Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
tinh hinh hoat dong kinh doanh - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

tinh hinh hoat dong kinh doanh

2,TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỊ PHẦN ỔN ĐỊNH
Năm 2004
Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của NHNT đạt gần 2.844 tỷ đồng.
Hầu hết các nguồn thu đều tăng trưởng khá. Nhờ chất lượng tín dụng được
cải thiện và công tác quản trị lãi suất được tăng cường, thu nhập thuần từ lãi
và các khoản tương đương đạt khoảng 1.411,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng
49,6% tổng thu nhập. Thu nhập thuần từ phí dịch vụ ngân
hàng tăng mạnh so với năm 2003, đạt 418,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,7%
tổng thu nhập. Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán
và hoạt động kinh doanh ngoại hối lần lượt đạt 518,5 tỷ đồng và 207,4 tỷ
đồng. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong năm là 882,8
tỷ đồng. Một số khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng chi
phí hoạt động kinh doanh là:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×