Tải bản đầy đủ

Kế toán TSCĐ dệt may

Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp

MUC LUC
Trang
LẽI M ệU
PHệN I:
I. Giồùi thióỷu chung vóử cọng ty õióỷn maùy Mióửn Trung
vaỡ vióỷc thaỡnh lỏỷp Xờ nghióỷp may xuỏỳt khỏứu.
1. Giồùi thióỷu chung vóử cọng ty õióỷn maùy mióửn Trung
2. Quaù trỗnh hỗnh thaỡnh vaỡ phaùt trióứn Xờ nghióỷp may
xuỏỳt khỏứu Gelimex
II. Nhióỷm vuỷ vaỡ quyóửn haỷn cuớa Xờ nghióỷp may
xuỏỳt khỏứu
1. Nhióỷm vuỷ
2. Quyóửn haỷn
III. Tọứ chổùc bọỹ maùy quaớn lyù vaỡ tọứ chổùc kóỳ toaùn
taỷi Xờ nghióỷp may xuỏỳt khỏứu
1. Tọứ chổùc bọỹ maùy quaớn lyù cuớa Xờ nghióỷp
2. Chổùc nng, nhióỷm vuỷ vaỡ quyóửn haỷn cuớa caùc
phoỡng ban
III. Cồ cỏỳu tọứ chổùc bọỹ maùy kóỳ toaùn

1. Tọứ chổùc bọỹ maùy kóỳ toaùn
2. Chổùc nng nhióỷmvuỷ cuớa caùc bọỹ phỏỷn
3. Hỗnh thổùc kóỳ toaùn aùp duỷng
4. Trỗnh tổỷ luỏn chuyóứn chổùng tổỡ.
PHệN II
I. Tỗnh hỗnh thổỷc tóỳ vóử kóỳ toaùn TSC taỷi Xờ
nghióỷp may xuỏỳt khỏứu
1. Nhổợng vỏỳn õóử chung vóử kóỳ toaùn TSC taỷi Xờ
nghióỷp may xuỏỳt khỏứu
2. Tióu chuaớn nhỏỷn bióỳt TSC
3. ỷc õióứm cuớa TSC
4. Phỏn loaỷi vaỡ õaùnh gờ TSC

1


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
II. Kóỳ toaùn tng TSC
1. Haỷch toaùn tng TSC
2. Kóỳ toaùn tọứng hồỹp tng TSC
3. Kóỳ toaùn tng giaớm TSC vọ hỗnh
III. Kóỳ toaùn khỏỳu hao TSC
1. hao moỡn TSC
2. Khỏỳu hao TSC
3. Nguyón từc vaỡ phổồng phaùp tờnh khỏỳu hao
4. Taỡi khoaớn vaỡ sọứ saùch krt sổớ duỷng
IV. Kóỳ toaùn sổớa chổợa TSC
1. Kóỳ toaùn sổớa chổợa thổồỡng xuyón TSC
2. Kóỳ toaùn sổớa chổợa lồùn TSC
PHệN III
I. Mọỹt sọỳ yù kióỳn õóử xuỏỳt nhũm hoaỡn thióỷn cọng
taùc kóỳ toaùn taỷi Xờ nghióỷp may xuỏỳt khỏứu Gelimex
1. Vóử tỗnh hỗnh l`ao õọỹng
2. Vóử tỗnh hỗnh traớ lổồng
3. Vóử cọng taùc bọỹ maùy kóỳ toaùn
II. Mọỹt sọỳ yù kióỳn õóử xuỏỳt vồùi nhaỡ trổồỡng.

2Chun âãư thỉûc táûp täút nghiãûp

Låìi måí âáưu
Cäng cüc cäng nghiãûp hoạ, hiãûn âải hoạ âáút
nỉåïc â lm cho nãưn kinh tãú nỉåïc ta ngy cng säi
âäüng. Song song våïi viãûc måí cỉía âãø phạt triãøn nãưn
kinh tãú chụngta âäưng thåìi thay âäøi mä hçnh qun l. Sỉû
thay âäøi ny â mang lải hiãûu qu cao, nãưn kinh tãú phạt
triãøn vỉåüt báûc. Nhỉỵng âiãưu chènh trong mä hçnh sn
xút, sỉû phán cäng lao âäüng v ci cạch chãú âäü tiãưn
lỉång ca doanh nghiãûp â gọp pháưn vo viãûc tàng thu
nhảp cho ngỉåìi lao âäüng, mang låüi nhûn vãư cho cäng ty
v cho ton x häüi.
Xê nghiãûp may màûc GELIMEX l mäüt trong nhỉỵng
doanh nghiãûp Nh nỉåïc â tỉìng bỉåïc hon thiãûn cå
cáúu v cäng tạc täø chỉïc cạn bäü âãø âảt âỉåüc mỉïc
tàng trỉåíng äøn âënh. Våïi chỉïc nàng sn xút v gia cäng
hng may màûc, Xê nghiãûp may màûc GELIMEX â dáưn
tảo âỉåüc uy tên âäúi våïi khạch hng. Cng våïi viãûc thay
âäøi mä hçnh sn xút v nhỉỵng âiãưu chènh trong cäng
tạc täø chỉïc hảch toạn kãú toạn, kháúu hao ti sn cäú
âënh â âỉa Xê nghiãûp phạt triãøn âi lãn.tỉì âọ nhỉỵng sn
pháøm Xê nghiãûp lm ra cọ cháút lỉåüng täút, gi c cảnh
tranh tảo cho mçnh chäù âỉïng trãn thỉång trỉåìng.
Ngnh dãût may l mäüt trong nhỉỵng ngnh mi
nhn mang lải ngoải tãû låïn trong cå cáúu cạc ngnh sn
xút cạc màût hng xút kháøu ca nỉåïc ta. Âãø duy trç
âỉåüc thãú mảnh ny âi hi cäng tạc kãú toạn âỉåüc
chụ trng nháút l kháu mạy mọc, cạc thiãút bë may màûc
phi âỉåüc tênh toạn kháúu hao håüp l v âäøi måïi trang
thiãút bë âãø âạp ỉïng âỉåüc nhu cáưu ca sỉía chỉỵa.
Chênh vç thãú m TSCÂ â chiãúm mäüt pháưn quan
trng trong quạ trçnh tảo láûp v phạt triãøn Xê nghiãûp.
Do âọ Xê nghiãûp cáưn phicọ nhỉỵng chênh sạch phỉång
hỉåïng âãø bo ton phạt triãøn v sỉí dủng cọ hiãûu qu
TSCÂ, tảo âiãưu kiãûn gim chi phê hả giạ thnh sn
pháøm. Thu häưi väún nhanh, âáưu tỉ âãø tại sn xút trang
thiãút bë âäøimåïi cäng nghẻ thục âáøy nãưn kinh tãú phạt
triãøn ci thiãûn âåìi säúng ca ngỉåìi lao âäüng. Vç váûy
3


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
vióỷc theo doợi quaớn lyù vaùdj TSC laỡ mọỹt trong nhổợng yóỳu
tọỳ quan troỹng quyóỳt õởnh sổỷ phaùt trióứn cuớa Xờ nghióỷp.
Nhỏỷn thổùc õổồỹc õióửu õoù trong thồỡi gian thổỷc tỏỷp
nghión cổùu,tỗm hióứu thổỷc tóỳ taỷi Xờ nghióỷp may xuỏỳt
khỏứu, em õaợ quan tỏm õóỳn vỏỳn õóử naỡy vaỡ quyóỳt õởnh
choỹn õóử taỡi vióỳt chổuyón õóử Kóỳ toaùn TSC taỷi Xờ
nghióỷp may xuỏỳt khỏứu.
óử taỡi gọửm 3 phỏửn:
Phỏửn I: Giồùi thióỷu chung veỡ cọng ty ióỷn maùymióửn
trung vaỡ vióỷc thaỡnh lỏỷp Xờ nghióỷp may xuỏỳt khỏứu
Phỏửn II: Tỗnh hỗnh thổỷc tóỳ vaỡ kóỳ toaùn TSC taỷi Xờ
nghióỷp may xuỏỳt khỏứu
Phỏửn III: Mọỹt sọỳ yù kióỳn vaỡ giaới phaùp vóử cọng taùc
kóỳ toaùn ồớ Xờ nghióỷp may xuỏỳt khỏứu.

4


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp

PHệN I: GIẽI THIU CHUNG VEè CNG TY IN MAẽY
MIệN TRUNG VAè Xấ NGHIP MAY XUT KHỉU
GELIMEX
I. QUAẽ TRầNH HầNH THAèNH VAè PHAẽT TRIỉN
1. Giồùi thióỷu chung vóử Cọng ty ióỷn maùy mióửn Trung
:
Cọng ty õióỷn maùy Mióửn Trung laỡ õồn vở kinh tóỳ quọỳc
doanh trổỷc thuọỹc Bọỹ Thổồng maỷi õổồỹc thaỡnh lỏỷp tổỡ
ngaỡy 17/9/1975 coù tón giao dởch Gelimex. Vồùi chổùc nng
saớn xuỏỳt, kinh doanh, baùn buọn baùn leớ trổỷc tióỳp xuỏỳt
nhỏỷp khỏứu. Xuỏỳt nhỏỷp khỏứu uyớ thaùc lión doanh hồỹp
taùc õỏửu tổ saớn xuỏỳt kinh doanh trong vaỡ ngoaỡi nổồùc.
Caùc mỷt haỡng õióỷn maùy, õióỷn laỷnh, õióỷn gia
duỷng, kim khờ vỏỷttổ, nguyón lióỷu, sổùc lao õọỹng nhũm
õỏứy maỷnh saớn xuỏỳt kinh doanh õaùp ổùng nhu cỏửu haỡng
hoaù tióu duỡng cho nhỏn dỏn vaỡ õỏứy maỷnh xuỏỳt khỏứu,
tng tờch luyợ bũng tióửn Vióỷt Nam vaỡ ngoaỷi tóỷ cho cọng ty
vaỡ cho Nhaỡ nổồùc.
Qua hồn 25 nm hoaỷt õọỹng vồùi õọỹi nguợ caùn bọỹ kyợ
sổỷ coù chổùc nng vaỡ trỗnh õọỹ quaớn lyù trong kinh doanh.
Cọng ty õaợ khọng ngổỡng phaùt trióứn vaỡ lồùn maỷnh taỷo uy
tờn vồùi khaùch haỡng trong vaỡ ngoaỡi nổồùc.
Cọng ty laỡ 1 doanh nghióỷp lồùn vaỡ thaỡnh õaỷt taỷi
mióửn Trung, coù maỷng lổồùi trón 10 õồn vở Xờ nghióỷp trổỷc
thuọỹc, cồ sồớ haỷ tỏửng vaỷht kho haỡng bóỳn baợi rọỹng lồùn
vaỡ hióỷn õaỷi.
2.Quaù trỗnh hỗnh thaỡnh vaỡ phaùt trióứn Xờ
nghióỷp may xuỏỳt khỏứu Gelimex
Cn cổù vaỡo nhu cỏửu cuớa nóửn kinh tóỳ trong nổồùc vaỡ
ngoaỡi nổồùc. Cọng ty õióỷn maùy mióửn trung õaợ quyóỳt õởnh
thaỡnh lỏỷp Xờ nghióỷp may xuỏỳt khỏứu Gelimex vồùi muỷc
5


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
õờch tng lồỹi nhuỏỷn cho cọng ty taỷocong vióỷc laỡm cho
ngổồỡi dỏn dpj mang laỷi ngoaỷi tóỷ cho nóửn kinh tóỳ õa
daỷng hoaù caùc mỷt haỡng xuỏỳt khỏứu.
Ngaỡy 02/01/1996 Giaùm õọỳc cọng ty ióỷn maùy mióửn
Trung dổỷa vaỡo caùc cn cổù sau: Quyóỳt õởnh sọỳ
607/TMTCCB (28/5/1993) cuớa Bọỹ Thổồng maỷi ban haỡnh
õióửu lóỷ tọứ chổùc hoaỷt õọỹng kinh doanh cuớa cọng ty õióỷn
maùy mióửn trung.
Nghở quyóỳt phión hoỹp laợnh õaỷo vaỡ õóử nghở cuớa
phoỡng tọứ chổùc caùn bọỹ trổỷc thuọỹc cọng ty õaợ quyóỳt
õởnh thaỡnh lỏỷp Xờ nghióỷp. Maùy xuỏỳt khỏứu trổỷc thuọỹc
cọng ty õióỷn maùy mióửn trung goỹi từt laỡ Gelimex garment
vồùi dióỷn tờch 400m2 õỷt taỷi 242 Baỷch ũng - aỡ Nụng.
Tón giao dởch

: Gelimex Garment

Truỷ sồớ cuợ

: 242 Baỷch ũng - aỡ Nụng

óỳn thaùng 01/2002 do yóu cỏửu cuớa Thaỡnh phọỳ vaỡ
sổỷ phaùt trióứn õi len cuớa xaợ họỹi, truỷ sồớ chờnh õổồỹc dồỡi
vóử sọỳ 374 Nguợ Haỡnh Sồn -aỡ Nụng
Quyóửn haỷn : Xờ nghióỷp chởu sổỷ thanh tra, kióứm tra
cuớa caùc cồ quan Nhaỡ nổồùc coù thỏứm quyóửn. ổồỹc quyóửn
tọỳ tuỷng, khióỳu naỷi trổồùc phaùp luỏỷt Nhaỡ nổồùc.
Nhaỡ xổồớng cồ sồớ vỏỷt chỏỳt õổồỹc xỏy dổỷng mồùi,
trang thióỳt bở õổồỹc nỏng cỏỳp vaỡ õi vaỡo saớn xuỏỳt quy mọ
hồn.
Truỷ sồớ mồùi : 374 Nghuợ Haỡnh Sồn
ióỷn thoaỷi : 0511. 953121
Fax

: 0511. 925986

Sau gaỡn 10nm hoaỷt õọỹng cuỡng vồùi sổỷ phaùt trióứn
vóử cồ sồớ vỏỷt chỏỳt kyợ thuỏỷt õọứi mồùi caùch quaớn lyù, lổỷc
lổồỹng cọng nhỏn cuợng dỏửn nỏng cao trỗnh õọỹ cuợng nhổ
tay nghóử. Do tờnh caỷnh tranh cuớa nóửn kinh tóỳ thở trổồỡng
nón cọng ty cuợng gỷp rỏỳt nhióửu
khoù khn vóử vọỳn vaỡ
tỗm õỏửu ra cho saớn phỏứm. Bũng nhổợng nọự lổỷc vaỡ
quyóỳt tỏm cuớa ban giaùm õọỳc cọng ty vồùi nhổợng kóỳ
hoaỷch cuỷ thóứ, cọng ty õaợ tỗm õổồỹc chọự õổùng cuớa mỗnh
trón thổồng trổồỡng. Nhổợng thaỡnh quaớ maỡ Xờ nghióỷp õaỷt
õổồỹc seợ laỡ cọỹt mọỳc quan troỹng õóứ cho õồn vở õaùnh giaù
6


Chun âãư thỉûc táûp täút nghiãûp
âụng thỉûc lỉûc ca mçnh v âãư ra hỉåïng phạt triãøn
trong thãú k XXI âáưy hỉïa hẻn v thạch thỉïc.
II. NHIÃÛM VỦ V QUƯN HẢN CA XÊ NGHIÃÛP
MAY XÚT KHÁØU
1. Nhiãûm vủ:
Xê nghiãûp may xút kháøu Gelimex trỉûc thüc cäng
ty âiãûn mạy miãưn Trung cọ nhiãûm vủ: Täø chỉïc sn
xút kinh doanh xút kháøu hng may màûc v gia cäng
dëch vủ cạc màût hng nhỉ “ạo så mi, qưn jean, kaki, ạo
Jacket, ạo giọ, qưn b cạc loải...” phủc vủ nhu cáưu
trong nỉåïc v xút kháøu nhàòm mang lải ngoải tãû cho
âáút nỉåïc.
Trỉûc tiãúp sn xút kinh doanh xút kháøu thỉûc
hiãûn cạc chãú âäü hảch toạn âënh mỉïc cọ tns qun l täø
chỉïc sn xút , sỉí dủng cọ hiãûu qu ti sn, tiãưn
väún, váût tỉ trang thiãút bë hng hoạ theo âụng chãú âäü
v lût phạp Nh nỉåïc qui âënh.
Xê nghiãûp cn cọ nhiãûm vủ âo tảo bäưi dỉåỵng
tay nghãư nghiãûp vủ cho cạn bäü lm cäng tạc chun män
qun l v sỉí dủng CBCNV ca Xê nghiãûp theo âụng chãú
âäü Nh nỉåïc bäü thỉång mải v cäng ty qui âënh.
2. Ngoi ra Xê nghiãûp cn cọ nhỉỵng quưn
hản :
Âỉåüc ch âäüng trong giao dëch, âm phạn, k kãút
thỉûc hiãûn håüp âäưng mua bạn, håüp âäưng liãn kãút liãn
doanh. Håüp tạc âáưu tỉ sn xút kinh doanh våïi mi täø
chỉïc kinh tãú trong v ngoi nỉåïc theo âụng phạp lût
qui âënh. Xê nghiãûp may xút kháøu âỉåüc sỉí dủng con
dáúu riãng theo quút âënh ca Nh nỉåïc v âỉåüc måí
ti khon giao dëch våïi ngán hng.
Kinh doanh theo âụng ngnh nghãư âàng k, cng cäú
xáy dỉûng v phạt triãøn doanh nghiãûp âáøy mảnh sn
xút phạt triãøn bo vãû mäi trỉåìng, giỉỵ gçn an ninh
chênh trë v tráût tỉû an ton x häüi.
III. TÄØ CHỈÏC BÄÜ MẠY QUN L V TỌC KÃÚ TOẠN
TẢI XÊ NGHIÃÛP MAY XÚT KHÁØU
1. Så âäư täø chỉïc bäü mạy qun l ca Xê
nghiãûp :
7


Chun âãư thỉûc táûp täút nghiãûp

GIẠM ÂÄÚC
P.Ï GIẠM
ÂÄÚC

Phng
KHXK - XNK

Phng
K thût

Täø cå
Täø càõt
Chi chụ :
âiãûn

Phng
Kãú toạn

Phng
Sn xút

Phng
Täø chỉïc

Täø may

Täø hon

Täø KCS

Quan hãû trỉûc tuún
thnh tham mỉu

Quan hãû chỉïc nàng
2. Chỉïc nàng, nhiãûm vủ v quưn hản ca
cạc phng ban
a. Giạm âäúc - Phọ giạm âäúc
- Giạm âäúc : L ngỉåìi âỉïng âáưu Xê nghiãûp cọ
trạch nhiãûm täø chỉïc hoảt âäüng kinh doanh ca âån vë,
âải diãûn cho mi nghéa vủ, quưn låüi ca Xê nghiãûp
trỉåïc phạp lût cạc cå quan qun l Nh nỉåïc v våïi
cäng ty ch qun cáúp trãn.
- Phọ giạm âäúc: L ngỉåìi häù tråü cho giạm âäúc,
trỉûc tiãúp gii quút cạc cäng viãûc trong pháưn hnh m
giạm âäúc u quưn.
b. Cạc phng ban:
Cạc phng ban ca Xê nghiãûp âỉåüc täø chỉïc theo
kiãøu trỉûc tuún chỉïc nàng, cạc phng ban cọ chỉïc
nàng lm tham mỉu cho giạm âäúc trong phảm vi chun
män ca mçnh.
-Phng täø chỉïc - hnh chênh:
Tham mỉu cho giạm âäúc sàõp xãúp cå cáúu bäü mạy
qun l, tuøn dủng nhán sỉû v phán bäø lao âäüng håüp
l. Ngoi ra cn xáy dỉûng kãú hoảch âo tảo, âỉa ra cạc
chênh sạch khen thỉåíng, k lût lỉång bäøng...
8


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Lỏỷp phổồng aùn quaớn lyù lao õọỹng tióửn lổồng, lổu
trổợ caùc loaỷi họử sồ cọng nhỏn, vn thổ...
- Phoỡng kóỳ toaùn :
Thổỷc hióỷn chổùc nng kióứm tra quaớn lyù taỡi chờnh
cuớa õồn vở : lỏỷp caùc kóỳ hoaỷch taỡi chờnh daỡi haỷn. Haỷch
toaùn toaỡn bọỹ caùc nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh trong kyỡ
kóỳt hồỹp vồùi phoỡng kóỳ hoaỷch xỏy dổỷng õởnh quaớn lyù
nguyón lióỷu vaỡ thaỡnh phỏứm.
- Phoỡng KHXD- XNK
Xỏy dổỷng kóỳ hoaỷch xsx õởnh mổùc khỏỳu hao dổỷa
trón thọng sọỳ, chố sọỳ do bọỹ phỏỷn kyợ thuỏỷt tờnh toaùn.
Soaỷn thaớo hồỹp õọửng gia cọng. Thổỷc hióỷn caùc hồỹp
õọửng xuỏỳt nhỏỷp khỏứu caùc nguyón lióỷu thaỡnh phỏứm.
Nừm bừt kởp thồỡi thở hióỳu vaỡ tióu duỡng tham mổu cho
laợnh õaỷo vóử thở trổồỡng cuớa caùc vỏỳn õóử lión quan õóỳn
hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh.
- Phoỡng kyợ thuỏỷt :
Thióỳt kóỳ mỏựu, may mỏựu xỏy dổỷng quy trỗnh cọng
nghóỷ tờnh toaùn caùc thọng sọỳ theo yóu cỏửu cuớa
khaùchhaỡng, xỏy dổỷng õồn giaù tióửn lổồng saớn phỏứm thọng
qua thồỡi gian hao phờ.
-Phoỡng saớn xuỏỳt :
Phuỷ traùch laỡ ngổồỡi quaớn õọỳc coù traùch nhióỷm kióứm
tra, giaùm saùt tỗnh hỗnh saớn xuỏỳt chung, xaùc õởnh vaỡ theo
doợi caùc õởnh mổùc tióu hao nguyón vỏỷt lióỷu cho saớn phỏứm
xuỏỳt khỏứu, bọỹ phỏỷn saớn xuỏỳt gọửm 5 tọứ sau:
+ Tọứ Cồ õióỷn:
Thổỷc hióỷn nhióỷm vuỷ sổớa chổợa, baớo quaớn maùy
moùc thióỳt bở õaùp ổùng kởp thồỡi saớn xuỏỳt , thổồỡng xuyón
kióứm tra hóỷ thọỳng õióỷ õaớm baớo an toaỡn cho cọng nhỏn
saớn xuỏỳt.
+ Tọứ cừt:
Dổỷa trón sồ õọử thọng sọỳ kyợ thuỏỷt do phoỡng nghióỷp
vuỷ cung cỏỳp tióỳn haỡnh phỏn loaỷi baùn thaỡnh phỏứm hổ
hoớng loaỷi boớ trổồùc khi cừt theo sồ õọử rỏỷp cuớa bọỹ phỏỷn
kyợ thuỏỷt giao.
+ Tọứ may:
9


Chun âãư thỉûc táûp täút nghiãûp
Thỉûc hiãûn cạc cäng âoản may âãø hon thnh sn
pháøm.
+ Täø KCS :
Thỉûc hiãûn cạc chỉïc nàng kiãøm tra cháút lỉåüng
sn pháøm do cạc täø may thỉûc hiãûn. Kiãøm tra dáy
chuưn cäng âoản trãn bạn thnh pháøm, nãúu phạt hiãûn
nhỉỵng sn pháøm khäng âảt tiãu chøn, tiãún hnh sỉía
chỉỵa, tại chãú âãø âm bo dáy chuưn sn pháøm âãưu
âảt cháút lỉåüng.
+ Täø hon thnh:
Cọ chỉïc nàng nháûn sn pháøm â qua kiãøm tra
cháút lỉåüng lm vãû sën cäng nghiãûp: bao bç, âọng thng
theo quy cạch chøn.
* Ngoi ra cn cạc bäü pháûn nhỉ âåìi säúng y tãú...
IV. CÅ CÁÚU TÄØ CHỈÏC BÄÜ MẠY KÃÚ TOẠN :
KÃÚ TOẠN
TRỈÅÍNG

Kãú
toạn
täøng
håüp

Kãú
toạn
thanh
toạn

Kãú
toạn
täøng
håüp

Kãú
toạn
tiãưn
lỉång

Ghi chụ :

Kãú
toạn
váût
tỉ

Kãú
toạn
thnh
pháøm

Th
kho

Th
qu

Quan hãû trỉûc tuún

Quan hãû tham mỉu
Nháûn xẹt:
Nhçn vo så âäư trãn ta tháúy cå cáúu täø chỉïc bäü
mạy kãú toạn âỉåüc xáy dỉûng kãút håüp trỉûc tuún våïi
tham mỉu chỉïc nàng. Mi cäng viãûc, quưn hản, trạch
nhiãûm âỉåüc giao phọ r rng củ thãø, trạnh âỉåüc trng
nhán viãn trong cäng tạc v âån gin hoạ viãûc âo tảo,
phạt huy nhỉỵng nàng lỉûc täúi ỉu ca mäùi bäü pháûn.
2. Chỉïc nàng, nhiãûm vủ ca cạc bäü pháûn:
- Kãú toạn trỉåíng
Cọ chỉïc nàng giụp ban giạm âäúc täø chỉïc cäng tạc
kãú toạn, thäúng kã thäng tin kinh tãú v hảch toạn kinh tãú,
l ngỉåìi phủ trạch chung âiãưu hnh cäng tạc kãú toạn,
qun l ti chênh, âãư xút tham mỉu våïi giạm âäúc vãư
10


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
caùc qui õởnh phuỡ hồỹp vồùi caùc hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh
doanh vaỡ quaớn lyù taỡi saớn, cồ sồớ vỏỷt chỏỳt, tióửn vọỳn, ghi
sọứ lỏỷp baùo caùo, quyóỳt toaùn, kởp thồỡi cung cỏỳp taỡi lióỷu,
sọỳ lióỷu cỏửn thióỳy phuỷc vuỷ cho cọng taùc kóỳ toaùn.
- Kóỳ toaùn tọứng hồỹp :
Tọứng hồỹp caùc nghióỷp vuỷ phaùt sinh nhổ nhỏỷp haỡng,
xuỏỳt haỡng, theo doợi tỗnh hỗnh bióỳn õọỹng taỡi saớn cọỳ õởnh,
tọứng hồỹp vaỡ phỏn bọứ chi phờ õóứ tờnh giaù thaỡnh saớn
phỏứm, kióứm tra thổỷc hióỷn chóỳ õọỹ quaớn lyù taỡi chờnh,
baớo quaớn lổu trổợ chổùng tổỡ vaỡ họử sồ coù lión quan, cung
cỏỳp taỡi lióỷu cho bọỹ phỏỷn cỏỳp trón, tọứng hồỹp sọỳ lióỷu
vaỡ baùo caùo quyóỳt toaùn.
- Kóỳ toaùn thanh toaùn:
Phaớn aùnh chờnh xaùc, trung thổỷc, õỏửy õuớ caùc khoaớn
thanh toaùn phaùt sinh taỷi Xờ nghióỷp, tỗnh hỗnh tióửn mỷt,
tióửn gổới ngỏn haỡng cuớa cọng ty, coù nhióỷm vuỷ thanh toaùn
vồùi khaùch haỡng, thanh toaùn vồùi ngỏn haỡng vaỡ Nhaỡ nổồùc.
- Kóỳ toaùn tióửn lổồng:
Cn cổù vaỡo caùc chổùng tổỡ nhổ: baớng chỏỳm cọng,
phióỳu nghố hổồớng BHXH, kóỳ toaùn coù nhióỷm vuỷ tờnh
lổồng vaỡ caùc khoaớn phuỷ cỏỳp khaùc, trồỹ cỏỳp vaỡ tióửn
thổồớng traớ cho ngổồỡi lao õọỹng.
- Kóỳ toaùn vỏỷt tổ:
Theo doợi tỗnh hỗnh nhỏỷp xuỏỳt, tọửn kho nguyón vỏỷt
lióỷu, phuỷ tuỡng thay thóỳ, cọng cuỷ lao õọỹng nhoớ.
-Kóỳ toaùn thaỡnh phỏứm:
Theo doợi vióỷc tióu thuỷ thaỡnh phỏứm, mồớ sọứ theo doợi
caùc hồỹp õọửng cuớa khaùch haỡng, cuọỳi thaùng lỏỷp baùo caùo
xuỏỳt theo hồỹp õọửng. Mồớ sọứ chi tióỳt theo doợi vióỷc nhỏỷp
xuỏỳt ỏỳn chố.
- Thuớ kho:
Coù nhióỷm vuỷ theo doợi tỗnh hỗnh bióỳn õọỹng cuớa
nguyón vỏỷt lióỷu, thaỡnh phỏứm vaỡ ghi cheùp phaớn aùnh trung
thổỷc tỗnh hỗnh bióỳn õọỹng trón vaỡo caùc sọứ coù lión quan.
- Thuớ quyợ:
Quaớn lyù caùc khoaớn chi tióửn mỷt, lón caùc sọứ saùch
cỏửn thióỳt nhổ sọứ quyợ ...
11


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
3. Hỗnh thổùc kóỳ toaùn aùp duỷng:
óứ thờch hồỹp cho tỗnh hỗnh kinh doanh cuớa õồn vở
mỗnh, xờ nghióỷp aùp duỷng hỗnh thổùc kóỳ toaùn Chổùng tổỡ
ghi sọứ
Sồ õọử luỏn chuyóứn chổùng tổỡ:
Sọứ
quyợ

Chổùng tổỡ
gọỳc
Baớng tọứng
hồỹp chổùng
tổỡ
Sọứ õng kyù
chổùng tổỡ
ghi sọứ

Sọứ, theớ chi
tióỳt

Chổùng tổỡ
ghi sọứ
Sọứ caùi

Baớng tọứng
hồỹp chi
tióỳt

Baớng cỏn
õọỳi taỡi
khoaớn
Baùo caùo
kóỳ toaùn

Ghi chuù

Ghi haỡng ngaỡy
Ghi cuọỳi thaỡng hoỷc õởnh kyỡ
Ghi cuọỳi quyù, nm
ọỳi chióỳu kióứm tra

3. Trỗnh tổỷ luỏn chuyóứn chổùng tổỡ:
Haỡng ngaỡy hoỷc õởnh kyỡ (tổỡ 5 õóỳn 10ngaỡy), kóỳ
toaùn caùc phỏửn haỡnh cn cổù vaỡo chổùng tổỡ gọỳc õóứ kióứm
tra lỏỷp baớng chổùng tổỡ gọỳc õóứ lỏỷp chổùng tổỡ ghi sọứ.
Chổùng tổỡ ghi sọứ coù thóứ lỏỷp cho mọỹt chổùng tổỡ gọỳc
hoỷc nhióửu chổùng tổỡ gọỳc coù nọỹi dung kinh tóỳ giọỳng
nhau.
12


Chun âãư thỉûc táûp täút nghiãûp
Âäúi våïi cạc chỉïng tỉì cọ säø chi tiãút thç càn cỉï
vo chỉïng tỉì gäúc láûp bng täøng håüp chỉïng tỉì gäúc
ghi vo säø chi tiãút cọ liãn quan.
Âãún cúi thạng, säú liãûu chỉïng tỉì ghi säø s
âỉåüc ghi vo säø cại cạc tikhon. Tỉì âáy, cäüng säø cại
tênh ra säú dỉ, säú phạt sinh trong thạng ca tỉìng ti
khon, láúy kãút qu láûp bng cán âäúi ti khon.
Cúi qu âäúi chiãúu kiãøm tra âm bo sỉû khåïp,
âụng giỉỵa säø cại, bng cán âäúi ti khon, bng täøng
håüp chi tiãút räưi láûp bng täøng kãút ti sn v bạo cạo
kãú toạn khạc cọ liãn quan theo chãú âäü qui âënh.
Táút c cạc bạo cạo âãưu gỉíi vãư cäng ty ch qun.

PHÁƯN II: TÇNH HÇNH THỈÛC TÃÚ VÃƯ KÃÚ TOẠN TSCÂ
TẢI XÊ NGHIÃÛP MAY XÚT KHÁØU
I. NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ CHUNG
NGHIÃÛP MAY XÚT KHÁØU

VÃƯ

TSCÂ

TẢI1. Khại niãûm TSCÂ: TSCÂ l nhỉỵng tỉ liãûu lao
âäüng ch úu v cạc ti sn khạc cọ giạ trë låïn v thåìi
gian sỉí dủng di theo qui âënh trong chãú âäü qun l
TSCÂ hiãûn hnh.
2. Tiãu chøn nháûn biãút TSCÂ: Theo chãú âäü
qun l sỉí dủng v trêch kháúu hao TSCÂ ban hnh theo
13


Chun âãư thỉûc táûp täút nghiãûp
quút âënh säú 166/1999/QÂ-BTC ngy 30/12/1999 ca Bäü
trỉåíng Bäü ti chênh tiãu chøn vãư giạ trë v thåìi gian
sỉí dủng ca TSCÂ hiãûn nay l:
- Cọ giạ trë tỉì 5 triãûu tråí lãn
- Cọ thåìi gian sỉí dủng tỉì 1 nàm tråí lãn
Tuy nhiãn do âiãưu kiãûn sn xút ca tỉìng ngnh, do
cạc bäü pháûn ch qun khi cọ sỉû tho thûn cho phẹp
ca Bäü ti chênh cọ thãø quút âënh mäüt säú loải ti
sn khäng häüi â 1 trong 2 tiãu chøn trãn l TSCÂ âãø âạp
ỉïng u cáưu qun l sn xút ca ngnh.
3. Âàûc âiãøm ca TSCÂ: TSCÂ dng vo sn xút
kinh doanh thç bë hao mn dáưn qua thåìi gian sỉí dủng lm
cho giạ trë thỉûc tãú ca chụng ngy cng gim, giạ trë
hao mn TSCÂ âỉåüc tênh vo chi phê sn xút kinh doanh
v âỉåüc lỉu giỉỵ dỉåïi dảng väún kháúu hao. Säú väún
kháúu hao sau ny âỉåüc sỉí dủng.
4. Phán loải v âạnh giạ TSCÂ:
4.1. Phán loải: Nãúu càn cỉï vo hçnh thại hiãûn
hỉỵu v kãút cáúu thç TSCÂ âỉåüc phán thnh: TSCÂ hỉỵu
hçnh & TSCÂ vä hçnh.
+ Phán loải theo hçnh thại biãøu hiãûn:
+ Phán loải theo quưn såí hỉỵu
+ Phán loải theo ngun giạ hçnh thnh
+ Phán loải theo cäng dủng.
Tải Xê nghiãûp may xút kháøu, TSCÂ âỉåüc phán
thnh ngun giạ hçnh thnh v theo kãút cáúu:
* Phán loải theo ngun giạ hçnh thnh :
Âáưu nàm 2003

Cúi nàm 2003

+ TSCÂ cáúp trãn
cáúp

2.395.000.000

2.660.200.000

+ TSCÂ tỉû bäø
sung

0

0

+ TSCÂ vay väún

1.248.000.000

1.763.748.865

Cäüng

3.643.000.000

4.423.948.865

* Phán loải theo kãút cáúu:
14


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp

ỏửu nm 2003

Cuọỳi nm 2003

Nhaỡ cổớa

2.160.000.000

2.296.700.000

MMTB

1.400.000.000

2.047.248.965

83.000.000

83.000.000

3.643.000.000

4.423.948.865

Phổồng tióỷn vỏỷn
taới
Cọỹng

4.2. aùnh giaù TSC:
- aùnh giaù TSC laỡ bióứu hióỷn TSC bũng tióửn theo
nhổợng nguyón từc nhỏỳt õởnh, xuỏỳt phaùt tổỡ õỷc
õióứm vaỡ yóu cỏửu quaớn lyù trong hoaỷt õọỹng saớn
xuỏỳt kinh doanh. TSC õổồỹc õaùnh giaù theo nguyón
giaù vaỡ giaù trở coỡn laỷi cuớa chuùng.
- Nguyón giaù TSC laỡ toaỡn bọỹ chi phờ thổỷc tóỳ õaợ
chi ra õóứ coù TSC cho tồùi khi õổa vaỡo TSC õi vaỡo
hoaỷt õọỹng bỗnh thổồỡng.
- Nguyón giaù TSC chờnh laỡ giaù trở thổỷc tóỳ gọửm
caùc chi phờ õóứ õổồỹc TSC õoù tuyỡ theo trổồỡng
hồỹp tng TSC nguyón giaù TSC õổồỹc xaùc õởnh
khaùc nhau.
Nguyón giaù TSC õổồỹc xaùc õởnh trong caùc trổồỡng
hồỹp sau:
+ Lừp õỷt thóm
+ Nỏng cỏỳp TSC õaợ coù
+ Thaùo bồùt 1 hoỷc mọỹt sọỳ bọỹ phỏỷn TSC õaợ
coù
+ aùnh giaù laỷi TSC
* Nguyón giaù TSC hổợu hỗnh:
+ Nguyón giaù TSC hổợu hỗnh:
Nguyón
Chi phờ
Chi phờ
Giaù mua
chi phờ
giaù TSC
vỏỷn
lừp õỷt
Thuóỳ
= (khọng +
+
+ trổồùc +
do mua
chuyóứn
vỏỷn
NK
thuóỳ)
baỷ
sừm
bọỳ dồợ
haỡnh

-

Giaớm
giaùù

* Nguyón giaù TSC do mua sừm:
15


Chun âãư thỉûc táûp täút nghiãûp
Giạ trë trãn
Ngun giạ
Chi phê liãn
= biãn bn bn +
TSCÂ
quan (nãúu cọ)
giao

* Ngun giạ TSCÂ nháûn liãn doanh:
Ngun giạ âỉåüc xạc âënh trãn väún gọp m âäi bãn
sỉí dủng
* Ngun giạ TSCÂ vä hçnh l täøng chi phê thỉûc tãú
liãn quan âãún TSCÂ vä hçnh
+ Ngun giạ TSCÂ th ti chênh
Ngun giạ

=

Giạ mua

+

Chi phê liãn
quan (nãúu cọ)

-

Säú hao mn
lu kãú

* Giạ cn lải:
Giạ trë cn
lải ca
=
TSCÂ

Ngun giạ
TSCÂ

II. KÃÚ TOẠN TSCÂTẢI XÊ NGHIÃÛP MAY XÚT KHÁØU
KELIMEX
Trong âiãưu kiãûn Xê nghiãûp måïi thnh láûp trong thåìi
gian ngàõn v chỉa cọ nghéa vủ thanh l, nhỉåüng bạn
TSCÂ thỉûc tãú phạt sinh hay nọi cạch khạc l TSCÂ âãưu
måïi trang thiãút v âang hoảt âäüng hiãûu qu nãn åí pháưn
ny sem chè trçnh by kãú toạn tàng TSCÂ.
1. Hảch toạn tàng STCÂ :
1.1. Chỉïng tỉì th tủc hảch toạn tàng TSCÂ
häư så gäưm:
- Håüp âäưng mua bạn TSCÂ
- Hoạ âån thú GTGT vãư viãûc mua TSCÂ
- Biãn bn giao nháûn TSCÂ
- Cạc chỉïng tỉì khạc liãn quan (nãúu cọ)
1.2. Säø sạch kãú toạn sỉí dủng :
Càn cỉï häư så trãn kãú toạn TSCÂ tiãún hnh måí säø
theo di TSCÂ táút c häư så TSCÂ nọi trãn thnh láûp 1 bäü
lỉu tải phng kãú toạn Xê nghiãûp. Cạc bäü pháûn sỉí
dủng khäng lỉu trỉỵ.

16


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
+ Gọửm caùc họử sồ nhổ sau: Chổùng tổỡ ghi sọứ, sọứ
caùi. Caùc taỡi khoaớn sọứ caùi TK 211,213, 2413.
Sau õỏy laỡ vờ duỷ cuỷ thóứ vóử kóỳ toaùn chi tióỳt tng
TSC hổợu hỗnh taỷi Xờ ghióỷp may xuỏỳt khỏứu.
Cọng ty ióỷnmaùy Mióửn Trung
Xờ nghióỷp may xuỏỳt khỏứu

BIN BAN GIAO

Mỏựu sọỳ 01-TSC
Ban haỡnh theo Q sọỳ
186TC/CKT
Ngaỡy 14/3/1995 cuớa Bọỹ Taỡi
chờnh TSC
NHN

Cn cổù Quyóỳt õởnh sọỳ ........... ngaỡy

thaùng 1 nm 2003

Sọỳ : 01
Nồỹ :
Coù :

Ban giao nhỏỷn TSC
ng : Nguyóựn Hoaỡ
khỏứu - D bón giao

Chổùc vuỷ: Giaùm õọỳc XN may xuỏỳt

ng : Nguyóựn Vn An
- D bón nhỏỷn

Chổùc vuỷ: P. Giaùm õọỳc cồ khờ Gia Lỏm

ng

Chổùc vuỷ: Laùi xe

: Vuợ Xuỏn Duợng

ởa õióứm giao nhỏỷn TSC : Taỷi cọng ty cồ khờ Gia Lỏm
VT: õọửng
Nm
Tón, kyù
õổa
hióỷu
Nổồù Nm
Sọỳ
vaỡo
quy
c saớn saớn
hióỷu
sổớ
caùch
xuỏỳt xuỏỳt
duỷn
TSC
g
Maùy
sang
chố

-

Vióỷt 2000 2002
Nam

Tờnh nguyón giaù
TSC

Hao moỡn
TSC

Dióỷn
Taỡi
Chi
tờch
Nguy Tyớ
Sọỳ lióỷu
thióỳt Giaù phờ
ón
lóỷ
õaợ keỡm
vỏỷn
kóỳ mua
giaù hao khỏỳ theo
chuyớ
TSC moỡn u hao
en
-

6.843 500 7.343

12

-

-

Duỷng cuỷ phuỷ tuỡng keỡm theo:
STT

Tón quy caùch

Thuớ trổồớng õồn vở
Ngổồỡi giao
(Kyù hoỹ tón, õoùng dỏỳu)
(Kyù hoỹ tón)

VT

Sọỳ lổồỹng

Phuỷ traùch kóỳ toaùn
(Kyù hoỹ tón)

Giaù trở

Ngổồỡi nhỏỷn
(Kyù hoỹ tón)

2. Kóỳ toaùn tọứng hồỹp TSC:
2.1. Taỡi khoaớn sổớ duỷng :
17


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
* TK 211 < taỡi saớn cọỳ õởnh hổợu hỗnh>
+ Cọng cuỷ: Taỡi khoaớn naỡy phaớn aùnh giaù trở hióỷn coù
vaỡ tỗnh hỗnh tng giaớm TSC hổợu hỗnh cuớa xờ nghióỷp theo
nguyón giaù.
+ Kóỳt cỏỳu:
TK 211 - TSC hổợu hỗnh

Nồỹ

Coù

- Nguyón giaù TSC hổợu hỗnh - Nguyón giaù TSC hổợu hỗnh
tng
giaớm
do : TSC tng

do : TSC giaớm

Nhaỡ nổồùc cỏỳp, cỏỳp trón Thanh lyù nhổồỹng baùn
cỏỳp
- Giaớm nguyón giaù TSC hổợu
- Tng nguyón giaù TSC hổợu hỗnh
hỗnh
- ióửu chốnh giaớm
- ióửu chốnh õaùnh giaù laỷi
SD: Nguyón giaù TSC hổợu hỗnh hióỷn coù taỷi õồn vở
+ TK 211 - TSC hổợu hỗnh coù 6 taỡi khoaớn cỏỳp 2
- 2111

: nhaỡ cổớa, vỏỷt kióỳn truùc

- 2112

: maùy moùc,thióỳt bở

- 2113

: phổồng tióỷn vỏỷn taới truyóửn dỏựn

- 2114

: thióỳt bở, duỷng cuỷ quaớn

- 2115
phỏứm
- 2116

: cỏy lỏu nm, suùc vỏỷt laỡm vióỷc vaỡ cho saớn
: taỡi saớn cọỳ õởnh khaùc

* TK 411 < Nguọửn vọỳn kinh doanh >
+ Cọng duỷng: Taỡi khoaớn naỡy duỡng õóứ theo doợi
nguọửn vọỳn kinh doanh hióỷn coù vaỡ tỗnh hỗnh tng giaớm
nguọửn vọỳn kinh doanh taỷi Xờ nghióỷp.

18


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
+ Kóỳt cỏỳu:
TK 411 - Nguọửn vọỳn kinh
Nồỹ
doanh
- Nguọửn vọỳn kinh doanh - Nguọửn vọỳn
giaớm do: Traớ vọỳn cho NSNN, tng do: õổồỹc
cho cỏỳp trón, cho cọứ õọng
cỏỳp trón cỏỳp.
bón tham gia, cọứ

Coù
kinh doanh
NSNN cỏỳp,
ổồỹc caùc
õọng goùp.

- Nguọửn vọỳn kinh doanh
tng do bọứ sung tổỡ kóỳt quaớ
kinh doanh, phaùt haỡnh tờn
phióỳu
SD: Nguọửn vọỳn kinh doanh hióỷn coù
+ Taỡi khoaớn 411 < Nguọửn vọỳn õỏửu tổ xỏy dổỷng cồ
baớn >
Cọng duỷng: taỡi khoaớn naỡy duỡng õóứ theo doợi nguọửn
vọỳn õỏửu tổ xỏy dổỷng cồ baớn hióỷn coù vaỡ trung bỗnh tng
giaớm nguọửn vọỳn õỏửu tổ xỏy dổỷng cồ baớn taỷi Xờ
nghióỷp.
* Caùc taỡi khoaớn khaùc coù lión quan nhổ:
TK 336 : phaới traớ nọỹi bọỹ
TK 342 : vay daỡi haỷn
2.2. Phổồng phaùp haỷch toaùn TSC:
- TSC taỷi Xờ nghióỷp tng chuớ yóỳu laỡ õổồỹc cỏỳp
trón cỏỳp vaỡ do mua sừm bũng nguọửn vọỳn vay daỡi haỷn.
TK
111,112,331,141,34
1

TK 211
1a: Mua TSC

(giaù thanh toaùn) (Nguyón giaù)
TK 133
ọửng
thồỡi
TK 411

Thuóỳ GTGT õỏửu vaỡo
TK
441,414,431
1b: Ghi tng nguọửn vọỳn kinh
doanh

Taỷi Xờ nghióỷp haỷch toaùn haỡng tọửn kho theo phổồng
phaùp kó khai thổồỡng xuyón. Nọỹp thuóỳ GTGT theo phổồng
19


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
phaùp khỏỳu trổỡ. Phổồng phaùp haỷch toaùn mọỹt sọỳ nhióỷm
vuỷ lión quan õóỳn TSC sau:
+ Trờch mọỹt sọỳ nhióỷm vuỷ trong nm 2003.
Nghióỷp vuỷ 1:
Theo bión baớn giao nhỏỷn sọỳ 01 ngaỡy 20/01/2003
Xờ nghióỷp mua maùy sang chố bọứ sung bũng nguọửn
vọỳn vay daỡi haỷn ngỏn haỡng .
Hoaù õồn GTGt sọỳ 68 cuớa cọng ty cồ khờ Gia Lỏm.
Giaùmua chổa thuóỳ
Thuóỳ GTGT

: 6.843.000õ

: 648.300õ

Chi phờ lừp õỷt chaỷy thổớ : 500.000õ phióỳu chi sọỳ
21 ngaỡy 20/01/2003.
Taỡi saớn õổa vaỡo sổớ duỷng. Tyớ lóỷ khỏỳu hao 12% nm.
Nghióỷp vuỷ 2: Ngaỡy 27/3/2003 nhỏỷn mọỹt sọỳ thióỳt
bở phuỷc vuỷ saớn xuỏỳt do cỏỳp trón gọửm:
Maùy cừt õỏửu baỡn

: 1 caùi

Maùy cừt cỏửm tay

: 1 bọỹ

Maùy cừt kansai

: 1 bọỹ

Maùy siling

: 1 bọỹ

Tọứng giaù trở theo bión baớn baỡn giao sọỳ 06
129.300.000õ

:

Chi phờ lừp õỷt vỏỷn chuyóứn phióỳu chi sọỳ 25 ngaỡy
25/3/2003: 3.200.000õ
aợ nghióỷm thu bión baớn sọỳ 02 ngaỡy 25/03/2003 õổa
vaỡo sổớ duỷng ngay.
Nghióỷp vuỷ 3: Mua nhỏỷp khaớu MMTB gọửm :
Maùy thuỡa khuy Jucky LBH 7810 (1 bọỹ) giaù mua
:25.747.2 USD
Maùy õờnh nuùt Jucky 373 1 bọỹ giaù mua
3.886.2 USD

:

Maùy õaùnh boỹ Jucky LK
1.766.0 USD

:

1 bọỹgiaù mua

aợ traớ tióửn cho ngổồỡi baùn bũng vọỳn vay daỡi haỷn
Ngỏn haỡng theo giỏỳy baùo nồỹ sọỳ 07 ngaỡy 25/5/2003.
20


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Tyớ giaù giao dởch Ngỏn haỡngngaỡy 25/5/2003 laỡ 15.500
õọửng Vióỷt Nam/USD
Chi phờ lừp õỷt chaỷy thổớ

: 1.500.000 VN

Chi phờ vỏỷn chuyóứn bọỳc dồợ

: 2.000.000 VN

Caùc chi phờ õaợ traớ theo phióỳu chi sọỳ 47ngaỡy
25/5/2003.
Bióỳt thuóỳ nhỏỷp khỏứu theo tồỡ khai haới quan sọỳ 03
õaùnh thuóỳnhỏỷp khỏứu trón lọ haỡng laỡ 5%.
Thuóỳ GTGT theo hoaù õồn sọỳ 10 cuớa ngổồỡi baùn giao
cho thuóỳ suỏỳt10% giaù mua TSC õaợ õổa vaỡo sổớ duỷng
theo bión baớn nghióỷm thu sọỳ 03 ngaỡy 30/5/2003.
Nghióỷp vuỷ 4: Nhỏỷn nhaỡ xổồớng do cỏỳp trón cỏỳp
theo bión baớn giao nhỏỷn sọỳ 04 ngaỡy 16/7/2003 trở giaù
133.700.000õ. laỡm thuớ tuỷc nghióỷm thu vaỡ õổa vaỡo sổớ
duỷng ngaỡy 20/7/2003.
Nghióỷp vuỷ 5: Theo bión baớn nghióỷm thu sọỳ 05
ngaỡy 22/7/2003.
Mua maùy vi tờnh, maùy in õổa vaỡo sổớ duỷng bọỹ phỏỷn
quaớn lyù vồùi giaù mua chổa thuóỳ : 26.500.000
Hồn GTGT sọỳ 40 cuớa cọng ty Thổồng maỷi ổùc Minh
vồùi thuóỳ suỏỳt 10%
Tọứng giaù thanhtoaùn

: 29.150.000õ

Taỡi saớn õổồỹc mua bũng nguọửn vọỳn vay daỡi haỷn
ngỏn haỡng theo giỏỳy baùo nồỹ ngỏn haỡng sọỳ 66 gaỡy
21/7/2003. Chi phờ lừp õỷt 350.000õ bũng tióửn mỷt theo
phióỳu chi sọỳ 58 ngaỡy 02/1/2003.
* Cn cổù vaỡo caùc chổùngtổỡ caùc nghióỷp vuỷ trón kinh
tóỳ õởnh khoaớn nhổ sau:
Nghióỷp vuỷ 1:

Nồỹ TK 211
Nồỹ TK 133
Coù TK 341

Nghióỷp vuỷ 2:Nồỹ TK 211

Nghióỷp vuỷ 3: a

:

7.343.000õ
684.300õ
8.027.300õ
131.500.000õ

Coù TK 336

129.300.000õ

Coù TK 111

2.200.000õ

Nồỹ TK 211

511.537.985
21


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Coù TK 333 (3) 24.342.285

b.

Coù TK 111

350.000

Coù TK 341

786.845.700

Thuóỳ VAT haỡng nhỏỷp khỏứu khỏỳu trổỡ
Nồỹ TK 133

511.537.985

Coù TK 111
Nghióỷp vuỷ 4:

511.537.985

Nồỹ TK 211

133.700.000

Coù TK 336

133.700.000

Nghióỷp vuỷ 5 Nồỹ TK 211

26.850.000

Nồỹ TK 133

2.650.000

Coù TK 341

29.150.000

Coù TK 111

350.000

Nhỗn vaỡo caùc õởnh khoaớn trón ta thỏỳy nguyón giaù
TSC thuọỹc nguọửn vọỳn cỏỳp trón cỏỳp cho cỏỳp dổồùi. Kóỳ
toaùn õaợ ghi vaỡo taỡi khoaớn phaới traớ nọỹi bọỹ TK 336 maỡ
khọng ghi tng nguọửn vọỳn kinh doanh (TK 411). ióửu naỡy
em seợ nóu roợ phỏửn kióỳn nghở.
+ Cn cổù chổùng tổỡ trón kóỳ toaùn tióỳn haỡnh lỏỷp
chổùng tổỡ ghi sọứ nhổ sau:
CHặẽNG Tặè GHI Sỉ
Ngaỡy20/1/2003
VT: õọửng

Keỡm theo chổùng tổỡ gọỳc

TK

Dióựn giaới
Mua maùy sang
nguyón giaù TSC
Thuóỳ
VAT
khỏỳu trổỡ

Nồỹ

Sọỳ tióửn
Coù

Nồỹ

chố

211

7.343.000

õổồỹc

133

684.300
341

Tọứng thanh toaùn
Cọỹng

Sọỳ 16

x

x

Coù

8.027.30
0
8.027.300

8.027.30
0

22


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Ngổồỡi lỏỷp
nghióỷp

Kóỳ

toaùn

Xờ

(Kyù tón)
(Kyù tón)
+ Caùc nghióỷp vuỷ coỡn laỷi ghi chổùng tổỡ ghi sọứ nhổ
trón.
+ Tổỡ caùc chổùng tổỡ ghi sọứ trón kóỳ toaùn ghi vaỡo sọứ
õng kyù chổùng tổỡ ghi sọứ sau :

23


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Sỉ NG KYẽ CHặẽNG Tặè GHI Sỉ
Nm 2003
ồn vở :......................................................
VT : õọửng
Chổùng tổỡ ghi sọứ
Sọỳ
Sọỳ hióỷu
Ngaỡy thaùng
tióửn
nm
16
20/10/2003
8.027.300
24
27/01/2003
131.500.000
46
25/05/2003
5511.537.985
47
25/05/2003
45.529.130
60
16/07/2003
133.700.000
63
21/07/2003
29.150.000
64
21/07/2003
350.000
Cọỹng
859.794.415
Ngaỡy.....thaùng......nm 2003
Ngổồỡi ghi sọứ
Kóỳ toaùn XN
Thuớ
trổồớng õồn vở
(kyù, hoỹ tón)
(kyù, hoỹ tón)
(kyù
tón, õoỡng dỏỳu)
+ Tổỡ caùc chổùng tổỡ ghi sọứ, kóỳ toaùn cn cổù vaỡo õoù
õóứ ghi vaỡo Sọứ Caùi TK 211 nhổ sau :
Sỉ CAẽI
TK 211 - TSCHH
Nm 2003
Sọứ :.......................................
ồn vở :................................
VT : 1000 õọửng
Ngaỡ
y
thaù
ng
ghi
sọứ

01/0
1
27/0
1
27/0
1

Chổùng tổỡ
ghi sọứ
Sọ

Ngaỡy
hió
thaùng
ỷu

16
24

20/01
27/01

Dióựn giaới

Sọỳ dổ õỏửu thaùng
Mua maùy Sano
TSC
cỏỳp
trón
cỏỳp
Chi phờ lừp õỷt
chaỷy thổớ
Cọỹng phaùt sinh
Sọỳ dổ cuọỳi kyỡ

Sọỳ
hióỷu
TK
õọỳi
ổùng

341
336
111

Sọỳ tióửn
Nồỹ

3.643.00
0
7.343
129.300
2.200

Coù

Taỡi khoaớn cỏỳp 2
TK2112
Nồỹ
Coù

TK2113
Nồỹ
Coù

7.343
129.30
0
2.200

138.84
3.781.8
43

Ngaỡy.....thaùng......nm 2003
24


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Ngổồỡi ghi sọứ
trổồớng õồn vở
(kyù, hoỹ tón)
tón, õoỡng dỏỳu)

Kóỳ toaùn XN

Thuớ

(kyù, hoỹ tón)

(kyù

3. Kóỳ toaùn tng giaớm TSC vọ hỗnh :
3.1. Taỡi khoaớn sổớ duỷng :
TK 213

TSC vọ hỗnh

TK 411

Nguọửn vọỳn kinh doanh

TK 441

Nguọửn vọỳn TXD

TK 431

Quyợ khen thổồớng, phuùc lồỹi

* Nghióỷp vuỷ 6: Xờ nghióỷp mua mọỹt phỏửn móửm
kóỳ toaùn vồùi sọỳ tióửn 6.000.000 õọửng, thuóỳ GTGT laỡ :
600.000õọửng. Taỡi saớn naỡy õaợ dổa vaỡo sổớ duỷng taỷi
phoỡng kóỳ toaùn vaỡ õổồỹc õỏửu tổ QTT õaợ traớ tióửn cho
ngổồỡi baùn bũng vọỳn vay daỡi haỷn ngỏn haỡng õổa vaỡo sổớ
duỷng ngaỡy 15/10/2003 - Bión baớn sọỳ 1.
ởnh khoaớn, ghi sọứ TSC :
Nồỹ TK 213

6.000.000

Nồỹ TK 133

600.000

Coù TK 341

6.600.000

Theo doợi nguọửn vọỳn, ghi :
Nồỹ TK 414
Coù TK 411

6.000.000
600.000
CHặẽNG Tặè GHI Sỉ
Ngaỡy 15/10/2003
Sọỳ 02
Keỡm theo chổùng tổỡ gọỳc
VT : õọửng

Dióựn giaới

Taỡi khoaớn
Nồỹ

Mua phỏửn móửm kóỳ
toaùn
Giaù mua
Thuóỳ GTGT

Sọỳ tióửn

Coù

Nồỹ

Coù

341

6.000.00
0
600.000

6.600.0

213
133

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x