Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết đề án môn họckkinh te quoc te

Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n

Khoa Kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ
Chuyªn ngµnh: Kinh tÕ quèc tÕ

***

ĐỀ ÁN MÔN HỌC

Đề tài: Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong điều
kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Giáo viên hướng dẫn: Th.s Ngô Thị Tuyết Mai
Sinh viên thực hiện : Trần Thị Quỳnh Hoa
Lớp :

KTQT 45 B

Hà nội, ngày 21 tháng 10 năm 2006Lời mở đầu
Thị trường chứng khoán (TTCK) là yếu tố cơ bản của nền kinh tế thị trường hiện đại.
Đến nay hầu hết các quốc gia có nền kinh tế phát triển đều có TTCK. TTCK đã trở thành
một định chế tài chính không thể thiếu được trong đời sống kinh tế của những nước theo
cơ chế thị trường.
Cho đến nay đã có trên 160 TTCK lớn nhỏ hoạt động trên khắp các châu lục. Một số
TTCK lâu đời nhất và quan trọng nhất là TTCK New York (1972), TTCK Tokyo(1878),
TTCK London(1793), TTCK Frankfurt(1595), TTCK Zurich(1876)… các TTCK đã cung
ứng phần lớn nhu cầu vốn đầu tư dài hạn, góp phần tạo đà phát triển cho nền kinh tế các
nước.
Ở Việt Nam, sau hơn 10 năm (từ 1986) thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền
kinh tế Việt Nam đã đạt được những tiến bộ hết sức quan trọng trên cơ sở ổn định kinh tế
xã hội, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát được kiềm chế, đời sống nhân dân
được nâng cao, nền kinh tế bắt đầu có tích lũy cho đầu tư phát triển.
Tuy nhiên, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, cầu về nguồn vốn phục vụ cho
đầu tư và phát triển vẫn còn là một vấn đề bức thiết trong xã hội. Để giải quyết vấn đề
này, chúng ta phải hướng vào giải quyết mối quan hệ có tính nhân quả giữa tiết kiệm –
đầu tư – tăng trưởng. Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được hình thành trong
bối cảnh cải cách kinh tế toàn diện và xu hướng hội nhập nhằm đáp ứng những đòi hỏi
bức xúc từ nhu cầu nguồn vốn trung và dài hạn cho tăng trưởng kinh tế, khắc phục nguy
cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta cần phải có chính
sách huy động tối đa mọi nguồn lực tài chính trong nước, biến các nguồn vốn nhàn rỗi
thành nguồn vốn đầu tư sinh lời và thu hút vốn nước ngoài với nhiều hình thức như: phát
hành cổ phiếu, trái phiếu, mở rộng các quỹ đầu tư… có thể nói, TTCK là nơi tập trung
nguồn lực tài chính một cách hiệu quả nhất, nó vừa giải quyết được vấn đề vốn vừa tạo ra
tính linh hoạt cho thị trường trong nước, từng bước hội nhập với thị trường quốc tế.
2


Từ thực tế khách quan đó, sự hình thành và phát triển TTCK Việt Nam trong điều kiện
hội nhập hiện nay là một vấn đề cấp thiết để thúc đẩy nền kinh tế phát triển và hội nhập.
Nhận thấy vai trò quan trọng của TTCK đối với nền kinh tế, nên em đã chọn đề tài: “
Giải pháp phát triển TTCK Việt Nam trong điều kiện hội nhập”. việc nghiên cứu đề tài
này trang bị cho em cơ sở lí luận, thực trạng và từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc
đẩy TTCK phát triển. Đề án của em gồm các phần chính:

Chương 1: Thị trường chứng khoán trong nền kinh tế hiện đại
Chương 2: Thực trạng phát triển TTCK Việt Nam trong điều kiện hội nhập
Chương 3: Giải pháp phát triển TTCK Việt Nam trong điều kiện hội nhập
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn – thạc sĩ Ngô Thị Tuyết Mai đã


nhiệt tình giúp em hoàn thành đề án này.

Chương 1: Thị trường chứng khoán trong nền kinh tế hiện đại
1.1 Vài nét về thị trường chứng khoán ( TTCK )
1.1.1 Khái niệm TTCK
1.1.2 Cơ cấu tổ chức TTCK
1.1.3 Phân loại TTCK
1.1.4 Chủ thể tham gia
1.1.4.1 Chủ thể phát hành
1.1.4.2 Chủ thể đầu tư
3


1.1.4.3 Cỏc t chc liờn quan n TTCK
1.2 Kinh nghiệm phát triển TTCK ở một số nớc và bài học cho
Việt Nam
1.2.1 Kinh nghim xõy dng v phỏt trin TTCK Hn Quc:
1.2.2 Bi hc kinh nghim rỳt ra cho Vit Nam

Chơng 2: Thực trạng phát triển TTCK Việt Nam
trong tiến trình hội nhập
1

Tng

quan

chung

v

tin

trỡnh

gia

nhp

WTO

ca

Vit

Nam

2.1.1 Bi cnh chung Vit Nam xin gia nhp WTO
2.1.2 L trỡnh hi nhp trong lnh vc kinh doanh chng khoỏn
2.2 Thc trng TTCK Vit Nam
2.2.1 S khai v tỡnh hỡnh hot ng trong 6 nm phỏt trin TTCK
2.2.2 Hot ng qun lý niờm yt
2.2.2.1 Qui nh v qun lý niờm yt
2.2.2.2

Tỡnh hỡnh niờm yt c phiu v chng ch qu u t

2.2.2.3 Tỡnh hỡnh niờm yt trỏi phiu
2.2.3 Quỏ trỡnh hon thin lut chng khoỏn
2.2.4 Hot ng giao dch ca nh u t nc ngoi (TNN) nhng ng thỏi t
hiu ng m room
2.2.5 Cụng tỏc c phn húa

2.3 Nhng c hi v thỏch thc i vi TTCK Vit Nam trong tin trỡnh hi
nhp
2.3.1 Thỏch thc
4


2.3.2 Cơ hội

Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn TTCK ViÖt Nam trong
tiÕn tr×nh héi nhËp
3.1 Mục tiêu và chiến lược phát triển TTCK Việt Nam 2006 - 2010
3.2

Giải pháp củng cố, hoàn thiện các điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển

TTCK phù hợp với tiến trình hội nhập
3.2.1 Củng cố mở rộng các quan hệ hàng hóa – tiền tệ, đặc biệt là các quan hệ tài
chính trong nền kinh tế
a, Thiết lập đồng bộ các loại thị trường
b, Cải cách và hoàn thiện thị trường tiền tệ, thị trường tín dụng tạo sức mạnh đồng hành
cho TTCK phát triển
3.2.2 Cải thiện môi trường vĩ mô, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế
3.2.3 Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp tham gia
TTCK
a, Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
b, Cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khuyến khích các doanh
nghiệp này niêm yết trên TTCK
3.2.5 Hoàn thiện khung pháp lý
3.2.6 Xây dựng hệ thống các nhà tạo lập thị trường
3.2.7 Khuyến khích Việt Kiều tham gia TTCK Việt Nam
2.3.8 Giải pháp phát triển hệ thống thông tin thị trường

5


Kết luận
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đã và đang thực hiện những
bước tiến mạnh mẽ trong quá trình hội nhập vào khu vực và thế giới. Điều này được thể
hiện bằng các hiệp định thương mại Việt – Mỹ hay hiệp định EU – ASEAN…Điều này
giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam mở mang cơ hội làm ăn với quốc tế. Như vậy, nền
kinh tế Việt Nam sẽ có sự gắn kết rất lớn với các nền kinh tế nước ngoài. Đây là một vận
hội nhưng cũng là một thách thức đối với nền kinh tế nước ta. TTCK Việt Nam cũng nằm
trong quy luật này. Trong tương lai không xa sẽ có nhiều công ty với các hoạt động
thương mại xuyên quốc gia tiến hành niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
Do vậy, hoạt động kinh doanh của các công ty này sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình hoạt
động của các nền kinh tế nước ngoài. Ngược lại, điều này sẽ làm cho TTCK Việt Nam
phải chịu tác động đáng kể của các thị trường khác và không có gì đảm bảo cho nó tránh
được những phản ứng dây chuyền như đã xẩy ra với các thị trường Châu Á khác. TTCK
6


Vit Nam sau 6 nm hot ng ó cú nhng thnh cụng nht nh trong vic tip nhn xu
th hi nhp chung, ó cú nhiu cụng ty ln niờm yt trờn TTCK vi giỏ tr giao dch ln
nh cụng ty REE, SAM, Tuy nhiờn 6 nm hot ng vn tn ti nhiu hn ch: cỏc nh
u t vn cũn cha chuyờn nghip, u t ca h ch yu theo xu hng ngn hn, quy
mụ th trng cha tng xng vi tim nng ca cỏc doanh nghip niờm yt trờn sn
chng khoỏn Chớnh vỡ th trong iu kin hin nay, TTCK Vit Nam phi cú chin
lc phỏt trin ngn hn v lõu di chun b cho cụng cuc hi nhp vi kinh t th gii
núi chung v TTCK th gii núi riờng.

Danh mục Tài liệu tham khảo
1.

Giáo trình thị trờng chứng khoán trờng đại học tài chính Hà
Nội

2.

Giáo trình thị trờng chứng khoán trờng đại học kinh tế quốc
dân

3.

Tạp chí đầu t chứng khoán

4.

Tiếp cận thị trờng và kinh doanh chứng khoán Phạm Minh NXB
Tài chính 2004

5.

Hớng dẫn tham gia thị trờng chứng khoán Trần Minh Kiệt NXB
Lao động 2004

6.

Chiến lợc phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam UBCK Nhà
Nớc 2002

7.

Phát triển thị trờng dịch vụ tài chính Việt Nam trong tiến trình
hội nhập PGS.TS Thái Bá Cẩn NXB Tài Chính 2004

8.

Cổ phiếu và thị trờng Hà Hng Quốc NXB Thống Kê 2003
7


9.

Tài chính quốc tế GS.TS Lê Văn T & TS. Nguyễn Quốc Khanh
NXB Lao động 2004

10.

Thị trờng chứng khoán PGS.TS Đinh Văn Sơn NXB Thống kê

2005
11.

Thị trờng chứng khoán Việt Nam 5 năm hình thành và phát

triển Bộ tài chính UBCK Nhà Nớc 2005
12.

Các tạp chí Ngân hàng, chứng khoán

13.

Thị trờng chứng khoán và các điều kiện kinh tế xã hội hình

thành và phát triển thị trờng chứng khoán ở Việt Nam NXB Chính trị
quốc gia TS. Trần Thị Minh Châu 2003.

14.

Một số trang web:
- www.vnexpress.net
- www.vneconomy.com.vn
- www.stockmarket.vnn.vn
- www.bsc.com.vn
- www.ssc.gov.vn
- www.hastc.org.vn

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×