Tải bản đầy đủ

chuong 1 truong dien tu
z
az
ay

az ax z
O
a
ax y
x
y
x

y


z
3
2

y

5 /6

x

z
1

4
4 /3

x

y


z
2 /3

y

/6

x
4

z

8
/4
y/3
x

z
(1, 2, 3)

(0, 0, 0)
(1, 0, 0)
x

y
(1, 2, 0)


z
(1, 2, 3)

(0, 0, 0)
(1, 0, 0)

y
(1, 2, 0)

x

z
(1, 2, 3)

(0, 0, 0)
(1, 0, 0)
x

y
(1, 2, 0)


z
(1, 2, 3)

(0, 0, 0)
(1, 0, 0)
x

Normal
Bj

anj
j

Sj
S

y
(1, 2, 0)


z
2

2
2
x

yTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×