Tải bản đầy đủ

BÀI THU HOẠCH cá NHÂN

BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Họ

tên: Dương
Thị
Sáng
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thọ Bình B
Chức
vụ
:
Giáo
viên
Qua học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2016-2017
về “Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tôi xin trình bày những nhận thức của mình
về “ Đạo đức, phong cách theo tư tưởng Hồ Chí Minh như sau:
Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời
sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp
cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân
dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân,
mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư

tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ
Chí Minh.
Trên con đường phát triển đi lên của đất nước từ ngày có Đảng càng khẳng
định, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp đấu
tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh. Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị số 06, ngày 7-11- 2006 về tổ chức
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Bộ Chính trị
khóa XI ban hành Chỉ thị 03, ngày 14-5-2011 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị nêu trên đã
đạt những kết quả bước đầu quan trọng. 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan,
đơn vị đã ban hành đồng bộ hệ thống văn bản cụ thể hóa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc của cả hệ thống chính trị một cách
hiệu quả. Việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề đã nâng cao nhận thức cho cán bộ,
đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư
tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các
chuẩn mực đạo đức mở rộng thêm nội dung, gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; bám sát hơn những điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa
phương cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, tạo chuyển biến
bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên
và nhân dân. Quá trình thực hiện Chỉ thị số 03 góp phần quan trọng vào kết quả thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng
hiện nay" và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị, địa phương; nhiều vấn đề
nổi cộm, bức xúc, tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở được giải quyết. Song, vẫn còn
không ít cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành nhận thức chưa
đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03 đối với
công tác xây dựng Đảng. Ở nhiều nơi, việc thực hiện Chỉ thị chưa trở thành việc làm
thường xuyên, tự giác; kết quả thực hiện còn hạn chế. Tình trạng tham nhũng, lãng phí
vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng đến niềm


tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có
bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn,...
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ
bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư
tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc
của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban
hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Một lần nữa, Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định đây là chủ trương


lớn của Đảng ta, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài. Theo đó, Bộ Chính
trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh. Coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp
phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo
đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất,
ngang tầm nhiệm vụ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị đưa việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của các cấp ủy,…
gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với thực hiện nhiệm vụ
chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng địa phương, đơn vị.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam... Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối
trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên
trên tất cả,… là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,... Phong cách Hồ Chí Minh là
tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử văn hóa, tinh
tế, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng,… Với lòng
biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, với tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước
nhân dân và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta
hãy biến những tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu thành ý chí, hành động
cách mạng thiết thực. Chúng ta nguyện không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một
lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, sớm đưa nước ta
cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế ngày càng
sâu rộng.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là mệnh lệnh
từ mỗi trái tim của con người Việt Nam./.
Chính những tư tưởng như trên mà bản thân tôi đã vận dụng khéo léo vào trong công
tác giảng dạy, cụ thể hóa bằng hành động và kết quả như sau:Với vai trò là một giáo
viên, Tôi luôn tâm niệm lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu
nghề thì chúng ta mới thành công được”. Bản thân tôi luôn có quan điểm không những
truyền đạt kiến thức mà còn phải dạy bằng cả con tim, bằng cả tấm lòng. Là giáo viên


dạy các em trên lớp và bồi dưỡng đội tuyển, tôi luôn chia sẻ, đồng cảm với điều kiện
hoàn cảnh của mỗi học sinh; tôi gần gũi động viên và khơi dậy niềm đam mê say mê
môn học, yêu thích việc học từ các em… để mỗi em luôn có trong mình những ước
mơ, những hoài bão với tri thức khoa học; với ý thức xây dựng đất nước và xã hội tốt
đẹp. Làm được thế, bản thân tôi không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn bằng
cách học hỏi sách báo, thông tin đại chúng học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp
thông qua dự giờ, trao đổi chuyên môn và thậm chí học ngay từ chính các em học
sinh. Bản thân phải cần kiên trì và nhẫn nại phải cố gắng rất nhiều. Tôi vận dụng các
quan điểm dạy học mới bằng các phương pháp dạy học tích cực là cần thiết nhưng
đảm bảo tính thực tế trong điều kiện cho phép. Không nên cứng nhắc áp đặt, phải phát
huy tính sáng tạo của các em.Tăng cường mối quan hệ: Gia đình – Nhà trường – Xã
hội, làm cho mối quan hệ này thực sự có ý nghĩa, có tác dụng thiết thực.Với đồng
nghiệp, tôi luôn hòa nhã, chia sẻ, học hỏi, giúp đỡ tận tình. Tôi luôn được đồng nghiệp
tin yêu, giúp đỡ.Cũng có nhiều lần tôi thất bại, chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy.
Không vì thế mà tôi nản, tôi quyết mày mò tìm hướng giải quyết ngay từ những thất
bại đó, đứng thẳng quyết tâm làm lại từ đầu. Và tôi được như ngày hôm nay cũng
chính vì nghị lực vượt qua chính mình. Những việc làm tỷ mỷ, cặn kẽ, thân thiện của
tôi làm cho mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình trở nên gắn bó hơn, từ đó phụ
huynh tin tưởng, dễ dàng chia sẻ với nhà trường, giúp đỡ giáo viên khi có những khó
khăn. Bài học được tôi rút ra trong quá trình công tác, đó là phải thực sự yêu thương
trẻ, tâm huyết với nghề; kiên trì học hỏi và đúc rút kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm.
Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp để cùng tiến bộ, ứng xử công bằng với mọi người, với
học sinh, biết vận động mọi cấp, mọi người ủng hộ phong trào xây dựng trường lớp;
gia đình thông cảm, tạo điều kiện để mình hoàn thành công việc được giao. Bác Hồ
muôn vàn kính yêu của chúng ta sống rất giản dị, mộc mạc và chân tình. Bác đã để lại
muôn vàn tình yêu thương cho dân tộc Việt Nam, trong tình yêu thiêng liêng đó của
Người. Người là cha, là bác, là anh. Là quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ. Người là
vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đặc biệt
đối với chúng ta, Bác là người thầy. Những lời dạy của Bác là những lời dạy quí báu
được truyền từ những nhà giáo lão thành cho đến thế hệ con cháu mai sau. Thật vậy,
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã giúp ích cho chúng ta rất
nhiều
trong
công
việc
cũng
như
trong
cuộc
sống.
Phương
hướng
phấn
đấu
của
bản
thân.
- Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngưng tự học, tự nghiên cứu để nâng
cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm,
tính tổ chức kỷ luật và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở. Có mối liên hệ chặt
chẽ
với
nhân
dân
nơi

trú.
- Nêu cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn,chân thành góp ý cho đồng
nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ. Phân đấu giữ vững những kết quà đã đạt được. Luôn
gương mẫu trong các hoạt phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống,
tác phong của một cán bộ công chức. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về


chuyên môn nghiệp vụ, trình đô chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư
tưởng. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực
trong đơn vị. Tích cực lao động. học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có
năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể,
của nhân dân, Thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi
tiêu
nội
bộ
của

quan.
- Thẳng thắn. trung thực, chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành
tích, không bao che giấu khuyết điểm… Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ
quan, tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc, luôn nêu gương về phẩm
chất, đạo đức và giữ vững lập trường của người cán bộ công chức.
Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, đã trang bị thêm cho bản thân hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương, đạo đức,phong
cách và tấm gương của Người. Xuất phát từ sự hiểu biết đó, hơn lúc nào hết, chúng ta
phải không ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh để
tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo
con đường mà Đảng và Bác đã chọn.


BÀI KIỂM TRA CHÍNH TRỊ
Đối tượng Dân quân năm thứ nhất
Họ và tên: ………………………………….
Đơn vị: Thị trấn Kim Tân
Đề bài:
Để góp phần thực hiện chống “Diễn biến hoà bình” có hiệu quả, mỗi DQTV
phải nhận thức và thực hiện những nội dung gì? Liên hệ bản thân.
Bài Làm:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×