Tải bản đầy đủ

Mt s tom tt mon TAI CHINH DOANH NGHI

Một số tóm tắt môn TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
Chương 3:
a. Lý thuyết: Chương này ít khả năng ra lý thuyết
b. Bài tập: Bài tập phần này thường có trong các đề thi kiểm tra, các bạn chú ý
một số vấn đề chính sau nha:
 Tính giá cổ phần: Po= (DIV1+p1)/(1+r) và Po= DIV1/(r-g)
 Tính cổ tức, tính tỷ suất sinh lợi r thì cũng dùng công thức ở trên
 Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại: g= ROE ( tỷ suất sinh lợi giữ lại )x tỷ lệ lợi
nhuận giữ lại.
 Tính hiện giá các cơ hội tăng trưởng: PVGO= p0- Eps/r.
Chương 4:
a. Lý thuyết:
 Rủi ro hệ thống và rủi ro k hệ thống là gì. Những nguyên nhân tác
động
 Đa dạng hóa thị trường là gì?
 Beta là gì?
b. Bài tập:
 Chứng khoán: Tính tỷ suất sinh lợi trung bình, phương sai, độ lệch
chuẩn, beta chứng khoán.
 Danh mục ( tập hợp nhiều chứng khoán): Tính tỷ suất sinh lợi danh
mục, phương sai, độ lêch chuẩn, beta danh mục.

 Thị trường: Tỷ suất sinh lợi thị trường, hiệp phương sai của danh mục
với thị trường.
 Phương sai và độ lệch chuẩn của của một danh mục có N tỷ trọng có
danh mục bằng nhau.
Chương 5:
a. Lý thuyết:
 Danh mục thị trường cân bằng là gì
 Đường SMl là gì, khi nào chứng khoán bị định giá thấp, định giá cao
 Mô hình CAPM là gì, các giả định và hạn chế.
b. Bài tập:
Vận dụng công thức: r- rf=βx(rm- rf)
CHƯƠNG 4 VÀ CHƯƠNG 5 THƯỜNG RA CHUNG MỘT BÀI TẬP.
Chươg 6:
a. Lý thuyết:


 Khái niệm các tỷ số tài chính
 Phân tích Dupont là gi?
 Một số vấn đề gặp phải khi phân tích tài chính
 Dòng tiền hoạt động, dòng tiền tài trợ hoạt động đầu tư là gì?
b. Bài tập:
 Tính các tỷ số tài chính. Đề nào cũng hay ra dạng này.
Chương 8:
a. Lý thuyết:
 Các yêu cầu để việc lập kế hoạch có hiệu quả
 Tại sao nói không có tài chính trong các mô hình tài chính doanh
nghiệp.
 Kế hoạch tài chính là gì?
 Tỷ lệ tăng trưởng nội tại và tỷ lệ tăng trưởng duy trì được khác nhau
thế nào
b. Bài tập:
 Tính các tỷ lệ tăng trưởng. Mấy bài tập lớn thường ít ra.
Chương 12:
Lý thuyết:
 Chi phí sử dụng vốn là gì, các loại chi phí sử dụng vốn
 Chi phí sử dụng vốn vay của doanh nghiệp khác thế nào so với
chi phí sử dụng vốn của dự án.
 Các giả định khi tính toán chi phí sử dụng vốn.
 Chi phí sử dụng vốn bình quân là gì? Điểm gãy là gì.
Bài tập :


Chủ yếu là tính toán chi phí sử dụng vốn các loại. các bạn chú ý những cái
nào có chi phí phát hành
Biết cách tính điểm gãy.
Chương 28:
Lý thuyết:
 Các thành phần của vốn luân chuyển.
 Mối liên kết giữa các quyết định tài trợ ngắn hạn và dài hạn.
Bài tập ít ra trong chương này/
Các bạn cũng chú ý coi phần tóm lược.
Chương 29:
Lý thuyết: Nhớ tóm tắt 5 bước quản trị tín dụng,
Bài tập:
Có 2 dạng bài tập có thể ra:


Giải thích một số điều kiện bán hàng như net10. 2/30, net 60/ Và tính lãi
suất do khách hàng thanh toán vào ngày đáo hạn thay vì nhận chiết khấu
tiền mặt.
Dạng 2: tính toán để quyết định có nên cấp tín dụng hay không.
Chương 30:
Chương này nếu có ra đề thì hay cho bài tập, chủ yếu tập trung vào hai dạng
chính là quản trị hàng tồn kho và quản trị tiền mặt EOQ.
Trên đây là một số tóm tắt mà mình thấy nó cốt yếu để thi.
Chúc các bạn may mắn nhé.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×