Tải bản đầy đủ

TÓM tắt CÔNG THỨC và lý THUYẾT HOẢN TRỈNH

.

I.
II.

:
q1; q2

F12 ; F21 có:
-

q1.q2 > 0 (q1; q2
q1.q2 < 0 (q1; q2

F

-

k

q1q2


9

; k = 9.10

.r 2

N .m 2
C2

(ghi chú

-

F21

r

r

F21

F12

q1.q2 < 0

q1.q2 >0
:

3.

4.
III
nó.
+

:

E


F
q

F

q.E

q>0: F
q<0: F

E.
E.

+

tích âm.
+

:

song song

E

+
có: -

F12


Q
k 2
.r

E

-

N .m 2
C2

9

; k = 9.10

-

r EM

q>0

q<0

E

:

+
+ E

E1

E1 E2 ..... En

E2

+ E1

E2

E

E1

E2

+ E1

E2

E

E1

E2

E12

E22

+ E1

EM

r

E2

E

+ E1 , E2
Nếu E1

E12

E
E2

E

E22

2 E1 cos

2 E1E2 cos
2

IV
AMN = q.E. M ' N ' = q.E.dMN
MN

= M 'N '

AMN = WM - WN = q VM - q.VN =q(VM-VN)=q.UMN
. Thế năng điện trường- Điện thế tại các điểm M,N
+ Đối với điện trường đều giữa hai bản tụ: WM qEd M ; WN

VM

Ed M ; VN

qEd N (J)

Ed N (V)

dM, dN là khoảng cách từ điểm M,N đến bản âm của tụ.
+ Đối với điên trường của một điện tích :

WM

qEd M

qk

Q
dM
rM

Điện thế : VM

WM
WM
q

q k

Q
rM

suy ra:

; WN

VM

q k
k

Q
rM

dM=rM, dN=rN là khoảng cách từ Q đến M,N

E

U MN
M 'N '

* Ghi chú:

hay :

E

U
d

Q
rN


V
-

VI
-

VII
-

nhau
-

C

Q
U

.)
:

C

.S
9.10 .4 .d
9

Ghi chú :
GHÉP SONG SONG
:
QB = Q1 = Q2
UB = U1 + U2

1
CB
Ghi chú
-

1
C1

QB = Q 1 + Q 2
UB = U 1 = U 2
CB = C 1 + C 2

n
n

1
C2

CB < C1, C2

1
...
Cn

CB > C1, C2, C3

n

:

W

Q.U
2

C.U 2
2

Q2
2C

-

W

.E 2 .V
9.109.8.
w

W
V

E2
k8

n
n
n


I=
( t

I

A

Ghi chú:
...

-

R

I

(A)

A

B

U

UAB = VA - VB = I.R

I
( )
- A (vôn - ampe)
- ampe.

O

U

Ghi chú :

R1

Rm = R l + R 2 + R3 +
+ Rn
Im = Il = I2 = I3
= In
Um = U l + U 2 + U 3 + + U n

1
1
=
Rm R1

1
R2

1
R3

Im = Il + I2 +
+ In
Um = U l = U 2 = U 3

Im =
1
Rn

m)
l
2

)

R3

Rn

Um
Rm

Im =

= Un

R2

Um
Rm

R1

R2

R3

Rn


III.

:
-).

-

E là V)

IV. PIN VÀ ACQUY

dung d

2SO4

loãng.

2. Acquy

bO2
2SO4

loãng.

1Ah = 3600C
1. Công:

A = U.q = U.I.t (J)

I
;

;

A

U

B


A
U .I (W)
t

Ta có : P

- Lennó

U2
t
R

R.I 2 .t

A Q

(J)

-

-

tính

P = U.I (W)
-

(1kwh = 3,6.106J)
II.
1. Công

Ta có :

A q

It

(J)
V)

Ta có :

A
t

P

.I

(W)

III.

*
*

-

:

-

A

R.I 2 .t

P

R.I 2

U2
t
R
U2
R

- Len-

).

A

p

.q

p

.I .t

p

p.

Q

rp .I 2 .t

-

à:

A
-

A

Q

2

p

.I .t rp .I .t


A
t

P

.I rp .I 2

p

rp .I2

.I:

có ích =

H(%) =

.I .t

p

U .I .t

U

p

H

p

ch

rp .I

1

U
-220V)

*P
*U

-

,r

I

r

R

I

Ghi chú:

( R r ).I

U AB

R

Ir

<< R thì

I

A

B
=U

( löu yù trong caùc hình veõ

E)

r
p

,r I

;rP

p,rp

p

I

R r rp

Aich
Atp

H

Pich
Ptp

R

A

B

U

1

Ir

R
R r
A

1.

,r

I

R

B

U AB
r R

I


UAB

AB

= - UBA).

2.

U AB

I

rp
p

UAB
3.

p

A

R


I
.

R
,r

B


U AB

I

p

R

r

prp

A

rp

R

,r

I

B

Chú ý:
UAB

-UAB)
;

p

: máy thu.

rp
4.
a.

:
1

rb

...

2

r1 r2 ...

1

2,r2

,r

3 ,r3

n
n

b ,rb

chú ý:
b

rb
b.

n
nr
1,r1

:
b

rb

1

2,r2

2
1,r1

r1 r2
(

c.

n

2,r2

,r

).

,r
b

rb

r/n
,r

).

d.
m:
n:
b

rb

m
mr
n

,r

,r

,r

,r

N = n.m

ng III.

-

-

c

,rn


g dung môi.

-

-ra-

A
n

m
phân. ( q=It )

m

-ra-

1 A
It
F n

anôt.
K

5

(V/m)
-3

catôt. Tia

-

-

p

Ch

ng IV.


-

B.
B
B.

n.

II.
1

,Á

ÊN DÂ90o

B

-

III. NGUYÊ

B1
B2

chm

Bn
Ò

-

-

-

B

2.10

7

I
r

B

B
Â

O HÌ

B1

B2 ... Bn


B
-

N

n

-

M
-

P
I2

I1

C

-

B
F

-

N

o

D
Q

-ren-

KHUNG DÂY MANG DÒ

A

ây mang dò

B

-

.

,
,

I
D
1

= F2

A

B

+
-

,

,

,
,

D

lm quay khung.

2

)

C


M = IBSsin
Ch-¬ng V.

Li (Wb)

= BS.cos ;

L

4 10 7 n2V (H)

N

n

c

t

(V)

-

Blv sin

c

-

( B, v )

(V)
c

L

i
t

d©y:

w

KHÚ

1 2
Li (J)
2

1 7 2
10 B (J/m3)
8
ÁNH SÁNG

S

21.

sin i
sin r

W

N
i
I

n21

21

r
N

21

/

n21

1
.
n12

(1
)
(2
)
K


21

n21

2

v n1

n2
n1

n2
n1

v1
v2
1

n2 =

hay v2 =

= 1 v v1 = c = 3.108 m/s

.

À

S

K
r

gh).

H J
I

i i/

R

G
(Hình 34)
Khc nhau

ng VII.

À CÁ
nh


A
v ti
:

A 2igh
i

i0

sin i0

: sin

Dmin A
2

R

S
n sin( A
m

min

D
i
r2 J 2

i1 I
r1

n sin

)

B

C

+ A)/2

A
2

1O2
1

v R2

(a)
(b)
F
Coi O1
3. T

F/

O

(c)

O2

(Hình 36)
/

/
/

chính. F/
/

).
/

C

Cc tia sng

.


(a)

(c)

F/

(b)

1
f

1
d

O

F

(Hình 37)

1
d/

k

A' B'
AB

d
d

.

D

1
f

(n 1)

1
R1

1
.
R2
1

v R2

Á

v-

c

v
max)


c
min)

-

= OV, OCc

max

v

=

AB

tg

-

1
rad
3500

1'

min

-

fmax < OC; OCc

kính

AB
d

v

<

=> D

>D

AB

d

(OCV

1
f

DV

)

1
d

1
d
k

fmax >OV; OCc

d

1
OCV

= -OV


v

kính

AB

1

AB
d

0,25

(OCC

DC

)

1
f

1
d

1
d

1

KÍNH LÚP

AB
d1
d1 < O F ; d1

1
fK

kínhOk

A1B1
d1

2

matO

A2 B2

d2
1

1
d1

+ d1 = OKO ; d2 = OV

1
d1'
1 B1

C

: d1 = - (OCC - l)

1
OCC


AB

kính

AB

d

d

(OCC

DC

)

1
f

1
d

1
d

1
d

1
OCC

1
d

1
OCV

V

AB

1 B1
kính

V

AB

d

d

: d1 = - (OCV - l)

(OCV

DV

)

1
f

1
d

1
d

0

G
0

tan
tan

v

0

0

:
l

suy ra:

Hay:

(1)

-

: thì

GC

kC

d
d
: thì d

-

GV
-

d
d

OCV

OCV
C

Suy ra:

G

nn:


G
l

-

l
25
f (cm)

G

-

25
f (cm)

G

GC > G V
l=f
GC = GV
l>f
GC < GV

10

f

2,5cm

:

b)

: Có

-

O1

tiê

O2
kính lú

Hai kính có

-

ù
tiê

ùng nhau và

á

ù
úng khô

v tg =
(1)

Hay
1

A1 B1

2

Hay

=

KÍNH THIÊ
a)
Kính thiê
b)
-

:

1
2

á
- Trong c


1 B2

vTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×