Tải bản đầy đủ

Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty dược đà nẵng

GVHD :

LÅÌI MÅÍ ÂÁƯU
Kãú toạn ra âåìi v tråí thnh cäng củ qun l ti
chênh thỉûc sỉû quan trng trong nãưn kinh tãú.
Thỉång mải l kháu trung gian näúi liãưn giỉỵa sn
xút våïi tiãu dng. Hoảt âäüng kinh tãú cå bn ca kinh
doanh thỉång mải l lỉu chuøn hng họa. Mún cọ hng
họa âãø bạn, doanh nghiãûp thỉång mải cáưn phi tảo
ngưn hng, khai thạc, âàût hng kê kãút håüp âäưng... Sau
âọ täø chỉïc bạn hng l nghiãûp vủ kinh doanh quan trng
nháút ca doanh nghiãûp thỉång mải, båíi vç chè cọ thäng
qua bạn hng måïi thu häưi âỉåüc väún, trang tri chi phê v
hçnh thnh låüi nhûn. Lỉu chuøn hng họa chênh l sỉû
täøng håüp cạc hoảt âäüng thüc cạc quạ trçnh mua bạn,
trao âäøi v dỉû trỉỵ hng họa. Nọi cạch khạc chỉïc nàng
ca thỉång mải l täø chỉïc v thỉûc hiãûn viãûc mua bạn,
trao âäøi hng họa, cung cáúp cạc dëch vủ nhàòm phủc vủ
sn xút v âåìi säúng nhán dán. Do âọ, cäng tạc hảch toạn
lỉu chuøn hng họa chênh xạc, këp thåìi giụp êch ráút
nhiãưu trong viãûc âạnh giạ tçnh hçnh hoảt âäüng ca doanh

nghiãûp. Âáy cng l váún âãư m ráút nhiãưu nh qun l
kinh tãú quan tám.
Chênh vç váûy qua quạ trçnh thỉûc táûp tải Cäng ty
kãút håüp våïi l lûn em â chn âãư ti: ''Hảch toạn
lỉu chuøn hng họa tải cäng ty Dỉåüc  Nàơng''
âãø thỉûc hiãûn.
Pháưn I : Cå såí l lûn vãư hảch toạn lỉu chuøn
hng họa näüi thỉång trong doanh nghiãûp
thỉång mải
Pháưn II : Tçnh hçnh thỉûc hiãûn vãư cäng tạc hảch
toạn lỉu chuøn hng họa tải cäng ty Dỉåüc
 Nàơng.
Pháưn III : Mäüt säú kiãún nhàòm hon thiãûn cäng tạc
hảch toạn lỉu chuøn hng họa tải cäng ty
Dỉåüc  Nàơng.
Chun âãư âỉåüc han thnh qua quạ trçnh tçm hiãøu
ca bn thán v sỉû giụp âåỵ ca cạc anh chë, cä chụ
Phng Kãú toạn ti chênh cng våïi sỉû hỉåïng dáùn ca
giạo viãn. Tuy nhiãn, vãư l lûn cng nhỉ sỉû tçm hiãøu
thỉûc tãú váùn cn nhiãưu thiãúu sọt khäng trạnh khi. Em
ráút mong nháûn âỉåüc nhỉỵng kiãún, nháûn xẹt ca tháưy
cä v Cäng ty thỉûc táûp âãø hon thiãûn hån nỉỵa nhỉỵng
kiãún thỉïc ca mçnh.
Em xin chán thnh cạm ån tháưy Nguùn Trung Láûp
cng cạc cä chụ, anh chë Phng kãú toạn v Cäng ty Dỉåüc

SVTH G

Trang 1


GVHD :

aỡ Nụng õaợ tỏỷn tỗnh hổồùng dỏựn em hoaỡn thaỡnh chuyón
õóử naỡy.
aỡ Nụng - Ngaỡy 30 thaùng 6 nm 2003
Sinh vión thổỷc hióỷn:.

PHệN I


C S LYẽ LUN Vệ HACH TOAẽN LặU
CHUYỉN HAèNG HOẽA NĩI THặNG
TRONG DOANH NGHIP THặNG MAI

SVTH G

Trang 2


GVHD :

I. CẠC KHẠI NIÃÛM LIÃN QUAN ÂÃÚN HẢCH TOẠN LỈU
CHUØN HNG HỌA.
- Lỉu chuøn hng họa trong doanh nghiãûp thỉång
mải l täøng håüp cạc hoảt âäüng mua, bạn, dỉû trỉỵ hng
họa. Hay nọi cạch khạc, lỉu chuøn hng họa l quạ trçnh
âỉa hng họa tỉì lénh vỉûc sn xút sang lénh vỉûc tiãu
dng thäng qua quan hãû trao âäøi hng - tiãưn.
- Cạc mäúi quan hãû phạt sinh trong hoảt âäüng lỉu
chuøn hng họa:
+ Quan hãû thanh toạn giỉỵa doanh nghiãûp våïi nh
cung cáúp l mäúi quan hãû phạt sinh trong quạ trçnh mua
sàõm váût tỉ, hng họa...
+ Quan hãû thanh toạn giỉỵa doanh nghiãûp v khạch
hng l mäúi quan hãû phạt sinh trong qụa trçnh doanh
nghiãûp tiãu thủ sn pháøm, hng họa, lao vủ, dëch vủ ra
bãn ngoi.
+ Quan hãû thanh toạn näüi bäü bao gäưm quan hãû
thanh toạn näüi bäü giỉỵa doanh nghiãûp våïi cäng nhán viãn
chỉïc, quan hãû thanh toạn giỉỵa doanh nghiãûp våïi cạc
doanh nghiãûp thnh viãn trỉûc thüc våïi nhau (vãư phán
phäúi väún, cạc khon thu häü, tr häü, vãư mua bạn näüi
bäü...)
- Thú giạ trë gia tàng (VAT) l loải thú giạn thu
âỉåüc thu trãn pháưn giạ trë gia tàng ca hng họa, dëch
vủ.
II. NÄÜI DUNG, NGHÉA CA LỈU CHUØN HNG HỌA
V NHIÃÛM VỦ CA HẢH TOẠN LỈU CHUØN HNG
HỌA.
1. Näüi dung:
- Lỉu chuøn hng họa thãø hiãûn qua ba kháu:
+ Mua vo l giai âoản âáưu tiãn ca quạ trçnh lỉu
chuøn hng họa. Thäng qua mua hng, quan hãû trao âäøi
v quan hãû thanh toạn tiãưn - hng giỉỵa ngỉåìi mua v
ngỉåìi bạn vãư trë giạ hng họa âỉåüc thỉûc hiãûn. L mäüt
doanh nghiãûp thỉång mải mua hng vãư âãø bạn nãn viãûc
lỉûa chn hng mua phi càn cỉï vo nhu cáưu, thë hiãúu
ca ngỉåìi tiãu dng v kh nàng kinh doanh ca doanh
nghiãûp
+ Dỉû trỉỵ hng họa âm bo cho doanh nghiãûp
hoảt âäüng kinh doanh bçnh thỉåìng v liãn tủc, nháút l
nhỉỵng màût hng cọ tênh thåìi vủ. Mäüt chênh sạch dỉû
trỉỵ hng họa håüp l giụp doanh nghiãûp nhanh chọng thu
häưi väún, thục âáøy nhanh quạ trçnh lỉu thäng, âm bo
kh nàng sinh låìi ca väún.
+ Bạn ra l kháu cúi cng trong quạ trçnh hoảt
âäüng kinh doanh ca doanh nghiãûp thỉång mải. Thäng qua
SVTH G

Trang 3


GVHD :

bạn hng, giạ trë v giạ trë sỉí dủng hng họa âỉåüc
thỉûc hiãûn. Bạn ra trỉûc tiãúp thỉûc hiãûn chỉïc nàng lỉu
thäng phủc vủ sn xút v âåìi säúng x häüi. Âáy l v
khê cảnh tranh quan trng ca doanh nghiãûp våïi cạc âäúi
th ca mçnh, l kháu quan trng quút âënh sỉû täưn tải
ca doanh nghiãûp.
2. nghéa:
- Lỉu chuøn hng họa âọng vai tr trung gian khäng
thãø thiãúu âỉåüc trong quan hãû giỉỵa sn xút v tiãu
dng, l tiãưn âãư ca sn xút, l háûu cáưn ca tiãu dng
v khäng thãø thiãúu âỉåüc trong quạ trçnh tại sn xút x
häüi. Våïi vë trê âọ lỉu chuøn hng họa cọ nghéa:
+ Âm bo cung ỉïng váût tỉ, hng họa cáưn thiãút
mäüt cạch âáưy â, këp thåìi, âäưng bäü, âụng säú lỉåüng,
cháút lỉåüng ... cho nhu cáưu x häüi.
+ Thục âáøy viãûc ạp dủng cạc tiãún bäü khoa hc k
thût cäng nghãû måïi vo sn xút.
+ Thỉûc hiãûn viãûc dỉû trỉỵ cạc úu täú sn xút
v hng tiãu dng, giụp cho cạc doanh nghiãûp sn xút
kinh doanh v ngỉåìi tiãu dng gim båït dỉû trỉỵ låïn åí nåi
sn xút v dỉû trỉỵ tiãu dng cạ nhán.
+ Âm bo âiãưu ha cung cáưu, nọ lm âàõt nhỉỵng
nåi cọ ngưn hng nhiãưu, phong phụ v r hng họa åí
nhỉỵng nåi khan hiãúm.
3. Nhiãûm vủ ca hảch toạn lỉu chuøn hng
họa.
- Hng họa âỉåüc xem l âäúi tỉåüng hảch toạn âàûc
trỉng nháút trong ngnh thỉång mải nãn viãûc täø chỉïc täút
hảch toạn lỉu chuøn hng họa cọ nghéa quan trng
âäúi våïi ton bäü cäng tạc hảch toạn ca doanh nghiãûp.
Hảch toạn lỉu chuøn hng họa cọ nhỉỵng nhiãûm vủ
sau:
+ Täø chỉïc láûp v ln chuøn chỉïng tỉì kãú toạn
liãn quan âãún lỉu chuøn hng họa, âm bo cho viãûc ghi
säø kãú toạn, tênh toạn cạc chè tiãu mua vo, dỉû trỉỵ v
bạn ra.
+ Täø chỉïc xáy dỉûng cạc danh mủc hng họa theo
u cáưu qun l âm bo tênh thäúng nháút giỉỵa cạc bäü
pháûn kãú toạn, kinh doanh, kãú hoảch, kho tng...
+ Täø chỉïc thiãút kãú cạc máùu säø kãú toạn chi tiãút
âãø ghi chẹp nghiãûp vủ mua bạn v dỉû trỉỵ hng họa.
+ Täø chỉïc lỉûa chn phỉång phạp hảch toạn hng
täưn kho ph håüp våïi âiãưu kiãûn củ thãø ca doanh
nghiãûp.

SVTH G

Trang 4


GVHD :

+ Täø chỉïc viãûc láûp v phán têch bạo cạo vãư
nghiãûp vủ kinh doanh hng họa nhàòm cung cáúp cạc thäng
tin cáưn thiãút cho qun trë doanh nghiãûp.
III. HẢCH TOẠN LỈU CHUØN HNG HỌA.
1. Hảch toạn nghiãûp vủ mua hng.
1.1. Phỉång thỉïc mua hng th tủc chỉïng tỉì
v phỉång phạp giạ hng mua.
a. Phỉång thỉïc mua hng:
- Âãø âm bo cung cáúp âáưy â hng họa theo nhu
cáưu ca thë trỉåìng thç cạc doanh nghiãûp phi täø chỉïc
täút cäng tạc thu mua tảo ngưn hng. Cäng tạc thu mua
tảo ngưn hng trong cạc doanh nghiãûp thỉång mải
âỉåüc thỉûc hiãûn theo cạc phỉång thỉïc:
+ Mua theo âån âàût hng v håüp âäưng kinh tãú: Theo
phỉång thỉïc ny, âån vë cọ thãø âãún nháûn hng tải kho
ca bãn bạn (nháûn hng) hay bãn bạn chuøn âãún cho
doanh nghiãûp thỉång mải (chuøn hng):
 Phỉång thỉïc nháûn hng: trạch nhiãûm váûn
chuøn thüc vãư ngỉåìi mua mi täøn tháút xy ra khi âem
hng vãư kho ngỉåìi mua phi chëu.
 Phỉång thỉïc chuøn hng: trạch nhiãûm váûn
chuøn thüc vãư ngỉåìi bạn ngỉåìi mua chè chëu trạch
nhiãûm vãư váût cháút khi hng chuøn âãún v giao xong.
+ Mua hng khäng theo håüp âäưng: viãûc mua bạn
diãùn ra m cạc bãn khäng kê kãút håüp âäưng kinh tãú.
+ Mua hng qua hãû thäúng âải l: mua hng theo
phỉång thỉïc ny cọ ỉu tiãn l doanh nghiãûp cọ thãø mua
âỉåüc nhỉỵng màût hng khäng táûp trung, khäng thỉåìng
xun. Khi mua hng, doanh nghiãûp thỉång mải cáưn quy
âënh r cháút lỉåüng, giạ c, qui cạch hng họa.
b. Th tủc chỉïng tỉì mua hng:
* Ngun tàõc kiãøm nháûn hng họa:
Trỉåïc khi hng nháûp kho phi âỉåüc kiãøm nháûn thäng
nhán viãn âỉåüc giao trạch nhiãûm bo qun hng họa trỉûc
tiãúp tiãún hnh. Khi tiãún hnh kiãøm nháûn phi càn cỉï
vo chỉïng tỉì ca bãn bạn hay l håüp âäưng kinh tãú (nãúu
chỉa cọ chỉïng tỉì bãn bạn) âäúi chiãúu säú nháûn thỉûc tãú
vãư äú lỉåüng cháút lỉåüng âãø láûp ''biãn bn kiãøm
nghiãûm'' (nãúu hng họa mua vãư nhiãưu, phỉïc tảp, qu
hiãúm). Biãn bn kiãøm nghiãûm âỉåüc láûp thnh hai liãn: 1
liãn giao cho phng cung tiãu v 1 liãn giao cho phng kãú
toạn. Nãúu hng họa nháûp kho khäng âụng u cáưu trãn
họa dån thç phi láûp thãm mäüt liãn km theo chỉïng tỉì cọ
liãn quan gåíi âãún cho bãn bạn gii quút (nãúu theo phỉång
thỉïc chuøn hng). Cáưn chụ trong quạ trçnh nháûp kho

SVTH G

Trang 5


GVHD :

phi càn cỉï vo xút xỉï hng nháûp kháøu âãø tênh giạ
nháûp kho cho ph håüp.
* Th tủc chỉïng tỉì mua hng:
+ Nãúu mua hng cọ họa âån bãn bạn: càn cỉï vo họa
âån ca bãn bạn v biãn bn kiãøm nghiãûm (nãúu cọ) bäü
pháûn mua hng láûp ''phiãúu nháûp kho'' (2,3 liãn): liãn 1 lỉu
åí nåi láûp phiãúu, liãn 2 giao cho th kho ghi th kho v sau
âọ chuøn lãn phng kãú toạn, liãn 3 ngỉåìi nháûp giỉỵ.
+ Mua hng khäng cọ họa âån ca bãn bạn: ngỉåìi mua
láûp ''phiãúu kã mua hng'' âỉåüc giạm âäúc duût chi v
chëu trạch nhiãûm trỉåïc phạp lût. Sau khi nháûn hng
xong, ngỉåìi mua cng ngỉåìi bạn kê vo phiãúu, ngỉåìi mua
chuøn phiãúu cho ngỉåìi cọ tháøm quưn duût v lm
th tủc nháûp kho giäúng nhỉ trãn.
+ Nháûp hng tỉì liãn doanh, gia cäng, âiãưu chènh näüi
bäü: kãú toạn phi cọ càn cỉï xút xỉï hng họa âãø láûp
phiãúu nháûp kho theo âụng chãú âäü kãú toạn. Nháûp hng
tỉì liãn doanh hay âỉåüc cáúp phi cọ ''biãn bn kiãøm kã
hng họa''...
c. Cạch tênh giạ hng mua vo:
- Giạ väún hng họa l giạ thỉûc tãú ca hng họa mua
vo, gäưm ton bäü chi phê liãn quan âãún hng họa mua.
+ Hng họa âỉåüc cáúp:
Giạ väún hng họa = giạ ghi trãn biãn bn cáúp väún +
chi phê liãn quan âãún hng âỉåüc cáúp
+ Hng họa mua vo:
Giạ väún hng họa = giạ mua trãn họa âån + cạc chi phê
liãn quan âãún hng
họa mua vo+ thú nháûp kháøu,
thú TTÂB phi näüp - gim giạ hng
mua
Nãúu hng họa thüc âäúi tỉåüng phi näüp VAT theo
phỉång phạp kháúu trỉì thç giạ mua trãn họa âån v chi phê
liãn quan khäng bao gäưm thú VAT. Nãúu âäúi tỉåüng näüp
VAT theo phỉång phạp trỉûc tiãúp hồûc khäng thüc âäúi
tỉåüng näüp VAT thç giạ mua trãn họa âån v chi phê liãn
quan bao gäưm c thú VAT.
+ Hng họa nháûp tỉì gia cäng chãú biãún:
Giạ väún hng họa =
giạ thỉûc tãú hng gia cäng +
chi phê gia cäng + chi phê
váûn chuøn hng tỉì DN âãún nåi gia
cäng v ngỉåüc lải
Nãúu hng họa thüc âäúi tỉåüng näüp VAT theo phỉång
phạp kháúu trỉì thç chi phê gia cäng v phê váûn chuøn
khäng bao gäưm thú GTGT. Nãúu hng họa khäng thüc
âäúi tỉåüng näüp thú hay näüp theo phỉång phạp trỉûc
SVTH G

Trang 6


GVHD :

tióỳp thỗ chi phờ gia cọng vaỡ chi phờ vỏỷn chuyóứn bao gọửm
caớ thuóỳ GTGT.
Giaù vọỳn
= Giaù thổỷc tóỳ cuớa haỡng + caùc chi
phờ lión quan trổỷc tióỳp
haỡng hoùa
hoùa trón thở trổồỡng
õóỳn
haỡng bióỳu tỷng
+ Haỡng hoùa nhỏỷn lión doanh:
Giaù vọỳn
= Giaù do họỹi õọửng lión + caùc chi
phờ lión quan trổỷc tióỳp
haỡng hoùa
doanh õaùnh giaù
õóỳn
haỡng nhỏỷn lión doanh
1.2. Haỷch toaùn nghióỷp vuỷ mua haỡng.
a. Haỷch toaùn theo phổồng phaùp kó khai thổồỡng
xuyón:
- Nọỹi dung kóỳt cỏỳu taỡi khoaớn sổớ duỷng:
+ TK 156 - Haỡng hoùa
Chi tióỳt: TK 1561: giaù mua haỡng hoùa
TK 1562 : chi phờ mua haỡng
Taỡi khoaớn 1561: duỡng õóứ phaớn aùnh giaù trở hióỷn coù
vaỡ tỗnh hỗnh bióỳn õọỹng haỡng hoùa trong kho cuớa doanh
TK 1561
- Giaù mua haỡng hoùa - Giaù mua haỡng hoùa
trong kho tng
trong kho giaớm
+ Nhỏỷp kho
- Xuỏỳt kho: + Baùn
+ Kióứm kó thổỡa
+ Duỡng
+ aùnh giaù tng
- Kióứm kó thióỳu
- SDCK: giaù mua haỡng - õaùnh giaù giaớm
tọửn cuọỳi kyỡ
nghióỷp theo giaù mua.
+ TK 151 - Haỡng mua vaỡo õang õi trón õổồỡng
TK naỡy duỡng õóứ phaớn aùnh gờa trở haỡng hoùa vỏỷt tổ
doanh nghióỷp õaợ mua nhổng chổa vóử nhỏỷp kho.

SVTH G

Trang 7


GVHD :

TK 151
- Giạ mua hng họa, - Nháûp kho váût tỉ,
váût tỉ â mua nhỉng hng họa hay chuøn
chỉa nháûp kho
thàóng âi bạn.
- SDCK: Giạ mua hng
họa, váût tỉ chỉa vãư
nháûp kho cúi k

- Trçnh tỉû hảch toạn
+ Trỉåìng håüp mua hng åí cạc doanh nghiãûp thỉång
mải, khäng phi lục no hng cng vãư âáưy â v âụng
theo cạc näüi dung trãn họa âån. Trong thỉûc tãú, hng họa
mua hng vãư cọ thãø xy ra thỉìa hồûc thiãúu. Ngoi ra âãø
hng họa tiãu thủ nhanh thç nh cung cáúp thỉåìng ạp
dủng cạc chênh sạch khuún mải nhỉ gim giạ hng
mua, hng khäng âụng quy cạch cọ thãø tr lải hay chiãút
kháúu âäúi våïi nhỉỵng khạch hng thanh toạn såïm hay mua
våïi säú lỉåüng nhiãưu. Âäúi våïi cạc doanh nghiãûp kinh doanh
thüc âäúi tỉåüng chëu VAT v näüp thú theo phỉång
phạp kháúu trỉì trỉûc tiãúp thç TK 151, 156 khäng cọ thú.
Cn âäúi våïi cạc doanh nghiãûp khäng thüc âäúi tỉåüng
chëu thú GTGT hay näüp thú theo phỉång phạp trỉûc
tiãúp thç TK 151, 156 bao gäưm c thú GTGT.
b. Hảch toạn theo phỉång phạp kiãøm kã âënh
k:
- Näüi dung kãút cáúu TK sỉí dủng.
+ TK 611 - Mua hng
Chi tiãút: TK 6111 : mua ngun liãûu váût tỉ
TK 6112 : mua hng họa (chi tiãút : giạ mua,
TK 611
- Kãút chuøn giạ mua hng- Gim giạ hng mua
täưn âáưu k
- Giạ mua ca hng tr lải cho
- Kãút chuøn chi phê mua ngỉåìi bạn
ca hng âáưu k
- Kãút chuøn giạ mua ca hng
- Giạ mua ca hng trongtäưn cúi k
k
- Kãút chuøn giạ mua ca hng
- Chi phê mua phạt sinh trong tiãu thủ trong k
k
- Chi phê mua phán bäø cho hng
täưn cúi k
- Chi phê mua phán bäø cho hng
tiãu thu trong k.
chi phê mua)

SVTH G

Trang 8


GVHD :

+ TK 151, 156, 157: duỡng õóứ phaớn aùnh giaù trở haỡng
tọửn kho õỏửu kyỡ vaỡ cuọỳi kyỡ.
- Trỗnh tổỷ haỷch toaùn:
Giaù trở cuớa haỡng hoùa, vỏỷt tổ mua vaỡo vaỡ nhỏỷp kho
trong kyỡ õổồỹc theo doợi, phaớn aùnh trón TK rióng (TK mua
haỡng) khọng õổồỹc theo doợi trón TK haỡng tọửn kho. Caùc TK
yọửn kho chố õổồỹc sổớ duỷng ồớ õỏửu kyỡ vaỡ cuọỳi kyỡ kóỳ
toaùn õóứ phaớn aùnh giaù trở haỡng tọửn õỏửu kyỡ vaỡ cuọỳi kyỡ.
+ Sồ õọử haỷch toaùn tọứng hồỹp:
TK 1561, 1562, 151, 157, 154

TK 611

TK 111, 112, 331

(1) Kóỳt chuyóứn giaù trở (3) Giaớm giaù õổồỹc
haỡng tọửn kho õỏửu kyỡ
chỏỳp nhỏỷn
TK 632
Cuọỳi kỗ kóỳt chuyóứn giaù
mua chi phờ thu mua cho
TK 111, 112,331
haỡng hoaù baùn ra

TK

1561

trong kho

Giaù mua haỡng tọửn
Cuọỳi kyỡ

Mua haỡng chổa
VAT trong kyỡ

157

(4) cuọỳi kyỡ

TK

Kóỳt chuyóứn
Giaù mua haỡng tọửn
Cuọỳi kyỡ trong kho
TK 133

TK 154
Giaù mua haỡng tọửn
cuọỳi kyỡ ồớ cồ sồớ gccb
TK 1562

mua phỏn bọứ

VAT õổồỹc khỏỳu trổỡ

CP thu

Cho haỡng tọửn cuọỳi kyỡ

1.3. Haỷch toaùn vaỡ phỏn bọứ chi phờ mua haỡng.

SVTH G

Trang 9


GVHD :

Cọng thổùc phỏn bọứ chi phờ cho haỡng coỡn laỷi vaỡ haỡng
Chi phờ mua
Chi phờ mua
+
haỡng phỏn bọứ
phaùt sinh
cho haỡng tọửn
trong kyỡ
Chi phờ mua
õỏửu
kyỡ
haỡng phỏn bọứ =
cho haỡng baùn ra Tọứng tióu thổùc phỏn bọứ cuớa haỡng
baùn ra vaỡ haỡng tọửn cuọỳi kyỡ
trong kyỡ
Tọứng tióu thổùc
=
phỏn bọứ
=

Tióu thổùc
phỏn bọứ
x cuớa haỡng
baùn ra
trong kyỡ

Sọỳ lổồỹng (giaù
Sọỳ lổồỹng (giaù
+
mua) haỡng tọửn
mua) haỡng mua
õỏửu kyỡ
trong kyỡ
Sọỳ lổồỹng (giaù
Sọỳ lổồỹng (giaù
+
mua) haỡng tọửn
mua) haỡng baùn
cuọỳi kyỡ
ra trong kyỡ
Chi phờ mua
Chi phờ phaùt Chi phờ mua
haỡng phỏn bọứ + sinh trong kyỡ- haỡng phỏn bọứ
cho haỡng tọửn
cho haỡng baùn ra
õỏửu kyỡ
trong kyỡ

Chi phờ mua
haỡng phỏn bọứ =
cho haỡng tọửn
cuọỳi kyỡ
baùn ra trong kyỡ:
Trong trổồỡng hồỹp doanh nghióỷp xaùc õởnh kóỳt quaớ kinh
doanh rióng cho tổỡng nhoùm haỡng, mỷt haỡng sau khi xaùc
õởnh chi phờ mua haỡng phỏn bọứ cho haỡng baùn ra, kóỳ toaùn
cỏửn phaới tờnh chi phờ mua haỡng cho tổỡng nhoùm haỡng, mỷt
haỡng.
+ Haỷch toaùn chi phờ mua haỡng:
Chi phờ mua hnaỡg laỡ toaỡn bọỹ chi phờ phaùt sinh tổỡ luùc
Tióu thổùc phỏn
bọứ
bừt õỏửu mua hnaỡg cho õóỳn khi haỡng õem vóử nhỏỷp kho vaỡ
bừt õỏửu õi baùn gọửm:
Chi phờ vỏỷn chuyóứn haỡng mua
Chi phờ bọỳc dồợ haỡng mua
Giaù trở haỡng hoùa hao huỷt trong õởnh mổùc trong quaù
trỗnh mua
Hoa họửng thu mua
Chi phờ baớo quaớn haỡng hoùa trong quaù trỗnh mua
Chi phờ baớo hióứm haỡng hoùa
Chi phờ khaùc
Chi phờ mua haỡng
tờnh cho nhoùm
haỡng mỷt haỡng
baùn ra

SVTH G

=

Chi phờ mua haỡng
phỏn bọứ cho haỡng
baùn ra

x

Tióu thổùc phỏn
bọứ cho nhoùm,
mỷt haỡng

Trang 10


GVHD :
- Kóỳt cỏỳu taỡi khoaớn sổớ duỷng:

TK 1562: duỡng õóứ tỏỷp hồỹp chi phờ mua haỡng phaùt sinh
trong kyỡ vaỡ phỏn bọứ cho haỡng baùn ra vaỡ haỡng coỡn laỷi.
TK 1562
- Tỏỷp hồỹp chi phờ mua - Kóỳt chuyóứn chi phờ
haỡng phaùt sinh trong kyỡ mua haỡng phỏn bọứ
- SDCK: chi phờ mua haỡng cho haỡng baùn ra.
phỏn bọứ cho haỡng tọửn
cuọỳi kyỡ
- Trỗnh tổỷ haỷch toaùn:
+ Theo phổồng phaùp kó khai thổồỡng xuyón:
TK 111, 112, 331
TK 156 (1562)
Chi phờ vỏỷn chuyóứn
Bọỳc dồợ, chi phờ khaùc

TK 632

kóỳt chuyóứn chi phờ
mua haỡng cho haỡng tióu thuỷ

TK 152, 142
Chi phờ vỏỷt lióỷu, bao goùi
Bao bỗ vỏỷn chuyóứn
TK 151, 331
Giaù trở haỡng hoaù hao
Huỷt trong õởnh mổùc
+ Theo phổồng phaùp kióứm kó õởnh kyỡ
TK 111, 112, 331

TK 611 (6112)

TK 632

Chi phờ vỏỷn chuyóứn, bọỳc dồợKóỳt chuyóứn CP mua haỡng
Chi phờ khaùc
cuớa haỡng baùn ra trong kyỡ
TK 142, 611 (6111)
Chi phờ vỏỷt lióỷu bao goùi
Bao bỗ...

TK 156 (1562)

TK 331...
Kóỳt chuyóứn chi phờ mua
Giaù trở haỡng hoaù hao huỷtcuớa haỡng tọửn cuọỳi kyỡ
trong õởnh mổùc
chuyóứn chi phờ mua
cuớa haỡng tọửn õỏửu kyỡ

2. Haỷch toaùn caùc nghióỷp vuỷ baùn haỡng.
2.1. Phổồng thổùc, thuớ tuỷc chổùng tổỡ baùn haỡng.
a. Phổồng thổùc baùn haỡng gọửm:
* Phổồng thổùc baùn buọn: Phổồng thổùc naỡy õổồỹc
thổỷc hióỷn bũng caùc phổồng thổùc sau:

SVTH G

Trang 11


GVHD :

+ Phỉång thỉïc bạn hng qua kho: hng họa mua vãư
nháûp kho räưi måïi xút bạn âỉåüc thỉûc hiãûn theo hçnh
thỉïc:
 Chuøn hng: doanh nghiãûp chuøn hng cho bãn
mua theo âëa âiãøm ghi trong håüp âäưng. Hng họa âỉåüc
xạc âënh tiãu thủ khi doanh nghiãûp giao xong cho ngỉåìi kê
vo chỉïng tỉì giao hng. Mi täøn tháút trong quạ trçnh
váûn chuøn âãún ngỉåìi mua doanh nghiãûp chëu trạch
nhiãûm.
 Nháûn hng: bãn mua cỉí cạn bäü nghiãûp vủ âãún
nháûn hng tải kho ca doanh nghiãûp. Sau khi giao hng
xong, bãn mua kê vo chỉïng tỉì bạn hng thç hng họa xạc
âënh tiãu thủ. Vç váûy mi täøn tháút trong quạ trçnh váûn
chuøn ngỉåìi mua s chëu.
+ Phỉång thỉïc bạn hng váûn chuøn thàóng: bạn
thàóng hng họa cho ngỉåìi mua khäng qua kho gäưm hai
hçnh thỉïc sau:
 Váûn chuøn thàóng cọ tham gia thanh toạn: Doanh
nghiãûp mua hng tỉì nh cung cáúp v váûn chuøn hng
âãún bạn thàóng cho ngỉåìi mua, vãư màût thanh toạn doanh
nghiãûp váùn phi tr tiãưn hng cho nh cung cáúp v thu
tiãưn ca âån vë mua.
 Váûn chuøn thàóng thäng qua tham gia thanh toạn:
Hng họa âỉåüc giao thàóng cho bãn mua do ngỉåìi mua âãún
nháûn hng vãư. Vãư màût thanh toạn, doanh nghiãûp khäng
lm nhiãûm vủ thanh toạn cho nh cung cáúp v thu tiãưn
ca âån vë mua. Ty tỉìng håüp âäưng, doanh nghiãûp âỉåüc
hỉåíng mäüt tè lãû th tủc phê nháút âënh åí bãn mua hồûc
bãn cung cáúp.
+ Phỉång thỉïc bạn l: p dủng åí cạc qưy hng
nhàòm phủc vủ cho nhu cáưu tiãu dng ca dán cỉ v
âỉåüc tiãún hnh theo cạc hçnh thỉïc:
 Bạn l thu tiãưn trỉûc tiãúp: Nhán viãn bạn hng vỉìa
l ngỉåìi trỉûc tiãúp thu tiãưn, giao hng cho khạch hng v
ghi hng â bạn vo th qưy hng. Cúi ngy hồûc
cúi ca nhán viãn phi kiãøm tiãưn v näüp tiãưn cho th qu
hồûc näüp vo ngán hng.
 Bạn l thu tiãưn táûp trung: Tạch råìi giỉỵa nghiãûp vủ
bạn hng v thu tiãưn. ÅÍ mäùi cỉía hng, qưy hng bäú
trê nhán viãn thu tiãưn riãng cọ nhiãûm vủ viãút họa âån hay
phiãúu thu tiãưn v cho khạch hng âãún nháûn hng tải
qưy qui âënh. Cúi ngy hồûc cúi ca nhán viãn thu tiãưn,
täøng håüp tiãưn v xạc âënh doanh säú bạn.
 Bạn hng âải l: Doanh nghiãûp thỉûc hiãûn bạn
hng thäng qua hãû thäúng âải l. Sau khi kãút thục håüp
âäưng bạn hng, doanh nghiãûp s tr cho cạc âải l mäüt
SVTH G

Trang 12


GVHD :

khoaớn thuỡ lao vóử vióỷc baùn haỡng hay goỹi laỡ hoa họửng õaỷi
lyù.
Baùn haỡng traớ goùp: Aùp duỷng õọỳi vồùi haỡng hoùa coù giaù
trở tổồng õọỳi cao. Khi mua khaùch haỡng coù thóứ thanh toaùn
ngay lỏửn õỏửu taỷi thồỡi õióứm mua mọỹt phỏửn sọỳ tióửn phaới
traớ. Phỏửn coỡn laỷi traớ dỏửn trong nhióửu kyỡ vaỡ chởu mọỹt laợi
suỏỳt nhỏỳt õởnh.
Caùc phổồng thổùc baùn leớ khaùc: Thọng qua maỷng õióỷn
thoaỷi õỷt trổồùc...
b. Thuớ tuỷc chổùng tổỡ baùn haỡng:
- ọỳi vồùi baùn buọn: Khi baùn haỡng, kóỳ toaùn lỏỷp hoùa õồn
baùn haỡng hay hoùa õồn (GTGT) vaỡ phióỳu xuỏỳt kho nóỳu haỡng
baùn qua kho. Hoùa õồn laỡ cn cổù õóứ doanh nghióỷp ghi sọứ
kóỳ toaùn vaỡ õổồỹc lỏỷp thaỡnh 3 hoỷc 5 lión tuỡy theo yóu
cỏửu cuớa doanh nghióỷp.
- ọỳi vồùi baùn leớ: Lỏỷp baớng kó baùn leớ haỡng hoùa, dởch
vuỷ gồới cho bọỹ phỏỷn kóỳ toaùn laỡm cn cổù õóứ tờnh vaỡ thu
thuóỳ GTGT.
2.2. Haỷch toaùn nghióỷp vuỷ baùn haỡng.
a. Haỷch toaùn theo phổồng phaùp kó khai thổồỡng
xuyón:
- Nọỹi dung kóỳt cỏỳu TK sổớ duỷng:
+ TK 511: Doanh thu baùn haỡng vaỡ cung cỏỳp dich vuỷ.
Taỡi khoaớn naỡy duỡng õóứ phaớn aùnh doanh thu baùn haỡng
thổỷc tóỳ cuớa doanh nghióỷp thổỷc hióỷn trong mọỹt kyỡ hoaỷt
õọỹng kinh doanh. Ngoaỡi ra noù cuợng duỡng õóứ phaớn aùnh caùc
khoaớn õổồỹc nhỏỷn tổỡ nhaỡ nổồùc vóử trồỹ cỏỳp trồỹ giaù khi
thổỷc hióỷn nhióỷm vuỷ cung cỏỳp saớn phỏứm, haỡng hoùa,
TK 511
- Thuóỳ tióu thuỷ õỷc bióỷt, - Doanh thu baùn saớn
phỏứm, lao vuỷ, dởch
thuóỳ xuỏỳt khỏứu.
- Kóỳt chuyóứn giaớm giaù haỡng vuỷ cuớa doanh nghióỷp
thổỷc hióỷn trong kyỡ.
baùn
- Kóỳt chuyóứn doanh thu haỡng
baùn traớ laỷi
- Kóỳt chuyóứn doanh thu
thuỏửn
dởch vuỷ theo yóu cỏửu cuớa nhaỡ nổồùc.
+ TK 512 : Doanh thu baùn haỡng nọỹi bọỹ

SVTH G

Trang 13


GVHD :

+ TK 157 : Haỡng gổới õi baùn
TK naỡy duỡng õóứ phaớn aùnh giaù trở haỡng hoùa, saớn phỏứm
doanh nghióỷp õaợ gổới õi cho khaùch haỡng, haỡng hoùa nhồỡ baùn
õaỷi lyù kờ gổới... nhổng chổa õổồỹc xaùc õởnh tióu thuỷ.
+ TK 632: Giaù vọỳn haỡng baùn
Duỡng õóứ phaớn aùnh giaù vọỳn cuớa haỡng baùn, thaỡnh
phỏứm lao vuỷ dởch vuỷ õaợ xuỏỳt baùn trong kyỡ.
+ TK 3331: Thuóỳ GTGT phaới nọỹp.

TK naỡy duỡng õóứ phaớn aùnh sọỳ thuóỳ GTGT õaợ nọỹp vaỡ
coỡn phaới nọỹp vaỡo ngỏn saùch nhaỡ nổồùc.
- Trỗnh tổỷ haỷch toaùn:
Khi doanh nghióỷp baùn haỡng thỗ phaới thổỷc hióỷn õọửng
thồỡi hai buùt toaùn laỡ haỷch toaùn doanh thu vaỡ haỷch toaùn giaù
vọỳn cuớa haỡng baùn ra. Trong kinh doanh, ồớ caùc doanh nghióỷp
thổồng maỷi coù 2 phổồng thổùc tióu thuỷ laỡ baùn buọn vaỡ
baùn leớ.
(1) baùn tióửn thu ngay :
TK 155, 156
TK 111, 112

TK 632

(1a) Giaù mua cuớa haỡng
tióu thuỷ trong kyỡ

TK 511
Giaù baùn
chổa thuóỳ
TK 3331
Tọứng tióu
Thuỷ

(2) Baùn chổa thu tióửn khaùch haỡng chỏỳp nhỏỷn traớ
vaỡ chổa traớ (2a 1a)
TK 511
TK 111, 112

TK 131

2b

(2c) khi thu õổồỹc
tióửn

TK 3331

SVTH G

Trang 14


GVHD :

(3) Haỡng gổới baùn õaỷi lyù :
Bón giao õaỷi lyù
TK 155, 1561
TK 157
TK 632
(3a) Xuỏỳt haỡng giao õaỷi lyù

(3b1) giaù

vọỳn
TK 511
TK 641

TK 3131

TK 111, 112
3b hoa họửng
hanh toaùn
3c thu tióửn ồớ cho õaỷi lyù
TK 131
õaỷi

3b

lyù
Chổa thu tióửn
ồớ õaỷi lyù
(3b) : Khi nhỏỷn õổồỹc baùo caùo baùn haỡng do bón nhỏỷn
õaỷi lyù gổới :
TK 5113
TK 111, 112, 131

TK 331 (bón giao õaỷi lyù)

(3a) ởnh kyỡ xaùc õởnh hoa họửng
õaỷi lyù õổồỹc hổồớng

(3b2) giaù baùn

3c khi thanh toaùn tióửn cho bón giao
õaỷi lyù
(3a) Khi nhỏỷn õổồỹc haỡng do bón giao õaỷi lyù gổới
õóỳn :
Nồỹ TK 003 : giaù baùn
(3b) : Khi baùn õổồỹc haỡng
(3b1) : Coù TK 003 - Giaù baùn
(4) Baùn traớ chỏỷm, traớ goùp
(4a) # (1a)
(4b) : giaù baùn

SVTH G

Trang 15


GVHD :

TK 511

TK 111, 112

Giaù baùn theo Thu bũng tióửn
Phổồng thổùc
Baùn thọng thổồỡng
TK 3331

(4c) thu tióửn nồỹ
TK

haỡng kyỡ
VAT phaới nọỹpChỏỳp nhỏỷp nồỹ

131

TK 515
TK 3387
(4b2) kóỳt chuyóứn
bỏỳt kyỡ

(5) Haỷch toaùn chióỳt khỏỳu thổồng maỷi chióỳt khỏỳu thanh
toaùn
TK 111, 112, 131 TK 521
TK 635 (CPTC)

TK 511

(5b) cuọỳi kyỡ
(5a) CKTM
kóỳt chuyóứn
CKTM
gọửm VAT
chỏỳp nhỏỷn
112, 131
Khỏỳu hao
TK 3331
Giaớm VAT
phaới nọỹp

TK 111, 112, 131

Nóỳu laỡ ngổồỡi mua
TL 515
TK 111,

Nóỳu laỡ ngổồỡi mua ghi giaớm giaù mua
(6) Haỷch toaùn haỡng baùn bở traớ laỷi :
Baùn nm trổồùc traớ laỷi nm nay
Baùn kyỡ trổồùc traớ laỷi kyỡ naỡy
Baùn kyỡ naỡy traớ laỷi kyỡ trổồùc

SVTH G

Trang 16


GVHD :

TK 632
phóỳ lióỷu

TK 155, 1561, 154 gccb 152

(6b) Giaù vọỳn cuớa haỡng õaợ tióu thuỷ
bở traớ laỷi
TK 111, 112, 131
TK 511

TK 531

(6b) tọứng tióửn
kóỳt chuyóứn
traớ laỷi KH
haỡng baùn bở traớ laỷi

Giaù baùn cuớa
haỡng bở traớ laỷi

(6c) cuọỳi kyỡ
doanh thu

TK 3331
Giaớm VAT
Phaới nọỹp
TK 111, 112

TK 641
(6d) chi phờ phaùt sinh lión quan
õóỳn haỡng baùn bở traớ laỷi
TK 133

b. Haỷch toaùn theo phổồng phaùp kióứm kó õởnh
kyỡ:

- Theo phổồng phaùp KKK, khi phaùt sinh nghióỷp vuỷ baùn
haỡng, kóỳ toaùn chố haỷch toaùn doanh thu khọng haỷch toaùn
giaù vọỳn, õóỳn cuọỳi kyỡ cn cổù vaỡo kóỳt quaớ kióứm kó, kóỳ
toaùn xaùc õởnh giaù trở haỡng tọửn, sau õoù xaùc õởnh giaù trở
haỡng xuỏỳt. Aùp duỷng mọỹt trong caùc phổồng phaùp tờnh giaù
mua cuớa haỡng xuỏỳt kho õóứ tờnh giaù mua cuớa haỡng tọửn
cuọỳi kyỡ, tổỡ õoù tờnh giaù mua cuớa haỡng baùn trong kyỡ.
- Sồ õọử haỷch toaùn tọứng hồỹp:
ồn vở nọỹp thuóỳ theo phổồng phaùp trổỷc tióỳp: cuọỳi
kyỡ xaùc õởnh thuóỳ phaới nọỹp.

SVTH G

Trang 17


GVHD :

TK 3331

TK 511
Giaớm doanh thu
Thuỏửn

VAT phaới
TK 515
Nọỹp theo PP
Trổỷc tióỳpgiaớm doanh thu
Taỡi chờnh
TK 711
Giaớm thu nhỏỷp
khaùc
Khi haỡng tióu thuỷ giaù baùn, cuọỳi kyỡ kóỳt chuyóứn giaù
vọỳn haỡng tióu thuỷ :
TK 511

TK 111, 112, 131

TK 3331

2.3. Caùc phổồng phaùp tờnh giaù cuớa haỡng xuỏỳt
kho:
- Trong õióửu kióỷn nóửn kinh tóỳ thở trổồỡng, haỡng hoùa
õổồỹc mua vaỡo tổỡ nhióửu nguọửn khaùc nhau, taỷi caùc thồỡi
õióứm khaùc nhau nón giaù mua thổồỡng thay õọứi. Vỗ vỏỷy cỏửn
phaới coù phổồng phaùp xaùc õởnh giaù mua cuớa haỡng xuỏỳt kho.
Coù 4 phổồng phaùp:
+ Phổồng phaùp bỗnh quỏn gia quyóửn
+ Phổồng phaùp nhỏỷp trổồùc xuỏỳt trổồùc (FIFO)
+ Phổồng phaùp nhỏỷp sau xuỏỳt trổồùc (LIFO)
+ Phổồng phaùp thổỷc tóỳ õờch danh.
a. ọỳi vồùi caùc doanh nghióỷp aùp duỷng phổồng
phaùp KKTX:
- Phổồng phaùp bỗnh quỏn gia quyóửn: Theo phổồng phaùp
naỡy, trổồùc hóỳt cỏửn tờnh õồn giaù bỗnh quỏn cho tổỡng mỷt
SVTH G

ồn
Giaù giaù
muabỗnh
haỡng
quỏn
i
haỡng
xuỏỳt ibaùn
caớ kyỡ dổỷ
trổợ

Giaù mua haỡng i
Sọỳ
Sọỳ lổồỹng
lổồỹng
tọửn
kho õỏửu kyỡ +
= haỡng
haỡng ii tọửn
xuỏỳtkho +x
õỏửu
baùn kyỡ

Giaù mua Trang
haỡng 18
i
ồn
Sọỳ
giaù
lổồỹng
mua
nhỏỷp kho trong
bỗnh
haỡngquỏn
i nhỏỷp
haỡng
kyỡ
i kho trong kyỡ


GVHD :

hng, cọ thãø tênh vo thåìi âiãøm cúi k hồûc tải cạc
thåìi âiãøm xút kho hng họa.
- Phỉång phạp nháûp trỉåïc xút trỉåïc: Theo phỉång
ny, hng nháûp kho trỉåïc thç xút trỉåïc, nghéa l phi
xút hãút giạ trë hng nháûp vo kho trỉåïc thç måïi xút
âãún hng nháûp kho sau giạ mua ca hng xút kho âỉåüc
tênh theo âån giạ ca hng mua vo nháûp kho tải thåìi
âiãøm âáưu, giạ mua ca hng täưn kho cúi k s l giạ
mua ca hng mua vo sau cng.
- Phỉång phạp nháûp sau xút trỉåïc: Theo phỉång
phạp ny, hng nháûp kho sau thç xút kho trỉåïc. Khi tênh
giạ mua ca hng xút kho s càn cỉï vo âån giạ mua ca
hng nháûp kho gáưn láưn xút nháút. Giạ mua ca hng
xút kho l giạ mua ca hng họa mua vo nháûp kho sau ,
giạ mua ca hng täưn kho l giạ mua ca hng họa mua
vo nháûp kho trỉåïc.
- Phỉång phạp thỉûc tãú âêch danh: Xút kho hng
thüc kho no thç láúy âụng âån giạ ca lä âọ âãø tênh giạ
mua ca hng xút kho.
b. Âäúi våïi doanh nghiãûp ạp dủng phỉång phạp
kiãøm kã âënh kç.
Phỉång phạp ny xạc âënh giạ mua ca hng xút
kho tải thåìi âiãøm cúi kç càn cỉï vo kãút qu kiãøm kã
ca hng täưn cúi kç.
- Phỉång phạp bçnh qn gia quưn: Giạ mua ca hng
xút kho âỉåüc xạc âënh vo thåìi âiãøm cúi kç hảch toạn
nãn phỉång phạp tênh giạ l phỉång phạp bçnh qn c kç
=
dỉû trỉỵ

Säú lỉåüng
x
hng i täưn kho
cúi kç

Âån giạ bçnh
qn hng i c
kç dỉû trỉỵ

Giạ mua hng i
täưn kho cúi kç

Giạ mua hng i
=
xút kho trong

- Phỉång phạp
trãn

Giạ mua hng i Giạ mua hng i
+
täưn kho âáưu
mua vo trong


nháûp trỉåïc xút trỉåïc:tỉång

Giạ mua
hng i täưn
cúi kç
tỉû nhỉ

- Phỉång phạp nháûp sau xút trỉåïc:

SVTH G

Trang 19

Giạ mua hng
Giạ mua hng Giạ mua
i täưn kho +i n.kho trong - hng i täưn
âáưu kç
k
cúi kç


GVHD :

Giạ mua hng i
=
täưn kho cúi kç

Säú lỉåüng
x
hng i täưn kho
cúi kç

Âån giạ hng i
tải cạc thåìi âiãøm
âáưu kç

Giạ mua hng i =
xút kho trong

- Phỉång phạp thỉûc âêch danh: Nhỉ trãn
3.Hảch toạn hng täưn kho:
3.1. Hảch toạn chi tiãút hng täưn kho:
Hảch toạn chi tiãút hng täưn kho âỉåüc tiãún hnh
âäưng thåìi åí kho v bäü pháûn kãú toạn. Cọ 3 phỉång phạp:
* Ghi th song song
- Ngun tàõc hảch toạn: ÅÍ kho theo di vãư säú lỉåüng,
bäü pháûn kãú toạn theo di säú lỉåüng v gia trë.
- Trçnh tỉû ghi chẹp:
+ ÅÍ kho: Hàòng ngy th kho càn cỉï vo chỉïng tỉì
nháûp xút ghi säú lỉåüng hng thỉûc nháûp thỉûc xút
vo th kho.Hàòng ngy hồûc âënh kç, th kho sau khi vo
th kho thç chuøn ton bäü chỉïng tỉì nháûp xút cho
phng kãú toạn.
+ ÅÍ phng kãú toạn: hàòng ngy hồûc âënh kç khi
nháûn âỉåüc cạc chỉïng tỉì nháûp xút tỉì kho gåíi lãn, kãú
toạn tiãún hnh kiãøm tra chỉïng tỉì, ghi âån giạ v tênh
thnh tiãưn trãn cạc chỉïng tỉì nháûp xút sau âọ ghi vo
th hay säø chi tiãút cọ liãn quan c säú lỉåüng láùn giạ trë.
Cúi thạng, kãú toạn âäúi chiãúu våïi th kho ca th kho
vãư täøng säú nháûp xút täưn ca tỉìng loải hng họa. Sau
khi âäúi chiãúu khåïp âụng kãú toạn láûp bng cán âäúi N-X-T
hng họa vãư màût giạ trë âãø âäúi chiãúu våïi kãú toạn täøng
håüp.
* Säø säú dỉ:
- Ngun tàõc hảch toạn: ÅÍ kho theo di säú lỉåüng, bäü
pháûn kãú toạn theo di giạ trë.
- Trçnh tỉû ghi chẹp:
+ ÅÍ kho: hàòng ngy hồûc âënh kç sau khi ghi th xong
th kho láûp phiãúu giao nháûn chỉïng tỉì .Cúi thạng, th
kho càn cỉï vo th ghichè tiãu säú lỉåüng hng họa theo
tỉìng màût hng täưn kho. Cúi kç vo säø säú dỉ v
chuøn säú dỉ vãư phng kãú toạn âãø tênh chè tiãu hng
täưn cúi kç.
+Tải phng kãú toạn:hàòng ngy hồûc âënh kç kãú
toạn kho hng xúng kho âãø kiãøm tra viãûc ghi chẹp ca
th kho v kê ngay trãn th kho âãø chỉïng thỉûc kãút qu
kiãøm tra. Sau âọ âem ton bäü chỉïng tỉì cng phiãúu giao
nháûn chỉïng tỉì kãú toạn ghi âån giạ v ghi thnh tiãưn räưi
SVTH G

Trang 20


GVHD :

ghi vaỡo baớng luợy kóỳ nhỏỷp xuỏỳt tọửn (õổồỹc mồớ cho tổỡng
kho). Tióỳp õoù cọỹng sọỳ tióửn nhỏỷp xuỏỳt trong thaùng vaỡ
dổỷa vaỡo sọỳ dổ õỏửu thaùng õóứ tờnh ra sọỳ dổ cuọỳi thaùng
cuớa tổỡng loaỷi haỡng.Sọỳ dổ naỡy duỡng õóứ õọỳi chióỳu vồùi
sọỳ dổ trón sọứ sọỳ dổ.
* Sọứ õọỳi chióỳu luỏn chuyóứn:
+ kho: vỏựn mồớ theớ kho õóứ theo doợi vóử mỷt sọỳ
lổồỹng õọỳi vồùi tổỡng danh õióứm haỡng hoùa (vỏỷt lióỷu) nhổ
phổồng phaùp theớ song song.
+ phoỡng kóỳ toaùn: õởnh kỗ khi nhỏỷn chổùng tổỡ
nhỏỷp, chổùng tổỡ xuỏỳt tổỡ thuớ kho chuyóứn lón, kóỳ toaùn
lỏỷp ra baớng ra baớng kó nhỏỷp, baớng kó xuỏỳt. Cuọỳi thaùng
tọứng cọỹng caùc baớng kó nhỏỷp, baớng kó xuỏỳt tờnh ra tọứng
sọỳ nhỏỷp, tọứng sọỳ xuỏỳt cuớa tổỡng loaỷi haỡng hoùa õóứ ghi
vaỡo sọứ õọỳi chióỳu luỏn chuyóứn. Sọứ õọỳi chióỳu luỏn
chuyóứn õổồỹc lỏỷp theo tổỡng kho vaỡ ghi tọứng sọỳ nhỏỷp,
tọứng sọỳ xuỏỳt trón cồ sồớ õoù tờnh ra sọỳ tọửn cuọỳi thaùng vóử
sọỳ lổồỹng vaỡ giaù trở cho tổỡng loaỷi haỡng hoùa. Mọựi loaỷi
õổồỹc ghi 1 doỡng trón sọứ. Cuọỳi thaùng, kóỳ toaùn thổỷc hióỷn
vióỷc õọỳi chióỳu sọỳ tọửn cuớa tổỡng loaỷi trón sọứ õọỳi chióỳu
luỏn chuyóứn vồùi tọửn tổỡng loaỷi trón theớ kho, sọỳ tọứng
cọỹng trón sọứ õọỳi chióỳu luỏn chuyóứn vồùi sọỳ lióỷu trón sọứ
kóỳ toaùn tọứng hồỹp.
3.2. Haỷch toaùn kóỳt quaớ kióứm kó:
+ ọỳi vồùi trổồỡng hồỹp hao huỷt mỏỳt maùt haỡng tọửn kho:
Cn cổù vaỡo bión baớng mỏỳt, hao huỷt mỏỳt maùt haỡng
tọửn kho, kóỳ toaùn phaớn aùnh giaù trở hao huỷt mỏỳt maùt:
Nồỹ TK 1381 - Taỡi saớn thióỳu chồỡ xổớ lyù
Coù TK 151, 152, 153, 154, 155, 156
Cn cổù vaỡo bión baớn xổớ lyù, kóỳ toaùn ghi:
Nồỹ TK 111, 334 (phỏửn tọứ chổùc caù nhỏn phaới bọửi
thổồỡng)
Nồỹ TK 632: giaù vọỳn haỡng hoùa (caùc khoaớn hao huỷt
mỏỳt maùt trổỡ (-) phỏửn bọửi thổồỡng)
Coù TK 1381: Taỡi saớn thióỳu chồỡ xổớ lyù.

SVTH G

Trang 21


GVHD :

PHệN II

TầNH HầNH THặC T Vệ CNG
TAẽC HACH TOAẽN LặU CHUYỉN
HAèNG HOẽA TAI CNG TY DặĩC
Aè NễNG

A. GIẽI THIU CHUNG Vệ CNG TY DặĩC Aè NễNG.
I. Khaùi quaùt quaù trỗnh hỗnh thaỡnh vaỡ phaùt trióứn
taỷi cọng ty.
1. Quaù trỗnh hỗnh thaỡnh:
SVTH G

Trang 22


GVHD :

Vo thåìi nãưn kinh tãú nỉåïc ta cn âang trong cå chãú
bao cáúp, sỉû váûn âäüng ca hng họa phi nàòm dỉåïi
sỉû qun l ca nh nỉåïc. Âäúi våïi dỉåüc pháøm, mäüt
màût hng thiãút úu v quan trng nh nỉåïc âäüc quưn
qun l. Cäng ty Dỉåüc  Nàơng lục báúy giåì chè l mäüt
hiãûu thúc ca thnh phäú trỉûc thüc tènh våïi chỉïc
nàng phán phäúi v lỉu thäng dỉåüc pháøm trong phảm vi
thnh phäú.
Khi nãưn kinh tãú nỉåïc ta måí cỉía ạp dủng kinh tãú thë
trỉåìng cọ sỉû âiãưu tiãút ca nh nỉåïc, hng họa nọi
chung v dỉåüc pháøm nọi riãng váûn âäüng theo quy lût
cung cáưu ca thë trỉåìng.
Nàm 1990, theo Quút âënh säú 1037/TCKT ca Bäü Bo
vãû Sỉïc khe, Quút âënh säú 177/QÂ-UB ca UBND tènh
Qung Nam  Nàơng v cáúp giáúy phẹp kinh doanh säú
1040088/TTKT vo thạng 3/1991. Cäng ty Dỉåüc thnh láûp
våïi chỉïc nàng bạn bn, bạn l dỉåüc pháøm dỉåüc liãûu,
váût tỉ y tãú v âỉåüc phẹp sn xút mäüt säú màût hng
nhỉ rỉåüu bäø Sám Quy H, sám tinh räưng vng...
Cäng ty Dỉåüc â âàng k nhn hiãûu thỉång mải v
tãn giao dëch qúc tãú viãút tàõc l DAPHACO theo giáúy
phẹp säú 13028 tải såí âàng k giáúy phẹp cäng nghiãûp
thüc Bäü khoa hc v mäi trỉåìng. Trủ såí chênh âàût tải
säú 02- Phan Âçnh Phng thnh phäú Â Nàơng. Våïi ngưn
väún ban âáưu tỉû bäø sung 96.998.600 VNÂ. Cọ ti khon
ngán hng cäng thỉång  Nàơng säú 710A - 00174 v ti
khon ngoải tãû säú 362.111.370.240 bàòng tiãưn USD tải chi
nhạnh ngán hng cäng thỉång  Nàơng.
2. Phạt triãøn:
- Sau mäüt thåìi gian hoảt âäüng, cäng ty â tri qua
nhiãưu khọ khàn: ngưn väún hản chãú, cå såí váût cháút
cn lảc háûu, trçnh âäü chun män, nàng lỉûc qun l cn
úu kẹm, chỉa cọ hiãûu qu. Tuy nhiãn, dỉåïi sỉû khuún
khêch chè âảo ca nh nỉåïc cng våïi sỉû näø lỉûc quút
tám ca ton thãø cạn bäü cäng nhán viãn, cäng ty â phạt
triãøn cå såí sn xút, chènh âäún bäü mạy qun l, måí
räüng quy mä hoảt âäüng, tỉìng bỉåïc khàõc phủc nhỉỵng
âiãøm úu, cäng ty ngy cng âạp ỉïng váún âãư y tãú ca
con ngỉåìi. V khoa hc k thût ngy cng tiãún bäü, âåìi
säúng ngy cng âỉåüc náng cao, váún âãư sỉïc khe â
âỉåüc âàût lãn hng âáưu nãn thë trỉåìng ngnh y tråí nãn
phong phụ v âa dảng.
- Âãún nàm 1997, Â Nàơng chênh thỉïc l mäüt thnh
phäú trỉûc thüc Trung Ỉång. Theo quút âënh säú 4986/QÂUB ca UBND thnh phäú Â Nàơng u cáưu sàõp xãúp lải
cạc doanh nghiãûp âọng trãn âëa bn thnh phäú Â Nàơng,
SVTH G

Trang 23


GVHD :

cọng ty Dổồỹc phỏứm QNN õaợ saùt nhỏỷp vaỡo cọng ty Dổồỹc
aỡ Nụng vaỡo ngaỡy 30/11/1997
- Cho õóỳn nay, tổỡ mọỹt hióỷu thuọỳc cuớa thaỡnh phọỳ
trổỷc thuọỹc tốnh, cọng ty dổồỹc aỡ Nụng õaợ coù mọỹt
maỷng lổồùi gọửm mọỹt cổớa haỡng trung tỏm (õa chổùc nng),
hai kho, 13 cổớa haỡng chuyón sỏu vaỡ caùc quỏửy baùn số, leớ...
ọỹi nguợ caùn bọỹ cọng nhỏn vión ngaỡy caỡng lồùn maỷnh. Hióỷn
nay cọng ty coù 667 cọng nhỏn vión, trong õoù coù 42 caùn bọỹ
nhỏn vión quaớn lyù. Nguọửn vọỳn kinh doanh cuớa cọng ty õóỳn
cuọỳi nm 2000 laỡ 3,4 tyớ vồùi vọỳn ngỏn saùch caùp laỡ 740
trióỷu õọửng. Lồỹi nhuỏỷn õaỷt õổồỹc khọng ngổỡng tng lón:
Nm 1996 laỡ 166 trióỷu, nm 1998: 418 trióỷu, nm 2000: 508
trióỷu. Cọng ty õaợ thổỷc hióỷn tọỳt caùc nghộa vuỷ õọỳi vồùi
nhaỡ nổồùc.
II. Chổùc nng, nhióỷm vuỷ vaỡ õỷc õióứm hoỹat õọỹng
saớn xuỏỳt kinh doanh taỷi cọng ty Dổồỹc aỡ Nụng.
1. Chổùc nng, nhióỷm vuỷ:
- Cọng ty Dổồỹc aỡ Nụng vổỡa laỡ doanh nghióỷp thổồng
maỷi vổỡa laỡ doanh nghióỷp saớn xuỏỳt cho nón cọng ty khọng
ngổỡng chố õaỷo õióửu haỡnh hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh
doanh dổồỹc phỏứm, dổồỹc lióỷu y tóỳ õóứ cung cỏỳp thở
trổồỡng bón ngoaỡi maỡ coỡn phaới nghión cổùu thở trổồỡng (nhu
cỏửu thuọỳc chổợa bóỷnh) tọứ chổùc khai thaùc thu mua caùc
loaỷi dổồỹc phỏứm... Tọứ chổùc maỷng lổồùi baùn buọn baùn leớ
cho caùc õồn vở kinh doanh Dổồỹc ngoaỡi cọng ty vaỡ õóỳn
õổồỹc ngổồỡi tióu duỡng.
- Cọng ty luọn coù nhióỷm vuỷ baớo quaớn, dổỷ trổợ, phỏn
phọỳi theo õuùng quy õởnh rióng cuớa ngaỡnh Dổồỹc vaỡ chóỳ
õọỹ cuớa nhaỡ nổồùc thổỷc hióỷn caùc chóỳ õọỹ lión quan õóỳn
vỏỳn õóử quaớn lyù kinh tóỳ taỡi chờnh, sổớ duỷng caùc nguọửn
vọỳn taỡi saớn baớo õaớm kinh doanh coù hióỷu quaớ. Quan tỏm
õóỳn cọng taùc tọứ chổùc quaớn lyù nhỏn sổỷ, bọửi dổồợng
nghióỷp vuỷ nỏng cao nng lổỷc chuyón mọn.
2. ỷc õióứm hoaỷt õọỹng:
- Sổùc khoớe cuớa con ngổồỡi õổồỹc õỷt lón haỡng õỏửu.
Chờnh vỗ thóỳ dổồỹc phỏứm laỡ mọỹt mỷt haỡng thióỳt yóỳu
vaỡ quan troỹng cho nhu cỏửu phoỡng traùnh, õióửu trở bóỷnh
tỏỷt cho con ngổồỡi. Vồùi sổỷ õa daỷng, phong phuù vóử chuớng
loaỷi vaỡ sọỳ lổồỹng, õọửng thồỡi yóỳu tọỳ chỏỳt lổồỹng õỷt
lón haỡng õỏửu, cọng ty luọn phaới giaùm saùt, kióứm tra chỷt
cheợ tổỡ khỏu saớn xuỏỳt õóỳn khỏu baớo quaớn lổu thọng cho
tổỡng loaỷi saớn phỏứm theo quy õởnh rióng cuớa ngaỡnh. Cọng ty
luọn phaới nừm bừt tỗnh hỗnh bóỷnh tỏỷt õóứ coù kóỳ hoaỷch
saớn xuỏỳt hồỹp lyù vóử chuớng loaỷi õóứ traùnh nhổợng tọửn
õoỹng dổợ trổợ dổ thổỡa dổồỹc phỏứm. Vồùi sổỷ phaùt trióứn
khoa hoỹc ngaỡy caỡng tióỳn bọỹ thỗ vióỷc õaùp ổùng nhu cỏửu
SVTH G

Trang 24


GVHD :

dỉåüc pháøm cho ngỉåìi tiãu dng s khäng cn khọ khàn.
Âáy l âiãưu kiãûn cho cäng ty phạt triãøn v måí räüng quy
mä hoảt âäüng ca mçnh.
III. Âàûc âiãøm sn xút, phỉång thỉïc mua v bạn
tải cäng ty.
1. Âàûc âiãøm sn pháøm:
Dỉåüc pháøm dỉåüc liãûu, váût tỉ y tãú l nhỉỵng loải
hng họa ráút quan trng âäúi våïi cäüng âäưng. Nọ lm sỉïc
khe ca con ngỉåìi täút hån hay xáúu hån do quy cạch ca
tỉìng loải âi hi phi chãú biãún theo âụng quy cạch, bo
qun chàût ch v nghiãm ngàût vãư thåìi gian sỉí dủng
cng nhỉ cháút lỉåüng ca nọ. Viãûc kinh doanh sn xút
màût hng ny âi hi cäng ty phi cọ nhỉỵng âäüi ng
chun män riãng ca ngnh v trçnh âäü nháút âënh.
2. Phỉång phạp mua hng:
Nhỉỵng mäúi quan hãû sàơn cọ vãư cho hng (cọ
khuún mi) ca nh cung cáúp, nhu cáưu biãún âäüng hng
họa trãn thë trỉåìng, lỉåüng hng họa täưn kho m cäng ty
s tiãún hnh âàût hng, mua hng theo håüp âäưng kinh tãú.
Viãûc mua hng s tiãún hnh theo phỉång phạp âàût hng
hồûc thäng qua håüp âäưng kinh tãú våïi 2 hçnh thỉïc chuøn
hng hồûc nháûn hng. Âäúi våïi nhỉỵng màût hng ca
cäng ty ngoi âëa phỉång hay ca nỉåïc ngoi khi lỉåüng
hng täưn kho chiãúm khong 20 - 30% täøng säú hng thç
tiãún hnh âàût hng. Ty khong cạch âëa l, phỉång tiãûn
váûn ti m cäng ty cọ kãú hoảch k håüp âäưng kinh tãú
âãø ln bo âm lỉåüng hng trong cäng ty. Nãúu cọ nhu
cáưu hng họa, cäng ty s trỉûc tiãúp mua nhỉỵng màût
hng cọ trong phảm vi thnh phäú Â Nàơng hay tènh
Qung Nam. Viãûc thanh toạn tiãưn hng cọ thãø xy ra ngay
thåìi âiãøm mua hồûc 10 ngy hay mäüt thạng sau.
Riãng våïi hng nháûp kháøu sỉí dủng giạ CIF âãø thanh
toạn
Thanh toạn theo cạc phỉång thỉïc sau:
+ Phỉång thỉïc chuøn tiãưn: T/T l hçnh thỉïc âiãûn
bạo: ngán hng thỉûc hiãûn viãûc chuøn tiãưn âiãûn ra
lãûnh cho ngán hng âải l åí nỉåïc ngoi tr tiãưn cho
ngỉåìi nháûn.
+ Phỉång thỉïc nhåì thu: nhåì thu chỉïng tỉì.
DIP (nhåì thu tr ngay): ngỉåìi tr tiãưn thanh toạn häúi
phiãúu thç ngán hng måïi giao chỉïng tỉì hng họa.
D/P (nhåì thu tr cháûm): ngỉåìi tr tiãưn cháúp nháûn thç
ngán hng måïi giao chỉïng tỉì hng họa.
+ Phỉång thỉïc thanh toạn tên dủng chỉïng tỉ:ì
Måí L/C: Thỉ tên dủng (L/C) l mäüt bỉïc thỉ do mäüt
ngán hng viãút theo theo u cáưu ngỉåìi nháûp kháøu
SVTH G

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×