Tải bản đầy đủ

Lưu đồ quá trình thu tiền môn hệ thống thông tin kinh tế

Minh hoạ vẽ công cụ mô tả hệ thống

Lập bảng đối tượng và nhận diện các hoạt động

Đối tượng
Hoạt động
KH
Chuyển tiền
Chuyển thông báo trả nợ (TBTN)
NVBH
Nhận tiền
Nhận TBTN
Lập phiếu thu X
Ghi thông tin vào TBTN X
Chuyển phiếu thu + tiền (cho Thủ
quỹ)
Chuyển TBTN (cho kế toán Pthu)
Thủ quỹ
Nhận tiền + phiếu thu
Xác nhận thu tiền X
Ghi sổ quỹ X

Lưu phiếu thu + tiền L
Chuyển Phiếu thu cho KTPthu
Kế toán
Nhận TBTN
pthu
Lưu TBTN L
Nhận pthu
Kiểm tra đối chiếu X


Nhập chứng từ (vào PM) X
Phần mềm Kiểm tra dữ liệu nhập X
Ghi nhận nghiệp vụ thanh toán
(giảm nợ, tăng tiền…) X
In bảng tổng hợp thanh toán X
Chuyển bảng THTT cho kế toán TH
KTTH
Nhận bảng THTT
Thủ quỹ
Lập giấy nộp tiền X
Chuyển tiền + chứng từ cho Ngân
hàng
Ngân hàng Nhận tiền + chứng từ nộp tiền

Vẽ sơ đồ cấp 0


Nhóm các hoạt động xử lý
Nhóm 1: Ghi nhận nội dung sẽ
thanh toán
Lập phiếu thu X
Ghi thông tin vào TBTN X

Nhóm 2: Xác nhận thu tiền
Xác nhận thu tiền X
Ghi sổ quỹ X

Nhóm 3: Ghi nhận nghiệp vụ
Kiểm tra đối chiếu X
Nhập chứng từ (vào PM) X
Kiểm tra dữ liệu nhập X
Ghi nhận nghiệp vụ thanh toán (giảm
nợ, tăng tiền…) X

Nhóm 4: In THTT
In bảng tổng hợp thanh toán X

Nhóm 5: Nộp tiền
Lập giấy nộp tiền X
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×