Tải bản đầy đủ

Giải pháp bảo vệ chất lượng nước hồ yên lập nhằm mục đích cấp nước cho thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh (tt)

NGUYỄN THỊ THU HUỆ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
-------------------------------

*
LUẬN VĂN THẠC SỸ

NGUYỄN THỊ THU HUỆ

*

GIẢI PHÁP BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ YÊN
LẬP NHẰM MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC CHO THỊ XÃ
QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH

Ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng


LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

*
Khóa 2016 - 2018

Hà Nội – 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
-------------------------------

NGUYỄN THỊ THU HUỆ
KHÓA: 2016 - 2018

GIẢI PHÁP BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ YÊN
LẬP NHẰM MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC CHO THỊ XÃ
QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH

Chuyên ngành : Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Mã số

: 60.58.02.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. MAI THỊ LIÊN HƯƠNG

Hà Nội – 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
-------------------------------

NGUYỄN THỊ THU HUỆ
KHÓA: 2016 – 2018

GIẢI PHÁP BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ YÊN
LẬP NHẰM MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC CHO THỊ XÃ
QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
Chuyên ngành : Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Mã số

: 60.58.02.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. MAI THỊ LIÊN HƯƠNG

XÁC NHẬN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
CHẤM LUẬN VĂN
PGS.TS. VŨ VĂN HIỂU

Hà Nội – 2018


LỜI CẢM ƠN
Học viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo là giảng viên
Khoa Sau Đại học - Trường Đại học Kiến trúc Hà nội đã giảng dạy, giúp tác
giả thu nhận những kiến thức quý báu chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
trong thời gian học tập tại Trường, đặc biệt là PGS.TS Mai Liên Hương đã
nhiệt tình hướng dẫn chỉ bảo, chỉnh sửa bản thảo để bây giờ nội dung Luận
văn được hoàn thiện.
Em xin trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Ban
giám hiệu, Khoa Sau đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã quan tâm
và giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.
Em cũng gửi lời cảm ơn tới bạn bè đồng nghiệp, gia đình đã tạo điều
kiện, động viên em hoàn thành luận văn.
Một lần nữa, học viên xin chân thành cảm ơn.
Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018
Học viên

Nguyễn Thị Thu Huệ


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học
độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của luận văn là
trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Nguyễn Thị Thu Huệ


MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các bảng, biểu.
Danh mục các hình ảnh.
MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài. ............................................................................................... 1
* Mục tiêu nghiên cứu. .......................................................................................... 2
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 2
* Nội dung nghiên cứu ..............................................................................................3
* Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 3
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ........................................................... 3
* Cấu trúc của luận văn ........................................................................................ 3
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THỰC TRẠNG HỒ YÊN LẬP............................... 5
1.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội .............................................................. 5
1.1.1. Vị trí địa lý và ranh giới ................................................................................ 5
1.1.2. Địa hình, địa mạo khu vực Hồ Yên Lập ......................................................... 6
1.1.3. Điều kiện Khí hậu ......................................................................................... 7
1.1.4. Tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan ............................................................. 8
1.1.5. Hiện trạng cơ sở Hạ tầng.............................................................................. 15
1.1.6. Hiện trạng về vệ sinh môi trường ................................................................ 17
1.2. Thực trạng khai thác và sử dụng nước hồ Yên Lập................................... 20
1.2.1. Trữ lượng và chất lượng nước Hồ Yên Lập.................................................. 20
1.2.2. Thực trạng dùng nước hồ Yên Lập.............................................................. 26
1.3. Thực trạng giải pháp bảo vệ hồ Yên Lập .................................................... 31
1.3.1. Giải pháp bảo vệ trữ lượng nước hồ ............................................................. 31
1.3.2. Giải pháp bảo vệ chất lượng nước hồ ........................................................... 31


1.3.3. Nhận xét đánh giá chung .............................................................................. 32
1.4. Tình hình thực hiện các dự án liên quan ..................................................... 32
CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG HỒ
YÊN LẬP ............................................................................................................. 33
2.1. Cơ sở pháp lý ................................................................................................ 33
2.2. Cơ sở phân tích đánh giá chất lượng nước .................................................. 34
2.2.1. Lấy mẫu ....................................................................................................... 34
2.2.2. Phương pháp bảo quản và xử lý mẫu ........................................................... 34
2.2.3. Phân tích mẫu .............................................................................................. 36
2.3. Dự báo diễn biến về nhu cầu cấp nước khu vực.......................................... 40
2.4. Dự báo diễn biến về trữ lượng và chất lượng nước hồ Yên Lập. ............... 45
2.5. Các phương pháp bảo vệ hồ khỏi bị thu hẹp dung tích và giảm chất lượng
nước hồ................................................................................................................. 47
2.5.1 Các phương pháp trồng từng, bảo vệ và cải tạo rừng:.................................... 47
2.5. 2. Giải pháp chống xói mòn, sạt lở lòng hồ và lũ quét..................................... 50
2.5.3. Sự ô nhiễm gây ảnh hưởng đến hồ: .............................................................. 52
2.5.4. Chế độ khai thác và quản lý: ........................................................................ 53
2.6. Lý thuyết về phương trình cân bằng nước .................................................. 53
2.6.1. Nguyên lý .................................................................................................... 53
2.6.2. Phương trình cân bằng nước thông dụng ..................................................... 54
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ ................... 56
3.1. Giải pháp cân bằng nước của hồ Yên Lập. ................................................. 56
3.1.1 Tính toán lượng nước hồ Yên Lập theo phương trình cân bằng nước.
3.2. Giải pháp bảo vệ khả năng cung cấp nước của hồ Yên Lập ....................... 59
3.2.1. Giải pháp trồng rừng, bảo vệ và cải tạo rừng. .............................................. 59
3.2.2. Giải pháp quy hoạch, bảo vệ khu vực hồ. .................................................... 70
3.2.3. Giải pháp chống xói mòn, sạt lở hồ và lũ quét. ............................................ 71
3.3. Giải pháp bảo vệ chất lượng nước của hồ Yên Lập .................................... 76
3.3.1. Ảnh hưởng nguồn nước ngầm bổ sung đến hồ............................................. 76


3.3.2. Chế độ khai thác và quản lý hồ .................................................................... 76
3.3.3 Đánh giá kinh tế kỹ thuật và khả năng đáp ứng của Yên Lập cho nhu cầu cấp
nước đến năm 2030. .............................................................................................. 78
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................. 80
1. Kết luận ........................................................................................................... 80
2. Kiến nghị .......................................................................................................... 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
Trang
Số hiệu
Tên bảng, biểu
bảng, biểu
9
Bảng 1.1
Lưới trạm khí tượng và đo mưa khu vực hồ Yên Lập
Tổng hợp tiềm năng nước mưa vùng trong địa bàn tỉnh
10
Bảng 1.2
Quảng Ninh
10
Bảng 1.3
Bảng phân phối lượng mưa theo mùa
10
Bảng 1.4
Lượng mưa trung bình tháng, năm tại trạm
10
Bảng 1.5
Đặc trưng mưa tháng tỉnh Quảng Ninh
Dòng chảy năm và tổng lượng dòng chảy năm sinh ra trên
11
Bảng 1.6
tiểu lưu vực
Tổng hợp các công trình đã được nghiên cứu trên địa bàn
12
Bảng 1.7
tỉnh Quảng Ninh
Thống kê trữ lượng đã được thăm dò, đánh giá tỉnh Quảng
13
Bảng 1.8
Ninh
Tổng hợp kết quả tính trữ lượng tiềm năng NDĐ tỉnh Quảng
13
Bảng 1.9
Ninh
22
Bảng 1.10 Tổng hợp tiềm năng nước mưa khu vực hồ Yên Lập
24
Bảng 1.11 Đặc trưng dòng chảy năm trạm Yên Lập
24
Bảng 1.12 Phân phối dòng chảy trung bình năm
24
Bảng 1.13 Phân phối mô đuyn dòng chảy trung bình năm
25
Bảng 1.14 Phân phối dòng chảy theo mùa
25
Bảng 1.15 Một số trận lũ lớn ở tỉnh Quảng Ninh
25
Bảng 1.16 Dòng chảy nhỏ nhất một số trạm trên tỉnh Quảng Ninh
28
Bảng 1.17 Lịch cung cấp nước cho thị xã quảng Yên phục vụ cho sản
xuất và sinh hoạt – theo Tuần
31
Bảng 1.18 Tổng hợp hiện trạng dùng nước sinh hoạt Hồ Yên Lập
35
Bảng 2.1
Các quy định về điều kiện bảo quản mẫu
38
Bảng 2.2
Danh mục các chỉ tiêu phân tích và phương pháp phân tích
40
Bảng 2.3
Danh mục các thiết bị phân tích
43
Bảng 2.4
Bảng chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt
44
Bảng 2.5
Nhu cầu dùng nước khác
45
Bảng 2.6
Nhu cầu cấp nước cho công nghiệp thị xã Quảng Yên
45
Bảng 2.7
Tổng cộng nhu cầu dùng nước hồ Yên Lập


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Số hiệu
hình
Hình 1. 1
Hình 1. 2
Hình 1. 3
Hình 1. 4
Hình 1. 5
Hình 1. 6
Hình 1. 7
Hình 1. 8
Hình 1. 9
Hình 1. 10
Hình 1. 11
Hình 1. 12
Hình 1. 13
Hình 2. 1
Hình 2. 2
Hình 3.1
Hình 3.2
Hình 3.3

Tên hình
Vị trí địa lý hồ Yên Lập
Cao độ địa hình hồ Yên Lập
Cao độ địa hình hồ Yên Lập
Biến động lượng mưa theo tháng đo tại các trạm.
Sơ đồ mức độ nghiên cứu địa chất thủy văn tỉnh Quảng Ninh
Một số ảnh hiện trạng khu vực hồ
Giá trị COD các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt
Giá trị BOD5 các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt
Giá trị TSS các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt
Kênh dẫn nước Chính N1 cấp cho thị xã Quảng Yên
Bảng hiển thị điển tử các thông số tại hồ Yên Lập (12/2017)
Xả tràn tại hồ Yên Lập qua đập chính hồ
Một số hình ảnh nhà máy nước hiện trạng
Tổng quát hóa phương trình cân bằng nước
Minh họa các giá trị trong phương trình cân bằng nước
thông dụng Lưu vực kín:
Rừng phòng hộ hồ Yên Lập
Khai thác than và chặt phá rừng
Kè lát mái bằng thảm tấm bêtông Sử dụng các loại thực vật
thân thiện với môi trường (kỹ thụât mềm)

Trang
6
7
8
11
13
17
26
27
27
29
29
30
31
55
56
70
70
74


1

MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài
Nước là cội nguồn của sự sống, ở đâu có nước thì ở đó có sự sống...Tài
nguyên nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống, sản xuất và phát
triển kinh tế - xã hội mỗi quốc gia. Trong quá trình phát triển của đất nước nói
chung và các tỉnh thành nói riêng song song với sự phát triển nhanh về đô thị
hóa, công nghiệp hóa cùng với đó là sự phát thải các các chất ngây ô nhiễm
môi trường, nguồn nước. Ngoài ra diễn biến của biến đổi khí hậu toàn cầu
cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn nước làm cho nhiều dòng sông,
suối, hồ, đầm.. đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt.
Chính vì vậy việc bảo vệ tài nguyên nước đang trở thành vấn đề lớn của
cộng đồng, trong đó mỗi cá nhân cần ý thức được rằng tiếp kiệm và sử dụng
hợp lý nguồn tài nguyên nước là góp phần bảo vệ môi trường cũng chính là
bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.
Quảng Ninh là là một tỉnh giàu tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản... Là
một trong những đầu tầu tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
với việc phát triển các ngành công nghiệp, khai thác khoáng sản. Là vùng
kinh tế động lực có tiềm năng phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại dịch
vụ.
Quảng Ninh đang đứng trước những khó khăn rất lớn về khả năng cân
đối nguồn nước nước, đáp ứng cho nhu cầu lâu dài phát triển kinh tế- xã hội
của tỉnh trong bối cảnh quy hoạch phát triển đô thị, đặc biệt là phát triển công
nghiệp dự kiến sẽ có những bước tăng trưởng vượt bậc cho giai đoạn đến năm
2030.
Ngoài ra dưới tác động của biến đổi khí hậu, hiện trạng ô nhiễm môi
trường nước còn diễn biến phức tạp hơn nhiều: Như các hiện tượng thời tiết
cực đoan: Các hiện tượng mưa lũ, lụt, bão... do biến đổi khí hậu sẽ làm gia


2

tăng nguy cơ phát tán thêm các chất ô nhiễm vào nguồn nước đặc biệt tại các
khu vực mỏ, khu công nghiệp, khu vực xử lý rác thải... do nước mưa chảy
tràn qua khu vực này mang theo các chất ô nhiễm làm cho tình hình ô nhiễm
gia tăng cả về diện và lượng; Ngoài ra, các hiện tượng này còn làm tăng khả
năng vỡ đê, kè đe dọa tới tính mạng và tài sản của các hộ dân sống ven sông,
hồ, đập.
Là tỉnh có mạng lưới sông suối khá dày với mật độ trung bình 1,0 1,9km/km2, có nơi đến 2,4 km/km2. Tuy nhiên không lưu trữ được nước
nhiều do các sông, suối ở Quảng Ninh thường ngắn và dốc, tốc độ dòng chảy
lớn, khả năng bào mòn, xâm thực mạnh. Nhìn chung các sông bắt nguồn từ
vùng núi cao, hướng chảy chủ đạo là Đông Bắc - Tây Nam và Bắc- Nam.
Lưu lượng sông thay đổi lớn theo mùa, phần hạ lưu bị ảnh hưởng bởi triều và
nhiễm mặn.
Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, việc đánh giá các yếu tố môi
trường tự nhiên và các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực có ảnh hưởng đến
trữ lượng và chất lượng nước hồ qua các thời kỳ trong năm và đề xuất giải
pháp khai thác và xử lý nguồn nước, quy hoạch, bảo vệ môi trường khu vực
hồ Yên Lập để đáp ứng như cầu cấp nước trước mắt cũng như lâu dài là vấn
đề cấp thiết. Việc quản lý khai thác và sử dụng hợp lý, tiếp kiệm nguồn nước
không chỉ là việc làm đem lại lợi ích cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Quảng Ninh, mà còn góp phần làm chậm quá trình suy kiệt trữ lượng nước và
chất lượng nguồn tài nguyên quý giá này.
Chính vì lý do trên nên đề tài “Giải pháp bảo vệ chất lượng nước Hồ
Yên Lập nhằm mục đích cấp nước cho thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng
Ninh” đặt ra trong hoàn cảnh mà quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa
đang diễn ra nhanh chóng ở tỉnh Quảng Ninh là hết sức cần thiết tạo động lực
phát triển kinh tế xã hội cho một vùng ở Quảng Ninh.


3

Việc thực hiện đề tài có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương và cũng
thấy rõ được diễn biến chất lượng nguồn nước hồ Yên Lập dùng cấp cho khu
vực thị xã Quảng Yên và vùng phụ cận. Những yếu tố môi trường nào có ảnh
hưởng trước mắt và lâu dài đến khả năng cung cấp và chất lượng hồ nước.
Cần có giải pháp gì trong quy hoạch quản lý, khai thác và sử dụng để đảm bảo
số lượng và chất lượng nước cung cấp cho thị xã Quảng Yên trước mắt và lâu
dài, hướng tới sự phát triển bền vững.
* Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng trữ lượng, chất lượng nguồn nước Hồ
Yên Lập.
- Đề xuất một số giải pháp bảo vệ nguồn nước hồ Yên Lập nhằm mục
đích cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất khu vực thị xã Quảng Yên, tỉnh
Quảng Ninh.
* Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:
- Giải pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước mặt Hồ Yên Lập
Phạm vi nghiên cứu:
- Hồ Yên Lập thuộc xã Đại Yên, thành phố Hạ Long.
* Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu tổng quan về hiện trạng hồ Yên Lập và các giải pháp bảo
vệ khỏi bị ô nhiễm và cạn kiệt.
Nghiên cứu hiện trạng và dự báo về diễn biến chất lượng nước hồ Yên
Lập qua các thời kỳ trong năm tập trung vào các chỉ tiêu có liên quan đến
tính đặc thù của hồ.
Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ chất lượng nước Hồ Yên Lập
nhằm mục đích cấp nước ổn định và lâu dài cho khu vực thị xã Quảng Yên,
tỉnh Quảng Ninh.


4

* Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra khảo sát, thu thập số liệu;
- Phương pháp đánh giá tổng hợp;
- Phương pháp kế thừa;
- Phương pháp chuyên gia.

* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa khoa học:
Qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiện trạng để thấy được thực trạng
chất lượng và trữ lượng nước mặt của các hồ Yên Lập.
Đề xuất một số giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt hồ khi chịu tác động
của biến đổi khi hậu.
- Ý nghĩa thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu bảo vệ chất lượng, trữ lượng tại hồ nước Yên Lập
nhằm bảo bảo cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất khu vực thị xã Quảng
Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Kết quả nghiên cứu có thể dùng để làm cơ sở cho việc nghiên cứu sâu
hơn về bảo vệ nguồn nước mặt như các hồ đập, sông, suối ...có yêu cầu về
cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho đô thị trước tình hình biến đổi khí
hậu.
* Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận Tài liệu tham khảo và phần phụ lục, luận
văn có phần nội dung bao gồm có 03 chương sau:
Chương 1: Tổng quan thực trạng về hồ Yên Lập
Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn bảo vệ chất lượng hồ Yên Lập.
Chương 3: Giải pháp bảo vệ chất lượng nước hồ Yên Lập


THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


80

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Trên cơ sở thực tiễn và kết quả, phân tích, diễn biến chất lượng, trữ
lượng nước qua các thời kỳ trong năm, đánh giá các yếu tố môi trường tự
nhiên và kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến chất lượng nước hồ và đề xuất các
biện pháp quy hoạch, bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn
nước Hồ Yên Lập, có thể kết luận:
- Hiện trạng về đặc điểm điều kiện tự nhiên và các hoạt động kinh tế xã hội khu vực đang có nhiều thuận lợi cho việc đảm bảo trữ lượng, chất
lượng nước hồ Yên Lập, nhưng đang có nguy cơ bị phá hoại gây tác động
xấu đến nguồn nước như chất lượng đang có sự biến động theo các thời kỳ
trong năm. Hiện tại một số chỉ tiêu chất lượng nước vượt quá tiêu chuẩn cho
phép ở mức độ thấp, như : pH, DO, BOD5, TSS, Mn, NH3, NO2-.
- Tuy về trữ lượng nước hồ trước mắt có thể đáp ứng cung cấp đủ nhu
cầu nước tưới cho nông nghiệp và sinh hoạt và công nghiệp của thị xã Quảng
Yên, tỉnh Quảng Ninh có thể đến năm 2030, nhưng để bảo đảm cấp nước ổn
định và lâu dài cần thực hiện các giải pháp kỹ thuật sau:
Có biện pháp bảo vệ rừng phòng hộ nghiêm ngặt;
Quy hoạch sử dụng đất hợp lý hạn chế xây dựng các công trình vùng
lưu vực, khoanh vùng bảo vệ vệ sinh, tạo vành đai cây xanh, rừng phòng hộ;
Thực hiện tốt quy trình vận hành hồ và xây dựng cơ chế để khai thác,
sử dụng nước hợp lý và phát huy tối đa hiệu quả của hồ chứa.
Việc thực hiện tốt các giải pháp, quy hoạch và xử lý như đã nêu ở trên
nhằm đảm bảo trữ lượng và chất lượng nguồn nước Hồ Yên Lập phục vụ sản
xuất, sinh hoạt trước mắt cũng như lâu dài là rất cần thiết và cần được quan
tâm đầu tư thực hiện nhằm bảo đảm phát triển bền vững.


81

2. Kiến nghị
Với mục đích nghiên cứu là đưa ra các giải pháp bảo vệ chất lượng
nước hồ Yên Lập nhằm mục đích cấp nước cho thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng
Ninh luận văn xin có một số kiến nghị như sau:
Nhà nước cần nghiên cứu ban hành các chính sách cụ thể hơn tạo hành
lang pháp lý thông thoáng kêu gọi được xã hội hoá trong công tác bảo vệ
nguồn cấp nước và đầu tư, quản lý hệ thống cấp nước.
Tổ chức, thông tin, tuyên truyền về thiên tai thông qua hệ thống thông
tin đại chúng của địa phương nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống sạt lở bờ hồ... đảm bảo cho
việc sử dụng lâu dài.


82


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập “Kế hoạch dùng nước Hồ
Yên Lập”.
2. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập “Kết quả quan trắc hồ Yên
Lập”.
3. Đề án “Điều chỉnh quy hoạch bổ sung quy hoạch tài nguyên nước
tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 -2020 định hướng đến năm 2030”
(2016)- Sở tài nguyên và môi Trường, tỉnh Quảng Ninh.
4. Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước các đô thị và khu công nghiệp tỉnh
Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (2011) - Sở tài
nguyên và môi Trường, tỉnh Quảng Ninh.
5. Khảo sát, nghiên cứu đồng bộ đánh giá môi trường để bảo vệ nguồn
nước hồ Yên Lập - Sở tài nguyên và môi Trường, tỉnh Quảng Ninh.
6. Google map.
7. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Bắc, 2011
http://www.ndwrpi.gov.vn/
8. Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 -2020
và định hướng đến năm 2030 (2012) - Sở tài nguyên và môi Trường, tỉnh
Quảng Ninh.
9. Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050 và ngoài 2050 (2014) – Sở xây dựng, tỉnh Quảng Ninh.
10. Quy hoạch chung xây dựng thị xã Quảng Yên đến năm 2030 và tầm
nhìn ngoài năm 2030 (2016) – Sở xây dựng, tỉnh Quảng Ninh.
11. Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long đến năm 2030 tầm
nhìn ngoài năm 2030 – Sở xây dựng, tỉnh Quảng Ninh.
12. QCVN 08: 2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước mặt.


13. QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
nước ăn uống.
14. Số liệu Niên giám thống kê năm 2016 tỉnh Quảng Ninh
15. Trung tâm tư liệu khí tượng thủy văn; số liệu.
16. TCVN 5942: 1995, Tiêu chuẩn nước mặt
17. TCVN 5993: 1995 Chất lượng nước mặt – lấy mẫu – Hướng dẫn
bảo quản và xử lý.
18. TCVN 5994: 1995 Chất lượng nước –lấy mẫu –hướng dẫn lấy mẫu
ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo.
19. Tài liệu điều tra các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Quảng
Yên, tỉnh Quảng Ninh năm 2016.
20. Website thông tin điện tử một số cơ quan đơn vị;
Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh:
http://www.quangninh.gov.vn/donvi/TXQuangYen.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×