Tải bản đầy đủ

Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh

* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *

Lồỡi Mồớ ỏửu

K
inh doanh thổồng maỷi laỡ nhởp cỏửu nọỳi lióửn giổợa saớn
xuỏỳt vaỡ tióu duỡng. Tióu thuỷ laỡ khỏu quan troỹng nhỏỳt vaỡ
cuợng laỡ khỏu cuọỳi cuỡng cuớa kinh doanh, qua tióu thuỷ haỡng
hoùa mồùi thổỷc hióỷn õổồỹc giaù trở cuớỏ haỡng hoaù , doanh
nghióỷp tổỷ khúng õởnh õổồỹc vở trờ cuớa mỗnh trong cuọỹc
caỷnh tranh gay gừt trón thở trổồỡng. Tióu thuỷ nhanh, nhióửu
haỡng hoùa trồớ thaỡnh õọỹng lổỷc thuùc õỏứy kinh doanh phaùt
trióứn, caới tióỳn kyợ thuỏỷt, caới tióỳn cọng taùc tọứ chổùc kinh
doanh nhũm õaỷt õổồỹc muỷc õờch cuọỳi cuỡng tọỳi õa hoùa lồỹi
nhuỏỷn. óứ hoaỷt õọỹng kinh doanh ồớ doanh nghióỷp õaỷt hióỷu
quaớ, caùc doanh nghióỷp phaới tỗm nhổợng bióỷn phaùp quaớn lờ,
õióửu haỡnh vaỡ sổớ duỷng nguọửn nhỏn lổỷc, vỏỷt lổỷc cuớa
doanh nghióỷp mọỹt caùch tọỳt nhỏỳt.
Qua thồỡi gian thổỷc tỏỷp taỷi Cọng ty Cọng Nghóỷ Phỏứm
aỡ Nụng kóỳt hồỹp vồùi kióỳn thổùc õaợ õổồỹc hoỹc ồớ nhaỡ
trổồỡng. Nhỏỷn thổùc õổồỹc tỏửm quan troỹng cuớa cọng taùc kóỳ

toaùn tióu thuỷ haỡng hoùa nón em õaợ choỹn õóử taỡi : "Kóỳ toaùn
tióu thuỷ haỡng hoaù vaỡ xaùc õởnh kóỳt quaớ kinh doanh

"

Nọỹi dung õóử taỡi gọửm 3 phỏửn:
PhỏửnI:Sổỷ hỗnh thaỡnh vaỡ phaùt trióứn cuớa Cọng ty Cọng
Nghóỷ Phỏứm aỡ Nụng.
Phỏửn II: Tỗnh hỗnh haỷch toaùn kóỳ toaùn tióu thuỷ haỡng hoaù vaỡ
xaùc õởnh kóỳt quaớ kinh doanh taỷi cọng ty cọng nghóỷ phỏứm
aỡ nụng.
PhỏửnIII : Mọỹt sọỳ yù kióỳn kióỳn nghở
Vỗ thồỡi gian thổỷc tỏỷp coù haỷn, nhỏỷn thổùc coỡn mang
tờnh lyù thuyóỳt, sổỷ hióứu bióỳt chổa thỏỷt sổỷ toaỡn dióỷn
trổồùc thổỷc tóỳ nón baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp khọng
traùnh khoới nhổợng thióỳu soùt. Kờnh mong thỏửy cọ giaùo, caùc
anh chở phoỡng kóỳ toaùn Cọng ty vaỡ baỷn õoỹc goùp yù kióỳn phó
bỗnh õóứ baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp cuớa em õổồỹc hoaỡn
thióỷn hồn.
aỡ nụng, thaùng 9 nm 2002
Hoỹc sinh thổỷc tỏỷp

Trang


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *

PHệN I
Sặ HầNH THAèNH VAè PHAẽT
TRIỉN CUA CNG TY CNG
NGH PHỉM Aè NễNG
I.Sặ HầNH THAèNH VAè PHAẽT TRIỉN CUA CNG TY
CNG NGH PHỉM:
1. Lởch sổớ hỗnh thaỡnh :
Nm 1975 õỏỳt nổồùc hoaỡn toaỡn thọỳng nhỏỳt.Thaỡnh phọỳ
aỡ Nụng õổồỹc giaới phoùng, nhaỡ nổồùc ta tióỳp quaớn mọỹt
thaỡnh phọỳ cuớa chóỳ õọỹ cuợ õóứ laỷi cho nón maỷng lổồùi
thổồng maỷi hoaỡn toaỡn chổa coù. ổùng trổồùc tỗnh hỗnh khỏứn
cỏỳp õoù , uyớ ban nhỏn dỏn caùch maỷng tốnh QNN quyóỳt õởnh
thaỡnh lỏỷp cọng ty cọng nghóỷ phỏứm tốnh QNN theo quyóỳt


õởnh sọỳ 38/ Q - UB ngaỡy 10-11-1975 cuớa uyớ ban nhỏn dỏn
tốnh QNN, hoaỷt õọỹng theo cồ chóỳ kóỳ hoaỷch hoaù chởu sổỷ
chi phọỳi cuớa nhaỡ nổồùc dổồùi sổỷ laợnh õaỷo trổỷc tióỳp cuớa
sồớ thổồng nghióỷp tốnh QNN .
2. Chổùc nng , nhióỷm vuỷ :
2.1 . Chổùc nng : Cọng ty Cọng Nghóỷ Phỏứm aỡ Nụng
laỡ mọỹt doanh nghióỷp nhaỡ nổồùc , hoaỷt õọỹng kinh doanh õọỹc
lỏỷp, õởa baỡn hoaỷt õọỹng rọỹng , vỗ thóỳ chổùc nng cuớa cọng
ty khọng nhổợng laỡ chố õaỷo laợnh õaỷo õióửu haỡnh hoaỷt õọỹng
saớn xuỏỳt kinh doanh taỷi aỡ Nụng maỡ coỡn laợnh õaỷo caùc chi
nhaùnh trổỷc thuọỹc õoùng ồớ Haỡ Nọỹi , thaỡnh phọỳ Họử Chờ Minh
vaỡ caùc tốnh phuỷ cỏỷn
Vồùi chổùc nng kinh doanh baùn buọn, baùn leớ, lión kóỳt,lión
doanh vồùi caùc õồn vở trong nổồùc, xuỏỳt nhỏỷp khỏứu trổỷc
tióỳp. Lión doanh vồùi cọng ty VMEP (aỡi Loan ) mồớ trung tỏm
baớo haỡnh , tióu thuỷ xe maùy vaỡ cung cỏỳp phuỷ tuỡng xe maùy .
Laỡm õaỷi lyù cho nhaỡ maùy xi mng Chinfon Haới Phoỡng,Cọng ty
thuọỳc laù Haới phoỡng,... nhũm õaùp ổùng õổồỹc nhu cỏửu thở
trổồỡng khu vổỷc .
2.2 . Nhióỷm vuỷ :
- Mồớ rọỹng nguọửn haỡng , thở trổồỡng , tng doanh sọỳ
baùn ra. Laỡm tọỳt cọng taùc xuỏỳt nhỏỷp khỏứu lỏỳy kinh doanh

Trang


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *
haỡng nọỹi õởa laỡm trung tỏm, kinh doanh xuỏỳt nhỏỷp khỏứu
laỡm muợi nhoỹn, õọửng thồỡi cuớng cọỳ laỷi cồ cỏỳu cỏỳu cọng ty
cho phuỡ hồỹp, trón cồ sồớ õoù khai thaùc trióỷt õóứ thóỳ maỷnh
cuớa cọng ty.
- Quyóỳt tỏm giổợ vổợng nhổợng thaỡnh quaớ õaợ õaỷt
õổồỹc luọn xổùng õaùng laỡ laù cồỡ õỏửu cuớa ngaỡnh thổồng maỷi
cuớa thaỡnh phọỳ . Khọng ngổỡng cuớng cọỳ tọứ chổùc cọng ty theo
chióửu hổồùng tinh goỹn khoa hoỹc , kinh doanh coù hióỷu quaớ
bũng phổồng thổùc kinh doanh móửm deớo , linh hoaỷt , chuớ
õọỹng , coù hióỷu quaớ kinh tóỳ .
- Phaùt huy thóỳ maỷnh vóử vọỳn , mỷt bũng , lồỹi thóỳ
thổồng maỷi , uy tờn cuớa cọng ty õọỳi vồùi khaùch haỡng cuỡng vồùi
õọỹi nguợ nhióửu nm cọng taùc giaỡu kinh nghióỷm caớ lộnh vổỷc
laợnh õaỷo lỏựn lộnh vổỷc thổồng trổồỡng quaớn lyù . Doanh
nghióỷp lỏỳy chổợ tờn laỡm nóửn taớng cho vióỷc kinh doanh cuaớ
mỗnh .
- Phỏỳn õỏỳu tổỡng bổồùc laỡm chuớ vaỡ chi phọỳi thở trổồỡng
bũng caùc mỷt haỡng chuớ yóỳu trong phaỷm vi thaỡnh phọỳ aợ
Nụng dỏửn dỏửn nhỏn rọỹng ra toaỡn khu vổỷc Tỏy Nguyón mióửn Trung caớ mióửn Bừc vaỡ mióửn Nam . Phuỡ hồỹp vồùi yóửu
cỏửu chung cuớa thaỡnh phọỳ aỡ Nụng vaỡ khu vổỷc trong
tổồng lai nhổ mỷt haỡng giỏỳy vồớ , xaỡ phoỡng , õọử gia duỷng ,
phổồng tióỷn õi laỷi caù nhỏn, vaới sồỹi , õióỷn maùy , vỏỷt lióỷu
xỏy dổỷng , thuọỳc laù
- ổùng trổồùc sổỷ caỷnh tranh gay gừt cuớa cồ chóỳ thở
trổồỡng nhióỷm vuỷ cuớa cọng ty hóỳt sổùc khoù khn ,mọỹt phỏửn
goùp phỏửn bỗnh ọứn giaù caớ ,mỷt khaùc phaới baớo tọửn vọỳn vaỡ
kinh doanh coù laợi õóứ õaớm baớo õồỡi sọỳng cho caùn bọỹ cọng
nhỏn vión vaỡ giuùp cọng ty õổùng vổợng trổồùc nhổợng khoù khn
hióỷn taỷi .
3 . Thuỏỷn lồỹi , khoù khn :
-Thuỏỷn lồỹi : Cọng ty Cọng nghóỷ phỏứm Thaỡnh phọỳ
aỡ Nụng hỗnh thaỡnh vaỡ phaùt trióứn tổỡ nm 1975 õóỳn nay
cọng ty õaợ tổỡng bổồùc lồùn dỏửn vóử moỹi mỷt . Cọng ty luọn
hoaỡn thaỡnh vổồỹt mổùc moỹi kóỳ hoaỷch õỷt ra , nỏng cao
giaù trở saớn lổồỹng cuợng nhổ lồỹi nhuỏỷn cuớa cọng ty goùp
phỏửn õaùng kóứ cho ngỏn saùch Thaỡnh phọỳ vaỡ õọửng thồỡi
nỏng cao thu nhỏỷp , caới thióỷn õồỡi sọỳng cho caùn bọỹ cọng
nhỏn vión toaỡn cọng ty .
ặu õióứm nọứi bỏỷt cuớa Cọng ty Cọng nghóỷ phỏứm laỡ
õọỹi nguợ kóỳ toaùn coù nhióửu kinh nghióỷm . Mỷt khaùc vồùi
chuớ trổồng vaỡ họự trồỹ cuớa cọng ty trỗnh õọỹ chuyón mọn
nghióỷp vuỷ cuớa nhỏn vión kóỳ toaùn luọn õổồỹc bọửi dổồợng
vaỡ nỏng cao . Vồùi tióửm nng õoù trong cọng taùc haỷch toaùn

Trang


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *
kóỳ toaùn taỷi cọng ty khọng dỏỷp khuọn theo lyù thuyóỳt maỡ
coù nhổợng saùng taỷo, caới tióỳn phuỡ hồỹp vồùi nghióỷp vuỷ
kinh tóỳ cao, sọỳ nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh nhióửu, khaớ
nng tọứ chổùc tọỳt . Cọng ty õaợ sừp xóỳp vaỡ phỏn cọng
cọng vióỷc cho tổỡng nhỏn vión kóỳ toaùn nhổ hióỷn nay laỡ
hồỹp lyù vaỡ hóỳt sổùc cỏửn thióỳt .
- Khoù khn: Vồùi cồ chóỳ thở trổồỡng hióỷn nay , thọng tin coù
õọỹ chờnh xaùc cao õổồỹc xổớ lyù nhanh choùng cuợng laỡ mọỹt lồỹi
thóỳ hóỳt sổùc to lồùn cho caùc nhaỡ quaớn trở laợnh õaỷo cuớa cọng ty
trong vióỷc caỷnh tranh chióỳm lộnh thở trổồỡng tióu thuỷ . Mọ hỗnh
kóỳ toaùn laỡ tỏỷp trung, chu kyỡ haỷch toaùn haỡng thaùng , quyù vaỡ
do õởa baỡn hoaỷt õọỹng raới raùc nhióửu nồi . Cuọỳi thaùng caùc õaỷi
lyù hay chi nhaùnh mồùi gồới chổùng tổỡ , sọứ saùch vóử vn phoỡng
Cọng ty . Chờnh vỗ vỏỷy , vióỷc haỷch toaùn tọứng hồỹp phuỷ thuọỹc
vaỡ tióỳn õọỹ gồới baùo caùo , chổùng tổỡ cuớa caùc õồn vở trổỷc
thuọỹc laỡm cho cọng vióỷc cuớa phoỡng kóỳ toaùn cọng ty rỏỳt bỏỷn
rọỹn vaỡo cuọỳi thaùng, cuọỳi quyù . Tổỡ õoù vióỷc cung cỏỳp thọng
tin coù tờnh chỏỳt kởp thồỡi cho bọỹ phỏỷn quaớn lyù õóứ ra caùc
quyóỳt õởnh chổa õổồỹc õaùp ổùng nhanh choùng .
4 . Sổỷ phaùt trióứn cuaớ doanh nghióỷp tổỡ khi
thaỡnh lỏỷp õóỳn nay :
Do yóu cỏửu cuớa nhaỡ nổồùc vaỡ vióỷc kinh doanh tổỡng
ngaỡnh nghóử õóứ tióỷn cho vióỷc theo doợi quaớn lyù, cho nón nm
1977 cọng ty õổồỹc taùch thaỡnh 2 cọng ty laỡ Cọng ty Baùch hoaù
Vaới sồỹi vaỡ Cọng ty Kim khờ ióỷn maùy Hoaù chỏỳt tổỡ ngaỡy 6-41977, õóỳn nm 1988 thỗ hồỹp nhỏỳt laỷi theo quyóỳt õởnh sọỳ
526/ Q-UB ngaỡy 20-3-1988 cuớa uyớ ban nhỏn dỏn tốnh QNN .
Do trong quaù trỗnh hoaỷt õọỹng cuớa cọng ty coù hióỷu
quaớ, õaùp ổùng nhu cỏửu nhióỷm vuỷ õổồỹc giao . ọửng thồỡi coù
khaớ nng phaùt trióứn õổồỹc trong cồ chóỳ mồùi, cồ chóỳ kinh tóỳ
thở trổồỡng maỡ nhaỡ nổồùc ta õaợ õổa vaỡo hoaỷt õọỹng, laợnh
õaỷo cọng ty õaợ lỏỷp tồỡ trỗnh sọỳ 149/CNP ngaỡy 20-4-2992 xin
thaỡnh lỏỷp Doanh nghióỷp Nhaỡ nổồùc theo luỏỷt õởnh vaỡ theo
nghở õởnh 388/HQT cuớa Họỹi õọửng Bọỹ trổồớng .
Dổỷa trón cồ sồớ cuớa tồỡ trỗnh , quy chóỳ cuớa Cọng ty
Cọng Nghóỷ Phỏứm cuỡng vồùi quaù trỗnh hoaỷt õọỹng trón õởa
baỡn thaỡnh phọỳ aỡ Nụng coù hióỷu quaớ .Cọng ty õổồỹc bọỹ
thổồng maỷi vaỡ UBND tốnh QNN quyóỳt õởnh thaỡnh lỏỷp doanh
nhióỷp nhaỡ nổồùc theo quyóỳt õởnh sọỳ 2900/Q-UB ngaỡy
9/10/1992, vồùi ngaỡnh haỡng kinh doanh laỡ : Cọng Nghóỷ Phỏứm
Baùch hoaù Vaới sồỹi, õióỷn vỏỷt lióỷu xỏy dổỷng , thổỷc phỏứm
cọng nghóỷ, caùc cổớa haỡng n uọỳng giaới khaùt, khaùch saỷn....
Cọng ty Cọng nghóỷ phỏứm laỡ doanh nghióỷp nhaỡ
nổồùc,õỷt truỷ sồớ taỷi 57Ló Duỏứn thaỡnh phọỳ N õổồỹc trao

Trang


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *
quyóửn sổớ duỷng vaỡ traùch nhióỷm baớo toaỡn vọỳn saớn xuỏỳt
kinh doanh theo chố thở 316/CT ngaỡy 01-09-1990 cuớa chuớ tởch
họỹi õọửng bọỹ trổồớng. Theo quyóỳt õởnh cuớa uyớ ban nhỏn dỏn
tốnh QNN 2266/Q-UB ngaỡy 11-12-1991. Tọứng sọỳ vọỳn nhaỡ
nổồùc giao cho cọng ty laỡ : 2.782.000.000.õ.
Trong õoù :
Vọỳn ngỏn saùch cỏỳp : 1.575.000.000 õ.
Vọỳn tổỷ bọứ sung :
1.207.000.000 õ.
Quaù trỗnh hoaỷt õọỹng kinh doanh cuớa cọng ty Cọng
Nghóỷ Phỏứm N õaợ baớo toaỡnvaỡ tng trổồớng õổồỹc nguọửn
vọỳn õaợ giao õóỳn cuọỳi nm 2001 tọứng sọỳ vọỳn cuớa cọng ty
laỡ : 6.321.835.714. Trong õoù :
Vọỳn ngỏn saùch cỏỳp : 4.051.243.956.õ
Vọỳn tổỷ bọứ sung :
2.261.591.758.õ
-Coù vn phoỡng laỡm vióỷc , giao dởch rióng ồớ 57 Ló Duỏứn
aỡ Nụng .
-Coù khuọn dỏỳu rióng .
-Hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh õọỹc lỏỷp .

II . Tỉ CHặẽC Bĩ MAẽY
1. Tọứ chổùc bọỹ maùy cọng ty :

Sồ õọử tọứ chổùc bọỹ maùy quaớn lyù cuớa Cọng ty
GIAẽM C
P.GIAẽM
C

P.KINH
DOANH

Phoỡng
TCHC

CN
taỷi
Q.
Nga
ợi

CN
taỷi
Haỡ
Nọỹ
i

CN
taỷi
TAM
KYè
QN

TT
KD
TMD
V

TT
KD
KD
TH

TT
KD
MX
M

P. K TOAẽN
TV

TT
KD
TP
CN

TT
KD
VLX
D

TT
KD
Dvuỷ
KS

Trang

CN
taỷi
TP

HCM


* Chun âãư täút nghiãûp *
 Ghi chụ :
Quan hãû trỉûc tuún.
Quan hãû chỉïc nàng.
Chỉïc nàng nhiãûm vủ ca cạc bäü pháûn:
-Ban Giạm âäúc :mäüt Giạm âäúc v mäüt Phọ giạm âäúc,
täø chỉïc âiãưu hnh mi hoảt âäüng ca Cäng ty theo chãú
âäü 01 Th trỉåíng v chëu trạch nhiãûm ton bäü hoảt âäüng
ca Doanh nghiãûp trỉåïc phạp lût v táûp thãø Cäng nhán
viãn.
-Phng täø chỉïc : tham mỉu cho Ban giạm âäúc v cäng
tạc qun l cạn bäü theo di kiãøm tra âän âäúc v täøng håüp
cäng tạc thi âua khen thỉåíng, k lût, cäng tạc vàn phng
phủc vủ cäng tạc kinh doanh ca Cäng ty .
-Phng kãú toạn ti vủ : l bäü pháûn cọ nhiãûm vủ
nàõm chàõc säú liãûu, phn ạnh këp thåìi hng ngy cung cáúp
thäng tin cho Giạm âäúc âãø cọ kãú hoảch chè âảo këp thåìi .
Nhiãûm vủ ch úu ca phng l : ghi chẹp, cáûp nháût säø
sạch chỉïng tỉì hng ngy, láûp bạo cạo thạng, qu, nàm.
Âäưng thåìi âm bo viãûc qan l thu chi tiãưn màût chàût ch
âụng chãú âäü chênh sạch do Nh nỉåïc quy âënh.
- Phng kinh doanh: âiãưu hnh trỉûc tiãúp hoảt âäüng
kinh doanh ca Cäng ty , chè âảo âån vë cå såí trỉûc thüc
theo tỉìng chỉïc nàng ca âån vë åí cạc kháu mua,bạn, bo
qun, xút nháûp hng họa .
- Cạc âån vë cå såí hoảt âäüng theo kãú hoảch v sỉû
chè âảo thäúng nháút ca Cäng ty trãn cå såí giao khoạn hiãûu
qu kinh doanh .
2.Täø chỉïc bäü mạy kãú toạn tải Cäng ty :
2.1.Så âäư täø chỉïc bäü mạy kãú toạn :
KÃÚ TOẠN
TRỈÅÍNG
Phọ P.Kãú
toạn

Kãú
toạn
täøng

Kãú
toạn
qu TM

Kãú toạn
Ngán
hng

Kãú
toạn
Kho

Kãú
toạn
Cäng

Kãú
toạn

thú,x

Trang


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *

Kóỳ
toaù
n
CNP
taỷi
Q.
Ngaợ
i

Kóỳ
toaù
n
CNP
taỷi
Haỡ
Nọỹi

Kóỳ
toaù
n
CNP
taỷi
Tam
kyỡ

Kóỳ
toaù
n
taỷi
TT

ma
ùy
Xma

Kóỳ
toaù
n
taỷi
TT
TP
CN

Kóỳ
toaù
n
taỷi
TT
V.lió
ỷuX

D :
2.2.Cồ cỏỳu bọỹ maùy kóỳ toaùn

Kóỳ
toaù
n
taỷi
TT
KD
T.hồ
ỹp

Kóỳ
toaù
n
taỷi
TT

T.ma
ỷi
Dvu

Kóỳ
toaù
n
taỷi
TT

Dvu

K.sa

Kóỳ
toaù
n
CNP
taỷi
Tp
HCM

-Kóỳ toaùn trổồớng : laỡ ngổồỡi phuỷ traùch chung õióửu
haỡnh bọỹ maùy kóỳ toaùn, giaùm saùt moỹi hoaỷt õọỹng taỡi
chờnh cuớa Cọng ty vaỡ laỡ ngổồỡi trồỹ lyù õừc lổỷc cuớa Giaùm
õọỳc trong vióỷc tham gia caùc kóỳ hoaỷch taỡi chờnh vaỡ kyù
kóỳt caùc Hồỹp õọửng kinh tóỳ , chởu traùch nhióỷm vồùi cỏỳp
trón vóử sọỳ lióỷu kóỳ toaùn.
- Kóỳ toaùn tọứng hồỹp : tọứng hồỹp sọỳ lióỷu kóỳ toaùn, lỏỷp
Baùo caùo quyóỳt toaùn.
- Kóỳ toaùn tióửn mỷt : coù nhióỷm vuỷ phaớn aùnh thu chi ,
nừm tỗnh hỗnh tióửn mỷt cuớa Cọng ty haỡng ngaỡy õọỳi chióỳu
vồùi Thuớ quyợ, cuọỳi thaùng kióứm kó quyợ tióửn mỷt. Lỏỷp baớng
kó sọỳ 1, Nhỏỷt kyù sọỳ 1 nọỹp cho Kóỳ toaùn tọứng hồỹp.
- Kóỳ toaùn Ngỏn haỡng : phaớn aùnh theo doợi sọỳ hióỷn coù,
tỗnh hỗnh bióỳn õọỹng tióửn gồới Ngỏn haỡng vaỡ tióửn vay Ngỏn
haỡng.
- Kóỳ toaùn Kho haỡng : theo doợi vaỡ phaớn aùnh sọỳ hióỷn coù
vaỡ tỗnh hỗnh luỏn chuyóứn haỡng tọửn kho kióứm tra tỗnh hỗnh
chỏỳp haỡnh thuớ tuỷc caùc chổùng tổỡ xuỏỳt kho, nhỏỷp kho.
Thổỷc hióỷn chóỳ õọỹ kióứm tra baớo quaớn.
- Kóỳ toaùn cọng nồỹ : coù nhióỷm vuỷ theo doợi chi tióỳt
cuớa tổỡng Khaùch haỡng, thổồỡng xuyón õọn õọỳc thu họửi nồỹ,
õởnh kyỡ tióỳn haỡnh kióứm tra, õọỳi chióỳu cọng nồỹ, cuọỳi
thaùng lỏỷp baùo caùo.
- Kóỳ toaùn thuóỳ vaỡ xuỏỳt nhỏỷp khỏứu : ghi cheùp phaớn
aùnh tỗnh hỗnh kó khai thuóỳ,quyóỳt toaùn thuóỳ GTGTvaỡ caùc loaỷi
thuóỳ phaùt sinh trong quaù trỗnh kinh doanh,haỷch toaùn vaỡ theo
doợi tỗnh hỗnh xuỏỳt nhỏỷp khỏứu.
Caùc tọứ chổùc kóỳ toaùn trổỷc thuọỹc , mọựi tọứ chổùc õóửu
coù mọỹt tọứ kóỳ toaùn. Tuỡy theo nhióỷm vuỷ vaỡ chổùc nng cuớa
õồn vở cồ sồớ, mọựi õồn vở coù tổỡ 1 õóỳn 4 kóỳ toaùn.
3. Hỗnh thổùc sọứ kóỳ toaùn :

Trang


* Chun âãư täút nghiãûp *
Cäng ty Cäng nghãû pháøm âang sỉí dủng hçnh thỉïc
Nháût k chỉïng tỉì. Âáy l mäüt täø chỉïc giạn tiãúp, säú liãûu
ghi vo säø Cại phi qua mäüt kháu trung gian l Nháût k
chỉïng tỉì v bng kã. Hçnh thỉïc ny kãút håüp chàût ch
viãûc ghi chẹp cạc nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh theo trçnh
tỉû thåìi gian. Våïi hãû thäúng bạo cạo nghiãûp vủ theo näüi
dung kinh tãú , kãút håüp räüng ri. Viãûc hảch toạn täøng håüp
v hảch toạn chi tiãút ca âải bäü pháûn cạc ti khon trãn
cng mäüt säø kãú toạn trong mäüt quy trçnh ghi chẹp . Våïi
hçnh thỉïc ny Cäng ty dng máùu in sàơn, cạc chè tiãu hảch
toạn chi tiãút , cạc chè tiãu bạo biãøu â quy âënh.
Hng ngy càn cỉï vo cạc chỉïng tỉì gäúc, kiãøm tra v
ghi chẹp Nháût k chỉïng tỉì, Bng kã, Säø th chi tiãút cọ liãn
quan åí tỉìng trung tám ,tỉìng bäü pháûn cå såí.
Cúi thạng cäüng cạc Nháût k chỉïng tỉì, Bng kã v
cạc Säø chi tiãút , sau khi â kiãøm tra âäúi chiãúu giỉ cạc bäü
pháûn liãn quan tiãún hnh lãn Bng täøng håüp chi tiãút v säø
Cại, bng täøng håüp chi tiãút láûp bạo cạo kãú toạn.

SÅ ÂÄƯ LN CHUØN CHỈÏNG TỈÌ
Chỉïng
Tỉì
Gäúc V Cạc
Bng Phán Bäø

NHÁÛT K
CHỈÏNG T

SÄØ KÃÚ TOẠN
CHI TIÃÚT

SÄØ
BẠO CẠOCẠI
KÃÚ

BNG TÄØNG
HÅÜP CHI
TIÃÚT

BNG KÃ

TOẠN

Ghi chụ:
Ghi hng ngy.
Âäúi chiãúu.

Trang


* Chun âãư täút nghiãûp *
Ghi cúi thạng
Ghi cúi qu
III. KÃÚT QU HOẢT ÂÄÜNG KINH DOANH CA DOANH NGHIÃÛP
TRONG
MÄÜT VI NÀM GÁƯN ÂÁY:

1. Tçnh hçnh kinh doanh k trỉåïc nàm trỉåïc :
- Dỉûa vo bng quút toạn trong 2 nàm: 2000 v 2001 ta
cọ säú liãûu sau:
Nàm
2000

Chè tiãu

1. Täøng
thu

Chãnh lãûch
2001

Säú tiãưn

doanh 154.503.936. 218.177.309.6
306Cạc
khon
gim trỉìDoanh
thưn

03

Tè lãû
(%)

+
63.673.373.2
97

41,21

63.083.746

thu 154.440.852. 216.948.281.6

2. Täøng chi phê
3. Låüi nhûn
trỉåïc thú

560

40

3.960.097.80
1

10.445.976.66
9

6.485.878.86
8

163,78

51.702.387

84.628.604

+
32.926.217

63,68

Nháûn xẹt: Dỉûa vo bng täøng håüp vãư bạo cạo ti
chênh ca nàm 2000 v 2001 ta tháúy: Låüi nhûn nàm 2001 so
våïi nàm 2000 tàng 32.926.217â ỉïng våïi täúc âäü tàng l
63,68% såí dé låüi nhûn tàng nhỉ váûy l do cọ sỉû tạc
âäüng ca cạc nhán täú sau:
- Täøng doanh thu nàm 2001 so våïi nàm 2000 tàng lãn
63.673.373.297â ỉïng våïi täúc âäü tàng 41,21%, âiãưu ny chỉïng
t cäng ty â cọ nhiãưu biãûn phạp têch cỉûc thục âáøy doanh säú
bạn ra, tçm thë trỉåìng thêch håüp âãø tiãu thủ hng hoạ tỉì âọ
lm cho doanh thu thưn tàng lãn âem lải låüi nhûn cao cho cäng
ty. Màût khạc, âãø âảt âỉåüc kãút qu cao nhỉ váûy cäng ty â
âáøy mảnh tiãu thủ cạc màût hng thêch ỉïng våïi thë trỉåìng
nhỉ: Xe mạy, xi màng..... sỉû näø lỉûc, cäú gàõng trong viãûc
nghiãn cỉïu thë trỉåìng, tçm hiãøu tám l táûp quạn tiãu dng ca
khạch hng âäưng thåìi cọ sỉû kãút håüp khẹo lẹo linh hoảt,
nhiãût tçnh cng nhỉ trçnh âäü phủc vủ khạch hng ca nhán
viãn bạn hng cng tảo âiãưu kiãûn thûn låüi cho cäng ty trong
viãûc tiãu thủ hng hoạ. Ta tháúy doanh säú bạn ra tàng nhỉng
cạc khon gim trỉì lải tháúp (tháûm chê khäng cọ) â lm cho
doanh thu thưn tàng lãn ráút nhiãưu. Trong tỉång lai âãø âáøy

Trang


* Chun âãư täút nghiãûp *
mảnh hån nỉỵa doanh sä bạn ra, tàng doanh thu âem lải låüi
nhûn cho cäng ty thç cáưn phi thỉûc hiãûn täút mủc tiãu bạn
hng nhỉ: gim giạ hng bạn, hỉåíng chiãút kháúu âäúi våïi khạch
hng tr tiãưn trỉåïc thåìi hản, âáøy mảnh vng quay ca cạc
khon phi thu, thục âáøy hoảt âäüng kinh doanh cọ hiãûu qu
hån nỉỵa cho k sau.
- Täøng chi phê nàm 2001 so våïi nàm 2000 tàng
6.485.878.868 â ỉïng våïi täúc âäü tàng 163,78%.Âáy l úu täú
táút nhiãn vç doanh säú bạn ra tàng lm cho chi phê tàng
theo.Tuy nhiãn täúc âäü tàng ca täøng chi phê nhanh howwwn
täúc âäü tàng ca täøng doanh thu ráút nhiãưu 122,58%, âiãưu
ny chỉïng t tuy cäng ty âảt låüi nhûn cao do doanh säú
bạn ra tàng nhỉng chỉa täø chỉïc täút cäng tạc qun l chi
phê, doanh thu cáưn phi xem xẹt lải âãø pháún âáúu hån nỉỵa
trong viãûc tiãút kiãûm chi phê.
2. Kãú hoảch kinh doanh nàm 2002: Nàm 2002 såí
Thỉång mải thnh phäú Â nàơng ra quút âënh säú 144 ngy
21/2/2002 giao chè tiãu kãú hoảch nàm 2002 cho cäng ty Cäng
nghãû pháøm  nàơng nhỉ sau:
CHÈ TIÃU KÃÚ HOẢCH NÀM 2002
(Âån vë :cäng ty cäng nghãû pháøm  nàơng)
ST
T
I

CHÈ TIÃU
Täøng trë giạ bạn ra
a.Doanh thu näüi âëa
* Màût hng ch úu :
- x phng:
- Xi màng :
- Xe mạy:
b. doanh thu xút kháøu :

II

Täøng kim ngảch xút
kháøu :
* Màût hng ch úu:
- Hng näng sn ,lám sn

ÂVT
Triãûu
âäưng
Triãûu
âäưng

KÃÚ HOẢCH
2002
280.000
257.500

Táún
Táún
Chiãúc
Triãûu
âäưng
1.000 U S
D

20
150.000
4.000
22.500

1.000 U S
D

1.500

1.500

CHÈ TIÃU KÃÚ HOẢCH NÀM 2002
(Âån vë :cäng ty cäng nghãû pháøm  nàơng)
STT
I

CHÈ TIÃU TI CHÊNH
Täøng säú näüp ngán
sạch (1)

ÂVT
Triãûu
âäưng

KÃÚ HOẢCH
2002
230,4

Trong âọ :
1

Thú VAT

Triãûu

200

Trang

10


* Chun âãư täút nghiãûp *
âäưng
2

Thú thu nháûp doanh
nghiãûp

Triãûu
âäưng

24

3

Thú khạc (2)

Triãûu
âäưng

6,4

II

Låüi nhûn

Triãûu
âäưng

75

Ghi chụ : (1) Chè tiãu trãn l säú thỉûc näüp ngán sạch
tải âëa phỉång khäng kãø thú xút nháûp kháøu ,thú VAT
hng nháûp kháøu, thú âáút, thu sỉí dủng väún nàm 2002
(2) bao gäưm thú män bi, thú tiãu thủ âàûc biãût .

PHÁƯN II
TÇNH HÇNH HẢCH TOẠN KÃÚ
TOẠN DOANH THU V KÃÚT
QU TIÃU THỦ
Trang

11


* Chun âãư täút nghiãûp *

TẢI CÄNG TY CÄNG NGHÃÛ
PHÁØM ÂN
I. HẢCH TOẠN TIÃU THỦ HNG HOẠ V XẠC ÂËNH KÃÚT QU
KINH DOANH:

1. Ngun tàõc quy âënh :
+Khại niãûm:
* Khại niãûm hng hoạ: L nhỉỵng sn pháøm âỉåüc
sn xút ra âãø bạn ra trãn thë trỉåìng hồûc nhỉỵng váût
liãûu hng hoạ khạc m doanh nghiãûp mua vo nhàòm mủc
âêch bạn ra trãn thë trỉåìng.
* Khại niãûm quạ trçnh tiãu thủ hng hoạ: L quạ
trçnh chuøn giao sn pháøm hồûc hng hoạ cho khạch hng
âỉåüc khạch hng cháúp nháûn thanh toạn hồûc thu trỉûc
tiãúp ngay bàòng tiãưn màût
* Khại niãûm doanh thu bạn hng: L täøng giạ trë
âỉåüc thỉûc hiãûn do cung cáúp sn pháøm, hng hoạ, dëch
vủ cho khạch hng
Doanh thu = Säú lỉåüng bạn ra x Giạ bạn
Doanh thu thưn :
Doanh thu thưn = täøng Doanh thu - Cạc khon gim trỉì
(gim giạ hng bạn , doanh thu hng bạn bë tr lải, thú
tiãu thủ âàûc biãût, thú xút kháøu (nãúu cọ )
+ Ngun tàõc, quy âënh :
- Phn ạnh këp thåìi, chênh xạc tçnh hçnh thỉûc hiãûn
bạn hng trãn cạc chè tiãu vãư säú lỉåüng, cháút lỉåüng v
giạ trë.
- Phn ạnh ghi chẹp këp thåìi kiãøm tra viãûc cháúp hnh
dỉû trỉỵ hng hoạ trong kho âãø âm bo cho quạ trçnh tiãu
thủ .
- Tênh toạn giạ mua thỉûc tãú ca hng hoạ â tiãu
thủ nhàòm xạc âënh kãút qu bạn hng .
-Kiãøm tra tçnh hçnh thu tiãưn bạn hng v qun l tiãưn
bạn hng. Âäúi våïi hng hoạ bạn chëu cáưn phi måí säø sạch
ghi chẹp theo tỉìng khạch hng, tỉìng lä hng, säú tiãưn
khạch nåü, thåìi hản v tçnh hçnh tr nåü.
- Cung cáúp âáưy â, këp thåìi chênh xạc cạc thäng tin cáưn
thiãút vãư tçnh hçnh bạn hng phủc vủ cho viãûc chè âảo,
âiãưu hnh hoảt âäüng kinh doanh ca doanh nghiãûp
2. Phỉång phạp kãú toạn :

Trang

12


* Chun âãư täút nghiãûp *
2.1. Chỉïng tỉì sỉí dủng :
- Hoạ âån GTGT
- Hoạ âån bạn hng
- Phiãúu xút kho
- Hoạ âån kiãm phiãúu xút kho
- Phiãúu thu
- Chỉïng tỉì tr hng
- Chỉïng tỉì tr tiãưn
- Biãn bn kiãøm nháûn hng hoạ
2.2. Ti khon sỉí dủng:
Ti
khon
sỉí
dủng
TK156
531,532,333,111,112,131

,157,

511,

TK 156 : ”hng hoạ “ :
Ti khon ny dng âãø phn ạnh giạ trë hiãûn cọ v
tçnh hçnh biãún âäüng ca cạc loải hng hoạ ca doanh
nghiãûp, bao gäưm hng hoạ tải cạc kho hng qưy hng.
 Bãn nåü :
- Trë giạ mua vo ca hng hoạ theo hoạ âån mua hng (kãø
c thú nháûp kháøu )
- Chi phê thu mua hng hoạ .
- Trë giạ ca hng hoạ th ngoi gia cäng, chãú biãún.
- Trë giạ hng hoạ bë ngỉåìi mua tr lải .
- Trë giạ hng hoạ phạt hiãûn thỉìa .
- Kãút chuøn trë giạ hng hoạ täưn kho cúi k .
 Bãn cọ :
- Trë giạ thỉûc tãú ca hng hoạ xút kho âãø bạn, giao
âải l, k gåíi, th ngoi gia cäng chãú biãún, hồûc xút xỉí
dủng cho sn xút kinh doanh.
- Chi phê thu mua phán bäø cho hng hoạ â tiãu thủ trong
k .
- Chiãút kháúu mua hng âỉåüc hỉåíng, khon gim giạ, båït
giạ mua hng nháûn âỉåüc.
- Trë giạ hng hoạ tr lải cho ngỉåìi bạn .
- Trë giạ hng hoạ phạt hiãûn bë thiãúu hủt, hỉ hng,
kẹm, máút pháøm cháút.
- Kãút chuøn trë giạ hng hoạ täưn kho cúi k .
Säú dỉ bãn nåü:
- Trë giạ mua vo ca hng hoạ täưn kho .
- Chi phê thu mua ca hng hoạ täưn kho, ca hng â
bạn chỉa âỉåüc cháúp nháûn tiãu thủ, hng giao âải l k
gåíi

Trang

13


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *
TK 157 : "Haỡng gồới õi baùn"
- Cọng duỷng: Taỡi khoaớn duỡng õóứ phaớn aùnh trở giaù haỡng
hoùa, saớn phỏứm doanh nghióỷp õaợ gồới õi cho khaùch haỡng,
haỡng hoùa nhồỡ baùn õaỷi lyù, kyù gồới... nhổng chổa õổồỹc xaùc
õởnh tióu thuỷ.
- Nọỹi dung vaỡ kóỳt cỏỳu:
Bón nồỹ : Gờa trở haỡng hoùa, thaỡnh phỏứm gồới õi khaùch
haỡng
hoỷc
nhồỡ
baùn
Bón coù : Giaù trở haỡng hoùa thaỡnh phỏứm gồới õi cho
khaùch
haỡng
õaợ
xaùc
õởnh tióu thuỷ.
Sọỳ dổ bón nồỹ: Giaù trở haỡng hoùa thaỡnh phỏứm gồới õi
cho khaùch haỡng chổa xaùc õởnh tióu thuỷ cuọỳi kyỡ.
Haỡng hoùa, thaỡnh phỏứm gồới õi baùn chổa xaùc õởnh tióu
thuỷ vỏựn thuọỹc quyóửn sồớ hổợu cuớa doanh nghióỷp, vỗ vỏỷy
kóỳ toaùn phaới mồớ sọứ theo doợi chi tióỳt tổỡng loaỷi haỡng hoùa,
tổỡng lọ haỡng gồới õi cho õóỳn khi õổồỹc xaùc õởnh tióu thuỷ.
TK 511 "Doanh thu baùn haỡng".
- Cọng duỷng :Taỡi khoaớn naỡy duỡng õóứ phaớn aùnh doanh thu
baùn haỡng thổỷc tóỳ cuớa doanh nghióỷp thổỷc hióỷn trong 1 kyỡ
hoaỷt õọỹng kinh doanh, Nọỹi dung, kóỳt cỏỳu TK 511 nhổ sau:
Bón nồỹ :
- Thuó ỳxuỏỳt khỏứu, thuóỳ tióu thuỷ õỷc
bióỷt.
- Kóỳt chuyóứn doanh thu haỡng baùn bở traớ laỷi.
- Kóỳt chuyóứn giaớm giaù haỡng baùn.
- Kóỳt chuyóứn doanh thu thuỏửn
Bón coù :

Doanh thu baùn saớn phỏứm haỡng hoùa, lao
vuỷ,
dởch
vuỷ
cuớa
doanh nghióỷp thổỷc hióỷn trong kyỡ.

TK 511 : Khọng coù sọỳ dổ cuọỳi kyỡ.
Doanh thu baùn saớn phỏứm haỡng hoùa laỡ doanh thu khọng coù
thuóỳ GTGT (nóỳu haỡng hoùa thuọỹc õọỳi tổồỹng nọỹp thuóỳ
GTGT theo phổồng phaùp khỏỳu trổỡ) vaỡ doanh thu coù thuóỳ
GTGT (nóỳu doanh nghióỷp nọỹp thuóỳ theo phổồng phaùp trổỷc
tióỳp). TK 511 coù 3 Taỡi khoaớn cỏỳp 2
- 5111 "Doanh thu baùn haỡng hoùa"
- 5112 " Doanh thu baùn caùc thaỡnh phỏứm"
- 5113 "Doanh thu cung cỏỳp dởch vuỷ"
TK 532 "giaớm giaù haỡng baùn"
- Cọng duỷng : TK naỡy duỡng õóứ phaớn aùnh caùc khoaớn giaớm
giaù, bồùt gờa, họửi khỏỳu cuớa vióỷc baùn haỡng trong kyỡ haỷch
toaùn.

Trang

14


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *
- Nguyón từc haỷch toaùn TK 532: chố phaớn aùnh vaỡo TK 532
caùc khoaớn giaớm trổỡ do vióỷc chỏỳp thuỏỷn giaớm giaù
- Kóỳt cỏỳu:
Bón Nồỹ : Caùc khoaớn giaớm giaù haỡng baùn phaùt sinh
trong kyỡ.
Bón Coù : Kóỳt chuyóứn khoaớn giaớm giaù haỡng baùn vaỡo
TK511.
TK 531 "Haỡng baùn bở traớ laỷi"
- Cọng duỷng: TK naỡy õổồỹc duỡng õóứ phaùn aùnh doanh thu cuớa
baùn haỡng bở traớ laỷi do haỡng khọng phuỡ hồỹp vồùi hồỹp õọửng vóử
quy caùch mỏựu maợ, phỏứm chỏỳt ....
- Nọỹi dung vaỡ kóỳt cỏỳu:
Bón Nồỹ : Tỏỷp hồỹp doanh thu sọỳ haỡng baùn bở traớ laỷi
phaùt sinh trong kyỡ.
Bón Coù : Kóỳt chuyóứn doanh thu cuớa sọỳ haỡng baùn bở traớ
laỷi sang TK 511.
- Nguyón từc haỷch toaùn:
+ Chố phaớn aùnh sọỳ doanh thu haỡng baùn bở traớ laỷi theo
õuùng sọỳ tióửn ghi trón hoùa õồn,.
+ Tỏỷp hồỹp caùc khoaớn doanh thu haỡng baùn bở traớ laỷi vaỡo
bón nồỹ cuớa Taỡi khoaớn vaỡ cuọỳi kyỡ kóỳt chuyóứn sang TK 511.
+ ọỳi vồùi khaùch mua haỡng thuọỹc doanh nghióỷp coù sổớ
duỷng hoùa õồn khi traớ laỷi haỡng cho bón baùn phaới phaùt haỡnh
hoùa õồn GTGT ghi roợ haỡng traớ laỷi ngổồỡi baùn õọửng thồỡi
lỏỷp bión baớn nóu roợ lyù do traớ laỷi haỡng
+ ọỳi vồùi khaùch mua laỡ ngổồỡi tióu duỡng khọng coù hoùa
õồn thỗ phaới lỏỷp bión baớn nóu roợ lyù do traớ haỡng õọửng thồỡi
yóu cỏửu khaùch phaới traớ laỷi hoùa õồn GTGT õaợ phaùt haỡnh õóứ
laỡm cn cổù kó khai thuóỳ vaỡ haỷch toaùn.
2.3. Quy trỗnh haỷch toaùn :
+ Haỷch toaùn tióu thuỷ haỡng hoaù:
- Baùn haỡng taỷi kho
coù thuóỳ GTGT

Nồỹ TK 111,112,131
Coù TK 511
Coù TK 3331

Giaù baùn

Doanh thu
Thuóỳ GTGT

- Kóỳt chuyóứn giaù vọỳn :
Nồỹ TK 632
Giaù vọỳn
Coù TK 156
Giaù vọỳn
- Baùn chuyóứn thúng
Nồỹ TK 111,112,131
Giaù baùn coù thuóỳ
GTGT

Trang

15


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *
Coù TK 511
Coù TK 3331
Kóỳt chuyóứn giaù vọỳn
Nồỹ TK 632
Coù TK 157

Doanh thu
Thuóỳ GTGT

Giaù vọỳn
Giaù vọỳn

- Doanh thu nọỹi bọỹ :
Nồỹ TK 336
Sọỳ tióửn phaới thu ( Tióửn haỡng
vaỡ thuóỳ )
Coù TK 5112 Doanh thu nọỹi bọỹ
Coù TK 3331 Thuóỳ GTGT phaới nọỹp
- Kóỳt chuyóứn giaù vọỳn :
Nồỹ TK 632
Giaù vọỳn
Coù TK 156
Giaù vọỳn
- Haỡng baùn bở traớ laỷi :
Nồỹ TK 531
Doanh thu haỡng baùn bở
traớ laỷi
Nồỹ TK 3331
Thuóỳ GTGT
Coù TK 111,112,131
Giaù thanh toaùn
- Giaớm giaù haỡng baùn :
Nồỹ TK 532
Sọỳ tióửn giaớm
Coù TK 111,112,131
Sọỳ tióửn giaớm
- Thuóỳ xuỏỳt khỏứu phaới nọỹp
Nồỹ TK 511
Sọỳ thuóỳ phaới nọỹp
Coù TK 3333
Sọỳ thuóỳ phaới nọỹp
+ Haỷch toaùn xaùc õởnh kóỳt quaớ kinh doanh:
óứ haỷch toaùn kóỳt quaớ kinh doanh kóỳ toaùn sổớ duỷng TK
911 Xaùc õởnh kóỳt quaớ KD.
Cọng duỷng: duỡng õóứ xaùc õởnh kóỳt quaớ tổỡ hoaỷt õọỹng
kinh doanh vaỡ caùc hoaỷt õọỹng cuớa doanh nghióỷp trong mọỹt
kyỡ haỷch toaùn.
Quy õởnh kóỳ toaùn trón TK 911 xaùc õởnh kóỳt quaớ kinh
doanh
+ TK 911 phaới phaớn aùnh õỏửy õuớ, chờnh xaùc caùc khoaớn
kóỳt quaớ hoaỷt õọỹng kinh doanh cuớa kyỡ haỷch toaùn theo õuùng
quy õởnh cuớa cồ chóỳ quaớn lyù taỡi chờnh.
+ Kóỳt quaớ hoaỷt õọỹng kinh doanh phaới õổồỹc haỷch
toaùn chi tióỳt theo tổỡng loaỷi hoaỷt õọỹng (Hoaỷt õọỹng kinh
doanh, thổồng maỷi, hoaỷt õọỹng lao vuỷ, dởch vuỷ, hoaỷt õọỹng
taỡi chờnh) trong tổỡng loaỷi hoaỷt õọỹng kinh doanh coù thóứ

Trang

16


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *
cỏửn haỷch toaùn chi tióỳt cho tổỡng loaỷi saớn phỏứm, tổỡng
ngaỡnh haỡng, tổỡng loaỷi, tổỡng khỏu, lao vuỷ dởch vuỷ.
+ Caùc khoaớn doanh thu laỡ thu nhỏỷp õổồỹc kóỳt chuyóứn
vaỡo TK naỡy laỡ sọỳ doanh thu thuỏửn vaỡ thu nhỏỷp thuỏửn.
+ Tuyỡ theo yóu cỏửu quaớn lyù kóỳ toaùn coù thóứ mồớ chi
tióỳt cho TK cỏỳp 2.
- Nọỹi dung phaớn aớnh cuớa TK 911 xaùc õởnh KQKD
* Bón nồỹ:
+ Trở giaù vọỳn cuớa haỡng hoaù lao vuỷ dởch vuỷ õaợ tióu
thuỷ.
+ Chi phờ baùn haỡng vaỡ chi phờ quaớn lyù DN phỏn bọứ cho
haỡng baùn ra.
+ chi phờ hoaỷt õọỹng taỡi chờnh vaỡ hoaỷt õọỹng bỏỳt
thổồỡng.
+ Sọỳ laợi trổồùc thuóỳ vóử hoaỷt õọỹng kinh doanh trong
kyỡ.
* Bón coù:
+ Doanh thu thuỏửn vóử sọỳ lao vuỷ dởch vuỷ õaợ tióu thuỷ
trong kyỡ.
+ Thu nhỏỷp hoaỷt õọỹng taỡi chờnh vaỡ caùc khoaớn thu
nhỏỷp bỏỳt thổồỡng.
+ Thổỷc lọự vóử hoaỷt õọỹng kinh doanh trong kyỡ.
* Taỡi khoaớn 911 khọng coù sọỳ dổ cuọỳi kyỡ.
* Kóỳt cỏỳu vaỡ nọỹi dung trón TK 911
Nồỹ

TK 911 xaùc õởnh kóỳt quaớ kinh doanh

Coù
-Kóỳt chuyóứn trở giaù vọỳn haỡng hoaù
- Kóỳt
chuyóứn doanh thu thuỏửn vóử dởch vuỷ lao vuỷ õaợ tióu
thuỷ.
sọỳ haỡng hoaù dởch vuỷ, lao vuỷ õaợ
tióu thuỷ trong kyỡ.
- Kóỳt chuyóứn chi phờ baùn haỡng,
- Kóỳt chuyóứn
thu nhỏỷp hoaỷt õọỹng chi phờ QLDN phỏn bọứ cho
haỡng taỡi chờnh laỡ hoaỷt õọỹng bỏỳt thổồỡng.
baùn ra.
- Kóỳt chuyóứn chi phờ hoaỷt õọỹng
- Kóỳt chuyóứn
lọự
2.4.Sồ
õọử vaỡ
taỡihoaỷt
khoaớn
chổợ
T: thổồỡng.
taỡi chờnh
õọỹng
bỏỳt
Kóỳt
laợi. tióu thuỷ haỡng hoaù:
+ -Sồ
õọửchuyóứn
haỷch toaùn
TK
521,531,532

(3)

TK 511

(1)

TK111,112

TK 3331

TK 333
(4)

(2)

Trang
TK 911

17


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *

(5)

Chuù thờch:
(1) Doanh thu tióu thuỷ haỡnh hoaù, dởch vuỷ (khọng coù
thuóỳ VAT).
(2) Thuóỳ VAT õỏửu ra phaới nọỹp.
(3) Kóỳt chuyóứn chióỳt khỏỳu baùn haỡng, giaớm giaù haỡng
baùn,doanh thu haỡng baùn bở traớ laỷi trổỡ vaỡo doanh thu trong
kyỡ.
(4) Thuóỳ xuỏỳt khỏứu phaới nọỹp
(5) kóỳt chuyóứn doanh thu thuỏửn vóử tióu thuỷ haỡng hoaù.
+ Sồ õọử haỷch toaùn xaùc õởnh kóỳt quaớ kinh doanh:
TK 632

(1)

TK911

(6)

TK511

TK 532,531

TK 641
(2)

(7)

TK 711
TK 642

(3)

(8)

TK721
TK 811,821

(4)

(9)

TK 421
(5)

(10)

TK 421

Trang

18


* Chun âãư täút nghiãûp *
Chụ thêch:
(1) Kãút chuøn giạ väún hng bạn
(2) Kãút chuøn chi phê bạn hng
(3) Kãút chuøn chi phê qun l doanh nghiãûp
(4) Kãút chuøn chi phê HÂTC & chi phê HÂBT
(5) Kãút chuøn li
(6) Kãút chuøn doanh thu thưn
(7) Kãút chuøn gim trỉì hng bạn bë tr lải
(8) Kãút chuøn thu nháûp hoảt âäüng ti chênh
(9) Kãút chuøn thu nháûp hoảt âäüng báút thỉåìng
(10) Kãút chuøn läø
2.5. Säú sạch kãú toạn :
-Säø theo di doanh thu bạn hng : L säø kãú toạn
täøng håüp phn ạnh doanh thu thỉûc tãú phạt sinh tải cäng ty
theo tỉìng thạng, qu, nàm
- Tåì kã chi tiãút :TK 511, 156, 1331,3331,...tåì kã chi tiãút
âỉåüc ghi chẹp hng ngy v måí theo vãú nåü v vãú cọ ca
TK ,säú liãûu tỉì tåì kã chi tiãút lm càn cỉï âãø ghi vo nháût
k chỉïng tỉì v bng kã TK cọ liãn quan
- Säø cäng nåü : Gäưm säø cäng nåü mua v säø cäng nåü
bạn, säø âỉåüc måí theo tỉìng nghiãûp vủ kinh tãú phạt
sinh ,mäùi khạch hng âỉåüc måí mäüt trang riãng biãût ,theo
di säú nåü phi thu v â thu theo k kãú toạn . âäúi våïi cäng
nåü bạn cng phi theo di säú nåü phi tr v â tr theo
tỉìng nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh v theo k hảch toạn
ca âån vë säú liãûu trãn säø âãø ghi vo bng kã säú 8 v
bng kã säú 11
- Nháût k chỉïng tỉì : l säø kãú toạn täøng håüp
dng âãø phn ạnh ton bäü cạc nghiãûp vủ kinh tãú phạt
sinh theo vãú cọ ca TK ,cå såí âãø ghi vo NKCT l cạc tåì kã
chi tiãút, cạc bng kã, cạc bng kã täøng håüp (âäúi våïi cạc
NKCT tỉû láûp nhỉ NKCT 7, 8, 10 )
- Säø cại: TK 131, 511,.... Säø cại âỉåüc måí tải phng
kãú toạn cäng ty âáy l säø kãú toạn täøng håüp dng cho c
nàm,mäùi TK âỉåüc måí mäüt trang riãng trong âọ phn ạnh
säú phạt sinh nåü , säú phạt sinh cọ v säú dỉ cúi thạng.
Säú phạt sinh cọ ca mäùi TK phn ạnh trãn säø cại theo täøng
säú phạt sinh láúy trãn NKCT ghi cọ TK âọ . Säú phạt sinh nåü
âỉåüc phn ạnh chi tiãút theo tỉìng TK âäúi ỉïng cọ láúy tỉì
cạc NKCT cọ liãn quan . Säø cại ghi mäüt láưn vo ngy cúi
thạng sau khi â khoạ säø v kiãøm tra âäúi chiãúu säú liãûu
trãn cạc NKCT
- Bng cán âäúi ti khon : âỉåüc måí theo k kãú toạn
trong âọ cọ säú dỉ âáưu qu ,säú phạt sinh nåü v phạt sinh

Trang

19


* Chun âãư täút nghiãûp *
cọ theo thạng ,säú dỉ cúi thạng , täøng säú phạt sinh nåü v
cọ theo qu . säú liãûu trãn bng cán âäúi ti khon âỉåüc láúy
tỉì säø cại theo säú phạt sinh nåü v cọ trong thạng
- Bạo cạo ti chênh : âỉåüc láûp theo qu ,trong bạo cạo
ti chênh thãø hiãûn vãư tçnh hçnh kinh doanh ca doanh
nghiãûp ,tçnh hçnh ti chênh v kh nàng thanh toạn ca
doanh nghiãûp . Trong bạo cạo ti chênh cọ cạc biãøu “bạo cạo
kãút qu hoảt âäüng kinh doanh” “bng cán âäúi kãú toạn
“ ......
- Bạo cạo kãút qu hoảt âäüng kinh doanh: l bạo cạo
täøng håüp phn ạnh täøng quạt kãút qu hoảt âäüng sn
xút kinh doanh ca doanh nghiãûp trong k kãú toạn v tçnh
hçnh thỉûc hiãûn nghéa vủ âäúi våïi nh nỉåïc
- Bng cán âäúi kãú toạn : l bạo cạo ti chênh täøng håüp
phn ạnh täøng quạt ton bäü ti sn hiãûn cọ v ngưn hçnh
thnh ti sn ca doanh nghiãûp tải thåìi âiãøm láûp bạo cạo .
Bng cán âäúi kãú toạn chia thnh hai pháưn, pháưn ti sn v
pháưn ngưn väún
II. HẢCH TOẠN KÃÚ TOẠN TIÃU THỦ HNG HỌA V
XẠC ÂËNH KÃÚT QU KINH DOANH TẢI C TY CÄNG
NGHÃÛ PHÁØM:
1. Khại niãûm: Tiãu thủ hng họa l quạ trçnh trao âäøi
âãø thỉûc hiãûn giạ trë v giạ trë sỉí dủng ca hng họa,
tỉïc l âãø chuøn họa väún ca doanh nghiãûp tỉì hçnh thại
hiãûn váût sang hçnh thại tiãưn tãû v l giai âoản cúi cng
ca vng chu chuøn väún åí doanh nghiãûp.
Hng họa chè âỉåüc coi l tiãu thủ khi doanh nghiãûp
nháûn âỉåüc tiãưn bạn hng hồûc ngỉåìi mua cháúp nháûn
tr tiãưn.
2. Phỉång thỉïc thanh toạn v chỉïng tỉì sỉí dủng :
Nghiãûp vủ bạn hng ca doanh nghiãûp thỉång mải âỉåüc
thỉûc hiãûn thäng qua 2 phỉång thỉïc bạn bn v bạn l.
2.1. Âäúi våïi phỉång thỉïc bạn bn: L viãûc bạn
hng cho cạc doanh nghiãûp sn xút hồûc doanh nghiãûp
thỉång mải. Kãút thục quạ trçnh ny hng họa váùn cn
nàòm trong kháu lỉu thäng. Âàûc âiãøm ca phỉång thỉïc ny
l säú lỉåüng bạn mäüt láưn låïn, doanh nghiãûp thỉåìng láûp
chỉïng tỉì cho tỉìng láưn bạn v kãú toạn ghi säø sau mäùi
nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh. Phỉång thỉïc ny âỉåüc tiãún
hnh theo cạc hçnh thỉïc sau:
* Bạn hng theo phỉång thỉïc chuøn hng : Theo hçnh
thỉïc ny doanh nghiãûp càn cỉï vo håüp âäưng kinh tãú â
âỉåüc k kãút tiãún hnh chuøn v giao hng cho ngỉåìi
mua tải âëa âiãøm 2 bãn â tha thûn trong håüp âäưng.

Trang

20


* Chun âãư täút nghiãûp *
Chỉïng tỉì sỉí dủng l họa âån bạn hng (nãúu hng họa
khäng chëu thú GTGT hồûc doanh nghiãûp näüp thú GTGT
theo phỉång phạp trỉûc tiãúp - họa âån GTGT) hng họa
âỉåüc xạc âënh tiãu thủ khi doanh nghiãûp giao xong hng
họa cho ngỉåìi mua v ngỉåìi mua k vo chỉïng tỉì giao
hng. Mi täøn tháút hng họa trong quạ trçnh váûn chuøn
âãún cho ngỉåìi mua doanh nghiãûp chëu. Phỉång thỉïc ny
âỉåüc ạp dủng âäúi våïi nhỉỵng khạch hng cọ quan hãû mua
bạn thỉåìng xun våïi doanh nghiãûp.
* Bạn hng theo phỉång thỉïc giao tải kho: Theo hçnh thỉïc
ny, bãn mua cỉí cạn bäü nghiãûp vủ âãún nháûn hng v mua
hng tải kho ca doanh nghiãûp. Sau khi giao hng xong bãn mua
k vo chỉïng tỉì giao hng thç hng họa âỉåüc xạc âënh tiãu
thủ. Vç váûy mi täøn tháút hng họa trong quạ trçnh váûn
chuøn hng vãư ngỉåìi mua phi chëu.
* Âäúi våïi bạn bn: Khi bạn hng kãú toạn láûp họa âån
GTGT (nãúu bạn hng qua kho). Họa âån l càn cỉï âãø doanh
nghiãûp ghi säø kãú toạn doanh thu v cạc säø kãú toạn liãn
quan, âáy cng l chỉïng tỉì cho ngỉåìi mua váûn chuøn
hng trãn âỉåìng v ghi säø kãú toạn. Họa âån GTGT âỉåüc
doanh nghiãûp láûp thnh 3 liãn theo u cáưu ca qun l
(âàût giáúy than viãút 1 láưn). Họa âån GTGT l càn cỉï âãø kãú
toạn doanh nghiãûp ghi vo cạc säø kãú toạn liãn quan âãún
hng họa.
2.2. Âäúi våïi bạn l: Phỉång phạp bạn l âỉåüc ạp
dủng åí cạc qưy hng nhàòm phủc vủ cho nhu cáưu tiãu
dng ca dán cỉ v âỉåüc tiãún hnh theo cạc hçnh thỉïc sau.
* Bạn l thu tiãưn trỉûc tiãúp: Theo hçnh thỉïc ny, nhán viãn
bạn hng vỉìa l ngỉåìi trỉûc tiãúp thu tiãưn, giao hng cho
khạch v ghi hng â bạn vo th qưy hng. Cúi ngy
hồûc cúi ca nhán viãn bạn hng kiãøm tiãưn, näüp tiãưn bạn
hng cho th qu. Âäưng thåìi kiãøm kã hng họa, xạc âënh
lỉåüng hng â bạn v láûp bn kã bạn l hng họa dëch vủ
theo máùu 06 ( bng kã khai thú).Sau âọ näüp cho kãú toạn âãø
kãú toạn láûp họa âån GTGTtheo bng kã bạn l .
Bạn hng âải l: Âãø måí räüng mảng lỉåïi kinh doanh,
ngoi viãûc bạn hng tải cạc cỉía hng, qưy hng ca mçnh,
cạc doanh nghiãûp cn thỉûc hiãûn viãûc bạn hng thäng qua
hãû thäúng cạc âëa l. Sau khi kãút thục håüp âäưng bạn hng,
doanh nghiãûp s tr cho cạc âải l mäüt khon hoa häưng vãư
viãûc bạn hng. Hoa häưng âải l âỉåüc tênh theo t lãû pháưn
tràm trãn täøng giạ bạn ca hng họa m âải l â bạn.
2.3. Họa âån GTGT : Dng âãø thanh toạn tiãưn hng ghi
säø kãú toạn, âỉåüc láûp thnh 3 liãn. Trong âọ liãn 1 âỉåüc

Trang

21


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *
lổu laỷi, lión 2 giao cho khaùch haỡng, lión 3 duỡng õóứ ghi sọứ cho
bón baùn.
- Duỡng õóứ ghi cheùp phaớn aùnh caùc mỷt haỡng chởu thuóỳ
GTGT õọỳi vồùi doanh nghióỷp chởu thuóỳ GTGT theo phổồng
phaùp khỏỳu trổỡ, mọựi chổùng tổỡ phaới ghi õỏửy õuớ caùc yóỳu
tọỳ:
+ Giaù baùn chổa coù thuóỳ.
+ Thuóỳ suỏỳt GTGT
+ Tọứng sọỳ tióửn thanh toaùn.
- Ghi roợ ngaỡy thaùng ,tón, õởa chố, maợ sọỳ thuóỳ, tọứ chổùc
caù nhỏn baùn haỡng vaỡ mua haỡng, hỗnh thổùc thanh toaùn bũng
seùc, tióửn mỷt.
2.4. Baớng kó baùn leớ haỡng hoùa, dởch vuỷ:
- ổồỹc sổớ duỷng cho caùc õồn vở kinh doanh coù baùn leớ
haỡng hoùa dởch vuỷ khọng thuọỹc dióỷn phaới lỏỷp hoùa õồn baùn
haỡng theo quy õởnh hióỷn haỡnh laỡ haỡng hoùa coù trở giaù dổồùi
100.000õ,00. Ngổồỡi baùn haỡng phaới lỏỷp baớng kó haỡng baùn leớ
theo tổỡng ngaỡy, ca gổới cho bọỹ phỏỷn kóỳ toaùn õóứ tờnh doanh
thu vaỡ thuóỳ GTGTvaỡ lỏỷp hoùa õồn theo baớng kó.
- Bọỹ phỏỷn kóỳ toaùn phỏn loaỷi doanh thu haỡng hoùa, dởch
vuỷ baùn leớ theo tổỡng lỏửn baùn loaỷi haỡng hoùa, dởch vuỷ vaỡ
theo thuóỳ suỏỳt thuóỳ GTGT, tờnh doanh thu vaỡ thuóỳ GTGT
phaới nọỹp cuớa haỡng hoùa, dởch vuỷ baùn ra theo quy õởnh.
Baùo
caùo
2.5.Trỗnh tổỷ luỏn
chuyóứn
chổùng tổỡ:
baùn haỡng
haỡng ngaỡy

Tồỡ kó chi
tióỳt ghi coù
TK 511

Baớng kó
tọứng hồỹp
chổùng tổỡ
ghi coù
TK511

Tồỡ kó chi
tióỳt ghi coù
TK 1561

Baớng kó
tọứng hồỹp
ghi coù TK
1561

Chổùng tổỡ
baùn
haỡng( hoaù
õồn GTGT)

Baớng kó sọỳ
11 chi tióỳt

Trang 22
Baớng kó sọỳ
11 tọứng
hồỹp


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *

- Haỡng ngaỡy kóỳ toaùn cn cổù vaỡo chổùng tổỡ gọỳc
baớng phỏn bọứ õóứ lỏỷp bióứu mỏựu chổùng tổỡ sau õoù cuọỳi
thaùng cọỹng bióứu mỏựu chổùng tổ lón nhỏỷt kyù chổùng tổỡỡ,
tổỡ nhỏỷt kyù chổùng tổỡ vaỡo sọứ caùi caùc taỡi khoaớn.
Cuọỳi thaùng kóỳ toaùn cọng ty tọứng hồỹp caùc baớng kó
õóứ lỏỷp nhỏỷt kyù chổùng tổỡ sọỳ 8 ghi coù TK131, TK 1561, TK
157, TK 1562, TK 632, TK 711, TK 721, TK 531, TK 532, TK
911, ....Kóỳ toaùn cn cổù vaỡo caùc baớng kó tọứng hồỹp ghi coù
TK 131 (baớng kó sọỳ 11), baớng kó tọứng hồỹp ghi coù TK 156,
157 (baớng kó sọỳ 4) baớng kó tọứng hồỹp ghi coù TK 511, lỏỳy
sọỳ tọứng cọỹng ồớ caùc baớng kó trón õóứ ghi vaỡo nhỏỷt kyù
chổùng tổỡ sọỳ 8 .
3. Quy trỗnh haỷch toaùn kóỳ toaùn tióu thuỷ haỡng hoaù
vaỡ xaùc õởnh kóỳt quaớ kinh doanh taỷi Cọng ty Cọng
nghóỷ phỏứm N:
(Cọng ty thổỷc hióỷn phổồng phaùp kó khai thổồỡng xuyón vaỡ
thuóỳ GTGT khỏỳu trổỡ )
3.1 Haỷch toaùn nghióỷp vuỷ baùn haỡng hoùa:
-Thuớ tuỷc chổùng tổỡ :
+ Taỷi Vn phoỡng Trung tỏm : Kóỳ toaùn seợ vióỳt hoùa õồn GTGT
chuyóứn õóỳn thuớ kho, Thuớ kho seợ xuỏỳt õuớ cho Khaùch haỡng vaỡ
ghi vaỡo cọỹt xuỏỳt cuớa Theớ kho. Cn cổù vaỡo chổùng tổỡ trón Kóỳ
toaùn seợ ghi vaỡo cọỹt xuỏỳt theớ haỡng hoùa. Cuọỳi ngaỡy ruùt sọỳ dổ
trón theớ , cuọỳi thaùng Kóỳ toaùn vaỡ thuớ kho õọỳi chióỳu vaỡ kyù xaùc
nhỏỷn vồùi nhau.
ọửng thồỡi vồùi vióỷc ghi theớ , Kóỳ toaùn tióỳn haỡnh theo doợi
doanh thu vaỡ ghi nhỏỷn doanh thu cuớa Trung tỏm . Doanh thu vaỡ
caùc khoaớn õổồỹc thanh toaùn seợ õổồỹc theo doợi trón baớng kó ,
Sọứ chi tióỳt vaỡ caùc Nhỏỷt kyù coù lión quan.
+Taỷi caùc cổớa haỡng cuớa ồn vở : Nhỏn vión baùn haỡng seợ
vióỳt hoùa õồn GTGT. Cuọỳi ngaỡy nhỏn vión baùn haỡng lón baùo
caùo baùn haỡng keỡm theo Hoùa õồn GTGT gồới vóử Kóỳ toaùn õồn
vở. Cuọỳi thaùng kóỳ toaùn õồn vở trổỷc thuọỹc seợ tióỳn haỡnh
tọứng hồỹp sọỳ lióỷu õóứ lón baớng kó chổùng tổỡ baùn haỡng cho
tổỡng cổớa haỡng.
Tổỡ õoù kóỳ toaùn õồn vở seợ lón sọứ chi tióỳt TK 5111 õóứ theo
doợi doanh thu.
3.2, Phổồng thổùc tờnh trở giaù vọỳn haỡng xuỏỳt baùn:

Trang

23


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *
ọỳi vồùi haỡng xuỏỳt kho , Cọng ty sổớ duỷng phổồng
phaùp giaù trở thổỷc tóỳ õờch danh õóứ tờnh giaù trở vọỳn cho
haỡng xuỏỳt kho, theớ kho mồớ cho tổỡng chuớng loaỷi , quy
caùch, õồn giaù haỡng baùn theo thổù tổỷ trổồùc sau, khi xuỏỳt
thuớ kho cn cổù vaỡo õoù õóứ xuỏỳt nhũm phaớn aớnh õuùng
giaù vọỳn haỡng xuỏỳt kho, Phoỡng kóỳ toaùn õổa vaỡo trở giaù
mua cuớa haỡng xuỏỳt kho õóứ phỏn bọứ chi phờ mua haỡng cho
haỡng baùn vaỡ tờnh giaù vọỳn cho haỡng baùn.
ọỳi vồùi chi phờ mua haỡng phỏn bọứ cho haỡng baùn ra trong
kyỡ. Cọng ty thổỷc hióỷn cọng vióỷc xaùc õởnh kóỳt quaớ kinh
doanh vaỡo cuọỳi quyù, nón moỹi chi phờ mua haỡng phaùt sinh
trong kyỡ phỏn bọứ cho haỡng baùn ra cuợng õổồợ chuyóứn vaỡo
cuọỳi quyù.
Haỡng thaùng kóỳ toaùn chố tióỳn haỡnh ghi sọứ, haỷch toaùn
caùc chi phờ phaùt sinh vaỡ tọứng hồỹp chi phờ. Moỹi cọng vióỷc tổỡ
phỏn bọứ chi phờ, xaùc õởnh kóỳt quaớ lọự laợi cho õóỳn vióỷc lỏỷp
quyóỳt toaùn toaỡn Cọng ty õóửu õổồỹc tióỳn haỡnh vaỡo cuọỳi quùy
Cn cổù vaỡo caùc khoaớn muỷc phaùt sinh kóỳ toaùn vaỡo sọứ
chi tióỳt chi phờ, cuọỳi quyù cn cổù vaỡo chi phờ tọửn õỏửu kyỡ, chi
phờ phaùt sinh trong kyỡ trở giaù vọỳn haỡng xuỏửt vaỡ trở
giaù haỡng hoùa tọửn cuọỳi quyù, kóỳ toaùn tióỳn haỡnh phỏn bọứ chi
phờ mua haỡng cho haỡng xuỏỳt baùn trong kyỡ.
3.3. Trổồỡng hồỹp baùn haỡng qua kho:
* Trổồỡng hồỹp xuỏỳt kho baùn trổỷc tióỳp : Khi haỡng hoùa
giao nhỏỷn xong taỷi kho cuớa doanh nghióỷp vaỡ bón mua õaợ kyù
vaỡo chổùng tổỡ, luùc naỡy haỡng hoùa õaợ xaùc õởnh laỡ tióu thuỷ.
+ Kóỳ toaùn ghi:
Nồỹ TK 111, 112, 131 : Tọứng giaù thanh toaùn.
Coù TK 333 (3331)
: Thuóỳ GTGT õỏửu ra phaới
nọỹp
Coù TK 511
: Doanh thu baùn haỡng.
+ Phaớn aùnh trở giaù vọỳn cuớa haỡng tióu thuỷ.
Nồỹ TK 632
"Gờa vọỳn haỡng hoùa"
Coù TK 156
"Gờa vọỳn haỡng hoùa"
- Phoỡng kinh doanh Cọng ty Cọng nghóỷ phỏứm N baùn cho
Cọng ty cọứ phỏửn Vộnh Tióỳn thaỡnh phọỳ Họử Chờ Minh 396,378
tỏỳn giỏỳy WOODFREE, hoaù õồn GTGT sọỳ 15051 ngaỡy 6/6/2002
vồùi giaù baùn chổa coù thuóỳ GTGT cuớa lọ haỡng laỡ
3.999.814.364õ thuóỳ GTGT 10%. Laỡ 399.981.436.Giaù vọỳn cuớa
lọ haỡng naỡy laỡ: 3.722.349.727õ, ngổồỡi mua chổa thanh toaùn.
Haỷch toaùn doanh thu:

Trang

24


* Chuyón õóử tọỳt nghióỷp *
Nồỹ TK 131:

4.399.795.800
Coù TK 5111:

3.999.814.364

Coù TK 3331:
399.981.436
Haỷch toaùn Giaù vọỳn:
Nồỹ TK 632:
3.722.349.727
Coù TK 1561:
3.722.349.727
Ngaỡy 26/6/2002 Phoỡng kinh doanh Cọng ty xuỏỳt baùn cho
ng Nguyóựn Saùng ồớ thọn Bờch Bừc, xaợ ióỷn Hoaỡ, huyóỷn
ióỷn Baỡn, tốnh Quaớng Nam mọỹt xe gừn maùy hai baùnh theo
hoaù õồn sọỳ 15004vồùi giaù baùn chổa coù thuóỳ laỡ 4.921.818õ,
thuóỳ GTGT 10% laỡ 492.182õ,giaù vọỳn laỡ 4.917.000õ. Tióửn
haỡng khaùch chổa thanh toaùn.
Kóỳ toaùn haỷch toaùn doanh thu:
Nồỹ TK 131:
5.414.000
Coù TK 511:
4.921.818
Coù TK 3331:
492.182
Kóỳ toaùn haỷch toaùn giaù vọỳn haỡng baùn:
Nồỹ TK 632:
4.917.000
Coù TK 1561
4.917.000
Ngaỡy 19/6/2002 Phoỡng kinh doanh Cọng ty xuỏỳt baùn cho
Cọng ty TNHH Maỷnh Huỡng thở trỏỳn ọng Anh Haỡ Nọỹi 10,2144
Tỏỳn giỏỳy hai theo hoaù õồn sọỳ 14898 vồùi giaù baùn chổa coù
thuóỳ laỡ 103.672.581õ, thuóỳ GTGT 10% laỡ 10.307.259õ,giaù
vọỳn laỡ 95.922.501õ. Tióửn haỡng khaùch chổa thanh toaùn.
Kóỳ toaùn haỷch toaùn doanh thu:
Nồỹ TK 131:
113.379.840
Coù TK 511:
103.072.581
Coù TK 3331:
10.307.259
Kóỳ toaùn haỷch toaùn giaù vọỳn haỡng baùn:
Nồỹ TK 632:
95.922.501
Coù TK 1561
95.922.501
Kóỳ toaùn cn cổù hồỹp õọửng xuỏỳt hoaù õồn GTGT.

HOẽA N ( GTGT )
01 GTKT : 3LL
RV / 01_ N

Mỏựu sọỳ :

Lión 3 ( duỡng õóứ haỷch toaùn )
Ngaỡy 6 thaùng 6 nm 2002

No 15051

Trang

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x