Tải bản đầy đủ

Hạch toán vốn bằng tiền

LÅÌI MÅÍ ÂÁƯU
Kãú toạn l cäng củ phủc vủ qun l kinh tãú cäng tạc
hảch toạn kãú toạn ráút cáưn thiãút âäúi våïi mi âån vë sn xút
kinh doanh nọ giụp hảch toạn cạc khon thu, chi v xạc âënh kãút
qu kinh doanh trong ton âån vë
Trong hoảt âäüng kãút qu sn xút kinh doanh, âån vë
thỉåìng phạt sinh cạc mäúi quan hãû thanh toạn våïi Ngán hng våïi
cạc täø chỉïc, cạ nhán, cạc âån vë khạc vãư cạc khon tiãưn vay v
thanh toạn tiãưn vay våïi cå quan ti chênh táút c quan hãû thanh
toạn trãn âãưu âỉåüc thỉûc hiãûn ch úu bàòng tiãưn väún bàòng
tiãưn l khon mủc quan trng trong bạo cạo ti chênh nọ giỉỵ
vai tr quan trng trong viãûc thỉûc hiãûn cạc nhiãûm vủ kãú toạn
âãư ra âãø sỉí sủng väún âụng mủc âêch v cọ hiãûu qu chụng
ta phi tàng cỉåìng cäng tạc täø chỉïc v qun l väún bàòng tiãưn
nhàòm tảo väưng quay ca väún nhanh v bo ton väún.
Xút phạt tỉì mủc âêch u cáưu v táưm quan trng ca
cäng tạc hảch toạn väún bàòng tiãưn âäưng thåìi kãút håüp nhỉỵng
kiãún thỉïc tiãúp thu åí nh trỉåìng em quút âënh chn âãư ti”
HẢCH TOẠN VÄÚN BÀỊNG TIÃƯN “ tải cäng ty cäø pháưn k thût
Thy sn  Nàơng âãø lm chun âãư täút nghiãûp cho mçnh .
Chun âãư gäưm 3 pháưn

Pháưn I: Nhỉỵng váún âãư l lûn chung vãư hảch toạn väún
bàòng tiãưn
Pháưn II: Tçnh hçnh thỉûc tãú vãư cäng tạc hảch toạn väún
bàòng tiãưn tải cäng ty cäø pháưn k thût thy sn  Nàơng
Pháưn III: Mäüt säú kiãún thỉïc âãư xút ca bn thán gọp
pháưn hon thiãûn cäng tạc hảch toạn väún bàòng tiãưn tải cäng
ty cäø pháưn k thût thy sn  Nàơng
Âãø hon thnh chun âãư täút nghiãûp ny, cng våïi sỉû
cäú gàõng ca bn thán, em xin chán thnh cm ån cạc tháưy cä
giạo åí nh trỉåìng â ging dảy trỉûc tiãúp hỉåïng dáùn v giụp
âåỵ cho em thỉûc hiãûn chun âãư. Ban lnh âảo cäng ty, phng
ti chênh kãú toạn v cạc anh chi nhán viãn trong cäng ty â tảo
mi âiãưu kiãûn thûn låüi trong thåìi gian thỉûc táûp v â gọp
nhiãưu kiãún qu bạo cho viãûc thỉûc hiãn chun âãư .

1


Do kióỳn thổùc vaỡ thồỡi gian coù haỷn nón chuyón õóử seợ coù
nhổợng thióỳu soùt, em rỏỳt mong caùc thỏửy cọ vaỡ caùc anh chở trong
cọng ty goùp yù thóm õóứt baớn thỏn em coù õổồỹc nhổợng nhỏỷn thổùc
õuùng õừn hồn vóử cọng taùc thổỷc tóỳ cuợng nhổ lyù luỏỷn.
Em xin chỏn thaỡnh caớm ồn
Sinh vión thổỷc hióỷn

2


PHÁƯN I
NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ L LÛN CHUNG VÃƯ
HẢCH TOẠN VÄÚN BÀỊNG TIÃƯN
I/ KHẠI NIÃÛM ÂÀÛC ÂIÃØM, NHIÃÛM VỦ KÃÚ TOẠN
1/ Khại niãûm :
Väún bàòng tiãưn ca doanh nghiãûp l mäüt pháưn
ca väún ti sn lỉu âäüng trong doanh nghiãûp. Nọ phn
ạnh ton bäü säú tiãưn doanh nghiãûp hiãûn cọ tải doanh
nghiãûp. Bao gäưm tiãưn màût tải qu, tiãưn gỉíi Ngán
hng v cạc khon tiãưn âang chuøn.
Tiãưn màût bao gäưm tiãưn Viãût Nam, ngai tãû, vng
bảc, âạ qu, kim khê qu gỉíi tải ngán hng, kho bảc


cäng ty ti chênh
Tiãưn âang chuøn

bao gäưm tiãưn Viãût Nam v

ngoải tãû trong cạc trỉåìng håüp sau.
+

Gỉíi tiãưn vo Ngán hng nhỉng chỉa nháûn

âỉåüc giáúy bạo ca Ngán hng
+

Lm th tủc chuøn tiãưn tỉì ngán hng

qua

bỉu âiãûn âãø tr nåü nhỉng chỉa nháûn âỉåüc giáúy bạo
+ Thu tiãưn bạn hng näüp thú ngay nhỉng chỉa
nháûn âỉåüc giáúy bạo
2/ Ngun tàõc hảch toạn väún bàòng tiãưn
Táút c cạc loải tiãưn âãưu phi âỉåüc qui âäøi thnh
âån vë tiãưn tãû thäúng nháút ( VNÂ)
Cạc loải tiãưn ngoải tãû âãưu phi qui âäøi ra âäưng
Viãût Nam trãn cạc säø sạch kãú toạn, âäưng thåìi phi

3


theo di ngun tàõc TK 007 khi qui âäøi phi theo t giạ
do Ngán hng

Viãût Nam cäng bäú hồûc Ngán hng

ngoải thỉång
Vng bảc, âa qu phi âỉåüc theo di giäúng nhỉ
váût tỉ, hng họa v viãûc xút kho âỉåüc sỉí sủng
mäüt trong cạc phỉång phạp nhỉ xút váût liãûu , cäng
củ dủng củ
Cạc nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh liãn quan âãún
tiãưn âãưu phi ghi hng ngy v phi tênh ra säú dỉ
cúi mäùi ngy
3/ Nhiãûm vủ kãú toạn väún bàòng tiãưn
Phn ạnh chênh ạc këp thåìi âáưy â, tçnh hçnh biãún
âäüng v tçnh hçnh sỉí sủng tiãưn màût qun l v theo
di chàût ch âäü thu chi tiãưn màût.
Phn ạnh chênh xạc këp thỉi âáưy â tçnh hçnh
biãún âäüng tiãưn gỉíi Ngán hng , cạc loải tiãưn vng,
bảc, âạ qu, kim khê qu, tiãưn ln chuøn v giạm sạt
chàût ch chãú âäü thanh toạn khäng dng tiãưn màût qua
Ngán hng
II/ PHỈÅNG PHẠP HẢCH TOẠN VÄÚN BÀỊNG TIÃƯN
A/ KÃÚ TOẠN TIÃƯN MÀÛT
1/ Tiãưn màût tải qu
Theo chãú âäü atç chênh quy âënh, doanh nghiãûp chi
âãø lải mäüt säú tiãưn màût tải qu âãø phủc vủ cho
nhu cáưu chi tiãu hng ngy ty theo quy mä, phảm vë
hoảt âäüng ca doanh nghiãûp, viãûc thu chi tiãưn màût do
th qu trỉûc tiãúp thỉûc hiãûn.
4


2/ Chổùng tổỡ sọứ saùch
a/ Chổùng tổỡ
Chổùng tổỡ tióửn mỷt
+ Phióỳu thu
+ Phióỳu chi
+ Baớng kó vaỡng baỷc õaù quyù, kim khờ quyù chổùng tổỡ
tióửn gổới
+ Giỏỳy baùo nồỹ
+ Giỏỳy baùo coù
+ Baớng sao kó sọứ saùch
b/ Sọứ saùch
- Soớ quyợ tióửn mỷt
- Sọứ kóỳ toaùn tọứng hồỹp tuỡy theo hỗnh thổùc kóỳ
toaùn
Sỉ QUYẻ KIM BAẽO CAẽO QUYẻ
CHặẽNG Tặè
S
NGAèY

DIN
THU

GIAI

5

S TIệN
CHI

TệN


Sỉ CHI TIT TIệN MT
CHặẽNG Tặè
Sọỳ
Ngaỡy

DIN

Taỡi khoaớn

GIAI

ọỳi ổùng

Nồỹ

Sọỳ tióửn
Coù
Nồỹ

Dổ
cuọỳi
thaùng
3/ Tỗnh tổỷ tióỳn haỡnh
- Kóỳ toaùn tióửn mỷt
+ Khi coù nghióỷp vuỷ phaùt sinh lión quan õóỳn tióửn
mỷt thỗ kóỳ toaùn lỏỷp chổùng tổỡ thu chi vaỡ coù õỏửy õuớ
chổợ kyù cuớa nhổợng ngổồỡi coù thỏứm quyóửn duyóỷt sau
õoù giao cho thuớ quyợ thổỷc hióỷn vióỷc thu hoỷc chi tieỡn
rọửi õoùng dỏỳu lón caùc chổùng tổỡ õaợ thu hoỹac chi, cuọỳi
ngaỡy cn cổù vaỡo caùc chổùng thuớ quyợ vaỡo sọứ quyợ hoỷc
lỏỷp baùo caùo quyợ theo caùc chổùng tổỡ vaỡ giổớ cho kóỳ
toaùn tióửn mỷt.
+ Kóỳ toaùn tióửn mỷt nhỏỷn caùc chổùng tổỡ do thuớ
quyợ mang õóỳn kióứm tra caùc chổùng tổỡ sau õoù tióỳn
haỡnh vaỡo sọứ kóỳ toaùn lión quan
Kóỳ toaùn tióửn giổớ
+ Khi nhỏỷn õổồỹc caùc chổùng tổỡ cuớa Ngỏn haỡng
gổới õóỳn kóỳ toaùn

kióứm tra caùc chổùng tổỡ vaỡ õọỳi

chióỳu caùc uớy nhióỷm thu, uớy nhióỷm chi hoỷc xeùt vaỡo
sọứ kóỳ toaùn . nóỳu giổợa sọỳ lióỷu cuớa Ngỏn haỡng so vồùi
6


sọỳ liwuj cuớa kóỳ toaùn ghi theo sọỳ lióỷu cuớa Ngỏn haỡng
sang thaùng sau tỗm nguyón nhỏn õóứ õióửu chốnh sọứ saùch.
4/ Taỡi khoaớn sổớ suỷng
TK tióửn mỷt duỡng õóứ phaớn aùnh tỗnh hỗnh bióỳn
õọỹng vaỡ tọửn quyợ tióửn mỷt
Kóỳt cỏỳu TK 111
- Sọỳ tióửn mỷt nhỏỷp

- sọỳ tióửn mỷt xuỏỳt

quyợ

quyợ

- Sọỳ tióửn mỷt thổỡa

- sọỳ tióửn mỷt thióỳu

khi kióứm kó

khi kióứm kó

Vd: sọỳ tióửn mỷt tọửn quyợ
Caùc taỡi khoaớn cỏỳp 2:
- TK

111

tióửn Vióỷt Nam bao gọửm caùc ngỏn

phióỳu
- TK

1112 tióửn ngoaỷi tóỷ qui õọứi theo tióửn

Vióỷt Nam
- TK 1113 vaỡng baỷc õaù quyù, kim khờ quyù.
5/ Phổồng phaùp haỷch toaùn thu chi tióửn mỷt
1/ Caùc nghióỷp vuỷ tng quyợ tióửn mỷt ( nhỏỷp quyợ )
Nồỹ TK 111

chi tióỳt

Coù TK 511, 515, 711

doanh thu baùn

haỡng
Doanh

thu

hoaỷt

õọỹng khaùc
Coù TK 333( 1 )
Coù TK

136 , 138

khaùch haỡng
7

thu tióửn cuớa


Cọ TK

121,221, 222

thu häưi cạc

khon âáưu
2 /

Cạc nghiãûp vủ gim qu tiãưn màût ( xút

qu )
Nåü TK

152, 153, 156, 211:

chi tiãưn mua váût

tỉ
Hng họa ti sn
Nåü TK 133
Nåü TK 627, 641, 642

chi hoảt âäüng

kinh doanh
Nåü TK 334, 331, 341, 333
Nåü TK 121,221

chi tr nåü
chi âáưu tỉ

Cọ TK 111
SÅ ÂÄƯ HẢCH TOẠN THU CHI TIÃƯN MÀÛT
TK
152,153,156,211

TK 111

TK 511,711,515

TK 627, 641, 642
TK 131

TK 334,311,
341,333

(2)gim qy(1)tàng qy
tiãưn màût tiãưn màût
TK 136, 138

TK 121, 211

TK 121, 211,222

6/ Phỉång phạp hảch toạn thu chi ngoải tãû
8


Nóỳu õồn vở duỡng tyớ giaù haỷch toaùn õóứ qui õọứi
ngoaỷi tóỷ, thu tióửn baùn haỡng bũng ngoaỷi tóỷ
Nồỹ TK

111

:

Nguyón tóỷ x tyớ giaù

haỷch toaùn
Coù TK

511

:

Nguyón tóỷ x tyớ giaù

thổỷc tóỳ
Taỷi ngaỡy coù doanh thu
Coù TK 413

: chónh lóỷch

+ Thu nồỹ bũng ngoaỷi tóỷ
Nồỹ TK 111

nguyón tóỷ x %

giaù haỷch toaùn
Coù TK 131,136, 138

nguyón tóỷ x %

giaù haỷch toaùn
+ Duỡng tióửn Vióỷt Nam mua ngoaỷi tóỷ :
Nồỹ TK 111 ( 1112)

:

nguyón tóỷ x % giaù

haỷch toaùn
Coù TK
(

111

:

tióửn

tióửn mỷt Vióỷt Nam
xuỏỳt

quyợ

theo giaù thổỷc tóỳ )
Coù Tk 413

: chónh lóỷch

+ Xuỏỳt ngoaỷi tóỷ mua vỏỷt tổ haỡng hoùa
Nồỹ TK 152, 153, 156

:

nguyón tóỷ x%

thổỷc tóỳ
Coù TK 111 ( 1112)

:

nguyón tóỷ x% haỷch

toaùn
Coù TK 413

:

+ Xuỏỳt ngoaỷi tóỷ traớ nồỹ
9

chónh lóỷch


Nồỹ TK 331,333

:

nguyón tóỷ x %

haỷch toaùn
Coù TK

111 ( 1112 )

nguyón tóỷ x %

haỷch toaùn
+ Cuọỳi kyỡ nóỳu coù sổỷ bióỳn õọỹng giổợa giaù thổỷc
tóỳ vồùi giaù haỷch toaùn

thỗ kóỳ toaùn

tióỳn haỡnh õióửu

chốnh vóử tyớ giaù thổỷc tóỳ cuọỳi kyỡ .
a/ Nóỳu tyớ giaù thổỷc tóỳ tng so vồùi tyớ giaù haỷch
toaùn
Nồỹ TK 111 ( 1112)
Coù TK 413

:

chónh lóỷch tng

:

chónh lóỷch tng

b/ Nóỳu tyớ giaù thổỷc tóỳ giaớm so vồùi tyớ giaù haỷch
toaùn
Nồỹ TK 413

:

chónh

lóỷch giaớm
Coù TK

1111( 1112)

chónh lóỷch

giaớm
Nóỳu õồn vở duỡng tyớ giaù thổỷc tóỳ
1/ Doanh thu baùn haỡng ngoaỷi tóỷ
Nồỹ TK 111 ( 1112)

:

nguyón tóỷ x

% thổỷc tóỳ
Coù TK 511

:

nguyón tóỷ x%

thổỷc tóỳ
Chi nồỹ TK 007

:

nguyón tóỷ

2/ Thu nồỹ bũng ngoaỷi tóỷ
Nồỹ Tk 111 ( 1112)
thổỷc tóỳ
10

:

nguyón tóỷ x%


Coù TK 131

:

Coù TK

:

nguyón tóỷ x % tyớ

giaù
413

chónh lóỷch

Ghi nồỹ TK 007
3/ xuỏỳt quyợ ngoởa tóỷ mua vỏỷt tổ, taỡi saớn, haỡng
hoùa
Nồỹ TK 152, 153

:

nguyón tóỷ x %

thổỷc tóỳ khi mua
Coù TK

1112

:

nguyón tóỷ x %

thổỷc tóỳ khi mua
Ghi TK 007
4/ Xuỏỳt õóứ traớ nồỹ
Nồỹ TK

331, 3333

: nguyón tóỷ x % taỷi

ngaỡy nhỏỷn nồỹ
Coù TK 1112

: nguyón tóỷ x % khi

xuỏỳt
Coù TK 413

:

chónh lóỷch

Ghi coù TK 007
5/ Cuọỳi kyỡ nóỳu coù sổỷ chónh lóỷch giổợa tyớ giaù
thổỷc tóỳ vồùi giaù haỷch toaùn
a/

Tyớ giaù thổỷc tó tng so vồùi tyớ giaù haỷch

toaùn
Nồỹ TK 1112

:

chónh lóỷch

tng
Coù TK

413

tng

11

:

chónh lóỷch


b/

t giạ thỉûc tãú gim so våïi t giạ hảch

toạn
Nåü TK 413

: chãnh lãûch gim

Cọ TK 1112

:

chãnh lãûch gim

B/ KÃÚ TOẠN TIÃƯN GỈÍI NGÁN HNG
1/ Tiãưn gỉíi Ngán hng
Theo chãú âäü cạc khon tiãưn thu âỉåüc âãưu phi
gỉíi vo Ngán hng , cäng ty ti chênh hồûc kho bảc
nh nỉåïc, khi cáưn chi tiãu phi lm th tủc âãø rụt vãư
nháûp qu, cạc khon tiãưn gỉíi bao gäưm : tiãưn Viãût
Nam, ngoải tãû, vng bảc, âạ qu, kim khê qu .
2/ Chỉïng tỉì säø sạch
a/ Chỉïng tỉì
+ Giáúy bạo cọ
+

Giáúy bạo nåü

+ Bng sao kã näüp tiãưn
+

Km theo cạc chỉïng tỉì giáúy y nhiãûm thu,

y nhiãûm chi hồûc sẹc
b/ Säø sạch
+ Säø chi tiãút tiãưn gỉíi
+

Säø kãú toạn täøng håüp ph håüp våïi tỉìng

hçnh thỉïc kãú toạn
3/ Ti khon sỉí sủng
Ti khon

112 “ tiãưn gỉíi Ngán hng

“ dng âãø

phn ạnh tçnh hçnh biãún âäüng v hiãûn cn cạc khon

12


tióửn gổới taỷi Ngỏn haỡng. Cọng ty taỡi chờnh kho baỷc nhaỡ
nổồùc.
Kóỳt cỏỳu TK 112
Sọỳ tióửn doanh nghióỷp Sọỳ tióửn doanh nghióỷp ruùt
gổới vaỡo Ngỏn haỡng

kho ra tổỡ Ngỏn haỡng , kho baỷc,

baỷc cọng ty taỡi chờnh

cọng ty taỡi chờnh

Sọỳ tióửn coỡn gổới taỷi
Ngỏn haỡng

kho baỷc, cọng

ty taỡi chờnh
Caùc taỡi khoaớn cỏỳp 2
Tk

1121 tióửn Vióỷt Nam

TK 1122 ngoaỷi tóỷ
TK 1123 vaỡn baỷc õaù quyù, kim khờ quyù
Ngoaỡi ra coỡn coù caùc taỡi khoaớn lión quan
TK 711, 5111, 515, 131
4. Phổồng phaùp haỷch toaùn .
1. Xuỏỳt quyớ tióửn mỷt giổới vaỡo taỡi khoaớn taoỹi
ngỏn haỡng.
Nồỹ TK 112
Coù TK 111(1111)
2. Nhỏỷn õổồỹc giỏỳy baùo coù cuớa ngỏn haỡng vóử sọỳ
tióửn õang chuyóứn traớ vaỡo taỡi khoaớn cuớa õồn vở.
Nồỹ TK 112
coù TK 113
3. Nhỏỷn õổồỹc tióửn do khaùch haỡng traớ nồỹ bũng
chuyóứn khoaớn, cn cổù vaỡo giỏỳy baùo coù cuớa ngỏn
haỡng õóử nghở.
13


Nồỹ TK 112
Coù TK 131
4. Thu họửi sọỳ tióửn õaợ õng kyù quyớ bũng tióửn gổới
ngỏn haỡng do nồi nhỏỷn kyù quyớ chuyóứn traớ
Nồỹ TK 112
Coù TK 144
5. Nhỏỷn vọỳn gọỳp lión doanh do caùc thaỡnh vión gọỳp
vọỳn bũng chuyóứn khoaớn.
Nồỹ TK 112
Coù TK 411
6/ Thu họửi caùc khoaớn nồỹ õỏửu tổ ngừn haỷn bũng
chuyóứn khoaớn
Nồỹ TK 112
Coù Tk 121 ; giaù vọỳn
Coù Tk 138 ; giaù vọỳn
Coù Tk 515 : chónh lóỷch

14


7/ Thu họửi tióửn baùn haỡng vaỡ caùc hoaỷt õọỹng khaùc
bũng chuyóứn khoaớn .
Nồỹ TK 112
Coù TK 511
Coù TK 711
Coù Tk 515
Coù TK 3331
8/ Ruùt tióửn gổới Ngỏn haỡng nhỏỷp quyợ tióửn mỷt
Nồỹ TK 111
Coù TK 112
9/

Chuyóứn tióửn gổới Ngỏn haỡng

õi thóỳ chỏỳp lyù

quyợ lyù cổồỹc ngừn haỷn daỡi haỷn õỏửu tổ ngừn
haỷn khaùc, mua cọứ phióỳu, traùi phióỳu daỡi haỷn, goùp
vọỳn lión doanh, õỏửu tổ kinh doanh bỏỳt õọỹng saớn
Nồỹ Tk 144
Nồỹ Tk 244
Nồỹ TK 128
Nồỹ Tk 221
Nồỹ TK 222
Coù Taỡi khoaớn 112
10/ Traớ tióửn mua vỏỷt tổ haỡng hoùa õaợ nhỏỷp kho,
cọng trỗnh XDCB bũng chuyóứn khoaớn
Nồỹ TK 152, 156, 213, 241, 611
Nồỹ TK

133

Coù TK 112
11/ Chi traớ caùc khoaớn chi phờ saớn xuỏỳt kinh doanh
bũng chuyóứn khoaớn
15


Nồỹ TK 627, 641, 642, 811, 821
Nồỹ TK 133
Coù TK 112
12/ Ruùt tióửn gổới Ngỏn haỡng mua sừm taỡi saớn cọỳ
õởnh
Nồỹ TK 211, 213
Nồỹ TK 133
Coù Tk 112

16


SÅ ÂÄƯ HẢCH TOẠN BÀỊNG TIÃƯN MÀÛT, TIÃƯN GỈÍI
NGÁN HNG
TK 111

TK 111,112

Xút tiãưn màût gỉíi
vo ngán hng

TK 111

Rụt tiãưn gỉíi ngán
hng nháûp qu

TK 113

TK 144

Nháûp giáúy bạo cọ
ca ngán hng vãư säú
tiãưn âang chuøn

Chuøn tiãưn gỉíi âi k
qu,
k cỉåüc

TK 144
Säú tiãưn â k qu
bàòng tiãưn
Gỉíi ngán hng
TK 131

TK
152,153,156,2112
Mua váût tỉ hng họa,
TSCÂ
TK 333
Thú GTGT âáưu vo

Ngỉåìi mua tr tiãưn
TK 627,641,642
TK 411
Cạc khon chi phê

Nháûn gọp väún liãn
doanh do ngán sạch
cáúp
TK 511
Doanh thu bạn
HH,SP,DV
TK 333
GTGT

TK 711,515
Thu nháûp hoảt âäüng
liãn
doanh, hoảt âäüng ti
TK 121,138
chênh
Thu häưi cạc khon
nåü âáưu tỉ ngàõn hản
bàòng chuøn khon

17


C/ KÃÚ TOẠN TIÃƯN ÂANG CHUØN
1/ Tiãưn âang chuøn
Bao gäưm : cạc khon tiãưn m doanh näüp vo Ngán
hng hồûc gỉíi qua bỉu âiãûn hồûc lm th tủc rụt
tiãưn tỉì Ngán hng chuøn qua bỉu âiãûn nhỉng chỉa
nháûn âỉåüc giáúy bạo ca Ngán hng hồûc ca ngỉåìi
nháûn tiãưn hồûc ca bỉu âiãûn
- Tiãưn màût hồûc sẹc näüp ngay vo Ngán hng
- Tiãưn qua bỉu âiãûn
- Thu tiãưn bạn hng näüp thú ngay
2/ Ti khon sỉí sủng
Tk 113 “ tiãưn âang chuøn “ dng âãø phn ạnh
cạc khon tiãưn cn âang chuøn chỉa nháûn âỉåüc
giáúy bạo ca Ngán hng hồûc ca bỉu âiãûn
Kãút cáúu TK 113
Cạc khon tiãưn cn âang Cạc

khon

tiãưn

âang

chuøn ( chỉa nháûn âỉåüc chuøn vo ti khon ca
giáúy bạo )
SD

âån vë hồûc â chuøn tr

cạc khon tiãưn cn nåü ( â nháûn âỉåüc giáúy

âang chuøn

bạo )

Cạc ti khon cáúp 2
+ TK 1131 “ tiãưn Viãût Nam “
+ Tk

1132 “ ngoải tãû “

18


3/ Phổồng phaùp haỷch toaùn
1/

Thu tióửn baùn haỡng nọỹp vaỡo Ngỏn haỡng

nhổng chổa nhỏỷn õổồỹc giỏỳy baùo
Nồỹ TK 113
Coù TK 511 :

thu bũng tióửn mỷt

Coù TK 131 : thu bũng seùc
2/

Xuỏỳt quyợ tióửn mỷt nọỹp vaỡo Ngỏn haỡng

nhổng chổa nhỏỷn õổồỹc giỏỳy baùo
Nồỹ TK 113
Coù Tk 111
3/ Thu nồỹ cuớa khaùch haỡng nọỹp ngay vaỡo Ngỏn
haỡng nhổng chổa nhỏỷn õổồỹc giỏỳy baùo
Nồỹ TK 113
Coù TK 131
4/ Laỡm thuớ tuỷc chuyóứn tióửn tổỡ Ngỏn haỡng
õóứ traớ nồỹ nhổng chổa nhỏỷn õổồỹc giỏỳy baùo
Nồỹ TK 113
Coù TK 112
5/ Nhỏỷn õổồỹc giỏỳy baùo cuớa Ngỏn haỡng caùc
khoaớn tióửn õang chuyóứn õaợ vaỡo taỡi khoaớn cuớa õồn vở
Nồỹ TK 112
Coù TK 113
6/

Nhỏỷn õổồỹc giỏỳy baùo vóử sọỳ tióửn õang

chuyóứn õóứ chuyóứn traớ nồỹ cho ngổồỡi baùn, nọỹp thuóỳ,
traớ nồỹ vay
Nồỹ TK 331, 333,311
Coù TK 113
19


S ệ HACH TOAẽN TIệN ANG CHUYỉN
TK 511

TK 113

Thu tióửn baùn haỡng
TK 113
Khaùch haỡng traớ nồỹ
trổỷc tióỳp
vaỡo ngỏn haỡng
TK 111

TK 112

Nhỏỷn giỏỳy baùo cuớa
NH vóử caùc khoaớn õaợ
noỹp
TK 331,333,311
Nhỏỷn giỏỳy baùo nồỹ
vóử khoaớn tióửn õang
chuyóứn traớ cho ngổồỡi
baùn

Xuỏỳt quyợ tióửn mỷt
noỹp vaỡo NHnhổng
chổa nhỏỷn giỏỳy baùo
TK 112
Laỡm thuớ tuỷc chổyóứn
traớ tióửn tổỡ NH nhổng
chổa nhỏỷn giỏỳy baùo

PHệN II
TầNH HầNH THặC T Vệ CNG TAẽC
HACH TOAẽN VN BềNG TIệN TAI CNG
TY Cỉ PHệN KYẻ THUT THUY SAN Aè
NễNG

20


A. TầNH HầNH C IỉM CHUNG CUA CNG TY Cỉ
PHệN KYẻ THUT THUY SAN Aè NễNG
I. Quaù trỗnh hỗnh thaỡnh vaỡ phaùt trióứn cuớa cọng ty
Cọng ty cọứ phỏửn kyợ thuỏỷt thuớy saớn aỡ Nụng
õổồỹc hỗnh thaỡnh trón cồ sồớ cọứ phỏửn hoùa cọng ty cung
ổùng vaỡ phaùt trióứn kyợ thuỏỷt thuớy saớn aỡ Nụng coù tón
goỹi SEATECCO, giỏỳy pheùp kinh doanh sọỳ 63200360/TTKT
do UBND thaỡnh phọỳ aỡ Nụng cỏỳp ngaỡy 08/02/2002, vọỳn
õióửu lóỷn cuớa cọng ty taỷi thồỡi õióứm õổồỹc xaùc õởnh laỡ
4.293.900.900

õọửng,

trong

õoù

vọỳn

nhaỡ

nổồùc

laỡ

3.356.438.947 õọửng chióỳm 85,15% vọỳn phaùt haỡnh bũng
cọứ phióỳu huy õọỹng thóm ồớ CBCNV 637.461.053 chióỳm
14,84%. Hióỷn nay tọứng sọỳ lao õọỹng cuớa cọng ty laỡ 280
ngổồỡi.
Cọng ty cọứ phỏửn kyợ thuỏỷt thuớy saớn aỡ Nụng laỡ
õồn vở haỷch toaùn õọỹc lỏỷp, coù õuớ tổ caùch phaùp nhỏn
trổỷc thuọỹc thuớy saớn nọng lỏm thaỡnh phọỳ aỡ Nụng.
Cọng ty coù 11 õồn vở trổỷc thuọỹc haỷch toaùn baùo caùo sọứ
vồùi cọng ty.
Ngaỡnh nghóử kinh doanh chuớ yóỳu vaỡ saớn phỏứm chuớ
yóỳu cuớa cọng ty:
- Saớn xuỏỳt cung ổùng nổồùc õaù
- Caùc dởch vuỷ hỏỷu cỏửn cho nghóử caù, sồn sổớa
õoùng mồùi taỡu thuyóửn.
- Tổ vỏỳn khaớo saùt thióỳt kóỳ,cuớa cung cỏỳp vỏỷt tổ
thióỳt bở

21


- Chóỳ taỷo, xỏy dổỷng, lừp õỷt vaỡ sổớa chổợa, baớo
trỗ, baớo dổồợng caùc saớn phỏứm ngaỡnh cồ õióỷn, nhióỷt,
phoỡng chọỳng chaùy, xổớ lyù cỏỳp thoaùt nổồùc.
- Kinh doanh xuỏỳt nhỏỷp khỏứu, xỏy lừp cồ õióỷn
laỷnh, cung ổùng vỏỷt tổ thuớy saớn, vỏỷt tổ õióỷn laỷnh.
Truỷ sồớ chờnh cuớa cọng ty

: 174 Trổng Nổợ Vổồng

aỡ Nụng
ióỷn thoaỷi

: 84 511 821 hoỷc

84 511

825 714
II. ỷc õióứm hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh
1. Nguyón từc hoaỷt õọỹng
Cọng ty hoaỷt õọỹng theo nguyón từc sau:
-Mọựi bọỹ phỏỷn thổỷchióỷn haỷch toaùn kóỳ toaùn õọỹc
lỏỷp tổỷ chởu traùch nhióỷm kóỳt quaớ saớn xuỏỳt kinh doanh,
õaớm baớo coù laợi õóứ taùi saớn xuỏỳt mồớ rọỹng vaỡ phaùt
trióứn vọỳn cọứ õọng, õọửng thồỡi giaới quyóỳt thoớa õaùng haỡi
hoỡa lồỹi ờch caù nhỏn cuớa ngổồỡi lao õọỹng vaỡ cuớa caùc cọứ
õọng theo kóỳt quaớ õaỷt õổồỹc trong khuọn khọứ phaùp
luỏỷt. Cọng ty thổỷc hióỷn cọng taùc tỏỷp trung dỏn chuớ,
chóỳ õọỹ tỏỷp thóứ trong quaớn lyù õióửu haỡnh saớn xuỏỳt,
trong kinh doanh vaỡ khọng ngổỡng nỏng cao hióỷu quaớ saớn
xuỏỳt kinh doanh theo õinh hổồùng phaùt trióứn kinh tóỳ xaợ
họỹi cuớa aớng vaỡ Nhaỡ nổồùc.
2. Cồ cỏỳu tọứ chổùc quaớn lyù
Muỷc tióu cuớa cọng ty trong nhổợng nm tióỳp theo laỡ
tỏỷp trung vaỡo dởch vuỷ hỏỷu cỏửn thuớy saớn vaỡ cồ õióỷn
laỷnh. Trong lộnh vổỷc hỏỷu cỏửn thuớy saớn thỗ nổồùc õaù
22


vaỡ õoùng taỡu laỡ hai saớn phỏứm chờnh, õọỳi cồùi lộnh vổc
khaùc thỗ trong tổỡng thồỡi kyỡ tuỡy theo õióửu kióỷn cuỷ thóứ
maỡ õỏửu tổ phaùt trióứn hồỹp lyù theo nguyón từc ổu tión
cho nhổợng ngaỡnh nghóử coù hióỷu quaớ cao hồn vaỡ khọng
kinh doanh nhổợng saớn phỏứm dởch vuỷ khi bióỳt bióỳt saớn
phỏứm õoù khọng taỷo ra lồỹi nhuỏỷn. Cọng ty õang cỏửn
chuyóứn dởch vaỡ bọỳ trờ laỷi cồ cỏỳu ngaỡnh nghóử õóứ õaớm
baớo tờnh chỏỳt õa ngaỡnh nhổng vỏựn linh hoaỷt hióỷu quaớ ,
tỏỷp trung phaùt trióứn

nhổợng ngaỡnh nghóử quan troỹng

nhổng vỏựn giổợ õổồỹc hieỷu quaớ cuớa nhổợng ngaỡnh
khaùc.
ọỳi vồùi nhổợng õồn vở trổỷc thuọỹc cọng ty giao
khoaùn chố tióu lồỹi nhuỏỷn vaỡ coù mổùc thổồớng hồỹp lyù khi
nhổợng õồn vở õoù laỡm n coù hióỷu quaớ õaỷt õổồỹc lồỹi
nhuỏỷn cao. trong quaù trỗnh õióửu haỡnh cọng ty thổồỡng
xuyón õióửu chốnh nhổợng nọỹi quy , quy chóỳ õóứ phuỡ hồỹp
vồùi nhổợng mọi trổồỡng kinh doanh.
ọỳi vồùi phaỷm vi kinh doanh trổồùc õỏy , cọng ty chuớ
yóỳu hoaỷt õọỹng trong phaỷm vi thaỡnh phọỳ aỡ Nụng ,
khaùch haỡng chuớ yóỳu laỡ nhổợng ngaỡnh thuớy saớn. Nhổng
nay cọng ty õaợ hoaỷt õọỹng ồớ nhióửu tốnh thaỡnh õởa
phổồng trong caớ nổồùc vaỡ coù quan hóỷ hồỹp taùc vồùi
nhióửu õọỳi taùc nổồùc ngoaỡi.
Trong cọng taùc quaớn lyù cọng ty thổồỡng xuyón phỏn
tờch õaùnh giaù tỗnh hỗnh hoaỷt õọỹng kinh doanh vaỡ coù
bióỷn phaùp caới tióỳn õióửu chốnh kởp thồỡi õaớm baớo hoaỷt
õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh phaùt trióứn ọứn õởnh. Cọng ty
23


duy trç chãú âäü hp giao ban hang thạng tỉì täø chỉïc
sn xút âãún cäng ty, nhåì âọ këp thåìi phạt hiãûn
nhỉỵng täưn tải úu kẹp v rụt kinh nghiãûm âäúi våïi
nhỉỵng sai xọt giụp cho viãûc sn xút kinh doanh ngy
cng âỉåüc täút hån v âảt hiãûu qu hån
4. Cå såí váût cháút k thût
Cäng ty âáưu tỉ ci tảo hãû thäúng mạy nẹn ba phán
xỉåíng nỉåïc âạ cäng sút 100 táún/ ngy v ba phán
xỉåíng khạc cọ cäng sút 80 táún/ngy mang lải hiãûu
qu r rãût nhåì gim tiãu hao âiãûn nàng, chi phê váûn
hnh gọp pháưn gim giạ thnh sn pháøm v âm bo
an toạn cho hoảt âäüng sn xút. Ngoi ra cäng ty cn
mua lải cng cạ, måí räüng dëch vủ háûu cáưn tải
Thûn Phỉåïc, .... Trong lénh vỉûc âiãûn lảnh cng nhỉ
âáưu tỉ måïi nh xỉåíng
bë, thãm dủng củ
Âảitrang
häüi thiãút
cäø
âäng
âäư nghãư cho lao âäüng .
III. Täø chỉïc bäü ma qun l tải cäng ty
Ban kiãøm soạt
Häüiâäưng
1. Så âäư täø chỉïc bäü mạy
qun
qun
trë l
Ban âiãưu hnh

P. kinh
doanh

Phng
Marketing

Täø sn
xút
chênh

Phng
täø chỉïc

Täø phủc
vủ sn
xút
24

Quan
hãû
trỉûc tuún

P. Ti
chênh
kãú toạn

Täø
KCS

Phng
k thût


chổùc nng

Bọỹ maùy quaớn lyù cuớa Cọng ty õổồỹc tọứ chổùc theo
mọ hỗnh trổỷc tuyóỳn chổùc nng
2. Chổùc nng vaỡ nhióỷm vuỷ cuớa caùc phoỡng ban
aỷi họỹi cọứ õọng laỡ cồ quan quyóỳt õởnh cao nhỏỳt
cuớa Cọng ty hoaỷt õọỹng thọng qua cuọỹc hoỹp õởa họỹi cọứ
õọng thổồỡng nión hoỷcbỏỳt thổồỡng.
- Ban kióứm soaùt laỡ bọỹ phỏỷn thay mỷt caùc cọứ õọng
õóứ kióứm soaùt moỹi hoaỷt õọỹng kinh doanh quaớn trởvaỡ
õióửu haỡnh Cọng ty. Ban kióứm soaùt coù 3 ngổồỡi do caùc
õaỷi họỹi cọứ õọng bỏửu vồùi õa sọỳ phióỳu taùn thaỡnh bũng
thóứ thổùc trổỷc tióỳp vaỡ boớ phióỳu vồùi mọỹt thaỡnh vión
laỡm trổồớng ban kióứm soaùt
- Họỹi õọửng quaớn trở laỡ cồ quan quaớn lyù cao nhỏỳt
cuớa Cọng ty cuớa hai kyỡ õởa họỹi cọứ õọng, coù nguyón nhỏn
daỡnh Cọng ty trổỡ nhổợng vỏỳn õóử thuọỹc quyón cuớa õaỷi
họỹi cọứ õọng. Họỹi õọửng quaớn trở coù 7 thaỡnh vión, trong
õoù coù 1 chuớ tởch vaỡ 12 phoù chuớ tởch
- Ban õióửỡu haỡnh

gọửm coù Giaùm õọỳc vaỡ 3 Giaùm

õọỳc do họỹi õọửng quaớn trở bỏửu ra, trổỷc tióỳp chố õaỷo
vaỡ giaùm saùt caùc hoaỷt õọỹng cuớa Cọng ty.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×