Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ

Chun âãư täút nghiãûp
PHÁƯN I
NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ CÅ BN VÃƯ HẢCH TOẠN V PHÁN
TÊCH KÃÚT QU
THỦ TẢI DOANH NGHIÃÛP
I.>Hoảt âäüng tiãu thủ trong doanh nghiãûp thỉång
mải v nhiãûm vủ hảch toạn quạ trçnh tiãu thủ
1.>Cạc khại niãûm liãn quan
a.Khại niãûm vãư tiãu thủ sn pháøm
Tiãu thủ sn pháøm l quạ quạ trçnh thỉûc hiãûn giạ trë
v giạ trë sỉí dủng ca sn pháøm hng hoạ . Quạ trçnh tiãu
thủ chuøn tỉì hçnh thại hiãûn váût sang hçnh thại tiãưn tãû
v kãút thục mäüt vng ln chuøn väún.
b . Mäüt säú khại niãûm vãư phng thỉïc tiãu thủ
sn pháøm
b.1 Phỉång thỉïc tiãu thủ trỉûc tiãúp (nháûn hng)
L phỉång thỉïc giao hng cho ngỉåìi mua trỉûc tiãúp tải
kho hồûc cạc phán xỉåíng sn xút ca doanh nghiãûp .Sn
pháøm pháøm sau khi giao cho khạch hang âỉåüc coi l tiãu
thủ v quưn såí hỉíu nhỉỵng sn pháøm nay thüc vãư
ngỉåìi mua

b.2 Phỉång thỉïc tiãu thủ chuøn hng theo håüp âäưng
:
L phỉång thỉïc bãn bạn chuøn hng cho bãn mua theo
âiả âiãøm ghi trong håüp âäưng v säú hng chuøn âi ny
váùn thüc quưn såí hỉỵu ca doanh nghiãûp .Khi säú hng
ny âỉåüc ngỉåìi mua thanh toạn hồûc cháúp nháûn thanh
toạn thç säú hng âọ âỉåüc coi l tiãu thủ.
b.3
Phỉång thỉïc bn hng tr gọp: L phỉång thỉïc
bạn hng m khi giao hng cho ngỉåìi mua thç lỉåüng hng
âọ âỉåüc xạc âënh l tiãu thủ v ngỉåìi mua s thanh toạn
ngay láưn âáưu tải thåìi âiiãøm mua mäüt pháưn säú tiãưn phi
tr, pháưn cn lải tr dáưn nhiãưu k váư phi chëu mäüt li
xút nháút âënh .Thäng thỉåìng säú tiãưn tr åí cạc k bàòng
nhau trong âọ bao gäưm mäüt pháưn doanh thu gäúc v pháún
li tr cháûm.
b.4 Cạc trỉåìng håüp tiãu thủ khạc
+Âem sn pháøm âi biãúu tàûng : Cọ thãø biãúu tàûng trong
näüi bäü, cạc khạch hng ..
+ Sỉí dủng sn pháøm hng hoạ âãø thanh toạn tiãưn
lỉång ,tiãưn thỉåíng cho nhán viãn.
+Âem sn pháøm âäøi láúy váût tỉ, hng hoạ khạc hồûc
cung cáúp sn pháøm ,hng hoạ theo u cáưu ca Nh nỉåïc.

Trang 1


Chun âãư täút nghiãûp
c.> Khại niãûm vãư cạc chè tiãu phn ạnh doanh thu
+Doanh thu tiãu thủ : L täøng giạ trë sn pháøm hng họa
â cung ỉïng cho khạch hng.
+Chiãút kháúu thỉång mải : L khon chiãút kháúu m
doanh nghiãûp â gim trỉì hồûc â thanh toạn cho ngỉåìi
mua do viãûc ngỉåìi mua â mua hng (sn pháøm, hng
hoạ ) dëch vủ våïi khäúi lỉåüng låïn theo tho thûn vãư
chiãút kháúu thỉång mải â ghi trãn håüp âäưng kinh tãú mua
bạn hồûc cam kãút mua bạn hng .
+ Gim giạ hng bạn : L säú tiãưn ngỉåìi bạn gim trỉì
cho ngỉåìi mua trãn gêạ â tho thûn (ghi trãn hoạ âån ,håüp
âäưng kinh tãú ) do hng kẹm pháøm cháút ,khäng âụng quy


cạch chng loải, thåìi hản qui âënh trong håüp âäưng kinh
tãú .Hồûc ỉu âi khạch hng mua sn pháøm ca doanh
nghiãûp våïi khäúi lỉåüng låïn .
+Doanh thu hng bạn bë tr lải :L giạ trë tênh theo giạ
bạn â ghi säø ca säú sn pháøm, hng hoạ dëch vủ doanh
nghiãûp â tiãu thủ bë khạch hng tr lải do vi phảm cạc
diãưu kiãûn â cam kãút trong håüp âäưng kinh tãú nhỉ: hng
kẹm pháøm cháút, sai quy cạch chng loải .
+ Cạc loải thú gim trỉì doanh thu
-Thú xút kháøu , thú tiãu thủ âàût biãût, thú giạ
thë gia tàng theo phỉång phạp trỉûc tiãúp.
â >Khại niãûm vãư giạ väún hng bạn
L ton bäü cạc chi phê liãn quan trỉûc tiãúp âãún quạ trçnh
sn xút sn pháøm hng hoạ (dëch vủ) v chè phạt sinh
khi cạc quạ trçnh tiãu thủ sn pháøm.
e.> Khại niãûûm liãn quan âãún låüi nhûn
+ Låüi nhûn gäüp : L pháưn låüi nhûn cu doanh thu
thưn khi trỉì âi giạ väúïn hng bạn
LN gäüp =
Doanh thu thưn - Giạ väún hng bạn
+ Låüi nhûn hoảt âäüng tiãu thủ (låüi tỉïc ) : L pháưn
låüi nhûn sau khi trỉì âi chi phê bạn hng v qun ly ïdoanh
nghiãûp.
* Chi phê bạn hng : L nhỉỵng chi phê phạt sinh do cọ
liãn quan âãún hoảt âäüng tiãu thủ sn pháøm ,hng hoạ ,lao
vủ dëch vủ trong k nhỉ: tiãưn lỉång, trêch bo hiãøm x
häüi v cạc chi phê khạc bàòng tiãưn .
* Chi phê qun l doanh nghiãûp : L nhỉỵng khon
chi phê cọ liãn quan âãún ton bäü hoảt âäüng ca doanh
nghiãûp m khäng tạch riãng ra cho tỉìng hoảt âäüng ca
doanh nghiãûp chi phê qun l bao gäưm :Chi phê qun l kinh
doanh , qun l hnh chênh v chi phê chung khạc .

Trang 2


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
2> Vai troỡ ,yù nghộa cuớa hoaỷt õọỹng tióu thuỷ vaỡ caùc
nhỏn tọỳ lión quan õóỳn hoaỷt õọỹng tióu thuỷ trong
doanh nghióỷp
a>Vai troỡ yù nghộa cuớa hoaỷt õọỹng tióu thuỷ
a.1>Vai troỡ yù nghộa õọỳi vồùi doanh nghióỷp
-ọỳi vồùi mọỹt doanh nghióỷp tióu thuỷ coù vai troỡ quan
troỹng, mọỹt doanh nghióỷp muọỳn tọửn taỷi vaỡ phaùt trióứn
vổợng maỷnh thỗ hoaỷt õọỹng tióu thuỷ phaới maỷnh vaỡ luọn tỗm
phổồng hổùồng, hoaỷch õởnh chióỳn lổồỹc tióu thuỷ õuùng.
- Tióu thuỷ haỡng hoaù laỡ hoaỷt õọỹng tióu thuỷ chờnh cuớa
doanh nghióỷp do õoù coù yù nghộa rỏỳt lồùn õọỳi vồùi sổỷ tọửn taỷi
cuớa doanh nghióỷp maỡ õỷc bióỷt laỡ doanh nghióỷp thổồng
maỷi bồới tỏỳt caớ hoaỷt õọỹng cuớa doanh nghióỷp õóửu nhũm
tồùi muỷc õờch laỡ tờm kióỳm thở trổồỡng tióu thuỷ chờnh cuớa
haỡng hoaù , tióu thuỷ mồùi mang laỷi lồỹi nhuỏỷn chờnh cuớa doanh
nghióỷp .Coỡn õọỳi vồùi doanh nghióỷp saớn xuỏỳt thỗ tióu thuỷ
cuợng õoùng vai troỡ quan troỹng vỗ noù laỡ khỏu cuọỳi cuỡng cuớa
hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh do õoù coù tióu thuỷ mồùi thu
họửi vọỳn trong saớn xuỏỳt õem laỷi lồỹi nhuỏỷn ,vi vỏỷy mồùi coù
dióửu kióỷn mồớ rọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh .ọửng thồỡi thọng
qua hoaỷt õọỹng tióu thuỷ mồùi coù thóứ biót õổồỹc saớn phỏứm
cuớa mỗnh coù õổồỹc thở trổồỡng chỏỳp nhỏỷn hay khọng coù
nhổợng õióứm maỷnh õióứm yóỳu ra sao õóứ coù thóứ khừc phuỷc
vaỡ bióỳt õổồc mỷt haỡng nhổ thóỳ naỡo thỗ coù thóứ õaùp ổùng
nhu cỏửu thở trổồỡng.
-Tỏỳt nhión trong õióửu kióỷn caỷnh tranh cuớa nóửn kinh tóỳ thi
trổồỡng hióỷn nay mọỹt doanh nghióỷp tọửn taỷi vaỡ phaùt trióứn
doanh nghióỷp phaới tióỳn haỡnh nhióửu hoaỷt õọỹng khaùc nhau
nhổ: Hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳùt kinh doanh haỡng hoaù hoaỷt õọỹng
taỡi chờnh vaỡ caùc hoaỷt õọỹng khaùc nhổng hoaỷt õọỹng saớn
xuỏỳt kinh doanh vỏựn laỡ hoaỷt õọỹng chờnh do õoù hoaỷt õọỹng
tióỷu thuỷ haỡng hoaù vỏựn quan troỹng õọỳi vồùi sổỷ tọửn taỷi
cuớa doanh nghióỷp .
a.2>Vai troỡ yù nghộa õọỳùi vồùi nóửn kinh tóỳ
- Trong õióửu kióỷn nóửn kinh tóỳ thở trổồỡng hióỷn nay haỡng
hoaù saớn xuỏỳt ra khọng nhổợng phuỷc vuỷ nhu cỏửu trong nổồùc
maỡ coỡn chuớ yóỳu laỡ xuỏỳt khỏứu do õoù hoaỷt õọỹng tióu thuỷ laỡ
khỏu quan troỹng õọỳi vồùi nóửn kinh tóỳ tióu thuỷ saớn phỏứm
haỡng hoaù cuớa õỏỳt nổồc maỷnh laỡm cho vở thóỳ cuớa nổồùc õoù
trón thở trổồỡng thóỳ giồùi vổợng maỷnh .Tióu thuỷ mồùi giuùp quaù
trỗnh taùi saớn xuỏỳt õổồỹc tióỳp tuỷc,kóỳt nọỳi chỷt cheợ giổợa
saớn xuỏỳt vaỡ tióu duỡng taỷo ra sổỷ cỏn õọỳi cung cỏửu .Thọng
qua tióu thuỷ mồùi phaùt hióỷn nhu cỏửu cuớa ngổồỡi tióu duỡng

Trang 3


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
nhổ thóỳ naỡo vaỡ saớn xuỏỳt õóứ thoaớ maợn nhu cỏửu tióu duỡng
õoù vaỡ thoaớ maợn nhu cỏửu tióu duỡng cuớa caùc tọứ chổùc kinh tóỳ
tham gia trong nóửn kinh tóỳ .
b.>Caùc nhỏn tọỳ taùc õọỹng õóỳn hoaỷt õọỹng tióu thuỷ
trong doanh nghióỷp
b.1>Caùc nhỏn tọỳ thuọỹc vóử baớn thỏn doanh nghióỷp
Saớn lổồỹng tióu thuỷ
Hỗnh thổùc tọứ chổùc kónh phỏn phọỳi
Tọứ chổùc cọng taùc cọứ õọỹng, hỗnh aớnh doanh
nghióỷp
b2.>Caùc nhỏn tọỳ thuọỹc vóử caùc doanh nghióỷp thổồng
maỷi
- Saớn phaớm thay thóỳ
- Tỗnh hỗnh cung cỏỳp õỏửu vaỡo cuớa nhaỡ cung cỏỳp
- Tỗnh hỗnh tióu thuỷ cuớa caùc cọng ty õọỳi thuớ caỷnh
tranh
- Sổỷ gia nhỏỷp
b3>.Caùc nhỏn tọỳ thuọỹc vóử haỡnh vi cuớa ngổồỡi mua
Nhu cỏửu ngổồỡi tióu duỡng thay õọứi
b4>Caùc nhỏn tọỳ thuọỹc vóử Nhaỡ nổồùc
-Chờnh saùch giaù caớ cuớa nhaỡ nổồùc :Taùc õọỹng
õóỳn chi phờ õỏửu vaỡo cuớa doanh nghióỷp do õoù taùc õọỹng õóỳn
tỗnh hỗnh tióu thuỷ cuớa doanh nghióỷp .
-Chờnh saùch tióửn lổồng cuớa nhaỡ nổồùc: Nóỳu Nhaỡ
nổồùc tng hoỷc giaớm lổồng cuớa caùn bọỹ Nhaỡ nổồùc thỗ tióu
duỡng cuợng thay õọứi do õoù tỗnh hỗnh tióu thuỷ cuớa doanh
nghióỷp cuợng thay õọứi.
-Chờnh saùch thuóỳ thay õọứi laỡm giaù haỡng hoaù
thay õọứi do õoù laỡm cho tinh hỗnh tióu thuỷ thay õọứi
3> Nhióỷm vuỷ cuớa haỷch toaùn quaù trỗnh tióu thuỷ vaỡ
nhióỷm vuỷ cuớa quaù trỗnh phỏn tờch quaù trỗnh tióu thuỷ
a.Nhióỷm vuỷ cuớa haỷch toaùn quaù trỗnh tióu thuỷ :
Tổỡ nhổợng yù nghộa cuớa hoaỷt õọỹng tióu thuỷ thỗ haỷch
toaùn quaù trỗnh tióu thuỷ coù nhổợng yù nghộa sau :
-Phaớn aùnh kởp thồỡi, chờnh xaùc tỗnh hỗnh xuỏỳt baùn haỡng
hoaù saớn phỏứm ,lao vuỷ dởch vuỷ vaỡ tờnh chờnh xaùc caùc khoaớn
giaớm trổỡ doanh thu vaỡ thanh toaùn vồùi ngỏn saùch caùc khoaớn
thuóỳ phaới nọỹp , õọửng thồỡi thọng qua õoù thóứ hióỷn õổồỹc
lổồỹng haỡng tọửn kho
-Haỷch toaùn xaùc õởnh chi phờ baùn haỡng vaỡ chi phờ quaớn lyù
doanh nghióỷp vaỡ xaùc õởnh kóỳt quaớ tióu thuỷ doanh nghióỷp

Trang 4


Chun âãư täút nghiãûp
-Láûp cạc bạo cạo nhàòm cung cáúp thäng tin kinh tãú cáưn
thiãút cho cạc bäü pháûn liãn quan .Âënh k tiãún hnh phán
têch kãút qu hoảt âäüng sn xút kinh doanh âäúi våïi hoảt
âäüng bạn hng phán phäúi kãút qa .
Thỉûc hiãn täút cạc nhiãûm vủ ny s âem lải hiãûu qu
thiãút thỉûc âäúi våïi hoảt âäüüng tiãu thủ nọi riãng v cho
cạc hoảt âäüng kinh doanh ca cäng ty nọi chung.
b>Nhiãûm vủ ca phán têch tiãu thủ
Tỉì nhỉỵng nghéa ca hoảt âäüng tiãu thủ phán têch
hoảt âäüng tiãu thủ cọ nhỉỵng nhiãûm vủ sau :
-Âạnh giạ âụng âàõn tçnh hçnh tiãu thủ sn pháøm
hng hoạ vãư màût säú lỉåüng ,cháút lỉåüng ,nhm hng v
tênh këp thåìi ca viãûc tiãu thủ .Tçm ngun nhán v xạc âënh
cạc nhán nh hỉåíng âãún kãút qu tiãu thủ
-Phán têch cạc mä hçnh kiãøm soạt hng täưn kho,xạc
âënh cạc âiãøm âàût hng thêch håüp v mỉïc täưn kho an ton
,trãn cå såí âọ xạc âënh khäúi lỉåüng sn pháøm hng hoạ
cáưn thiãút âãø âẳp ỉïng këp thåìi cho tiãu thủ
-Trãn cå såí phán têch âạnh giạ trãn âãư ra cạc biãûn
phạp củ thãø ,têch cỉûc ph håüp våïi âiãưu kiãûn thỉûc tãú,
nhàòm khai thạc mi tiãưm nàng sàơn cọ âãø khäng ngỉìng
tàng thãm khäúi lỉåüng tiãu thủ v náng cao låüi nhûn v
danh tiãúng cho doanh nghiãûp
II> Näüi dung hach toạn kãút qu tiãu thủ v xạcâënh
kãút qu tiãu thủ
1> Chỉïng tỉì v ti khon sỉí dủng
a.>Chỉïng tỉì hảch toạn tiãu thủ
+Âäúi våïi bạn bn :Khi phạt sinh nghiãûp vủ bạn hng kãú
toạn láp hoạ âån bạn hng (nãúu doanh nghiãûp näüp thú
gtgt theo phỉång phạp trỉûc tiãúp)hay hoạ âån gtgt(nãúu doanh
nghiãûp näüp thú gtgt theo phỉång phạp kháúu trỉì )v láûp
phiãúu xút kho (nãúu bạn hng qua kho )hoạ âån âỉåüc láûp
thnh 3hay 2 liãn tu theo u cáưu qun l tải doanh nghiãûp,
kãú toạn càn cỉï vo hoạ dån v phiãúu xút kho âãø ghi säø
vãư doanh thu v cạc säø cọ liãn quan âãún hng hoạ bạn ra
Trçnh tỉû ln chuøn
Th kho

Kãú toạn

Th trỉåíng
Th
trỉåíngâån
âånvëvë
&
&
Kãú toạn trỉåíng

Kãú toạn trỉåíng

Th kho

Kã toạn viãn

Ghi säø

Trang 5


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp

+ọỳi vồùi trổồỡng hồỹp baùn leớ:
ỷc õióứm cuớa baùn leớ laỡ tọứng giaù trở baùn thỏỳp ,do õoù khi
baùn vồùi giaù tri baùn leớ dổồùi mổùc qui õởnh thỗ khọng phaới lỏỷp
hoaù õồn nhổng phaới lỏỷp baớng kó baùn leớ theo quy õởnh vaỡ
lỏỷp õởnh kyỡ cuọỳi ngaỡy hoỷc tuyỡ theo quy õởnh cuớa doanh
nghióỷp
Trỗnh tổỷ luỏn chuyóứn
Nhỏn vión baùn haỡng

Lỏỷp baùo caùo baùn
haỡng

Kóỳ toan
vión
Ghi sọứ

b.>Taỡi khoaớn sổớ duỷng
b.1>Haỷch toaùn tióu thuỷ :
+Taỡi khoaớn 511: Doanh thu baùn haỡng vaỡ cung cỏỳp dởch vuỷ
vaỡ coù caùc taỡi khoaớn chi tóỳt sau:5111,5112,5113,5114,
Cọng duỷng taỡi khoaớn naỡy õóứ phaớn aùnh tọứng sọỳ
doanh thu baùn haỡng vaỡ cung cỏỳp dởch vuỷ thổỷc tóỳ cuỡa
doanh nghióỷp trong kyỡ vaỡ caùc khoaớn giaớm trổỡ doanh thu .Taỡi
khoaớn naỡy cuợng phaớn aùnh khoaớn trồỹ cỏỳp, trồỹ giaù cuớa nhaỡ
nổồùc cho doanh nghióỷp nghióỷp trong trổồỡng hồỹp cung cỏỳp
saớn phỏứm,haỡng hoaù dởch vuỷ theo yóu cỏửu cuớa nhaỡ nổồùc
TK511
+ Thuóỳ tióu thuỷ õỷc bióỷt ,thuóỳ xuỏỳt khỏứu phaới
+ Tọứng doanh
thu haỡng hoaù saớn
nọỹp tinh trón doanh sọỳ baùn haỡng trong kyỡ
phỏứm cung cỏỳp
lao vuỷ dởch
+Caùc khoaớn giaớm giaù haỡng baùn
vuỷ trong kyỡ
+sọỳ thu tổỡ trồỹ
cỏỳp ,.trồỹ giaù
+Kóỳt chuyóứn doanh thu thuỏửn vaỡo taỡi khoaớn
nổồùc cho doanh
nghióỷp
xaùc õởnh kóỳt quaớ kinh doanh
+ Kóỳt chuóứn sọỳ thu trồỹ cỏỳp trồỹ giaù cuớa nhaỡ nổồùc
vaỡo tai khoaớn 911

*Taỡi khoaớn naỡy khọng coù sọỳ dổ cuọỳi kyỡ
+Taỡi khoaớn 512 doanh thu nọỹi bọỹ vaỡ coù caùc taỡi khoaớn chi
tióỳt sau:5211,5212,5213
Cọng duỷng taỡi khoaớn naỡy duỡng õóứ phaớn aùnh doanh thu saớn
phỏứm haỡng hoaù ,dởch vuỷ tióu thuỷ trong nọỹi bọỹ doanh
nghióỷp
Kóỳt cỏỳu taỡi khoaớn 512

TK 512

Trang 6


Chun âãư täút nghiãûp
+Thú tiãu thủ âàûc biãût phi näüp(nãúu cọ)
doanh thu bạn hng näüi
+Täøng doanh thu hng hoạ bë tr lải
nghiãûp trong k
(theo gêa tiãu thủ näüi bäü )khon gim giạ
hng bạn â cháúp nháûn trãn khäúi lỉåüng
sn pháøm hng hoạ
+Kãút chuøn doanh thu tiãu thủ näüi bäü vo
ti khon 911

+Täøng
ca doanh

ti khon 512 khäng cọ säú dỉ cúi ky
+Ti khon521 :Chiãút kháúu thỉång mải v cọ cạc ti
khon chi tiãút sau :5211,5212,5213,5214
Kãt cáúu ti khon
TK 521
Säú chiãúc kháúu thỉång mải â cháúp nháûn
Kãút
chuøn toạn bäü säú chiãúc kháúu
Thanh toạn cho khạch hng
thỉång mải
sang ti khon
“ doanh thu bạn
hng” 511

+Ti khon 531 : Hng bạn bë tr lải
Cäng dủng ti khon ny dng âãø phn ạnh trë giạ
ca sn pháøm,hng hoạ,lao vủ dich vủ â tiãu thủ nhỉng
bë khạch hng tr lải do : vi phảm cam kãút ,vi phảm håüp
âäưng kinh tãú,hng hoạ kẹm pháøm cháút,khäng âụng quy
cạch ,chng loải...
Kãút cáúu ti khon 531
TK 531
Doanh thu hng bạn bë tr lải trong k
Kãút chuøn
doanh thu ca säú

lỉåüng hang hoạ â tiãu thủ bë tr
Ì
lải trỉì vo
doanh thu trong k

+Ti khon 532 gim giạ hạn bạn
Cäng dủng t khon ny dng dãø theo di ton bäü
khon gim giạ hng bạn cho khạch trãn giạ bạn â tho
thûn vãư cạc l do thüc vãư doanh nghiãûp
Kãút cáúu TK532

TK 532

Cạc khon gim giạ hng bạn âáù cháúp thûn
Kãút
chuøn cạc khon gim giạ
Våïi khạng hng
hng bạn vo
doanh thu trong
k

+Ti khon 157:hng gåíi âi bạn
Cäng dủng: ti khon ny dng âãø phn ạnh giạ trë
hng hoạ , sn pháøm ca doanh nghiãûp â gåíi âi cho khạch

Trang 7


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
haỡng ,haỡng hoaù nhồỡ baùn õaỷi lyù ,kyù gồới nhổng chổa xaùc
õởnh tióu thuỷ
Kóỳt cỏỳu tk 157
TK 157
Giaù trở haỡng hoaù thaỡnh phỏứm gồới õi cho khaùch
Giaù trở haỡng
hoaù,thaỡnh phỏứm gồới
haỡng hoỷc nhồỡ baùn õaỷi lyù
õi baùn õaợ xaùc
õởnh tióu thuỷ
SDCK:Giaù vọỳn haỡng hoaù ,thaỡnh phỏứm gồới õi
cho khaùch haỡng ,hoỷc nhồỡ baùn õai lyù,kyù gồới
chổa xaùc õởnh tióu thuỷ

+Taỡi khoaớn 632:giaù vọỳn haỡng baùn
Cọng duỷng taỡi khoaớn naỡy duỡng õóứ phaớn aùnh giaù
vọỳn cuớa haỡng hoaù ,thaỡnh phỏứm lao vuỷ dich vuỷ xuỏỳùt baùn
trong kyỡ

Kóỳt cỏỳu taỡi khoaớn 632

TK 632

+Trở giaù vọỳn cuớa saớn phỏứm,haỡng hoaù dởch vuỷ õaợ + Khoaớn
hoaỡn nhỏỷp dổỷ phoỡng
tióu thuỷ trong kyỡ
giaớm giaù
haỡng tọửn kho cuọỳi
+Phaớn aùnh chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu chi phờ nhỏn
nm taỡi
chờnh(chónh lóch
cọng vổồỹt trón mổùc bỗnh thổồỡng vaỡ chi phờ saớn
sọỳ phaới
nọỹp dổỷ phoỡng nm nay
xuỏỳt chung cọỳ õởnh khọng phỏn bọứ khọng dổồỹc
nhoớ hồn
sọỳ lỏỷp dổ phoỡng
tiùnh vaỡo gờa vọỳn haỡng baùn cuớa kyỡ kóỳ toaùn
nm
trổồùc)
+Phaớn aùnh hao huỷt , mỏỳt maùt cuớa haỡng tọửn kho
+Kóỳt
chuyóứn giaù vọỳn cuớa saớn
sau khi trổỡ phỏửn bọửi thổồỡngdo traùch nhióỷm caù
phaớm
haỡng hoaù,dởch vuỷ õaợtióu
=
+Khoaớn cho phờ tổỷ xỏy dổỷng ,tổỷ chóỳ tscõ vổồỹt
thuỷ trong kyùang
taỡi khoaớn 911
trón mổùc bỗnh thổồỡng do traùch nhióỷm caù nhỏn
xaùc õởnh
kóỳt quớa kinh doanh
gỏy ra
+khoaớn chónh lóỷch giổợa sọỳ dổỷ phoỡng giaớm giaù
haỡng tọửn khophốa nọỹp nm naylồùn hồn khoaớn

Trang 8


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
lỏỷp dổỷ phoỡng nm trổồùc

Taỡi khoaớn 632 khọng coù sọỳ dổ cuọỳi kyỡ

Ngoaỡi caùc taỡi khoaớn noùi trón trong quaù trỗnh hoaỷch
toaùntióu thuỷ keù toaùn coỡn sổớ duỷng taỡi khoaớn :
111.,112,131,333,334,338...
b.2>Taỡi khoaớn sổớ duỷng haỷch toaùn kóỳt quaớ tióu
thuỷ:
+Taỡi khoaớn 641:chi phờ baùn haỡng
Cọng duỷng taỡi khoaớn duỡng dóứ tỏỷp hồỹp chi phờ baùn
haỡng phat sinh nhổ:chi phờ bao goùi vỏỷn chuyóứn bọỳc dồợ ,giồùi
thióỷu ,baớo haỡnh saớn phỏứm,hoa họửng õaỷi lyù
Kóỳt cỏỳu tk 641
TK 641
Chi phờ baùn haỡng thổỷc tóỳ phaùt sinh
khoaớn giaớm chi phờ
Trong kyỡ

+Tỏỷp hồỹp caùc
haỡng baùn
+kóỳt chuyóứn chi

phờ baùn haỡng
vaỡo bón nồỹ Tk
911

TK 641 cuọỳi kyỡ khọng coù sọỳ dổ cuọỳi kyỡ. óứ phaớn aùnh
õaỡy õuớ Tk 641 coù caùc taỡi khoaớn chi tióỳt
sau:6411,6412,6413,6414,6415,6417,6418
+Taỡi khoaớn 642:Chi phờ quaớn lyù doanh nghióỷp
Cọng duỷng duỡng õóứ tỏp hồp chi phờ lión quan lien quan
õóỳn toaỡn bọỹ hoaỷt õọỹng cuớa doanh nghióỷp
Kóỳt cỏỳu: TK642
TK 642
+Taỷp hồỹp chờ quaớn lyù doanh nghióỷp phaùt
chi phờ quaớn lyù
sinh trong kyỡ
+Kóỳt chuyóứn chi phờ quaớn lyù vaỡo bón nồỹ
taỡi khoaớn 911

Caùc khoaớn giaớm
doanh nghióỷp

Taỡi khoaớn naỡy khọng coù sọỳ dổ cuọỳi kyỡ
Tổồng tổỷ nhổ tai khoaớn 641 ,TK 642coù caùc taỡi khoaớn chi
tióỳt sau ::6421,6422,6423,6424,6425,6427,6428
+ Taỡi khoaớn 911 :xaùc õởnh kóỳt quaớ tióu thuỷ
Cọng duỷng Tk 911 duỡng õóứ xaùc õởnh toaỡn bọỹ hoaỷt õọỹng
saớn xuỏt kinh doanh phaùt sinh trong kyỡ
Kóỳt cỏỳu 911
TK911
+ Kóỳt chuyóứn giaù vọỳn saớn phỏứm,haỡng hoaù +Kóỳt
chuyóứn doanh thu thuaỡn vóử
ù dich vuỷ õaợ tióu thuỷ trong kyỡ
saớn phỏứm
dich vuỷ tióu thuỷ TK
+ Kóỳt chuyóứn CPBH,CHQLDN trong kyỡ

Trang 9


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
+ Sọỳ laợi vóử hoaỷt õọỹng tióu thuỷ
lọự vóử hoaỷt õọỹng tióu thuỷ

+Sọỳ

Taỡi khoaớn 911 khọng coù sọỳ dổ cuọỳi kyỡ vaỡ coù
thóứ mồớ chi tióỳt theo tổỡng hoaỷt õọỹng kinh doanh
2>Trỗnh tổỷ haỷch toaùn tióu thuỷ vaỡ xaùc õởnh kóỳt quaớ
tióu thuỷ cuớa doanh nghióỷp
a >Trỗnh tổỷ haỷch toaùn tióu thuỷ theo phổồng phaùp kó
khai thổồỡng xuyón
a2.Haỷch toaùn doanh thu vaỡ giaù vọỳn
a.1>Phổồng thổùc tióu thuỷ trổỷc tióỳp
ỷc õióứm: Haỡng õổồỹc xaùc õởnh khi haỡng hoaù giao cho
ngổồỡi mua taỷi kho hay caùc phỏn xổồớng vaỡ õổồỹckhaùi quaùt
qua sồ õọử sau
Tk511
111,112,131...

Tk

Doanh thu baùn haỡng (giaù coù thuóỳ)
(Mỷt haỡng khọng õổồỹc khỏỳu trổỡ)
Doanh thu baùn haỡng (giaù chổa coù thuóỳ)
Tk3331
()(Mỷt haỡng õổồỹc khỏỳu trổỡ)
Thuóỳ gtgt õỏửu ra

ọửng thồỡi phaớn aùnh giaù vọỳn haỡng baùn: Nồỹ TK
632

Coù

Tk154,157,156
+>Phổồng thổùc chuyóứn haỡng theo hỷồp õọửng
ỷc õióứm: Khi ngổồỡi mua thanh toaùn hoỷc chỏỳp
nhỏỷn thanh toaùn thi mồùi coi laỡ haỡng hoaù õổồỹc tióu thuỷ vaỡ
trỗnh tổỷ hach toaùn nhổ sau:
+Khi xuỏỳt haỡng õóỳn ngổồỡi mua thỗ haach toaùn
nhổ sau:
Nồỹ tk 157
Co ùtk: 154,156,155
+Khi khaùch haỡng thanh toaùn hoỷc chỏỳp nhỏỷn
thanh toaùn thi phaớn aùnh doanh thu tổồng tổỷ nhổ trổồỡng
hồỹp tióu thuỷ trổỷc tióỳp vaỡ phaớn aùnh giaù vọỳn nhổ sau:
Nồỹ tk 632
Coù tk 167
Kóỳ toaùn phaớn aùnh doanh thu nhổ trổồỡng hồỹp trón
+>Phổồng thổùc tióu thuỷ qua õaỷi lyù

Trang 10


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
ỷc õióứm:Khi cọng ty giao haỡng cho õaỷi lyù thỗ haỡng
hoaù õổồc xaùc õởnh laỡ tióu thuỷ khi õai lyù õaợ gồới hoaù hồn baùn
haỡng vóử ,hoỷc baùo caùo baùn haỡng
Sồ õọử haỷch toaùn nhổ sau:
TK156
TK157
Tk632
Giaù vọỳn
haỡng baùn
Giaù mua cuớa haỡng gồới
Tk511
Tk641
Doanh thu baùn haỡng
Hoa họửng õaỷi lyù
(Khọng nọỹp thuóỳ theo phổồng phapù khỏỳu trổỡ)
Tk 111,11 2,131
Doanh thu baùn haỡng
( nọỹp thuóỳ theo phổồng phapù khỏỳu trổ)
Tk333(3331)
Hoa họửng õaỷi lyù

-

+> Phổồng thổùc baùn haỡng traớ goùp
ỷc õióứm :Theo phổồng thổùc naỡykhi giao haỡng cho
ngổồỡi mua thỗ lổồỹng haỡng õoù õaợ xaùc õởnh laỡ tióu thuỷ
Quaù trỗnh hoaỷch toaùn coù thóứ khaùi quaùt qua sồ õọử sau:
Tk515
tk511
tk111,112
(1)
(2)
(6)
Tk3387

(7)
(8)

(11)

(9)
Tk131

(3)
Tk3331
(10)

(5)
(4)

(1) & (6)Doanh thu haỡng baùn traớ chỏỷm , traớ goùp (chổa
coù thuóỳ giaù thở gia tng)
(2)&(7) Doanh thu baùn haỡng õổồỹc traớ tióửn ngay
(3) & (8) Chónh lóỷch giuợa tọứng sọỳ tióửn theo giaù baùn
traớ chỏỷm traớ goùp vồùi giaù traớ tióửn ngay
(4) Thuóỳ gtgt õỏửu ra

Trang 11


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
(5) & (9) Sọỳ tióửn traớ chỏỷm
(10)
Sọỳ tióửn thổỷc thu
(11)
Xacù õởnh doanh thu ,thu laợi tổỡng kyỡ theo cam kóỳt
traớ chỏỷm
ọửng thồỡi kóỳ toaùn phaớn aùnh giaù vọỳn
Nồỹ tk 631
Coù tk 154 ,155,156
+> Caùc trổồỡng hồỹp tióu thuỷ khaùc :
a) Haỷch toaùn haỡng hoaù ,saớn phỏứm õem õi bióỳu tỷng
hoỷc sổớ duỷng nọỹi bọỹ,traớ lổồng thổồớng cho cọng nhỏn vión
(CNV)
Quaù trỗnh haỷch toaùn khaùi quaùt qua sồ õọử sau
Tk 511
tk627,641,642
(3) doanh thu theo giaù chổa thuóỳ
(1) Doanh thu (chổa thuóỳ)bióỳu tỷng sổớ duỷng nọỹi bọỹ
(4)

Doanh thu theo giaù chổa coù thuóỳ

Tk3331
161,334,431,641,642
Thuóỳ giaù trở gia tng õỏửu ra

tk

Thuóỳ giaù trở gia tng õỏửu ra
tk133
(2)

Thuóỳgtgt õổồỹc khỏỳu trổỡ

ọửng thồỡi phaớn aùnh giaù vọỳn : Nồỹ tk 632
Coù tk 154,155,156

Trang 12


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
b) Haỷch toaùn nghióỷp vuỷ baùn haỡng coù trồỹ giaù trồỹ cỏỳp :
Sồ õọử haỷch toaùn
tk511
tk112
Doanh thu baùn haỡng
trồỹ giaù
Doanh thu trồỹ giaù õổồỹc
õổồỹc nhỏỷn
( chổa coù thuóỳ gtgt)
tk333
tk333

tk111,112...

tk511(5114)
doanh thu

Thuóỳ gtgt õỏửu ra

a2/ Haỷch toaùn caùc khoaớn giaớm trổỡ doanh thu tióu thuỷ
- Haỷch toaùn chióỳt khỏỳu thổồng maỷi
Sọỳ chióỳt khỏỳu thổồng maỷi phaùt sinh trong kyỡ kóỳ toaùn
Ghi:
Nồỹ TK 521
Nồỹ Tk 3331
(ọỳi vồùi trổồỡng hồỹp coù thuóỳ theo
phổồng phaùp khỏỳu trổỡ)
Coù Tk 111,112, 131
Nóỳu haỡng hoaù tờnh thuóỳ GTGT theo phổồng phaùp trổỷc tióỳp
hoỷc khọng tờnh thuóỳ thỗ ghi
Nồỹ TK 511
Coù TK 521
- Haỷch toaùn haỡng baùn traớ laỷi
Trong kyỡ khi nhỏỷn haỡng baùn traớ laỷi, nóỳu nhỏỷp kho sọỳ
haỡng hoaù ghi
Nồỹ TK 531
Coù TK 632
Khi thanh toaùn vồùi ngổồỡi mua sọỳ tióửn cuớa haỡng hoaù bở traớ
laỷi kóỳ toaùn ghi:
Nồỹ TK 531
Nồỹ TK 3331
Coù TK111, 112, 131 (ọỳi vồùi trổồỡng hồỹp doanh
nghióỷp kinh doanh mỷt haỡng chởu thuóỳ GTGT theo phổồng
phaùp khỏỳu trổỡ)
+Hoỷc ghi:
Nồỹ TK 531
Coù TK 111, 112,131
(ọỳi vồùi trổồỡng hồỹp
doanh nghióỷp kinh doanh mỷt haỡng khọng chởu thuóỳ hoỷc
chởu thuóỳ GTGT tờnh theo phổồng phaùp trổỷc tióỳp)
-Haỷch toaùn giaớm giaù haỡng baùn

Trang 13


Chun âãư täút nghiãûp
Trong k phạt sinh gim giạ hng bạn
Ghi:
Nåü TK 532
hồûc
Nåü TK532
Cọ TK111, 112, 131
Nåü TK 3331
Cọ TK 111, 112,
131
Cúi k k/c vo ti khon 511
Ghi: Nåü TK 511
Cọ TK 532
a3/ Hảch toạn thú tiãu thủ âàûc biãût, thú xút kháøu
-Xạc âënh thú phi näüp (thú tiãu thủ âàûc biãût)
ghi:
Nåü TK 511
Cọ Tk 333 (3332)
-Khi näüp thú ghi:
Nåü Tk 333 (3332)
Cọ TK 111, 112
+Nãúu doanh nghiãûp xút kháøu thç näüp thú xút
kháøu cho hi quan ghi
Nåü TK 333 (3333)
Cọ TK 111, 112,..
b/ Trçnh tỉû hảch toạn theo phỉång phạp kiãøm kã âënh k
- Âáưu k kãút chuøn trë giạ thnh pháøm täưn kho
Nåü TK 632
Cọ TK 155, 157
-Cúi k xạc âënh giạ trë thnh pháøm, lao vủ dëch vủ
hon thnh trong k ghi:
Nåü TK 632
Cọ TK 631 (giạ thnh sn xút)
-Giạ trë thnh pháøm täưn kho cúi k, giạ trë xút bạn
nhỉng chỉa âỉåüc tiãu thủ ghi:
Nåü TK 155, 157
Cọ TK 632
-Kãút chuøn giạ väún â tiãu thủ trong k ghi:
Nåü TK 911
Cọ TK 632
Nháûn xẹt: Hảch toạn tiãu thủ theo phỉång phạp KKÂK
chè khạc phỉång phạp KKTX l tênh giạ trë täưn kho theo cúi
k cho thnh pháøm, sn pháøm, hng hoạ, dëch vủ. Cn
cạch hảch toạn doanh thu tiãu thủ giäúng nhỉ phỉång phạp
KKTX
c>Hoảch toạn chi phê v xạc âënh kãút qu kinh
doanh
c1>Hoảch toạn chi phê bạn hng , chi phê qun l
doanh nghiãûp
-Hoảch toạn chi phê bạn hng

Trang 14


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp

Sồ õọử hoaỷch toaùn ỷ:
Tk334,338
Chi phờ cọng nhỏn ồớ bọỹ phỏỷn
baùn haỡng
Tk152,153,1421
Chi phờ vỏỷt lióỷu,duỷng cuỷ
ồớ bọỹ phỏỷn baùn hhaỡng
Tk214
Chi phờ khỏỳu Tscõ
tk111,112

Tk641

TK335
chi phờ
Trờch trổồùc chi phờ sổợa chổợa lồùn tscõ
Tk154
Chi phờ baớo haỡnh sp phaùt sinh
phi sõóứ xaùc õởnh

caùc khoaớn giaớm trổỡ

tk911
Kóỳt chuyóứn chi

Kóỳt quaớ
Tk155,156
xuỏỳt Saớn phỏứm cho khaùch haỡng saớn
tk142
phỏứm baớo haỡnh khọng õổồỹc sổợa chổợaợ
Tk111,112,331
cpbh phỏn kóỳt
kóỳt
chuyóứn õóứ
Chi phờ dởch vuỷ mua ngoaỡi
chuyóứn cho kyỡ sau
xaùc õởnh kóỳt
quaớ
Thuóỳ
tk133

Gtgt õỏửu vaỡo

Trang 15


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
Hoaỷch toaùn chi phờ quaớn lyù
Sồ õọử hoaỷch toaùn
Tk334,338

Tk641
Chi phờ cọng nhỏn ồớ bọỹ phỏỷn
Quaớn lờ doanh nghióỷp
Tk152,153,1421
Chi phờ vỏỷt lióỷu,duỷng cuỷ duỡng ồớ
ồớ bọỹ phỏỷn baùn haỡng
Tk214
Chi phờ khỏỳu Tscõ
tk111,112
TK335
chi phờ
Trờch trổồùc chi phờ sổợa chổợa lồùn tscõ

caùc khoaớn giaớm trổỡ
qldn

Tk333

tk911
Thuóỳ phờ ,lóỷ phờõổồỹc tinh vaỡo chi phờ
Kóỳt chuyóứn chi
phi õóứ xaùc õởnh
qldn
Kóỳt quaớ
Tk155,156
Dổỷ phoỡng phaới thu khoù õoỡi
tk142
Tk111,112,331
chuyóứn õóứ
Chi phờ dởch vuỷ mua ngoaỡi
xaùc õởnh kóỳt
quaớ
Thuóỳ
tk133

cpql

kóỳt

kóỳt

chuyóứn cho kyỡ sau
quaớ

C2>Hoaỷch toaùn kóỳt ỷquaớ hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh
doanh
Cuọỳi kyỡ kóỳt chuyóứn doanh thu thuỏửn ,giaù vọỳn haỡng
baùn ,chi phờ baùn haỡng chi phờ quaớn lyù doanh nghióỷp vaỡo taỡi
khoaớn 911 õóứ xaùc õởnh kóỳt quaớ
Sồ õọử
Tk632

tk911

tk511
Kóỳt chuyóứn giaù vọỳn
doanh thu thuỏửn

kóỳt chuyóứn

Tk641,1421
Kóỳt chuyóứn chi phờ baùn haỡng
tk421
Kóỳt chuyóứn lọự
Tk642,1421
Kóỳt chuyóứn chi phờ quaớn lyù

Trang 16


Chun âãư täút nghiãûp
Kãút chuøn


III> Näüi dung phán têch kãút qu tiãu thủ
1>Phán têch tçnh hçnh tiãu thủ ca doanh nghiãûp
a> Phán têch chung tçnh hçnh tiãu thủ ca doanh
nghiãûp
a1> Âạnh giạ tçnh hçnh tiãu thủ bàòng hiãûn váût
(khäúi lỉåüng)
So sạnh sn lỉåüng tiãu thủ ca tỉìng màût hng k ny
so våïi k trỉåïc phỉång phạp ny cọ ỉu âiãøm l thãø hiãûn
khäúi lỉåüng tiãu thủ tỉìng sn pháøm nhỉng cọ nhỉåüc
âiãøm l khäng täøng håüp âạnh giạ chung cho ton doanh
nghiãûp
a.2> Phán têch tçnh hçnh tiãu thủ vãư màût giạ trë
a.2.1>Phán têch chung tçnh hçnh hon thnh kãú
hoảch tiãu thủ
Phán têch chung tçnh hçnh hon thnh kãú hoảch tiãu thủ
nhàóm âạnh giạ chung tçnh hçnh thỉûc hiãûn kãú hoảch tiãu
thủ cọ âụng hay vỉåüt kãú hoảch âàût ra hồûc chỉa âảt
kãú hoảch tiãu thủ
Chè tiãu âạnh giạ chung :%hon thnh kãú hoảch tiãu thủ t
li

n

t=

∑Q P
i =1
n

i1

ik

∑Q P
i =1

ik

*100%

ik
n

n

i =1

i =1

Mỉïc tàng gim so våïi kãú hoảch: ∆S = ∑ Qi1 Pik − ∑ Qik Pik
Trong âọ Qik , Qi1 : Säú lỉåüng sn pháøm i tiãu thủ kãú
hoảch ,thỉûc tãú
Pki : Giạ bạn âån vë sn pháøm i
n: säú lỉåüng sn pháøm tiãu thủ
nháûn xẹt :nãúu t>=100% va ì ∆s >0 kãút lûn doanh nghiãûp
hon thnh kãú hoảch tiãu thủ
a2.2> Phán têch chung tçnh hçnh tàng trỉåíng tiãu
thủ
Nhàòm phán têch âạnh giạ tçnh hçnh tàng trỉåíng tiãu thủ
nàm cáưn phán têch so våïi nàm so sạnh tàng gim bao nhiãu

Trang 17


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
n

Cọng thổùc : %tng trổồớng tióu thuỷ t =

Q P
i =1
n

n

S = Q
i =1

n

i1

Pio Q
i =1

io

P

io

Q P
i =1

Mổùc tng giaớm

i1

io

*100%

io

io

Trong õoù :
Sọỳ lổồỹng saớn phỏứm i thổỷc tóỳ tióu thuỷ kyỡ
naỡy ,kyỡ trổồùc
Laỡỡ õồn giaù baùn saớn phỏứm i kyỡ trổồùc
Pio :
n: sọỳ lổồỹng saớn phỏứm tióu thuỷ
Nhỏỷn xeùt: t>100%va S >O tỗnh hỗnh tióu thuỷ kyỡ phỏn tờch
so vồi kyỡ gọỳc tng
Ngổồỹc lai giaớm
a3> Phỏn tờch tỗnh hỗnh tióu thuỷ theo mỷt haỡng chuớ yóỳu
Cọng thổùc:phỏửn trm hoaỡn thaỡnh kóỳ hoaỷch tióu thuỷ mỷt
haỡng chuớ yóỳu t
T=doanh thu thổỷc tóỳ trong giồùi haỷn kóỳ hoaỷch /doanh thu
theo kóỳ hoaỷch .
n

t

=

Q P
i =1
n

i1

ik

Q P
i =1

ik

* 100%

ik

Nhỏỷn xeùt :tióu thuỷ<100% kóỳt luỏỷn doanh nghióỷp khọng
hoaỡn thaỡnh kóỳ hoaỷch tióu thuỷ mỷt haỡng chuớ yóỳu, ngổồỹc
lai hoaỡn thaỡnh kóỳ hoaỷch tióu thuỷ mỷt haỡng chuớ yóỳu
a4>Phỏn tờch cồ cỏỳu tióu thuỷ cuớa doanh nghióỷp :
-Phỏn tờch cồ cỏỳu tióu thuỷ cuớa tổỡng mỷt haỡng,dich
vuỷ ,ngaỡnh haỡng
-Phỏn tờch cồ cỏỳu tióu thuỷ theo tổỡng vuỡng thở trổồỡng,
tổỡng khu vổỷc baùn haỡng
-Tuyỡ thuọỹc vaỡo õỷc õióứm cuớa tổỡng doanh nghióỷp ,phỏn
tờch cồ cỏỳu tióu thuỷ coỡn laỡm roợ cồ cỏỳu tióu thuỷ õọỳi vồùi
tổỡng nhọỳm khaùch haỡng , tổỡng kónh baùn haỡng ....õóứ coù
õaùnh giaù õỏửy õuớ hồn vóử hoaỷt õọỹng tióu thuỷ cuớa doanh
nghióỷp
b>Phỏn tờch tờch kóỳt quaớ tióu thuỷ cuớa doanh
nghióỷp
b1> Phỏn tờch chung kóỳt quaớ hoaỷt õọỹng cuaớ tổỡng
doanh nghióỷp.
Cọng thổùc tờnh : lồỹi nhuỏỷn hoaỷt õọỹng tióu thuỷ =doanh
thu tióu thu ỷ- caùc khoaớn giaớm trổỡ - giaù vọỳn haỡng baùn-cpbhcpqldn.

Trang 18


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
Phỏn tờch kóỳt quaớ hoaỷt õọỹng tióu thuỷ laỡ so saùnh kóỳt quaớ
lồỹi nhuỏỷn kyỡ naỡy so vồùi kyỡ khaùc.Vaỡ phỏn tờch caùc nguyón
nhỏn aớnh hổồớng tồùi kóỳt quaớ hoaỷt õọỹng tióu thuỷ nhổ: khọỳi
lổồỹng tióu thuỷ, giaù vọỳn haỡng baùn ,chi phờ baùn haỡng, chi phờ
qldn
2>Phỏn tờch caùc nhỏn tọỳ aớnh hổồớng tồùi kóỳt quaớ
hoaỷt õọỹng tióu thuỷ cuớa doanh nghióỷp
a>Aớnh hổồớng cuớa nhỏn tọỳ saớn lổồỹng tióu thuỷ
Saớn lổồỹng tióu thuỷ thay õọứi vồùi õióửu kióỷn kóỳt cỏỳu
saớn phỏứm tióu thuỷ khọng thay õọứi laỡm lồỹi nhuỏỷn thay õọứi
vaỡ thay õọứi theo tyớ lóỷ thuỏỷn. Noù phaớn aùnh yóỳu tọỳ chuớ
quan cọng taùc quaớn lyù kinh doanh trong doanh nghióỷp .
b>Nhỏn tọỳ kóỳt cỏỳùu saớn phỏứm tióu thuỷ :
Kóỳt cỏỳu tióu thuỷ thay õọứi coù thóứ laùm tng hoỷc giaớm
tọứng sọỳ lồỹi nhuỏỷn.Thọng qua sổỷ taùc õọỹng naỡy doanh
nghióỷp cỏửn nừm vổợng nhu cỏửu thi trổồỡng õóứ õổa caùc
bióỷn phaùp õióửu chốnh thờch hồỹp bồới vỗ sổỷ thay õọứi cuớa
kóỳt cỏỳu laỡ chuớ yóỳu do nhu cỏửu tióu thuỷ cuớa thở trổồỡng
thay õọứi.
c>Nhỏn tọỳ giaù baùn
Giaù baùn thay õọứi aớnh hổồớng thuỏỷn chióửu vồùi lồỹi
nhuỏỷn .Sổỷ thay õọứi giaù baùn tuyỡ thuọỹc vaỡo nhỏn tọỳ khaùch
quan laỡ chuớ yóỳu
d.>Aớnh hổồớng cuớa nhỏn tooù giaù thaỡnh(giaù vọỳn)
Giaù thaỡnh thay õọứi aớnh hổồớng ngổồỹc chióửu vồùi lồỹi
nhuỏỷn vaỡ doanh nghióỷp nhỏn tọỳ khaùch quan laỡ chuớ yóỳu
,ngoaỡi ra noù coỡn do chờnh saùc thu mua cuớa doanh nghióỷp
e>Aớnh hổồớng cuớa giaù trở caùc khoaớn giaớm trổỡ .
Caùc khoaớn giaớm trổỡ thay õọứi ngổồỹc chióửu vồùi lồỹi nhuỏỷn
f>Aớnh hổồớng cuớa chi phờ baùn haỡng
Chi phờ baùn haỡng tng laỡm lồỹi nhuỏỷn giaớm vaỡ ngổồỹc
laỷi .Nguyón nhỏn chuớ yóỳu do sổỷ quaớn lyù cuớa doanh nghióỷp
h>Aớnh hổồớng chi phờ quaớn lyù
Tổồng tổỷ sổỷ aớnh huồớng chi phờ baùn haỡng do sổỷ quaớn
lyù cuớa doanh nghióỷp

Trang 19


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp

PHệNII

TầNH HầNH HACH TOAẽN TIU THU VAè PHN TấCH KT QUA TIU
THU TAI VN PHOèNG CNG TY VT Tặ TỉNG HĩP Aè NễNG

A>Giồùi thióỷu sồ lổồỹt vóử cọng ty cọứ phỏửn vỏỷt tổ
tọứng hồỹp aỡ nụng
I. Giồùi thióỷu sồ lổồỹc vóử cọng ty
1>Quaù trỗnh hỗnh thaỡnh vaỡ phaùt trióứn cọng ty
Sau ngaỡy mióửn Nam hoaỡn toaỡn giaới phoùng 30/4/1975 õaùp
ổùng nhu cỏửu cọng cuọỹc xỏy dổỷng õỏỳt nổồùc. Hai tốnh
Quaớng Nam vaỡ aỡ Nụng õóửu thaỡnh lỏỷp cọng ty vỏỷt tổ kyợ
thuỏỷt
1-10-1975 khi hai tốnh hồỹp nhỏỳt thaỡnh Quaớng Nam aỡ Nụng
thi hai cọng ty vỏỷt tổ kyợ thuỏỷt cuợng saùp nhỏỷp thaỡnh cọng ty
vỏỷt tổ kyợ thuỏỷt aỡ Nụng
Theo quyóỳt õởnh 152/VTQ ngaỡy 14/2/1976cuớa bọỹ vỏỷt tổ
vaỡ quyóỳt õởnh 2088/ QUB ngaỡy 27-2-1976 cuớa uyớ ban nhỏn
dỏn tốnh chuyóứn cọng ty vỏỷt tổ kyợ thuỏỷt QNN thaỡnh cọng ty
vỏỷt tổ tọứng hồỹp QNN
7_1980 theo Q sọỳ 316/VTQ cuớa bọỹ vỏỷt tổ cọng ty VTTH
chuyóứn thaỡnh xờ nghióỷp khai thaùc phóỳ lióỷu vỏỷt tổ õởa
phổồng
óỳn thaùng 11-1983 tốnh saùp nhỏỷp xờ nghióỷp naỡy vaỡ cọng ty
vỏỷt tổ nọng nghióỷp ,cọng ty vỏỷt tổ xỏy dổỷng thaỡnh cọng ty
VTTH aỡ Nụng
3-1997tốnh QNN taùch thaỡnh tốnh Quaớng Nam vaỡ aỡ
Nụng .Thaỡnh phọỳ aỡ Nụng trổỷc thuọỹc trung ổồng cọng ty
quyóỳt õởnh õọứi thaỡnh Cọng ty vỏỷt tổ tọứng hồỹp aỡ Nụng

Trang 20


Chun âãư täút nghiãûp
11-2003 âãư ph håüp våïi cå chãú cäø pháưn hoạ ca Nh
nỉåïc ,cäng ty VTTH ÂN â tiãún hnh cäø pháưn hoạ .Theo
quút âënh ca thnh phäú ÂN cäng ty chuøn thnh cäng ty
cäø pháưn váût tỉ täøng håüp  Nàơng våïi tãn tiãúng Anh l :
ÂN Genneral material companny (GEMACO)
*Mäüt säú thäng tin vãư cäø pháưn hoạ
-Giạ trë doanh nghiãûp tải 31/12/2002:
• Täøng gêạ trë 4001523084 nh nỉåïc giỉỵ > 50 % cäø
pháưn
• Cäng ty thüc Såí thỉång mải thnh phäú
• Ch tëch häüi âäưng qun trë kiãm giạm âäúc cäng ty
(Ä) : Nguùn Vàn Bạ
• Hiãûn tải cäng ty cọ trủ såí âọng tải 93-L Tỉû
Trng - Â Nàơng
• E mail: dnmc@ dng.vnn.vn
Tỉì lục ra âåìi cho âãún nay gáưn 30 nàm trong quạ trçnh
hoảt âäüng khäng êt khọ khàn, cäng ty hçnh thnh v phạt
triãøn våïi quạ trçnh thay âäøi cå chãú qun l ca Nh nỉåïc
.Trỉåïc âọ cäng ty hoảt âäüng theo sỉû chè âảo ca Nh
nỉåïc, khi âáút nỉåïc chuøn mçnh sang nãưn kinh tãú thë
trỉng cọ sỉû qun l ca Nh nỉåïc thç cäng ty cng
chuøn hỉåïng hoảt âäüng theo cå chãú thë trỉåìng cọ màût
hng kinh doanh phong phụ hån nhàòm âạp ỉïng nhu cáưu thë
trỉåìng lục báúy giåì.
Âãún thạng 11 -2003 cäng ty â tiãún hnh cäø pháưn hoạ theo
QÂ ca nh nỉåïc, cäng ty phi lm ch quút âënh cu
mçnh ,cảnh tranh trong mäi trỉåìng cảnh tranh cao, nhán viãn
cäng ty khäng ngỉìng näù lỉûc âãø phạt triãøn cäng ty vỉỵng
mảnh . Hiãûn tải cäng ty kinh doanh cạc màût hng: Váût liãûu
xáy dỉûng, hng tiãu dng thiãút úu, xàng dáưu ,cạc loải
dëch vủ váûn ti...Kinh doanh xút nháûp kháøu, nháûp kháøu
häü .
2>Chỉïc nàng nhiãûm vủ ca cäng ty
a>Chỉïc nàng
-Täø chỉïc thu mua cung ỉïng cạc loải xi màng ,sàõt thẹp
v cạc loải hng khạc nhàòm âạp ỉïng nhu cáưu tiãu dng
trãn âëa bn thnh phäú v cạc tènh miãưn Trung Táy Ngun.
- Kinh doanh cạc màût hng â âàng k kinh doanh.
b> Nhiãûm vủ :
L mäüt doanh nghiãûp thüc såí thỉång mải thnh phäú ÂN
trong quưn hản cho phẹp cäng ty cọ cạc nhiãûm vủ sau :
Xáy dỉûng bäü mạy täø chỉïc lnh âảo ,chè âảo xáy
dỉûng cạc chiãún lỉåüc,cạc kãú hoảch sn xút kinh doanh

Trang 21


Chun âãư täút nghiãûp
ngàõn hản v di hản ,âãư ra cạc biãûn phạp täø chỉïc
kinh doanh phủc vu täút nháút nhu cáưu khạch hng
Khäng ngỉìng ci tiãún cho ph håüp våïi âàûc âiãøm kinh
doanh ca âån vë ,khäng ngỉìng tçm kiãúm thë trỉåìng kinh
doanh måïi màût hng kinh doanh ph håüp våïi thë hiãúu ca
thë trỉåìng.
Sỉí dủng ngưn väún hiãûn cọ ,phạt huy täút nháút nàng
lỉûc hiãûn tải ca cäng ty phuc vủ cho hoảt âäüng kinhh
doanh cọ hiãûu qu .Kinh doanh âụng chãú âäü ,chênh sạch
phạp lût ca nh nỉåïc quy âënh
II> Täø chỉïc mảng lỉåïi kinh doanh v qun l
1>Täø chỉïc mảng lỉåïi kinh doanh
-Vàn phng (trủ såí chênh cäng ty ) tải 97 l tỉû trng â
Nàơng .Tải âáy qun l trỉûc tiãúp cạc hoảt âäüng kinh
doanh ca täøng cängty âäưng thåìi cng täø chỉïc kinh doanh
riãng tải â nàơng thäng qua qun l trỉûc tiãúp cạc cỉía
hng trãn âëa bn thnh phäú
Cạc âåün vë trỉûc thüc bao gäưm :
+Xê nghiãûp kinh doanh váût váûn ti : Âëa diãøm tải vàn
phng 212 âiãûn Biãn Ph  Nàơng .xê nghiãp cọ 3 cỉía
hng kënh doanh v thỉûc hiãûn chỉïc nàng chênh l bạn
bn ,bạn l sàõt thẹp ,xàng dáưu v lm dëch vủ váûn ti ,
xê nghiãûp hảch toạn kinh tãú phủ thüc
+ Xê nghiãûp khai thạc Giạm
váût tỉ phãú liãûu: tải khu vỉûc III TP
 Nàơng thỉûc hiãûn âäúc
bạn bn bạn l sàõt thẹp ,kim loải
mu v cạc màût hng do xê nghiãûp tỉû gia cäng .Ngoi ra
cn thu mua thẹp phãú liãûu dng lm
Phọ ngun liãûu sn
giạm
xút khung cỉía hoa ,sàõt cạn kẹo ,xê
nghiãûp hảch toạn
kinh tãú phủ thüc
âäúc
+Trung tám kinh doanh váût tỉ täøng håüp  Nàơng tải 150
Nguùn Tri Phỉång ÂN .Thỉûc hiãûn bạn bn bạn l xi
màng
dỉûng lm âải ly ïtiãu
thủ
P. täøsàõt thẹp ,váût liãûu xáy
P. kãú
P. kinh
+Chi nhạnh váût tỉ tam k
: Âọng tải thë x Tam
K tènh
chỉïc
toạn
doanh
Qung
Nam
våïi
chỉïc
nàng
chênh
l
bạn
l
xi
màng
,sàõt
hnh
thẹp
phãú liãûu
chênh
+Chi nhạnh váût tỉ thnh phäú Häư Chê Minh : chỉïc nàng
chênh nháûp kháøu v kinh doanh cạc loải sàõt thẹp ,xi màng
váût
Xê liãûu xáy dỉûng

Trung
Chi
Chi
2>täø
mạy quntám
l
nghiã chỉïc bäü
nghiã
nhạn
nhạnh
a>Täø
chỉïc ûp
bäü mạy qun
l
ûp
kinh
h
váût
khại
thạc
váût
tỉ
phãú
liãûu

kinh
doanh
váût
tỉ
váûn
ti

Quan hãû trỉûc
tuún
Quan hãû chỉïc

doanh
váût
tỉ
täøng
håüp

Trang 22

tỉ
Tam
K

váût
tỉ
thn
h
phäú
HCM


Chun âãư täút nghiãûp

b2>Chỉïc nàng nhiãûm vủ cạc bäü pháûn
-Giạm âäúc :cung xâäưng thåìi l ch tëch häüi âäưng qun trë
do âọ cọ ton quưn quút âënh mi hoảt âäüng ca cäng
ty âäưng thåìi chëu trạch nhiãûm cao nháút vãư mi hoảt
âäüng kinh doanh ca cäng ty trỉåïc phạp lût
_Phọ giạm âäúc :cọ nhiãûm vủ giụp giạm âäúc âiãưu hnh
hoảt âäünh kinh doanh ca cäng ty .Âäưng thåìi thay màût giạm
âäúc gii quút cạc cäng viãûc ca cäng ty khi giạm âäúc âi
vàõng
-Phng täø chỉïc hnh chênh : Tham mỉu cho giạm âäúc vãư
cäng tac stäø chỉïc cạn bäü ,âiãưu âäüng nhán sỉû ,tiãưn lỉång
lao âäüng ,thi âua khen thỉåíng
-Phng kinh doanh : tham mỉu cho giạm âäúc trong viãûc tçm
kiãúm thë trỉåìng ,màût hng kinh doanh, täø chỉïc thu mua v
tiãu thủ .Âäưng thåìi phi nghiãn cỉïu nàõm bàõt thäng tin trãn
thë trỉåìng
-Phng kãú toạn :Täø chỉïc ghi chẹp thäng tin thỉûc hiãûn
cäng tạc kãú toạn ti chênh theo âụng chãú âäü quy âënh ca
Nh nỉåïc, cáûp nháût chỉïng tỉì vãư nháûp xút hng hoạ,
cạc chi phê trong quạ trçnh kinh doanh. Thỉûc hiãûn chãú âäü
bạo cạo kãú toạn, täøng håüp v phán têch cạc säú liãûu quạ
trçnh kinh doanh ca cäng ty, thãø hiãûn âụng lục këp thåìi
thäng tin cho bãn trong v bãn ngoi cäng ty.

Trang 23


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
III. Tọứ chổùc kóỳ toaùn ồớ cọng ty:
1>Tọứ chổùc bọỹ maùy kóỳ toaùn:
a. Sồ õọử bọỹ maùy kóỳ toaùn:
Kóỳ toaùn
trổồớng

Kóỳ
toaùn
tọứng
tuyóỳn

Kóỳ toaùn
Kóỳ toaùn
mua
baùn
haỡng
haỡng
Quaỷn hóỷ trổỷc
Quan hóỷ

Trang 24

Kóỳ
toaùn
tión

Thuớ
quyợ


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
b. chổùc nng nhióỷm vuỷ cuớa tổỡng nhỏn vión kóỳ toaùn
Sồ õọử:

Chổùng tổỡ gọỳc
((baớng tọứng hồỹp
chổùng tổỡ gọỳc)

Chổùng tổỡ ghi coù
taỡi khoaớn

Sọứ
nhỏỷt
kyù õỷc
bióỷt

Baớng tọứng hồỹp
chổùng tổỡ ghi coù
taỡi khoaớn
Sọứ caùi

Baớng cỏn õọỳi
sọỳ phaùt sinh

Baùo caùo taỡi
Ghi hũng ngaỡy
chờnh
Ghi õởnh kyỡ
Quan hóỷ õọỳi chióỳu

Trang 25

Sọứ kóỳ toaùn
chi tióỳt theo
doợi cọng nồỹ

Baớng tọứng
hồỹp chitióỳt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×