Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 6 hk1

PHÒNG GD &ĐT ...
TRƯỜNG THCS SỐ **

Cấp độ
Chủ đề

1. Đo lường

Số câu hỏi
Số điểm
Tỷ lệ
2. Lực –
Trọng lực
Số câu hỏi
Số điểm
TS câu hỏi
TS câu
TS điểm
Tỷ lệ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT


Môn: Vật lí 6
Tiết : 9

Vận dụng
Nhận biết Thông hiểu
Cộng
Cấp độ
Cấp độ
thấp
cao
Nêu được
Trình bày
Tính được
một số dụng
được cách
thể tích
cụ đo độ dài, đo thể tích
vật rắn
thể tích chất của vật rắn
không
lỏng
không thấm
thấm nước
nước bằng
chìm
bình chia độ
trong
nước
1
1
1
3
2
2
1,5
5,5
20%
20%
15%


55%
Nêu được
Nêu được
Học sinh
khái niệm
các kết quả lấy được ví
trọng lực, và tác dụng
dụ về kết
đơn vị lực
của lực.
quả tác
dụng của
lực
1
1
1
3
1,5
1
2
4,5
15%
10%
20%
45%
2
2
1
1
6
3,5
3
2
1,5
10
3,5%
30%
20%
15%
100%


PHÒNG GD &ĐT ...

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Vật lí 6
Tiết: 9
Ngày kiểm tra: 19/10/2017

TRƯỜNG THCS SỐ **

ĐỀ BÀI
Câu 1: (2 điểm)
Hãy kể tên các dụng cụ dùng để đo:
a) Độ dài.
b) Đo thể tích chất lỏng.
Câu 2: (2 điểm)
Trình bày cách đo thể tích vật rắn không thấm nước chìm trong nước bằng
bình chia độ.
Câu 3: (4,5 điểm)
a) Trọng lực là gì, trọng lực có phương và chiều như thế nào? Đơn vị lực
là gì?
b) Nêu những kết quả tác dụng của lực? Lấy ví dụ minh họa cho các kết
quả đó.
Câu 4: (1,5 điểm)
Dùng bình chia độ đo thể tích viên sỏi. Thể tích nước ở bình ban đầu là
30cm . Thể tích nước ở bình sau khi thả viên sỏi vào là 45cm 3. Hỏi thể tích viên
sỏi là bao nhiêu?
---------------------------------Hết--------------------------3

Người biên soạn đề


PHÒNG GD&ĐT ...

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Vật lí 6
Tiết:

TRƯỜNG THCS SỐ **

Câu
1

2

Nội dung

Điểm

a) Thước dây, thước mét, thước thẳng, thước kẻ….

1

b) Bình chia độ, bình tràn, chai lọ, ca đong có ghi sẵn dung tích.
* Dùng bình chia độ:

1

Thả chìm vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ thể tích

2

của phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật
a) Trọng lực là lực hút của Trái Đất, trọng lực có phương thẳng

1

đứng và chiều hướng về phía Trái Đất.
- Đơn vị lực là Niutơn (N)
b) Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của

0,5
1

vật hoặc làm vật bị biến dạng.
3

VD:
Xe đạp đang đi ta bóp phanh, tức là tác dụng lực cản vào xe thi

1

xe chuyển động chậm dần rồi dừng lại
- Dùng tay kéo dãn một dây cao su, tức là tác dụng lực vào dây
4

cao su thì dây cao su bị biến dạng
Thể tích của hòn đá là: V = V2 − V1 = 45 – 30 = 15 (cm3)
Người biên soạn hướng dẫn

PHÒNG GD &ĐT ...
TRƯỜNG THCS SỐ **

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Vật lí 6
Tiết: 9

1
1,5


Ngày kiểm tra: 19/10/2017

ĐỀ BÀI
Câu 1: (2 điểm)
Hãy kể tên các dụng cụ dùng để đo:
a) Độ dài.
b) Đo thể tích chất lỏng.
Câu 2: (2 điểm)
Trình bày cách đo thể tích vật rắn không thấm nước chìm trong nước bằng
bình chia độ.
Câu 3: (4,5 điểm)
a) Trọng lực là gì, trọng lực có phương và chiều như thế nào? Đơn vị lực là gì?
b) Nêu những kết quả tác dụng của lực? Lấy ví dụ minh họa cho các kết quả đó.
Câu 4: (1,5 điểm)
Dùng bình chia độ đo thể tích viên sỏi. Thể tích nước ở bình ban đầu là
30cm3. Thể tích nước ở bình sau khi thả viên sỏi vào là 45cm 3. Hỏi thể tích viên
sỏi là bao nhiêu?
----------------------------Hết--------------------------(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×