Tải bản đầy đủ

24 KD nhap khau vien thong

Đề cơng khoá luận tốt nghiệp
chuyên nghành 10

Kính gỉ: Cô Nguyễn Thị Mơ
Em là

: Đỗ Việt Hà

Ngày tháng năm sinh: 27/01/1977
Học viên lớp A2 Chuyên nghành 10
Điện thoại NR: 04.6610463 Mobible 0904186604

Tên đề tài:
Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh
Nhập khẩu thiết bị viễn thông tin học tại Công ty phát triển
công nghệ thông tin TTP

Địa chỉ : 255/20/6 phố Vọng Hà Nội.
Điện thoại

: 046281398Phần 1:Lý luận chung về hoạt động kinh doanh
nhập khẩu

I,Khái niệm và vai trò của hoạt động kinh doanh
nhập khẩu
1,Khái niệm về kinh doanh nhập khẩu
2,Vai trò của kinh doanh nhập khẩu
a,Vai trò của kinh doanh nhập khẩu đối với doanh nghiệp
b,Vai trò của kinh doanh nhập khẩu đối với nền kinh tế
quốc dân
c,Vai trò của nhập khẩu đối với ngành bu điện
3,Yêu cầu của nhập khẩu
a,Nhập khẩu thiết bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại
b.Bảo vệ và thúc đẩy sản xuất trong nớc ,tăng nhanh
xuất khẩu.
4,Các công cụ quản lý hoạt động nhập khẩu
a,Thuế nhập khẩu
b,Hạn ngạch nhập khẩu
c,Giấy phép nhập khẩu
d,Quản lý ngoaị tệ
II,Các hình thức nhập khẩu của ngành bu điện


1,Nhập khẩu trực tiếp
2,Nhập khẩu uỷ thác
3,Nhập khẩu thông qua đấu thầu quốc tế
III,Tổ chức thực hiện hoạt động nhập khẩu
1,Lập phơng án kinh doanh
a,Lựa chọn thị trờng nhập khẩu
b,Lựa chọn mặt hàng
c,Lựa chọn phơng thức giao dịch
d,Lựa chọn điều kiện cơ sở giao dịch
e,Lựa chọn phơng thức thanh toán
2,Tổ chức điều tra nghiên cứu thị trờng
a,Nội dung nghiên cứu thị trờng
*Nghiên cứu các chính sách ngoại thong của các quốc gia
*Xác định và dự báo biến động của quan hệ cung cầu
hàng hoá trên thị trờng thế giới


- Các nhân tố ảnh hởng đến cung cầu hàng hóa trên thị
trờng baogồm :
+Nhóm nhân tố làm cho dung lợng thị trờng biến đổi
có tính chu kỳ
+Nhóm nhân tố ảnh hởng lâu dài đến dung lợng thị
trờng


+Các nhân tố ảnh hỏng tạm thời đối với dung lợng thị
trờng
*Thông tin giá cả và phân tích cơ cấu các loại giá quốc
tế
b, Phơng pháp nghiên cứu thị trờng
* Phơng pháp nghiên cứu tại bàn
*Phơng pháp nghiên cứu tại hiện trờng
3,Tổ chức ký hợp đồng
4,Thực hiện hợp đồng
a,Xin giấy phép nhập khẩu hàng hoá
*Chuẩn bị hàng hoá nhập khẩu (chuẩn bị nhập khẩu)
*Kiểm tra chất lợng hàng hoá nhập khẩu
b, Thuê tàu lu cớc
c,Mua bảo hiểm
d,Làm thủ tục hải quan
e,Giao nhận hàng xuất khẩu
f,Tổ chức thanh toán
5,Tổ chức giải quyết tranh chấp khiếu nại (nếu có)
IV: Sự cần thiết của việc nhập khẩu thiết bị viễn
thông tin học-chuyển giao công nghệ trong quá trình
công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nớc.
1,Đối với việc phát triển kinh tế xã hội Việt Nam


2,Đối với bu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)
Phần 2:Thực trạng hoat động nhập khẩu của công ty
phát triển công nghệ thông tin TTP

I:Giới thiệu tổng quan về công ty phát triển công
nghệ thông tin TTP
1,Quá trình thành lập và phát triển của công ty phát
triển công nghệ thông tin TTP
a,T cách pháp nhân
b,Các lĩnh vực hoạt động
c,Năng lực cung cấp dịch vụ
2,Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ phòng ban
a,Cơ cấu tổ chức
b,Nhân sự công ty phát triển công nghệ thông tin TTP
c,Nhiệm vụ phòng ban
II:Thực trạng hoạt động nhập khẩu của công ty phát
triển công nghệ thông tin TTP
1,Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu của công ty
2,Quan hệ đối tác của công ty phát triển công nghệ
thông tin TTP
3,Các quan hệ đối tác khác
4, Thị trờng nhập khẩu
5,Phơng thức nhập khẩu và hình thức nhập khẩu


a,Phơng thức nhập khẩu
b,Hình thức nhập khẩu
6,Phơng thức thanh toán
7,Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
8,Tình hình thực hiện các nội dung của hoạt động nhập
khẩu tại công ty phát triển công nghệ thông tin TTP
III: Đánh giá những kết quả đạt đợc và những hạn
chế trong hoạt động nhập khẩu
1,Những kết quả đạt đợc
a,Về công tác nghiệp vụ
b,Về công tác đàm phán và ký kết hợp đồng
c,Về công tác thực hiện hợp đồng
d, Về tổ chức con ngời
e,Về hoạt động nhập khẩu
2,Những điểm còn hạn chế
a,Hạn chế trong công tác nghiên cứu thị trờng
b,Hạn chế trong nghiên cứu và lựa chọn đối tác nhập
khẩu
c,Hạn chế trong hoạt động đàm phán ký kết hợp đồng
d,Hạn chế trong khâu thanh toán
e,Hạn chế trong cơ cấu tổ chức và nhân sự


3,Những nguyên nhân ảnh hởng
a,Những nguyên nhân khách quan
b, Những nguyên nhân chủ quan
Phần 3:Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập
khẩu tai công ty phát triển công nghệ thông tin ttp

I: Phơng hớng phát triển của ngành và của công ty
trong thời gian tới
1, Mục tiêu phát triển đến năm 2010 của ngành
2,Phơng hớng phát triểncủa công ty
II,Một số giải pháp

nhằm hoàn thiện hoạt động

kinh doanh nhập khẩu cho công ty phát triển công
nghệ thông tin TTP
1,Mở rộng và lựa chọn thị trờng nhập khẩu
a,Củng cố mối quan hệ với bạn hàng đã có
b,Xây dựng mối quan hệ mới
2,Tăng cơng nỗ lực trong hoạt động MARKETING
3,Hoàn thiện công tác hoạt động nghiệp vụ nhập khẩu
a,Lựa chọn các đối tác giao dịch
b,Tính và xác định giá
c,Công tác đàm phán ký hợp đồng
*Bớc 1:Chuẩn bị cho quá trình đàm phán ký kết
- Kiểm tra môi trờng xung quanh cuộc đàm phán


- Thiết lập các mục tiêu chung của cuộc đàm phán
- Nhận dạng các hạn chế phải giải quyết
*Bớc 2:Lập kế hoạch cho cuộc đàm phán
*Bớc 3 :Tổ chức đàm phán hiệu quả
*Bớc 4:Dành thế chủ động trong đàm phán
*Bớc 5:Kết thúc đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu
*Bớc 6:Sự cải tiến tiếp theo
d,Đối với khâu làm th tục hải quan
e,Tổ chức giao nhận vận chuyển hàng hoá
f,Đối với nghiệp vụ thanh toán hợp đồng
4,Thay đổi cơ cấu mặt hàng nhập khẩu -đa dạng hoá
mặt hàng kinh doanh
5,Nâng cao hiệu quả công tác bán hàng nhập khẩu
6,Tổ chức tốt việc bảo quản hàng hoá trong kho
7,Nâng cao hiệu quả huy động vốn
8,Các biện pháp giảm chi phí kinh doanh
9.Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ nhân
viên tham gia vào hoạt động nhập khẩu
10,Tăng cờng và mở rộng mối quan hệ giữa công ty với
bạn hàng
III: Điều kiện thực hiện các giải pháp trên


1,Bản thân vốn công ty
a,Điều kiện về vốn kinh doanh
b,Điều kiện về con ngời
c,Về chiến lợc kinh doanh
d,Tổ chức công tác bán hàng ở công ty
2,Về phía nhà nớc
a,Các chính sách kinh tế vĩ mô
b,Điều kiện về môi trờng kinh tế,chính trị
3,Một số kiến nghị về phía nhà nớc
a,Về mặt vĩ mô
b,Về mặt vi mô
Kết luậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×