Tải bản đầy đủ

Quản trị khoản phải thu tại công ty dệt may hoà thọ

Chun âãư thỉûc táûp
.

PHÁƯN I
CÅ SÅÍ L LÛN CÅ BN VÃƯ KHON PHI
THU.
I. KHẠI NIÃÛM, VAI TR, MỦC TIÃU V CHỈÏC NÀNG CA
QUN TRË TI CHÊNH.
1. Khại Niãûm Ca Qun Trë Ti Chênh:
Qun trë ti chênh bao gäưm cạc hoảt âäüng lm cho lưng
tiãưn tãû ca cäng ty ph håüp trỉûc tiãúp våïi cạc kãú hoảch.
Cạc ngưn väún âỉåüc sỉí dủng vo cạc hoảt âäüng ca
cäng ty v hçnh thnh cáúu trục ti sn ca nọ bao gäưm:
 Ti sn cäú âënh.
 Täưn kho: tảo ra nhỉỵng âiãưu kiãûn âãø sn xút liãn tủc hay bạn
hng thûn låüi hån
Cạc khon phi thu l nhỉỵng khon nåü tỉì phêa khạch hng,
nhỉỵng ngỉåìi mua hng ca cäng ty nhỉng chỉa tr tiãưn.
 Tiãưn màût v chỉïng khoạn kh nhỉåüng. Âỉåüc sỉí dủng trong
cạc mủc âêch giao dëch v thanh toạn.
2. Vai Tr Ca Nh Qun Trë Ti Chênh:

Nh qun trë ti chênh cọ thãø tạc âäüng ráút mảnh âãún sỉû
thnh cäng ca doanh nghiãûp. Sỉû tạc âäüng ny nọ thãø hiãûn
bàòng kh nàng âạp ỉïng våïi nhỉỵng thay âäøi, láûp kãú hoảch âãø
sỉí dủng väún mäüt cạch cọ hiãûu qu, kiãøm soạt quạ trçnh sỉí
dủng väún, lm tàng väún....
Cạc nh qun trë ti chênh s tạc âäüng âãún sỉû tàng trỉåíng
ca nãưn kinh tãú thäng qua viãûc sỉí dủng ngưn lỉûc tiãưn väún
ca nãưn kinh tãú âạp ỉïng nhu cáưu ca x häüi. Khai thạc v sỉí
dủng hiãûu qu, cạc nh qun trë ti chênh lm tàng ca ci ca
doanh nghiãûp v âọng gọp vo sỉïc säúng v sỉû tàng trỉåíng ca
nãưn kinh tãú.
3. Mủc Tiãu Ca Qun Trë Ti chênh:
Qun trë cọ hiãûu qu cạc lng väún trong doanh nghiãûp â
bao hm viãûc phủc vủ mäüt mủc tiãu v mủc âêch ca nọ. Båíi vç,
viãûc ra quút âënh hay khäng âäúi våïi mäüt quút âënh ti chênh
no âọ cúi cng phi dỉûa trãn nhỉỵng tiãu chøn nháút âënh ca
cäng ty. Táút nhiãn, mäùi doanh nghiãûp cọ thãø cọ ráút nhiãưu mủc
tiãu, song våïi mủc tiãu nghiãn cỉïu ca âãư ti chụng ta s xoạy
quanh mủc tiãu lm tàng trỉåíng ti sn cho ch doanh nghiãûp.
Tọm lải, mủc tiãu ca doanh nghiãûp trãn, quan âiãøm ti chênh
l lm tàng giạ trë cho ch doanh nghiãûp. Mủc tiãu ny âỉåüc thãø
hiãûn bàòng cạch cỉûc âải hoạ giạ trë ca ch doanh nghiãûp, giạ trë
ny thãø hiãûn trãn cå såí giạ trë thë trỉåìng våïi nhỉỵng âạnh giạ
khàõc nghiãût vãư kh nàng sinh låüi v thë trỉåìng ri ro ca doanh
nghiãûp.

.


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp
.

4. Chổùc Nng Cuớa Quaớn Trở Taỡi Chờnh.
4.1. Nhổợng nhióỷm vuỷ cồ baớn:
Muọỳn khai thaùc vaỡ phỏn phọỳi vọỳn coù hióỷu quaớ ngổồỡi quaớn
trở taỡi chờnh phaới lỏỷp kóỳ hoaỷch mọỹt caùch cỏứn thỏỷn cho caùc hoaỷt
õọỹng dổỷ kióỳn tổồng lai vaỡ sau õoù õaùnh giaù hióỷu quaớ cuớa doỡng
ngỏn quyợ naỡy trong õióửn kióỷn taỡi chờnh cuớa cọng ty. Trón cồ sồớ
nhổợng dổỷ kióỳn tổồng lai hoỹ cuợng lỏỷp kóỳ hoaỷch vóử khaớ nng
thanh toaùn cho caùc hoaù õồn vaỡ caùc khoaớn nồỹ khi õóỳn haỷn. Yóu cỏửu


vóử khaớ nng thanh toaùn coù thóứ õoỡi hoới phaới khai thaùc vọỳn tng
thóm.
Phỏn tờch taỡi chờnh, hoaỷch õởnh vaỡ kióứm soaùt laỡ nhổợng quaù
trỗnh nghión cổùu vaỡ cuợng laỡ nhióỷm vuỷ cuớa nhaỡ quaớn trở taỡi chờnh.
4.2. Chổùc nng huy õọỹng vọỳn:
Mọựi nguọửn vọỳn coù nhổợng õỷc tờnh khaùc nhau nhổ: chi phờ,
thồỡi gian vaỡ traùch nhióỷm õỷt lón mọựi taỡi saớn vaỡ caùc yóu cỏửu khaùc
tổỡ caùc nguọửn cung cỏỳp vọỳn, trón cồ sồớ caùc õỷc tờnh naỡy nhaỡ
quaớn trở taỡi chờnh phaới cỏn nhừc, lổỷa choỹn caùc nguọửn taỡi trồỹ
hồỹp lyù vồùi tỗnh hỗnh taỡi chờnh cuớa cọng ty.
Caùc quyóỳt õởnh taỡi trồỹ seợ taỷo ra mọỹt cỏỳu truùc vọỳn vồùi caùc
cọng taùc õoỡn bỏứy lión quan õóỳn ruới ro taỡi chờnh. Vóử mỷt sồớ hổợu
vióỷc huy õọỹng vọỳn vọỳn coù thóứ tng nồỹ, chi phờ nguọửn nồỹ seợ reớ
hồn nguọửn tổỷ coù, nhổng Cọng ty phaới luọn õọỳi phoù vồùi vióỷc thanh
toaùn caùc khoaớn nồỹ õỏỳu haỷn.
4.3. Chổùc nng phỏn phọỳi vọỳn:
Phỏn phọỳi laỡ xaùc õởnh phỏn chố nguọửn lổỷc taỡi chờnh cho caùc
hoaỷt õọỹng khaùc nhau cuớa cọng ty. Phỏn phọỳi vọỳn seợ giaới quyóỳt
vỏỳn õóử õỏửu tổ vaỡo taỡi saớn naỡo, bao nhióu. Phỏn phọỳi phaới õổồỹc
tióỳn haỡnh phuỡ hồỹp vồùi muỷc tióu cồ baớn laỡ cổỷc õaỷi hoaù giaù trở taỡi
saớn cho caùc cọứ õọng. Trong chổùc nng naỡy, nhaỡ quaớn trở taỡi chờnh
phaới tióỳn haỡnh:
Xaùc õởnh mổùc õọỹ thờch hồỹp caùc taỡi saớn thanh toaùn.
Mổùc taỡi saớn lổu õọỹng tọỳi ổu trón cồ sồớ cỏn nhừc giổợa khaớ
nmg sinh lồỹi vaỡ sổỷ móửm deợo lión quan vồùi chi phờ duy trỗ noù.
Ngaỡy nay, vai troỡ cuớa hoỹ vỏựn tọửn taỷi song noù õaợ mồớ rọỹng sang
caớ caùc taỡi saớn Coù daỡi haỷn vaỡ caùc khoaớn Nồỹ.
ỏửu tổ vọỳn xem nhổ laỡ vióỷc phỏn bọứ vọỳn vaỡo caùc taỡi saớn cọỳ
õởnh. Ngỏn saùch õỏửu tổ bao gọửm sổỷ phỏn phọỳi vọỳn vaỡo caùc
dổỷ aùn õỏửu tổ maỡ hy voỹng noù coù khaớ nng sinh lồỹi tọỳt trong
tổồng lai
Vọỳn cỏửn phaới õổồỹc phỏn phọỳi phuỡ hồỹp vồùi caùc tióu chuỏứn
nhỏỳt õởnh. Thu nhỏỷp cỏửn thióỳt cuớa mọỹt dổỷ aùn õỏửu tổ phaới phuỡ
hồỹp vồùi muỷc tióu cổỷc õaỷi hoaù giaù trở cho doanh nghióỷp.
Chổùc nng phỏn phọỳi vọỳn ngaỡy nay cuợng phaới quan tỏm vồùi
caùc hoaỷt õọỹng nhổ hồỹp nhỏỳt vaỡ phaùt trióứn. Do õoù, trong hoaỷch
õởnh ngỏn saùch cỏửn phaới õổa vaỡo caùc yóu cỏửu vóử sổỷ tng trổồớng
caớ ồớ trong vaỡ ngoaỡi nổồùc.
Chuùng ta coù thóứ nghión cổùu trong chổùc nng phỏn phọỳi vọỳn
nhổợng quyóỳt õởnh vóử phaù saớn, taùi tọứ chổùc cọng ty, maỡ trong õoù

.


Chun âãư thỉûc táûp
.

bao gäưm cạc quút âënh âãø thanh toạn cäng ty hồûc häưi phủc nọ,
thỉåìng l sỉû thay âäøi cáúu trục väún.
4.4. Cạc úu täú náng cao vai tr qun trë ti chênh
trong doanh nghiãûp:
Vai tr ca qun trë ti chênh khäng chè dỉìng lải åí viãûc âm
bo väún cho hoảt âäüng ca cäng ty m cn måí räüng bao quạt cho
ton bäü hoảt âäüng ca cäng ty. Sỉû thay âäøi ny l do:
 Sỉû cảnh tranh giỉỵa cạc doanh nghiãûp ngy cng tàng, âãø
âỉïng vỉỵng trãn thë trỉåìng, thç doanh nghiãûp phi phäúi håüp cạc
chỉïc nàng våïi nhau mäüt cạch håüp l âãø ginh vë thãú cọ låüi.
Nhỉ váûy, sỉû äøn âënh vãư màût ti chênh l mäüt trong nhỉỵng
úu täú ginh vë thãú cảnh tranh.
 Do lam phạt: lảm phạt ti chênh l chè säú giạ c tàng, sn xút
tàng. Vç váûy, kinh doanh gàûp khọ khàn, màûc d khi lảm phạt
tàng cạc nh cho vay hản chãú cho vay nåü di hản, doanh
nghiãûp ln âäúi phọ våïi Nåü v ri ro tàng lãn.
 Do sỉû tiãún bäü ca khoa hc cäng nghãû liãn tủc biãún âäøi, nhu
cáưu vãư väún lải cng tàng, hao mn ti sn ngy cng ngàõn,
thåìi hản thu häưi väún ngàõn...
Nhỉ váûy, cáưn qun l väún cọ hiãûu qu nh qun trë ti chênh
phi quút âënh lỉûa chn cạc dỉû ạn cọ tênh sinh låüi cao âäưng
thåìi cọ mỉïc ri ro tháúp.
5. Nhỉỵng Váún Âãư Cå Bn Ca Qun Trë Väún Ln
Chuøn.
5.1. Khại Niãûm, Âàûc Âiãøm Ca Väún Ln Chuøn.
a. Khại niãûm ca väún ln chuøn:
Väún ln chuøn gäüp l giạ trë ca ti sn lỉu âäüng ti tråü
bàòng ngưn väún, bao gäưm:
 Tiãưn màût.
 Khon phi thu.
 Täưn kho.
Cạc ti sn ny cọ kh nàng chuøn hoạ thnh tiãưn màût trong
mäüt chu k kinh doanh.
Väún ln chuøn ny l giạ trë rng ca giạ trë cn lải ca ti
sn lỉu âäüng âỉåüc ti tråü bàòng ngưn väún di hản.
VLCrng = VLCgäüp - Nåü
lỉu âäüng.
b. Âàûc âiãøm ca väún ln chuøn:
Ti sn lỉu âäüng thỉåìng chiãúm tè trng låïn trong täøng ti
sn ca cäng ty. Âàûc âiãøm trong cạc ngnh sn xút cọ chu k kinh
doanh di nãn täưn kho v cạc khon phi thu låïn.
Ti sn lỉu âäüng cọ täúc âäü quay vng nhanh.
=> Tọm lải, tỉì hai âàûc âiãøm trãn ta tháúy âỉåüc táưm quan
trng ca väún ln chuøn, nãún nh qun trë qun l väún lỉu
âäüng lng lo khon phi thu v täưn kho tàng nhanh, täúc âäü quay
vng cháûm thç s lm hiãûu qu kinh doanh gim.

.


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp
.

5.2. Nọỹi Dung Cuớa Quaớn Trở Vọỳn Luỏn Chuyóứn:
Caùc quyóỳt õởnh cồ baớn cuớa cọng ty trong quaớn trở vọỳn
luỏn chuyóứn taùc õọỹng õóỳn khaớ nng thanh toaùn vaỡ cồ cỏỳu thồỡi
haỷn nồỹ. Caùc quyóỳt õởnh naỡy chởu aớnh hổồớng caùc cỏn nhừc ruới ro
vaỡ tờnh sinh lồỹi, quyóỳt õởnh tờnh quaớn trở vọỳn luỏn chuyóứn taùc
õọỹng õóỳn khaớ nng thanh toaùn cuớa taỡi saớn, bao gọửm :
Quaớn trở tióửn mỷt.
Quaớn trở khoaớn phaới thu.
Quaớn trở tọửn kho.
Caùc quyóỳt õởnh taùc õọỹng õóỳn vióỷc lổỷa choỹn cồ cỏỳu taỡi
trồỹ, cồ cỏỳu thồỡi haỷn dổỷa trón cồ sồớ cỏn nhừc giổợa chi phờ vaỡ ruới
ro cuớa noù.
a. Quaớn trở tióửn mỷt:
Chuùng ta õaợ bióỳt rũng phaới coù mọỹt mổùc õọỹ tióửn mỷt hồỹp
lyù cho caùc taỡi saớn thanh toaùn. ióửu naỡy õổồỹc cỏn nhừc tổỡ tờnh
sinh lồỹi vaỡ ruới ro. óứ õaớm baớo cho vióỷc thanh toaùn tióỳn haỡnh õuùng
luùc vaỡ coù hióỷu quaớ vỏỳn õóử õỷt ra laỡ:
Coù bao nhióu tióửn mỷt coù thóứ coù trong Cọng ty ?
Nóỳu coù thóứ õỏửu tổ tióửn nhaỡn rọựi vaỡo caùc chổùng khoaùn khaớ
nhổồỹng thỗ seợ coù bao nhióu chổùng khoaùn coù thóứ coù vaỡ caùch
thổùc õỏửu tổ seợ nhổ thóỳ naỡo ?
Quaớn trở tióửn mỷt trong cọng ty coù caùc hoaỷt õọỹng chờnh laỡ:
Giao dởch: laỡ hoaỷt õọỹng cỏửn thióỳt laỡm cho ngỏn quyợ õọỳi dióỷn
õổồỹc vồùi caùc khoaớn phaới thu phaùt sinh trong caùc hoaỷt õọỹng kinh
doanh hũng ngaỡy.
Cỏỳt trổợ: laỡ giổợ tióửn õóứ duy trỗ mọỹt khoaớn dổ nhổ laỡ mọỹt lồùp
õóỷm õóứ õọỳi phoù vồùi nhổợng sổỷ ngỏựu nhión khọng dổỷ kióỳn
trổồùc õổồỹc.
ỏửu cồ: laỡ gồới tióửn vồùi hy voỹng kióỳm lồỹi tổỡ sổỷ bióỳn õọứi giaù
cuớa chổùng khoaùn.
Caùc quyóỳt õởnh trong lộnh vổỷc quaớn trở tióửn mỷt coù muỷc
õờch laỡ cổỷc õaỷi hoaù tióửn quyợ khaớ duỷng vaỡ khaớ nng sinh lồỹi cuớa
tióửn nhaỡn rọựi õổồỹc õỏửu tổ vaỡo caùc khoaớn chổùng khoaùn õóứ baùn
õổồỹc mọỹt caùch thờch hồỹp. Nọỹi dung cồ baớn nghión cổùu trong lộnh
vổỷc naỡy laỡ bióỷn phaùp thu tióửn nhanh vồùi muỷc õờch giaớm bồùt sọỳ
vọỳn trọi nọứi trong quùa trỗnh thu nồỹ, chuyóứn hoaù tióửn quyợ khaớ
duỷng. Bióỷn phaùp kióứm soaùt chi tióu vồùi muỷc tióu tng vọỳn trọi nọứi
trong caùc nghióỷp vuỷ thanh toaùn, tỏỷp trung caùc khoaớn thanh toaùn.
b. Quaớn trở khoaớn phaới thu:
Quaớn trở khoaớn phaới thu nhũm muỷc tióu cồ baớn laỡ tỗm ra giồùi
haỷn hồỹp lyù cho vióỷc mồớ tờn duỷng vaỡ caùch thổùc huy õọỹng caùc
nguọửn lổỷc cho cọng taùc thu nồỹ. Quyóỳt õởnh lión quan õóỳn cọng taùc
quaớn trở khoaớn phaới thu bao gọửm:
Xaùc õởnh caùc tióu chuỏứn tờn duỷng.
Thồỡi haỷn tờn duỷng.

.


Chun âãư thỉûc táûp
.

 Th thût âạnh giạ tên dủng.
 Chênh sạch thu nåü.
Cạc quút âënh ny quan trng âäúi våïi doanh säú, låüi nhûn
cng nhỉ âäü låïn ca khon phi thu trong cäng ty. Nhỉ váûy, nh
qun trë ti chênh cáưn phi hãút sỉïc tháûn trng trong cäng tạc
qun trë khon phi thu.
Nh qun trë ti chênh ln quan tám l lm sao phi gim täúi âa
cạc khon phi thu åí mỉïc tháúp nháút v trạnh nhỉỵng máút mạt åí
mỉïc cho phẹp cọ thãø cháúp nháûn âỉåüc, khạch hng cọ thãø lm
cho chụng ta lám vo tçnh cnh v nguy cå ri ro vãư ti chênh cao khi
h cäú tçnh kẹo di khon nåü hồûc khäng chëu thanh toạn, âiãưu âọ
büt doanh nghiãûp phi phạt sinh chi phê nhỉ:
 Doanh nghiãûp phi sỉí dủng nhiãưu ngưn lỉûc hån trong viãûc
thu nåü.
 Doanh nghiãûp phi âáưu tỉ nhiãưu hån vo ti sn lỉu âäüng.
Do âọ, doanh nghiãûp phi âãư ra mäüt chênh sạch thu nåü mãưm
do, hiãûu qu âãø vỉìa trạnh xy ra tçnh trảng lm máút lng tin
láùn nhau vỉìa gim tè lãû máút mạt åí mỉïc cọ thãø cháúp nháûn
âỉåüc.
c. Qun trë täưn kho:
Täưn kho l khon hãút sỉïc quan trng trong cå cáúu ti sn
lỉu âäüng, cạc quút âënh vãư täưn kho âãưu âỉåüc cạc nh qun trë
sn xút, ti chênh hãút sỉïc quan tám. Täưn kho cáưn âỉåüc giỉỵ åí
mäüt mỉïc håüp l gäưm cọ hng hoạ v ngun váût liãûu nhàòm
âm bo cho nhu cáưu sn xút v tiãu thủ. Trạnh thiãúu hủt khi
nhu cáưu tàng lãn, täưn kho cáưn âỉåüc dỉû trỉỵ cho hoảt âäüng bçnh
thỉåìng ca doanh nghiãûp.
Tuy nhiãn, khi tàng täưn kho âãø âm bo an ton cho sn xút
v tiãu thủ khi nhu cáưu tàng lãn, nhỉng lm cho cạc chi phê liãn quan
âãún täưn kho tàng, âäưng thåìi cng thay âäøi cå cáúu váût liãûu chênh
cng nhỉ thäng säú vãư kh nàng thanh toạn ca cäng ty.
5.3. Táưm Quan Trng Ca Väún Ln Chuøn:
Trong cạc doanh nghiãûp ti sn lỉu âäüng ln chiãúm t trng
låïn trong täøng ti sn. Âàûc biãût l cạc ti sn lỉu âäüng cọ täúc
âäü quay vng nhanh, nãúu chụng ta qun trë lng lo thç cạc khon
phi thu v täưn kho s phçnh ra ráút nhanh lm gim hiãûu qu trong
kinh doanh. Do âọ, mún náng cao hiãûu qu trong kinh doanh cạc
doanh nghiãûp phi quan tám v tênh toạn, kiãøm soạt chàût ch
khon phi thu v täưn kho.
Nåü lỉu âäüng l pháưn ti tråü ch úu ca cạc cäng ty nh
cng nhỉ cạc cäng ty låïn âang cọ täúc âäü phạt triãøn nhanh. Vç thãú,
ngỉåìi qun trë ti chênh phi dnh pháưn låïn thåìi gian cho váún âãư
qun trë väún ln chuøn.
Quút âënh vãư väún ln chuøn s nh hỉåíng trỉûc tiãúp
âãún kh nàng sinh låüi v trảng thại ri ro ca cäng ty. Vç váûy, cáưn
phi phán têch v cán nhàõc k lỉåỵng khi ra quút âënh.

.


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp
.

II. QUAN TRậ KHOAN PHAI THU.
1.Khaùi Nióỷm Vaỡ Sổỷ Tọửn Taỷi Cuớa Khoaớn Phaới Thu.
1.1. Khaùi nióỷm:
Khoaớn phaới thu laỡ giaù trở cuớa tỏỳt caớ haỡng hoaù vaỡ dởch vuỷ maỡ
khaùch haỡng coỡn nồỹ cọng ty, õỏy thổỷc chỏỳt laỡ nguọửn vọỳn maỡ cọng
ty bở khaùch haỡng chióỳm duỷng.
1.2. Sổỷ tọửn taỷi cuớa khoaớn phaới thu :
Khoaớn phaới thu tọửn taỷi seợ mang laỷi lồỹi ờch cho tỏỳt caớ caùc
bón tham gia vaỡo hoaỷt õọỹng mua baùn. Bón baùn nồỹ vaỡ bón mua nồỹ,
hồn nổợa trong õióửn kióỷn kinh doanh trón thở trổồỡng caỷnh tranh gay
gừt nhổ hióỷn nay vióỷc cho khaùch haỡng nồỹ vaỡ mồớ tờn duỷng thổồng
maỷi coỡn laỡ bióỷn phaùp õóứ mồớ rọỹng thở trổồỡng tỗm kióỳm khaùch
haỡng mồùi tióửm nng. Nồỹ cuớa cọng ty laỡ khoaớn tióửn bở khaùch haỡng
chióỳm duỷng nhổng buỡ laỷi õoù laỡ khoaớn vọỳn thổỷc chỏỳt bở chióỳm
duỷng tổỡ nhaỡ cung cỏỳp. Nhaỡ quaớn trở phaới laỡm thóỳ naỡo õoù õóứ cho
cọng ty chióỳm duỷng vọỳn cuớa nhaỡ cung cỏỳp tng lón nhổng mỷt
khaùc laỷi muọỳn laỡm cho khoaớn phaới thu ngaỡy caỡng nhoớ dỏửn õi vaỡ
taỷo õổồỹc lồỹi nhỏỳt.
2. Muỷc ờch Cuớa Khoaớn Phaới Thu.
2.1. Nhổợng lồỹi ờch cuớa vióỷc tng khoaớn phaới thu:
Khi tng khoaớn phaới thu tổùc laỡ doanh sọỳ baùn ra tng, tióỳt kióỷm
õổồỹc chi phờ cọỳ õởnh bión.
Tng vở thóỳ caỷnh tranh cuớa cọng ty, tng thở phỏửn vaỡ mồớ rọỹng
thở trổồỡng.
Tuy phờ tọứn mua chởu khaù cao nhổng nhióửu khi khoaớn naỡy cuợng
chố tổồng ổùng vồùi õọỹ ruới ro maỡ ngổồỡi baùn phaới gaùnh chởu.
Noù laỡ cọng cuỷ õóứ quaớng caùo õóứ õỏứy maỷnh tióu thuỷ cho nhaỡ
saớn xuỏỳt kinh doanh.
2.2. Nhổợng bỏỳt lồỹi cuớa vióỷc tng khoaớn phaới thu:
Tng vọỳn õỏửu tổ keùo theo chi phờ vọỳn tng.
Khoaớn nồỹ khoù õoỡi tng, mỏỳt maùt nhióửu hồn cọng ty seợ bở thióỷt
haỷi khi khọng õoỡi õổồỹc nồỹ.
Caùc chi phờ khaùc cuợng tng lón khi tng khoaớn phaới thu nhổ: chi phờ
quaớn lyù, chi phờ thu nồ, chi phờ thọng baùo....
3.Caùc Bióỳn Sọỳ Cuớa Mọỹt Chờnh Saùch Taỡi Chờnh:
Giaù baùn, chỏỳt lổồỹng saớn phỏứm, danh tióỳng cuớa cọng ty, quaớng
caùo, phaỷm vi baớo õaớm, thoaớ thuỏỷn giao nhỏỷn vaỡ dởch vuỷ hỏỷu maợi
laỡ nhổợng yóỳu tọỳ kióứm soaùt õổồỹc. Trong khi õoù, chờnh saùch tờn
duỷng laỡ mọỹt yóỳu tọỳ quyóỳt õởnh quan troỹng khaùc lión quan õóỳn
mổùc õọỹ, chỏỳt lổồỹng vaỡ ruới ro cuớa doanh thu baùn haỡng. Chờnh saùch
tờn duỷng cuớa doanh nghióỷp õổồỹc thổỷc hióỷn thọng qua vióỷc kióứm
soaùt bồới 4 bióỳn sọỳ sau:
3.1. Tióu chuỏứn tờn duỷng:

.


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp
.

Laỡ nguyón từc chố õaỷo õởnh roợ sổùc maỷnh taỡi chờnh tọỳi thióứu
vaỡ coù thóứ chỏỳp nhỏỷn õổồỹc cuớa nhổợng khaùch haỡng mua chởu.
Theo nguyón từc naỡy, nhổợng khaùch haỡng hay tổỡ chọỳi yóu cỏửu cuớa
khaùch haỡng chuớ yóỳu dổỷa trón loỡng tin ồớ nhổợng õióửn kióỷn thổỷc
tóỳ khaùch haỡng. Vỗ vỏỷy, yóu cỏửu cuớa mọỹt hóỷ thọỳng tờn duỷng phaới
laỡ: coù thóứ lổồỹng hoaù mổùc õọỹ õaùng tin cỏỷy cuớa khaùch haỡng, coù
thóứ õo lổồỡng so saùnh mổùc õọỹ khaùc bióỷt cuớa khaùch haỡng. aớm
baớo tờnh nhỏỳt quaùn cho caùc quyóỳt õởnh tờn duỷng, õaớm baớo õồn
giaớn trong quaù trỗnh õaùnh giaù khaùch haỡng.
Tióu chuỏứn tờn duỷng xaùc õởnh mổùc õọỹ chỏỳp nhỏỷn õọỳi vồùi
caùc yóu cỏửu tờn duỷng. Vóử mỷt lyù luỏỷn tióu chuỏứn tờn duỷng coù
thóứ haỷ thỏỳp õóỳn mổùc maỡ tờnh sinh lồỹi cuớa lổồỹng baùn tng thóm
vổồỹt quaù chi phờ cho khoaớn phaới thu tng thóm.
Chi phờ tng thóm khi haỷ thỏỳp tióu chuỏứn tờn duỷng gọửm:
+ Tng chi phờ cho gian haỡng baùn haỡng tờn duỷng.
+ Chi phờ vn phoỡng: kióứm tra phióỳu nồỹ, chi phờ phuỷc vuỷ cho
khoaớn phaới thu.
+ Chi phờ mỏỳt maùt.
Khaớ nng sinh lồỹi bũng lồỹi nhuỏỷn roỡng trổỡ õi chi phờ tng
thóm.
3.2. Thồỡi haỷn tờn duỷng:
Laỡ giồùi haỷn thồỡi gian cuớa vióỷc mồớ tờn duỷng thổồng maỷi cho
khaùch haỡng, nọỹi dung cuớa thồỡi haỷn tờn duỷng bao gọửm 3 bọỹ phỏỷn
chuớ yóỳu:
Thồỡi kyỡ tờn duỷng laỡ sọỳ ngaỡy tọỳi õa maỡ khaùch haỡng õổồỹc trỗ
hoaợn thanh toaùn kyù hióỷu laỡ (P).
Thồỡi õióứm maỡ taỷi õoù thồỡi kyỡ tờn duỷng bừt õỏửu tờnh nóỳu khọng
phaới laỡ ngaỡy laỡm hoaù õồn.
Giaù trở chióỳt khỏỳu bióứu hióỷn con sọỳ phỏửn trm so vồùi giaù baùn
vaỡ thồỡi haỷn tọỳi õa cho pheùp khaùch haỡng õổồỹc chỏỳp nhỏỷn
khoaớn chióỳt khỏỳu laỡ (D). Thồỡi haỷn tờn duỷng coù thóứ bióứu hióỷn
tọứng quaùt nhổ sau:

K%/ Dnet P day
S

Thồỡi haỷn tờn duỷng vaỡ chióỳt khỏỳu giaớm giaù phaới õổồỹc cỏn
nhừc trón cồ sồớ lồỹi nhuỏỷn roỡng tng thóm.
+ 2/10 net 30 : õổồỹc ghi trón hoaù õồn nghộa laỡ: thồỡi haỷn tờn
duỷng cho khoaớn thanh toaùn laỡ trong phaỷm vi 30 ngaỡy kóứ tổỡ ngaỡy
ghi trón hoaù õồn.
Chióỳt khỏỳu giaớm giaù laỡ 2% cho vióỷc thanh toaùn trổồùc trong
phaỷm vi 10 ngaỡy õỏửu.
+ 2/10 net 30 E.O.M : thồỡi haỷn tờn duỷng cho pheùp laỡ 30 ngaỡy
õọỳi vồùi caùc khoaớn nồỹ trổồùc cuọỳi thaùng vaỡ õổồỹc giaớm giaù 2% cho
vióỷc thanh toaùn trổồùc trong phaỷm vi 10 ngaỡy õỏửu.
+ 2/COD net 45: thồỡi haỷn tờn duỷng 45 ngaỡy kóứ tổỡ khi ghi trón
hoaù õồn nóỳu traớ ngay thỗ õổồỹc giaớm giaù laỡ 2%.
3.3. ióửu kióỷn chióỳt khỏỳu:

.


Chun âãư thỉûc táûp
.

Chiãút kháúu gim giạ l sỉû kháúu trỉì lm gim täøng giạ trë
ca họa âån bạn hng âỉåüc ạp dủng âäúi våïi khạch hng nhàòm
khuún khêch h tr tiãưn mua hng trỉåïc thåìi hản. Âáy l pháưn
quan trng quút âënh âãún khạch hng nãúu h cháúp nháûn chiãút
kháúu hồûc khäng mún hỉåíng chiãút kháúu âọ. Âọ l khon tiãưn
m cäng ty hỉïa s thanh toạn cho khạch hng våïi k vng h s
tr tiãưn ngay, nọ s l gim låüi nhûn ca bãn bạn nhỉng b lải
cäng ty s cọ âỉåüc chi phê cå häüi cho mäüt kãú hoảch khạc. Vç
váûy, quút âënh chiãút kháúu bao nhiãu cáưn cán nhàõc k pháưn tiãút
kiãûm väún v pháưn máút âi do gim giạ.
3.4. Mỉïc ri ro máút mạt phi cháúp nháûn:
Måí räüng tiãu chøn tên dủng cọ thãø phi bao hm mäüt sỉû
cháúp nháûn ri ro khäng âi nåü âỉåüc. Trong nhỉỵng trỉåìng håüp
nhỉ váûy cọ thãø coi sỉû máút mạt ny nhỉ l mäüt chi phê âỉåüc
cäüng thãm vo trong quạ trçnh tênh toạn, thäng thỉåìng máút mạt
âỉåüc tênh bàòng t lãû % so våïi doanh thu.
3.5. Chênh sạch thu nåü:
Chênh sạch thu nåü cọ mủc âêch l sỉí dủng cạc ngưn lỉûc
ca cäng ty âãø thỉûc hiãûn viãûc thu tiãưn âäúi våïi cạc hoạ âån quạ
hản.
Biãún säú cå bn ca chênh sạch thu nåü l giạ trë k vng ca
cạc th tủc thu nåü trong mäüt thåìi gian nháút âënh, giạ trë k vng
ca th tủc thu nåü cng cao thç cng hả tháúp tè lãû v rụt ngàõn
thåìi hản thu tiãưn.
Âãø cán nhàõc cho chi phê th tủc ca cạc th tủc thu nåü ta
gi sỉí ràòng lỉåüng bạn khäng cn nh hỉåíng âãún sỉû cäú gàõng
thu nåü. Nhỉ váûy, cáưn cán nhàõc giỉỵa mäüt bãn l gim âáưu tỉ
vo cạc khon phi thu v gim máút mạt cn bãn kia l sỉû tàng
chi phê kiãøm soạt tên dủng, tàng cỉåìng viãûc thu tên dủng. Mäüt
khon phi thu chè täút nhỉ mong mún khi nọ âỉåüc thanh toạn
trỉåïc hồûc âụng hản, cäng ty khäng thãø chåì quạ láu âäúi våïi hoạ
âån quạ hản trỉåïc khi khåíi sỉû th tủc thu tiãưn quạ såïm, hồûc
nãúu khäng håüp l s lm tàng chi phê v cọ thãø lm máút lng tin
khạch hng.
3.6. Ti Tråü Tỉì Khon Phi Thu.
a. U nhiãûm cạc khon phi thu:
Doanh nghiãûp cọ thãø cọ mäüt khon vay nåü tênh bàòng t lãû
% giạ trë ca cạc khon phi thu âem âi thãú cháúp v âỉåüc cháúp
nháûn. T lãû % khon vay so våïi giạ trë trãn màût ca khon phi thu
âỉåüc xạc âënh càn cỉï vo cháút lỉåüng v quy mä ca khon thu.
Cháút lỉåüng khon phi thu tháúp quạ cọ thãø bë tỉì chäúi. Cn cạc
khon phi thu âỉåüc cháúp nháûn thç càn cỉï theo cháút lỉåüng cọ
thãø cho khon 50% -> 80% giạ trë trãn màût ca khon phi thu. Hån
nỉỵa, khi quy mä khon phi thu cng nh, chi phê thu nåü ca khon
phi thu s låïn tỉång âäúi so våïi giạ trë ca nọ, ngỉåìi cho vay cọ
thãø tỉì chäúi hồûc âạnh giạ tháúp.

.


Chun âãư thỉûc táûp
.

b. Chuøn nhỉåüng cạc khon phi thu:
Doanh nghiãûp cọ thãø chuøn nhỉåüng cạc khon phi thu cho
mäüt ngỉåìi bn bạn hỉåíng hoa häưng. Ngỉåìi ny phi kiãøm tra tên
dủng âäúi våïi cạc u cáưu tên dủng ca khạch hng, thay vç viãûc
ny bäü pháûn kiãøm tra tên dủng ca cäng ty thỉåìng lm. H s
tỉì chäúi nãúu nhỉ tháúy giạ trë tên dủng ca ngỉåìi u cáưu tháúp.
Dé nhiãn, nãúu doanh nghiãûp mún thç váùn cọ thãø måí tên dủng ,
cn ngỉåìi mua khon phi thu â khäng cháúp nháûn khon ny tỉì
âáưu räưi.
Låüi êch quan trng nháút ca viãûc ti tråü bàòng khon phi
thu l såü mãưm do v liãn tủc vç cạc khon phi thu xút hiãûn
liãn tủc. Cäng ty cọ thãø âiãưu chènh cạch thỉïc ti tråü ráút linh hoảt
cho cạc nhu cáưu ngàõn hản. Hån nỉỵa, chênh sỉû lãn xúng ca cạc
khon phi thu lải l mäüt ngun nhán dáùn âãún nhu cáưu ti tråü.
Doanh nghiãûp cọ cå häüi âãø hc táûp cạch âạnh giạ tên dủng ca
cạc nh chun män. Âàûc biãût l trong hçnh thỉïc chuøn nhỉåüng
cạc khon phi thu.
4. Cạc úu Täú nh Hỉåíng Âãún Khon Phi Thu.
4.1. Lảm Phạt:
Lảm phạt lm cho giạ c hng hoạ tàng lãn v låïn hån giạ trë
thỉûc ca nọ, tiãưn phạt hnh quạ mỉïc cáưn thiãút v lm cho
âäưng tiãưn khäng cọ giạ trë thanh toạn. Màûc khạc, lảm phạt cn
lm chi phê låïn khọ tiãu thủ hng hoạ, chi phê tr li vay cao. Khi
lảm phạt gay gàõt s gáy háûu qu l tçm cạch thạo chảy khåíi
âäưng tiãưn v tçm mua báút cỉï hng hoạ no m khäng cọ nhu
cáưu. Mủc tiãu kiãưm chãú lảm phạt khäng âäưng nghéa våïi viãûc l
âỉa lảm phạt bàòng 0. Båíi l, lảm phạt khäng hon ton tiãu cỉûc,
nãúu åí mäüt nỉåïc no âọ cọ thãø duy trç âỉåüc lảm phạt åí mỉïc
âäü cho phẹp no âọ thç s cọ låüi cho sỉû phạt triãøn nãưn kinh tãú.
4.2. T giạ häúi âoại:
Viãûc thay däøi t giạ häúi âoại s dáùn âãún tçnh trảng lm cho
âäưng tiãưn näüi tãû gim hồûc tàng giạ so våïi âäưng ngoải tãû, tạc
âäüng trỉûc tiãúp âãún trao âäøi våïi nỉåïc ngoi nhỉ: xút kháøu,
âáưu tỉ, viãûc chuøn âäøi tiãưn, sỉïc mua....nọ cng nguy hiãøm hån
âäúi våïi cạc khon phi thu khi nọ råi vo âụng thåìi hản thanh toạn
nåü ca khạch hng.
4.3. Li sút:
Khi cáưn väún vo âáưu tỉ âãø kinh doanh thç doanh nghiãûp s
cáưn ráút nhiãưu âãún sỉû ti tråü väún ca ngán hng, cạc nh cho
vay thç li sút âỉåüc tênh toạn mäüt cạch k lỉåỵng. Li sút liãn
quan âãún viãûc måí räüng tên dủng, mún tàng doanh säú bạn ra thç
phi måí räüng chênh sạch tên dủng thç phi cáưn âãún väún. Nãúu
khon phi thu khạch hng váùn khäng gim thç cäng ty khäng nhỉỵng
khäng tr âỉåüc li vay m cn lm gim kh nàng thanh toạn nåü
âäúi våïi cạc nh cung cáúp, nọ s gọp pháưn lm gia tàng chi phê ca
cäng ty. Do váûy, li sút ngán hng cng l úu täú tạc âäüng ráút

.


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp
.

lồùn õóỳn vióỷc mồớ rọỹng caùc chờnh saùch phaới thu taỷi cọng ty, noù coỡn
laỡ cn cổù õóứ cọng ty coù caùc chờnh saùch chióỳt khỏỳu hồỹp lyù õọỳi vồùi
khaùch haỡng vaỡ cuợng laỡ cn cổù õóứ cọng ty cho khaùch haỡng nồỹ trong
mọỹt thồỡi gian nhỏỳt õởnh õọỳi vồùi caùc khaùch haỡng khọng mồớ tờn
duỷng.
4.4. Chi phờ cồ họỹi:
Chi phờ cồ họỹi cuớa vọỳn laỡ sổỷ mỏỳt õi lồỹi ờch tổỡ vọỳn bở
khaùch haỡng chióỳm duỷng, phỏửn vọỳn õoù seợ taỷo ra cồ họỹi lồùn hồn
cho sổỷ sinh lồỹi nóỳu ta coù õổồỹc khoaớn nồỹ cuớa khaùch haỡng traớ
trổồùc cho ta. Vióỷc cho khaùch haỡng nồỹ tióửn taỷo ra cồ họỹi tng
doanh sọỳ baùn nhổng ta laỷi mỏỳt õi cồ họỹi õóứ coù mọỹt khoaớn lồỹi
nhuỏỷn khaùc.
Giaớ sổớ mọỹt nhaỡ õỏửu tổ khọng coỡn õỏửu tổ naỡo khaùc nón õaợ
õóỳn Cọng ty õỏửu tổ vaỡo kinh doanh thay vỗ boớ tióửn vaỡo ngỏn haỡng,
vióỷc õỏửu tổ vaỡo kinh doanh vồùi kyỡ voỹng seợ taỷo ra mọỹt khoaớn lồỹi
nhuỏỷn lồùn hồn tổỡ laợi suỏỳt ngỏn haỡng. Vỗ vỏỷy, chuùng ta coù thóứ
dổỷa vaỡo laợi suỏỳt ngỏn haỡng õóứ xaùc õởnh chi phờ cồ họỹi vọỳn cuớa
khaùch haỡng nhổ sau:

Laợi suỏỳt TGNH < laợi suỏỳt chióỳt khỏỳu <
laợi suỏỳt tióửn vay.
Vồùi vióỷc tờnh toaùn nhổ trón seợ cho ta mọỹt cọng thổùc tờnh
chióỳt khỏỳu cho khaùch haỡng õaớm baớo quyóửn lồỹi cho Cọng ty vổỡa
kờch thờch hồỹp lyù cho ngổồỡi thanh toaùn nhanh caùc khoaớn nồ.
5. Theo Doợi Khoaớn Phaới Thu.
5.1. Kyỡ thu tióửn bỗnh quỏn:
Mọỹt cọng cuỷ õo lổồỡng coù thóứ họứ trồỹ nhaỡ quaớn trở theo doợi
caùc khoaớn phaới thu laỡ kyỡ thu tióửn bỗnh quỏn. Laỡ tọứng giaù trở haỡng
hoaù õaợ baùn cho khaùch haỡng theo phổồng thổùc tờn duỷng thổồng
maỷi taỷi mọỹt thồỡi õióứm naỡo õoù chia cho doanh sọỳ baùn chởu bỗnh
quỏn mọựi ngaỡy.

Kt = Ct*D / Sa
Trong õoù: Kt : kyỡ thu tióửn bỗnh quỏn (ngaỡy).
Ct : khoaớn phaới thu.
Sa : doanh sọỳ baùn tờn duỷng/nm.
D : sọỳ ngaỡy/nm (thổồỡng laỡ 360 ngaỡy)
Kyỡ thu tióửn bỗnh quỏn laỡ phổồng phaùp õo lổồỡng khaù thọ
thióứm , chởu sổỷ chi phọỳi cuớa 2 yóỳu tọỳ chờnh laỡ:
Sổỷ õo lổồỡng aùp duỷng õọỳi vồùi doanh sọỳ baùn tờn duỷng trung
bỗnh mọựi ngaỡy vaỡ cho rũng khọng coù gỗ khaùc bióỷt vóử sổỷ phỏn
bọứ cuớa doanh sọỳ baùn.
Kyỡ thu tióửn bỗnh quỏn coù õọỹ nhaỷy rỏỳt cao õọỳi vồùi thồỡi kyỡ maỡ
doanh sọỳ baùn mọựi ngaỡy õổồỹc sổớ duỷng laỡm cồ sồớ õóứ tờnh
toaùn.
5.2. Phỏn tờch tuọứi cuớa caùc khoaớn phaới thu:

.


Chun âãư thỉûc táûp
.

phỉång phạp ny dỉûa trãn thåìi gian biãøu vãư “tøi” ca cạc
khon phi thu, cung cáúp cho nh qun trë ti chênh vãư sỉû phán
bäø “tøi” ca cạc khon bạn chëu.

Tøi ca cạc khon phi
thu (ngy)

Tè lãû % khon phi thu so våïi täøng
nåü âãún ngy 31-3

0 -> 15
16 -> 30
31 -> 45
46 -> 60
61 -> 75
71 -> 90
Täøng säú

30%
26%
21%
16%
4%
3%
100%

Sỉû phán têch ny mang lải tạc dủng ráút hỉỵu êch nháút l
khi cạc khon phi thu âỉåüc xem xẹt dỉåïi gọc âäü sỉû biãún âäüng
vãư màût thåìi gian. Båíi váûy, nọ cọ thãø tảo ra mäüt phỉång thỉïc
theo di hiãûu qu âäúi våïi cạc khon phi thu.
5.3. Mä hçnh säú dỉ khon phi thu:
Phỉång phạp ny âo lỉåìng pháưn doanh säú bạn chëu ca mäùi
thạng váùn chỉa thu âỉåüc tiãưn tải thåìi âiãøm cúi thạng âọ v
tải thåìi âiãøm kãút thục ca thạng tiãúp theo.
 Ỉu âiãøm: nọ hon ton khäng nh hỉåíng âãún sỉû phán bäø håüp
l nhỉỵng khon nåü cn täưn âng theo thåìi gian.
 Nhỉåüc âiãøm: váùn cọ thãø cọ nhỉỵng âäü lãûch ngáùu nhiãn xút
phạt tỉì mä hçnh bçnh qn v chụng ta cọ thãø cháúp nháûn hay
khäng cháúp nháûn âäü lãûch chøn ny.
Cung cạch thanh toạn cạc khon tên dủng thỉång mải ca khạch
hng trong cạc ngnh cäng nghiãûp khạc nhau v tải cạc khu vỉûc
âëa l khạc nhau thç ráút khạc nhau, nãn mä hçnh ny s khäng thãø
ạp dủng chung cho táút c cạc ngnh cäng nghiãûp, âëa l nọ s
khäng ph håüp.
6. Phán Têch Cạc Thäng Säú Ti Chênh:
Cạc thäng säú ti chênh l cäng củ hỉỵu êch âãø phán têch âiãưn
kiãûn v hiãûu sút ti chênh. Chụng ta cọ thãø chia thnh 4 loải
chênh âọ l:
 Kh nàng thanh toạn.
 Thäng säú nåü.
 Kh nàng sinh låüi.
 Thäng säú kh nàng tr nåü.
Mäùi thäng säú chè phn nh mäüt màût no âọ, vç thãú mún
âạnh giạ chênh xạc cáưn phi kãút håüp mäüt säú thäng säú cáưn thiãút
khạc.
Cạc thäng säú ti chênh khäng chè giụp cho cạc nh cho vay v
nh âáưu tỉ âạnh giạ cäng ty, m cn giụp cạc nh qun trë hiãøu
r hån tçnh thãú ca mçnh v thỉûc hiãûn cạc hoảt âäüng thêch håüp

.


Chun âãư thỉûc táûp
.

qua âọ cọ thãø thỉång lỉåüng hiãûu qu våïi ngỉåìi cáúp väún tỉì bãn
ngoi. Tênh hỉỵu êch ca thäng säú ti chênh phủ thüc vo kinh
nghiãûm ca nh phán têch. Tỉû nọ cạc thäng säú cọ ráút êt nghéa,
vç thãú nọ phi âỉåüc âem âäúi chiãúu mäüt cạch thêch håüp âãø phạt
huy váún âãư mäüt cạch sáu sàõc. Cạc so sạnh ny cọ thãø tiãún hnh
theo thåìi gian âãø tháúy khuynh hỉåïng biãún âäøi vãư cạc âiãưn kiãûn
v hiãûu sút ti chênh hồûc âem so sạnh våïi säú bçnh qn ngnh
âãø tháúy thãú tỉång âäúi.
Thãm vo cạch phán têch thäng säú l cạc phán têch khäúi v
phán têch chè säú nhỉ l cạc phán têch ngang v dc bng bạo cạo
ti chênh. Chụng lm r hån quan hãû tỉång âäúi giỉỵa cạc ti khon
v sỉû phạt triãøn ca tỉìng ti khon trong bäúi cnh chung.
Âãø ỉåïc lỉåüng mỉïc ri ro trong cạc chênh sạch ti chênh ca
cäng ty ta cn cọ thãm mäüt cäng củ phán têch nỉỵa âọ l phán têch
ân báøy. Cạc ân báøy xút hiãûn khi trong kãút cáúu chi phê ca
cäng ty cọ cạc khon chi cäú âënh, m thỉûc tãú chi phê ny phạt
sinh tỉì cå cáúu ti sn v cå cáúu ti tråü ca cäng ty. Ân báøy
hoảt âäüng khuúch âải sỉû dao âäüng sn lỉåüng lãn låüi nhûn
trỉåïc thú v li lãn thu nháûp trãn cäø pháưn thỉåìng. Cạc chênh
sạch ca nh qun trë tạc âäüng lãn c 2 ân báøy trãn tảo nãn ân
báøy täøng håüp.

.


Chun âãư thỉûc táûp
.

PHÁƯN II
PHÁN TÊCH TÇNH HÇNH HOẢT ÂÄÜNG SN XÚT
KINH DOANH
V THỈÛC TRẢNG CÄNG TẠC QUN TRË KHON
PHI THU
TẢI CÄNG TY DÃÛT MAY HO TH.
A. TÄØNG QUAN VÃƯ CÄNG TY DÃÛT MAY HO TH.
I. LËCH SỈÍ HÇNH THNH V PHẠT TRIÃØN.
1. Giåïi Thiãûu Vãư Cäng Ty:
Cäng ty dãût - may Ho Th âỉåüc khåíi cäng xáy dỉûng vo
nàm 1961, chênh thỉïc âi vo hoảt âäüng nàm 1963. Trỉåïc âáy Cäng
ty cọ tãn gi l SICOVINA, l mäüt trong bäún thnh viãn thüc cäng
ty k nghãû bäng vi Viãût Nam.
Hiãûn nay Cäng ty l thnh viãn ca täøng cäng ty dãût may Viãût
Nam. “VINATEX” thüc bäü cäng nghiãûp Viãût Nam.
Cäng ty dãût may Ho Th nàòm åí phêa Nam thnh phäú Â
Nàơng, thüc x Ho Th-Ho Vang-tp  Nàơng. Phêa táy cạch
qúc läü 1A khong 1Km, phêa Bàõc cạch trung tám thnh phäú Â
Nàơng khong 8Km.
Âëa chè: 36 Äng Êch Âỉåìng-Ho Vang-Tp  Nàơng.
Tãn giao dëch: HOTEXCO.
Ti khon: 7170A00007. Ngán hng Cäng Thỉång-Tp Â
Nàơng.
Email:
Website:
2. Lëch Sỉí Hçnh Thnh v Phạt Triãøn.
2.1. Lëch sỉí hçnh thnh:
Tỉì nàm 1963 nh mạy dãût SICOVINA chênh thỉïc âi vo hoảt
âäüng våïi täøng väún ban âáưu l 200 triãûu âäưng, lục âọ chè sn
xút cạc loải vi, såüi nhàòm phủc vủ theo u cáưu kinh doanh, våïi
mạy mọc thiãút bë ca nỉåïc ngoi, hãû thäúng dáy chuưn sn
xút gäưm 20.000 cc såüi, 400 mạy dãût Saksmoto v 986 cäng nhán
viãn.
Tỉì sau 1975 âỉåüc âäøi thnh cäng ty dãût may Ho Th, hoảt
âäüng sn xút ch úu theo cạc chè tiãu phạp lãûnh, sn xút theo
kãú hoảch ca Nh nỉåïc trong sút thåìi k bao cáúp. Ngun váût
liãûu sn xút tỉì cáúp trãn cáúp xúng. Hoảt âäüng dỉåïi sỉû bo
häü ca Nh nỉåïc v täøng cäng ty dãût may Viãût Nam.
2.2. Quạ trçnh phạt triãøn:
Tỉì nàm 1976-1991 sn lỉåüng ca Cäng ty khäng ngỉìng tàng
lãn v bàõt âáưu sn xút ra nỉåïc ngoi vo nàm 1989, hai thë
trỉåìng ch úu l Liãn Xä c v Âäng Áu.

.


Chun âãư thỉûc táûp
.

Nàm 1991 Liãn Xä v Âäng Áu tan r, Cäng ty máút thë trỉåìng
chênh nãn hoảt âäüng tiãu thủ ca Cäng ty gim mảnh. Vç thãú, âåìi
säúng ca CB-CNV gàûp nhiãưu khọ khàn. Trỉåïc tçnh hçnh âọ âàût ra
cho Cäng ty phi nghiãn cỉïu âäøi måïi cäng nghãû v thỉûc hiãûn
cüc thay mạu ton Cäng ty.
Nàm 1994-1995 Cäng ty â liãn doanh våïi cạc âäúi tạc nỉåïc
ngoi âãø sn xút khàn bäng cao cáúp xút kháøu våïi täøng väún
liãn doanh l 6.757.762 USD-Nàm 1997 våïi sỉû giụp âåỵ ca Täng Cäng
ty dãût may Viãût Nam nãn Cäng ty tiãúp tủc hiãûn âải hoạ mạy mọc
thiãút bë bàòng cạch âáưu tỉ thãm 1 xê nghiãûp may gäưm 8 chuưn
våïi cäng nghãû v trang thiãút bë hiãûn âải ca Nháût Bn våïi täøng
väún âáưu tỉ l 7,5 t âäưng.
Tỉì nàm 1999-2000 do sn pháøm dãût cọ cháút lỉåüng tháúp
nãn Cäng ty bë máút thë trỉåìng c v khäng tçm âỉåüc thë trỉåìng
måïi cho sn pháøm ny nãn Cäng ty lm àn thua läù v khäng tr â
lỉång cho CB-CNV, cúi nàm 2000 Cäng ty quút âënh gii thãø ngnh
dãût v Cäng ty âiãưu chuøn säú cäng nhán sang lm viãûc cho cạc
ngnh khạc.
Nàm 2002 Cäng ty â khạnh thnh v âỉa vo hoảt âäüng nh
mạy säú2 gäưm 8 chuưn mạy våïi mạy mọc thiãút bë âỉåüc nháûp
tỉì M, Nháût cọ täøng väún âáưu tỉ ban âáưu l 5,5 t âäưng.
Hiãûn nay säú lao âäüng ca Cäng ty l 3770 ngỉåìi v cọ 31.000
cc såüi âỉåüc phán bäø cho cạc xê nghiãûp thnh viãn ca Cäng ty,
thë trỉåìng tiãu thủ vi såüi ca Cäng ty l cạc tènh Qung Nam, Â
Nàơng, Qung Ngi, tp Häư Chê Minh v Tp H Näüi, thë trỉåìng may
màûc ca Cäng ty ch úu l cạc nỉåïc EU.
II. CHỈÏC NÀNG NHIÃÛM VỦ V QUƯN HẢN CA CÄNG TY.
1. Chỉïc Nàng Ca Cäng Ty:
Cäng ty dãût may Ho Th l mäüt doanh nghiãûp Nh nỉåïc
âỉåüc ghi r trong quút âënh thnh láûp doanh nghiãûp, thäng qua
hoảt âäüng sn xút kinh doanh âãø khai thạc cọ hiãûu qu cạc
ngưn lỉûc âỉåüc giao nhàòm tảo ra hng hoạ, âạp ỉïng nhu cáưu
tiãu dng trong nỉåïc v xút kháøu, gọp pháưn thục âáøy nãưn kinh
tãú phạt triãøn.
Chỉïc nàng quan trng nháút ca Cäng ty váùn l chỉïc nàng
sn xút, thỉûc hiãûn cạc chỉïc nàng kinh tãú x häüi m täøng cäng
ty dãût may Viãût Nam â âãư ra. Tiãúp tủc xáy dỉûng v cng cäú lãư
läúi lm viãûc ca mäüt cäng ty qúc dán.
Giụp pháưn thục âáøy ngnh dãût may Viãût Nam ngy cng
phạt triãøn v ngy cng cọ cháút lỉåüng nhàòm chøn bë cho cüc
cảnh tranh våïi cạc cäng ty dãût may nỉåïc ngoi khi nãưn kinh tãú
häüi nháûp v cảnh tranh bçnh âàóng khäng cn sỉû bo häü ca
Nh nỉåïc.
2. Nhiãûm Vủ V Quưn Hản Ca Cäng Ty:
 Kinh doanh âụng ngnh nghãư â âàng k.
 Xáy dỉûng v thỉûc hiãûn kãú hoảch sn xút kinh doanh.

.


Chun âãư thỉûc táûp
.

CẠC ÂÅN VË KINH
DOANH V PHỦC
VỦ

TÄØNG GIẠM ÂÄÚC

Så âäư täø chỉïc bäü mạy qun
l ca Cäng ty.

 Qun l sỉí dủng v khai thạc cạc ngưn lỉûc cọ hiãûu
qu.
 Tn th triãût âãø chênh sạch, ch trỉång, chãú âäü qun l
ca täøng cäng ty Viãût Nam. Qun l xút kháøu v giao
dëch âäúi ngoải do Nh nỉåïc quy âën, thỉûc hiãûn nghéa vủ
âäúi våïi ngán sạch Nh nỉåïc l näüp thú.
 Thỉûc hiãûn täút cäng tạc bo häü lao âäüng, bo vãû sn
xút v bo vãû mäi trỉåìng, tảo ra cäng àn viãûc lm cho
ngỉåìi lao âäüng âãø h cọ thu nháûp x häüi.
Trảm
phánx
phäúi
 Âọng gọp ngán qu cho cạc hoảt
âäüng
häüi tỉì thiãûn
âiãûn
ca Nh nỉåïc, tham gia hoảt âäüng sn xút v bo vãû
quưn låüi chênh âạng ca ngỉåìi
laôải
âäüng.
Cạc
l tiãu thủ
 Thỉûc hiãûn nhiãûm vủ m ngnh
Nh nỉåïc giao phọ.
sn v
pháøm

CẠC PHNG
CHỈÏC NÀNG

PHỌ TGÂ PHỦ TRẠCH
SÅÜI

Cạc cỉía hng kinh
doanh
III. CÅ CÁÚU TÄØ CHỈÏC QUN L, CHỈÏC NÀNG, NHIÃÛM VỦ CA
Vàn phng âải diãûn
CẠC PHNG BAN.
1. Cå Cáúu Täø Chỉïc Bäü Mạy Qun L:
Phng kinh doanh XNK
may
Phng kinh doanh XNK
såüi
Ph k thût cäng
nghãû may
Phng k thût âtỉQLCLSP

Phng täø chỉïc-hnh
chênh
Phng qun l CLSP
may
Nh mạy såüi Ho
Th
Xê nghiãûp may Häüi
An
Xê nghiãûp may Âiãûn
Bn
Xỉåíng may säú 3 Ho
Th
Xê nghiãûp may 2 Ho
Th

.

Xê nghiãûp may 1 Ho
Th
Nh mạy may Qung
Nam

Quan hãû trỉûc tuún:
Quan hãû chỉïc nàng:

PHỌ TGÂ ÂIÃƯU HNH
MAY

Phng ti chênh-kãú
toạn


Chun âãư thỉûc táûp
.

2. Nhiãûm Vủ v Quưn Hản ca cạc Phng Ban:
 Täøng giạm âäúc: l ngỉåìi chëu trạch nhiãûm trỉåïc phạp lût vãư
mi hoảt âäüng ca Cäng l ngỉåìi âải diãûn cho ngỉåìi sỉí
dủng lao âäüng. Täøng giạm âäúc cọ quưn quút âënh cao nháút
trong Cäng ty. L ngỉåìi chëu trạch nhiãûm trỉåïc täøng Cäng ty,
quút âënh mi cäng viãûc âiãưu hnh kinh doanh ca Cäng ty theo
âụng phạp lût v chênh sạch ca Nh nỉåïc, chëu trạch nhiãûm
vãư kãút qu hoảt âäüng kinh doanh ca Cäng ty v trỉûc tiãúp chè
âảo cạc phọ täøng giạm âäúc v cạc phng ban chỉïc nàng.
 Hai phọ täøng giạm âäúc:
 Phọ täøng giạm âäúc âiãưu hnh may: giụp viãûc cho täøng giạm
âäúc thay màût täøng giạm âäúc âiãưu hnh, gii quút mi cäng
viãûc ca Cäng ty trong thåìi gian täøng giạm âäúc âi vàõng, trỉûc
tiãúp âiãưu hnh phng hnh chênh nhán sỉû v nh mạy may.
Nhỉỵng cäng viãûc liãn quan âãún ngnh may âãưu âỉåüc thäng qua
sỉû xem xẹt ca phọ täøng giạm âäúc âiãưu hnh may.
 Phọ täøng giạm âäúc phủ trạch såüi: giụp cho täøng giạm âäúc vãư
màût k thût sn xút v trỉûc tiãúp âiãưu hnh nh mạy såüi,
cọ trạch nhiãûm tỉ váún cho täøng giạm âäúc vãư lỉûa chn, thay
thãú mạy mọc, thiãút bë trong ngnh.
 Cäng ty cọ 8 phng ban chỉïc nàng.
 Phng täø chỉïc hnh chênh: cọ chỉïc nàng qun l hnh chênh,
täø chỉïc xỉí l v lỉu trỉỵ cạc häư så, cäng vàn, giáúy tåì, tiãúp
khạch v tuøn chn nhán sỉû cho Cäng ty, qun l lao âäüng v
âo tảo nhán viãn...
 Phng k thût âáưu tỉ-qun l cháút lỉåüng sn pháøm: cọ
chỉïc nàng tỉ váún, nghiãn cỉïu v ạp dủng nhỉỵng k thût tiãn
tiãún, khoa hc cäng nghãû âảt tiãu chøn qun l cháút lỉåüng
sn pháøm m Cäng ty â âàng k nhỉ: ISO 9001-2000. Láûp kãú
hoảch âáưu tỉ, ci tiãún v måí räüng quy mä sn xút våïi cäng
nghãû cao.
 Phng kinh doanh xút nháûp kháøu såüi: phng cọ chỉïc nàng kinh
doanh chun ngnh såüi cung cáúp såüi cho cạc xê nghiãûp dãût
may, cung cáúp khạch hng trong nỉåïc v xút kháøu ra nỉåïc
ngoi.
 Phng kinh doanh xút nháûp kháøu may: may màûc cạc loải qưn
sn xút, tiãu thủ v xút kháøu, thỉûc hiãûn cạc håüp âäưng gia
cäng v cạc âån âàût hng.

.


Chun âãư thỉûc táûp
.

 Phng ti chênh kãú toạn: cọ chỉïc nàng theo di, ghi chẹp, phn
nh tçnh hçnh ln chuøn v sỉí dủng ti sn-ngưn väún ca
Cäng ty. Láûp bạo cạo ti chênh, tiãưn lỉång, tiãưn thỉåíng, hoảch
âënh ti chênh bãn trong v bãn ngoi doanh nghiãûp, theo di tçnh
hçnh thu chi ti chênh ca Cäng ty.
 Phng kãú hoảch sn xút-xút nháûp kháøu: cọ nhiãûm vủ tçm
kiãúm thë trỉåìng nỉåïc ngoi, thỉûc hiãûn nhiãûm vủ xáy dỉûng
chiãún lỉåüc kinh doanh xút nháûp kháøu, láûp kãú hoảch sn
xút, cung cáúp váût liãûu, phủ liãûu, tiãu thủ sn pháøm....
 Vàn phng âải diãûn: cọ chỉïc nàng kinh doanh cạc màût hng m
Cäng ty â cung cáúp, tçm hiãøu thë trỉåìng v måí räüng kãnh phán
phäúi, trỉûc tiãúp giao dëch v k håüp âäưng våïi khạch hng trãn
cạc thë trỉåìng â cọ v khạch hng måïi.
 Phng k thût cäng nghãû: xáy dỉûng-triãøn khai-kiãøm tra-thỉûc
hiãûn cạc quy trçnh k thût cäng nghãû sn xút cạc loải sn
pháøm may v giạm sạt viãûc thỉûc hiãûn cạc âënh mỉïc kinh tãú
k thût.
Tham gia xáy dỉûng cạc dỉû ạn âáưu tỉ âäøi måïi thiãút bë cäng
nghãû, phạt triãøn måí räüng sn xút ngnh may ca Cäng ty.
Nháûn xẹt: Cäng ty l âån vë Nh nỉåïc trỉûc thüc cäng ty dãût
may Viãût Nam. Mä hçnh qun l ca Cäng ty l mä hçnh trỉûc tuún
chỉïc nàng våïi cạc nh mạy, xê nghiãûp chëu sỉû qun l ca cạc
phọ täøng giạm âäúc v cọ sỉû tỉ váún giụp âåỵ ca cạc phng ban
chỉïc nàng. Cạc phnh ban chỉïc nàng âỉåüc sỉû chè âảo trỉûc
tiãúp ca täøng giạm âäúc.
Ỉu âiãøm: viãûc Cäng ty ạp dủng mä hçnh qun l trỉûc tuún
chỉïc nàng l hon ton ph håüp våïi âàûc âiãøm sn xút v hon
cnh âiãưu kiãûn ca Cäng ty. Hiãûn tải Cäng ty sn xút nhiãưu loải
sn pháøm khạc nhau trong khi ngưn lỉûc lải hản chãú (nhán viãn
lm viãûc trong cạc phng ban chỉïc nàng âi hi phi cọ trçnh âäü
cao, nghiãûp vủ chun män vỉỵng vng). Vç váûy, Cäng ty â ạp
dủng mä hçnh ny nhàòm táûn dủng hãút ngưn lỉûc väún cọ ca
Cäng ty. Rụt gn bäü mạy qun l v dãù dng chè âảo hån, thäng
tin, mãûnh lãûnh âỉåüc trỉûc tiãúp âãún cạc phng ban nhanh chọng
v hiãûu qu hån.
Nhỉåüc âiãøm: våïi mủc tiãu ca Cäng ty khäng chè dỉìng lải åí
nhỉỵng thë trỉåìng hiãûn cọ m cn måí räüng hån nỉỵa v quy mä
sn xút khäng ngỉìng måí räüng. Vç váûy, mä hçnh ny cn nhiãưu
hản chãú, nháút l kãnh phán phäúi v tiãu thủ, viãûc Cäng ty khäng
cọ phng Marketing l mäüt hản chãú låïn vç âáy l mäüt phng ban
ráút quan trng âãø náng cao hiãûu qu tiãu thủ ra thë trỉåìng. Trong
khi cạc nh mạy xê nghiãûp nàòm ngoi khn viãn cäng ty lải chỉa
âỉåüc chè âảo xạc sáu nãn viãûc truưn âảt thäng tin v mãûnh
lãûnh tỉì täøng giạm âäúc âãún cạc âån vë sn xút ny gàûp ráút
nhiãưu khọ khàn cáưn âỉåüc âiãưu chènh lải.
IV. PHÁN TÊCH MÄI TRỈÅÌNG KINH DOANH .
1. Mäi Trỉåìng Vé Mä.
1.1. Cạc úu täú kinh tãú:

.


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp
.

Dổỷ õoaùn
2004
2005
>7.4
>7.5
0.8
0.6

Chố tióu

VT

2001 2002 2003

Tyớ lóỷ GDP
Tyớ lóỷ laỷm
phaùt
Tyớ lóỷ thỏỳt
nghióỷp
Laợi suỏỳt ngỏn
haỡng
Tố giaù họỳi
õoaùi

(%)
(%)

6.89
-0.9

7.04
0.4

7.24
1.4

(%)

6.28

6.01

5.8

5.2

4.9

(%)

7.2

6.8

6.8

7.1

7.5

VND/USD

14.5
00

15.4
00

16.0
00

<16.9
00

<17.5
00

Vồùi nóửn kinh tóỳ phaùt trióứn nhổ hióỷn nay nóửn kinh tóỳ Vióỷt
Nam õang dỏửn chuyóứn mỗnh trồớ thaỡnh mọỹt nóử kinh tóỳ nng õọỹng
vaỡ hỏỳp dỏựn nhỏỳt õọỳi vồùi caùc nhaỡ õỏửu tổ trong nổồùc vaỡ nổồùc
ngoaỡi trong khu vổỷc ọng Nam Aẽ. Vióỷc họỹi nhỏỷp nóửn kinh tóỳ toaỡn
cỏửu laỡ mọỹt thaùch thổùc õọỳi vồùi nóửn kinh tóỳ Vióỷt Nam.
Vồùi mọỹt tyớ lóỷ GDP ngaỡy caỡng cao bióứu hióỷn cho mọỹt nóửn
kinh tóỳ õang coù tọỳc õọỹ tng trổồớng cao. Thu nhỏỷp bỗnh quỏn õỏửu
ngổồỡi tng lón seợ laỡ õióửn kióỷn thuỏỷn lồỹi trong vióỷc tióu duỡng cuớa
khaùch haỡng, tng thóm lồỹi thóỳ cho doanh nghióỷp trong caớ nổồùc
Tyớ lóỷ lao õọỹng khọng coù vióỷc laỡm ồớ mổùc cao, õỏy cuợng laỡ cồ
họỹi tuyóứn choỹn lao õọỹng cho doanh nghióỷp. Vỗ õọỳi vồùi lao õọỹng
saớn xuỏỳt trổỷc tióỳp cuớa Cọng ty khọng cỏửn thióỳt phaới coù trỗnh õọỹ
cao. Nhổng tyớ lóỷ thỏỳt nghióỷp lồùn cuợng laỡ gaùnh nỷng cho xaợ họỹi,
noù laỡm cho nóửn kinh tóỳ trỗ truóỷ bióứu hióỷn cho mọỹt nóửn kinh tóỳ
phaùt trióứn khọng toaỡn dióỷn.
Tyớ lóỷ laỷm phaùt cuợng tng cao vaỡ laợi suỏỳt ngỏn haỡng cuợng cho
õổồỹc ổu õaợi cho lừm laỡm cho vióỷc huy õọỹng vọỳn õỏửu tổ gỷp
nhióửu khoù khn. Tyớ giaù họỳi õoaùi ngaỡy caỡng lồùn õỏy laỡ cồ họỹi cho
caùc doanh nghióỷp xuỏỳt khỏứu vaỡ thu ngoaỷi tóỷ.
1.2. Caùc yóỳu tọỳ chờnh trở-phaùp luỏỷt:
Vióỷt Nam luọn kión õởnh vồùi con õổồỡng CNXH, luọn tin tổồớng
vaỡo aớng. Chờnh vỗ vỏỷy, kóứ tổỡ khi giaỡnh õọỹc lỏỷp Vióỷt Nam õaợ trồớ
thaỡnh mọỹt quọỳc gia coù nóửn chờnh trở ọứn õởnh nhỏỳt thóỳ giồùi,
õổồỹc nhióửu chuyón gia kinh tóỳ õaùnh giaù laỡ quọỳc gia an toaỡn nhỏỳt
trong õỏửu tổ. ióửu naỡy laỡm an tỏm vaỡ khúng õởnh loỡng tin cho caùc
nhaỡ õỏửu tổ nổồùc ngoaỡi. Tỗnh hỗnh an ninh õổồỹc giổợ vổợng, an toaỡn
trỏỷt tổỷ xaợ họỹi ngaỡy caỡng õổồỹc caới thióỷn, caùc chuớ trổồng chờnh
saùch õổồỡng lọỳi phaùt trióứn kinh tóỳ cuớa aớng vaỡ Nhaỡ nổồùc ngaỡy
caỡng õổồỹc nhỏn dỏn õọửng tỗnh uớng họỹ.
Phaùp luỏỷt Vióỷt Nam õaợ khọng ngổỡng caới thióỷn õóứ phuỡ hồỹp
vồùi nóửn kinh tóỳ chung cuớa thóỳ giồùi. Nhổợng Bọỹ luỏỷt sổớa õọứi bọứ
sung ngaỡy caỡng thọng thoaùng hồn cho caùc nhaỡ õỏửu tổ nổồùc ngoaỡi
vaỡ õaợ trồớ thaỡnh maợnh õỏỳt hỏỳp dỏựn cho õỏửu tổ, nhổợng bọỹ luỏỷt
vóử thuóỳ, taỡi chờnh kóỳ toaùn ngaỡy caỡng õổồỹc cọng khai vaỡ dóự hióứu
hồn, luỏỷt õỏỳt õai, luỏỷt xuỏỳt nhỏỷp khỏứu ngaỡy caỡng hoaỡn thióỷn

.


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp
.

taỷo õióửn kióỷn cho caùc nhaỡ doanh nghióỷp kinh doanh trón thở trổồỡng
trong nổồùc vaỡ hổồùng ra thở trổồỡng thóỳ giồùi.
1.3. Caùc yóỳu tọỳ vn hoaù-xaợ họỹi:
Vồùi truyóửn thọỳng ngaỡn õồỡi cuớa dỏn tọỹc Vióỷt Nam, duỡ õi bỏỳt
cổù nồi õỏu con ngổồỡi Vióỷt Nam vỏựn giổợ gỗn mọỹt baớn sừc vn hoaù
õọỹc õaùo vaỡ sỏu sừc nhỏỳt, vồùi tờnh cỏửn cuỡ cuớa con ngổồỡi Vióỷt
Nam vaỡ lọỳi sọỳng vn hoaù phổồng õọng kờn õaùo, dỏn tọỹc ta õaợ taỷo
nón mọỹt neùt rióng cho chờnh mỗnh, xaợ họỹi Vióỷt Nam luọn laỡnh maỷnh
vaỡ con ngổồỡi Vióỷt Nam luọn luọn nhióỷt tỗnh vaỡ hióỳu khaùch. ióửu õoù
õaợ õóứ laỷi nhổợng ỏỳn tổồỹng rỏỳt sỏu sừc cho nhổợng du khaùch
cuợng nhổ nhổợng nhaỡ õỏửu tổ nổồùc ngoaỡi. Hoỹ luọn tin tổồớng vaỡo
con ngổồỡi Vióỷt Nam, õaợ taỷo ra cho hoỹ mọỹt phong caùch sọỳng mồùi
vồùi nóửn vn hoaù xaợ họỹi Vióỷt Nam, taỷo nióửm tin tuyóỷt õọỳi cho caùc
nhaỡ õỏửu tổ yón tỏm laỡm n vaỡ laỡ cồ họỹi cho nóửn kinh tóỳ Vióỷt Nam
tióỳp cỏỷn vồùi khoa hoỹc cọng nghóỷ mồùi caùch quaớn lyù nóửn kinh tóỳ
hióỷn õaỷi.
Vn hoaù-xaợ họỹi mang yù nghộa rỏỳt to lồùn khọng chố õọỳi vồùi
tổỡng ngaỡnh hay tổỡng khu vổỷc maỡ noù coỡn laỡm cho tọứng thóứ mọỹt
chióỳn lổồỹc phaùt trióứn kinh tóỳ toaỡn xaợ họỹi.
1.4. Caùc yóỳu tọỳ khoa hoỹc-cọng nghóỷ:
Tọỳc õọỹ tin hoỹc hoaù cuớa toaỡn nhỏn loaỷi õaợ gừn kóỳt con
ngổồỡi gỏửn laỷi vồùi nhau hồn, cọng nghóỷ thọng tin phaùt trióứn maỷnh
meợ, khoa hoỹc kyợ thuỏỷt khọng ngổỡng taỷo ra nhổợng cọng nghóỷ tión
tióỳn õaợ laỡm cho sổùc lao õọỹng cuớa con ngổồỡi õồợ õi haỡng ngaỡn lỏửn,
nng suỏỳt taỷo ra tng voỹt laỡm cho haỡng hoaù õaùp ổùng õuớ nhu cỏửu
tióu duỡng cuớa con ngổồỡi. ióửu naỡy taùc õọỹng rỏỳt lồùn õóỳn Cọng ty
bũng chổùng laỡ õaợ thay õọứi haỡng loaỷt caùc maùy moùc thióỳt bở coù kyợ
thuỏỷt cọng nghóỷ cao cho nng suỏỳt cao, taỷo ra nhióửu haỡng hoaù cho
xaợ họỹi. Vồùi cọng nghóỷ mồùi vaỡ kióỳn thổùc sỏu rọỹng õaợ kóỳt hồỹp laỷi
vồùi nhau laỡm cho hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt cuớa Cọng ty ngaỡy caỡng hióỷu
quaớ hồn.
Bón caỷnh õoù Cọng ty õaợ tọỳn rỏỳt nhióửu chi phờ cho vióỷc thay
õọứi maùy moùc thióỳt bở, cọng nghóỷ ngaỡy caỡng cao taỷo ra saớn phỏứm
ngaỡy caỡng coù chu kyỡ sọỳng ngừn dỏửn laỷi nóỳu nhổ Cọng ty khọng
ngổỡng caới tióỳn thỗ õỏy laỡ mọỹt nguy cồ õọỳi vồùi Cọng ty. Nhổng
ngổồỹc laỷi taỷo ra sổỷ caỷnh tranh õoù seợ laỡ cồ họỹi cho Cọng ty.
2. Mọi Trổồỡng Vi Mọ.
Mọi trổồỡng kinh tóỳ vi mọ bao gọửm caùc yóỳu tọỳ trong ngaỡnh vaỡ
laỡ yóỳu tọỳ ngoaỷi caớnh õọỳi vồùi doanh nghióỷp, quyóỳt õởnh tờnh chỏỳt
vaỡ mổùc õọỹ caỷnh tranh trong ngaỡnh kinh doanh õoù, noù coù mọỳi quan
hóỷ tổồng taùc lỏựn nhau vổỡa laỡ cồ họỹi vổỡa laỡ õe doaỷ õọỳi vồùi Cọng
ty trong nhổợng õióửn kióỷn khaùc nhau. Mọỳi quan hóỷ giổợa caùc yóỳu
tọỳ khaùch haỡng, nhaỡ cung cỏỳp, õọỳi thuớ caỷnh tranh, caùc trung gian
taỡi chờnh vaỡ doanh nghióỷp õổồỹc phaớn aớnh trón mọ hỗnh.
Caùc nhỏn tọỳ chờnh yóỳu thuọỹc mọi trổồỡng vi mọ cuớa Cọng ty.

.


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp
.

Doanh nghióỷp

Nhaỡ cung
cỏỳp

Caùc trung gian - Cọng chuùng Mọỳi giồùi

Khaùch
haỡng

2.1. Nhaỡ cung cỏỳp: ọỳi thuớ caỷnh
tranh vióỷc baớo õaớm cho haỡng hoaù
Trong hoaỷt õọỹng kinh doanh
õổồỹc lổu thọng mọỹt caùch lión tuỷc vaỡ vióỷc kinh doanh khọng bở giaùn
õoaỷn phuỷ thuọỹc vaỡo caùc yóỳu tọỳ khaùc nhau trong õoù chiuỷ sổỷ chi
phọỳi cuớa nhaỡ cung cỏỳp. Cho nón vióỷc xaùc õởnh ai laỡ nhaỡ cung cỏỳp
caùc saớn phỏứm phuỷc vuỷ cho nhu cỏửu kinh doanh cuớa mỗnh õoỡi hoới
Cọng ty phaới xaùc õởnh mọỹt caùch roợ raỡng vaỡ coù mọỳi quan hóỷ tọỳt
õaớm baớo cung cỏỳp õuùng sọỳ haỡng cuợng nhổ chỏỳt lổồỹng, mỏựu maợ
nhổợng mỷt haỡng maỡ Cọng ty õaợ kyù kóỳt hồỹp õọửng.
óứ coù nguyón lióỷu saớn xuỏỳt Cọng ty phaới mua vaỡ nhỏỷp tổỡ
nổồùc ngoaỡi vóử nhổ: nuùt aùo, chố, bọng, sồỹi...maỡ nguyón lióỷu chuớ
yóỳu cuớa Cọng ty cỏửn laỡ sồỹi Polyester vaỡ loaỷi sồỹi nhỏn taỷo naỡy
nổồùc ta chổa saớn xuỏỳt õổồỹc nón Cọng ty phaới nhỏỷp khỏứu tổỡ
nổồùc ngoaỡi.
Nhaỡ cung
cỏỳp
Itochi
Nishizawa
Nomura
Azerbaizan

Nguyón lióỷu
Polyester
Polyester
Polyester
Bọng thión nhión

ỷc õióứm: õỏy laỡ nhổợng nhaỡ cung cỏỳp õaợ coù truyóửn thọỳng
lỏu õồỡi. Vồùi chỏỳt lổồỹng nguyón vỏỷt lióỷu rỏỳt coù uy tờn nón Cọng ty
õaợ choỹn caùc nhaỡ cung cỏỳp Nhỏỷt Baớn õóứ cung cỏỳp sồỹi Polyester
cho mỗnh vaỡ õỏy cuợng laỡ nhaỡ cung cỏỳp cho ngaỡnh dóỷt may Vióỷt
Nam. Chỏỳt lổồỹng, uy tờn, taỡi chờnh huỡng maỷnh vaỡ tờnh chuyón
nghióỷp laỡ nhổợng õỷc tờnh vọỳn coù cuớa caùc nhaỡ cung cỏỳp cuớa Cọng
ty.
Tổỡ khi õi vaỡo hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt Cọng ty õaợ thay õọứi rỏỳt
nhióửu nhaỡ cung cỏỳp nguyón lióỷu bọng thión nhión, nhổng nhổợng
nm gỏửn õỏy Cọng ty õaợ choỹn Azerbaizan laỡ nhaỡ cung cỏỳp bọng thión
nhión chờnh thổùc cho Cọng ty vồùi nhổợng õỷc tờnh vóử uy tờn, chỏỳt
lổồỹng, giaù caớ phuỡ hồỹp vaỡ coù mọỳi quan hóỷ rỏỳt mỏỷt thióỳt õaợ taỷo
nón nhổợng nhaỡ cung cỏỳp bóửn vổợng cho Cọng ty.
Ngoaỡi ra, Cọng ty coỡn nhỏỷp thóm nhióửu maùy moùc, thióỳt bở,
phuỷ tuỡng õóứ thay thóỳ, cọng nghóỷ hổ hoớng khọng õaỷt hióỷu quaớ

.


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp
.

trong quaù trỗnh saớn xuỏỳt, õổồỹc cung cỏỳp bồới nhổợng nổồùc coù
ngaỡnh cọng nghóỷ cao nhổ: Nhỏỷt, Myợ, Canada, EU vaỡ Trung Quọỳc...
2.2. ọỳi thuớ caỷnh tranh:
ỷc õióứm: tọỳc õọỹ tng trổồớng cuớa ngaỡnh dóỷt may hióỷn nay
laỡ khaù cao vỗ nhióửu cọng ty õọứ xọ vaỡo thở trổồỡng naỡy õóứ chióỳm
lỏỳy thở phỏửn. Vỗ vỏỷy, caỷnh tranh ngaỡy caỡng gỏy gừt, hióỷn nay
ngoaỡi vióỷc phaới õọỳi phoù vồùi caùc õọỳi thuớ caỷnh tranh trong nổồùc
nhổ: cọng ty dóỷt may Tỏy ọ vồùi uy tờn vaỡ chỏỳt lổồỹng õaợ dỏửn
chióỳm lộnh thở trổồỡng vaỡ coù thở phỏửn khaù cao, cọng ty dóỷt may 293....cọng ty dóỷt may Hoaỡ Thoỹ coỡn phaới õọỳi phoù vồùi caùc cọng ty tổỡ
nổồùc ngoaỡi nhổ: cọng ty dóỷt may Trung Quọỳc tuy thở phỏửn chổa cao
ồớ thở trổồỡng Vióỷt Nam, nhổng laỷi coù tọỳc õọỹ tng trổồớng rỏỳt cao
õỏy laỡ sổỷ õe doaỷ lồùn cho tọứng cọng ty dóỷt may Vióỷt Nam noùi chung
vaỡ cọng ty dóỷt may Hoaỡ Thoỹ.
Tón Cọng ty
Cọng
Cọng
Cọng
Cọng
Cọng
Cọng
Cọng

ty
ty
ty
ty
ty
ty
ty

dóỷt may 29-3
dóỷt may Phong Phuù
dóỷt may Tỏy ọ
may Saỡi Goỡn
Pan Co
may Trung Quọỳc
may Hoaỡ Thoỹ

Thở
phỏửn200
2
10.8
8.5
12.3
6.7
5.1
3.2
6

Thở
phỏửn200
3
11.2
8.9
12.8
6.4
6.3
3.6
6.3

Tyớ lóỷ gia
tng
3.7%
4.71%
4.1%
-4.48%
23.53%
12.5%
5%

Bón caỷnh õoù, caùc õọỳi thuớ caỷnh traỷnh vổỡa laỡ õọỳi taùc cuớa
Cọng ty mọựi khi coù nhu cỏửu lồùn vóử sọỳ lổồỹng caùc cọng ty sang seợ
gaùnh nỷng cho nhau õóứ hoaỡn thaỡnh hồỹp õọửng õuùng yóu cỏửu vaỡ
thồỡi haỷn.
2.3. Khaùch haỡng:
Khaùch haỡng vaỡ nhu cỏửu cuớa khaùch haỡng quyóỳt õởnh quy mọ
vóử cồ cỏỳu nhu cỏửu trón thở trổồỡng cuớa doanh nghióỷp vaỡ laỡ yóỳu
tọỳ quan troỹng haỡng õỏửu khi xỏy dổỷng chióỳn lổồỹc kinh doanh vaỡ
tióu thuỷ saớn phỏứm. Hióỷn nay khaùch haỡng chờnh cuớa Cọng ty bao
gọửm:
Tón khaùch haỡng
Khaùch haỡng Mióửn Bừc
Khaùch haỡng Mióửn Trung
Khaùch haỡng Mióửn Nam
Khaùch
haỡng
ngoaỡi+khaùc

.

nổồùc

Doanh
thu2002
12.134.461.
974
30.827.326.
722
28.315.216.
332
51.301.248.
388

Doanh
Tyớ lóỷ gia
thu2003
tng
15.250.163.
25.68%
820
46.213.088.
49.91%
174
39.794.961.
40.54%
141
89.927.833.
75.29%
567


Chun âãư thỉûc táûp
.

Âàûc âiãøm: nhỉng khạch hng ca Cäng ty bao gäưm táút c
cạc thnh pháưn kinh tãú nhỉ:cäng ty TNHH, cäng ty Nh nỉåïc, cäng
ty tỉ nhán v nhỉỵng cå quan xê nghiãûp cọ nhu cáưu may màûc. Tỉì
trỉåïc âãún nay khạch hng chênh ca Cäng ty váùn l nhỉỵng khạch
hng Miãưn Trung ch úu l thë trỉåìng  Nàơng v thë trỉåìng Tp
HCM. Trong nhỉỵng nàm gáưn âáy thë trỉåìng xút kháøu l thë trỉåìng
tiãu thủ mảnh nháút âäúi våïi Cäng ty vç cọ doanh thu låïn tỉì ngoải
tãû.
Háưu hãút cạc khạch hng ny âãưu håüp tạc lm àn våïi Cäng ty
â láu nàm v ln cọ mäúi quan hãû täút âẻp. Tuy nhiãn trong säú âọ
cng cọ nhỉng cäng ty vỉìa l khạch hng vỉìa l âäúi th cảnh
tranh trong ngnh v pháưn låïn khạch hng ca Cäng ty l khạch
hng mua âi bạn lải.
2.3. Cạc täø chỉïc trung gian: bao gäưm cạc täø chỉïc, cạ
nhán tråü giụp Cäng ty trong viãûc cáu dáùn bạn hng v âỉa sn
pháøm ca Cäng ty âãún tay ngỉåìi tiãu dng, cạc täø chỉïc ti chênh,
cạc cáúp chênh quưn âëa phỉång, thäng tin âải chụng...
+ Nhỉỵng cäng ty phán phäúi: l nhỉỵng cäng ty cọ âiãưn kiãûn
kho bi, âäüi ng, phỉång tiãûn váûn ti khạ täút cọ thãø âạp ỉïng
nhanh chọng, këp thåìi cho giao nháûn v phán phäúi hng hoạ.
+ Cạc cå såí dëch vủ tiãúp thë: cọ nhiãûm vủ âỉa sn pháøm
ca Cäng ty âi vo âụng thë trỉåìng, giụp khạch hng nháûn biãút sn
pháøm ca Cäng ty.
+ Cạc täø chỉïc ti chênh : cung cáúp väún cho Cäng ty khi Cäng
ty cọ nhu cáưu vay väún âãø âm bo trong quạ trçnh kinh doanh
âỉåüc thäng sút. H l cạc ngán hng, cạc täø chỉïc tên dủng,
cạc nh âáưu tỉ v cạc cäng ty bo hiãøm.
+Cäng chụng: giåïi cäng chụng l nhỉỵng úu täú nh hỉåíng
âãún hoảt âäüng sn xút kinh doanh ca Cäng ty. H l cạc täø
chỉïc, cạ nhán hay cạc täø chỉïc x häüi, täø chỉïc quưn lỉûc ca
Nh nỉåïc bao gäưm: giåïi truưn thäng, giåïi chênh quưn âëa
phỉång, giåïi hoảt âäüng cäng âon....
V. PHÁN TÊCH TÇNH HÇNH NGƯN LỈÛC CA CÄNG TY.
1. Ngưn Nhán Lỉûc Ca Cäng Ty:
1.1. Âàûc âiãøm giåïi tênh: Tçnh hçnh lao âäüng ca Cäng ty ráút
äøn âënh, tè trng lao âäüng nỉỵ thỉåìng chiãúm t trng cao hån
nhiãưu so våïi lao âäüng nam. Vç âáy l âàûc thủ ca ngnh may, do
tênh khẹo tay ca nỉỵ giåïi nãn ph håüp våïi cäng viãûc ny. Lo âäüng
trong Cäng ty â tàng dáưn qua cạc nàm, ngun nhán l do Cäng ty â
dáưn thay âäøi cå cáúu sn xút, náng cao v måí räüng nhiãưu nh
mạy may v nh mạy såüi.
Nàm 2003 säú lao âäüng âỉåüc tuøn vo tàng cao âáy l kãút
qu táút úu v håüp l ca Cäng ty trong chênh sạch måí räüng quy
mä sn xút v cng l nhàòm âo tảo tay nghãư chøn bë cho
mäüt xê nghiãûp måïi s âỉåüc måí vo nàm 2005 våïi mạy mọc thiãút
bë hiãûn âải. T lãû lao âäüng giỉỵa nỉỵ v nam l 9/2 ngỉåìi, cỉï cọ
9 lao âäüng nỉỵ thç cọ 2 lao âäüng nam v pháưn låïn lao âäüng nam

.


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp
.

õổồỹc laỡm vióỷc trong caùc nhaỡ maùy sồỹi vaỡ caùc ngaỡnh saớn xuỏỳt
nỷng.
1.2. Lao õọỹng theo trỗnh õọỹ: lao õọỹng phọứ thọng chióỳm õa
sọỳ, õióửu naỡy cuợng do õỷc õióứm cuớa caùc ngaỡnh maỡ Cọng ty õang
saớn xuỏỳt kinh doanh. Trong cồ cỏỳu lao õọỹng phỏn theo troỡnh õọỹ thỗ
lao õọỹng kyợ thuỏỷt tng lón qua caùc nm, do yóu cỏửu vóử vióỷc sổớa
chổợa, baớo trỗ maùy moùc vaỡ cọng nghóỷ mồùi nón õoỡi hoới phaới coù õọỹi
nguớ cọng nhỏn laỡnh nghóử vaỡ coù trỗnh õọỹ chuyón mọn kyợ thuỏỷt cao.
Lao õọỹng coù trỗnh õọỹ õaỷi hoỹc cuợng tng cao qua caùc nm, õỏy
cuợng laỡ chờnh saùch tuyóứn duỷng cuớa Cọng ty õóứ õaùp ổùng nhu cỏửu
quaớn lyù haỡnh chờnh õoỡi hoới nhỏn vión phaới coù trỗnh õọỹ cao nghióỷp
vuỷ chuyón mọn trong quaớn lyù. Nhổ vỏỷy , vióỷc tuyóứn choỹn lao õọỹng
cuớa Cọng ty cuợng thỏỷt sổỷ roợ raỡng hồn, Cọng ty tuyóứn nhỏn vión coù
trỗnh õọỹ phọứ thọng vaỡo caùc ngaỡnh saớn xuỏỳt trổỷc tióỳp, tuyóứn kyợ
thuỏỷt vaỡo caùc ngaỡnh kyợ thuỏỷt maùy moùc vaỡ tuyóứn nhỏn vión coù
trỗnh õọỹ õaỷi hoỹc vaỡ lao õọỹng giaùn tióỳp quaớn lyù haỡnh chờnh vn
phoỡng...
Trong sọỳ lao õọỹng coù trỗnh õọỹ õaỷi hoỹc thỗ tyớ lóỷ naỡy chióỳm
rỏỳt ờt trong tọứng sọỳ lao õọỹng cuớa Cọng ty. Vồùi cồ cỏỳu naỡy chổùng
toớ õang rỏỳt cỏửn tuyóứn choỹn thóm lao õọỹng coù trỗnh õọỹ õaỷi hoỹc
vaỡo cọng vióỷc vn phoỡng vaỡ vaỡo caùc phỏn xổồớng saớn xuỏỳt.
Tọứng sọỳ vaỡ kóỳt cỏỳu lao õọỹng cuớa Cọng ty.
2001

Caùc chố tióu

Tọứng sọỳ lao
õọỹng
Lao õọỹng
nổợ
Lao õọỹng
nam
aỷi hoỹc
Trung cỏỳp
Kyợ thuỏỷt
Lõ phọứ
thọng

giaùn
tióỳp
Quaớn lyù
Phuỷc vuỷ

trổỷc

.

2002

2003

So saùnh
2002/200 2003/200
1
2
Tố
Tố
Tố
Sọ
Sọ
Sọ
tr
tr
tr
Tố
Tố
ỳ lõ
ỳ lõ
ỳ lõ
Sọ
Sọ
(%)
(%)
(%)
tr
tr
ỳ lõ
ỳ lõ
(%)
(%)
189 100 314 100 377 100 125 166. 622 119.
5
8
0
3
1
8
154 81. 260 82. 305 81 105 168. 453 117.
4
5
0
6
3
19
6
4
169
4
351 18. 548 17. 717
197 156.
130.
5
4
1
8
51
2.7
61
1.9
68
1.8
10 119.
7
111.
25
1.3
26
0.8
22
0.6
1
6
-4
5
80
4.2
97
3.1 102 2.7
17
104
5
84.6
173 91. 296 94. 357 94. 122 121. 614 105.
9
8
4
2
8
9
5
3
2
170.
120.
4
7
132
7
166 5.3 191 5.1
34 125. 25 115.
115 6.1 161 5.1 184 4.9
46
8
23
1
17
0.9
5
0.2
7
0.2 -12 140
2
114.
176 93 298 94. 357 94. 121 29.4 597
3
3
2
7
9
9
9
169.
140


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp
.

tióỳp
Lõ < 1nm
Lõ tổỡ 13nm

516
137
9

Tlóỷ
hoỹc/quaớn
lyù

27.
2
72.
8
44.
3

102
4
212
4

32.
5
67.
5
37.
9

704
306
6

18.
7
81.
3
36.
9

508
745

1
198.
4
154

320
942

120
68.8
144.
4

1.3. Lao õọỹng phỏn theo tờnh chỏỳt cọng vióỷc: Caớ lao
õọỹng trổỷc tióỳp vaỡ lao õọỹng giaùn tióỳp õóửu tng trong nm 2003
cho vióỷc cho vióỷc hoaỷt õọỹng cuớa xờ nghióỷp II vaỡ III. Trong lao õọỹng
giaùn tióỳp thỗ lao õọỹng quaớn lyù laỡ tng õóửu vaỡ õaùng kóứ, coỡn lao
õọỹng trổỷc tióỳp laỷi giaớm õi rỏỳt nhióửu, nguyón nhỏn laỡ do chờnh
saùch cừt giaớm lao õọỹng vaỡ tuyóứn choỹn lao õọỹng coù trỗnh õọỹ vn
hoaù 12/12 õóứ taỷo ra mỷt bũng trỗnh õọỹ chung.
Do tờnh chỏỳt cuớa caùc mỷt haỡng maỡ Cọng ty õang kinh doanh
nón Cọng ty õaợ kyù kóỳt hồỹp õọửng ngừn haỷn vồùi mọỹt sọỳ lao õọỹng
trổỷc tióỳp nón vióỷc sọỳ lao õọỹng trong nm bióỳn õọứi lión tuỷc nón cồ
cỏỳu lao õọỹng cuợng khoù xaùc õởnh chờnh xaùc vaỡ vióỷc tuyóứn vaỡo vaỡ
nghố vióỷc cuợng bióỳn õọỹng lión tuỷc laỡm cho tyớ troỹng lao õọỹng
trổỷc tióỳp vaỡ giaùn tióỳp khọng coù tyớ lóỷ nhỏỳt õởnh.
1.4. Lao õọỹng phỏn theo thỏm nión: Tyớ lóỷ lao õọỹng dổồùi 1
nm õang dỏửn dỏửn giaớm xuọỳng roợ róỷt. ióửu naỡy cho thỏỳy tờnh
chỏỳt ọứn õởnh cuớa cọng vióỷc õọỳi vồùi cọng nhỏn laỡ rỏỳt tọỳt. Trong õỏy
do tờnh chỏỳt cọng vióỷc khọng ọứn õở nón Cọng ty chố kyù hồỹp õọửng
ngừn haỷn thổồỡng tng cao khi vaỡo muỡa vuỷ coù õồn õỷt haỡng nhióửu
vaỡ giaớm õi khi õaợ hóỳt muỡa vuỷ, nhổng nhổợng nm laỷi õỏy gổồỡng
nhổ khọng coỡn tờnh chỏỳt muỡa vuỷ nổợa maỡ cọng vióỷc trồớ nón lión
tuỷc vaỡ cọng vióỷc vỗ thóỳ cuợng khọng ngổỡng tng lón dỏựn õóỳn sọỳ
lao õọỹng trón 1 nm tng lón laỡm cho cọng nhỏn yón tỏm hồn trong cọng
vióỷc cuớa mỗnh.
1.5. Chờnh saùch tióửn lổồng:
Tióửn lổồng cuớa lao õọỹng giaùn tióỳp phỏn theo hóỷ sọỳ cỏỳp bỏỷc
vaỡ mổùc õọỹ hoaỡn thaỡnh cọng vióỷc. Tióửn lổồng cuớa lao õọỹng trổỷc
tióỳp traớ theo saớn phỏứm vaỡ theo lổồng cồ baớn, khoaớn tióửn lổồng naỡy
khọng cọỳ õởnh maỡ phuỷ thuọỹc vaỡo sổỷ bióỳn õọỹng cuớa doanh thu.
Quyợ lổồng õổồỹc trờch tổỡ doanh thu 20% quyợ lổồng traớ cho caùc bọỹ
phỏỷn quaớn lyù, 80% quyợ lổồng traớ cho bọỹ phỏỷn saớn xuỏỳt.
Baớng thọỳng kó tióửn lổồng CB-CNV (VT: 1000 õọửng)
Chố tióu
Sọỳ lao õọỹng
bỗnh quỏn
Tióửn lổồng binh
quỏn

.

200
1

2002 2003

2002/2001
Stuyóỷt
õọỳi

Stõ (%)

2003/2002
Stuyóỷ
t õọỳi

Stõ
(%)

1895

3148

3770

1253

166

622

119.8

688

781

820

93

113.5

39

105


Chuyón õóử thổỷc tỏỷp
.

Thu nhỏỷp bỗnh
quỏn

726

841

905

115

115.9

64

107.7

Trong nhổợng nm gỏửn õỏy khi maỡ Cọng ty õang dỏửn ọứn õởnh
saớn phỏứm vaỡ tỗm kióỳm thở trổồỡng mồùi vaỡ luọn ọứn õởnh thở trổồỡng
cuợ thỗ Cọng ty õang ngaỡy caỡng kinh doanh coù hióỷu quaớ tọỳt hồn.
Thổỷc tóỳ chổùng minh õióửu naỡy khi tióửn lổồng bỗnh quỏn vaỡ thu
nhỏỷp bỗnh quỏn qua caùc nm tng lón rỏỳt õaùng kóứ, tióửn lổồng tng
coù nghộa laỡ lồỹi nhuỏỷn cuớa Cọng ty tng lón vaỡ ọứn õởnh, thu nhỏỷp
bỗnh quỏn tng lón goùp phỏửn chung vaỡo thu nhỏỷp quọỳc dỏn trong
nóửn kinh tóỳ Vióỷt Nam, goùp phỏửn hoaỡn thaỡnh muỷc tióu cuớa Nhaỡ
nổồùc trong trong vióỷc õổa thu nhỏỷp bỗnh quỏn õỏửu ngổồỡi lón
700USD/1ngổồỡi/1nm
2. Cồ Sồớ Vỏỷt Chỏỳt Cuớa Cọng Ty.
2.1. Mỷt bũng nhaỡ xổồớng:
Baớng sọỳ lióỷu cồ sồớ vỏỷt chỏỳt
ồn vở saớn xuỏỳt

Tọứng
dióỷn tờch
2150m2

Maùy moùc
thióỳt bở
418maùy

Cọng nhỏn lao
õọỹng
412ngổồỡi

Xờ nghióỷp may 1
Hoaỡ Thoỹ
Xờ nghióỷp may 2
2500m2
408maùy
450ngổồỡi
Hoaỡ Thoỹ
Xổồớng may 3 Hoaỡ
3100m2
420maùy
432ngổồỡi
Thoỹ
Xờ
nghióỷp
may
1700m2
418maùy
240ngổồỡi
ióỷn Baỡn
Nhaỡ
maùy
may
3000m2
762maùy
800ngổồỡi
Quaớng Nam
Xờ nghióỷp may Họỹi
2800m2
418maùy
412ngổồỡi
An
Nhaỡ maùy sồỹi Hoaỡ
4612m2
31000coỹc
447ngổồỡi
Thoỹ
Hióỷn nay Cọng ty gọửm coù 7 nhaỡ maùy, xờ nghióỷp thaỡnh vión
trong vaỡ ngoaỡi khuọn vión cuớa Cọng ty vồùi dióỷn tờch laỡ 115.283m 2,
trong õoù dióỷn tờch chổa sổớ duỷng laỡ 46.056m 2. Coù 1.553 maùy moùc
thióỳt bở caùc loaỷi vaỡ hồn 31.000 coỹc sồỹi õổồỹc phỏn bọứ ồớ caùc nhaỡ
maùy, xờ nghióỷp thaỡnh vión cuớa Cọng ty. Cồ sồớ vỏỷt chỏỳt phuỷc vuỷ cho
vióỷc quaớn lyù khọng ngổỡng õổồỹc hoaỡn thióỷn.
Nhỗn chung mỷt bũng cuớa Cọng ty õang dỏửn hoaỡn thióỷn vaỡ
mồớ rọỹng nhũm khai thaùc hóỳt dióỷn tờch coỡn chổa sổớ duỷng cuớa
mỗnh õóứ phỏn khu cho tổỡng bọỹ phỏỷn, ngaỡnh nghóử vaỡ taỷo õổồỹc
tờnh lión tuỷc cuớa dỏy chuyóửn saớn xuỏỳt õọỳi vồùi caùc mỷt haỡng coù
nhióửu cọng õoaỷn
Xờ nghióỷp may I Hoaỡ Thoỹ: õổồỹc thaỡnh lỏỷp nm 1997 gọửm 8
chuyóửn (45 cọng nhỏn /1 chuyóửn, 2 chuyóửn vồùi mọựi chuyóửn coù 35
cọng nhỏn/1 chuyóửn) õổồỹc trang thióỳt bở maùy moùc chuyón duỡng
hióỷn õaỷi nhỏỷp khỏứu tổỡ Nhỏỷt vaỡ Myợ.

.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×