồỡi nhỏỷn thỏửu xỏy dổỷng cồ baớn
ngổồỡi baùn hoỷc ngổồỡi nhỏỷn
ióửu chốnh giaù taỷm tờnh khi coù giaù
xỏy dổỷng cồ baớn.
chờnh
thổùc
Sọỳ dổ : (coù thóứ coù) sọỳ õaợ traớ hoỷc
Sọỳ dổ : caùc khoaớn coỡn phaới traớ cho
õaợ ổùng trổồùc lồùn hồn sọỳ phaới traớ
ngổồỡi baùn.
- Taỡi khoaớn 133 thuóỳ VAT õỏửu vaỡo õổồỹc khỏỳu
trổỡ : duỡng õóứ phaớn aùnh thuóỳ VAT õỏửu vaỡo õổồỹc
khỏỳu trổỡ, õaợ khỏỳu trổỡ vaỡ coỡn õổồỹc khỏỳu trổỡ (chố
duỡng cho doanh nghióỷp nọỹp thuóỳ theo phổồng phaùp
khỏỳu trổỡ).
Kóỳt cỏỳu TK133
- VAT õỏửu vaỡo õổồỹc khỏỳu trổỡ
õỏửu vaỡo õaợ õổồỹc khỏỳu trổỡ

- VAT
-VAT õỏửu

vaỡo khọng õổồỹc khỏỳu trổỡ
-VAT õỏửu
vaỡo õổồỹc hoaỡn laỷi
Sọỳ dổ : VAT õỏửu vaỡo coỡn õổồỹc
khỏỳu trổỡ hoỷc õổồỹc hoaỡn laỷi
* Caùc TK cỏỳp 2 :
TK1331 : VAT khỏỳu trổỡ õọỳi vồùi haỡng hoùa dởch
vuỷ
TK1332 : VAT khỏỳu trổỡ õọỳi vồùi TSC
5. Phổồng phaùp haỷch toaùn nhỏỷp xuỏỳt nguyón
vỏỷt lióỷu- CCDC
A. Haỷch toaùn nhỏỷp vỏỷt lióỷu
* Do mua ngoaỡi

11


Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

a. Hng v họa âån cng vãư 1 lục
Nåü TK 152
Nåü TK133
Cọ TK111, 112, 331
b. Mua hng vãư trỉåïc, họa âån vãư sau
b1. Nháûp kho theo giạ tảm tênh
Nåü TK 152
Cọ TK 331
b2. Khi nháûn âỉåüc họa âån chênh thỉïc thç kãú
toạn tiãún hnh âiãưu chènh theo giạ thỉûc tãú.
- Nãúu giạ tảm tênh nh hån giạ thỉûc tãú
Nåü TK 152
Cọ TK 331
- Nãúu giạ tảm tênh låïn hån giạ thỉûc tãú
Nåü TK152
Cọ TK 331
c. Họa âån vãư trỉåïc hng vãư sau
c1. Hàòng ngy khi nháûn âỉåüc họa âån mua hng
kãú toạn lỉu 1 táûp häư så riãng v chåì âãún cúi thạng
hng váùn chỉa vãư thç kãú toạn s ghi vo hng mua
âang âi âỉåìng.
Nåü TK 151
Nå TK133
Cọ TK 331
c2. Sang thạng sau khi hng vãư kãú toạn tiãún hnh
lm th tủc âãø nháûp kho.
Nåü TK152
Cọ TK151
Cọ TK111,112
d. Kiãøm kã
d1. Thỉìa :
Nåü TK152
Cọ TK 3381 : chỉa r ngun nhán
Hồûc Cọ TK 331, 721 : tçm âỉåüc ngun nhán
d2. Thiãúu :
Nåü TK1381 : chỉa r ngun nhán
Hồûc Nåü TK 1388, 334 : tçm âỉåüc ngun nhán
Cọ TK 152
* Nháûp do nháûn väún gọp liãn doanh hồûc cäø pháưn
Nåü TK 152 : theo giạ trë väún gọp
Cọ TK 411 : theo giạ trë väún gọp
* Nháûp kho do gia cäng chãú biãún :

12


Chuyón dóử thổỷc tỏỷp
cọng nghióỷp hoùa chỏỳt aỡ Nụng

Haỷch toaùn VL , CCDC taỷi cọng ty

Nồỹ TK 152
Coù TK 154
* Nhỏỷp do thu họửi vọỳn goùp :
Nồỹ TK 152
Coù TK 128, 222
B. Haỷch toaùn xuỏỳt vỏỷt lióỷu :
b1. Xuỏỳt vỏỷt lióỷu duỡng cho SXKD
Nồỹ TK 621 : duỡng trổỷc tióỳp saớn xuỏỳt
Nồỹ TK 627 : duỡng quaớn lyù phỏn xổồớng
Nồỹ TK 641 : duỡng baùn haỡng
Nồỹ TK 642 : duỡng quaớn lyù doanh nghióỷp
Coù TK 152 : trở giaù xuỏỳt kho
b2. Xuỏỳt õóứ gia cọng chóỳ bióỳn
Nồỹ TK 154
Coù TK 152
b3. Xuỏỳt õổa õi goùp lión doanh, goùp cọứ phỏửn
Nồỹ TK 128, 222 : trở giaù vọỳn goùp
Coù TK 152 : giaù trở xuỏỳt kho
* Coù thóứ theo sồ õọử sau :
TK 152

(5) kóỳt chuyóứn giaù trở NVL
tọửn kho cuọỳi kyỡ

TK

611
(1) kóỳt chuyóứn giaù trở VL tọửn kho
TK111,112,331
(2) giaù trở VL mua nhỏỷp
TK621,627
trong kyỡ
TK 133
giaù trở NVL
VAT khỏỳu trổỡ
xuỏỳt cho SXKD
vaỡ xuỏỳt cho
trổồỡng hồỹp khaùc
TK411
TK1381
(3) nhỏỷp do caùc trổồỡng hồỹp khaùc
(7) giaù trở VL thióỳu
TK3381

13

(6)


Chuyón dóử thổỷc tỏỷp
cọng nghióỷp hoùa chỏỳt aỡ Nụng

Haỷch toaùn VL , CCDC taỷi cọng ty

(4) VL thổỡa

C. Haỷch toaùn xuỏỳt CCDC
Loaỷi phỏn bọứ 1 lỏửn CCDC coù giaù trở nhoớ : kho xuỏỳt
õổồỹc trờch trổỷc tióỳp vaỡo õọỳi tổồỹng sổớ duỷng coù
lión quan.
Nồỹ TK 627, 641, 642 : giaù trở xuỏỳt kho
Coù TK 153 : giaù trở xuỏỳt kho
Loaỷi phỏn bọứ 2 lỏửn : khi xuỏỳt duỡng kóỳ toaùn
kóỳt chuyóứn toaỡn bọỹ giaù trở CCDC vaỡo taỡi khoaớn chi
phờ traớ trổồùc (TK 1421).
Nồỹ TK 1421 : giaù trở xuỏỳt kho
Coù TK 153 : giaù trở xuỏỳt kho
Khi phỏn bọứ lỏửn 1 kóỳ toaùn kóỳt chuyóứn giaù trở
CCDC vaỡo õọỳi tổồỹng sổớ duỷng coù lión quan bũng mọỹt
nổớa giaù trởmọỹt nổớa giaù trở CCDC xuỏỳt duỡng.
Nồỹ TK 627, 641, 642
Coù TK 1421
Khi caùc bọỹ phỏỷn sổớ duỷng baùo hoớng thỗ kóỳ toaùn
tióỳn haỡnh phỏn bọứ nọỳt giaù trở coỡn laỷi cuớa CCDC sau
khi trổỡ thuóỳ õaợ thu họửi vaỡ caùc khoaớn bbọửi thổồỡng
nóỳu coù.
Nồỹ TK 627, 641, 642
Nồỹ TK 1528 : phóỳ lióỷu
Nồỹ TK 1388 : giaù trở bừt bọửi thổồỡng
Coù TK 1421
Loaỷi phỏn bọứ nhióửu lỏửn (3 lỏửn) : khi xuỏỳt duỡng
kóỳ toaùn kóỳt chuyóứn toaỡn bọỹ giaù trở CCDC vaỡo taỡi
khoaớn chi phờ traớ trổồùc (TK 1421)
Nồỹ TK 1421 : giaù trở xuỏỳt kho
Coù TK 153 : giaù trở xuỏỳt kho
Khi phỏn bọứ vaỡo õọỳi tổồỹng sổớ duỷng kóỳ toaùn cn
cổù vaỡo sọỳ kyỡ phỏn bọứ õóứ õổa vaỡo õọỳi tổồỹng sổớ
duỷng.
Nồỹ TK 627, 641
Coù TK 1421
Giaù trở CCDC
xuỏỳt kho
Mổùc phỏn bọứ
=
cho õọỳi tổồỹng
Sọỳ lỏửn (kyỡ)
14


Chuyón dóử thổỷc tỏỷp
cọng nghióỷp hoùa chỏỳt aỡ Nụng

Haỷch toaùn VL , CCDC taỷi cọng ty

Coù thóứ haỷch toaùn theo sồ õọử sau :
TK153 (4)K/chuyóứn giaù trở CCD
TK611
tọửn kho cuọỳi kyỡ
(1)K/chuyóứn giaù trở CCDC tọửn kho õỏửu kyỡ
TK 627, 641, 642
(5)giaù trở CCDC
xuỏỳt dung 1 lỏửn
(loaỷi coù
giaù trở nhoớ)
TK111,112.331
(2)giaù trở CCDC mua nhỏỷp trong kyỡ
TK1421
(6a)giaù trở
(6b)khi phỏn bọứ CCDC
TK 133
TK 3381
TK 1381
(3)giaù trở CCDC thổỡa
vaỡ nhỏỷp do caùc n.nhỏn khaùc
CCDC thióỳu

15

CCDC xuỏỳt
duỡng loaỷi coù
giaù trở lồùn
(7)giaù trở


Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

PHÁƯN II : TÇNH HÇNH THỈÛC TÃÚ VÃƯ CÄNG TẠC
KÃÚ TOẠN HẢCH TOẠN
VL- CCDC TẢI CÄNG TY CÄNG NGHIÃÛP
HỌA CHÁÚT Â NÀƠNG
I. Tçnh hçnh âàûc âiãøm chung ca cäng ty
1. Quạ trçnh hçnh thnh v lëch sỉí phạt triãøn
ca cäng ty
Cäng ty cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng âỉåüc
thnh láûp vo ngy 1/10/1975. Trủ såí ca cäng ty âọng
tải 53 âỉåìng Lã Häưng Phong thnh phäú Â Nàơng.
Tỉ ìnàm1975 cäng ty l trỉûc thüc ca täøng củc
họa cháút, trong quạ trçnh hoảt âäüng quy mä ngy
cng âỉåüc måí räüng, cọ mäüt säú âån vë â sạp nháûp
vo cäng ty âọ l :
Trỉåìng cäng nhán k thût Ha
Khạnh
Xê nghiãûp họa cháút Kim Liãn
Xê nghiãûp họa cháút Liãn Trç
Xê nghiãûp họa cháút Hỉng Phụ Thỉìa
Thiãn Hú
Cäng ty tỉì chäù thiãúu thäún vãư mi màût nhỉ
váût cháút, k thût, cäng nhán, cạn bäü k
thût...nhỉng trong quạ trçnh hoảt âäüng, våïi sỉû näø
lỉûc ca cäng ty v âỉåüc sỉû tråü giụp ca Täøng Củc
Họa Cháút, âãún nay cäng ty â cọ mäüt cå såí váût cháút
â mảnh, cọ âäüi ng cạn bäü k sỉ, cäng nhán lnh
nghãư cäng ty â ngy cng âỉåüc cng cä v tàng
cỉåìng.
Âãún nàm 1991 Täøng Củc Họa Cháút gii thãø, cäng
ty âỉåüc giao quưn qun l cho täøng cäng ty phán bọn
v họa cháút cå bn thüc Bäü Cäng nghiãûp nàûng
Ngy 20/12/1995 Täøng Cäng Ty Họa Cháút Viãût Nam
â thnh láûp v cäng ty lải chëu sỉû qun l ca

16


Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

Täøng Cäng Ty Họa Cháút Viãût Nam mäüt cạch trỉûc
tiãúp.
Thåìi gian qua sn pháøm ca cäng ty â phủc vủ
cọ hiãûu qu cho nãưn kinh tãú v âạp ỉïng âỉåüc nhu
cáưu tiãu dng. Sn pháøm ca cäng ty gäưm cọ : kem
giàût, bäüt giàût, phán NPK, khàn thåm, silicat, hỉång cạc
loải nỉåïc rỉía.
Quạ trçnh trỉåíng thnh ca cäng ty cọ 3 giai âoản
nhỉ sau :
- Thåìi k âáưu (1975 - 1981) l giai âoản âỉåüc hçnh
thnh, cå såí váût cháút ngho nn, nàng sút lao âäüng
tháúp, sn pháøm sn xút dỉåïi dảng âån chiãúc th
cäng. Trong thåìi k ny, cäng ty âang têch cỉûc nghiãn
cỉïu khoa hc v sn xút thỉûc nghiãûm.
- Thåìi k thỉï 2 (1981 - 1989) trãn cå såí sạp nháûp cạc
âån vë lải våïi nhau, cäng ty â â mảnh vãư mäüt säú
lénh vỉûc nhỉ cå såí váût cháút, k thût, âäüi ng cạn
bäü..Trong thåìi k ny cäng ty â ỉïng dủng mäüt säú
tiãún bäü khoa hc k thût vo sn xút.
- Thåìi k thỉï 3 (1989 âãún nay) l thåìi k nãưn kinh tãú
â chuøn sang nãưn kinh tãú thë trỉåìng. Tuy bỉåïc
âáưu cäng ty cng gàûp phi mäü säú båỵ ngåỵ, vỉåïng
màõc nhỉng nhåì sỉû nhảy bẹn thêch ỉïng këp thåìi våïi
cå chãú qun l kinh tãú m bỉåïc âáưu nhỉỵng khọ
khàn, vỉåïng màõt âọ â vỉåüt qua.
Âáy l thåìi k cäng ty tiãún hnh âënh hỉåïng lải
sn xút, âỉa nhiãûm vủ sn xút kinh doanh lãn
hng âáưu. Bãn cảnh âọ, cäng ty cn xem xẹt lải nàng
lỉûc hoảt âäüng ca cạc âån vë trỉûc thüc, tiãún
hnh täø chỉïc bäü mạy cho ph håüp våïi tçnh hçnh
phạt triãøn hiãûn nay.
Âáy l giai âoản thỉí thạch ca cäng ty âãø âỉïng
âỉåüc trãn thë trỉåìng mäüt cạch vỉỵng vng. Vç váûy
cạc hoảt âäüng âáưu tỉ âỉåüc cạc nh qun l quan
tám chụ , khäng bao láu, cháút lỉåüng s âỉåüc náng
cao, sn pháøm sn xút ra âỉa vo thë trỉåìng tiãu
dng cháúp nháûn båíi hng họa ca cäng ty â v s
âỉåüc ci tiãún mäùi ngy.
Tçnh hçnh hoảt âäüng sn xút kinh doanh thãø
hiãûn doanh thu bạn hng qua cạc nàm :
Nàm
Nàm
Nàm
Nàm
Nàm
1995(âäưng 1996(âäưn 1997(âäưng 1998(âäưn 1999(âäưn

17


Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

)
g)
)
g)
g)
677185800 926743200 153710000 271290000 350000000
0
0
00
00
00
Doanh thu qua cạc nàm cọ chiãưu hỉåïng tàng lãn âạng
kãø, âiãưu âọ cho tháúy cäng ty ngy cng cọ chäù âỉïng
vỉỵng trãn thë trỉåìng, âäưng thåìi cng thãø hiãûn sỉû
näø lỉûc ca cäng ty trong viãûc tçm ra nhỉỵng biãûn
phạp v chênh sạch âãø náng cao kãút qu tiãu thủ sn
pháøm.
Do âọ kãút qu sn xút ca cäng ty qua cạc nàm :
Nàm
1996
1997
1998
1999
Täøng giạ 86038100 23950000 34607055 45000000
trë SP
00
000
000
000
Giạ trë sn lỉåüng qua cạc nàm tàng lãn âạng kãø ,
âiãưu âọ thãø hiãûn sỉû näø lỉûc phạt triãøn nhiãưu màût
hoảt âäüng nãu trong nhỉỵng nàm qua. Cäng ty â âảt
âỉåüc kãút qu sn xút cọ chiãưu hỉåïng tiãún bäü.
2. Âàûc âiãøm täø chỉïc sn xút ca cäng ty
a. Quy trçnh sn xút sn pháøm ca cäng ty :
Âỉåüc thỉûc hiãûn trãn mäüt hãû thäúng thiãút bë dáy
chuưn liãn tủc tỉì khi ngun váût liãûu âỉåüc âỉa
vo cho âãún khi tảo ra sn pháøm. Mäùi mäüt xê
nghiãûp trỉûc thüc ca cäng ty âỉåüc chun män họa
cao, nghiãûp vủ r rng, củ thãø v chëu trạch nhiãûm
trỉåïc cäng ty.
Så âäưì sn xút sn pháøm ca cäng ty
CÄNG TY

XN HA
KHẠNH

Phán
xỉåí
ng
1

XNCK LIÃN TRÇ

Phán
Xỉåí
ng
2

ÂỈÏNG
MẠY


khê

TTSX THỈÛC
NGHIÃÛM

Phu
û
tråü

Sn
x
út

18

ÂỌNG
GỌI

XN XÁY LÀÕP

Phu
û
tråü

SX
PHÁN
BỌN

Täø

y
làõ
p

Ph

trå
ü

SX
SILICAT


Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

PHÄÚI1.
LIÃÛU

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

L
HÅI

Chỉïc nàng nhiãûm vủ ca mäùi bäü pháûn :
- Xê nghiãûp Ha Khạnh gäưm cọ hai phán xỉåíng :
Phán xỉåíng 1 : chun sn xút sn pháøm l cháút
táøy rỉía,bäüt giàût , kem giàût, nỉåïc rỉía chẹn..Phán
xỉåíng ny gäưm cọ 4 täø :
* Täø phäúi liãûu : nháûn ngun liãûu tỉì kho cho vo
bäưn phäúi liãûu theo âụng tiãu chøn qui âënh.
* Täø âỉïng mạy: âiãưu chènh hãû thäúng thiãút bë dáy
chuưn sn xút.
* Täø l håi : âiãưu chènh nhiãût âäü l håi âãø phun
sáúy
* Täø âọng gọi : âọng sn pháøm sn xút ra vo
tỉìng loải bao theo qui âënh ca bäü pháûn tiãu thủ.
Phán xỉåíng 2 : chun sn xút cạc loải phán bọn,
họa cháút nọ bao gäưm 2 täø sau :
* Täø sn xút phán bọn : sn xút cạc loải phán
âàûc chng cho tỉìng loải cáy nhỉ NPK.
* Täø sn xút silicat
- Xê nghiãûp cå khê Liãn Trç : sỉỵa chỉỵa, âải tu, mạy
mọc thiãút bë, sn xút gia cäng cå khê, làõp âàût cạc
dáy chuưn sn xút họa cháút.
- Trung tám sn xút thỉûc nghiãûm : sn xút cạc sn
pháøm hỉång liãûu tinh dáưu.
- Xê nghiãûp xáy làõp : xáy dỉûng cạc cäng trçnh näüi bäü,
xáy làõp cạc cäng trçnh dán dủng v cäng nghiãûp.

19


Chuyón dóử thổỷc tỏỷp
cọng nghióỷp hoùa chỏỳt aỡ Nụng

Haỷch toaùn VL , CCDC taỷi cọng ty

b. Mọ hỗnh quaớn lyù saớn xuỏỳt
Bọỹ maùy quaớn lyù ồớ cọng ty õổồỹc tọứ chổùc theo cồ
cỏỳu trổỷc quan chổùc nng. Hióỷn nay, ban giaùm õoùc
cọng ty gọửm coù : mọỹt giaùm õoùc laợnh õaỷo hoaỷt õọỹng
saùn xuỏỳt kinh doanh cuớa toaỡn cọng ty, giuùp vióỷc cho
giaùm õoùc coù 3 phoù giaùm õọỳc, 7 phoỡng ban chổùc nng
vaỡ 7 õồn vở trổỷc thuọỹc.
Sồ õọử quaớn lyù saớn xuỏỳt :
Giaùm õọỳc

Phoù giaùm
õọ
ỳc

Phoỡn
g
KT
Taỡi
vuỷ
XNHC
Hoỡa
Khaùn
h

Phoù giaùm
õọ
ỳc

TC
Taỡi
chờn
h
Kim
Lión

KCS

Lión
Trỗ

Phoù G kinh
doanh tióu
thuỷ

Kyợ
thuỏỷ
t

KH
Phaùt
trióứ
n

Xổồớng
Thổỷc
nghióỷ
m

Ghi chuù :

SX
thổớ

KT
Thở
trổồỡ
ng
Xỏy
lừp

Kóỳ
hoaỷ
ch

Nhaùn
h
tpHCM

quan hóỷ trổỷc tuyóỳn
quan hóỷ chổùc nng

c. Nhióỷm vuỷ cuớa caùc phoỡng chổùc nng trong õồn
vở
- Giaùm õọỳc : laỡ ngổồỡi coù quyóửn haỷn cao nhỏỳt trong
cọng ty. Laỡ ngổồỡi trổỷc tióỳp chố õỏoỹ quaớn lyù vaỡ õióửu
haỡnh moỹi hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh, chởu traùch
nhióỷm trổồùc cồ quan nhaỡ nổồùc vaỡ tỏỷp thóứ ngổồỡi lao
õọỹng vóử kóỳt quaớ cuớa hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt trong cọng
ty.

20


Chuyón dóử thổỷc tỏỷp
cọng nghióỷp hoùa chỏỳt aỡ Nụng

Haỷch toaùn VL , CCDC taỷi cọng ty

- Phoù giaùm õoùc kyợ thuỏỷt : giuùp giaùm õọỳc giaới quyóỳt
caùc cọng vióỷc thuọỹc lộnh vổỷc saớn xuỏỳt vaỡ trổỷc tióỳp
chố õaỷo saớn xuỏỳt.
- Phoù giaùm õọỳc nọỹi chờnh : giuùp giaùm õọỳùc giaới quyóỳt
caùc cọng vióỷc trong phỏửn haỡnh õổồỹc uớy quyóửn.
- Phoù giaùm õọỳc kinh doanh tióu thuỷ : giuùp caùc giaùm
õọỳc giaới quyóỳt caùc cọng vióỷc thuọỹc trong phỏửn tióu
thuỷ, kinh doanh. Vồùi chổùc nng naỡy, phoù giaùm õọỳc
phaới lỏỷp vaỡ thổỷc hióỷn caùc kóỳ hoaỷch mua vaỡo vaỡ
baùn ra cho toaỡn cọng ty.
- Phoỡng kóỳ toaùn taỡi vuỷ : tham gia xỏy dổỷng kóỳ hoaỷch
taỡi chờnh toaỡn cọng ty, kióứm tra, tờnh toaùn tọứng hồỹp
caùc nguọửn thu do saớn xuỏỳt kinh doanh mang laỷi. Tọứ
chổùc haỷch toaùn chi phờ saớn xuỏỳt bióỳn õọỹng cuớa toaỡn
bọỹ taỡi saớn vaỡ nguọửn vọỳn taỷi cọng ty kởp thồỡi thọng tin
cho giaùm õọỳc vóử tỗnh hỗnh taỡi chờnh cuớa cọng ty, cuớa
caùc õồn vở trổỷc thuọỹc, kióứm soaùt luọửng dởch chuyóứn
tióửn tóỷ cuớa cọng ty.
- Phoỡng tọứ chổùc taỡi chờnh : tham gia nghión cổùu sừp
xóỳp bọỹ maùy quaớn lyù cho phuỡ hồỹp vồùi õióửu kióỷn
hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh cuớa cọng ty.
- Phoỡng KCS : kióứm tra xaùc õởnh caùc thọng sọỳ kyợ thuỏỷt
cuớa saớn phỏứm, phỏn tờch mỏựu phuỷc vuỷ cọng taùc
nghión cổùu saớn phỏứm.
- Phoỡng kyợ thuỏỷt : quaớn lyù kyợ thuỏỷt cọng nghóỷ saớn
xuỏỳt, quaớn lyù cồ khờ, nng lổồỹng theo doợi an toaỡn lao
õọỹng vaỡ baớo vóỷ mọi trổồỡng.
- Phoỡng khoa hoỹc phaùt trióứn : nghión cổùu, caới tióỳn
cọng nghóỷ saớn xuỏỳt, nghión cổùu vaỡ khai trióứn cọng
nghóỷ mồùi.
- Phoỡng kinh tóỳ thở trổồỡng : lỏỷp kóỳ hoaỷch, phổồng aùn
saớn xuỏỳt tọứ chổùc mua, cung ổùng nguyón lióỷu õaớm
baớo cho saớn xuỏỳt vaỡ tióu thuỷ saớn phỏứm. Theo doợi phỏn
tờch thở trổồỡng õóứ õióửu chốnh phổồng aùn kinh doanh,
tọứ chổùc maỷng lổồùi tióu thuỷ, thióỳt lỏỷp hóỷ thọỳng
kónh phỏn phọỳi.
- Phoỡng kóỳ hoaỷch : xỏy dổỷng caùc õởnh mổùc vóử tióu
hao nguyón vỏỷt lióỷu.
- Caùc xờ nghióỷp : laỡ caùc õồn vở trổỷc thuọỹc, khọng coù
haỷch toaùn rióng, cuợng khọng coù tổ caùch phaùp nhỏn. Caùc
õồn vở naỡy chố coù nhióỷm vuỷ saớn xuỏỳt saớn phỏứm theo
õuùng tióu chuỏứn kyợ thuỏỷt, dỏy chuyóửn cọng nghóỷ,

21


Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

âënh mỉïc lao âäüng, âënh mỉïc tiãu hao v bäú trê cäng
viãûc cho ngỉåìi sn xút.
- Chi nhạnh cäng ty tải TP HCM : âải diãûn cho cäng ty åí
cạc tènh phêa nam âãø phạt triãøn cng nhỉ triãøn khai
cạc hoảt âäüng ca cäng ty trong phảm vi ngnh nghãư
kinh doanh ca mçnh .
3. Âàûc âiãøm täø chỉïc cäng tạc kãú toạn tải
cäng ty
a. Hçnh thỉïc täø chỉïc cäng tạc kãú toạn
Våïi qui mä hoảt âäüng tỉång âäúi låïn nãn chè âm
bo sỉû chè âảo thäúng nháút cäng tạc
hảch toạn
trong ton cäng ty, bäü mạy kãú toạn âỉåüc täø chỉïc
theo phỉång phạp trỉûc tuún chỉïc nàng. Hån nỉỵa
cäng ty ạp dủng hçnh thỉïc kãú toạn táûp trung nãn mi
cäng tạc hảch toạn âãưu âỉåüc thỉûc hiãûn tải phng
kãú toạn ti vủ v chè phán cáúp mäüt láưn pháưn viãûc
cho cạc âån vë trỉûc thüc. Giỉỵa cạc bäü pháûn pháưn
hnh kãú toạn âãưu cọ kiãøm tra, âäúi chiãúu våïi nhau
vo cúi qu, cúi thạng hồûc âënh k tỉì 3 âãún 5
ngy.
b. Hçnh thỉïc kãú toạn cäng ty âang ạp dủng
Hiãûn nay hçnh thỉïc kãú toạn m cäng ty âang ạp
dủng l hçnh thỉïc nháût k chỉïng tỉì cọ ci biãn. Våïi
hçnh thỉïc ny khäúi lỉåüng cäng viãûc ghi säø gim,
thûn låüi cho viãûc phán cäng chun män họa cäng tạc
kãú toạn giụp náng cao tay nghãư cho nhán viãn kãú toạn.
Mäüt säú trỉåìng håüp kãút håüp âỉåüc hảch toạn täøng
håüp våïi hảch toạn chi tiãút trãn cạc säø âm bo cung
cáúp thäng tin këp thåìi cho qun l v láûp cạc bạo cạo
kãú toạn âỉåüc nhanh chọng. Ngoi ra hçnh thỉïc ny
cọ thêch håüp våïi nhỉỵng âån vë cọ qui mä låïn, cọ âäüi
ng nhán viãn kãú toạn â vãư säú lỉåüng cọ khäúi
lỉåüng nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh nhiãưu v phỉïc
tảp.
Cạc loải säø kãú toạn ạp dủng tải cäng ty :
Säø qu
Nháût k chỉïng tỉì
Bng kã
Bng phán bäø
Säø cại
Säø chi tiãút bạn hng

22


Chuyón dóử thổỷc tỏỷp
cọng nghióỷp hoùa chỏỳt aỡ Nụng

Haỷch toaùn VL , CCDC taỷi cọng ty

Ngoaỡi ra coỡn coù mọỹt sọỳ loaỷi sọứ chi tióỳt khaùc nhổ
sọứ : chi tióỳt nguyón vỏỷt lióỷu, chi tióỳt cọng nồỹ.

23


Chuyón dóử thổỷc tỏỷp
cọng nghióỷp hoùa chỏỳt aỡ Nụng

Haỷch toaùn VL , CCDC taỷi cọng ty

Bọỹ maùy kóỳ toaùn cuớa cọng ty :
Kóỳ toaùn
trổồớng
(kióm trổồớng

Kóỳ
toa
ùn
NVL
thaỡnh
phỏứm

Kóỳ toaùn
Tióửn
mỷt
thanh
toaùn,
Taỷm
ổùng

Kóỳ toaùn
TSC
Tióu thuỷ
Tióửn gồới
NH
Vaỡ cọng
nồỹ

Ghi chuù :

KT
tọứng
hồỹp
tióửn
lổồng
giaù
thaỡnh

Thuớ
quyợ

quan hóỷ trổỷc tuyóỳn
quan hóỷ chổùc nng
- Kóỳ toaùn trổồớng : laỡ ngổồỡi coù traùch nhióỷm õióửu
haỡnh chung moỹi cọng vióỷc cuớa phoỡng kóỳ toaùn tham
mổu cho ban giaùm õọỳùc cọng ty vóử cọng vióỷc quaớn lyù
kinh tóỳ taỡi chờnh trong cọng ty. Tờnh toaùn vaỡ coù traùch
nhióỷm giaới quyóỳt caùc khoaớn phaới nọỹp ngỏn saùch,
thanh toaùn caùc khoaớn vay, caùc khoaớn cọng nồỹ vaỡ phaới
chởu traùch nhióỷm trổồùc ban giaùm õọỳc cuợng nhổ trổồùc
caùc cồ quan nhaỡ nổồùc.
- Kóỳ toaùn nguyón vỏỷt lióỷu thaỡnh phỏứm : theo doợi tỗnh
hỗnh nhỏỷp xuỏỳt nguyón vỏỷt lióỷu, thaỡnh phỏứm taỷi
kho, haỷch toaùn nguyón lióỷu, vỏỷt lióỷu, chi phờ saớn xuỏỳt
kinh doanh lión quan õóỳn nguyón vỏỷt lióỷu.
- Kóỳ toaùn tióửn mỷt, thanh toaùn, taỷm ổùng : theo doợi
caùc khoaớn thu chi tióửn mỷt, caùc khoaớn thanh toaùn taỷm
ổùng vaỡ hoaỡn ổùng cuớa caùn bọỹ cọng nhỏn vión vaỡ caùc
xờ nghióỷp trổỷc thuọỹc cuọỳi ngaỡy, õọỳi chióỳu tọửn quyợ
vồùi thuớ quyợ õóứ kióứm tra.
- Kóỳ toaùn taỡi saớn cọỳ õởnh, tióu thuỷ, tióửn gồới ngỏn
haỡng, cọng nồỹ : theo doợi vóử tỗnh hỗnh bióỳn õọỹng cuớa
taỡi saớn cọỳ õởnh trong toaỡn cọng ty, tờnh khỏỳu hao taỡi
saớn cọỳ õởnh, theo doợi thu, chi tọửn taỷi ngỏn haỡng. Quan
hóỷ vồùi caùc ngỏn haỡng õóứ thổỷc hióỷn caùc nghióỷp vuỷ
vóử mua, baùn ngoaỷi tóỷ, giổợ ruùt, vay vaỡ traớ laợi vay cho

24


Chun dãư thỉûc táûp
cäng nghiãûp họa cháút  Nàơng

Hảch toạn VL , CCDC tải cäng ty

ngán hng. Theo di cäng nåü âäúi våïi khạch hng,
âäưng thåìi cn cọ nhiãûm vủ theo di tçnh hçnh tiãu
thủ.
- Kãú toạn täøng håüp tiãưn lỉång, giạ thnh : theo di
v láûp bng thanh toạn lỉång, thỉåíng, BHXH, BH y tãú,
kinh phê cäng âon cho cạn bäü cäng nhán viãn ca cäng
ty. Thỉûc hiãûn trêch v näüp bo hiãøm x häüi, kinh phê
cäng âon theo qui âënh ca nh nỉåïc, táûp håüp chi
phê sn xút åí cạc bäü pháûn khạc âãø tênh giạ thnh
sn pháøm täøng håüp vo säø cại, láûp bạo cạo kãú
toạn.
- Th qu : thỉûc hiãûn viãûc thu chi ca cäng ty, phạt
sinh theo âụng th tủc phạp l, láûp bạo cạo qu hàòng
ngy trçnh lãn kãú toạn trỉåíng v thỉûc hiãûn viãûc
näüp tiãưn vo khi cọ quút âënh ca kãú toạn trỉåíng.
Âäưng thåìi thỉåìng xun âäúi chiãúu lỉåüng tiãưn täưn
qu våïi kãú toạn.
II. Tçnh hçnh thỉûc tãú vãư cäng tạc kãú toạn
hảch toạn VL-CCDC tải cäng ty cäng nghiãûp họa
cháút  Nàơng
1. Hảch toạn váût liãûu tải cäng ty cäng nghiãûp
họa cháút  Nàơng
a. Hảch toạn chi tiãút váût liãûu
Hảch toạn chi tiãút váût liãûu thỉûc cháút l hảch
toạn tçnh hçnh thay âäøi váût liãûu åí kho. Hảch toạn váût
liãûu phi âäưng thåìi hảch toạn chi tiãút c vãư giạ trë
v hiãûn váût. Kãú toạn phi theo di chi tiãút tỉìng thỉï,
tỉìng chng loải, qui cạch váût liãûu theo tỉìng âëa
âiãøm qun l v sỉí dủng. Ln âm bo sỉû khåïp
âụng c vãư giạ trë v hiãûn váût giỉỵa thỉûc tãú våïi
säú liãûu ghi trãn säø. Phỉång phạp hảch toạn chi tiãút
váût liãûu åí cäng ty âỉåüc thỉûc hiãûn nhỉ sau :
ÅÍ kho theo di váût liãûu vãư màût säú lỉåüng trãn
th kho, åí bäü pháûn cung ỉïng (åí phng kinh tãúï thë
trỉåìng) theo doi váût liãûu vãư màût säú lỉåüng trãn
bng kã nháûp váût tỉ, bng kã xút váût tỉ, åí bäü
pháûn kãú toạn theo di váût liãûu vãư màût säú lỉåüng
v giạ trë trãn bng kã phiãúu xút kho váût tỉ v bng
kã phiãúu nháûp kho váût tỉ.
- Trçnh tỉû ghi chẹp åí kho : hàòng ngy càn cỉï vo
chỉïng tỉì nháûp, xút kho, th kho ghi säú thỉûc nháûp
, thỉûc xút vo cạc th kho cọ liãn quan v sau mäùi

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×