Tải bản đầy đủ

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ

Trang 1

PHÁƯN I
SỈÛ CÁƯN THIÃÚT CA HÃÛ THÄÚNG BẠO
CẠO BÄÜ PHÁÛN V THỈÛC TRẢNG BẠO
CẠO KÃÚ TOẠN ÅÍ CÄNG TY DU LËCH VIÃÛT
NAM TẢI Â NÀƠNG
I- SỈÛ CÁƯN THIÃÚT CA HÃÛ THÄÚNG BẠO CẠO BÄÜ
PHÁÛN TRONG DOANH NGHIÃÛP DU LËCH:
1. Âàûc âiãøm hoảt âäüng kinh doanh du lëch :
Du lëch l ngnh kinh tãú täøng håüp, phủc vủ nhu cáưu
tham quan, gii trê, nghè ngåi, kãút håüp våïi cạc hoảt âäüng
nghiãn cỉïu âáưu tỉ, thãø thao, vàn hoạ x häüi... Hoảt âäüng
kinh doanh dëch vủ du lëch cọ nhỉỵng âàûc âiãøm cå bn sau :
- Du lëch l ngnh kinh doanh âàûc biãût, hoảt âäüng
vỉìa mang tênh sn xút, kinh doanh vỉìa mang tênh phủc
vủ vàn hoạ x häüi. Âáy l ngnh kinh tãú kinh doanh nhiãưu
loải hoảt âäüng khạc nhau nhỉ hoảt âäüng hỉåïng dáùn du
lëch, váûn ti du lëch, hng àn, hng úng, bưng ng, kinh
doanh hng hoạ, váût tỉ, âäư lỉu niãûm, xáy dỉûng cå bn
v cạc hoảt âäüng khạc (âiãûn thoải, nhiãúp nh, tàõm håi,

váût l trë liãûu, ún tọc, giàût l, cho th âäư dng...).
-Mäùi loải sn pháøm dëch vủ du lëch tảo ra cọ tênh
cháút khạc nhau nhỉng nhçn chung âải bäü pháûn sn pháøm
dëch vủ khäng cọ hçnh thại váût cháút. Quạ trçnh sn xút
dëch vủ v tiãu thủ sn pháøm khäng thãø tạch råìi nhau.
Khạch hng mua sn pháøm dëch vủ du lëch trỉåïc khi nhçn
tháúy sn pháøm âọ.
- Hoảt âäüng kinh doanh du lëch mang tênh thåìi vủ v
bë nh hỉåíng ca âiãưu kiãûn tỉû nhiãn, mäi trỉåìng, âiãưu
kiãûn kinh tãú - vàn hoạ - x häüi trong tỉìng thåìi k.
- Sn pháøm du lëch âa dảng, phong phụ, song tỉìng bäü
pháûn ca sn pháøm lải cọ tênh cháút âäüc láûp tỉång âäúi.
Do âọ, hoảt âäüng kinh doanh dëch vủ du lëch thỉåìng âỉåüc
täø chỉïc trong cạc loải hçnh : kinh doanh lỉỵ hnh, kinh
doanh lỉu trụ, kinh doanh váûn chuøn du lëch, kinh doanh
dëch vủ du lëch khạc (tun truưn, qung cạo du lëch , tỉ
váún âáưu tỉ xáy dỉûng du lëch ...). Mäùi loải hçnh doanh
nghiãûp ny âãưu nhàòm mủc âêch täø chỉïc sn xút kinh
doanh v cung cáúp cạc sn pháøm dëch vủ âạp ỉïng nhu

SVTH: Phan Thë
Thanh Mai


Trang 2

cáưu khạch du lëch. Mäùi doanh nghiãûp cọ thãø täø chỉïc kinh
doanh mäüt hồûc mäüt säú hoảt âäüng kinh doanh du lëch .
Cạc hoảt âäüng kinh doanh du lëch bao gäưm :
• Hoảt âäüng kinh doanh hỉåïng dáùn du lëch : L
hoảt âäüng ch úu phủc vủ nhu cáưu ca khạch tham
quan cạc di tiïch lëch sỉí, cäng trçnh vàn hoạ, phong cnh thiãn
nhiãn...
• Hoảt âäüng kinh doanh váûn chuøn: Gäưm cạc
hoảt âäüng váûn chuøn âỉåìng sàõt, âỉåìng bäü, âỉåìng
thu.... nhàòm âạp ỉïng u cáưu âi lải ca khạch trong sút
thåìi gian tham quan du lëch .
• Hoảt âäüng kinh doanh bưng ng : L hoảt âäüng
kinh doanh thüc ngnh khạch sản qun l nhàòm âạp ỉïng
nhu cáưu khạch lỉu trụ trong quạ trçnh tham quan du lëch .


• Hoảt âäüng kinh doanh àn, úng : Kinh doanh dëch
vủ chãú biãún cạc mọn àn, thỉïc úng cho khạch, ch úu
l khạch lỉu trụ v mäüt bäü pháûn khạch vng lai khạc.
• Hoảt âäüng kinh doanh hng hoạ : Âáy l hoảt
âäüng kinh doanh cạc loải hng lỉu niãûm v cạc loải hng
hoạ khạc nhàòm âạp ỉïng nhu cáưu khạch du lëch .
• Hoảt âäüng kinh doanh dëch vủ khạc: Bao gäưm cạc
hoảt âäüng vui chåi, gii trê massage, karaoke, giàût l, càõt
tọc, tàõm håi, âàût vẹ mạy bay... âạp ỉïng nhu cáưu âa dảng
ca khạch, tảo âiãưu kiãûn thûn låüi cho khạch trong sút
thåìi gian du lëch . Màût khạc, âáy cng l cạc hoảt âäüng
gọp pháưn tàng thu nháûp âạng kãø cho ngnh du lëch.
2. Sỉû cáưn thiãút ca hãû thäúng bạo cạo bäü pháûn
trong doanh nghiãûp du lëch:
2.2.1 Khại niãûm, âàûc âiãøm ca bạo cạo bäü pháûn:
Bạo cạo bäü pháûn l bạo cạo so sạnh doanh thu v chi
phê ca tỉìng bäü pháûn nàòm trong cå cáúu täø chỉïc sn
xút kinh doanh ca doanh nghiãûp, nhàòm xạc âënh kãút qu
kinh doanh ca tỉìng bäü pháûn trong täø chỉïc.
Bạo cạo bäü pháûn cọ nhỉỵng âàûc âiãøm sau:
- Bạo cạo bäü pháûn âỉåüc láûp theo phỉång phạp biãún
phê, nghéa l ton bäü chi phê phạt sinh ca bäü pháûn âãưu
phi âỉåüc tạch ra thnh biãún phê v âënh phê. Doanh thu
ca bäü pháûn s âỉåüc so sạnh láưn lỉåüt våïi biãún phê räưi
âãún âënh phê.
SVTH: Phan Thë
Thanh Mai


Trang 3

- Baùo caùo bọỹ phỏỷn phaớn aùnh kóỳt quaớ kinh doanh cuớa
toaỡn bọỹ tọứ chổùc vaỡ caùc bọỹ phỏỷn chuớ yóỳu trong tọứ
chổùc.
- Baùo caùo bọỹ phỏỷn õổồỹc lỏỷp nhũm muỷc õờch sổớ
duỷng trong nọỹi bọỹ tọứ chổùc.
- Bọỹ phỏỷn coù thóứ laỡ mọỹt phỏửn, mọỹt khu vổỷc, mọỹt
õồn vở, mọỹt phoỡng ban hay mọỹt mỷt naỡo õoù trong tọứ
chổùc, cho nón kóỳt quaớ kinh doanh ồớ tổỡng bọỹ phỏỷn khọng
phaới luùc naỡo cuợng gừn vồùi traùch nhióỷm cuớa giaùm õọỳc bọỹ
phỏỷn.
2.2.2 Mọỹt sọỳ khaùi nióỷm õổồỹc sổớ duỷng trong vióỷc
lỏỷp baùo caùo bọỹ phỏỷn:
- Chi phờ khaớ bióỳn (bióỳn phờ): Laỡ nhổợng muỷc chi phờ
thay õọứi tyớ lóỷ vồùi mổùc õọỹ hoaỷt õọỹng cuớa õồn vở. Tọứng
sọỳ cuớa chi phờ khaớ bióỳn seợ tng khi mổùc õọỹ hoaỷt õọỹng
tng. Tuy nhión, nóỳu tờnh trón 1 õồn vở cuớa mổùc õọỹ hoaỷt
õọỹng thỗ chi phờ khaớ bióỳn laỷi khọng õọứi.
Vờ duỷ: Chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp dởch vuỷ n,
nguớ, uọỳng pha chóỳ, chi phờ hoa họửng mọi giồùi...
- Chi phờ bỏỳt bióỳn (õởnh phờ): Laỡ nhổợng chi phờ maỡ tọứng
sọỳ cuớa noù khọng õọứi khi mổùc õọỹ hoaỷt õọỹng thay õọứi.
Vờ duỷ: Chi phờ khỏỳu hao maùy moùc thióỳt bở, cồ sồớ haỷ
tỏửng, chi phờ chi phờ tuyón truyóửn quaớng caùo....
- Chi phờ họựn hồỹp: Laỡ chi phờ bao gọửm caớ yóỳu tọỳ õởnh
phờ vaỡ bióỳn phờ. Trong baùo caùo bọỹ phỏỷn, chi phờ naỡy phaới
õổồỹc phỏn tờch thaỡnh hai phỏửn : bióỳn phờ vaỡ õởnh phờ.
Vờ duỷ : Chi phờ õióỷn thoaỷi laỡ chi phờ họựn hồỹp. Trong
õoù: ởnh phờ laỡ chi phờ thuó bao cọỳ õởnh hũng thaùng, bióỳn
phờ laỡ mổùc phờ õióỷn thoaỷi tờnh trón sọỳ lỏửn goỹi.
- Sọỳ dổ õaớm phờ : Laỡ chónh lóỷch giổợa doanh thu vaỡ
bióỳn phờ. Sọỳ dổ õaớm phờ sau khi buỡ õừp õởnh phờ, phỏửn
dọi ra chờnh laỡ lồỹi nhuỏỷn. Chố tióu naỡy coù yù nghộa quan
troỹng trong vióỷc dổỷ õoaùn mổùc thay õọứi cuớa lồỹi nhuỏỷn
khi thay õọứi sọỳ lổồỹng saớn phỏứm tióu thuỷ vồùi mọỹt õồn giaù
baùn vaỡ bióỳn phờ õồn vở khọng õọứi. Tuy nhión, do õỷc thuỡ
cuớa saớn phỏứm du lởch laỡ coù nhióửu mổùc bióỳn phờ vaỡ õồn
giaù baùn khaùc nhau vồùi cuỡng mọỹt loaỷi saớn phỏứm nón vióỷc
sổớ duỷng chố tióu naỡy õóứ dổỷ õoaùn lồỹi nhuỏỷn laỡ rỏỳt khoù
khn.

SVTH: Phan Thở
Thanh Mai


Trang 4

- T lãû säú dỉ âm phê : L t lãû pháưn tràm ca säú
dỉ âm phê tênh trãn doanh thu. Khi doanh thu thay âäøi thç
låûi nhûn s thay âäøi mäüt mỉïc bàòng t lãû säú dỉ âm
phê nhán våïi lỉåüng thay âäøi ca doanh thu. Âáy l chè tiãu
cọ nghéa quan trng âäúi våïi nh qun trë doanh nghiãûp
du lëch trong viãûc dỉû âoạn sỉû thay âäøi ca låüi nhûn
trỉåïc nhỉỵng quút âënh ca mçnh.
2.2.3 Cạc hçnh thỉïc bạo cạo bäü pháûn trong doanh
nghiãûp du lëch :
2.2.3.1 Bạo cạo bäü pháûn láûp theo loải hçnh dëch vủ
:
Hiãûn nay, cạc doanh nghiãûp du lëch, âàûc biãût l cạc
khạch sản thỉåìng l âån vë kinh doanh nhiãưu loải hçnh
dëch vủ : dëch vủ lỉu trụ, dëch vủ àn úng, dëch vủ khạc
(càõt tọc, massage, karaoke...). Viãûc láûp bạo cạo bäü pháûn
theo dëch vủ s giụp nh qun l âạnh giạ âỉåüc pháưn
âọng gọp ca mäùi bäü pháûn dëch vủ trong kãút qu chung
l bao nhiãu, âãø tỉì âọ cọ cạc biãûn phạp qun l cho ph
håüp.
Sau âáy l máùu bạo cạo bäü pháûn xáy dỉûng cho doanh
nghiãûp kinh doanh khạch sản :
BẠO CẠO BÄÜ PHÁÛN
Âån vë :....
Q ...... nàm....
Bäü pháûn
Ton khạch
Lỉu trụ Hng àn ......
Chè tiãu
sản
1. Doanh thu
2. Biãún phê
3. Säú dỉ âm
phê
4. Âënh phê bäü
pháûn
5. Låüi nhûn
bäü pháûn
6.
Âënh
phê
chung
7. Låüi nhûn
thưn
8. T lãû säú dỉ
SVTH: Phan Thë
Thanh Mai


Trang 5

âm phê
2.2.3.2 Bạo cạo thu nháûp ton doanh nghiãûp:
Bạo cạo ny âỉåüc xáy dỉûng cho cạc doanh nghiãûp du
lëch cọ nhiãưu âån vë trỉûc thüc kinh doanh mäüt hay nhiãưu
hoảt âäüng khạc nhau. Säú liãûu phn ạnh trãn bạo cạo ny
âỉåüc láûp trãn cå såí täøng håüp säú liãûu tỉì cạc bạo cạo
bäü pháûn do cạc âån vë trỉûc thüc láûp v gåíi vãư âënh k
theo máùu trãn.
BẠO CẠO THU NHÁÛP TON CÄNG TY
Q ...... nàm....
Âån vë
Khạch
Chi nhạnh
Ton cäng
......
Chè tiãu
sản A
B
ty
1. Doanh thu
2. Biãún phê
3. Säú dỉ âm
phê
4. Âënh phê bäü
pháûn
5. Låüi nhûn
bäü pháûn
6.
Âënh
phê
chung
7. Låüi nhûn
thưn
8. T lãû säú dỉ
âm phê
2.2.4 Tạc dủng ca bạo cạo bäü pháûn:
Bạo cạo bäü pháûn ráút cáưn thiãút cho ngỉåìi qun l
trong viãûc phán tiïch kãút qu hoảt âäüng ca cạc bäü pháûn
trong täø chỉïc, âạnh giạ thnh qu ca bäü pháûn v ngỉåìi
qun l åí tỉìng bäü pháûn cng nhỉ trãn phảm vi ton
doanh nghiãûp. Thäng qua phán têch bạo cạo bäü pháûn, cọ
thãø xạc âënh âỉåüc cạc màût täưn tải v cạc kh nàng cn
tiãưm áøn åí tỉìng bäü pháûn trong täø chỉïc, tỉì âọ cọ cạc
biãûn phạp khàõc phủc, cạc phỉång ạn hoảt âäüng cng
nhỉ cạc quút âënh kinh tãú thêch håüp.
II- THỈÛC TRẢNG VÃƯ BẠO CẠO KÃÚ TOẠN ÅÍ CÄNG TY
DU LËCH VIÃÛT NAM TẢI Â NÀƠNG:

SVTH: Phan Thë
Thanh Mai


Trang 6

A- Giồùi thióỷu chung vóử Cọng Ty Du Lởch Vióỷt Nam Taỷi
aỡ Nụng:
I.Quaù trỗnh hỗnh thaỡnh, phaùt trióứn, lộnh vổỷc kinh
doanh, chổùc nng, nhióỷm vuỷ cuớa Cọng ty :
1. Quaù trỗnh hỗnh thaỡnh vaỡ phaùt trióứn:
Sau ngaỡy giaới phoùng õỏỳt nổồùc, bón caỷnh vióỷc quan tỏm
õỏửu tổ phaùt trióứn 2 ngaỡnh kinh tóỳ muợi nhoỹn laỡ Cọng
nghióỷp vaỡ Nọng nghióỷp, aớng vaỡ Nhaỡ nổồùc ta cuợng bừt
õỏửu quan tỏm õóỳn vióỷc xỏy dổỷng vaỡ phaùt trióứn ngaỡnh du
lởch - mọỹt ngaỡnh kinh tóỳ coỡn khaù mồùi meớ trong tỗnh hỗnh
mồùi cuớa õỏỳt nổồùc. Trong chióỳn lổồỹc phaùt trióứn ngaỡnh du
lởch luùc bỏỳy giồỡ, ngoaỡi vióỷc thaỡnh lỏỷp Tọứng cuỷc du lởch,
Chờnh phuớ cuợng chố õaỷo vióỷc thaỡnh lỏỷp mọỹt sọỳ Cọng ty
du lởch, trong õoù coù Cọng ty du lởch Quaớng Nam aỡ Nụng - ra
õồỡi vaỡo ngaỡy 30/5/1975 , trổỷc thuọỹc sổỷ quaớn lyù cuớa Tọứng
cuỷc du lởch. Hoaỡ theo tỗnh hỗnh chung cuớa õỏỳt nổồùc, cồ sồớ
vỏỷt chỏỳt cuớa Cọng ty trong giai õoaỷn naỡy coỡn khaù ngheỡo
naỡn, laỷc hỏỷu.
Tổỡ khi nóửn kinh tóỳ õỏỳt nổồùc chuyóứn tổỡ cồ chóỳ tỏỷp
trung quan lióu bao cỏỳp sang nóửn kinh tóỳ thở trổồỡng thỗ sọỳ
lổồỹng caùc Doanh nghióỷp trong õoù coù doanh nghióỷp du lởch
ra õồỡi ngaỡy caỡng nhióửu, sổỷ caỷnh tranh giổợa caùc doanh
nghióỷp ngaỡy caỡng gay gừt. Trổồùc tỗnh hỗnh õoù, nhũm gia
tng tờnh õọỹc lỏỷp giổợa caùc bọỹ phỏỷn trong Cọng ty, thổỷc
hióỷn nhióỷm vuỷ trong thồỡi kyỡ mồùi, Tọứng cuỷc du lởch õaợ ra
quyóỳt õởnh taùch bọỹ phỏỷn lổợ haỡnh cuớa Cọng ty thaỡnh lỏỷp
chi nhaùnh Cọng ty du lởch Vióỷt Nam taỷi aỡ Nụng, taùch khu
du lởch Non Nổồùc thaỡnh Cọng ty khaùch saỷn Non Nổồùc vaỡ
taùch khaùch saỷn Thaùi Bỗnh Dổồng thaỡnh Cọng ty khaùch saỷn
Thaùi Bỗnh Dổồng. Tổỡ ngaỡy 01/10/1999, thổỷc hióỷn chuớ
trổồng cọứ phỏửn hoaù doanh nghióỷp Nhaỡ nổồùc, Tọứng cuỷc du
lởch tióỳp tuỷc ra quyóỳt õởnh taùch khaùch saỷn Phổồng ọng
trổỷc thuọỹc Cọng ty, thaỡnh lỏỷp Cọng ty cọứ phỏửn khaùch saỷn
Phổồng ọng, õọửng thồỡi hồỹp nhỏỳt Cọng ty du lởch Quaớng
Nam - aỡ Nụng vaỡ chi nhaùnh Cọng ty du lởch Vióỷt Nam taỷi
aỡ Nụng thaỡnh Cọng ty du lởch Vióỷt Nam taỷi aỡ Nụng voùi
tón giao dởch quọỳc tóỳ laỡ VITOURS, coù truỷ sồớ taỷi 83 Nguyóựn Thở Minh Khai- aỡ Nụng.
Kóứ tổỡ ngaỡy thaỡnh lỏỷp õóỳn nay õaợ gỏửn 30 nm, trong
quaù trỗnh hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh, mỷc duỡ gỷp
SVTH: Phan Thở
Thanh Mai


Trang 7

khọng ờt nhổợng khoù khn, thaùch thổùc tổỡ sổỷ caỷnh tranh
khọỳc lióỷt cuớa thở trổồỡng, õỷc bióỷt laỡ tổỡ sổỷ bióỳn õọỹng
cuớa caùc nhỏn tọỳ thuọỹc mọi trổồỡng du lởch nhổ thión tai,
chióỳn tranh, dởch bóỷnh... nhổng nhồỡ sổỷ chuớ õọỹng õọứi mồùi
trang thióỳt bở kyợ thuỏỷt, khọng ngổỡng nỏng cao chỏỳt lổồỹng
phuỷc vuỷ khaùch du lởch cuỡng vồùi caùc hoaỷt õọỹng quaớng baù
thu huùt thaùch trong nổồùc vaỡ quọỳc tóỳ, vở thóỳ vaỡ uy tờn cuớa
Cọng ty ngaỡy caỡng õổồỹc nỏng cao, lồỹi nhuỏỷn thu õổồỹc
ngaỡy caỡng tng, õồỡi sọỳng cuớa caùn bọỹ cọng nhỏn vión ngaỡy
caỡng õổồỹc caới thióỷn.
Sau õỏy laỡ mọỹt sọỳ chố tióu õaùnh giaù khaùi quaùt kóỳt quaớ
hoaỷt õọỹng cuớa Cọng ty qua caùc nm:
Chố tióu
Nm 2002
Nm 2003
1.Tọứng doanh thu (õọửng)
52.393.139.633 52.213.762.59
3
2. Lồỹi nhuỏỷn sau thuóỳ
143.318.970
223.970.120
(õọửng)
3.Thu nhỏỷp bỗnh quỏn
1.496.223
1.534.942
thaùng (õọửng)
4. Nọỹp ngỏn saùch (õọửng)
2.500.000.000 2.960.965.004
2. Lộnh vổỷc kinh doanh cuớa Cọng ty :
Hióỷn nay, ngaỡnh nghóử kinh doanh cuớa Cọng ty bao gọửm caùc
lộnh vổỷc sau:
- Dởch vuỷ du lởch, thổồng maỷi (lổợ haỡnh, vỏỷn chuyóứn, n
uọỳng, vui chồi, giaới trờ, hổồùng dỏựn du lởch, phión dởch, caùc
dởch vuỷ khaùc).
- Kinh doanh du lởch quọỳc tóỳ.
- Kinh doanh khaùch saỷn, nhaỡ haỡng, karaoke, masage.
- Giỷt laỡ vaỡ saớn xuỏỳt nổồùc loỹc.
Trong õoù, lộnh vổỷc kinh doanh chờnh cuớa Cọng ty laỡ kinh
doanh lổợ haỡnh, hổồùng dỏựn vaỡ dởch vuỷ lổu truù. Caùc lộnh
vổỷc kinh doanh coỡn laỷi nhũm õaùp ổùng nhu cỏửu õa daỷng
cuớa khaùch du lởch vaỡ gia tng doanh thu, tỏỷn duỷng nguọửn
vọỳn.
3. Chổùc nng, nhióỷm vuỷ cuớa Cọng ty :
(Trờch vn baớn quaớn lyù doanh nghióỷp cuớa Cọng ty )
a) Chổùc nng:

SVTH: Phan Thở
Thanh Mai


Trang 8

Cọng ty du lởch Vióỷt Nam taỷi aỡ Nụng (Vietnamtourism Vitours) coù õỏửy õuớ tổ caùch phaùp nhỏn hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt
kinh doanh theo Luỏỷt doanh nghióỷp vaỡ phỏn cỏỳp quaớn lyù
cuớa Tọứng cuỷc du lởch, tổỡng bổồùc chuyóứn õọứi doanh
nghióỷp sang cy TNHH mọỹt thaỡnh vión, cọứ phỏửn hoaù tổỡng
bọỹ phỏỷn, baùn, khoaùn, cho thuó doanh nghióỷp Nhaỡ nổồùc, õa
daỷng hoaù sồớ hổợu, õa daỷng hoaù ngaỡnh nghóử vaỡ saớn
phỏứm; Thổỷc hióỷn chổùc nng saớn xuỏỳt kinh doanh tọứng
hồỹp phuỡ hồỹp vồi cồ chóỳ thở trổồỡng nhũm muỷc õờch sinh
lồỹi, baớo õaớm cho doanh nghióỷp ọứn õởnh vaỡ phaùt trióứn bóửn
vổợng.
b) Nhióỷm vuỷ:
- Xỏy dổỷng chióỳn lổồỹc phaùt trióứn kinh doanh, chióỳn
lổồỹc saớn phỏứm, chờnh saùch thở trổồỡngvaỡ khaùch haỡng cuớa
Cọng ty .
- Xỏy dổỷng vaỡ quyóỳt õởnh bọỹ maùy tọứ chổùc - nhỏn sổỷ,
ban haỡnh caùc tióu chuỏứn chổùc danh nghióỷp vuỷ, cồ chóỳ
tuyóứn duỷng, bọứ nhióỷm, mióựn nhióỷm, thi nỏng bỏỷc, ngaỷch
lổồng õọỳi vồùi caùn bọỹ, vión chổùc lao õọỹng vaỡ õaỡo taỷo bọửi
dổồợng nguọửn nhỏn lổỷc.
- Qui hoaỷch, xỏy dổỷng, lỏỷp caùc dổỷ aùn vaỡ quyóỳt õởnh
õỏửu tổ phaùt trióứn, lión doanh, lión kóỳt, hồỹp taùc kinh doanh,
cọứ phỏửn, baùn khoaùn, cho thuóỳ... taỡi saớn cuớa doanh nghióỷp
theo qui õởnh cuớa phaùp luỏỷt.
- Thổỷc hióỷn chổùc nng õọỳi ngoaỷi trong vaỡ ngoaỡi nổồùc
phuỷc vuỷ hoaỷt õọỹng kinh doanh coù hióỷu quaớ cuớa Cọng ty.
- Tọứ chổùc haỷch toaùn hoaỷt õọỹng kinh doanh vaỡ cọng bọỳ
taỡi chờnh cuớa Cọng ty theo qui õởnh cuớa Nhaỡ nổồùc.
- Tọứ chổùc cọng taùc thanh tra, kióứm tra hoaỷt õọỹng kinh
doanh õọỳi vồùi caùc õồn vở cồ sồớ, giaới quyóỳt caùc õồn thổ
khióỳu naỷi, tọỳ caùo.
II. Tọứ chổùc quaớn lyù ồớ Cọng ty du lởch Vióỷt Nam taỷi
aỡ Nụng :
1. Sồ õọử tọứ chổùc bọỹ maùy quaớn lyù taỷi Cọng ty :

SVTH: Phan Thở
Thanh Mai


Trang 9
Giạm âäúc

Phọ giạm
âäúc

Phng
täø
chỉïc
hnh
chênh

CN
TP
HCM

Phng
kinh
tãú ti
chênh

Phn
g
hỉåïn
g
dáùn

Phn
g thë
trỉåì
ng

XN sn
xút
v dëch
vủ

Âải l
vẹï
mạy
bay

XN
Khu
Củm
Khạc
CN
váûn
du
khạch
h
Häü
Quan
hãû
trỉûc
tuún
chuø
lëch
sản
sản
i An
n nàng Xn
Tre
Thu
Quan hãû chỉïc
Thiãư
Xanh
Bäưn
2. Chỉïc nàng, nhiãûm vủ ca cạc phng ban:
u
- Giạm âäúc: L ngỉåìi cọ quưn âiãưu
hnh cao nháút trong
CN
H
:
Näü
i:

Cäng ty, chëu trạch nhiãûm trỉåïc Täøng củc du lëch v Phạp
lût Nh nỉåïc vãư ton bäü hoảt âäüng sn xút kinh
doanh ca Cäng ty. Trçnh hồûc tham gia kiãún våïi Täøng củc
du lëch, cạc cå quan chỉïc nàng ca Nh nỉåïc vãư cạc váún
âãư cọ liãn quan âãún ngnh du lëch, thỉûc hiãûn cäng tạc
âäúi näüi, âäúi ngoải.
- Phọ giạm âäúc : L ngỉåìi giụp viãûc cho giạm âäúc, chè
âảo, kiãøm tra, âän âäúc cạc phng chỉïc nàng, cạc âån vë
trỉûc thüc thỉûc hiãûn nhiãûm vủ âỉåüc giao v chỉång
trçnh cäng tạc ca Cäng ty. Hiãûn nay, tải Cäng ty cọ 3 Phọ
giạm âäúc: 1 Phọ giạm âäúc phủ trạch ti chênh, 1 Phọ giạm
âäúc phủ trach dëch vủ kiãm giạm âäúc khu du lëch Xn
Thiãưu, 1 Phọ giạm âäúc kiãm giạm âäúc chi nhạnh Cäng ty
tải H Näüi.
- Phng täø chỉïc hnh chênh: Cọ chỉïc nàng tuøn dủng,
âo tảo, bäưi dỉåỵng nhán viãn, gii quút cạc váún âãư liãn
quan âãún quưn v låüi êch ca ngỉåìi lao âäüng. Hàòng k,
phng täø chỉïc hnh chênh táûp håüp cạc bng cháúm cäng
ca cạc phng âãø tênh lỉång cho cạn bäü cäng nhán viãn tải
vàn phng Cäng ty.

SVTH: Phan Thë
Thanh Mai


Trang 10

- Phng kinh tãú ti chênh: Täø chỉïc thỉûc hiãûn ton bäü
hoảt âäüng ti chênh, tên dủng, cäng tạc hảch toạn kãú
toạn. Thäúng kã, phán têch hoảt âäüng kinh tãú trong ton
Cäng ty. Láûp bạo cạo quút toạn ti chênh theo qui âënh ca
Nh nỉåïc v âạnh giạ kãút qu hoảt âäng kinh doanh ca
doanh nghiãûp hàòng nàm.
- Phng hỉåïng dáùn: Triãøn khai thỉûc hiãûn nhiãûm vủ kinh
doanh dëch thût, hỉåïng dáùn du lëch theo qui âënh ca Nh
nỉåïc v chëu trạch nhiãûm trỉåïc Giạm âäúïc v phạp lût
vãư hoảt âäüng kinh doanh hỉåïng dáùn, dëch thût.
- Phng thë trỉåìng: Xáy dỉûng kãú hoảch kinh doanh lỉỵ
hnh; nghiãn cỉïu thë trỉåìng du lëch, xáy dỉûng cạc tour du
lëch ph håüp âãø thu hụt khạch Viãût Nam cng nhỉ khạch
qúc tãú; tàng cỉåìng qung bạ du lëch trãn thë trỉåìng trong
v ngoi nỉåïc.
-Cạc khạch sản: Täø chỉïc dëch vủ lỉu trụ, phủc vủ àn
úng; täø chỉïc häüi nghë, häüi tho, tiãûc cỉåïi theo cạc
håüp âäưng ca Cäng ty k kãút cng nhỉ våïi cạc håüp âäưng
do khạch sản ch âäüng tçm kiãúm. Hiãûn nay, trỉûc thüc
Cäng ty qun l gäưm cọ khạch sản Thu Bäưn, khu du lëch
Xn Thiãưu v củm khạch sản Tre Xanh bao gäưm 3 khạch
sản: Tre Xanh trung tám, Tre Xanh bãn säng, Tre Xanh bãn cng.
- Cạc chi nhạnh: Bao gäưm chi nhạnh TP Häư Chê Minh, chi
nhạnh H Näüi, chi nhạnh Häüi An cọ chỉïc nàng thay màût
Cäng ty khai thạc ngưn khạch du lëch, k kãút håüp âäưng,
täø chỉïc cạc tour du lëch phủc vủ nhu cáưu ca khạch trãn
âëa bn chi nhạnh trỉûc thüc.
- Xê nghiãûp váûn chuøn: Thỉûc hiãûn nhiãûm vủ âỉa âọn
khạch bàòng âỉåìng bäü theo cạc tour du lëch trong nỉåïc,
sỉía chỉỵa, bo trç, ba dỉåỵng cạc phỉång tiãûn váûn
chuøn, cạc loải mạy mọc thiãút bë khạc ca âån vë v ca
khạch hng theo håüp âäưng.
- Âải l vẹ mạy bay: L mäüt âải l ca hng hng khäng
Vietnam Airlines, phng vẹ mạy bay Cäng ty cọ chỉïc nàng
bạn vẹ cho cạc khạch hng cọ nhu cáưu trong thnh phäú
cng nhỉ cho cạc tour du lëch ca Cäng ty.
- Xê nghiãûp sn xút v dëch vủ: Âáy l xê nghiãûp sn
xút nỉåïc úng tinh khiãút, âỉåüc Cäng ty thnh láûp vo
nàm 2002, cung cáúp nỉåïc úng cho khạch du lëch ca Cäng
ty, âäưng thåìi cng âỉåüc bạn ra trãn thë trỉåìng. Hiãûn nay,
SVTH: Phan Thë
Thanh Mai


Trang 11

xờ nghióỷp naỡy õổồỹc Cọng ty giao khoaùn cho mọỹt õồn vở tổ
nhỏn khaùc.

SVTH: Phan Thở
Thanh Mai


Trang 12

III. Tọứ chổùc cọng taùc kóỳ toaùn ồớ Cọng ty du lởch Vióỷt
Nam taỷi aỡ Nụng :
1. Sồ õọử tọứ chổùc bọỹ maùy kóỳ toaùn taỷi Cọng ty :
Kóỳ toaùn
trổồớng
Phoù phoỡng kóỳ toaùn
kióm kóỳ toaùn tọứng
hồỹp
Kóỳ
toaùn
thanh
toaùn

Kóỳ toaùn
doanh
thu vaỡ
cọng nồỹ
baùn

:

Kóỳ toaùn
cọng nồỹ
mua vaỡo

Kóỳ toaùn
TSC,
thuóỳ vaỡ
thanh
toaùn nọỹi

Kóỳ toaùn caùc õồn vở trổỷc
thuọỹc

Thuớ
quyợ

Quan hóỷ trổỷc tuyóỳn
: Quan hóỷ chổùc nng
2.Chổùc nng, nhióỷm vuỷ cuớa tổỡng bọỹ phỏỷn kóỳ
toaùn:
- Kóỳ toaùn trổồớng: Theo qui õởnh taỷi vn baớn quaớn lyù doanh
nghióỷp cuớa Cọng ty, kóỳ toaùn trổồớng Cọng ty coù caùc chổùc
nng, nhióỷm vuỷ sau:
o Kóỳ toaùn trổồớng laỡ ngổồỡi chởu traùch nhióỷm trổồùc
giaùm õọỳc Cọng ty, phaùp luỏỷt Nhaỡ nổồùc trong vióỷc õióửu
haỡnh, quaớn lyù taỡi chờnh, cọng taùc haỷch toaùn kóỳ toaùn,
thọỳng kó cuớa doanh nghióỷp.
o Xỏy dổỷng vaỡ thổỷc hióỷn kóỳ hoaỷch saớn xuỏỳt kinh
doanh, kóỳ hoaỷch õỏửu tổ phaùt trióứn, kóỳ hoaỷch taỡi chờnh
cuớa Cọng ty.
o Tọứ chổùc cọng taùc haỷch toaùn kóỳ toaùn, phỏn tờch hoaỷt
õọỹng kinh tóỳ, xaùc õởnh hióỷu quaớ kinh doanh trong toaỡn Cọng
ty .
o Hổồùng dỏựn nghióỷp vuỷ vaỡ cọng taùc kióứm tra cọng taùc
haỷch toaùn kóỳ toaùn cuớa caùc õồn vở trổỷc thuọỹc.
- Phoù phoỡng kóỳ toaùn kióm kóỳ toaùn tọứng hồỹp: Coù chổùc
nng trồỹ giuùp kóỳ toaùn trổồớng õióửu haỡnh hoaỷt õọỹng taỡi
SVTH: Phan Thở
Thanh Mai


Trang 13

chênh kãú toạn trong cäng ty, thay màût kãút toạn trỉåíng gii
quút cạc váún âãư vãư ti chênh khi kãú toạn trỉåíng âi
vàõng. Täøng håüp säú liãûu tỉì cạc kãú toạn pháưn hnh, lãn
Säø Cại, láûp cạc bạo cạo ti chênh vo cúi k.
- Kãú toạn thanh toạn: Theo di, phn ạnh tçnh hçnh biãún
âäüng tiãưn màût, tiãưn gỉíi ngán hng tải Cäng ty. Láûp cạc
chỉïng tỉì thanh toạn theo qui âënh ca Nh nỉåïc. Âënh k,
kãút håüp våïi th qu, cạn bäü ngán hng âãø âäúi chiãúu säú
dỉ cạc ti khon tiãưn.
- Kãú toạn doanh thu v cäng nåü bạn: Hảch toạn, theo di
doanh thu, cäng nåü phạt sinh trong quạ trçnh bạn hng, cung
cáúp dëch vủ tải Cäng ty. Hiãûn nay tải Cäng ty cọ 4 kãú
toạn phủ trạch pháưn hnh ny, bao gäưm 3 kãú toạn phủ
tạch theo di åí cạc phng thë trỉåìng 1, 2, 3 v 1 kãú toạn
theo di åí phng vẹ.
- Kãú toạn cäng nåü mua vo: Hảch toạn, theo di, âäúi
chiãúu cạc khon nåü phạt sinh trong quạ trçnh mua vo.
- Kãú toạn TSCÂ, thú v thanh toạn näüi bäü: Phủ trạch
viãûc theo di, hảch toạn tçnh hçnh biãún âäüng vãư TSCÂ
trong Cäng ty, âënh k trêch láûp kháúu hao, láûp bạo cạo
thú, theo di cạc khon thanh toạn näüi bäü giỉỵa Cäng ty
våïi cạc âån vë trỉûc thüc.
- Th qu: Cọ chỉïc nàng thu, chi, bo qun tiãưn màût, theo
di v âäúi chiãúu säú dỉ ti khon tiãưn màût tải q khi
cáưn thiãút.
- Kãú toạn cạc âån vë trỉûc thüc: Cọ nhiãûm vủ täø chỉïc
cäng tạc hảch toạn kãú toạn phạt sinh tải âån vë. Âënh k,
kãú toạn cạc âån vë cå såí láûp v näüp cạc bạo cạo vãư tçnh
hçnh sn xút kinh doanh ca âån vë cho Cäng ty âãø kãú
toạn Cäng ty täøng håüp v xạc âënh kãút qu sn xút kinh
doanh cho ton Cäng ty.
3. Hçnh thỉïc kãú toạn:
Hiãûn nay, Cäng ty âang ạp dủng hçnh thỉïc kãú toạn
Chỉïng tỉì ghi säø theo chỉång trçnh kãú toạn mạy âỉåüc ci
âàût sàơn tải Cäng ty.
Hàòng ngy, càn cỉï vo cạc chỉïng tỉì ca cạc nghiãûp
vủ kinh tãú phạt sinh, kãú toạn cạc pháưn hnh cọ liãn quan
tiãún hnh âënh khon v nháûp säú liãûu vo cạc Chỉïng tỉì
ghi säø hồûc cạc Bng täøng håüp chỉïng tỉì gäúc (l cạc
bng kã) v cạc Säø chi tiãút. Âënh k, theo chỉång trçnh kãú
SVTH: Phan Thë
Thanh Mai


Trang 14

toaùn maùy õổồỹc caỡi õỷt sụn, sọỳ lióỷu õổồỹc nhỏỷp trong
kyỡ seợ õổồỹc kóỳt chuyóứn tổỷ õọỹng õóứ kóỳ toaùn in ra caùc
Sọỳ Caùi vaỡ Baớng tọứng hồỹp chi tióỳt. Sau õoù, kóỳ toaùn seợ
tióỳn haỡnh õọỳi chióỳu sọỳ lióỷu giổợa Sọứ Caùi vồùi Baớng tọứng
hồỹp chi tióỳt vaỡ lỏỷp Baớng cỏn õọỳi taỡi khoaớn, caùc Baùo caùo
kóỳ toaùn vaỡo cuọỳi quờ.
Trỗnh tổỷ ghi sọứ kóỳ toaùn taỷi Cọng ty õổồỹc thóứ hióỷn
nhổ sau:

Chổùng tổỡ
gọỳc
Baớng tọứng
hồỹp
chổùng tổỡ
gọỳc
Chổùng tổỡ
ghi sọứ

Sọứ quyợ

Sọứ Caùi

Sọứ chi tióỳt

Baớng tọứng hồỹp
chi tióỳt

Baớng cỏn õọỳi taỡi
khoaớn
: Nhỏỷp hũng ngaỡy
: Lỏỷp, in vaỡo
kyỡ
Baùocuọỳi
caùo kóỳ
: Quan hóỷtoaùn
õọỳi chióỳu
B- Thổỷc traỷng vóử hóỷ thọỳng baùo caùo kóỳ toaùn ồớ
cọng ty du lởch vióỷt nam taỷi õaỡ nụng
I- Thổỷc traỷng cọng taùc lỏỷp kóỳ hoaỷch taỷi Cọng ty :
Hũng nm, vaỡo khoaớng õỏửu thaùng 11, caùc õồn vở trổỷc
thuọỹc cn cổù vaỡo tỗnh hỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh taỷi õồn vở
trong 10 thaùng trổồùc vaỡ ổồùc dổỷ kióỳn tỗnh hỗnh trong 2
thaùng coỡn laỷi trong nm tióỳn haỡnh lỏỷp baùo caùo vóử tỗnh
hỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh trong nm vaỡ xỏy dổỷng kóỳ hoaỷch
SVTH: Phan Thở
Thanh Mai


Trang 15

trong nàm tåïi. Củ thãø, cạc khạch sản xáy dỉûng kãú hoảch
doanh thu ca tỉìng loải hçnh dëch vủ : àn, ng, úng pha
chãú ...., kãú hoảch säú khạch, ngy khạch. Cạc chi nhạnh
xáy dỉûng kãú hoảch doanh thu ca hoảt âäüng lỉỵ hnh. Xê
nghiãûp váûn chuøn du lëch láûp kãú hoảch säú km váûn
doanh v doanh thu trong nàm tåïi.
ÅÍ Cäng ty, sau khi nháûn âỉåüc chè tiãu vãư doanh thu trong
nàm tåïi ca Täøng củc du lëch , Cäng ty càn cỉï vo kh nàng
sn xút kinh doanh ca tỉìng âån vë trỉûc thüc v kãút
qu sn xút kinh doanh trong nàm qua ca cạc âån vë, láûp
chè tiãu doanh thu củ thãø cho tỉìng âån vë.
Sau âọ, âải diãûn âån vë v âải diãûn Cäng ty s tiãún
hnh bo vãû cạc chè tiãu kãú hoảch â âỉa ra âãø hai bãn
âi âãún mäüt kãú hoảch thäúng nháút. Dỉûa trãn kãú hoảch
thäúng nháút ny, giạm âäúc Cäng ty ra cạc quút âënh vãư
cạc chè tiãu kãú hoảch thỉûc hiãûn trong nàm âãún cho tỉìng
âån vë. Cạc âån vë täø chỉïc thỉûc hiãûn kãú hoảch âãư ra,
Cäng ty thỉåìng xun kiãøm tra, âän âäúc tçnh hçnh thỉûc
hiãûn kãú hoảch ca cạc âån vë. Trong nàm, nãúu cọ nhỉỵng
sỉû cäú báút thỉåìng xy ra (thiãn tai, dëch bãûnh...) nh
hỉåíng âãún tçnh hçnh thỉûc hiãûn kãú hoảch, cạc âån vë s
âãư nghë Cäng ty âiãưu chènh lải cạc chè tiãu âãø kãú hoảch
mang tênh kh thi.
Dỉåïi âáy l ton bäü kãú hoảch doanh thu, säú khạch,
ngy khạch ca cạc âån vë trỉûc thüc trong nàm 2004:
KÃÚ HOẢCH NÀM 2004
KHÄÚI LỈỴ HNH
Âån vë
CHI NHẠNH HÄÜI AN
Qúc tãú tỉû nháûn lải v khai
thạc trong nỉåïc
Khạch trong nỉåïc
Viãût Nam âi du lëch nỉåïc ngoi
CN H NÄÜI
* Khạch qúc tãú
Tỉì nỉåïc ngoi vo VN
Tỉû khai thạc
Nháûn lải
* Khạch trong nỉåïc
* Viãût Nam âi du lëch nỉåïc
ngoi

SVTH: Phan Thë
Thanh Mai

Kãú hoảch doanh thu
1.000.000.000
780.000.000
150.000.000
70.000.000
5.000.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
150.000.000
350.000.000
300.000.000
2.700.000.000


Trang 16

........................................................
....
CĩNG KHI Lặẻ HAèNH

.........................................
26.650.000.000

K HOACH NM 2004
Xấ NGHIP VN CHUYỉN DU LậCH
Hoaỷt õọỹng
Sọỳ Km vỏỷn
Doanh thu
doanh
1. Vỏỷn chuyóứn
400.800
2.350.000.000
- Xe xờ nghióỷp
360.800
2.115.000.000
- Xe thuó ngoaỡi
40.000
115.000.000
2. KD dởch vuỷ
180.000.000
khaùc
K HOACH NM 2004
KHI DậCH VU
ồn vở
TRE XANH TRUNG
TM
Nguớ

Sọỳ
khaùch
13.000

Kóỳ hoaỷch
Ngaỡy
Cọng suỏỳt
khaùch
buọửng(%)
18.000
65

13.000

18.000

65

11.484

14.500

64,9

11.484

14.500

64,9

n
Pha chóỳ
Haỡng hoaù
Massage
ióỷn thoaỷi,fax
Khaùc
TRE

XANH
BN
CANG

Nguớ
n
Pha chóỳ

SVTH: Phan Thở
Thanh Mai

Doanh thu
7.200.000.
000
3.900.000.0
00
1.750.000.0
00
125.000.00
0
525.000.00
0
355.000.00
0
245.000.00
0
300.000.00
0
4.000.000.
000
1.865.000.0
00
955.000.00
0
60.000.000


Trang 17

Haìng hoaï
Massage
Âiãûn thoaûi,fax
Khaïc
TRE

XANH
BÃN
SÄNG

6.100

12.193

80,00

6.100

12.193

80

Massage
Khaïc
THU BÄÖN

10.302

17.385

83,00

Nguí

10.302

17.385

83

Khaïc
XUÁN THIÃÖU

9.532

9.638

85,00

Nguí

9.532

9.638

85

................
..

....................
....

....................
...

Nguí
Àn
Pha chãú
Haìng hoaï
Âiãûn thoaûi,fax

Àn
Haìng hoaï
Massage
Âiãûn thoaûi,fax

Àn
Haìng hoaï
Massage
Âiãûn thoaûi,fax
Khaïc
..................................
.

SVTH: Phan Thë
Thanh Mai

310.000.00
0
86.000.000
648.000.00
0
75.000.000
3.000.000.
000
1.583.000.0
00
600.000.00
0
67.500.000
225.000.00
0
364.000.00
0
80.000.000
80.000.000
4.400.000.
000
1.430.000.0
00
610.000.00
0
500.000.00
0
1.650.000.0
00
180.000.00
0
30.000.000
4.170.000.
000
520.000.00
0
200.000.00
0
1.653.000.0
00
1.690.000.0
00
24.000.000
83.000.000
...................
...


Trang 18

CĩNG DậCH VU
CĩNG Lặẻ HAèNH
CĩNG

(Lặẻ
HAèNH+D
ậCH VU)

25.390.00
0.000
26.650.00
0.000
52.040.00
0.000

II- Hóỷ thọỳng baùo caùo kóỳ toaùn ồớ caùc õồn vở trổỷc
thuọỹc:
Theo qui õởnh cuớa Cọng ty, õởnh kyỡ hũng tuỏửn, caùc õồn vở
trổỷc thuọỹc gồới baùo caùo doanh thu vóử Cọng ty õóứ kóỳ toaùn
Cọng ty theo doợi vaỡ tióỳn haỡnh lỏỷp baùo caùo thọỳng kó 2
tuỏửn, 3 tuỏửn, thaùng quờ... trón toaỡn õồn vở. óỳn cuọỳi quờ,
caùc õồn vở naỡy phaới gồới hóỷ thọỳng baùo caùo taỡi chờnh vaỡ caùc
baùo caùo khaùc vóử Cọng ty.
Trong õoù, hóỷ thọỳng baùo caùo taỡi chờnh bao gọửm :
- Baớng cỏn õọỳi kóỳ toaùn .
- Baùo caùo kóỳt quaớ hoaỷt õọỹng kinh doanh .
- Baùo caùo lổu chuyóứn tióửn tóỷ .
- Thuyóỳt minh baùo caùo taỡi chờnh .
Caùc baùo caùo khaùc bao gọửm :
- Baớng cỏn õọỳi sọỳ phaùt sinh .
- Baớng kó nọỹp ngỏn saùch .
- Baùo caùo chi tióỳt cọng nồỹ nọỹi bọỹ .
- Baớng õọỳi chióỳu cọng nồỹ nọỹi bọỹ .
- Baùo caùo km vỏỷn doanh .
................................
Qua thổỷc tóỳ tỗm hióứu taỷi Cọng ty, em nhỏỷn thỏỳy mỏựu
caùc baùo caùo cuớa khọỳi khaùch saỷn, khọỳi chi nhaùnh vaỡ xờ
nghióỷp vỏỷn chuyóứn du lởch laỡ tổồng õọỳi giọỳng nhau trong
tổỡng khọỳi. Do õoù, toaỡn bọỹ caùc baùo caùo cuớa caùc õồn vở
trổỷc thuọỹc õổồỹc trỗnh baỡy dổồùi õỏy seợ õổồỹc minh hoaỷ
qua mỏựu baùo caùo cuớa Khu du lởch Xuỏn Thióửu (õaỷi dióỷn cho
khọỳi khaùch saỷn), Chi nhaùnh Haỡ Nọỹi (õaỷi dióỷn cho khọỳi chi
nhaùnh) vaỡ Xờ nghióỷp vỏỷn chuyóứn du lởch .
1. Baùo caùo kóỳ toaùn hũng tuỏửn:
Hũng tuỏửn, caùc õồn vở trổỷc thuọỹc gồới baùo caùo doanh
thu vóử Cọng ty theo mỏựu sau:
KHU DU LậCH XUN THIệU

BAẽO CAẽO THNG K TUệN 3 THAẽNG 11 NM 2003

SVTH: Phan Thở
Thanh Mai


Trang 19

Chố tióu
1. Sọỳ khaùch
Quọỳc tóỳ
Nọỹi õởa
2. Ngaỡy khaùch
Quọỳc tóỳ
Nọỹi õởa
Khaùch nghố
ngaỡy
Khaùch nghố
õóm
3.
Cọng
suỏỳt
buọửng
4. Tọứng doanh
thu
- Haỡng hoaù
- Nguớ
- Massage
- ióỷn thoaỷi
- Khaùc

Tổỡ 17/11 õóỳn 23/11/ 2004
VT: õọửng
Doanh thu
Luyợ kóỳ
Luyợ kóỳ
tuỏửn
thaùng
nm
248
609
2.612
0
0
0
248
609
2.612
253
626
2.659
0
0
0
253
626
2.659
220
528
2.222
33

98

437

71%

68%

70%

70.513.692

171.715.594

712.078.668

25.264.991
9.045.410
35.327.380
421.366
454.545

63.347.254
22.408.979
84.718.458
786.358
454.545

217.398.082
99.149.510
367.642.164
5.543.790
22.345.122

Xấ NGHIP VN CHUYỉN DU LậCH

BAẽO CAẽO THNG K DOANH THU NM 2003
Tổỡ ngaỡy 17/11 õóỳn ngaỡy 23/11/2003
VT : õọửng
Doanh thu
Luyợ kóỳ
Luyợ kóỳ
Chố tióu
tuỏửn
thaùng
nm
Km vỏỷn doanh
15.004
26.872
108.298
Tọứng doanh thu
75.690.909 150.190.90 544.120.39
9
6
Trong õoù: a) Vỏỷn
74.360.000 148.860.00 514.186.65
chuyóứn
0
9
- Xe xờ 54.000.000 106.500.00 430.293.32
nghióỷp.
0
9
SVTH: Phan Thở
Thanh Mai


Trang 20

- Xe ngoaìi
b) Khaïc
c) Læî haình
d) Taìi chênh

SVTH: Phan Thë
Thanh Mai

20.360.000
1.330.909
0
0

42.360.000
1.330.909

83.893.330
6.458.454
23.360.810
87.363


Trang 21

CHI NHAẽNH HAè NĩI

BAẽO CAẽO THNG K DOANH THU Lặẻ HAèNH TUệN 3 THAẽNG 11 NM 2003

Tổỡ ngaỡy 17/11 õóỳn ngaỡy 23/11/2003
ọỳi tổồỹng
khaùch
1. Khaùch quọỳc
tóỳ
* Tổỡ nổồùc ngoaỡi
vaỡo Vióỷt Nam
Quọỳc tởch Phaùp
Quọỳc tởch Myợ
Quọỳc tởch Thaùi

Thổỷc hióỷn tuỏửn
3/11/203
Sọỳ
Ngaỡy
Doanh
khaùc khaùc
thu
h
h
34
190
430.930.9
28
28
130
476.541.22
8
12
96
273.479.08
9
5
10
116.743.03
5
11
24
86.319.104

VT : õọửng

Luyợ kóỳ thaùng 11
Sọỳ
khaùc
h
104

Ngaỡy
khaùc
h
470

47

262

27

154

5

10

15

98

Doanh
thu
1.520.510
.690
1.232.272.
999
626.140.12
5
116.743.03
5
489.389.83
9

Luyợ kóỳ nm
Sọỳ
khaùc
h
335

Ngaỡy
khaùc
h
1170

225

671

136

452

28

38

61

181

50

356

60

143

.....................
* Tổỷ khai thaùc

6

60

45.610.300

37

118

* Nhỏỷn laỷi

0

0

0

20

90

203.726.92
3
84.510.768

2. Khaùch du lởch
nọỹi õởa
Tổỷ khai thaùc

0

0

0

1

4

5.322.273

354

1408

0

0

0

0

0

0

324

1256

Tióỳp nhỏỷn tổỡ
Cọng ty
3.VN õi du lởch
nổồùc ngoaỡi
Thaùi Lan

0

0

0

1

4

5.322.273

30

152

25

230

72

336

639

0

47

106

656.979.0
35
373.558.03

109

0

683.421.0
00
0

54

380

SVTH: Phan Thở
Thanh Mai

Doanh
thu
2.399.203
.383
1.960.531.
200
1.213.060.
541
340.966.22
8
406.504.43
1
270.364.49
9
168.307.68
4
875.231.6
47
695.640.12
6
179.591.57
1
950.718.7
06
598.764.84


Trang 22

Trung Quäúc
................
Täøng cäüng

25

230

.......

........

59

420

SVTH: Phan Thë
Thanh Mai

683.421.00
0
...............
855.372.5
28

25

230

.........

..........
..
910

177

5
283.421.00
0
...............
2.182.811
.998

55

259

..........
.
898

.........
4217

0
357.953.86
6
................
4.225.153
.736


2. Baùo caùo chi phờ, kóỳt quaớ hoaỷt õọỹng kinh doanh
hũng quờ:
2.1 Baùo caùo chi phờ:
Nóỳu nhổ doanh thu khi phaùt sinh trong kyỡ õóửu õổồỹc caùc
õồn vở trổỷc thuọỹc lỏỷp baùo caùo hũng tuỏửn gồới vóử Cọng ty,
thỗ chi phờ saớn xuỏỳt kinh doanh taỷi caùc õồn vở chố õổồỹc
baùo caùo 1 lỏửn duy nhỏỳt vaỡo cuọỳi mọựi quờ khi õồn vở lỏỷp
baùo caùo quyóỳt toaùn gồới vóử Cọng ty .
Dổồùi õỏy laỡ toaỡn bọỹ chi phờ phaùt sinh trong quờ 4 nm
2003 cuớa caùc õồn vở trổỷc thuọỹc:
KHU DU LậCH XUN THIệU

CHI PHấ SAN XUT KINH DOANH THEO YU T
QUYẽ 4 NM 2003
Maợ sọỳ
Yóỳu tọỳ chi phờ
Kyỡ naỡy
101
Nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp
1.577.500
102
Nhión lióỷu
17.719.988
103
Phuỷ tuỡng, xm lọỳp, ừc qui
16.958.000
104
Phỏn bọứ CCDC Cọng ty quaớn lyù
12.556.492
105
Phỏn bọứ CCDC õồn vở quaớn lyù
0
106
n phỏứm tuyón truyóửn quaớng
5.724.070
caùo
107
Trang phuỷc, baớo họỹ lao õọỹng
170.000
108
Vn phoỡng phỏứm
0
109
Vỏỷt lióỷu khaùc
0
201
- Tióửn lổồng hồỹp õọửng cọng
26.151.000
nhỏỷt
- Tióửn lổồng hồỹp õọửng daỡi
81.043.318
haỷn
202
Tióửn n ca
25.790.800
203
BHXH
7.249.710
BHYT
966.628
KPC
2.143.886
301
Khỏỳu hao TSC hổợu hỗnh
56.080.898
302
Khỏỳu hao TSC vọ hỗnh
0
401
Chi phờ õióỷn
44.292.645
402
Chi phờ nổồùc
0
403
ióỷn thoaỷi, fax, email
4.890.745
409
Chi phờ thuó ngoaỡi khaùc
0
501
Cọng taùc phờ
0


Trang 24

502
503
504
506
513
519

Giỷt laỡ, vóỷ sinh
9.092.536
Họỹi nghở, tióỳp khaùch
3.576.695
Sổớa chổợa taỡi saớn
14.235.563
Tióửn thuó nhaỡ, õỏỳt
25.000.000
Nhỏn cọng trổỷc tióỳp dởch vuỷ
126.852.400
massage
Chi phờ bũng tióửn khaùc
13.948.545
Laợi vay
17.978.571
Giaù vọỳn haỡng hoaù
159.210.447
Chi phờ hoaỷt õọỹng khaùc
0
Tọứng cọỹng
673.210.437

CHI NHAẽNH HAè NĩI

CHI PHấ SAN XUT KINH DOANH THEO YU T
QUYẽ 4 NM 2003
Maợ sọỳ
Yóỳu tọỳ chi phờ
Kyỡ naỡy
1
Lổồng
23.856.720
2
BHXH
2.223.720
3
Chi phờ õióỷn
709.870
4
Chi phờ nổồùc
90.990
5
Hoa họửng
0
6
Chi phờ vn phoỡng phỏứm
961.728
7
Chi phờ tióỳp khaùch
3.338.971
8
Chi phờ khaùc
1.929.539
9
Chi phờ dởch vuỷ lổợ haỡnh
2.055.154.34
2
10
Chi phờ bỏỳt thổồỡng
4.356.564
11
Cọng taùc phờ
27.677.542
12
Internet, email
672.660
13
Chi phờ tuyón truyóửn, quaớng caùo
2.272.700
14
Khỏỳu hao TSC
5.395.482
15
Phỏn bọứ chi phờ CCDC
2.159.677
16
Chi phờ tióửn n giổợa ca
4.414.245
17
Chi phờ vỏỷn chuyóứn
1.108.965.13
0
18
Chi phờ sổớa chổợa, baớo dổồợng
1.207.000
19
BHYT
452.828
20
KPC
477.135
21
Chi phờ hoỹc tỏỷp, õaỡo taỷo
0
SVTH: Phan Thở
Thanh Mai


Trang 25

22
23
24

Baớo hióứm taỡi saớn, khaùch
Trang phuỷc baớo họỹ lao õọỹng
Trờch dổỷ phoỡng trồỹ cỏỳp mỏỳt
vióỷc laỡm
Tọứng cọỹng

5.002.320
0
617.787
3.265.117.0
58

Xấ NGHIP VN CHUYỉN DU LậCH

CHI PHấ SAN XUT KINH DOANH THEO YU T
QUYẽ 4 NM 2003
Maợ sọỳ
Yóỳu tọỳ chi phờ
Sọỳ tióửn
1
Nhión lióỷu
110.524.995
Phuỷ tuỡng thay thóỳ, xm lọỳp,
2
bỗnh õióỷn
13.179.988
3
CCDC Cọng ty quaớn lyù
180.000
4
CCDC õồn vở quaớn lyù
904.904
5
Chi phờ vn phoỡng phỏứm
2.405.945
6
Vỏỷt lióỷu khaùc
16.865.497
7
Tióửn lổồng
96.743.081
8
Tióửn n ca
16.724.600
9
BHXH
10.763.640
10
BHYT
1.435.152
11
KPC
1.934.462
12
Khỏỳu hao TSC
77.104.030
13
ióỷn
3.860.680
14
Nổồùc
263.412
15
ióỷn, thoaỷi, fax
7.040.068
16
Chi phờ thuó hổồùng dỏựn
93.674.113
17
Cọng taùc phờ
23.468.905
Tióỳp khaùch - Họỹi nghở khaùch
18
haỡng
8.770.770
19
Sổớa chổợa TSC
11.635.000
20
Tióửn thuó õỏỳt
4.000.000
Chi phờ cỏửu õổồỡng, sỏn bay,
21
gồới xe
31.741.619
SVTH: Phan Thở
Thanh Mai


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×