Tải bản đầy đủ

Lập dự toán báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán tại công ty xuất nhập khẩu đà nẵng

Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 1
LèI M ệU


Khi nóửn kinh tóỳ chuyóứn sang cồ chóỳ thở trổồỡng, sổỷ
phaùt trióứn maỷnh meợ cuớa khoa hoỹc kộ thuỏỷt õỷc bióỷt laỡ
xu hổồùng khu vổỷc hoaù, toaỡn cỏửu hoaù õaợ taỷo ra sổỷ
caỷnh tranh giổợa caùc doanh nghióỷp ngaỡy caỡng gay gừt.
Tổỡ õoù nhu cỏửu vóử cung cỏỳp vaỡ xổớ lờ thọng tin chi tióỳt
cuỷ thóứ do kóỳ toaùn quaớn trở cung cỏỳp giuùp cho nhaỡ quaớn
trở õổa ra nhổợng quyóỳt õởnh nhanh choùng vaỡ phuỡ hồỹp.
Kóỳ toaùn quaớn trở õang dỏửn dỏửn trồớ thaỡnh mọỹt bọỹ
phỏỷn cuớa hóỷ thọỳng thọng tin kóỳ toaùn vaỡ hóỷ thọỳng thọng
tin quaớn trở doanh nghióỷp. Thọng qua õoù, nhaỡ quaớn trở
hoaỷch õởnh vaỡ kióứm soaùt moỹi mỷt hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt
kinh doanh trong doanh nghióỷp. Trong õoù, vióỷc lỏỷp dổỷ
toaùn Baùo caùo thu nhỏỷp vaỡ Baớng cỏn õọỳi kóỳ toaùn coù yù
nghộa rỏỳt quan troỹng, laỡ mọỹt trong nhổợng cọng cuỷ giuùp
nhaỡ quaớn trở trong vióỷc hoaỷch õởnh chióỳn lổồỹc kinh
doanh.
Vồùi muỷc õờch cuớng cọỳ nhổợng kióỳn thổùc õaợ hoỹc,

kóỳt hồỹp giổợa lờ thuyóỳt vaỡ thổỷc haỡnh em õaợ choỹn cọng
ty Xuỏỳt nhỏỷp khỏứu aỡ Nụng (XNK - N), mọỹt cọng ty coù
qui mọ tổồng õọỳi lồùn vaỡ hoaỷt õọỹng kinh doanh õang trón
õaỡ phaùt trióứn trong cồ chóỳ thở trổồỡng õóứ thổỷc tỏỷp
nhũm tỗm hióứu caùc hoaỷt õọỹng kinh doanh cuợng nhổ cọng
taùc lỏỷp dổỷ toaùn Baùo caùo thu nhỏỷp vaỡ Baớng cỏn õọỳi kóỳ
toaùn cuớa cọng ty. Xuỏỳt phaùt tổỡ sổỷ cỏửn thióỳt cuớa cọng
taùc lỏỷp dổỷ toaùn, em õaợ choỹn õóử taỡi: Lỏỷp dổỷ toaùn
baùo caùo thu nhỏỷp vaỡ baớng cỏn õọỳi kóỳ toaùn taỷi Cọng Ty
XNK - aỡ Nụng . Chuyón õóử tọỳt nghióỷp gọửm 3 phỏửn:
Phỏửn 1: Cồ sồớ lờ luỏỷn vóử lỏỷp dổỷ toaùn Baùo caùo thu
nhỏỷp vaỡ Baớng cỏn õọỳi kóỳ toaùn
Phỏửn 2: Thổỷc tóỳ vóử cọng taùc lỏỷp dổỷ toaùn Baùo caùo
thu nhỏỷp vaỡ Baớng cỏn õọỳi kóỳ toaùn taỷi Cọng ty Xuỏỳt
nhỏỷp khỏứu - aỡ Nụng
Phỏửn 3: Lỏỷp dổỷ toaùn Baùo caùo thu nhỏỷp vaỡ Baớng
cỏn õọỳi kóỳ toaùn.
Vồùi sổỷ tỏỷn tỗnh chố baớo cuớa caùc anh chở Phoỡng Kóỳ
toaùn Cọng ty vaỡ sổỷ giuùp õồợ nhióỷt tỗnh cuớa thỏửy õaợ giuùp
em hoaỡn thaỡnh chuyón õóử naỡy. Song vỏựn khọng traùnh khoới
nhổợng thióỳu soùt. Em kờnh mong õổồỹc sổỷ goùp yù cuớa Quờ


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 2
thỏửy cọ, caùc anh chở Phoỡng Kóỳ toaùn vaỡ caùc baỷn õóứ õóử
taỡi õổồỹc hoaỡn chốnh hồn. Em xin chỏn thaỡnh caớm ồn.
Sinh

vión thổỷc hióỷn

PHệN 1:

C S Lấ LUN Vệ LP Dặ TOAẽN BAẽO
CAẽO THU NHP VAè BANG CN I K
TOAẽN


Chun âãư täút nghiãûp 3
1. NÄÜI DUNG V KÃÚT CÁÚU CA BẠO CẠO THU
NHÁÛP V BNG CÁN ÂÄÚI KÃÚ TOẠN


1.1. Bạo cạo thu nháûp
Bạo cạo thu nháûp (bạo cạo kãút qu hoảt âäüng sn
xút kinh doanh ) âo lỉåìng tçnh hçnh hoảt âäüng kinh
doanh ca doanh nghiãûp trong mäüt khäng thåìi gian củ
thãø thỉåìng l 1 nàm. Låüi nhûn trong 1 k kãú toạn
âỉåüc tênh nhỉ sau:
Låüi nhûn = Doanh thu thưn - Täøng chi phê
Nhỉ váûy nãúu bng cán âäúi ti sn l bỉïc hçnh
chủp nhanh vãư tçnh hçnh hoảt âäüng sn xút kinh
doanh ca doanh nghiãûp tải thç âiãøm âáưu nàm v cúi
nàm thç bạo cạo kãút qu sn xút kinh doanh âỉåüc vê
nhỉ l cün bàng Video ghi lải ton bäü hoảt âäüng ca
doanh nghiãûp giỉỵa hai táúm hçnh chủp nhanh âọ.
1.2 . Näüi dung v kãút cáúu bng cán âäúi kãú
toạn
Bng cán âäúi kãú toạn (CÂKT) l sỉû tọm tàõt ngàõn
ngn vãư tçnh hçnh ti chênh v ngưn ti tråü cho
nhỉỵng ti sn ca doanh nghiãûp tải thåìi âiãøm củ thãø
dỉåïi hçnh thỉïc tiãưn tãû theo giạ trë ti sn v ngưn
hçnh thnh ti sn.Bạo cạo hng nàm ca mäüt cäng ty
trçnh by sỉû cán âäúi ti sn tải thåìi âiãøm kãút thục kç
hảch toạn .
Kãút cáúu ca bng cán âäúi kãú toạn chia lm hai
pháưn: Ti sn v ngưn väún.Trçnh by theo hçnh thỉïc
cán âäúi hai bãn, våïi mäüt bãn l ti sn, bãn kia l
ngưn väún.
Mäùi pháưn âỉåüc bäú trê cạc cäüt “M säú ca cạc
chè tiãu Bng cán âäúi kãút toạn, cäüt “säú âáưu nàm”, “säú
cúi k” âãø ghi giạ trë tỉìng loải ti sn, ngưn väún
tải cạc thåìi âiãøm âáưu nàm cúi k bạo cạo. C 2
pháưn ti sn v ngưn väún âãưu bao gäưm hãû thäúng
cạc chè tiãu ti chênh phạt sinh, phn ạnh tỉìng näüi dung
ti sn v ngưn väún. Cạc chè tiãu ti chênh phạt sinh,
phn ạnh tỉìng näüi dung ti sn v ngưn väún. Cạc


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 4
chố tióu õổồỹc sừp xóỳp thaỡnh caùc khoaớn muỷc theo mọỹt
trỗnh tổỷ logic khoa hoỹc, hồỹp vồùi yóu cỏửu quaớn lyù vaỡ
phỏn tờch taỡi chờnh doanh nghióỷp.
Phỏửn taỡi saớn bao gọửm taỡi saớn cọỳ õởnh vaỡ taỡi saớn
lổu õọỹng. Xeùt vóử mỷt phaùp lyù taỡisaớn thóứ hióỷn sọỳ
tióửm lổỷc maỡ doanh nghióỷp coù quyóửn quaớn lyù, sổớ
duỷng gừn vồùi muỷc õờch thu õổồỹc caùc khoaớn lồỹi trong
tổồng lai.
Xeùt vóử mỷt kinh tóỳ caùc chố tióu thuọỹc phỏửn taỡi
saớn cuớa baớng cỏn õọỳi kóỳ toaùn thóứ hióỷn vọỳn cuớa
doanh nghióỷp coù ồớ thồỡi õióứm lỏỷp baớng CKT. Dổỷa vaỡo
chố tióu phaớn aùnh trong phỏửn taỡi saớn cuớa baớng CKT nhaỡ
quaớn trở coù thóứ õaùnh giaù khaùi quaùt qui mọ vọỳn, cồ cỏỳu
vọỳn, quan hóỷ giổợa nng lổỷc saớn xuỏỳt vaỡ trỗnh õọỹ sổớ
duỷng vọỳn cuớa doanh nghióỷp.
- Phỏửn nguọửn vọỳn phaớn aùnh caùc nguọửn hỗnh thaỡnh
taỡisaớn cuớa doanh nghióỷp bao gọửm:
+ Cọng nồỹ
+ Vọỳn chuớ sồớ hổợu
Xeùt vóử mỷt phaùp lyù, õỏy laỡ chố tióu thóứ hióỷn traùch
nhióỷm phaùp lyù vóử mỷt vỏỷt chỏỳt cuớa doanh nghióỷp
õọỳi vồùi õọỳi tổồỹng cung cỏỳp vọỳn cho doanh nghióỷp
(Nhaỡ nổồùc, ngỏn haỡng, caùc cọứ õọng caùc bón lión doanh).
Hay noùi caùch khaùc caùc chố tióu thóứ hióỷn traùch nhióỷm
cuớa doanh nghióỷp vóử tọứng sọỳ vọỳn õaợ õng kyù kinh
doanh vồùi Nhaỡ nổồùc, vóử sọỳ taỡi saớn õaợ hỗnh thaỡnh
bũng vọỳn vay ngỏn haỡng, vọỳn vay cuớa caùc õọỳi tổồỹng
khaùc, cuợng nhổ traùch nhióỷm thanh toaùn caùc khoaớn nồỹ
vồùi ngổồỡi lao õọỹng, ngổồỡi cung cỏỳp vồùi Nhaỡ nổồùc.
Xeùt vóử mỷt kinh tóỳ, caùc chố tióu thuọỹc phỏửn
nguọửn vọỳn cuớa baớng cỏn õọỳi kóỳ toaùn thóứ hióỷn caùc
nguọửn hỗnh thaỡnh taỡi saớn maỡ doanh nghióỷp hióỷn coù.
Cn cổù vaỡo caùc chố tióu phaớn aùnh ồớ phỏửn nguọửn vọỳn,
nhaỡ quaớn trở coù thóứ bióỳt õổồỹc tố lóỷ kóỳt cỏỳu cuớa
tổỡng loaỷi nguọửn vọỳn trong tọứng nguọửn vọỳn hióỷn coù,


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 5
õọửng thồỡi phaớn aùnh thổỷc traỷng vóử tỗnh hỗnh taỡi chờnh
cuớa doanh nghióỷp thọng qua tố lóỷ giổợa vọỳn chuớ sồớ hổợu
vaỡ caùc loaỷi cọng nồỹ.
2. KHAẽI NIM, Yẽ NGHẫA LP Dặ TOAẽN BAẽO
CAẽO THU NHP VAè BANG CN I K TOAẽN
2.1 Khaùi nióỷm:
Dổỷ toaùn laỡ nhổợng tờnh toaùn dổỷ kióỳn mọỹt caùch
toaỡn dióỷn vaỡ phọỳi hồỹp, chố roợ caùch thổùc huy õọỹng
caùc nguọửn lổỷc cho caùc hoaỷt õọỹng kinh doanh cuớa
doanh nghióỷp.
2.2 Yẽ Nghộa:
Dổỷ toaùn õoùng vai troỡ quan troỹng trong vióỷc thổỷc
hióỷn caùc chổùc nng hoaỷch õởnh vaỡ kióứm soaùt hoaỷt
õọỹng cuớa doanh nghióỷp.
Baùo caùo thu nhỏỷp dổỷ toaùn seợ phaớn aùnh lổồỹng
doanh thu vaỡ chi phờ õổồỹc ổồùc tờnh cuớa doanh nghióỷp
cho kyỡ kóỳ hoaỷch.
Baớng cỏn õọỳi kóỳ toaùn dổỷ toaùn seợ phaớn aùnh bao
quaùt nhỏỳt vóử tỗnh traỷng taỡi chờnh cuớa doanh nghióỷp ồớ
cuọỳi kyỡ kóỳ hoaỷch nhỏỳt õởnh.
Nhổợng baùo caùo naỡy seợ phaớn aùnh mọỹt caùch tọứng
quaùt nhỏỳt vóử kóỳt quaớ taỡi chờnh vaỡ tỗnh hỗnh cuớa kóỳ
hoaỷch chióỳn lổồỹc dổỷ tờnh cuớa doanh nghióỷp trong
mọỹt kyỡ nhỏỳt õởnh. Trong doanh nghióỷp caùc hóỳ hoaỷch
chióỳn lổồỹc khọng nhổợng õổồỹc lỏỷp trong 1 nm, 2
nm... maỡ coỡn õổồỹc lỏỷp theo nhổợng thaùng, theo quờ
tuyỡ thuọỹc vaỡo mổùc õọỹ yóu cỏửu thọng tin quaù trỗnh cuớa
nhaỡ quaớn lyù doanh nghióỷp. Nhaỡ quaớn lyù cn cổù vaỡo baùo
caùo dổỷ toaùn naỡy õóứ ra caùc quyóỳt õởnh kởp thồỡi õuùng
õừn vaỡ coù hióỷu quaớ cho hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh
doanh.


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 6
3. C S LP Dặ TOAẽN BAẽO CAẽO THU NHP
VAè BANG CN I K TOAẽN
óứ lỏỷp dổỷ toaùn baùo caùo thu nhỏỷp vaỡ baớng cỏn
õọỳi kóỳ toaùn thỗ vióỷc lỏỷp dổỷ toaùn doanh thu õổồỹc
thổỷc hióỷn trổồùc tión thóứ hióỷn qua sồ õọử sau (Hỗnh 1):


Chuyãn âãö täút nghiãûp 7

Dự toán doanh thu
Dự toán sản xuất

Dự toán chi phí
bán hàng

Dự toán
chi
phí
NVLTT

Dự toán
chi phí
NCTT

Dự toán tiền mặt

Dự toán
chi
phí
SXC

Dự toán chi phí
quản lí

Dự
toán
KQHĐKD

Dự toán Bảng cân đối kế
toán

Hçnh 1.

Báo

cáo


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 8
ọỳi vồùi doanh nghióỷp thổồng maỷi thỗ cồ sồớ lỏỷp
baùo caùo thu nhỏỷp vaỡ baớng cỏn õọỳi kóỳ toaùn nhổ sau:

D toỏn doanh thu
D
toỏn
haỡng

mua

D toỏn chi phớ
bỏn hng

D toỏn chi phớ
qun lớ

D toỏn tin mt

D
toỏn
KQHKD

Bỏo

cỏo

D toỏn Bng cõn i k
toỏn

Hỗnh 2.
4. LP Dặ TOAẽN BAẽO CAẽO THU NHP
4.1. Dổỷ toaùn doanh thu
Cồ sồớ õóứ dổỷ toaùn doanh thu laỡ nguọửn sọỳ lióỷu,
thọng tin khaùc nhau nhổ nghión cổùu thở trổồỡng, sọỳ lióỷu
thọỳng kó... Duỡ laỡ nguọửn sọỳ lióỷu naỡo õi chng nổợa thỗ
ờt nhỏỳt doanh thu õổồỹc dổỷ toaùn phaới phaớn aùnh õổồỹc:
xu hổồùng cuớa doanh thu trong quaù khổù laỡm cồ sồớ õóứ
dổỷ õoaùn doanh thu cho kỗ tồùi; aớnh hổồớng cuớa caùc hióỷn
tổồỹng coù thóứ taùc õọỹng laỡm thay õọứi xu hổồùng õoù. óứ
dổỷ toaùn doanh thu coù rỏỳt nhióửu phổồng phaùp.Vióỷc


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 9
dổỷ toaùn doanh thu muọỳn õổồỹc chờnh xaùc phaới xem xeùt
caùc yóỳu tọỳ sau:
Taùc õọỹng cuớa caỷnh tranh lón giaù, chi phờ, saớn
lổồỹng trong quaù khổù vaỡ trong suọỳt thồỡi kỗ
lỏỷp kóỳ hoaỷch.
Caùc nhỏn tọỳ kinh tóỳ bón ngoaỡi coù thóứ aớnh
hổồớng õóỳn khaớ nng doanh thu cuớa saớn phỏứm
hay cuớa ngaỡnh, chúng haỷn nhổ laỷm phaùt, sổỷ
thay õọứi vóử nhỏn khỏứu hoỹc, tỗnh hỗnh chờnh
trở quọỳc gia, khu vổỷc hay õởa phổồng vaỡ tố lóỷ
thỏỳt nghióỷp.
Caùc nhỏn tọỳ bón trong nhổ: chu kỗ sọỳng cuớa
saớn phỏứm, caùc chờnh saùch õởnh giaù vaỡ phỏn
phọỳi cuớa ban giaùm õọỳc.
Caùc chi phờ dổỷ kióỳn cho quaớng caùo, xuùc tióỳn
baùn vaỡ taùc õọỹng dổỷ õoaùn lón doanh thu.
Ngổồỡi lỏỷp kóỳ hoaỷch nón hồỹp taùc vồùi phoỡng
marketing õóứ tióỳn haỡnh dổỷ õoaùn.
4.2. Phổồng phaùp õóứ dổỷ toaùn doanh thu
4.2.1. Phổồng phaùp dổỷ baùo bỗnh quỏn trổồỹt
Vồùi phổồng phaùp naỡy, õóứ dổỷ baùo doanh thu cho kỗ
tióỳp theo thỗ phaới coù sọỳ lióỷu cuớa doanh thu cuớa caùc kỗ
trổồùc õoù. Doanh thu cuớa kỗ baùo caùo laỡ trung bỗnh cọỹng
cuớa caùc doanh thu quaù khổù. Coù thóứ khaùi quaùt phổồng
phaùp naỡy bũng cọng thổùc sau:
t+1= 1/n(yt+yt -1+yt
-2+..........+yt -n+1)
Trong õoù:

: Doanh thu dổỷ baùo
yt: Doanh thu kyỡ hióỷn taỷi
n: Sọỳ õióứm dổợ lióỷu quaù khổù.


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 10
4.2.2. Phổồng phaùp dổỷ baùo san bũng sọỳ
muợ giaớn õồn
phổồng phaùp naỡy ổùng vồùi mọựi õióứm dổợ lióỷu coù
mọỹt troỹng sọỳ õóứ tng tờnh chờnh xaùc cho kóỳt quaớ dổỷ
baùo. Troỹng sọỳ õổồỹc choỹn dổỷa trón nguyón từc: Giaù
trở troỹng sọỳ caỡng gỏửn thồỡi õióứm dổỷ baùo thỗ giaù trở
cuớa noù caỡng lồùn vaỡ ngổồỹc laỷi. Cọng thổùc dổỷ baùo nhổ
sau:
t+1 =

yt +(1-) t
0<=<=1

t: Doanh thu dổỷ baùo
yt: Doanh thu thổỷc tóỳ kỗ hióỷn
taỷi.
Vồùi phổồng phaùp dổỷ baùo bỗnh quỏn di õọỹng vaỡ
phổồng phaùp san bũng sọỳ muợ giaớn õồn coù ổu õióứm laỡ
õồn giaớn, dóự thổỷc hióỷn nhổng laỷi coù nhổồỹc õióứm laỡ
sọỳ lióỷu dổỷ baùo coù khuynh hổồùng giaớm dỏửn do sổớ
duỷng nhổợng dổợ lióỷu quaù khổù laỡm troỹng sọỳ. Hai
phổồng phaùp naỡy chố õổồỹc sổớ duỷng õóứ dổỷ baùo trong
ngừn haỷn.
4.2.3 Phổồng phaùp Brown
Khừc phuỷc nhổồỹc õióứm cuớa hai phổồng phaùp trón,
phổồng phaùp Brown sổớ duỷng phổồng phaùp san bũng
sọỳ muợ vồùi sổỷ thổỡa nhỏỷn khuynh hổồùng õi lón cuớa dổợ
lióỷu. Theo phổồng phaùp naỡy sọỳ lióỷu dổỷ baùo õaợ õổồỹc
san bũng sọỳ muợ lỏửn thổù nhỏỳt tióỳp tuỷc õổồỹc san
bũng lỏửn thổù hai. Phổồng phaùp naỡy coỡn õổồỹc goỹi laỡ
phổồng phaùp san bũng sọỳ muợ hai lỏửn (DES-Double
exponential smoothing).
óứ tờnh õổồỹc doanh thu dổỷ baùo ồớ bổồùc thổù m,
chuùng ta aùp duỷng caùc cọng thổùc sau:
St =*yt +(1- )* St-1
St =* St +(1-)*St-1


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 11
at =2*St -St
bt = /(1-) *(St -St)
t+m =at +m* bt
Trong ú:
St:
St:
at:
bt:
t+m:

S liu san bng s m gin n
S liu san bng s m hai ln
Mu d bỏo
dc ca ng thng t+m
Doanh thu d bỏo nm th m tớnh t thi im t.

Phổồng phaùp Brown coù ổu õióứm laỡ caùc sọỳ lióỷu
dổỷ baùo coù khuynh hổồùng õi lón nhổng laỷi coù nhổồỹc
õióứm laỡ chố sổớ duỷng mọỹt tham sọỳ õóứ thióỳt lỏỷp cho
caớ mổùc õọỹ cuớa caùc dổợ lióỷu vaỡ õọỹ nghióng cuớa õổồỡng
khuynh hổồùng.
4.2.4. Phổồng phaùp Holt
óứ laỡm tng tờnh linh hoaỷt trong dổỷ baùo, phổồng
phaùp Holt sổớ duỷng hai tham sọỳ vaỡ ; duỡng cho vióỷc
xaùc lỏỷp mổùc õọỹ cuớa dổợ lióỷu; duỡng õóứ xaùc lỏỷp õọỹ
nghióng.
Cọng thổùc tờnh toaùn õổồỹc thióỳt lỏỷp nhổ sau:
St = *yt +(1-)*(St + bt-1)
bt =(St- St-1) +(1-)bt-1

0<= <=1
0 < =<= 1

t+m = St +mbt

(1)
(2)
(3)

bt-1: Chónh lóỷch doanh thu giổợa hai thồỡi õióứm (t vaỡ t1)
Cọng thổùc (1): ổồỹc sổớ duỷng õóứ tỗm caùc dổợ
lióỷu hióỷn taỷi
Cọng thổùc (2): Cho thỏỳy giaù trở hióỷn taỷi cuớa
õổồỡng khuynh hổồùng (õọỹ nghióng)
Cọng thổùc (3): Sọỳ lióỷu cỏửn dổỷ baùo.


Chun âãư täút nghiãûp 12
4.2.5. Phán têch häưi qui
Dỉûa vo cạc dỉỵ liãûu quạ khỉï, xáy dỉûng cạc mä
hçnh tuún tênh, phi tuún tênh âãø xem xẹt mäúi quan
hãû giỉỵa doanh thu v cạc nhán täú nh hỉåíng âãún
doanh thu.
Phán têch häưi qui dỉûa vo mä hçnh cå bn sau:
Y = aoxo +a1x1 +...+anxn
Trong phán têch häưi qui cạc biãún x 1... xn cọ thãø l
biãún thåìi gian. Do âọ cọ sỉí dủng cạc ké thût tênh
toạn ca chùi thåìi gian âãø dỉû bạo doanh thu åí cạc kç
khạc nhau.
4.3. Láûp dỉû toạn Bạo cạo thu nháûp
Cọ ba phỉång phạp láûp dỉû toạn Bạo cạo thu
nháûp l phỉång phạp tè lãû pháưn tràm theo doanh thu
phỉång phạp chi tiãu theo kãú hoảch v sỉí dủng säú
liãûu trung bçnh ngnh.
4.3.1. Phỉång phạp tè lãû pháưn tràm theo
doanh thu
Âáy l mäüt phỉång phạp âån gin âãø dỉû bạo
hoảt âäüng ti chênh ca cäng ty. Trçnh tỉû tiãún hnh
phỉång phạp ny nhỉ sau:
- B1: Xem xẹt cạc dỉỵ liãûu ca kç trỉåïc âãø xạc
âënh cạc khon mủc no trong bạo cạo ti chênh thay
âäøi tè lãû våïi doanh thu trong quạ khỉï. Dỉûa vo âọ,
chụng ta s quút âënh khon mủc no s âỉåüc hon
ton dỉû bạo theo doanh thu, khon mủc no cáưn phi
kãút håüp våïi cạc thäng tin khạc.
- B2: Tiãún hnh dỉû bạo doanh thu
- B3: Dỉû bạo cạc khon mủc cho tỉìng bạo
cạo ti chênh riãng biãût bàòng phỉång phạp ngoải suy
(Extrapolation).


Chun âãư täút nghiãûp 13
4.3.2. Sỉí dủng säú liãûu trung bçnh ngnh
Phỉång phạp ny âỉåüc ạp dủng âäúi våïi cạc
doanh nghiãûp måïi thnh láûp hồûc nhỉỵng doanh nghiãûp
cọ sn pháøm måïi âỉa vo thë trỉåìng. Tuy nhiãn, âãø
láûp kãú hoảch ti chênh cáưn láúy säú liãûu trung bçnh
ngnh ph håüp våïi âàûc âiãøm hoảt âäüng kinh doanh
ca doanh nghiãûp.
Chàóng hản doanh thu tiãu thủ sn pháøm ca trung
bçnh ngnh l 3%.Dỉûa vo säú liãûu âọ cọ thãø xạc
âënh cạc mủc trãn Bạo cạo thu nháûp cng nhỉ Bng
cán âäúi kãú toạn nhỉ sau:
Tè sút LN/DT = LNr/DT*100%=4%.
Suy ra: LNr =DT*4% =110 t*4%= 4,4 t(DT=110 t
l doanh thu dỉû toạn).
ỈÏng våïi cạc chè tiãu ca trung bçnh ngnh, nãúu tè
sút LN/DT khạc nhau thç s dáùn âãún bạo cạo thu
nháûp v bng cán âäúi kãú toạn dỉû toạn cng khạc
nhau. Tỉì âọ, chụng ta cọ thãø láûp âỉåüc nhiãưu Bạo cạo
thu nháûp v Bng cán âäúi kãú toạn máùu âãø lỉûa chn
khi âạnh giạ doanh nghiãûp theo cạc mỉïc dỉû toạn doanh
thu tiãu thủ sn pháøm khạc nhau.
Âãø cọ âỉåüc säú liãûu trung bçnh ngnh, doanh
nghiãûp dỉûa trãn bng thäúng kã ca củc thäúng kã
hồûc tỉû doanh nghiãûp cng cọ thãø láûp âỉåüc cạc
chè tiãu ny dỉûa trãn mäüt säú doanh nghiãûp âỉåüc
lỉûa chn cọ nhiãưu âiãøm tỉång âäưng våïi doanh
nghiãûp mçnh (vê dủ nhỉỵng doanh nghiãûp cọ cng qui
mä, cng âàûc âiãøm hoảt âäüng kinh doanh...)
4.3.3. Phỉång phạp chi tiãu theo kãú hoảch
Phỉång phạp ny âỉåüc xáy dỉûng dỉûa trãn
nhỉỵng thäng tin liãn quan âãún thåìi kç m m doanh
nghiãûp mún xáy dỉûng bạo cạo dỉû toạn cho nọ. ÅÍ
phỉång phạp ny tè lãû ca cạc khon mủc âỉåüc kç
vng s cọ thay âäøi so våïi quạ khỉï. Tỉì âọ, doanh
nghiãûp phi cọ nhỉỵng chênh sạch, sạch lỉåüc kinh


Chun âãư täút nghiãûp 14
doanh âãø âảt âỉåüc nhỉỵng chè tiãu â âãư ra. Våïi
phỉång phạp ny thç cọ nghéa nhỉ l mäüt bng kãú
hoảch m doanh nghiãûp â âãư ra nhàòm mong mún
âảt âỉåüc trong tỉång lai hån l nhỉỵng chè tiãu mang
tênh cháút dỉû bạo âãø tỉì âọ doanh nghiãûp cọ nhỉỵng
biãûn phạp håüp lê nhàòm ci thiãûn hay phạt huy tçnh
hçnh hoảt âäüng kinh doanh trong tỉång lai. Trong khi
phỉång phạp % theo doanh thu l phỉång phạp dỉû toạn
ngàõn hản, âỉåüc xáy dỉûng dỉûa trãn nhỉỵng säú liãûu
quạ khỉï. Vç váûy, âãø cọ âỉåüc ỉu âiãøm ca hai
phỉång phạp ny ngỉåìi láûp dỉû toạn cọ thãø kãút håüp
hai phỉång phạp ny lải våïi nhau gi l phỉång phạp
kãút håüp.
4.3.4.Phỉång phạp kãút håüp
Trong bạo cạo thu nháûp cọ mäüt säú khon mủc tè
lãû thûn våïi doanh thu v cng cọ nhỉỵng khon mủc
biãún âäüng êt chëu nh hỉåíng ca sỉû thay âäøi doanh
thu. Vç thãú viãûc sỉí dủng phỉång phạp kãút håüp dỉûa
trãn sỉû kãút håüp ca phỉång phạp % theo doanh thu v
phỉång phạp chi tiãu theo kãú hoảch l cọ thãø cọ kãút
qu tỉång âäúi nháút.
Våïi phỉång phạp ny, nhỉỵng khon mủc no êt
chëu nh hỉåíng ca sỉû thay âäøi doanh thu thç viãûc
dỉû bạo chè cáưn ỉåïc tênh. Nhỉỵng khon mủc cn lải
tè lãû % theo doanh thu s âỉåüc tênh dỉûa trãn % theo
doanh thu ca kç trỉåïc âọ hồûc láúy trung bçnh % doanh
thu ca cạc kç trỉåïc âọ.
5. LÁÛP DỈÛ TOẠN BNG CÁN ÂÄÚI KÃÚ TOẠN
Cng giäúng nhỉ láûp dỉû toạn Bạo cạo thu nháûp,
láûp dỉû toạn Bng cán âäúi kãú toạn cng ạp dủng
nhỉỵng phỉång phạp dỉû bạo trãn.
Trong Bng cán âäúi kãú toạn dỉû toạn pháưn LN giỉỵ
lải nàm dỉû toạn bàòng LN giỉỵ lải ca kç trỉåïc cäüng
våïi LN giỉỵ lải ca nàm dỉû toạn trãn pháưn Bạo cạo thu
nháûp dỉû toạn.


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 15
Muỷc õờch cuớa dổỷ toaùn Baớng cỏn õọỳi kóỳ toaùn laỡ
xaùc õởnh nguọửn taỡi trồỹ tổỡ bón ngoaỡi. Dổỷa trón nguyón
từc haỷch toaùn kóỳ toaùn keùp, ta coù:
Taỡi saớn = Nguọửn vọỳn = Nồỹ phaới traớ + Vọỳn chuớ
sồớ hổợu + Nguọửn khaùc tổỡ bón ngoaỡi.
Suy ra: Nguọửn vọỳn huy õọỹng tổỡ bón ngoaỡi bón
ngoaỡi = Taỡi saớn - Nồỹ phaới traớ - Vọỳn chuớ sồớ hổợu.


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 16

PHệN 2 :
C IỉM TầNH HầNH KINH DOANH
TAI CNG TY XNK-N

A. C IỉM TầNH HầNH KINH DOANH CUA CNG
TY XNK - Aè NễNG
1. QUAẽ TRầNH HầNH THAèNH VAè PHAẽT TRIỉN
CUA CNG TY
1.1. Quaù trỗnh hỗnh thaỡnh
Thaùng 3/1976 Tốnh Quaớng Nam - aỡ Nụng (QNN) ra
quyóỳt õởnh thaỡnh lỏỷp cọng ty kinh doanh haỡng xuỏỳt
nhỏỷp khỏứu QNN trổỷc thuọỹc UBND tốnh.
Thaùng 6/1977 cọng ty bừt õỏửu hoaỷt õọỹng vaỡ õọứi
tón thaỡnh cọng ty Ngoaỷi thổồng õóỳn nay thỗ tón cọng ty
laỡ cọng ty Xuỏỳt nhỏỷp khỏứu aỡ Nụng.


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 17
Ngaỡy 9/11/1989, saùt nhỏỷp cọng ty baùch hoaù vaới sồỹi
Mióửn Trung vaỡ Cọng ty lión hióỷp XNK aỡ Nụng thaỡnh
cọng ty XNK aỡ Nụng. Hióỷn nay, Cọng ty coù vn phoỡng
taỷi sọỳ 06 Ló Lồỹi, quỏỷn Haới Chỏu, thaỡnh phọỳ aỡ Nụng.
ổồỹc thaỡnh lỏỷp theo Quyóỳt õởnh sọỳ 6346/QUB ngaỡy
09/11/1998 cuớa UBND thaỡnh phọỳ aỡ Nụng. Vồùi tón giao
dởch laỡ: DANANG TERITORIAL IMPORT - EXPORT COMPANY,
vióỳt từt laỡ: COTIMEX DANANG. Cọng ty coù nhióửu chi
nhaùnh vaỡ õồn vở trổỷc thuọỹc ồớ khừp caớ nổồùc.
1.2. Quaù trỗnh phaùt trióứn
* Cọng ty XNK aỡ Nụng luùc mồùi thaỡnh lỏỷp gỷp phaới
nhióửu khoù khn vồùi lổồỹng vọỳn ban õỏửu cuớa cọng ty chố
coù 26.358.000.000õ, trong õoù vọỳn lổu õọỹng chióỳm
53,13% chố õuớ cho nhu cỏửu kinh doanh cuớa Cọng ty, lổỷc
lổồỹng lao õọỹng coỡn haỷn chóỳ.
Cho õóỳn nay, qua nhióửu nm kinh doanh thỗ tỗnh hỗnh
hoaỷt õọỹng cuớa Doanh nghióỷp cuợng õaợ bừt õỏửu khồới
sừc do nhu cỏửu tióu duỡng cuớa ngổồỡi dỏn ngaỡy caỡng tng
lón vaỡ hióỷn nay, cọng ty õaợ coù rỏỳt nhióửu chi nhaùnh phỏn
bọỳ trón caớ nổồùc ồớ nhổợng õởa baỡn quan troỹng. Lổỷc
lổồỹng lao õọỹng cuợng tng lón vaỡ trỗnh õọỹ cuợng tổồng
õọỳi cao, vồùi 700 lao õọỹng; trong õoù trổỷc tióỳp hồỹp
õọửng laỡ 200 ngổồỡi, trổỷc tióỳp saớn xuỏỳt laỡ 500; vồùi
trỗnh õọỹ õaỷi hoỹc laỡ 34%; trung cỏỳp 36% coỡn laỷi laỡ
cọng nhỏn kyợ thuỏỷt coù trỗnh õọỹ sồ cỏỳp.
Vồùi sổỷ phỏỳn õỏỳu nọự lổỷc cuớa toaỡn Cọng ty, sổỷ
laợnh õaỷo trổỷc tióỳp cuớa Sồớ Thổồng maỷi aỡ Nụng vaỡ
sổỷ giuùp õồợ cuớa caùc ban ngaỡnh chổùc nng. Cọng ty õaợ
tổỡng bổồùc vổồỹt qua nhổợng khoù khn vaỡ nhỏỷn õổồỹc
bũng khen cuớa Bọỹ Thổồng maỷi toaỡn thóứ caùn bọỹ cọng
nhỏn vión õaợ hoaỡn thaỡnh tọỳt nhióỷm vuỷ õổồỹc giao õaợ
trồớ thaỡnh Doanh nghióỷp haỷng 2 trổỷc thuọỹc Sồớ Thổồng
maỷi Thaỡnh phọỳ aỡ Nụng.
Cuỡng vồùi sổỷ phaùt trióứn nhổ vỏỷy nhổng cọng ty
vỏựn coỡn õang trn trồớ vồùi nhổợng dổỷ õởnh nhũm xỏy
dổỷng Cọng ty XNK - aỡ Nụng thổỷc sổỷ vổợng maỷnh
trong hoaỷt õọỹng.


Chun âãư täút nghiãûp 18
2 . CHỈÏC NÀNG HOẢT ÂÄÜNG CA CÄNG TY XNK
- ÂN
Cäng ty XNK Â Nàơng thu mua cạc màût hng näng,
lám, thu sn âãø xút kháøu ra nỉåïc ngoi. Âàûc biãût
Cäng ty xút kháøu nhỉỵng màût hng cọ giạ trë kinh tãú
cao v l sn pháøm thãú mảnh ca nỉåïc ta nhỉ: qú,
cafã, lủc nhán, tiãu... Bãn cảnh xút kháøu, Cäng ty
nháûp kháøu nhỉỵng màût hng nhỉ ätä, cạc loải xe gàõn
mạy, thẹp, giáúy in, rỉåüu, sỉỵa...
Mua v bạn trong nỉåïc thỉåìng l nhỉỵng màût hng
tiãu dng thäng thỉåìng: Bia, rỉåüu, thúc lạ...
Ngoi ra Cäng ty cn cọ bäü pháûn cung cáúp dëch vủ
kiãưu häúi v cạc dëch vủ khạc nhỉ khạch sản phảm vi
hoảt âäüng ráút räüng. Vãư kinh doanh xút nháûp kháøu,
Cäng ty cọ quan hãû våïi ráút nhiãưu nỉåïc. Âäưng thåìi
thäng qua viãûc kinh doanh ca cạc chi nhạnh âỉåüc phán
bäú åí nhỉỵng âëa bn thûn låüi nhỉ Âàk Làk, Hú, H
Näüi... â giụp cäng ty ráút nhiãưu trong viãûc thu mua
cng nhỉ xút kháøu hng hoạ.
Cäng ty XNK Â Nàơng cọ phảm vi hoảt âäng ráút
räüng. Vãư kinh doanh xút nháûp kháøu cäng ty cọ quan
hãû våïi ráút nhiãưu nỉåïc. Âäưng thåìi thäng qua viãûc kinh
doanh ca cạc chi nhạnh âỉåüc phán bäú åí nhỉỵng âëa
bn thûn låüi nhỉ ÂàkLàk, Hú, H Näüi... â giụp cäng
ty ráút nhiãưu trong viãûc thu mua cng nhỉ xút kháøu
hng hoạ.
3. ÂÀÛC ÂIÃØM KINH DOANH CA CÄNG TY XNK ÂN
3.1. Âàûc âiãøm vãư nhỉỵng màût hng kinh
doanh
Tuy Cäng ty kinh doanh ráút nhiãưu màût hng nhỉng
chỉa cọ màût hng no l thãú mảnh ca Cäng ty.
Bãn cảnh âọ, Cäng ty gàûp ráút nhiãưu khọ khàn vãư
väún. Ngưn väún ca Cäng ty ráút êt, lỉåüng väún vay
tháúp. Trong khi lỉåüng väún cáúp tỉì trãn cáúp xúng cn


Chun âãư täút nghiãûp 19
nh git lm cho Cäng ty khäng thãø ch âäüng viãûc mua
hng.
3.2. Âàûc âiãøm vãư thë trỉåìng:
Lỉûc lỉåüng doanh nghiãûp tỉ nhán phạt triãøn mảnh
nhỉng h ráút linh âäüng trong kinh doanh. Nhỉỵng màût
hng h cung cáúp cng âa dảng v phong phụ. Ngưn
väún lải låïn, hån thãú trong tiãún trçnh häüi nháûp AFTA v
WTO thç lỉåüng hng hoạ vo thë trỉåìng Viãût Nam ngy
cng nhiãưu v giạ c lải r. Âiãưu ny s tảo ra mäi
trỉåìng cảnh tranh hãút sỉïc quút liãût âäúi våïi cạc
Doanh nghiãûp trong nỉåïc nháút l cạc Doanh nghiãûp
nh nỉåïc.
3.3 Hỉåïng phạt triãøn trong tỉång lai
Âỉïng trỉåïc nhỉỵng thạch thỉïc v khọ khàn nhỉ
váûy. Cäng ty ln tçm cạch khàõc phủc nhỉỵng khọ khàn,
xáy dỉûng nhiãưu phỉång ạn kinh doanh måïi, âọ l Cäng
ty s chuøn sang sn xút kinh doanh màût hng âiãûn
tỉí. Âáy l màût hng ráút cọ tỉång lai. Theo dỉû âoạn
ca Cäng ty lénh vỉûc kinh doanh ny s giụp Cäng ty
náng cao hiãûu qu kinh doanh v tàng thu nháûp cho cạn
bäü cäng nhán viãn. Âáy chè måïi l phỉång ạn cn âang
trong quạ trçnh nghiãn cỉïu v xem xẹt ké lỉåỵng vãư mi
màût
4. TÄØ CHỈÏC BÄÜ MẠY QUN LÊ, KINH DOANH
CA CÄNG TY XNK Â NÀƠNG
4.1. Så âäư täø chỉïc qun lê tải cäng ty XNK Â Nàơng
Cäng ty ln chụ trng cäng tạc täø chỉïc v kiãûn
ton bäü mạy, âm bo hoảt âäüng hiãûu qu, tinh gn,
thäúng nháút v âäưng bäü cọ kãú hoảch âo tảo hún
luûn cạn bäü.
Âỉïng âáưu Cäng ty l mäüt giạm âäúc do Såí Thỉång
mải  Nàơng bäø nhiãûm. Giạm âäúc Cäng ty cọ nhiãûm
vủ täø chỉïc âiãưu hnh mi hoảt âäüng ca Cäng ty v


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 20
laỡ ngổồỡi õaỷi dióỷn cho quyóửn lồỹi vaỡ nghộa vuỷ cuớa
toaỡn cọng ty trổồùc cồ quan cỏỳp trón vaỡ trổồùc Nhaỡ nổồùc.
óứ phuỡ hồỹp vồùi õỷc õióứm kinh doanh vaỡ yóu cỏửu quaớn lờ cồ cỏỳu tọứ
chổùc bọỹ maùy quaớn lyù cuớa Cọng ty õổồỹc tọứ chổùc theo phổồng thổùc trổỷc
tuyóỳn chổùc nng. Vồùi cồ cỏỳu tọứ chổùc quaớn lờ naỡy, toaỡn bọỹ móỷnh lóỷnh ồớ
Cọng ty õổồỹc thổỷc hióỷn theo kónh lión hóỷ õổồỡng thúng... Caùc hoỡng ban
trong Cọng ty coù quan hóỷ phuỡ hồỹp vồùi nhau vaỡ giổợa caùc phoỡng ban vồùi caùc
Chi nhaùnh coù quan hóỷ trổỷc tuyóỳn.

Giỏm c

Phú giỏm c KD XNK

Phũng
KD
XNK

XN
Kinh
doanh
hng
XNK

Ghi chỳ:

Phũng
KT-TC

Trung
tõm
buụn
bỏn
bỏch
hoỏ vi
si

Trung
tõm
KD
XNK
& Dch
v kiu
hi

Phú G KD ni a

Phũng
TC - HC

Phũng
KH-N

Trung
Khỏch
tõm
sn
Kinh
Hoa
doanh
L
XNK

Chi
nhỏnh
ti
HN

Phũng KD
ni a

Chi
Chi
nhỏnh
nhỏnh
ti
ti TP.
k
HCM
Lk

Quan hóỷ chố õaỷo (trổỷc tuyóỳn)
Quan hóỷ phọỳi hồỹp (chổùc nng).
Hỗnh 3. Sồ õọử tọứ chổùc bọỹ maùy quaớn lờ ồớ Cọng
ty XNK aỡ Nụng


Chun âãư täút nghiãûp 21

4.2. Chỉïc nàng, nhiãûm vủ ca cạc phng ban
Dỉåïi Giạm âäúc l hai Phọ Giạm âäúc l ngỉåìi trỉûc
tiãúp phủ trạch cạc bäü pháûn, cạc phng ban v âäưng
thåìi h chëu sỉû lnh âảo trỉûc tiãúp ca Giạm âäúc.
Kãú toạn trỉåíng do Såí Thỉång mải bäø nhiãûm; cạc
cỉía hng trỉåíng v trỉåíng phng do sỉû phán cäng
ca Giạm âäúc.
Chỉïc nàng, nhiãûm vủ ca cạc phng ban nhỉ sau:
* Phng Kinh doanh XNK: Cọ nhiãûm củ trong viãûc tçm
kiãúm thë trỉåìng, thu mua hng hoạ nhỉỵng hng hoạ
m trong nỉåïc chỉa tho mn hãút âỉåüc nhu cáưu v
nhỉỵng hng hoạ cọ thãú mảnh nhàòm phủc vủ cho
hoảt âäüng xút kháøu. Bãn cảnh âọ Phng Kinh doanh
XNK cn cọ nhiãûm vủ chè âảo, hỉåïng dáùn cho cạc âån
vë phủ thüc trong hoảt âäüng kinh doanh ca mçnh.
* Phng KT - TC: Âáy l bäü pháûn phn ạnh, giạm sạt
ton bäü hoảt âäüng kinh doanh ca Cäng ty, cung cáúp
täøng håüp cạc säú liãûu kinh doanh ca Cäng ty , trãn cå
såí âọ phán têch âạnh giạ hoảt âäüng kinh tãú, tham mỉu
cho Giạm âäúc vãư cäng tạc qun lê ti chênh, cäng tạc
qun lê ca Cäng ty; ghi chẹp phn ạnh cạc nhiãûm vủ
hiãûn tỉåüng phạt sinh; tçnh hçnh váûn âäüng ca ti sn.
Täø chỉïc, thäúng kã chung v bạo cạo våïi cáúp trãn, chè
âảo cäng tạc kãú toạn åí cạc âån vë trỉûc thüc.
* Phng Täø chỉïc - Hnh chênh: Cọ nhiãûm vủ giụp
Giạm âäúc v Phọ Giạm âäúc vãư tçnh hçnh nhán sỉû ca
âån vë. Täø chỉïc qun l v bäưi dỉåỵng, bäú trê sỉí
dủng lao âäüng ph håüp. Xáy dỉûng kãú hoảch lao
âäüng tiãưn lỉång, tiãưn thỉåíng, náng báûc lỉång; lỉu
giỉỵ v bo vãû cạc loải häư så, ti liãûu theo qui âënh
hiãûn hnh.
* Phng Kãú hoảch - Âäúi ngoải (KH-ÂN): Cọ nhiãûm
vủ nàõm bàõt tçnh hçnh ca thë trỉåìng. Tỉì âọ cọ
nhỉỵng kãú hoảch mua bạn, dỉû trỉỵ hng hoạ cho ph


Chun âãư täút nghiãûp 22
håüp. Tçm kiãúm thë trỉåìng, måí räüng håüp tạc âáưu tỉ
våïi cạc doanh nghiãûp trong v ngoi nỉåïc.
* Phng Kinh doanh - Näüi âëa: Tçm hiãøu vãư thë
trỉåìng trong nỉåïc âãø biãút âỉåüc nhỉỵng loải hng
hoạ no m ngỉåìi tiãu dng näüi âëa cáưn âãø tỉì âọ
láûp cạc kãú hoảch tiãu thủ hng hoạ mäüt cạch cọ
hiãûu qu. K kãút cạc håüp âäưng mua bạn hng hoạ cho
tỉìng giai âoản kinh doanh ca Cäng ty v cho cạc âån vë
trỉûc thüc. Xáy dỉûng kãú hoảch dỉû trỉỵ hng hoạ
täúi ỉu âãø âm bo cho hoảt âäüng kinh doanh ca Cäng
ty v cạc âån vë trỉûc thüc diãùn ra mäüt cạch liãn tủc
nhỉng âm bo trạnh ỉï âng väún.
5. TÄØ CHỈÏC BÄÜ MẠY KÃÚ TOẠN TẢI CÄNG TY XNK
- Â NÀƠNG
Càn cỉï vo qui mä, chỉïc nàng, nhiãûm vủ v âàûc
âiãøm hoảt âäüng kinh doanh m cäng ty lỉûa chn hçnh
thỉïc täø chỉïc bäü mạy kãú toạn vỉìa táûp trung vỉìa
phán tạn.
5.1. Täø chỉïc bäü mạy kãú toạn
5.1.1. Så âäư täø chỉïc (Hçnh 4.):


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 23

Kóỳ toaùn trổồớng kióm
trổồớng phoỡng

Kóỳ toaùn tọứng hồỹp kióm
phoù phoỡng

Kóỳ
toaùn
ngỏn
haỡng

Kóỳ
toaùn
tióửn
mỷt

Kóỳ
toaùn
thuó


Kóỳ
toaùn
TSC
&CCDC

Kóỳ
toaùn
mua
baùn
haỡng
vaỡ
cọng
nồỹ

Kóỳ toaùn caùc õồn vở trổỷc
thuọỹc

Quan hóỷ
tuyóỳn

trổỷc

Quan hóỷ chổùc
nng
Hỗnh 4.

Kóỳ
toaùnch
i
phờ
vaỡ
thanh
toaùn
nọỹi
bọỹ

Thuớ
quộ


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 24
5.1.2. Chổùc nng vaỡ nhióỷm vuỷ cuớa caùc nhỏn vión
thuọỹc phoỡng kóỳ toaùn
Kóỳ toaùn: Phoỡng Kóỳ toaùn coù 9 ngổồỡi thổỷc hióỷn thu
thỏỷp, xổớ lờ thọng tin vóử hoaỷt õọỹng kinh doanh cuớa cọng
ty, giổợa caùc kóỳ toaùn luọn coù sổỷ phỏn cọng vaỡ phọỳi
hồỹp chỷt cheợ vồùi nhau nhũm hoaỡn thaỡnh nhióỷm vuỷ
õổồỹc giao.
* Kóỳ toaùn trổồớng (kióm Trổồớng phoỡng Kóỳ toaùn): Laỡ
ngổồỡi coù nhióỷm vuỷ tọứ chổùc, chố õaỷo thổỷc hióỷn toaỡn
bọỹ cọng taùc kóỳ toaùn. Laỡ ngổồỡi tham mổu cho Giaùm
õọỳc; õóử ra caùc bióỷn phaùp quaớn lờ kinh doanh, phổồng
aùn kinh doanh... Laỡ ngổồỡi chởu traùch nhióỷm trổồùc Giaùm
õọỳc vaỡ cồ quan taỡi chờnh cỏỳp trón vóử moỹi hoaỷt õọỹng
taỡi chờnh cuớa õồn vở.
* Kóỳ toaùn tọứng hồỹp kióm Phoù Trổồớng phoỡng Kóỳ
toaùn: Laỡ ngổồỡi trổỷc tióỳp hổồùng dỏựn, kióứm tra caùc kóỳ
toaùn vión laỡm vióỷc, coù nhióỷm vuỷ tọứng hồỹp sọỳ lióỷu
tổỡ caùc nhỏn vión kóỳ toaùn trong phoỡng vaỡ kóỳ toaùn caùc
chi nhaùnh lỏỷp caùc baùo caùo chung cho toaỡn Cọng ty. Chởu
traùch nhióỷm trổỷc tióỳp trổồùc kóỳ toaùn trổồớng vóử
nhổợng sai soùt trong quaù trỗnh lỏỷp caùc baùo caùo kóỳ toaùn.
* Kóỳ toaùn ngỏn haỡng: Laỡ ngổồỡi coù traùch nhióỷm mồớ
sọứ theo doợi, haỷch toaùn chờnh xaùc tióửn gổới ngỏn haỡng
vaỡ tióửn vay ngỏn haỡng, chởu traùch nhióỷm vóử caùc khoaớn
thu chi bũng tióửn gổới ngỏn haỡng.
- Kóỳ toaùn mua baùn haỡng vaỡ cọng nồỹ: Chởu traùch
nhióỷm tọứ chổùc haỷch toaùn caùc nghióỷp vuỷ vóử mua baùn
haỡng hoaù vaỡ theo doợi caùc khoaớn phaới thu tổỡ khaùch haỡng
vaỡ phaới traớ cho ngổồỡi baùn.
- Kóỳ toaùn chi phờ vaỡ thanh toaùn nọỹi bọỹ: Theo doợi
nhổợng chi phờ phaùt sinh lión quan õóỳn quaớn lờ, baùn haỡng,
vaỡ thu mua haỡng hoaù. ọửng thồỡi theo doợi caùc khoaớn phaới
thu, phaới traớ vồùi caùc õồn vở trổỷc thuọỹc.
- Kóỳ toaùn TSC & CCDC: Coù nhióỷm vuỷ phaớn aùnh
chờnh xaùc, kởp thồỡi giaù trở hióỷn coù, tỗnh hỗnh tng giaớm


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp 25
TSC. Tờnh õuùng, tờnh õuớ phỏn bọứ khỏỳu hao cho caùc bọỹ
phỏỷn kinh doanh.
- Kóỳ toaùn tióửn mỷt: Nhỏn vión kóỳ toaùn naỡy coù
nhióỷm vuỷ thổỷc hióỷn thanh toaùn caùc khoaớn chi phờ
bũng tióửn mỷt, theo doợi, thanh toaùn thu họửi kởp thồỡi
caùc khoaớn taỷm ổùng vaỡ caùc khoaớn nồỹ phaùt sinh khaùc
thuọỹc lộnh vổỷc mỗnh phuỷ traùch thổỷc hióỷn thu chi
tióửn mỷt.
- Thuớ quyợ: Thổỷc hióỷn vióỷc thu chi tióửn mỷt. Mồớ
sọứ quyợ tióửn mỷt õóứ theo doợi tỗnh hỗnh thu chi cuớa Cọng
ty. Thổồỡng xuyón kióứm tra, õọỳi chióỳu vồùi kóỳ toaùn tióửn
mỷt vóử sọỳ thu chi haỡng ngaỡy.
- Kóỳ toaùn thuóỳ GTGT: Theo doợi tỗnh hỗnh thuóỳ GTGT
õỏửu vaỡo, õỏửu ra vaỡ thuóỳ thu nhỏỷp Doanh nghióỷp taỷi
õồn vở. Haỡng kỗ haỷch toaùn thuóỳ GTGT vaỡ thổỷc hióỷn kó
khai vồùi cồ quan thuóỳ taỷi õởa phổồng.
5.1.3. Mọỳi lión hóỷ giổợa caùc kóỳ toaùn vión
Mọựi kóỳ toaùn vión õaớm nhỏỷn nhổợng cọng vióỷc
nhỏỳt õởnh nhổng giổợa hoỹ laỷi coù mọỳi quan hóỷ vồùi
nhau rỏỳt chỷt cheợ laỡm cho bọỹ maùy kóỳ toaùn õổồỹc
vỏỷn haỡnh mọỹt caùch nhởp nhaỡng. Chúng haỷn, kóỳ toaùn
tọứng hồỹp thổỷc hióỷn cọng vióỷc cuớa mỗnh khi caùc kóỳ
toaùn phỏửn haỡnh hoaỡn tỏỳt caùc cọng vióỷc lión quan õóỳn
phỏửn haỡnh maỡ hoỹ theo doợi.
5.2 Hỗnh thổùc kóỳ toaùn vaỡ trỗnh tổỷ luỏn
chuyóứn chổùng tổỡ
5.2.1. Hỗnh thổùc kóỳ toaùn:
Hỗnh thổùc kóỳ toaùn maỡ cọng ty aùp duỷng õoù laỡ Nhỏỷt
kờ - Chổùng tổỡ. Cn cổù õóứ ghi vaỡo caùc sọứ saùch kóỳ
toaùn chuớ yóỳu laỡ tổỡ caùc chổùng tổỡ gọỳc.
5.2.2. Trỗnh tổỷ luỏn chuyóứn chổùng tổỡ:
Haỡng ngaỡy cn cổù vaỡo chổùng tổỡ gọỳc, caùc kóỳ toaùn
vión tióỳn haỡnh kióứm tra tờnh hồỹp lóỷ vaỡ hồỹp phaùp cuớa
chổùng tổỡ vaỡ trổỷc tióỳp vaỡo caùc tồỡ kó chi tióỳt, baớng kó,
caùc sọứ theớ kóỳ toaùn chi tióỳt coù lión quan. óỳn cuọỳi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x