Tải bản đầy đủ

TNHH cong ty

Mở đ?u
Trong n?n kinh t? nhi?u thành ph?n, tương ?ng v?i mỗi thành ph?n kinh t?
c? các loại hình doanh nghi?p khác nhau hoạt động đan xen, cùng thống nh?t và
cạnh tranh, bình đẳng v?i nhau trong kinh t? th? trường đ? t?n tại và phát tri?n.
Các doanh nghi?p đ?u hoạt động tuân theo các quy đ?nh c?a lu?t doanh nghi?p
ban hành ngày 12 tháng 6 năm 1999.
Công ty TNHH là một loại hình doanh nghi?p thuộc khu vực kinh t? tư
nhân. Trư?c năm 1986 thành ph?n kinh t? này b? coi là tư bản và thuộc di?n phải
cải tạo, xoá b?. Nhưng thực t? đã ch?ng minh nh?n th?c như v?y là sai l?m. Sau
năm 1986 nh?t là sau đ?i m?i, khu vực kinh t? này được phát tri?n khá mạnh m?
và đ?ng g?p một ph?n không nh? vào vi?c làm tăng t?ng sản ph?m quốc dân
hàng năm.
Tuy nhi?n, b?n cạnh đ?, h? thống các công ty TNHH v?n c?n g?p phải
những rào cản v? ph?a cơ ch?, ch?nh sách c?a nhà nư?c, khu vực này chưa chực
sự bình đẳng so v?i khu vực quốc doanh. Do đ?, năm chắc và hi?u một cách kỹ
lư?ng lu?t doanh nghi?p là một vi?c làm h?t s?c c?n thi?t đối v?i các doanh nghi?
p thuộc khu vực tư nhân, trong đ? c? pháp lu?t v? quy ch? thành l?p doanh nghi?
p, trình tự đăng k? kinh doanh.
Trong bài vi?t này, em xin trình bày vắn tắt một số v?n đ? chung v? tình tự
đăng k? kinh doanh c?a loại hình công ty TNHH. Tr?n cơ sở đ? đưa ra một v?
dụ mà em được bi?t.


1


I- Pháp lu?t v? trình tự đăng k? kinh doanh c?a công ty trách nhi?m
hữu hạn (TNHH)
1- Khái ni?m và những đ?c đi?m chung v? công ty TNHH
Công ty TNHH là loại hình doanh nghi?p mà ch? sở hữu c?a n? phải ch?u
trách nhi?m v? công nợ c?a doanh nghi?p trong phạm vi số tài sản hi?n c? thuộc
sở hữu c?a doanh nghi?p. Đối v?i loại hình doanh nghi?p này, trong trường hợp
b? phá sản, ch? sở hữu c?a n? không c? ngh?a vụ l?y tài snr ri?ng c?a minh đ? trả
nợ thay cho doanh nghi?p.
Theo pháp lu?t doanh nghi?p nư?c ta hi?n nay, công ty TNHH được phân
thành hai loại:
- Công ty TNHH một thành vi?n.
- Công ty TNHH c? hai thành vi?n trở l?n.
Công ty TNHH một thành vi?n là loại hình doanh nghi?p c? đ?c đi?m:
+Ch? sở hữu công ty phải là một pháp nhân và c? th? là cơ quan nhà nư?c,
đơn v? v? trang, các pháp nhân c?a các t? ch?c ch?nh tr? xã hội…. Đ?c đi?m này
cho th?y công ty khác v?i doanh nghi?p tư nhân là doanh nghi?p do một cá nhân
làm ch? sở hữu.
+Ch? ở hữu công ty c? quy?n chuy?n nhượng toàn bộ ho?c một ph?n vốn
đi?u l? cho t? ch?c ho?c cá nhân khác theo quy đ?nh v? chuy?n đ?i doanh
nghiÖp.
+Công ty không được phát hành c? phi?u.
+Là doanh nghi?p c? tư cách pháp nhân và ch?u trách nhi?m hữu hạn đối
v?i k?t quả kinh doanh c?a doanh nghi?p.
+Ch? sở hữu công ty c? các quy?n và ngh?a vụ theo quy đ?nh c?a pháp
lu?t (đi?u 47, 48 Lu?t doanh nghi?p)
Công ty TNHH c? hai thành vi?n trở l?n là doanh nghi?p c? những đ?c đi?
m sau.
2


+Hình th?c sở hữu c?a công ty là thuộc sở hữu chung c?a các thành vi?n
công ty.
+Thành vi?n c?a công ty c? th? là các nhân ho?c pháp nhân, số lượng
thành vi?n c?a mỗi công ty không vượt quá năm mươi.
+Công ty không được phát hành c? phi?u.
+Công ty là doanh nghi?p c? tư cách pháp nhân và là doanh nghi?p ch?u


trách nhi?m hữu hạn.
+Thành vi?n c?a công ty c? quy?n và ngh?a vụ theo quy đ?nh c?a pháp lu?
t (đi?u 29,30,31,32,33 Lu?t doanh nghi?p).
2-Trình tự đăng k? kinh doanh c?a công ty TNHH
Chương II lu?t doanh nghi?p quy đ?nh trình tự thành l?p và đăng k? kinh
doanh c?a các doanh nghi?p n?i chung trong đ? c? công ty TNHH. Theo y?u c?u
c?a đ? bài em ch? xin tr?ch d?n những quy đ?nh chung và quy đ?nh ri?ng đối v?i
công ty TNHH
Đi?u 12 lu?t doanh nghi?p quy đ?nh v? trình tự thành l?p doanh nghi?p và
đăng k? kinh doanh.
Trình tự thành l?p và đăng k? kinh doanh
1.Người thành l?p doanh nghi?p phải l?p và nộp đ? h? sơ đăng k? kinh
doanh theo quy đ?nh c?a lu?t này tại cơ quan đăng k? kinh doanh thuộc Uỷ ban
nhân dân t?nh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghi?p đ?t trụ sở ch?
nh và phải ch?u trách nhi?m v? t?nh ch?nh xác, trung thực c?a nội dung h? sơ
đăng k? kinh doanh.
2.Cơ quan đăng k? kinh doanh không c? quy?n y?u c?u người thành l?p
doanh nghi?p nộp th?m các gi?y tờ, h? sơ khác ngoài h? sơ quy đ?nh tại lu?t này
đối v?i t?ng loại hình doanh nghi?p. Cơ quan đăng k? kinh doanh ch? ch?u trách
nhi?m v? t?nh hợp l? c?a h? sơ đăng k? kinh doanh.
Cơ quan đăng k? kinh doanh c? trách nhi?m giải quy?t vi?c đăng k? kinh
doanh trong thời hạn 15 ngày, k? t? ngày nh?n h? sơ; n?u t? chối c?p gi?y ch?ng
3


nh?n ng k? kinh doanh thỡ phi thụng bỏo bng vn bn cho ngi thnh l?p
doanh nghi?p bi?t, phi n?u rừ l? do v y?u c?u s?a ?i, bổ sung.
Về hồ sơ đăng ký kinh doanh, Điều 13 Luật doanh nghiệp chỉ rõ
Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm;
+Đơn đăng ký kinh doanh
+Điều lệ đối với công ty
+Danh sách thành viên đối với công ty TNHH.
Đối với các doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề thì đòi hỏi phải có
vốn pháp định, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Nội dung đơn đăng ký kinh doanh, Điêu 14 Luật doanh nghiệp
1.Đơn đăng ký kinh doanh phải có các nội dung chủ yếu sau:
+Tên doanh nghiệp
+Địa chỉ Trụ sở chính của doanh nghiệp
+Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh
+Vốn điều lệ đối với công ty.
+Phần vốn góp của mỗi thành viên
+Họ tên, chữ ký, địa chỉ thờng trú của ngời đại diện theo pháp luật đối
với công ty TNHH.
+Đơn đăng ký kinh doanh đợc thành lập theo mẫu thống nhất do cơ quan
đăng ký kinh doanh quy định.
Về nội dung điều lệ công ty, Điều 15 Luật doanh nghiệp.
Điều lệ công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
+Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
+Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh
+Vốn điều lệ
+Họ tên, địa chỉ tất cả các thành viên
+Phần vốn góp và trị giá vốn góp của mỗi thành viên
+Quyền và nghĩa vụ của thành viên
4


+Cơ cấu tổ chức quản lý
+Ngời đại diện theo pháp luật
+Thẻ thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết
tranh chấp nội bộ
+Những trờng hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn
góp.
+Các loại quỹ và mức giới hạn từng loại quỹ đợc lập tại công ty
+Các trờng hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công
ty
+Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
+Chữ ký của tất cả các thành viên hoặc của ngời đại diện theo pháp luật
Danh sách thành viên công ty TNHH phải có các nội dung sau:
+Tên, địa chỉ của thành viên
+Phần vốn góp, loại tài sản, số lợng, giá trị còn lại của từng loại tài sản góp
vốn, thời hạn góp vốn.
+Họ tên chữ ký của ngời đại diện theo pháp luật hoặc của tất cả các
thành viên.
Điều kiện cấp giấy đăng ký kinh doanh (Điều 17 luật doanh nghiệp)
Doanh nghiệp đợc cấp giấy kinh doanh nếu có đủ các điều kiện sau
+Ngành nghề kinh doanh không thuộc đối tợng cấm kinh doanh
+Tên doanh nghiệp đợc đặt đúng nh quy định tại điều 24 của luật
doanh nghiệp.
+Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật
+Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đợc cấp
chứng nhận đăng ký kinh doanh. đối với nhừng ngành nghề kinh doanh có
điều kiện thì doanh nghiệp đợc quyền kinh doanh các ngành nghề đó kể từ

5


ngày đợc cơ quan nhà nớc có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có
đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.
Nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
+Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại
diện, nếu có.
+Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh
+Vốn điều lệ
+Họ tên, địa chỉ thờng trú của ngời đại diện theo pháp luật của doanh
nghiệp.
+Tên, địa chỉ của các thành viên công ty TNHH
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Khi thay đổi tên, địa chỉ, mục tiêu ngành nghề kinh doanh, vốn điều
lệ, thay đổi ngời đại diện và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký
kinh doanh thì công ty phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh chậm
nhất 15 ngày trớc khi thực hiện việc thay đổi.
Công bố nội dung đăng ký kinh doanh
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đợc cấp giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng báo địa phơng hoặc báo hàng ngày của
trung ơng trong 3 số liên tiếp về các nội dung chủ yếu sau:
+Tên doanh nghiệp
+Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện
(nếu có)
+Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh
+Vốn điều lệ công ty
+Họ tên và địa chỉ của ngời đại diện theo pháp luật
+Nơi đăng ký kinh doanh
Trên đây là một số những vấn đề chung về trình tự đăng ký kinh
doanh của công ty TNHH, đã đợc pháp luật nớc cộng hoà xã hội chủ nghị Việt
6


nam ban hµnh trong luËt doanh nghiÖp vµ ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy
12/6/1999. Sau ®©y em xin ®a ra mét vÝ dô vÒ mét c«ng ty TNHH mµ em ®îc
biÕt.

7


II-Trình tự, thủ tục xin đăng ký kinh doanh của công ty TNHH sản
xuất và thơng mại thép V.D.S
1-Trình tự thành lập và đăng ký kinh doanh
Công ty TNHH sản xuất và thơng mại thép là công ty TNHH hai thành
viên trở lên, có trụ sở chính tại 86/6 C xá Lữ Gia, Phờng 15, Quận 11 thành phố
Hồ Chí Minh.
Nh vậy, thủ tục đầu tiên khi công ty tiến hành xin đăng ký kinh doanh
đó là, công ty phải làm một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh gửi lên Sở kế hoạch
và đầu t thành phố Hồ Chí Minh xin đợc cấp giấy phép chứng nhận đăng ký
kinh doanh.
Sở kế họch đầu t thành phố Hồ Chí Minh sau khi xem xét hồ sơ của
công ty, nếu thấy đầy đủ mọi thủ tục cần thiết, cũng nh ngành nghề mà
công ty kinh doanh không bị pháp luật nghiêm cấm sẽ tiến hành duyệt hồ sơ,
xem xét và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho công ty.
2-Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty gồm
+ Đơn xin đăng ký kinh doanh
+ Điều lệ đối với công ty
+ Danh sách thành viên công ty
+ Vốn pháp định của công ty
Đơn đăng ký kinh doanh của công ty bao gồm những nội dung sau:
-Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH sản xuất và thơng mại thép
Tên giao dịch: V..D.S steel manufactory and tranding company limited
Tên viết tắt: VDS. , LTD
-Địa chỉ trụ sở chính: 68/6 C xá Lữ Gia, phờng 15, quận 11, thành phố
Hồ Chí Minh
-Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán sản phẩm kim
loại, sơ chế mua băng thép, luyện thép, thép lá (trừ luyện kim đúc, tái chế
phế thải).
8


Vốn điều lệ : 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng Việt nam)
-Phần vốn góp của mỗi thành viên
-Họ tên và chữ ký của ngời đại diên theo pháp luật: Họ tên và chữ ký của
giám đốc công ty.
3- Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho công ty VDS
Sau khi nghiên cứu hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty sản xuất và thơng mại thép VDS, Sở kế hoạch và đầu t thành phố Hồ Chí Minh thấy:
-Ngành nghề mà công ty kinh doanh là hoàn toàn hợp pháp, không bị
pháp luật ngăn cấm. Thép là một sản phẩm thiết yếu phục vụ cho sản xuất và
tiêu dùng của nền kinh tế, nếu công ty làm ăn có hiệu quả sẽ đem lại nguồn thu
không nhỏ cho ngân sách nhà nớc.
-Tên của doanh nghiệp đợc đặt đúng nh quy định tại khoản1 điều 24
Luật doanh nghiệp đó là; Tên không trùng với tên của doanh ghiệp khác đã
đăng ký kinh doanh, không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá đạo đức và
thuần phong mỹ tục của ngời Việt nam, tên đợc viết bằng tiếng Việt sau đó
mới đến phần tên nớc ngoài, trụ sở chính của doanh nghiệp nằm trên lãnh thổ
Việt nam (68/6 C xá Lữ Gia, phờng 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
-Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp lệ theo quy định của pháp
luật.
-Công ty nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
Căn cứ vào tất cả những điều đã nêu ở trên
Ngày 25/3/2003 Sở kế hoạch và đầu t thành phố Hồ Chí Minh (phòng
đăng ký kinh doanh) đã cấp giấy phép thành lập công ty số 410214669 cho
công ty sản xuất và thơng mại thép VDS.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép kinh doanh, công ty
đã cung cấp đầy đủ những thông tin nội dung đăng ký kinh doanh trên các phơng tiện thông tin đại chúng.

9


Công ty sản xuất và thơng mại thép VDS đã thông báo bố cáo thành lập
công ty liên tiếp 3 số liền trên báo Nhân dân (các số 17443, 17444, 17445 ra các
ngày 28,29 và 30 tháng 3 năm 2003) bao gồm các nội dung;
+ Tên công ty
+Trụ sở, điện thoại, fax
+ Vốn điều lệ
+ Ngành nghề đăng ký kinh doanh.
Sau ngày 25/3/2003 công ty sản xuất và thơng mại thép VDS bắt đầu
đi vào hoạt động, trong thời gian hoạt động nếu có sự thay đổi nào nh ; thay
đổi ngời đại diện và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh
doanh thì công ty phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15
ngày trớc khi thực hiện việc thay đổi, và phải công bố trên báo để mọi ngời đợc biết.

10


Kết luận
Thủ tục đăng ký kinh doanh là một thủ tục tơng đối là phức tạp, tuy nhiên
nếu nh mỗi cá nhân, mỗi tổ chức nắm chắc luật và tuân thủ mọi quy định
mà luật đã đa ra thì việc làm này lại trở nên hết sức đơn giản.
Mặc dù vậy, không ít cơ sở đơn vị kinh doanh, cũng nh một số cán bộ
có thẩm quyền đã cố tình lợi dụng những sơ hở của luật pháp luật để kinh
doanh trái phép, cấp giấy phép kinh doanh trái pháp luật gây nên những thiệt
hại không nhỏ cho Nhà nớc.
Mong rằng, mỗi chúng ta ai cũng có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp
luật, đặc biệt là trong kinh doanh, để đất nớc ta ngày một phồn vinh, đảm
bảo thực hiện đúng mục tiêu, dân giàu nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và
văn minh.

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×