Tải bản đầy đủ

Kế toán thanh toán công nợ thanh toán lương các khoản trích theo lương

Chun âãư täút nghiãûp 

Låìi måí âáưu
Cng våïi sỉû phạt triãøn khäng ngỉìng ca âáút nỉåïc
nọi chung v sỉû phạt triãøn måí räüng ca Thnh phäú Â
Nàơng nọi riãng thç nhu cáưu xáy dỉûng cå såí hả táưng
ngy cng cao, âi hi tiãún âäü thi cäng cng nhỉ cháút
lỉåüng cäng trçnh phi âàût lãn hng âáưu. Viãûc cạc dnh
mún täưn tải phạt triãøn v âỉïng vỉỵng, âi hi phi
tỉû khàóng âënh mçnh bàòng uy tên cháút lỉåüng sn
pháøm ca mçnh v täúc âäü hon thnh cäng viãûc. Chênh
vç l âọ m táút c cạc doanh nghiãûp âãưu näø lỉûc cho
mủ tiãu ca mçnh. Trong sỉû näø lỉûc âọ viãûc thanh toạn
cäng nåü v thanh toạn lỉång v cạc khon trêch theo
lỉång â gọp pháưn khäng nh trong cäng viãûc qun l.
Âãø cäng viãûc âỉåüc hon thnh theo mủc âêch âãư
ta thç viãûc thục âáøy ngưn lao âäüng l âiãưu âáưu tiãn.
Ngưn lao âäüng âỉåüc xem l hng họa, tiãưn lỉång l
giạ c ca sỉïc lao âäüng. Tải cạc doanh nghiãûp sn xút
thç hảch toạn tiãưn lỉång v cäng nåü - thanh toạn tiãưn
lỉång v cạc khon trêch theo lỉång l mäüt bäü pháûn

cäng viãûc phỉïc tảp trong viãûc hảch toạn chi phê kinh
doanh.
Nháûn thỉïc âỉåüc táưm quan trng âọ m trong thåìi
gian thỉûc táûp tải cäng ty Cäng trçnh Âä thë Â Nàơng em
â chn âãư ti “Kãú toạn thanh toạn cäng nåü - Thanh
toạn lỉång - Cạc khon trêch theo lỉång” lm chun
âãư täút nghiãûp ca mçnh.
Chun âãư gäưm 3 pháưn:
Pháưn I: Nhỉỵng váún âãư chung vãư cäng ty Cäng trçnh
Âä thë Â Nàơng.
Pháưn II: Näüi dung bạo cạo kãú toạn thanh toạn cäng
nåü - Thanh toạn lỉång v cạc khon trêch theo lỉång tải
Cäng ty Cäng trçnh Âä thë Â Nàơng.
Pháưn III: Nháûn xẹt kiãún âãư xút vãư bạo cạo kãú
toạn thanh toạn cäng nåü - thanh toạn lỉång v cạc khon
trêch theo lỉång.
Màûc d hãút sỉïc cäú gàõng, song våïi nàng lỉûc v
thåìi gian cọ hản nãn chun âãư täút nghiãûp s khäng
trạnh khi nhỉỵng sai sọt. Em ráút mong nháûn âỉåüc
Trang 1


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
kióỳn õoùng goùp cuớa Quyù thỏửy cọ, caùc baỷn vaỡ Ban laợnh
õaỷo cọng ty.
aỡ Nụng, ngaỡy 7 thaùng 10
nm 2003
Hoỹc vión thổỷc hióỷn

PHệN I
NHặẻNG VN ệ CHUNG
Vệ CNG TY CNG TRầNH THậ
Aè NễNG

Trang 2


Chun âãư täút nghiãûp 
I. SỈÛ RA ÂÅÌI V PHẠT TRIÃØN CA CÄNG TY CÄNG
TRÇNH ÂÄ THË Â NÀƠNG:1. Sỉû ra âåìi:
Tiãưn thán ca Cäng ty Cäng trçnh Âä thë Â Nàơng l
âäüi duy tu bo dỉåỵng näüi thnh  Nàơng, trỉûc thüc
Cäng ty Giao thäng Váûn ti Qung Nam - Â Nàơng. Lục ny
âäüi cọ nhiãûm vủ duy tu bo dỉåỵng âỉåìng sạ.
Ngy 09/4/1980 theo Quút âënh säú 860 ca UBND
tènh QNÂN âäøi thnh Xê nghiãûp Cäng trçnh Thi cäng Âä thë
v Xê nghiãûp Cäng trçnh Giao thäng thnh Xê nghiãûp Cäng
trçnh Âä thë v Giao thäng.
Ngy 01/10/1986 theo Quút âënh säú 1786 ca UBND
tènh QNÂN â håüp nháút hai Xê nghiãûp cäng trçnh Thi cäng
Âä thë v Xê nghiãûp Cäng trçnh Giao thäng thnh Xê nghiãûp
Cäng trçnh Âä thë v Giao thäng.
Ngy 09/10/1992 Cäng ty Cäng trçnh Âä thë Â Nàơng
chênh thỉïc âỉåüc thnh láûp, l doanh nghiãûp Nh nỉåïc,
hoảt âäüng hảch toạn kinh tãú âäüc láûp theo quút âënh
säú 2898/QÂ-UB ca UBND tènh QNÂN.
2. Quạ trçnh phạt triãøn:
Xút phạt tỉì âäüi duy tu bo dỉåỵng, Cäng ty gàûp
nhiãưu khọ khàn vãư cå såí váût cháút k thût. Nhỉng våïi
sỉû cäú gàõng, näù lỉûc ca mçnh cäng ty âãún nay â
thỉûc sỉû trỉåíng thnh, låïn mảnh våïi mäüt âäüi ng k
sỉ, cạn bäü qun l cọ nhiãưu kinh nghiãûm trong cäng viãûc
cng våïi lỉûc lỉåüng cäng nhán lnh nghãư, nhiãût tçnh våïi
cäng viãûc. Trong nhỉỵng nàm qua cäng ty â thàõng tháưu nháûn tháưu thi cäng nhiãưu cäng trçnh cọ nhỉỵng cäng trçnh
hng chủc t âäưng, âm bo cháút lỉåüng v tiãún âäü thi
cäng. Cäng ty ln âáưu tỉ xáy dỉûng thãm cå såí váût cháút
k thût, trang thiãút bë måïi. Tỉì âọ hoảt âäüng kinh
doanh khäng ngỉìng måí räüng v phạt triãøn, doanh thu v
väún ch såí hỉỵu khäng ngỉìng tàng lãn qua cạc nàm:
ÂVT: triãûu âäưng
Nàm
1996
1997
1998

Täøng doanh
thu
21.130
32.440
48.357

Väún ch såí
hỉỵu

2.097,551

Trang 3


Chun âãư täút nghiãûp 
1999
2000
2001

31.141
51.66
37.965

Âäúi våïi Nh nỉåïc, cäng ty
vủ näüp ngán sạch hàòng nàm.
väún, cäng ty â tảo âỉåüc sỉû
hng, cán âäúi tênh toạn täút u
âụng hản.

2.697,429
3.457
4.956

ln lm täút cạc nghéa
Trong mäúi quan hãû vay
tên nhiãûm âäúi våïi ngán
cáưu vay väún v tr nåü

Táút c nhỉỵng úu täú trãn kãút håüp tảo cho Cäng ty
sỉïc mảnh ráút låïn xỉïng âạng våïi vë trê hng âáưu trong
lénh vỉûc xáy dỉûng cå såí hả táưng âä thë.
II. CHỈÏC NÀNG, NHIÃÛM VỦ CA CÄNG TY CÄNG
TRÇNH ÂÄ THË:

1. Chỉïc nàng:
Cäng ty âỉåüc thnh láûp nhàòm âạp ỉïng nhu cáưu vãư
xáy dỉûng cå bn v mäüt säú lénh vỉûc liãn quan âãún xáy
dỉûng cå bn. Do âọ chỉïc nàng ca cäng ty thãø hiãûn åí
mäüt säú lénh vỉûc hoảt âäüng sau:
- Xáy dỉûng cạc cäng trçnh giao thäng, thu låüi, thu
âiãûn.
- Xáy dỉûng cạc cäng trçnh cäng nghiãûp v dán dủng.
- San láúp màût bàòng sán bi, sn xút bãtäng nhỉûa
nọng, váût liãûu xáy dỉûng.
- Xáy làõp cäng trçnh âiãûn dán dủng v cäng nghiãûp,
hãû thäúng cáúp thoạt nỉåïc.
2. Nhiãûm vủ:
Cäng ty cọ nhiãûm vủ xáy dỉûng v täø chỉïc thỉûc
hiãûn cạc kãú hoảch vãư sn xút kinh doanh theo cạc
ngnh nghãư â âàng k. Tảo ngưn väún cho cạc hoảt
âäüng sn xút kinh doanh ca cäng ty, qun l khai thạc
sỉí dủng cọ hiãûu qu ngưn väún âọ. Âm bo âáưu tỉ
måí räüng quy mä sn xút, thë trỉåìng hoảt âäüng.
Triãøn khai thỉûc hiãûn viãûc hảch toạn kinh tãú âäüc
láûp, chëu trạch nhiãûm vãư viãûc sn xút kinh doanh ca
mçnh, âm bo cọ li v tại sn xút kinh doanh måí
räüng, gii quút tho âạng, håüp l, hi ho giỉỵa låüi êch
ca ngỉåìi lao âäüng âån vë v Nh nỉåïc. Âäưng thåìi khäng
Trang 4


Chun âãư täút nghiãûp 
qn nghéa vủ näüp ngán sạch Nh nỉåïc, tn th cạc
chênh sạch, chãú âäü qun l kinh tãú ca Nh nỉåïc.
Nghiãn cỉïu cạc biãûn phạp qun l âãø náng cao cháút
lỉåüng lao âäüng, qun l täút cạc ti sn, lao âäüng, tiãưn
lỉång... Thỉûc hiãûn an ton lao âäüng.
3. Âàûc âiãøm sn xút kinh doanh ca cäng ty:
3.1. Âàûc âiãøm ngnh nghãư sn xút kinh
doanh:
Hoảt âäüng kinh doanh xáy làõp l ngnh sn xút
váût cháút quan trng mang tênh cháút cäng nghiãûp. Do
viãûc kinh doanh xáy làõp cọ âàûc th riãng so våïi sn
pháøm khạc, âi hi väún âáưu tỉ nhiãưu, chu k kinh doanh
di, kãút cáúu phỉïc tảp v mang tênh cháút âån chiãúc
riãng l nãn viãûc täø chỉïc qun l v hảch toạn nháút
thiãút phi cọ dỉû toạn. Sn pháøm xáy làõp thỉåìng cäú
âëng tải nåi sn xút, giạ trë ca cäng trçnh tiãu thủ l
giạ dỉû toạn hồûc giạ tho thûn våïi ch âáưu tỉ trỉåïc.
Do cọ âàûc th riãng so våïi cạc ngnh kinh doanh khạc nãn
âäúi våïi doanh nghiãûp xáy làõp váún âãư lao âäüng l mäüt
úu täú quan trng, âi hi sỉû nàng âäüng v k nàng
sạng tảo nháút âënh trong hoảt âäüng kinh doanh.
3.2.. Âàûc âiãøm thë trỉåìng:
Cäng ty Cäng trçnh Âä thë Â Nàơng l mäüt doanh
nghiãûp Nh nỉåïc hoảt âäüng ch úu trãn lénh vỉûc xáy
dỉûng cå bn. Hiãûn tải trãn âëa bn Thnh phäú v cạc
tènh miãưn Trung cọ nhiãưu
Giạmdoanh
âäúc nghiãûp våïi ngnh hoảt
âäüng l xáy dỉûng cå bn. Do âọ, cäng ty phi täưn tải
trong mäi trỉåìng cảnh tranh quút liãût: cảnh tranh trong
vay väún ngán hng âãø âáưu tỉ, cảnh tranh trong âáúu
tháưu... Do âọ cäng ty phi thỉûc hiãûn måí räüng quy mä
Phọ
Giạmmiãưn Trung âãø tàng niãưm tin cho khạch
Phọhng.
Giạm
trãn
khàõp
âäúc 1
âäúc 2
III. ÂÀÛC ÂIÃØM TÄØ CHỈÏC BÄÜ MẠY QUN L CA
CÄNG TY CÄNG TRÇNH ÂÄ THË Â NÀƠNG:
Phn
Phng
Phng
Phn
1. Så âäưPhng
täø chỉïc bäü
mạy qun
l:
g k
KH-TCKãú
TB-VTg
thût
KD
toạn
XM
qun
ti vủ
l
G.thä
ng
Cạc
âäüi
sn
xút
thi

Âäüi xe
mạy
thi
cäng

Âäüi
khạm
bãtäng nhỉûa
Trảm
träün
bãtäng nhỉûa
- Trảm sn xút

Âäüi
khai
thạc
âạ

Âäüi
duy tu
Trang
bo 5
dỉåỵng


Chuyãn âãö täút nghiãûp 

Trang 6


Chun âãư täút nghiãûp 
Chụ thêch: Phng KH-TC-KD: Phng Kãú hoảch - Ti

chênh - Kinh doanh.
Phng TB-VT-XM: Phng Thiãút bë - Váût tỉ - Xe
mạy.
2. Chỉïc nàng, nhiãûm vủ ca cạc phng ban:
+ Giạm âäúc: L ngỉåìi lnh âảo cao nháút ca cäng
ty, l ngỉåìi âiãưu hnh ton bäü hoảt âäüng ca cäng ty
theo chỉïc nàng, nhiãûm vủ. L ngỉåìi ra quút âënh v
xẹt duût cạc quút âënh vãư kãú hoảch sn xút, vãư
viãûc thnh láûp v gii thãø cạc âäüi sn xút, âäüi thi
cäng, cạc xê nghiãûp trỉûc thüc. Giạm âäúc phi chëu
trạch nhiãûm trỉåïc cạc cå quan tháøm quưn Nh nỉåïc
v kãút qu v hiãûu qu hoảt âäüng ca cäng ty.
+ Cạc phọ giạm âäúc: Gäưm phọ giạm âäúc Kãú
hoảch - Täø chỉïc - Kinh doanh v phọ giạm âäúc k thût,
l nhỉỵng ngỉåìi giụp viãûc cho giạm âäúc thäng qua cå
chãú phán quưn. Theo âọ, cạc phọ giạm âäúc s lnh
âảo v âiãưu hnh nhỉỵng cäng viãûc thüc quưn hản
âỉåüc giao nhỉ phủ trạch lnh âảo cạc cäng ty xáy
dỉûng, qun l cạc âäüi thi cäng ... Âäưng thåìi thay màût
giạm âäúc âiãưu hnh cäng viãûc nãúu âỉåüc u quưn khi
giạm âäúc vàõng màût. Chëu trạch nhiãûm trỉåïc giạm âäúc
v phạp lût vãư viãûc âỉåüc u quưn, phủ trạch.
+ Phng k thût:
Láûp häư så âáúu tháưu khi cọ häư så måìi tháưu.
Khi khạch hng u cáưu, thiãút láûp dỉû toạn cäng
trçnh. Tham mỉu cho Ban giạm âäúc âãø chn âäüi thi cäng
thêch ỉïng. Láûp giáúy tåì quút âënh chuøn cho giạm
âäúc k duût vãư viãûc giao cäng trçnh â cọ håüp âäưng
cho cạc âäüi thi cäng.
Kãút håüp våïi phng Kãú hoảch - Täø chỉïc - Kinh
doanh, phng ti vủ láûp håüp âäưng kinh tãú k kãút giỉỵa
hai bãn ch âáưu tỉ v bãn nháûn tháưu thi cäng.
Âäúi våïi cạc âäüi sn xút thi cäng khäng âm bo
cháút lỉåüng, phng cọ quưn u cáưu tảm dỉìng v bạo
cho Giạm âäúc cho kiãún quút âënh.
Täø chỉïc nghiãûm thu cạc cäng trçnh â hon thnh,
xạc âënh khäúi lỉåüng cäng trçnh â hon thnh v láûp
häư så hon thnh cäng trçnh, tháøm âënh v quút toạn.
Trang 7


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
Chuỏứn bở nọỹi dung caùc cuọỹc hoỹp baỡn giao nghióỷm
thu cọng trỗnh, lỏỷp phổồng aùn trỗnh giaùm õọỳc trong cọng
taùc tióỳp khaùch.

Trang 8


Chun âãư täút nghiãûp 
+ Phng kãú hoảch täø chỉïc kinh doanh:
Láûp kãú hoảch tạc nghiãûp thạng, qu, nàm âãø kiãøm
tra kãút qu thỉûc hiãûn tiãún âäü cäng trçnh cạc âäüi sn
xút, bạo cạo thäúng kã cho cạc phng ban cọ liãn quan.
Bạo cạo så kãút, täøng kãút kãú hoảch thỉûc hiãûn
trong sạu thạng, nàm, cäng tạc thi âua sn xút, chøn bë
cho täø chỉïc häüi nghë v gåíi lãn cáúp trãn.
Tçm kiãúm khạch hng thë trỉåìng tiãún âãún tham gia
âáúu tháưu, chøn bë näüi dung vàn bn k kãút håüp âäưng
kinh tãú trçnh giạm âäúc k.
Thỉûc hiãûn täút mi chãú âäü, chênh sạch våïi ngỉåìi
lao âäüng, håüp âäưng lao âäüng, BHXH, bo hiãøm tai nản,
BHYT.
Láûp näüi quy v thỉåìng xun theo di viãûc cháúp
hnh an ton lao âäüng, vãû sinh lao âäüng åí táút c cạc
âäüi sn xút trong cäng ty.
Phủ trạch cäng tạc täø chỉïc nhán sỉû, täø chỉïc hnh
chênh v bo vãû näüi bäü.
Theo di häư så xẹt náng lỉång, náng báûc hng nàm
theo quút âënh chung v tham gia phỉång ạn chia lỉång,
chia thỉåíng hng nàm cho cäng nhán viãn chỉïc.
+ Phng Kãú toạn ti vủ:
Thỉûc hiãûn chỉïc nàng giạm sạt bàòng tiãưn âäúi våïi
hoảt âäüng sn xút kinh doanh ca cäng ty.
Täø chỉïc hảch toạn theo âụng chãú âäü do Nh nỉåïc
ban hnh.
Láûp táút c cạc kãú hoảch liãn quan vãư väún, ti
chênh âm bo â väún phủc vủ kãú hoảch hng nàm
ca cäng ty.
Hỉåïng dáùn cạc âäüi sn xút måí säø sạch ghi chẹp
ban âáưu, âm bo chỉïng tỉì thanh toạn cäng trçnh håüp
phạp, håüp lãû.
Thỉåìng xun liãn hãû cạc cå quan chỉïc nàng, cạc
ch âáưu tỉ âãø thu väún këp thåìi, quay vng väún nhanh.
Âãư xút våïi giạm âäúc cạc biãûn phạp xỉí l âäúi våïi
nhỉỵng trỉåìng håüp ạch tàõc vãư väún.

Trang 9


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
ởnh kyỡ, quyù, saùu thaùng, tờnh toaùn giaù thaỡnh tổỡng
cọng trỗnh, phọỳi hồỹp cuỡng vồùi caùc phoỡng coù lión quan xaùc
õởnh chờnh xaùc kóỳt quaớ tổỡng cọng trỗnh trổồùc khi baùo caùo
giaùm õọỳc chố õaỷo, õióửu chốnh saớn xuỏỳt kinh doanh kởp
thồỡi.
Kó khai baùo caùo õỏửy õuớ sọỳ lióỷu cỏửn thióỳt phuỷc vuỷ
caùc cuọỹc hoỹp cuớa giaùm õọỳc.
Yóu cỏửu caùc õọỹi saớn xuỏỳt vaỡ phoỡng ban coù lión quan
baùo caùo caùc sọỳ lióỷu lión quan õóỳn cọng taùc taỡi chờnh õóứ
phuỷc vuỷ cho vióỷc haỷch toaùn.
Tổỡ chọỳi thanh toaùn õọỳi vồùi nhổợng chổùng tổỡ khọng
hồỹp lóỷ, tổỡ chọỳi khoaớn taỷm ổùng khọỳi lổồỹng cọng trỗnh
nóỳu khọng coù xaùc nhỏỷn cuớa phoỡng kyợ thuỏỷt.
+ Phoỡng thióỳt bở vỏỷt tổ xe maùy:
Quaớn lyù caùc thióỳt bở, xe maùy hióỷn coù cuớa cọng ty
gọửm coù hoaỷt õọỹng cuớa õọỹi xe maùy, õọỹi khai thaùc õaù,
traỷm bótọng nhổỷa, traỷm saớn xuỏỳt ọỳng cọỳng ly tỏm ,
õọỹi thi cọng bótọng nhổỷa. Quaớn lyù caùc phổồng tióỷn vỏỷn
chuyóứn, caùc thióỳt bở chuyón duỡng phuỷc vuỷ cho cọng taùc
thi cọng. Quaớn lyù vaỡ cung ổùng caùc loaỷi vỏỷt tổ duỡng cho
saớn xuỏỳt cuớa Cọng ty cuợng nhổ theo yóu cỏửu cuớa caùc õọỹi
saớn xuỏỳt quaớn lyù vaỡ õióửu haỡnh õọỹi nguợ laùi phuỷ xe.
Thổỷc hióỷn caùc hồỹp õọửng vỏỷn chuyóứn, lóỷnh xuỏỳt
nhỏỷp vỏỷt tổ, lóỷnh õióửu õọỹng maùy, kyù kóỳt vaỡ thanh lyù
caùc hồỹp õọửng cho thuó xe maùy.
Lón kóỳ hoaỷch kióứm tra, truỡng tu, õaỷi tu, baớo dổồợng
thổồỡng xuyón phổồng tióỷn maùy moùc thióỳt bở õaớm baớo
maùy moùc thióỳt bở hoaỷt õọỹng tọỳt, tióỳt kióỷm nhión lióỷu.
Phọỳi hồỹp chỷt cheợ vồùi caùc phoỡng ban khaùc õóứ õaớm
baớo kóỳ hoaỷch tióỳn õọỹ cho saớn xuỏỳt cuợng nhổ baớo
dổồợng maùy moùc thióỳt bở.
+ Phoỡng quaớn lyù giao thọng:
Lỏỷp kóỳ hoaỷch tuỏửn tra, quaớn lyù hóỷ thọỳng cỏửu
õổồỡng bọỹ hũng nm. Baùo caùo õỏửy õuớ lón ban giaùm õọỳc
vaỡ cồ quan chuớ quaớn cỏỳp trón caùc sổỷ vuỷ lión quan õóỳn
kyợ thuỏỷt cọỳng, cỏửu, õổồỡng bọỹ do õồn vở quaớn lyù.
Phaùt hióỷn kởp thồỡi vaỡ õóử xuỏỳt bióỷn phaùp sổớa chổợa
caùc hổ hoớng, vi phaỷm cuớa hóỷ thọỳng cỏửu, õổồỡng bọỹ õóứ
õaớm baớo an toaỡn giao thọng.
Trang 10


Chun âãư täút nghiãûp 
Täø chỉïc v chè âảo täút viãûc bo vãû cạc cáưu
Nguùn Vàn Träùi v Tráưn Thë L.
Thi cäng sỉía chỉỵa cạc cäng trçnh thüc hãû thäúng
cáưu, âỉåìng bäü, hãû thäúng thoạt nỉåïc v cạc cäng trçnh
khạc âm bo cháút lỉåüng, k thût âụng u cáưu tiãún
âäü cäng trçnh.
Täø chỉïc v qun l täút, xáy dỉûng quy chãú lm
viãûc cho cạc âäüi trỉûc thüc.
IV. TÄØ CHỈÏC CÄNG TẠC KÃÚ TOẠN TẢI CÄNG TY
CÄNG TRÇNH ÂÄ THË Â NÀƠNG:

1. Cå cáúu täø chỉïc bäü mạy kãú toạn tải cäng
ty:
1.1. Så âäư täø chỉïc bäü mạy kãú toạn:
Âãø âạp ỉïng âỉåüc u cáưu l phn ỉïng âáưy â,
chênh xạc, këp thåìi tçnh hçnh ti chênh ca cäng ty, bäü
mạy kãú toạn âỉåüc täø chỉïc nhỉ sau:
Kãú toạn
trỉåíng
Phọ phng kãú
toạn kiãm kãú
toạn täøng håüp

Kãú
toạn
thanh
toạn

Kãú
toạn
Giạ
thnh
v cäng
nåü

Kãú toạn
váût tỉ,
lỉång, trêch
theo lỉång

Th
qu

Nhán viãn kãú toạn åí cạc âån vë
trỉûc thüc
:
Quan
hãû
1.2. Chỉïc trỉûc
nàng,tuún
nhiãûm vủ ca cạc thnh viãn
:
Quan
trong bäü mạy kãú toạn: hãû
chỉïc nàng
Trang 11


Chun âãư täút nghiãûp 
+ Kãú toạn trỉåíng: l ngỉåìi trỉûc tiãúp âiãưu hnh
bäü mạy kãú toạn åí cäng ty, chëu trạch nhiãûm trỉåïc giạm
âäúc, cå quan chỉïc nàng cáúp trãn v phạp lût vãư tçnh
hçnh ti chênh, cạc chỉïng tỉì säø sạch â k duût, bạo
cạo kãú toạn.
+ Phọ phng kãú toạn: Kiãm kãú toạn täøng håüp,
giụp viãûc cho kãú toạn trỉåíng. Cọ nhiãûm vủ hỉåïng
dáùn, kiãøm tra, âän âäúc viãûc thu tháûp säú liãûu, ghi chẹp
säø sạch chỉïng tỉì åí cạc bäü pháûn kãú toạn cäng ty v åí
cạc âäüi gåíi lãn, täøng håüp säú liãûu, lãn bng cán âäúi, láûp
bng biãøu kãú toạn. Âäưng thåìi âỉåüc k thay, âiãưu hnh
cäng tạc nghiãûp vủ chun män khi kãú toạn trỉåíng âi
vàõng.
+ Kãú toạn ngán hng: Theo di v ghi chẹp cạc
khon thu, chi cọ liãn quan âãún tiãưn gåíi ngán hng, cạc
khon tiãưn vay, väún thanh toạn.
+ Kãú toạn giạ thnh v cäng nåü: Theo di, phn
ạnh cạc nghiãûp vủ thu, chi tiãưn màût, thanh toạn näüi bäü,
thanh toạn våïi ngỉåìi mua, ngỉåìi bạn, ngỉåìi nháûn tảm
ỉïng. Âäưng thåìi cọ nhiãûm vủ táûp håüp chi phê v tênh
giạ thnh sn pháøm.
+ Kãú toạn váût tỉ, lỉång v cạc khon trêch
theo lỉång:
Theo
Chỉïng
tỉì di biãún âäüng nháûp xút váût tỉ,
hng họa, gäúc
theo di cạc khon tiãưn lỉång v cạc khon
trêch theo lỉång. Âäưng thåìi tham gia kiãøm kã cạc loải váût
tỉ, hng họa.
Bng täøng håüp
chỉïng
2. Hçnh thỉïc kãú
toạntỉì
ạp dủng tải cäng ty:
Hiãûn tải cäng ty âang ạp dủng hçnhSäø,
thỉïc
kãú
th
chitoạn
Chỉïng
tỉì
chỉïng tỉì ghi säø våïi trçnh tỉû ghi säø âỉåüc
tiãún hnh
tiãút
ghi
säø
nhỉ sau:
Bng täøng håüp
chi tiãút

Säø cại

Bng cán âäúi säú
phạt sinh
Bạo cạo ti
chênh
: Ghi hng ngy
:
Ghi
cúi
thạng
: Ghi cúi qu
: Âäúi chiãúu,

Trang 12


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp

PHệN II
NĩI DUNG BAẽO CAẽO THANH TOAẽN
CNG Nĩ
THANH TOAẽN LặNG VAè CAẽC
KHOAN TRấCH THEO LặNG
TAI CNG TY CNG TRầNH THậ
Aè NễNG

Trang 13


Chun âãư täút nghiãûp 
A. KÃÚ TOẠN THANH TOẠN CÄNG NÅÜ
I. KÃÚ TOẠN HẢCH TOẠN KHON PHI THU KHẠCH
HNG:

1. Täø chỉïc hảch toạn trãn ti khon:
1.1. Ti khon sỉí dủng:
Doanh nghiãûp xáy làõp sỉí dủng TK 131 - Phi thu
khạch hng âãø phn ạnh cạc khon phi thu khạch hng
vãư sn pháøm xáy làõp, hng họa, lao vủ, dëch vủ.
* Kãút cáúu ca ti khon 131:
Bãn Nåü: - Säú tiãưn phi thu khạch hng vãư sn
pháøm, hng họa â giao, dëch vủ â cung
cáúp âỉåüc xạc âënh l tiãu thủ.
- Säú tiãưn thỉìa tr lải cho khạch hng.
Bãn Cọ: - Säú tiãưn khạch hng â tr nåü.
- Säú tiãưn â nháûn trỉåïc, ỉïng trỉåïc ca
khạch hng,
- Säú tiãưn chiãút kháúu bạn hng cho ngỉåìi
mua hng.
- Säú gim giạ cho khạch hng sau khi â giao
hng v khạch hng cọ khiãúu nải.
- Doanh thu ca säú hng â bạn bë ngỉåìi mua
tr lải.
- Säú thỉûc thu vãư phê bo hnh cäng trçnh.
Säú dỉ Nåü: Säú cn phi thu ca khạch hng.
Ti khon ny cọ thãø cọ säú dỉ bãn Cọ. Säú dỉ bãn
Cọ phn ạnh säú tiãưn nháûn trỉåïc hồûc säú â thu nhiãưu
hån säú phi thu ca khạch hng.

Trang 14


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
1.2. Sồ õọử haỷch toaùn phaới thu cuớa khaùch haỡng:
TK 511

TK 131

Doanh thu baùn haỡng,
cung cỏỳp
dởchvuỷ (coù thuóỳ GTGT)
Doanh thu haỡng hoùa, lao
vuỷ
TK 333
Thuóỳ
GTGT
TK 711

TK 111,112

Ngổồỡi mua traớ tióửn

TK 521,531,532
Chióỳt khỏỳu baùn haỡng,
haỡng baùn bở traớ laỷi,
giaớm giaù haỡng baùn cho
ngổồỡi mua

Thu nhổồỹng baùn TSC
TK 642
TK 111,112
Xổớ lyù caùc khoaớn nồỹ
Chi họỹ cho ngổồỡi mua
phaới thu khoù õoỡi vaỡo chi
vóử chi phờ
Nồỹ õaợ phaùt sinh, õaợ thu họửi vaỡ phờ
sọỳ coỡn nồỹ. Nóỳu
vỏỷn
chuyóứn
,
bọỳc
vaùc
cỏửn coù thóứ yóu cỏửu khaùch haỡng xaùc nhỏỷn nồỹ bũng vn

baớn.
Phaới xaùc minh taỷi chọự hoỷc yóu cỏửu xaùc nhỏỷn
bũng vn baớn õọỳi vồùi caùc khoaớn nồỹ tọửn õoỹng lỏu ngaỡy
chổa vaỡ khoù coù khaớ nng thu họửi õổồỹc õóứ laỡm cn cổù
lỏỷp dổỷ phoỡng phaới thu khoù õoỡi cho caùc khoaớn nồỹ phaới
thu naỡy.
óứ õóử phoỡng nhổợng tọứn thỏỳt vóử caùc khoaớn phaới
thu khoù õoỡi coù thóứ xaớy ra, haỷn chóỳ nhổợng õọỹt bióỳn vóử
kóỳt quaớ kinh doanh trong mọỹt kyỡ kóỳ toaùn, kóỳ toaùn xỏy
lừp phaới tióỳn haỡnh lỏỷp dổỷ phoỡng phaới thu khoù õoỡi.

Trang 15


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
2. Tọứ chổùc sọứ kóỳ toaùn:
2.1. Sọứ saùch sổớ duỷng:
óứ theo doợi khoaớn naỡy, kóỳ toaùn cọng ty sổớ duỷng
caùc sọứ saùch sau: sọứ chi tióỳt, chổùng tổỡ ghi sọứ, sọứ tọứng
hồỹp chi tióỳt, sọứ tọứng hồỹp taỡi khoaớn.
Sọứ chi tióỳt TK 131 õổồỹc mồớ chi tióỳt theo tổỡng loaỷi
saớn phỏứm, dởch vuỷ cung cỏỳp, trong õoù mọựi loaỷi cọng
trỗnh chi tióỳt cho tổỡng khaùch haỡng. Cuỷ thóứ nhổ sau:
- TK 1311: phaới thu cọng trỗnh XDCB.
- TK 1312: phaới thu cọng trỗnh cọng ờch.
- TK 1313: phaới thu õaỡo õổồỡng ọỳng nổồùc.
- TK 1314: Phaới thu xuỏỳt baùn õaợ Hoaỡ Nhồn.
2.2. Trinh tổỷ ghi sọứ:
Chổùng tổỡ

Chổùng tổỡ
ghi sọứ
Sọứ tọứng hồỹp TK
131

Sọứ chi tióỳt
TK131
Baớng tọứng hồỹp cọng nồỹ
baùn haỡng

: Ghi haỡng ngaỡy
:
Ghi
cuọỳi
thaùng
: Ghi cuọỳi quyù
Khi cọng trỗnh
õổồỹc nghióỷm thu vaỡ laỡm
: hoaỡn
ọỳi thaỡnh
chióỳu,
thuớ tuỷc quyóỳt toaùn,
kióứmcọng
tra ty lỏỷp hoaù õồn thuóỳ GTGT vaỡ
luùc naỡy doanh thu õổồỹc ghi nhỏỷn, kóỳ toaùn ghi cọỹt PS nồỹ
cuớa sọứ chi tióỳt TK 131. Khi khaùch haỡng thanh toaùn, kóỳ
toaùn ghi cọỹt PS Coù cuớa sọứ chi tióỳt TL 131. Cuọỳi thaùng, cn
cổù vaỡo caùc hoaù õồn, bión baớn nghióỷm thu, giỏỳy baùo Coù
ngỏn haỡng, phióỳu thu, kóỳ toaùn tióỳn haỡnh lỏỷp chổùng tổỡ
ghi sọứ. Cuọỳi quyù, trón cồ sồớ sọỳ lióỷu cuớa caùc chổùng tổỡ
ghi sọứ, kóỳ toaùn lón sọứ tọứng hồỹp TK 131, õọửng thồỡi dổỷa
vaỡo caùc sọứ chi tióỳt lỏỷp tọứng hồỹp cọng nồỹ baùn haỡng.
Trang 16


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
Ta coù thóứ theo doợi tỗnh hỗnh cọng nồỹ cuớa khaùch haỡng
laỡ ban quaớn lyù dổỷ aùn giao thọng nọng thọn.
Khi cọng trỗnh hoaỡn thaỡnh, lỏỷp bión baớn nghióỷm thu,
quyóỳt toaùn, cọng ty lỏỷp hoaù õồn thuóỳ GTGT.
Cn cổù vaỡo hoaù õồn naỡy, kóỳ toaùn tióỳn haỡnh ghi vaỡo
sọứ chi tióỳt TK 131 - Ban Quaớn lyù dổỷ aùn giao thọng nọng
thọn, sọứ naỡy õổồỹc mồớ õóứ theo doợi tỗnh hỗnh cọng nồỹ
cuớa caớ quyù.
- 3LL

HOAẽ N GTGT

Mỏựu sọỳ : 01 GIKI

Lión 1: (Lổu)
02-N
Ngaỡy 20 thaùng 10 nm 2002
ồn vở baùn haỡng: Cọng ty Cọng trỗnh ọ thở aỡ
Nụng.
ởa chố: 26 Trỏửn Bỗnh Troỹng. Sọỳ taỡi
khoaớn: ...........................
ióỷn
thoaỷi:
...........................
Maợ
sọỳ: ...........................
Hoỹ
tón
ngổồỡi
mua
haỡng: ......................................................
ởa chố: ban Quaớn lyù dổỷ aùn giao thọng nọng thọn
Hỗnh
thổùc
thanh
toaùn:
chuyóứn
khoaớn.
MS: ...........................
TTTón
haỡng
hoaùVTSLồn
giaù
T.tióửn
ABC123=1x21Thaớm bótọng nhổỷa khu taùi õởnh cổ Hoaỡ Minh
Km10 - Km11ọửng 4.112.263.122
Cọỹng
tióửn haỡng
4.112.263.122Thuóỳ suỏỳt thuóỳ
GTGT 5% Tióửn thuóỳ GTGT:
205.613.156Tọứng
cọỹng
tióửn
thanh
toaùn
4.137.876.278Sọỳ tióửn vióỳt bũng chổợ: bọỳn tyớ, ba trm
mổồỡi baớy trióỷu, taùm trm baớy saùu ngaỡn, hai trm baớy
taùm õọửng. Ngổồỡi mua haỡng
Kóỳ toaùn
trổồớng
Thuớ trổồớng õồn vở
(kyù, ghi roợ hoỹ tón)
(kyù, ghi roợ hoỹ tón)
(kyù, õoùng
dỏỳu, ghi roợ hoỹ tón)

Trang 17


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
Sỉ CHI TIT
TK 1311 - Phaới thu cọng trỗnh XDCB
ọỳi tổồỹng 01 - Ban quaớn lyù dổỷ aùn - Khu taùi õởnh cổ Hoaỡ
Minh
Tổỡ thaùng 10/2002 õóỳn thaùng 12/2002.
Chổùng
tổỡ
SNga
ỡy

Hoỹ vaỡ tón

Dióựn giaới

TK


09/1
0

Ban quaớn lyù Tióửn sồn keớ
dổỷ aùn
vaỷch

112

20/1
0

Doanh
thu
thaớm bótọng

511

Tọứng SPS

PS Nồỹ

PS Coù

4.479.228
4.112.263.1
22
5.018.527. 3.579.615.7
648
39

Sọỳ dổ Coù
õỏửu kyỡ

4.190.092.1
70

Sọỳ dổ Coù
cuọỳi kyỡ

2.751.180.2
61

Cuọỳi thaùng kóỳ toaùn lỏỷp chổùng tổỡ ghi sọứ TK 131 cn
cổù trón caùc chổùng tổỡ õaợ noùi tró. Tỏỳt caớ caùc nghióỷp vuỷ
trong thaùng cuớa cuỡng mọỹt õọỳi tổồỹng seợ õổồỹc ghi cheùp
theo trỗnh tổỷ thồỡi gian. Caùc õọỳi tổồỹng õổồỹc theo doợi
tuỏửn tổỷ lión tióỳp nhau.
CHặẽNG Tặè GHI Sỉ
TK 1311
Ngaỡy 31/10/2002
Chổùng
tổỡ
SNọỹi dung

ngaỡy

02/10/
02

Cọng
ty
cỏỳp
nổồùc traớ tióửn
nóửn õổồỡng

Sọỳ hióỷu TK

Sọỳ tióửn

Nồỹ

Coù

Nồỹ

Coù

112

1312

52.298.441

52.298.441

...

Trang 18


Chuyãn âãö täút nghiãûp 
09/10/
02

Ban QLDA
tiãön
sån
vaûch

traí
keí

20/10/
02

DT thaím bãtäng
nhæûa cho ban
QLDA

112

1311

1311

511

4.479.228

4.479.228

4.112.263.1
22

4.112.263.
122

...

Trang 19


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
TỉNG HĩP
TK 1311 - Phaới thu cọng trỗnh XDCB
Sọỳ dổ Coù õỏửu kyỡ: 30.190.092.170.
Chố tióu

TKặ

Tióửn Nồỹ

Tióửn Coù

Tióửn mỷt

111

50.000.000

TGNH

112

29.551.562.328

...
Doanh thu

511

22.458.671.215

...
Tọứng cọỹng

...
22.458.671.21 30.859.627.368
5

Sọỳ dổ Coù cuọỳi kyỡ : 38.601.048.323.
Cuọỳi quyù cuỡng vồùi vióỷc lón sọứ tọứng hồỹp TK 131, kóỳ
toaùn õọửng thồỡi lỏỷp baớng tọứng hồỹp cọng nồỹ TK 131. Caùc
baớng naỡy õổồỹc lỏỷp theo tổỡng TK cỏỳp hai: TK 1311, TK
1312... mọựi baớng, caùc khaùch haỡng seợ xóỳp theo thổù
tổỷ, caùc sọỳ lióỷu cuớa caùc muỷc SDK, SPS, SDCK õổồỹc ruùt
ra tổỡ caùc sọứ chi tióỳt.
Baớng tọứng hồỹp cọng nồỹ.

Trang 20


Chuyãn âãö täút nghiãûp 
(trang ngang)

Trang 21


Chun âãư täút nghiãûp 
II. KÃÚ TOẠN PHI TR NGỈÅÌI BẠN:

1. Täø chỉïc hảch toạn trãn ti khon:
1.1. Ngun tàõc hảch toạn:
Nåü phi tr cho ngỉåìi bạn, ngỉåìi cung cáúp lao vủ,
dëch vủ cáưn phi âỉåüc hảch toạn chi tiãút cho tỉìng âäúi
tỉåüng. Âäưng thåìi phn ạnh c giạ trë ỉïng trỉåïc.
Khäng phn ạnh vo ti khon ny cạc nghiãûp vủ
mua váût tỉ, hng họa, lao vủ, dëch vủ tr tiãưn ngay.
Hng họa, váût tỉ, lao vủ, dëch vủ â nháûn nháûp
kho nhỉng âãún cúi thạng váùn chỉa cọ hoạ âån thç sỉí
dủng giạ tảm tênh âãø ghi säø v phi âiãưu chènh vãư giạ
thỉûc tãú khi nháûn âỉåüc hoạ âån hồûc thäng bạo giạ
chênh thỉïc ca ngỉåìi bạn.
Khi hảch toạn chi tiãút kãú toạn phi tiãún hnh phán
loải âãø xạc âënh nhỉỵng ngỉåìi bạn, ngỉåìi cung cáúp
cháúp nháûn gim giạ bạn ngoi hoạ âån.
1.2. Ti khon sỉí dủng:
Âãø phn ạnh tçnh hçnh thanh toạn vãư cạc khon nåü
phi tr ca doanh nghiãûp xáy làõp cho ngỉåìi bạn váût tỉ,
hng họa, ngỉåìi cung cáúp lao vủ, dëch vủ kãú toạn sỉí
dủng TK 331. Ti khon ny cng âỉåüc dng âãø phn
ạnh tçnh hçnh thanh toạn vãư cạc khon nåü phi tr cho
ngỉåìi nháûn tháưy phủ xáy làõp.
* Kãút cáúu ca ti khon 331:
Bãn Nåü: - Säú tiãưn â tr cho ngỉåìi bạn váût tỉ,
hng họa, ngỉåìi cung cáúp lao vủ, dëch vủ,
ngỉåìi nháûn tháưy phủ xáy làõp.
- Säú tiãưn ỉïng trỉåïc cho ngỉåìi bạn, ngỉåìi
cung cáúp, tháưu phủ xáy làõp nhỉng chỉa
nháûn âỉåüc dëch vủ hay sn pháøm xáy làõp
hon thnh.
- Säú tiãưn ngỉåìi bạn cháúp nháûn gim giạ.
- Säú kãút chuøn pháưn giạ trë váût tỉ, hng
họa thiãúu hủt, kẹm pháøm cháút khi kiãøm
nháûn v tr lải ngỉåìi bạn.
- Chiãút kháúu mua hng âỉåüc ngỉåìi bạn
cháúp thûn cho trỉì vo nåü phi tr.
Trang 22


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
Bón Coù: - Sọỳ tióửn phaới traớ cho ngổồỡi baùn vỏỷt tổ,
haỡng hoùa, lao vuỷ, dởch vuỷ õaợ nhỏỷn khi coù
hoaù õồn hoỷc thọng baùo giaù chờnh thổùc.
Sọỳ dổ Coù : Sọỳ tióửn coỡn phaới traớ cho ngổồỡi baùn,
ngổồỡi nhỏỷn thỏửu phuỷ xỏy lừp.
Taỡi khoaớn naỡy coù thóứ coù sọỳ dổ bón Nồỹ: phaớn aùnh
sọỳ tióửn õaợ ổùng trổồùc cho ngổồỡi baùn hoỷc sọỳ õaợ traớ
nhióửu hồn sọỳ phaới traớ cho tổỡng õọỳi tổồỹng.
TK 331 coù 2 taỡi khoaớn cỏỳp hai:
- TK 3311 - Phaới traớ cho õọỳi tổồỹng khaùc.
- TK 3312 - Phaới traớ cho bón nhỏỷn thỏửu vaỡ nhỏỷn thỏửu
phuỷ.
1.3.Sồ õọử haỷch toaùn khoaớn phaới traớ ngổồỡi
baùn:
TK 111,112,311

TK 331

Traớ tióửn cho ngổồỡi baùn
hoỷc ổùng trổồùc tióửn
cho ngổồỡi baùn, ngổồỡi
nhỏn thỏửu phuỷ xỏy lừp
TK 515,152,156
Nhỏỷn chióỳt khỏỳu,
giaớm giaù haỡng mua traớ
laỷi
TK 711
Nồỹ khọng tỗm ra chuớ
nồỹ hoỷc chuớ nồỹ khọng
õoỡi

TK 152,156,211

Mua vỏỷt tổ, haỡng hoùa,
TSC chổa traớ tióửn

TK 241
ỏửu tổ XDCB hỗnh
thaỡnh TSC nhỏỷn tổỡ
bón nhỏỷn thỏửu xỏy lừp
TK
142,623,627,641
Nhỏỷn lao vuỷ, dởch vuỷ
cuớa ngổồỡi baùn

TK 632
Giaù trở khọỳi lổồỹng xỏy
lừp phaới traớ cho nhaỡ
thỏửu xỏy lừp

Trang 23


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
2. Tọứ chổùc sọứ kóỳ toaùn:
2.1. Sọứ saùch sổớ duỷng:
óứ theo doợi nồỹ phaới traớ ngổồỡi baùn, kóỳ toaùn sổớ
duỷng caùc loaỷi sọứ saùch sau: sọứ chi tióỳt TK 331, chổùng tổỡ
ghi sọứ, baớng tọứng hồỹp nồỹ ngổồỡi baùn, vaỡ sọứ tọứng hồỹp
TK 331.
Sọứ chi tióỳt TK 331 õổồỹc mồớ chi tióỳt cho tổỡng nhaỡ
cung cỏỳp, mọựi nhaỡ cung cỏỳp õổồỹc theo doợi trón mọỹt
trang sọứ.
2.2. Trỗnh tổỷ ghi sọứ:
Chổùng tổỡ

Chổùng tổỡ
ghi sọứ
Sọứ tọứng hồỹp TK
331

Sọứ chi tióỳt
TK131
Baớng tọứng hồỹp cọng nồỹ
baùn haỡng

: Ghi haỡng ngaỡy
:
Ghi
cuọỳi
thaùng
: Ghi cuọỳi quyù
Haỡng ngaỡy, : khiọỳi
phaùtchióỳu,
sinh nghióỷp vuỷ giao dởch vồùi
ngổồỡi baùn nhổng
chổa
kióứm
tra traớ tióửn hoỷc khi traớ nồỹ cho
ngổồỡi baùn, kóỳ toaùn cỏỷp nhỏỷt vaỡo sọứ chi tióỳt TK 331 õaợ
õổồỹc phỏn cho tổỡng õọỳi tổồỹng. óỳn cuọỳi thaùng cn cổù
vaỡo caùc hoaù õồn, chổùng tổỡ mua haỡng kóỳ toaùn tióỳn haỡnh
lỏỷp chổùng tổỡ ghi sọứ. Cuọỳi quyù trón cồ sồớ caùc chổùng tổỡ
ghi sọứ lón sọứ tọứng hồỹp. ọửng thồỡi lỏỷp baớng tọứng hồỹp
cọng nồỹ ngổồỡi baùn.
óứ minh hoaỷ cho trỗnh tổỷ ghi sọứ trón ta theo doợi tỗnh
hỗnh cọng nồỹ mua haỡng hoùa, dởch vuỷ cuớa cọng ty õọỳi vồùi
nhaỡ cung cỏỳp Trỏửn Xuỏn Luỏỷt. Cn cổù vaỡo hoaù õồn GTGT
do nhaỡ cung cỏỳp lỏỷp, kóỳ toaùn ghi sọỳ nồỹ vaỡo cọỹt PS Coù
cuớa sọứ chi tióỳt TK 331. Vũcn cổù vaỡo caùc phióỳu chi chi traớ
nồỹ ghi vaỡo cọỹt PS Nồỹ cuớa sọứ chi tióỳt TK 331.
Trang 24


Chuyón õóử tọỳt nghióỷp
Sỉ CHI TIT
TK 331
Nhoùm 00-05. ọỳi tổồỹng 0014 Trỏửn Xuỏn Luỏỷt
Tổỡ thaùng 10/2002 õóỳn thaùng 12/2002.
Chổùng
tổỡ

Hoỹ vaỡ
tón

Nga
ỡy

Sọỳ

0222 08/1
8
0

Trỏửn
Luỏỷt

Dióựn giaới

Xuỏn ọỹi thanh toaùn
tióửn khoan gia
cọng õaù

TK


PS Nồỹ

1361

67.685.500

PS Coù

0271 15/1
4
0

Mua nhión lióỷu
nhỏỷp kho

152

19.445.094

0254 5/11
6

Tióửn thuó maùy
õaỡo gia cọng

154

48.497.300

Tọứng SPS

2.282.349
.124

2.015.347
.811

Sọỳ dổ Coù õỏửu kyỡ

624.185.6
27

Sọỳ dổ Coù cuọỳi kyỡ

357.184.3
14

Cuọỳi thaùng kóỳ toaùn tỏỷp hồỹp caùc hoaù õồn chổa
thanh toaùn vaỡ caùc hoaù õồn õaợ õổồỹc thanh toaùn cuỡng vồùi
caùc phióỳu chi, kóỳ toaùn tióỳn haỡnh lỏỷp chổùng tổỡ ghi sọứ,
lióỷt kó caùc nghióỷp vuỷ phaùt sinh trong thaùng theo muỷc
phaới traớ vaỡ õaợ traớ.
CHặẽNG Tặè GHI Sỉ
Ngaỡy 31/10/2002
Chổùng
tổỡ
SNọỹi dung

Ngaỡy

Sọỳ hióỷu TK
Nồỹ

Caùc khoaớn phaới
traớ
8/10

Mua
nh.lióỷu
nhỏỷp kho

Coù

Sọỳ tióửn
Nồỹ

Coù

19.445.094
152

...

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x