Tải bản đầy đủ

Giáo án vnen tin học 8 hay, đầy đủ, chi tiết

MÔ ĐUN 1. LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG
LẬP TRÌNH SCRATCH
Tiết 1 - 2

Ngày soạn 5/9/2017
Ngày dạy:

Bài 1.
LÀM QUEN VỚI SCRATCH
(02 tiết)
I/ MỤC TIÊU:
1) Kiến thức, kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 8, trang 5.
2) Thái độ: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập …..
3) Hình thành năng lực, phẩm chất:
- NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết
vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL
sử dụng máy tính,phần mềm; NL lập trình, …
- Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ.
II/ CHUẨN BỊ:
1) Thầy :
a) Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Phương pháp: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án,
dạy học theo hợp đồng, dạy học theo góc, …
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, khăn phủ bàn, các mảnh ghép, lắng nghe và
phản hồi tích cực, động não, hợp tác, sơ đồ tư duy, …
b) Đồ dùng dạy học
- Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH)
trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy
tính với các máy tính được cài đặt sẵn phần mềm Scratch, máy chiếu …
c) Kế hoạch phân chia bài dạy
- Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục B).
- Tiết 2: Toàn bộ các mục C, D, E) .
2) Trò :
- Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ.
III/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

Định hướng HĐ của HS

Định hướng HĐ của GV

HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC
-Hs ổn định trật tự.
-Hội đồng tự quản báo cáo tình hình
lớp: sĩ số, trang phục, ...
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA BÀI CŨ
1


(Không kiểm tra)
A - HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

(TLHDH-tr 5)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung phần
khởi động, thảo luận và dự đoán xem
kịch bản của bạn Hồng hay bạn Hạnh
thực hiện được điều này.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả


* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Có thể tạo ra hoạt cảnh chú mèo
chạy nhờ sự thay đổi cử động của
chân tương ứng với hai hình trong
sách HDH-tr 5?
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)

+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình

* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:
Kịch bản của bạn Hồng thực hiện
được điều trên.
* Ta có thể xem chú mèo này chạy
trên máy tính được không và cách
làm như thế nào?
B - HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1) Thực hiện chương trình điều khiển chú mèo chạy
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Đọc, tìm hiểu thông tin ở mục 1 trong
TLHDH
(TLHDH-tr 6)
? Theo em, nếu muốn chú mèo chạy
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ một đoạn dài hơn thì ta cần thay đổi
được giao:
số nào sau đâytrong chương trình?
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 1,
Giá trị cũ
10
0,04
8
thảo luận và trả lời câu hỏi trong
Giá trị
sách.
mới
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình

* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
2


* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:
Cần thay đổi một trong các số trên
hoặc cả ba số trên.
2) Tìm hiểu chương trình Scratch điều khiển chú mèo chạy
a)

(TLHDH-tr 6)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các Hs đọc kĩ nội dung mục 2.a) để
biết cách tạo chương trình bằng cách
kéo thả các biểu tượng lệnh.
+ Một vài hs đọc bài, trình bày sự
hiểu biết của mình trước lớp.

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Đọc, tìm hiểu thông tin ở mục 2a
trong TLHDH
? Theo em, nếu muốn chú
mèo chạy một đoạn dài hơn
thì ta cần thay đổi số nào sau
đâytrong chương trình?
Giá trị cũ
10
0,04
8
Giá trị
mới
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu
trước lớp.
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:

b)

(TLHDH-tr 7)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao.
Các nhóm hs thảo luận và mô tả
chương trình của bạn Hạnh
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Em hãy mô tả chương trình Scratch
của bạn Hạnh theo đúng kịch bản mà
bạn Hạnh đã nêu.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu
3


trước lớp.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình

* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:

3) Cách kéo thả các lệnh để tạo thành chương trình trong Scratch
a) Tìm hiểu màn hình Scratch

(TLHDH-tr 7)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao.
-Hs đọc thông tin trong TLHDH
+ HS phát biểu, trình bày những hiểu
biết của mình về nội dung vừa học.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình vào vở.

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Đọc nội dung trong TLHDH để biết
màn hình Scratch gồm những thành
phần nào, cách kéo thả các lệnh để
tạo thành chương trình, cách thực
hiện các lệnh và chương trình.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu
trước lớp.
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:

b) Trả lời câu hỏi:

4


(TLHDH-tr 8)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 3b,
thảo luận và trả lời câu hỏi trong
sách.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Đọc, tìm hiểu thông tin ở mục 3b
trong TLHDH
? Hãy cho biết từng lệnh trong
chương trình của bạn Hồng ở mục B1
được kéo thả từ những nhóm lệnh
nào?
? … (TLHDH)
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:

4) Cách tạo lệnh lặp repeat

(TLHDH-tr 8)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các Hs đọc kĩ nội dung mục B4) để
biết cách tạo lệnh lặp trong Scratch.
+ Một vài hs đọc bài, trình bày sự
hiểu biết của mình trước lớp.

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Đọc, tìm hiểu thông tin ở mục B4
trong TLHDH
? Nêu ý nghĩa của lệnh lặp repeat.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu
trước lớp.
* Gv chốt nội dung cần ghi nhớ như
phần đóng khung trong TLHDH.

C - HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1) Điền từ thích hợp vào chỗ trống

(TLHDH-tr 9)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Hs làm bài vào vở.
+ Một vài hs báo cáo kết quả của
mình trước lớp.
- Hs hoàn thành – hoàn thiện sản

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Điền từ thích hợp vào chỗ trống ở
mục C1 trong TLHDH
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu
trước lớp.
5


phẩm của mình

* Gv chốt KQ đúng.
KQ:

2) Thực hành

(TLHDH-tr 9)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 2a,
b,c thảo luận cách làm và TH trên
máy tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
a) Tạo và thực hiện chương trình
điều khiển chú mèo chạy đã được
giới thiệu trong hđ khởi động.
b) (Sách HDH)
c) (Sách HDH)
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:

D - HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

(TLHDH-tr 10)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục D
thảo luận cách làm và TH trên máy
tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Tìm hiểu các hiệu ứng âm thanh có
thể bổ sung vào chương trình điều
khiển chú mèo chạy.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:

+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình
E - HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

Phân loại các nhóm lệnh điều khiển nhân vật
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Các em HS hãy tìm hiểu thêm các
nhóm lệnh (10 nhóm) trong khung
điều khiển.
(TLHDH-Tr 11)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
* Gv có thể trợ giúp, hướng dẫn Hs
được giao:
6


HS tự tìm hiểu hoặc trao đổi –hỏi
người khác để hiểu thêm các nhóm
lệnh trong khung điều khiển của
Scratch.
+ HS chia sẻ kết quả với người khác
và báo cáo thành tích làm được với
thầy cô giáo.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình

nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
* Gv nx, đánh giá kết quả để Hs
hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:

Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………….

7


MÔ ĐUN 1. LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG
LẬP TRÌNH SCRATCH
Tiết 3 – 4

Ngày soạn

15/9/2017

Bài 2.
THỰC HÀNH LÀM QUEN VỚI SCRATCH
(02 tiết)
I/ MỤC TIÊU:
4) Kiến thức, kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 8, trang 11.
5) Thái độ: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập …..
6) Hình thành năng lực, phẩm chất:
- NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết
vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL
sử dụng máy tính,phần mềm; NL lập trình, …
- Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ.
II/ CHUẨN BỊ:
3) Thầy :
d) Phương pháp và kĩ thuật dạy học
- Phương pháp: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án,
dạy học theo hợp đồng, dạy học theo góc, …
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, khăn phủ bàn, các mảnh ghép, lắng nghe và
phản hồi tích cực, động não, hợp tác, sơ đồ tư duy, …
e) Đồ dùng dạy học
- Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH)
trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy
tính với các máy tính được cài đặt sẵn phần mềm Scratch, máy chiếu …
f) Kế hoạch phân chia bài dạy
- Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục B.2).
- Tiết 2: Toàn bộ các mục còn lại.
4) Trò :
- Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ.
III/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

Định hướng HĐ của HS

Định hướng HĐ của GV

HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC
-Hs ổn định trật tự.
-Hội đồng tự quản báo cáo tình hình
lớp: sĩ số, trang phục, ...
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA BÀI CŨ
(Không kiểm tra)
8


A – HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

(TLHDH-tr 12)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung phần
khởi động, thảo luận và đưa ra
phương án chuyển kịch bản của bạn
Hồng sang chương trình Scratch
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình.

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Có thể giúp bạn Hồng chuyển kịch
bản này sang chương trình Scratch
được không?
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng mắc
và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết
quả (sản phẩm)
* Gv nhận xét sản phẩm của các
nhóm:
SP:

*GV chuyển ý sang hđ tiếp theo:
Vậy kịch bản của bạn Hồng được thực
hiện theo các bước như thế nào? Để
trả lời câu hỏi trên, chúng ta chuyển
sang hđ tiếp theo.
B - HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1) Thực hành chọn nhân vật mới để đưa vào sân khấu
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
TH theo các bước như ở mục B.1
trong TLHDH
(TLHDH-tr 13)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 1, phát hiện những khó khăn, vướng mắc
thảo luận và thực hành trên máy.
và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.

+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản

*GV lưu ý HS: Để biết nhân vật có
những hình ảnh nào, ta thực hiện hai
bước sau:
.Nháy chọn nhân vật trong khung điều
khiển nhân vật.
.Nháy chọn trang Costumes trong
khung điều khiển.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết
quả (sản phẩm)
* Gv nx sản phẩm từng nhóm để Hs
hoàn thiện sản phẩm của mình.
9


phẩm của mình trên máy tính.
2) Thực hành tạo hoạt cảnh nhân vật Catherine múa
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
.Hãy tạo và thực hiện chương trình
sau:
(TLHDH-tr 14)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 2,
thảo luận và thực hành trên máy.

.Cần loại bỏ những lệnh nào trong
ch/tr để khi chạy ch/tr ta sẽ thấy
Catherine đứng một chỗ múa?
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng mắc
và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình trên máy tính.

* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết
quả (sản phẩm)
* Gv nx sản phẩm từng nhóm để Hs
hoàn thiện sản phẩm của mình.

3) Thực hành tạo hoạt cảnh nhân vật nhảy hip-hop
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
.Em hãy thực hiện các công việc như
mục 3 ở SHDH.
(TLHDH-tr 15)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
được giao:
phát hiện những khó khăn, vướng mắc
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 3, và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
thảo luận và thực hành trên máy.

+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả

* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết
quả (sản phẩm)
* Gv nx sản phẩm từng nhóm để Hs
hoàn thiện sản phẩm của mình.

+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình trên máy tính.
10


4) Thực hành tự do: Tạo hoạt cảnh cho các nhân vật khác
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
.Em hãy thực hiện các công việc như
mục 4 ở SHDH.

(TLHDH-tr 15)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
được giao:
phát hiện những khó khăn, vướng mắc
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 4, và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
thảo luận và thực hành trên máy.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình trên máy tính.

* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết
quả (sản phẩm)
* Gv nx sản phẩm từng nhóm để Hs
hoàn thiện sản phẩm của mình.

Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

11


Ngày soạn 22/9/2017
Ngày dạy:

Tiết 5 – 6

Bài 3.
CHUYỂN ĐỘNG THEO QŨY ĐẠO HÌNH HỌC
(02 tiết)
I/ MỤC TIÊU:
7) Kiến thức, kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 8, trang 16.
8) Thái độ: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập …..
9) Hình thành năng lực, phẩm chất:
- NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết
vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL
sử dụng máy tính,phần mềm; NL lập trình, …
- Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ.
II/ CHUẨN BỊ:
5) Thầy :
g) Phương pháp và kĩ thuật dạy học
- Phương pháp: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án,
dạy học theo hợp đồng, dạy học theo góc, …
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, khăn phủ bàn, các mảnh ghép, lắng nghe và
phản hồi tích cực, động não, hợp tác, sơ đồ tư duy, …
h) Đồ dùng dạy học
- Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH)
trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy
tính với các máy tính được cài đặt sẵn phần mềm Scratch, máy chiếu …
i) Kế hoạch phân chia bài dạy
- Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục B).
- Tiết 2: Toàn bộ các mục C, D, E) .
6) Trò :
- Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ.
III/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

Định hướng HĐ của HS

Định hướng HĐ của GV

HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC
-Hs ổn định trật tự.
-Hội đồng tự quản báo cáo tình hình
lớp: sĩ số, trang phục, ...
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA BÀI CŨ
(Không kiểm tra)
12


A - HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

(TLHDH-tr 16)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung phần
khởi động, thảo luận và trả lời câu hỏi
đưa ra.

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Đọc thông tin ở phần hđ khởi động
sau đó trả lời câu hỏi thảo luận:
a) Khi thực hiện theo kịch bản
của bạn Dũng, con cánh cam
chuyển động từng bước theo
hình nào trong các hình 1, 2,
3, 4 ở TLHDH tr 17?
b) Hãy nêu kịch bản để con cánh
cam cđ dọc theo các cạnh của
một HCN?
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.

+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả

* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)

+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình

* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:
a) H3.
b)
* Ta có thể xem con cánh cam này
chạy trên máy tính được không và
cách làm như thế nào?
B - HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1) Tạo chương trình điều khiển nhân vật chuyển động
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
a) Đọc, tìm hiểu thông tin ở mục 1
trong TLHDH
(TLHDH-tr 17)
b) Hãy mô tả ch/tr Scratch điều
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ khiển con cánh cam cđ theo các cạnh
được giao:
của HCN là 200 bước và 100 bước?
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục
1,thực hành luôn trên máy tính; thảo * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
luận và trả lời câu hỏi mục b)
phát hiện những khó khăn, vướng
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả

mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
13


kết quả (sản phẩm)
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
phẩm của mình
thiện sản phẩm của mình:
KQ:
.
2) Hệ tọa độ sân khấu và tọa độ của nhân vật

(TLHDH-tr 18, 19)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các Hs đọc kĩ nội dung mục 2 để biết:
Hệ tọa độ của sân khấu và kích thước
sân khấu; tọa độ của nhân vật. HS
thực hiện các y/c trong TLHDH
+ Một vài hs đọc bài, trình bày sự hiểu
biết của mình trước lớp.

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Đọc, tìm hiểu thông tin ở mục 2
trong TLHDH rồi thực hiện các yêu
cầu ở phía dưới
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu
trước lớp.
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:

3) Hướng chuyển động của nhân vật
a, b)

(TLHDH-tr 19-21)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao.
-Hs đọc thông tin trong TLHDH
+ HS phát biểu, trình bày những hiểu
biết của mình về nội dung vừa học.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình vào vở.

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Đọc nội dung trong TLHDH để biết
màn hình Scratch gồm những thành
phần nào, cách kéo thả các lệnh để
tạo thành chương trình, cách thực
hiện các lệnh và chương trình.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu
trước lớp.
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:

C - HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
14


1) Thực hiện các công việc sau

(TLHDH-tr 22)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 1a,
b,c, d) thảo luận cách làm và TH trên
máy tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Thực hiện các công việc như trong
TLHDH:
a) (sách HDH)
b) (Sách HDH)
c) (Sách HDH)
d) (Sách HDH)
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:

2)

(TLHDH-tr 22, 23)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
. Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 2)
. Thảo luận cách làm và TH trên máy
tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình
D - HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

(TLHDH-tr 23)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục D
thảo luận cách làm và TH trên máy
tính.

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
. Đọc thông tin ở mục 2
. Trả lời câu hỏi trong sách HDH.
. Tạo và thực hiện ch/tr.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Tìm hiểu cách điều khiển nhân vật
cđ theo một dãy tọa độ cho trước
trong hệ tọa độ sân khấu.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
15


+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết
quả

* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:

+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình
E - HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
Thay đổi nền sân khấu

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Các em HS hãy tìm hiểu thêm cách
thay đổi nền sân khấu.
(TLHDH-Tr 11)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
HS tự tìm hiểu hoặc trao đổi –hỏi
người khác để hiểu thêm cách cách
thay đổi nền sân khấu của Scratch.
+ HS chia sẻ kết quả với người khác
và báo cáo thành tích làm được với
thầy cô giáo.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản
phẩm của mình

* Gv có thể trợ giúp, hướng dẫn Hs
nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
* Gv nx, đánh giá kết quả để Hs
hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:

Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

16


Tiết 7 – 8

Ngày soạn 31/9/2017

Bài 4. VẼ HÌNH
(02 tiết)
I/ MỤC TIÊU:
Kiến thức: Học sinh biết cách vẽ hình theo yêu cầu chuyển động
Thái độ: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập …..
Hình thành năng lực, phẩm chất:
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
Chuẩn bị của giáo viên
Phòng máy, máy chiếu , bài tập tình huống
Chuẩn bị của học sinh
- Chuẩn bị tài liệu học tập, tư liệu…
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Hộp thoại và truyền tin là gì?
3. Tiến trình bài học

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS

NỘI DUNG

A - HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5ph)

(TLHDH-tr 24)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung phần khởi
động, thảo luận và trả lời câu hỏi đưa
ra.

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Đọc thông tin ở phần hđ khởi động:
Cho đoạn ch/tr sau:

sau đó trả lời câu hỏi thảo luận:
Hãy dự đoán và giải thích ch/tr
trên vẽ hình vuông hay hình thoi?
E có tạo được ch/tr vẽ hình còn lại
không?
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
17


+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm
của mình

* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
thiện sản phẩm của mình:
KQ:
Ch/tr trên vẽ hình vuông.
Ta có thể tạo được ch/tr vẽ hình
còn lại. Nhưng cách làm ntn? Ta
cùng tìm hiểu mục B.

B - HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1) Vẽ hình theo chuyển động nhân vật
1.a)

(TLHDH-tr 25)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các Hs đọc kĩ nội dung mục 1.a) để
biết ý nghĩa các lệnh của ch/tr trên
+ Một vài hs đọc bài, trình bày sự hiểu
biết của mình trước lớp.

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Đọc, tìm hiểu và ghi nhớ thông tin
ở mục 1.a) trong TLHDH

* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu
trước lớp.
* Gv chốt nội dung kiến thức như
trong TLHDH để Hs ghi nhớ.

1.b)

(TLHDH-tr 26)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 1.b,
thảo luận và thực hành luôn trên máy
tính; trả lời câu hỏi mục b)
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
E hãy mô tả ch/tr vẽ một trong ba
hình: Hình thoi, hình thang cân,
hình bình hành trong sách HDH
tr25, 26.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
18


của mình

* Gv nx và chốt kết quả đúng để Hs
hoàn thiện sản phẩm của mình:
KQ:
.

2) Chọn màu và nét vẽ
2.a)

(TLHDH-tr 26)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các Hs đọc kĩ nội dung mục 2.a) để
biết các lệnh thiết lập màu và nét vẽ
+ Một vài hs đọc bài, trình bày sự hiểu
biết của mình trước lớp.

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Đọc, tìm hiểu và ghi nhớ thông tin
ở mục 2.a) trong TLHDH
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu
trước lớp.
* Gv chốt nội dung kiến thức như
trong TLHDH để Hs ghi nhớ.

2.b)

(TLHDH-tr 27)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 2.b,
thảo luận và thực hành luôn trên máy
tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
và nêu nx.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm
của mình

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
E hãy thực hiện các y/c như trong
sách HDH tr27.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và y/c hs ghi nhớ tác dụng
của từng lệnh.

3) Thay đổi điểm vẽ của nhân vật
a)

(TLHDH-tr 27)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao.

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Đọc nội dung trong TLHDH để
biết cách thay đổi điểm vẽ của
nhân vật.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
19


-Hs đọc thông tin trong TLHDH
+ HS phát biểu, trình bày những hiểu
biết của mình về nội dung vừa học.

cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu
trước lớp.
* Gv nx và y/c hs ghi nhớ những
nội dung vừa học.

+ Hs ghi nhớ vào vở.
3.b)

(TLHDH-tr 28)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 3.b,
thảo luận và thực hành luôn trên máy
tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
và mô tả ch/tr vẽ.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm
của mình

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
E hãy thực hiện các y/c như trong
sách HDH tr28.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và nêu một trong các
phương án đúng để hs hoàn thiện
sp.

4) Tạo ch/tr vẽ tự động đa giác đều
a) Vẽ một đa giác đều có 6 cạnh và độ dài cạnh là 100
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
E hãy thực hiện các y/c như trong
sách HDH tr28.
(TLHDH-tr 28)
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
phát hiện những khó khăn, vướng
được giao:
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 4.a), cần.
thảo luận và thực hành luôn trên máy
tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
và mô tả ch/tr vẽ.
kết quả (sản phẩm)
20


+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm
của mình

* Gv nx và nêu một trong các
phương án đúng để hs hoàn thiện
sp.

4.b) Tạo ch/tr vẽ ngũ giác đều với chiều dài cạnh bằng 100 bước của nhân
vật
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
E hãy thực hiện các y/c như trong
sách HDH tr29.
(TLHDH-tr 29)
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
phát hiện những khó khăn, vướng
được giao:
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 4.b,
cần.
thảo luận và thực hành luôn trên máy
tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
và mô tả ch/tr vẽ.
kết quả (sản phẩm)
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm
của mình

\

* Gv nx và nêu một trong các
phương án đúng để hs hoàn thiện
sp:
SP:
.B1: Xđ độ lớn của góc ngoài của
ngũ giác đều: 3600/5 = 720.
.B2: Khởi tạo việc vẽ hình:
-Xóa màn hình;
-Khởi tạo vị trí bắt đầu của điểm vẽ
nhân vật;
-Đặt bút vẽ xuống;
-Thiết lập màu vẽ;
-Thiết lập nét vẽ.
.B3: Tiến hành vẽ ngũ giác đều, độ
dài cạnh 100, góc ngoài 72độ như
sau:
Lặp 2 lệnh sau 5 lần:
-Vẽ đoạn thẳng độ dài 100 bước.
-Quay nhân vật theo hướng ngược
chieeufkim đồng hồ với góc quay
bằng 720.

21


C - HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1) Thực hiện vẽ hình tròn bằng bút chì theo hướng dẫn sau:
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Thực hiện các công việc như trong
TLHDH:
(TLHDH-tr 29, 30)
a) (sách HDH)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
b) (Sách HDH)
được giao:
c) (Sách HDH)
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 1a,
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
b,c) thảo luận cách làm và TH trên máy phát hiện những khó khăn, vướng
tính.
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm * Gv nx và định hướng kết quả
của mình
đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm
của mình:
KQ:
2) Hãy tạo ch/tr để thực hiện vẽ các hình sau:
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
. Đọc thông tin ở mục 2
. Tạo và thực hiện ch/tr.
(TLHDH-tr 30)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
được giao:
phát hiện những khó khăn, vướng
. Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 2)
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
. Thảo luận cách làm và TH trên máy
cần.
tính.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả

kết quả (sản phẩm)
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn
22


+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm
của mình
3) Thực hành vẽ hình tự do:

(TLHDH-tr 30)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
. Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 3)
. Thảo luận cách làm và TH trên máy
tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm
của mình

thiện sản phẩm của mình:
KQ:

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
. Đọc thông tin ở mục 3
. Tạo và thực hiện ch/tr.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và định hướng kết quả
đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm
của mình.

D - HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

(TLHDH-tr 30)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục D
thảo luận cách làm và TH trên máy
tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm
của mình

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Tạo hai ch/tr điều khiển hai nhân
vật cùng vẽ hình trên màn hình.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng
mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu
cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và định hướng kết quả
đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm
của mình.

E - HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
1) Sử dụng hình ảnh con rùa làm nhân vật vẽ hình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Các em HS hãy tạo và thực hiện
ch/tr vẽ các hình từ các nhân vật ở
mục E.1) SHDH.
(TLHDH-Tr 31)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
* Gv có thể trợ giúp, hướng dẫn Hs
được giao:
HS tự tìm hiểu hoặc trao đổi –hỏi người nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
khác để tạo được ch/tr vẽ các hình từ
23


các nhân vật trong SHDH.
+ HS chia sẻ kết quả với người khác và
báo cáo thành tích làm được với thầy cô
giáo.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm
của mình
2) Màu vẽ (Pen color)

(TLHDH-Tr 32)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
HS tự tìm hiểu hoặc trao đổi –hỏi người
khác để tạo được ch/tr vẽ các hình với
các màu sắc ưa thích trong SHDH.
+ HS chia sẻ kết quả với người khác và
báo cáo thành tích làm được với thầy cô
giáo.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm
của mình

kết quả (sản phẩm)
* Gv nx, đánh giá kết quả để Hs
hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Các em HS hãy tạo và thực hiện
ch/tr vẽ các hình với những màu
sắc ưa thích ở mục E.2) SHDH.
* Gv có thể trợ giúp, hướng dẫn Hs
nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo
kết quả (sản phẩm)
* Gv nx, đánh giá kết quả để Hs
hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:

Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Tiết 9- 10

Ngày soạn 15/11/2017

Bài 5. THỰC HÀNH VẼ HÌNH
(02 tiết)
I/ MỤC TIÊU:
Kiến thức, kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 8, trang 32.
Thái độ: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập …..
Hình thành năng lực, phẩm chất:

24


- NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết
vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL
sử dụng máy tính,phần mềm; NL lập trình, …
- Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ.
II/ CHUẨN BỊ:
GV:
Phương pháp và kĩ thuật dạy học
- Phương pháp: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án,
dạy học theo hợp đồng, dạy học theo góc, …
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, khăn phủ bàn, các mảnh ghép, lắng nghe và
phản hồi tích cực, động não, hợp tác, sơ đồ tư duy, …
Đồ dùng dạy học
- Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH)
trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy
tính với các máy tính được cài đặt sẵn phần mềm Scratch, máy chiếu …
Kế hoạch phân chia bài dạy
- Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục B.3).
- Tiết 2: Toàn bộ các mục còn lại .
Trò :
- Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ.
III/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

Định hướng HĐ của HS

Định hướng HĐ của GV

HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC
-Hs ổn định trật tự.
-Hội đồng tự quản báo cáo tình hình
lớp: sĩ số, trang phục, ...
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA BÀI CŨ
(Không kiểm tra)
A - HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5ph)
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
Đọc thông tin ở phần hđ khởi động:
Cho đoạn ch/tr sau:
(TLHDH-tr 24)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
được giao:
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung phần
khởi động, thảo luận và trả lời câu
hỏi đưa ra.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x