Tải bản đầy đủ

Một số vấn đề hạch toán thanh toán nội bộ tại đlđnChun âãư täút nghiãûpPHÁƯN II:. THỈÛC TÃÚ VÃƯ HẢCH TOẠN CẠC KHON
THANH TOẠN NÄÜI BÄÜ ÅÍ ÂLÂN.
1. Âàûc âiãøm hoảt âäüng kinh doanh v täø chỉïc qun
l ca ÂLÂN:
1. 1 Qụa trçnh hçnh thnh v phạt triãøn ca ÂLÂN:
Âiãûn lỉûc QNÂN l mäüt âån vë trỉûc thüc Cäng ty Âiãûn
lỉûc 3,âỉåüc thnh láûp sau khi Miãưn Nam hon ton gii
phọng trãn cå såí tiãúp qun cạc nh mạy Diezel,hãû thäúng lỉåïi
âiãûn ca cäng ty SIPEA v CÂV âãø lải .Tãn gi âáưu tiãn khi
thnh láûp l cå såí qun l phán phäúi âiãûn QNÂN. Âãún thạng
5 nàm 1981 âäøi thnh såí Âiãûn lỉûc QNÂN. Vo nàm 1996 khi
ngnh âiãûn chuøn sang hảch toạn kinh doanh ,bn giao chỉïc
nàng qun l Nh nỉåïc vãư âiãûn cho cạc såí cäng nghiãûp,såí
Âiãûn lỉûc QNÂN âỉåüc âäøi tãn thnh Âiãûn lỉûc  Nàơng.
Ngy 1thạng4 nàm 1997 ,sau khi Qúc häüi cọ nghë quút

tạch tènh QNÂN thnh tènh Qung Nam v Thnh phäú Â Nàơng
trỉûc thüc Trung Ỉång ,Âiãûn lỉûc Qung Nam  Nàơng
âỉåüc tạch thnh Âiãûn lỉûc Qung Nam v Âiãûn lỉûc Â
Nàơng våïi trủ såí chênh âỉåüc âàût tải 179 Nguùn Chê Thanh.
Tỉì nàm 1997 âãún nay l giai âoản náng cao cháút lỉåüng
v hiãûu qu kinh doanh âiãûn nàng .Trong giai âoản ny phạt
triãøn bçnh qn vãư sn lỉåüng âiãûn l 6%/nàm, tỉì khi cọ lỉåïi
âiãûn Qúc gia thç täúc âäü phạt triãøn bçnh qn l 15%/nàm.
1.2.Chỉïc nàng ,nhiãûm vủ ca ÂLÂN:
1.2.1 Chỉïc nàng:
ÂLÂN l mäüt âåün Nh nỉåïc trỉûc thüc Cäng ty Âiãûn
lỉûc 3(thüc Täøng Cäng ty Âiãûn lỉûc Viãût Nam ),âỉåüc Cäng ty
Âiãûn lỉûc 3 trỉûc tiãúp giao kãú hoảch sn xút v kinh doanh
âiãûn nàng theo nàng lỉûc sn xút ,theo nhu cáưu thỉûc tãú tải
Thnh phäú Â Nàơng v do Nh nỉåïc phán bäø.
1.2.2 Nhiãûm vủ:
ÂLÂN cọ cạc nhiãûm vủ ch úu sau:
-Xáy dỉûng ci tảo lỉåïi âiãûn phán phäúi.
-Thiãút kãú lỉåïi âiãûn phán phäúi
-Sn xút v qun l kinh doanh âiãûn nàng phủc vủ
nhu cáưu phạt triãøn ca Thnh phäú Â Nàơng .
-Thỉûc hiãûn âáúu tháưu cạc cäng trçnh theo håüp âäưng
nhỉ:xáy làõp âỉåìng dáy v trảm biãún ạp,màõc dáy âàût
âiãûn ,màõc âiãûn måïi...
-Sỉía chỉỵa âải tu thiãút bë âiãûn.
1.3. Âàûc âiãøm sn xút kinh doanh v qui trçnh kinh
doanh:
1.3.1.Âäi nẹt âàûc th trong ngnh âiãûn:
a. Âäi nẹt vãư cäng tạc kinh doanh âiãûn:

SVTH:

Lã Anh Tún

10
Chun âãư täút nghiãûp

Trong âiãưu kiãûn hiãûn nay, khi mi ngnh kinh doanh â
coi khạch hng l thỉåüng âãú thç khạch hng ca ngnh âiãûn
â v âang xục tiãún h tråí thnh “thỉåüng âãú” . Båíi våïi
ngnh âiãûn, khạch hng no mua cng nhiãưu thç cng phi
chëu giạ âàõt hån. Màût khạc, ngnh âiãûn cng cọ biãûn phạp
cỉåỵng chãú büc khạch hng thanh toạn âụng hản nhỉng
váùn khäng såü bë máút khạch hng .
Giạ ca sn pháøm âiãûn do Ban váût giạ chênh ph thäúng
nháút våïi Täøng cäng ty Âiãûn lỉûc Viãût Nam ban hnh.
Nãúu cạc ngnh kinh tãú khạc ln qung cạo tun truưn
khuún khêch khạch hng tàng, dng sn pháøm ca mçnh
cng nhiãưu thç våïi ngnh âiãûn lải khuún khêch khạch hng
sỉí dủng tiãút kiãûm âiãûn nhàòm tảo âiãưu kiãûn cho ngnh
âiãûn âiãưu ho nhu cáưu, ph håüp våïi kh nàng cung ỉïng ca
mçnh do ngưn âiãûn cung cáúp thiãúu so våïi lỉåüng cáưu. Do
váûy, viãûc kinh doanh ngnh âiãûn ngy cng khọ khàn hån, båíi
âàûc th ngnh l hng hoạ âàûc biãût. Âáưu vo l chi phê sn
xút thç ngnh âiãûn tỉû lo cn âáưu ra (giạ bạn) do nh nỉåïc
qun l v chè âảo.
b. Vai tr âiãûn nàng:
- Tênh ỉu viãût ca âiãûn nàng:
+ Âiãûn nàng cho phẹp biãún âäøi thnh cạc dảng nàng
lỉåüng khạc nhau mäüt cạch dãù dng linh hoảt v hiãûu sút
biãún âäøi khạ cao.
+Âiãûn nàng cọ thãø truưn ti âi xa, phê täøn êt nhỉng
váùn âm bo këp thåìi.
+ Âiãûn nàng âỉåüc sn xút ra tỉì nhỉỵng ngưn khạc
nhau nhỉng váùn cọ thãø ho vo mảng lỉåïi chung.
+Âiãûn nàng cho phẹp khäúng chãú quạ trçnh sn xút
mäüt cạch gin âån, chênh xạc.
- Vai tr ca âiãûn nàng âäúi våïi cạc lénh vỉûc kinh tãú x
häüi :
Âiãûn nàng âọng vai tr hãút sỉïc quan trng trong âåìi
säúng-x häüi, chi phäúi táút c cạc hoảt âäüng ca cạc ngnh
kinh tãú .Khäng cọ âiãûn nàng mi hoảt âäüng sinh hoảt, sn
xút âãưu bë ngỉng trãû .
1.3.2.. Cạc âàûc âiãøm ch úu ca cäng nghiãûp
âiãûn lỉûc.
a. Âàûc âiãøm ca qụa trçnh sn xút v phán
phäúi âiãûn.
+ Khạc våïi nhỉỵng sn pháøm khạc, qụa trçnh sn xút
v tiãu thủ âiãûn nàng xy ra âäưng thåìi nhau
+ Âiãûn nàng cọ thãø truưn ti âi ráút xa, âãø âm bo
hiãûu qu kinh tãú cạc nh mạy âiãûn låïn thỉåìng âỉåüc xáy
dỉûng gáưn nhỉỵng vng cọ m than, cọ cạc ngưn thu âiãûn
däưi do.
SVTH:

Lã Anh Tún

11
Chuyón õóử tọỳt nghióỷp+ Vióỷc saớn xuỏỳt, chuyóứn taới vaỡ cung cỏỳp õióỷn theo
mọỹt kóỳ hoaỷch chung trong khuọn khọứ hóỷ thọỳng õióỷn (phaùt
õióỷn-truyóửn taới-phỏn phọỳi).
b. ỷc õióứm vóử maỷng lổồùi õióỷn:
ióỷn nng sau khi saớn xuỏỳt ra tổỡ caùc nguọửn phaùt õổồỹc
truyóửn taới, phỏn phọỳi õóỳn caùc họỹ tióu thuỷ nhồỡ maỷng lổồùi
truyóửn taới. Maỷng lổồùi õióỷn bao gọửm: õổồỡng dỏy taới õióỷn,
traỷm bióỳn aùp vaỡ họỹ tióu thuỷ õióỷn.

SVTH:

Ló Anh Tuỏỳn

12
Chun âãư täút nghiãûp1.4. Cå cáúu täø chỉïc qun l ca ÂLÂN:
1 1.4.1 Så âäư täø chỉïc bäü mạy qun l :
GIẠM
ÂÄÚC

PGÂ KINH
DOANH

PKT Phn Ph Âäüi PX PX PX
An
g
ng thê ÂiãûnCáưu lỉåïi
Ton K Âiãư nghiã
Â
bhlâ thû u
ûm
t âäü

Âäüi PhngPhngPh
âiãû Kinh Hnh ng
n doanh chênh Váût
kãú
tỉ

CN
BP
CN
Phn
CN
Ph
Phn
Ph
Âiãû
Mạ
Âiãû
g
âiãû
ng
g ti
ng
hãû
tuúnkãú
n
y
n : Quan
váût
n
täøtrỉûc
chênh
chỉïc nàng. hoả tỉ
KvI
tên
KvII : Quan
KvIV hãû
chỉï
h
1.4.2
Chỉïc nàng nhiãûm vủ ca cạc bäü

CN
Âiãûn
KvIII

pháûn

,âånvë:
a. Chỉïc nàng ca cạc bäü pháûn qun l:
Bäü mạy qun l åí ÂLÂN täø chỉïc theo cå cáúu trỉûc
tuún tham mỉu, âỉïng âáưu l hai phọ giạm âäúc: giạm âäúc
kinh doanh v giạm âäúc k thût.ÅÍ cạc phng ban chỉïc nàng
mäùi phng ban âãưìu cọ trỉåíng phng v phọ phng tham
mỉu cho giạm âäúc v chëu mi trạch nhiãûm trỉåïc giạm
âäúc.Chỉïc nàng ca cạc bäü pháûn nhỉ sau:
- Ban lnh âảo:
+ Giẳm âäúc: l ngỉåìi vỉìa âải diãûn cho Nh nỉåïc
,vỉìa l ngỉåìi âải diãûn cho táûp thãø cänh nhán viãn qun l
cäng ty theo chãú âäü mäüt th trỉåíng,vỉìa l ngỉåìi cọ quưn
quút âënh chëu trạch nhiãûm trỉåïc Nh nỉåïc,táûp thãø v
kãút qu ca Âiãûn lỉûc ,l ngỉåìi âải diãûn cho âån vë trong
mi hoảt âäüng trong v ngoi âån vë,giụp cho sn xút kinh
doanh cọ hiãûu qu. Âäưng thåìi l ngỉåìi cọ tỉ cạch phạp nhán
trong viãûc âải diãûn k kãút cạc håüp âäưng kinh tãú.
SVTH:

Lã Anh Tún

13
Chun âãư täút nghiãûp+ Phọ giạm âäúc kinh doanh : l ngỉåìi giụp viãûc cho
giạm âäúc trong kinh doanh,thay màût cho giạm âäúc khi giạm
âäúc âi vàõng ,phi chëu trạch nhiãûm trỉåïc giạm âäúc v phạp
lût vãư nhỉỵng viãûc âỉåüc phán cäng .Âàûc biãût phọ giạm
âäúc kinh doanh phi ch âäüng täø chỉïc qun l phủc vủ cho
hoảt âäüng sn xút kinh doanh åí âån vë
+ Phọ giạm âäúc k thût:l ngỉåìi giụp viãûc cho giạm
âäúc ,täø chỉïc ton bäü cäng tạc k thût
b.Chỉïc nàng ,nhiãûm vủ ca cạc chi nhạnh ,trảm
âiãûn:
Phng hnh chênh bo vãû:
- Cäng tạc hnh chênh :
+Täø chỉïc thỉûc hiãûn ton bäü cäng tạc täøng håüp vãư
hnh chênh
+Láûp kãú hoảch mua sàõm váût liãûu vàn phng qun l
v thỉûc hiãûn cạc chãú âäü vãư hnh chênh phê .
- Cäng tạc bo vãû: cọ täø chỉïc bo vãû vàn phng lm
viãûc ca cå quan
trong v ngoi giåì
,ngỉåìi lả phi xút trçnh giáúy tåì cho phng bo vãû trỉåïc
khi vo cäng ty.Bo vãû phỉång tiãûn v ti sn ca cäng ty
.Phng kãú hoảch:
Trãn cå såí nghiãn cỉïu nhu cáưu vãư âiãûn ca tỉìng vng,
tỉìng âëa phỉång.Phng kãú hoảch láûp ra cạc kãú hoảch,cạc
phỉång ạn ca tỉìng k (nhỉ: kãú hoach xáy dỉûng ngưn v
lỉåïi âiãûn cho cạc vng...) trçnh lãn cäng ty xem xẹt Âäưng thåìi
phäúi håüp våïi cạc âëa phỉång phán bäø âiãûn cho cạc ngnh
cạc, âëa phỉång.
Phng täø chỉïc:
-Nghiãn cỉïu ,täø chỉïc sn xút, biãn chãú chỉïc nàng
nhiãûm vủ, lãư läúi lm viãûc ca cạc âån vë, bạo cạo thäúng kã
vãư tçnh hçnh hoảt âäüng ca cäng ty .
-Qun l häư så, l lëch theo di kh nàng chun män,
trçnh âäü ca tỉìng cäng nhán viãn âãø cọ hỉåïng âãư bảc, bäưi
dỉåỵng.
-Xáy dỉûng kãú hoảch lao âäüng tiãưn lỉång chëu trạch
nhiãûm qun l cäng tạc lao âäüng tiãưn lỉång tải âån vë.
Phng k thût an ton:
-Qun l vãư màût k thût trong váûn hnh sỉía chỉỵa
mạy phạt âiãûn ngưn lỉåïi âiãûn.
-Âo tảo báûc thåü ,nghiãn cỉïu täø chỉïc thỉûc hiãûn cạc
qui trçnh ,qui phảm k thût tiãu chøn k thût
-Kho sạt thiãút kãú láûp dỉû toạn cạc chỉång trçnh xáy
dỉûng ci tảo mảng lỉåïi âiãûn,täø chỉïc nghiãûm thu vãư màût
k thût trỉåïc khi váûn hnh .
Phng kãú toạn ti chênh :
-Phán têch hoảt âäüng ti chênh
SVTH:

Lã Anh Tún

14
Chuyón õóử tọỳt nghióỷp-Tham mổu vióỷc thổỷc hióỷn nghộa vuỷ ngỏn saùch cho
Nhaỡ nổồùc
-Lỏỷp caùc baùo caùo quaớn trở- kióứm kó theo quy õởnh cuớa
Nhaỡ nổồùc.
-Phaớn aùnh vaỡ tờnh toaùn sọỳ lióỷu cuớa quaù trỗnh luỏn
chuyóứn vaỡ sổớ duỷng taỡi saớn vỏỷt tổ ,tióửn vọỳn quaù trỗnh hoaỷt
õọỹng saớn xuỏỳtkinh doanh, sổớ duỷng kinh phờ ồớ õồn vở.
-Kióứm tra tỗnh hỗnh thổỷc hióỷn kóỳ hoaỷch saớn xuỏỳt kinh
doanh, kóỳ hoaỷch thu chi taỡi chờnh thanh toaùn ,kióứm tra vióỷc
giổợ gỗn vaỡ sổớ duỷng caùc loaỷi vỏỷt tổ, tióửn vọỳn, phaùt hióỷn
vaỡ ngn kởp thồỡi moỹi bióứu hióỷn tham ọ, laợng phờ vi phaỷm
chờnh saùch chóỳù õọỹ kinh tóỳ cuớa Nhaỡ nổồùc .
-Cung cỏỳp sọỳ lióỷu ,taỡi lióỷu cho vióỷc õióửu haỡnh saớn
xuỏỳt kinh doanh , kióứm tra vaỡ hoaỷt õọỹng kinh tóỳ taỡi chờnh
phuỷc vuỷ cọng taùc lỏỷp vaỡ theo doợi thổỷc hióỷn kóỳ hoaỷch
phuỷc vuỷ cọng taùc thọỳng kó vaỡ thọng tin kinh tóỳ.
Phoỡng vỏỷt tổ:
Giuùp giaùm õọỳc quaớn lyù vióỷc xuỏỳt nhỏỷp vỏỷt tổ trong õồn
vở, dổỷ trổợ vỏỷt tổ cỏửn thióỳt phuỷc vuỷ cho saớn xuỏỳt vaỡ
thanh lyù nhổợng vỏỷt tổ ổù õoỹng.Thu họửi caùc thióỳt bở vỏỷt
tổ ,vỏỷt lióỷu thờ nghióỷm, phóỳ phỏứm phuỷc vuỷ cho gia cọng
chóỳ bióỳn phuỷc vuỷ saớn xuỏỳt .
.Phoỡng kinh doanh õióỷn nng:
Tióỳn haỡnh kyù kóỳt caùc hồỹp õọửng cung ổùng sổớ duỷng
õióỷn, ghi chổợ, phaùt haỡnh caùc hoùa õồn tióửn õióỷn vaỡ thu tióửn
trong khu vổỷc quaớn lyù, theo doợi cọng taùc kinh doanh õióỷn nng
cuớa caùc chi nhaùnh .Quaớn lyù họử sồ cuớa khaùch haỡng tióu thuỷ
õióỷn, tióỳn haỡnh cừt õióỷn khi khaùch haỡng vi phaỷm hồỹp õọửng.
Phoỡng õióửu õọỹ:
ióửu õọỹ saớn xuỏỳt, quaớn lyù vióỷc vỏỷn haỡnh nguọửn õióỷn
trong õióửu kióỷn bỗnh thổồỡng cuợng nhổ khi coù sổỷ cọỳ, lỏỷp
cọng thổùc vỏỷn haỡnh lổồùi õióỷn ,baớo õaớm an toaỡn cho ngổồỡi
vaỡ thióỳt bở ,õaớm baớo yóu cỏửu kinh tóỳ vaỡ xaợ họỹi cuợng nhổ
chỏỳt lổồỹng õióỷn nng.
Chổùc nng cuớa caùc chi nhaùnh, traỷm õióỷn:
Quaớn lyù nguọửn õióỷn vaỡ hóỷ thọỳng lổồùi õióỷn trón õởa
baỡn.Thổỷc hióỷn caùc bióỷn phaùp kióứm tra nhoớ õóứ õaớm baớo hóỷ
thọỳng õổồỹc vỏn haỡnh an toaỡn hióỷu quaớ .Kyù hồỹp õọửng cung
ổùng sổớ duỷng õióỷn aùnh saùng sinh hoaỷt vaỡ quaớn lyù khaùch
haỡng trong phaỷm vi chi nhaùnh theo sổỷ chố õaỷo cuớa giaùm õọỳc.
Chổùc nng cuớa phỏn xổồớng:
-Caùc phỏn xổồớng coù nhióỷm vuỷ quaớn lyù vỏỷn haỡnh hóỷ
thọỳng lổồùi õióỷn ,caùc hóỷ thọỳng õióỷn trong phaỷm vi õổồỹc
giao

SVTH:

Ló Anh Tuỏỳn

15
Chun âãư täút nghiãûp-Täø chỉïc xáy dỉûng phạt triãøn hãû thäúng, sỉía chỉỵa
nhàòm náng cao cháút lỉåüng âiãûn nàng, cung cáúp âiãûn an
ton, gim täøn tháút âiãûn nàng.
-Qun l v váûn hnh cạc mạy Diezel.
1.5. Täø chỉïc kãú toạn tải ÂLÂN:
1.5.1 Mä hçnh täø chỉïc kãú toạn tải ÂLÂN:
Tải ÂLÂN cäng tạc kãú toạn âỉåüc täø chỉïc theo mä
hçnh kãú toạn táûp trung. Theo hçnh thỉïc täø chỉïc cäng tạc kãú
toạn ny, åí phng kãú toạn chëu trạch nhiãûm täø chỉïc ton
bäü cäng tạc kãú toạn, cäng tạc ti chçnh cäng tạc thäúng kã tải
ÂL. Cn åí cạc chi nhạnh, do mỉïc âäü phán cáúp chỉa âỉåüc
räüng ri, quy mä nh nãn khäng cho täø chỉïc kãú toạn riãng, ÂL
chè bäú trê mäüt nhán viãn kãú toạn täøng håüp lm nhiãûm vủ
hỉåïng dáùn hảch toạn ban âáưu, thu nháûn v kiãøm tra chỉïng
tỉì ban âáưu âãø âënh k chuøn chỉïng tỉì vãư phng kãú toạn
ÂL hồûc phng kãú toạn Cäng ty.
V ngoi ra, phng kãú toạn ÂL cn giao cho nhán viãn
ny hảch toạn mäüt säú nghiãûp vủ cáưn thiãút hồûc ghi chẹp
nhỉỵng pháưn hnh kãú toạn chi tiãút phạt sinh åí cạc chi nhạnh
Lục ny cäng viãûc viãûc kãú toạn tải Cäng ty âỉåüc phán cäng
phán cáúp nhỉ sau:
- ÅÍ phng kãú toạn Cäng ty cọ nhiãûm vủ:
+Thỉûc hiãûn cäng viãûc kãú toạn phạt sinh tải Cäng ty
v cạc chi nhạnh
+Hỉåïng dáùn kiãøm tra cäng tạc kãú toạn åí ÂL.
+Thu nháûn , kiãøm tra bạo cạo kãú toạn åí ÂL gỉíi âãún
v láûp bạo cạo kãú toạn täøng håüp toạn Cäng ty
+Thỉûc hiãûn cäng tạc ti chênh, thäúng kã ton Cäng ty
- ÅÍ cạc ÂL cọ nhiãûm vủ thỉûc hiãûn ton bäü cäng viãûc
kãú toạn phạt sinh åí âån vë mçnh , cäng tạc ti chênh , thäúng kã
trong phảm vi ÂL v âënh k cạc bạo cạo kãú toạn gỉíi vãư
phng kãú toạn tải Cäng ty.
- Tải cạc chi nhạnh chè cọ mäüt kãú toạn viãn täøng håüp
cọ nhiãûm vủ theo di v hảch toạn nhỉỵng nghiãûp vủ phạt
sinh do Cäng ty quy âënh v hng k láûp bạo cạo kãú toạn.
Hàòng thạng, cạc chi nhạnh gỉíi cạc säø sạch cáưn thiãút vãư ÂL
hồûc Cäng ty.
1.5.2 Täø chỉïc bäü mạy kãú toạn :
a/ Så âäư täø chỉïc bäü mạy kãú toạn:

SVTH:

Lã Anh Tún

16
Chun âãư täút nghiãûpKÃÚ TOẠN
TRỈÅÍNG

PHỌ PHNG KÃÚ
TOẠN

KÃÚ
TOẠ
N
VÁÛT
TỈ

KÃÚ
TOẠ
N
TSCÂ

KÃÚ
TOẠ
N
XD&

KÃÚ
TOẠN
TM&
TGNH

KÃÚ
TOẠN
TÄØN
G
HÅÜP

SCL

KÃÚ TOẠN CẠC ÂÅN VË TRỈÛC
THÜC

: Quan hãû chè âảo âiãưu hnh.
: Quan hãû nghiãûp vủ.
b. Chỉïc nàng nhiãûm vủ ca cạn bäü cäng nhán
viãn trong cạc pháưn hnh kãú toạn:
-Kãú toạn trỉåíng:l ngỉåìi täø chỉïc lnh âảo ,täø chỉïc
thỉûc hiãûn cäng tạc kãú toạn trong âån vë, cọ trạch nhiãûm âän
âäúc nhàcõ nhåí mi ngỉåìi trong phng hon thnh nhiãûm vủ
ca mçnh sao cho këp thåìi chênh xạc. Âäưng thåìi l ngỉåìi lnh
trạch nhiãûm täø chỉïc cäng tạc ti chênh trong doanh nghiãûp,
âm bo thỉûc hiãûn cạc chỉïc nàng ca ti chênh.
-Phọ kãú toạn trỉåíng: âỉåüc y quưn thay thãú khi kãú
toạn trỉåíng âi vàõng v trỉûc tiãúp theo di, phu trạch cäng
viãûc do kãú toạn trỉåíng phán cäng .
-Kãú toạn váût tỉ : cọ nhiãûm vủ theo di nháûp, xút
täưn váût tỉ, täø chỉïc phán loải váût tỉ theo cạc danh mủc .
-Kãú toạn ti sn cäú âënh: Täø chục phán loải xạc âënh
ngun giạ, giạ trë hao mn, gêa trë cn lải, theo di tçnh hçnh
thanh l ti sn cäú âënh . Trỉûc tiãúp tham gia âạnh giạ ti sn

SVTH:

Lã Anh Tún

17

THU
KÃÚ
Í TOẠN
QUY
CÄNG
Ỵ NÅÜ
Chuyón õóử tọỳt nghióỷpcọỳ õởnh. Haỡng thaùng phaới theo doợi vióỷc tờnh khỏỳu hao õổồỹc
tỏỷp trung ồớ Cọng ty õióỷn lổỷc 3.
-Kóỳ toaùn tióửn lổồng vaỡ baớo hióứm xaợ họỹi : theo doợi vóử
tióửn lổồng vaỡ tờnh baớo hióứm xaợ họỹi mọỹt caùch khoa hoỹc hồỹp
lyù .
-Kóỳ toaùn tióửn mỷt vaỡ tióửn gổới ngỏn haỡng : coù traùch
quaớn lyù caùc nguọửn thu, chi tióửn mỷt vaỡ tióửn gổới
-Kóỳ toaùn xỏy dổỷng cồ baớn vaỡ sổớa chổợa lồùn: theo doợi
kóỳ hoaỷch xỏy dổỷng cồ baớn, sổớa chổợa lồùn maùy moùc thióỳt bở
trong tổỡng kyỡ . Tọứ chổùc sọứ saùch theo doợi chỷt cheợ, hoaỷch
toaùn chờnh xaùc chổồng trỗnh sổớa chổợa lồùn.
-Kóỳ toaùn cọng nồỹ: theo doợi caùc khoaớn coỡn phaới thanh
toaùn vồùi nhaỡ cung cỏỳp,vaỡ caùc khoaớn nồỹ maỡ khaùch haỡng chổa
thanh toaùn trong kyỡ.
-Thuớ quyợ: coù traùch nhióỷm quaớn lyù nguọửn tióửn mỷt taỷi
ióỷn lổỷc aỡ Nụng, sau õoù õọỳi chióỳu vồùi kóỳ toaùn tióửn mỷt
vaỡ tióửn gổới.
-Kóỳ toaùn tọứng hồỹp: coù traùch nhióỷm kióứm tra cọng taùc
kóỳ toaùn cuớa kóỳ toaùn vión, tỏỷp hồỹp phỏn bọứ chi phờ saớn
xuỏỳt, tờnh toaùn giaù thaỡnh saớn phỏứm õióỷn thổỷc tóỳ vaỡ saớn
phỏứm khaùc. ọửng thồỡi, tọứng hồỹp vóử mỷt sọứ saùch caùc
nghióỷp vuỷ xaớy ra taỷi õồn vở. Lỏỷp baùo caùo kóỳ toaùn õóứ baùo
caùo vồùi caùc õồn vở quaớn lyù theo chổùc nng.
c. Mọỳi quan hóỷ giổợa caùc chổùc nng kóỳ toaùn:
-Kóỳ toaùn thu chi tióửn mỷt vaỡ tióửn gổới ngỏn haỡng phaới
hoaỡn tỏỳt cọng vióỷc, quyóỳt toaùn sọứ saùch vaỡo cuọỳi kyỡ.Trón cồ
sồớ õoù caùc kóỳ toaùn phỏửn haỡnh lión quan tióỳn haỡnh kióứm tra,
õọỳi chióỳu sổỷ truỡng khồùp trong vióỷc õởnh khoaớn vaỡ sọỳ lióỷu
giổợa caùc nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh .
-Kóỳ toaùn vỏỷt tổ, taỡi saùn cọỳ õởnh: trong kyỡ khi coù caùc
nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh, kóỳ toaùn vỏỷt tổ theo doợi chỷt
cheợ vióỷc õởnh khoaớn, ghi cheùp sọứ saùch, õọửng thồỡi lỏỷp caùc
phióỳu xuỏỳt, nhỏỷp vỏỷt tổ.
-Kóỳ toaùn cọng nồỹ: sau khi kóỳ toaùn tióửn mỷt vaỡ tióửn
gổới ; kóỳ toaùn vỏỷt lióỷu, taỡi saớn cọỳ õởnh õaợ hoaỡn tỏỳt xong sọỳ
saùch .Kóỳ toaùn cọng nồỹ tióỳn haỡnh õọỳi chióỳu ghi nhỏỷn caùc
khoaớn phaới traớ vaỡ phaới thu phaùt sinh .
-Kóỳ toaùn tọứng hồỹp : thổỷc hióỷn cọng vióỷc cuớa mỗnh
sau khi baùo caùo caùc kóỳ toaùn chi tióỳt õaợ hoaỡn thaỡnh

SVTH:

Ló Anh Tuỏỳn

18
Chun âãư täút nghiãûpNhỉ váûy, giỉỵa cạc kãú toạn pháưn hnh cọ mäúi quan hãû
hãút sỉïc khàng khêt våïi nhau.Sỉû hon táút cäng viãûc åí
pháưn hnh ny lải l cå såí,càn cỉï hoảt âäüng cho cạc
pháưn hnh khạc.Nọ tảo thnh mäüt chu trçnh khẹp kên
trong cäng tạc kãú toạn. Do âọ chè cáưn mäüt sỉû sai sọt
nh cọ thãø lm phạ våỵ âi sỉû logic trong chu trçnh âọ.Vç
váûy cäng tạc kiãøm tra âäúi chiãúu thỉåìng xun ráút
âỉåüc chụ trng.
d. Mäúi quan hãû giỉỵa phng kãú toạn våïi cạc bäü
pháûn khạc :
-Phng kãú hoảch :váût tỉ cung cáúp këp thåìi cho phng
kãú toạn kãú hoảch sn xút, truưn dỉỵ liãûu nháûp xút
váût tỉ hng thạng cng nhỉ cạc vàn bn phã duût ca cäng
ty vãư sỉí dủng ngưn ti chênh, kãú hoảch sỉía chỉỵa låïn,
sỉía chỉỵa thỉåìng xun cho phng kãú toạn këp thåìi .
-Phng täø chỉïc : cung cáúp kãú hoảch nhán sỉû, xẹt
duût chãú âäü thêch håüp cho quưn låüi ca ca cäng nhán,
tiãưn lỉång, thỉåíng .
-Phng k thût : cung cáúp âënh mỉïc vãư váût tỉ, nhán
cäng cho phng kãú toạn.
-Phng kinh doanh : hng thạng phi bạo cạo këp thåìi cho
phng kãú toạn säú liãûu kinh doanh âiãûn, tiãưn bo dỉåỵng
âỉåìng dáưyva trảm biãún ạp âiãûn .
-Cạc chi nhạnh måí säø kãú toạn âụng phạp lãûnh ca Nh
nỉåïc, tảo âiãưu kiãûn theo di, kiãøm tra säú liãûu våïi phng
kãú toạn .
Ngoi ra cạc phng ban khạc cng cọ nhiãưu mäúi quan hãû
tỉång tạc, häù tråü cho nhau trong quạ trçnh hon thnh nhiãûm
vủ .
2. Hçnh thỉïc säø kãú toạn tải ÂLÂN:
2.1. Täø chỉïc hçnh thỉïc kãú toạn:
ÂãØ tảo âiãưu kiãûn thûn låüi cho viãûc ạp dủng mạy vi
tênh vo cäng tạc kãú toạn, âån vë ạp dủng hçnh thỉïc chỉïng
tỉì ghi säø. Hiãûn tải hãû thäúng chỉïng tỉì tải âiãûn lỉûc sỉí
dủng âãø hảch toạn v lỉu trỉỵ dỉỵ liãûu âỉåüc chia lm 3
loải : chỉïng tỉì tiãưn màût v tiãưn gỉíi ngán hng; chỉïng tỉì
váût tỉ v chỉïng tỉì ghi säø. Nhỉỵng bụt toạn chè phạt sinh
vo cúi thạng nhỉ: kãút chuøn doanh thu, kãút chuøn thú
âáưu vo, cạc bụt toạn âiãưu chènh, nháûn âỉåüc thäng bạo
hảch toạn ca cáúp trãn thç âỉåüc phn ạnh vo chỉïng tỉì
ghi säø.
Cạc chỉïng tỉì ghi säø, bn kã, phiãúu thu chi tiãưn màût,
tiãưn gỉíi ngán hng, phiãúu xút nháûp váût tỉ âỉåüc nháûp
vo mạy vi tênh. Mạy s in ra cạc säø chi tiãút,bng täøng håüp
SVTH:

Lã Anh Tún

19
Chuyón õóử tọỳt nghióỷptaỡi khoaớn, baớng cỏn õọỳi sọỳ phaùt sinhvaỡ caùc baùo bióứu kóỳ
toaùn.
2.2. Sồ õọử luỏn chuyóứn chổùng tổỡ trón maùy vi tờnh:
CHặẽNG
Tặè
TIệN

CHặẽNG Tặè
NGN
HAèNG

SAI

SặA
CHặẽNG
Tặè

CHặẽNG
Tặè KHAẽC

NHN
Tặè PHN
H VT
Tặ

- Nhỏỷp chổùng tổỡ

- Kióứm tra chổùng
tổỡ.
-Bọứ sung nọỹi dung
UẽNG
vaỡ õởnh
khoaớn

Sỉ K
TOAẽN
CHI TIT

SAI

CAẽC BAẽO
CAẽO TỉNG

HĩP

KIỉM TRA
BAẽO
BIỉU
UẽNG

BAẽO CAẽO K
TOAẽN
SAI

KIỉM TRA
BAẽO CAẽO
UẽNG

CHUYỉN S LIU CHO
THAẽNG SAU LặU CHặẽNG
Tặè

SVTH:

Ló Anh Tuỏỳn

CHặẽNG
Tặè
VT Tặ

20
Chun âãư täút nghiãûp2.3.Chỉïng tỉì, säø sạch kãú toạn, bạo cạo kãú toạn
tải ÂLÂN:
2.3.1 Chỉïng tỉì v säø sạch kãú toạn:
Âån vë hảch toạn theo chỉïng tỉì gäúc phạt sinh hng
ngy tải âån vë nhỉ: phiãúu thu, chi tiãưn màût v tiãưn gỉíi
ngán hng; phiãúu xút nháûp váût tỉ âỉa vo bng kã chi tiãút
chỉïng tỉì phạt sinh ca tỉìng ti khon liãn quan âãún cạc
nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh. Cúi thạng, säú liãûu s âỉåüc
täøng håüp v âỉa vo bng kã täøng håüp ca tỉìng ti khon
âọ. Cn cạc bụt toạn phạt sinh vo cúi k s âỉåüc âỉa
vo chỉïng tỉì ghi säø. Cúi k, mạy s kãút chuøn säú liãûu
tỉì bng täøng håüp v chỉïng tỉì ghi säø âỉa vo säø cại âãø
láûp ra cạc bạo biãøu gỉíi vãư cäng ty.

thủ.

2.3.2. Bạo cạo kãú toạn :
+ Máùu säú B01-DN : Bng cán âäúi kãú toạn
+ Máùu säú B02-DN : Bng kãút qu hoảt âäüng kinh
doanh.
+ Máùu säú B09-DN : Thuút minh bạo cạo ti chênh.
* 01/ THKT : Bng täøng håüp sn lỉåüng âiãûn.
* 02/ THKT : Chi phê sn xút kinh doanh âiãûn.
* 03/ THKT : Bạo cạo chi tiãút xàng dáưu .
* 07/ THKT : Bng täøng håüp thú v cạc khon
phi tr .
* 08/ THKT : Bng täøng håüp trêch kháúu hao tscâ.
* 09/ THKT : Bng täøng håüp tàng gim tscâ.
* 13/ THKT : Bng täøng håüp chi phê sn xút kinh
doanh theo úu täú .
* 14/ THKT : Bng bạo cạo giạ thnh cäng trçnh tiãu
* 15/ THKT : Bng täøng håüp doanh thu âiãûn.

3. Cạc quan hãû thanh toạn näüi bäü tải ÂLÂN:
3.1 Mäüt säú váún âãư vãư phán cáúp qun l ti chênh åí
ÂLÂN:
Cäng ty âỉåüc nh nỉåïc cáúp väún âiãưu lãû ban âáưu khi
thnh láûp sau âọ Cäng ty giao väún cho cạc ÂL theo phỉång ạn
kinh doanh â âỉåüc duût. ÂL s chëu trạch nhiãûm trỉåïc
giạm âäúc vãư hiãûu qu sỉí dủng väún v bo âm sỉû phạt
triãøn ca pháưn väún â âỉåüc giao.
Hng thạng, ÂL s thỉûc hiãûn kãú hoảch sn xút âiãûn
do Cäng ty giao . Nãúu hon thnh kãú hoảch, ÂL s âỉåüc
hỉåíng 80% doanh thu, cn lải phi näüp vãư Cäng ty.
Ngoi ra, Âiãûn lỉûc s l ngỉåìi trỉûc tiãúp âỉïng ra âáúu
tháưu cạc cäng trçnh xáy dỉûng hồûc nháûn cạc cäng trçnh do
Cäng ty giao cho Âiãûn lỉûc thi cäng. Mi chi phê phạt sinh trong
SVTH:

Lã Anh Tún

21
Chuyón õóử tọỳt nghióỷpquaù trỗnh thổỷc hióỷn dổỷ aùn vaỡ saớn xuỏỳt õióỷn õóửu do Cọng
ty cỏỳp phaùt haỡng nm. ióỷn lổỷc chố coù nhióỷm vuỷ haỷch toaùn
tọứng hồỹp doanh thu vaỡ chi phờ phaùt sinh; cuọỳi thaùng chuyóứn
sọỳ lióỷu vóử cho Cọng ty õóứ thanh toaùn buỡ trổỡ.
Bón caỷnh õoù, Cọng ty coỡn giao cho ióỷn lổỷc thổỷc hióỷn
vióỷc haỷch toaùn õọỹc lỏỷp caùc khoaớn thu chi khaùc nhổ: thổỷc
hióỷn caùc cọng trỗnh cỏỳp õióỷn mồùi, cọng trỗnh sổớa chổợa nhoớ,
nọỳi õióỷn,thu õọửng họử chaùy. Caùc khoaớn thu, chi tổỡ caùc hoaỷt
õọỹng trón seợ õổồỹc tỏỷp hồỹp õóứ xaùc õởnh kóỳt quaớ hoaỷt
õọỹng kinh doanh taỷi ióỷn lổỷc.
ọỳi vồùi TSC taỷi ióỷn lổỷc coù thóứ õổồỹc õióửu õọỹng tổỡ
Cọng ty xuọỳng hoỷc Cọng ty seợ cỏỳp mồùi cho ióỷn lổỷc thọng
qua caùc õồn vở trổỷc thuọỹc. ióỷn lổỷc seợ coù traùch nhióỷm sổớ
duỷng vaỡ baớo quaớn TSC coỡn Cọng ty seợ tióỳn haỡnh trờch khỏỳu
hao vaỡ chuyóứn xuọỳng tổỡng õồn vở. ọỳi vồùi vióỷc thanh lyù, sổớa
chổợa TSC õóửu do Cọng ty theo doợi vaỡ haỷch toaùn.
Haỡng thaùng, sau khi thổỷc hióỷn nghộa vuỷ nọỹp thuóỳ õọỳi
vồùi Nhaỡ nổồùc, Cọng ty seợ trờch lỏỷp caùc quyợ vaỡ cỏỳp xuọỳng cho
caùc õồn vở cỏỳp dổồùi.
Coỡn taỷi caùc chi nhaùnh vióỷc phỏn cọng phỏn cỏỳp quaớn lyù
chổa õổồỹc roợ raỡng.
Chi nhaùnh seợ õaớm nhỏỷn vióỷc thi cọng caùc cọng trỗnh do ióỷn
lổỷc giao. Caùc khoaớn chi phờ phaùt sinh trong quaù trỗnh thi cọng,
ióỷn lổỷc seợ õổùng ra thanh toaùn hoỷc yóu cỏửu Cọng ty cung
ổùng vọỳn cho chi nhaùnh, cuợng nhổ cung ổùng vóử nguyón vỏỷt
lióỷu, vaỡ caùc khoaớn khaùc. Caùc chi nhaùnh chố coù nhióỷm vuỷ theo
doợi thổồỡng xuyón caùc nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh trón sọứ
saùch kóỳ toaùn taỷi õồn vở. Cuọỳi thaùng, tióửn õióỷn vaỡ caùc khoaớn
thu khaùc seợ õổồỹc chi nhaùnh chuyóứn vóử LN.
Khi TSC õổồỹc cỏỳp xuọỳng caùc chi nhaùnh,thỗ ồớ caùc õồn
vở naỡy seợ khọng haỷch toaùn tng taỡi saớn maỡ chố theo doợi TSC
vóử mỷt sọỳ lổồỹng, giaù trở vaỡ khọng thổỷc hióỷn vióỷc trờch
khỏỳu hao.
Chi nhaùnh chố coù nhióỷm vuỷ theo doợi thổồỡng xuyón caùc
nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh trong kyỡ.
3.2. Quan hóỷ vồùi Cọng ty ióỷn lổỷc 3:
3.2.1. Quan hóỷ thanh toaùn nọỹi bọỹ vóử vọỳn:
ióỷn lổỷc aỡ Nụng thổỷc hióỷn hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt
kinh doanh dổỷa trón nguọửn vọỳn ban õỏửu do Cọng ty ióỷn
Lổỷc 3 cỏỳp ngay tổỡ khi mồùi thaỡnh lỏỷp. Phỏửn vọỳn naỡy bao
gọửm :
a. Vọỳn cọỳ õởnh : õoù chờnh laỡ caùc tscõ (nhaỡ cổớa, maùy
moùc,... ) õang sổớ duỷng cho quaù trỗnh saớn xuỏỳt ồớ õồn vở. LN
chố õổồỹc quyóửn sổớ duỷng taỡi saớn õổồỹc giao, coỡn moỹi õởnh

SVTH:

Ló Anh Tuỏỳn

22
Chuyón õóử tọỳt nghióỷpõoaỷt khaùc nhổ : thanh lyù, khỏỳu hao,... õóửu do Cọng ty 3 quyóỳt
õởnh
b. Vọỳn lổu õọỹng : bao gọửm caùc khoaớn õỏửu tổ ban
õỏửu do Cọng ty cỏỳp cho LN, haỡng nm khọng cỏỳp bọứ sung.
3.2.2 . Quan hóỷ thanh toaùn nọỹi bọỹ khaùc :
ióỷn lổỷc aỡ Nụng laỡ õồn vở phuỷ thuọỹc cuớa Cọng ty
ióỷn Lổỷc 3, nón haỡng thaùng khi caùc nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt
sinh thỗ õồn vở tióỳn haỡnh tỏỷp hồỹp chi phờ vaỡ doanh thu baùn
õióỷn. Cuọỳi kyỡ, õồn vở dổỷa trón sọỳ lióỷu tổỡ caùc baớng tọứng
hồỹp õóứ tióỳn haỡnh thanh toaùn buỡ trổỡ giổợa caùc khoaớn phaới thu
vaỡ caùc khoaớn phaới traớ, quyóỳt toaùn vồùi Cọng ty 3.

SVTH:

Ló Anh Tuỏỳn

23
Chun âãư täút nghiãûp3.2.3. Quan hãû vãư nghéa vủ:
Cạc khon nghéa vủ åí âáy chè l cạc khon chi phê phạt
sinh tải Cäng ty Âiãûn lỉûc 3 nhàòm phủc vủ cho mủc âêch
chung ca ton Cäng ty Âiãûn lỉûc 3 m trong âọ mäùi âån vë
Âiãûn lỉûc âãưu phi cọ trạch nhiãûm v nghéa vủ thanh toạn
âäúi våïi cạc khon chi phê ny.
Âäúi våïi cạc khon chi phạt sinh tải Âiãûn lỉûc v cạc
âån vë cå såí trỉûc thüc âån vë thç Âiãûn lỉûc tiãún hnh täøng
håüp chi phê phạt sinh thanh toạn b trỉì v cúi k thanh toạn
b trỉì våïi Cäng ty Âiãûn lỉûc 3 trãn cå såí táûp håüp trãn nhỉỵng
ti khon tải Âiãûn lỉûc.
3.3. Quan hãû giỉỵa ÂLÂN våïi cạc chi nhạnh v trảm
âiãûn:
Âäúi våïi cạc âån vë ny thç ÂLÂN nhỉ l mäüt phạp nhán
âỉïng ra täø chỉïc âáúu tháưu cạc cäng trçnh nhỉ: bạn âiãn,
màõc âỉåìng dáy, trảm biãún ạp...räưi giao lải viãûc qun l v
thỉûc hiãûn cho cạc chi nhạnh. Âäưng thåìi ÂLÂN cn l ngỉåìi
cung ỉïng väún hồûc u cáưu Cäng ty cung ỉïng väún cho cạc
chi nhạnh, cng nhỉ cung ỉïng vãư ngun váût liãûu v cạc
khon khạc ...âãø cạc chi nhạnh cọ thãø tiãún hnh cäng viãûc
mäüt cạch thûn låüi nháút,
Ngoi ra, ÂLÂN cng chênh l ngỉåìi âỉïng ra chëu trạch
nhiãûm trỉåïc khạch hng, ngỉåìi bạn vãư cháút lỉåüng cäng
trçnh m mçnh â âáúu tháưu, âäưng thåìi cọ nghéa vủ thanh
toạn thay cho cạc chi nhạnh. Cạc chi nhạnh chè cọ nhiãm vủ
theo di thỉåìng xun cạc nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh trãn
säø sạch kãú toạn tải âån vë. Cn cạc khon thu khạc chi nhạnh
trỉûc tiãúp thu, cúi thạng näüp vãư Âiãûn Lỉûc.
3.3.1. Quan hãû thanh toạn näüi bäü vãư väún:
Dỉûa trãn cạc bng dỉû toạn cäng trçnh xáy dỉûng trảm
biãún ạp, âỉåìng dáy,...Nãúu Âiãûn lỉûc l ngỉåìi âáúu tháưu
âäưng thåìi l ngỉåìi trỉûc tiãúp thi cäng cäng trçnh thç chênh âån
vë s chëu nhiãûm vủ cung ỉïng ngun váût liãûu. Cn nãúu
cạc chi nhạnh cọ kh nàng thỉûc hiãûn cäng trçnh, thç Âiãûn
Lỉûc s giao cäng trçnh cho cạc chi nhạnh giạm sạt. Âäưng thåìi
chëu trạch nhiãûm chi tr chi phê giạm sạt cho cạc âån vë trỉûc
thüc theo biãn bn tho thûn trỉåïc âáy v cung cáúp cạc
ngun váût liãûu phủc vủ cho cäng trçnh theo cạc bng dỉû
toạn.
Chi nhạnh s gỉíi bạo cạo nghiãn cỉïu kh thi cho ÂLÂN
.Tải Âiãûn lỉûc, sau khi nháûn âỉåüc bạo cạo ny, phng k
thût s xem xẹt. Nãúu tháúy cäng trçnh häüi â cạc âiãưu kiãûn
k thût s láûp biãn bn phã duût bạo cạo nghiãn cỉïu kh
thi. Trãn cå såí cäng trçnh â âỉåüc cháúp nháûn, cạc chi nhạnh
gỉíi phiãúu u cáưu xút váût tỉ cho phng váût tỉ. Phng
váût tỉ s xem xẹt lỉåüng täưn kho,-âäưng thåìi âỉa ra kãú
SVTH:

Lã Anh Tún

24
Chuyón õóử tọỳt nghióỷphoaỷch mua sừm vaỡ tióỳn haỡnh xuỏỳt vỏỷt tổ theo yóu cỏửu cuớa
caùc chi nhaùnh .
3.3.2. Quan hóỷ vóử thanh toaùn:
Do ồớ caùc chi nhaùnh, nguọửn vọỳn coỡn phuỷ thuọỹc vaỡo
ióỷn Lổỷc cho nón caùc khoaớn chi nhổ: tióửn lổồng, caùc chi phờ
khaùc phaùt sinh taỷi chi nhaùnh õóửu do ióỷn Lổỷc õổùng ra thanh
toaùn vaỡ tỏỷp hồỹp vaỡo chi phờ cuớa ióỷn lổỷc õóứ cuọỳi kyỡ lỏỷp
ra caùc baùo caùo taỷi ióỷn lổỷc gổới vóử Cọng ty.Coỡn taỷi caùc chi
nhaùnh nóỳu phaùt sinh tióửn baùn õióỷn, thỗ cuọỳi kyỡ chi nhaùnh
phaới nọỹp vóử cho ióỷn Lổỷc aỡ Nụng hoỷc nọỹp trổỷc tióỳp
lón Cọng ty õóứ ghi nhỏỷn doanh thu. Thồỡi haỷn caùc chi nhaùnh,
traỷm nọỹp caùc baùo caùo cho ióỷn Lổỷc trổồùc ngaỡy 3 thaùng
sau .
3.3.3.Quan hóỷ vóử nghộa vuỷ:
Trổỷc tióỳp caùc chi nhaùnh coù nghộa vuỷ thanh toaùn caùc
khoaớn chi phờ phaùt sinh taỷi chi nhaùnh vồùi ióỷn lổỷc nhũm
muỷc õờch phuỷc vuỷ chung cho toaỡn bọỹ ióỷn lổỷc cuợng nhổ
nghộa vuỷ trong vióỷc nọỹp laỷi caùc khoaớn maỡ ióỷn lổỷc thanh
toaùn họỹ cho caùc chi nhaùnh.
4.Thổỷc tóỳ vóử haỷch toaùn caùc khoaớn thanh toaùn nọỹi
bọỹ taỷi ióỷn lổỷc aỡ Nụng:
4.1.Haỷch toaùn thanh toaùn nọỹi bọỹ vồùi Cọng ty ióỷn
lổỷc 3:
4.1.1 Taỡi khoaớn sổớ duỷng: óứ phaớn aùnh caùc khoaớn
phaới thu vaỡ chi phờ phaùt sinh giổợa LN vaỡ Cọng ty, ồớ LN sổớ
duỷng taỡi khoaớn 136- phaới thu nọỹi bọỹ vaỡ taỡi khoaớn 336- phaới
traớ nọỹi bọỹ (chi tióỳt theo tổỡng khoaớn muỷc, tổỡng õọỳi tổồỹng
cuỷ thóứ).Trong õoù coù caùc taỡi khoaớn chi tióỳt sau:
TK 1361- Nguọửn vọỳn kinh doanh ồớ caùc õồn vở trổỷc thuọỹc
TK 3363- Phaới traớ trong nọỹi bọỹ Cọng ty. Taỡi khoaớn naỡy coù caùc
taỡi khoaớn chi tióỳt sau:
TK 33631- Phaới traớ nọỹi bọỹ Cọng ty vóử õióỷn- Taỡi khoaớn
phaớn aùnh caùc khoaớn nồỹ thu vóử chi phờ saớn xuỏỳt õióỷn, doanh
thu tióửn õióỷn giổợa Cọng ty vồùi caùc ióỷn Lổỷc, trung tỏm maùy
tờnh vaỡ cồ quan Cọng ty.
TK 33632- Phaới traớ nọỹi bọỹ Cọng ty vóử chi phờ sổớa chổợa
lồùn TSC. Taỡi khoaớn naỡy phaớn aùnh caùc khoaớn nồỹ phaới thu vaỡ
tỗnh hỗnh thanh toaùn caùc khoaớn nồỹ phaới thu vóử chi phờ sổớa
chổợa lồùn TSC
TK 33633- Phaới traớ nọỹi bọỹ Cọng ty vóử tióửn lổồng saớn
xuỏỳt õióỷn. Taỡi khoaớn phaớn aùnh caùc khoaớn nồỹ phaới thu vaỡ tỗnh
hỗnh thanh toaùn caùc khoaớn nồỹ phaới thu vóử tióửn lổồng saớn
xuỏỳt õióỷn giổợa Cọng ty vaỡ caùc õồn vở trổỷc thuọỹc
TK 33634- Phaới traớ nọỹi bọỹ Cọng ty vóử TSC õỏửu tổ bũng
nguọửn vọỳn vay, khỏỳu hao cồ baớn. Taỡi khoaớn phaớn aùnh nồỹ
SVTH:

Ló Anh Tuỏỳn

25
Chun âãư täút nghiãûpphi thu v tçnh hçnh thanh toạn cạc khon nåü phi thu vãư
TSCÂ âáưu tỉ bàòng väún vay, väún kháúu hao cå bn giỉỵa Cäng
ty v cạc âån vë trỉûc thüc.Cạc ti khon chi tiãút:
TK 336341- Phi tr TSCÂ âáưu tỉ bàòng ngưn väún vay
TK 336342- Phi tr TSCÂ âáưu tỉ bàòng ngưn väún kháúu
hao cå bn.
4.1.2 Hảch toạn thanh toạn näüi bäü giỉỵa ÂLÂN våïi
Cäng ty 3:
4.1.2.1 Hảch toạn cạc khon thanh toạn näüi bäü
vãư väún:
Cúi k kãú toạn, ÂLláûp ra cạc kãú hoảch cho nàm sau
nhỉ: kãú hoảch ti chênh, kãú hoảch xáy dỉûng cå bn,...trçnh
lãn Cäng ty. Giạm âäúc s thỉûc hiãûn viãûc cáúp väún kinh doanh
trỉûc tiãúp cho ÂL dỉûa trãn cạc bạo cạo â âỉåüc phã duût.
Lục ny kãú toạn tiãưn gỉíi ngán hng s láûp u nhiãûm chi
thnh 2 liãn, 1 bn s âỉåüc gỉíi cho ngán hng, 1 liãn lỉu tải
Cäng ty. ÂL sau khi nháûn âỉåüc giáúy bạo Cọ tỉì ngán hng, kãú
toạn måí säø chi tiãút TK chi tiãút TK 1361- ngưn väún kinh doanh
åí cạc âån vë trỉûc thüc phn ạnh bụt toạn trãn. Hng thng,
bng kã ny s âỉåüc täøng håüp v gỉíi vãư Cäng ty 3 (Bng
1)
BNG KÃ CHI TIÃÚT TI KHON 1361
Tãn ti khon: Ngưn väún kinh doanh åí cạc âån vë phủ
thüc.
CTỈÌ
SÄÚ
336

NGY
12/02/
03

337
338

20/02/
03

H V
TÃN

DIÃÙN
GII

ÂLÂN

TB cáúp
väún
säú 123

ÂÄÚI
TỈÅÜN
G NÅÜ
0001
NHCT

ÂÄÚI
TỈÅÜN
G CỌ

TK
ÂÄÚI
ỈÏNG
11211

ÂLÂN

13635

ÂLÂN

152

SÄÚ TIÃƯN
NÅÜ

CỌ
230.000.0
00

75.000.00
0

15/03/
03
50.000.00
0

Khi Cäng ty thỉûc hiãûn viãûc cáúp väún cho ÂL bàòng tscâ
cọ thãø l xút phạt tỉì nhu cáưu cu âån vë hồûc cọ thãø l
nàòm trong kãú hoảch cáúp väún ca Cäng ty hng nàm. Nãúu
trong trỉåìng håüp thỉï nháút thç ÂL s láûp mäüt phiãúu âãư
nghë lãn Cäng ty. Sau khi xem xẹt tháúy ph håüp, Cäng ty âỉa ra
Lãûnh phán phäúi dỉọi hçnh thỉïc mäüt vàn bn ( Bng 2). Nháûn
âỉåüc lãûnh ny, Âiãûn Lỉûc s thỉûc hiãûn cạc th tủc cáưn
thiãút âãø nháûn ti sn tải nåi quy âënh( cọ thãø l Xê nghiãûp
váût tỉ váûn ti, Trung tám mạy tênh, hồûc mua ngoi)
(Bng 2)
QUÚT ÂËNH CA CÄNG TY ÂIÃÛN LỈÛC 3
SVTH:

Lã Anh Tún

26
Chun âãư täút nghiãûp(V/v: cáúp thiãút bë triãøn khai kãú hoảch sn xút)
Säú: 144QÂ-ÂL
GIẠM ÂÄÚC CÄNG TY ÂIÃÛN LỈÛC 3
-Càn cỉï giáúy âãư nghë cáúp ti sn cäú âënh säú 404 ÂL3/Â ÂN
ca Âiãûn Lỉûc  Nàơng.
-Càn cỉï vo thiãút bë hiãûn cọ tải Xê nghiãûp váût tỉ váûn ti
âãún ngy 12/02/03
-Theo âãư nghë ca Äng Trỉåíng phng váût tỉ Cäng ty.
QUÚT ÂËNH
Âiãưu 1: Cáúp cho âån vë Âiãûn Lỉûc  Nàơng cạc loải thiãút
bë sau âãø phủc vủ cäng tạc sn xút kinh doanh.
STT M TB MNSX
Tãn thiãút bë v quy
ÂVT
Säú
cạch
lỉåün
g
1
Abc
001
Concentrator + Internal
Cại
1
Modem
2
Acb
001
MVT Pentium 4
Cại
2
Âiãưu 2: Nháûn âỉåüc quút âënh ny Âiãûn lỉûc  Nàơng liãn
hãû lm th tủc nháûn hng tải Trung tám mạy tênh.
Âiãưu 3: Giạm âäúc cạc Âiãûn lỉûc nãu trãn v Äng trỉåíng
phng váût tỉ càn cỉï quút âënh thi hnh.
KT. GIẠM ÂÄÚC
CÄNG TY ÂIÃÛN LỈÛC 3
PHỌ GIẠM ÂÄÚC

Khi mang quút âënh âãún trung tám mạy tênh, Trung tám
s láûp biãn bn giao nháûn ti sn v láûp họa âån kiãm phiãúu
xút(Bng 3) giao cho Âiãûn lỉûc  Nàơng. Sau khi hon táút
cạc th tủc nháûp kho, phng váût tỉ chuøn phiãúu nháûp kho
sang phng kãú toạn. Càn cỉï vo cạc chỉïng tỉì nháûn âỉåüc,
kãú toạn âån vë tiãún hnh hảch toạn vo säø chi tiãút TK 1361ngưn väún kinh doanh åí cạc âån vë phủ thüc( Bng 1-dng
2).
Bụt toạn:
Nåü TK 211:
75.000.000
Cọ TK 33111: 75.000.000
Âäưng thåìi : a.Nåü TK 13635:
75.000.000
005: 75.000.000
Cọ TK 1361: 75.000.000
(Bng 3)
CÄNG TY ÂIÃÛN LỈÛC 3
SÄÚ: 336
ÂIÃÛN LỈÛC Â NÀƠNG

HỌA ÂÅN KIÃM PHIÃÚU XÚT

Ngy 20 thạng 02 nàm 2003

ÂÅN VË:
Âiãûn lỉûc  Nàơng
ÂËA CHÈ:
XÚT TẢI KHO: ABC
L DO XÚT : Phủc vủ sn xút âiã ûn
SVTH:

Lã Anh Tún

b.Nåü TK

27
Chun âãư täút nghiãûpSÄÚ
TH
KHO

M
THIÃ
ÚT BË

MA

NÅI
SX

TÃN THIÃÚT BË V
QUY CẠCH

Â
V
T

SÄÚ
LỈÅÜNG
U
THỈ
CÁƯU
ÛC
TÃÚ

SD5

Abc

00
1

C

1,00

1,00

SD6

Acb

Concentrator +
Inter
nal
Mod
em
MVT Pentium 4

C

2,00

2,00

00
1

ÂÅN GIẠ

THNH
TIÃƯN

25.000.00
0

25.000.0
00

25.000.00
0

50.000.0
00
75.000.0
00

(Bàòng chỉỵ: By mỉåi làm triãûu âäưng chàơn)
Xút, ngy 2 thạng 03 nàm
2003
NGỈÅÌI NHÁÛN


TH KHO

TRỈÅÍNG PHNG VÁÛT TỈ

TT ÂÅN

Ty theo ti sn âỉåüc cáúp âỉåüc dng vo mủc âêch
no m Cäng ty s âỉa ra thäng bạo hảch toạn b trỉì ph
håüp. Nãúu ti sn âỉåüc dngâãø sn xút âiãûn viãûc hảch
toạn âỉåüc thãø hiãûn trãn CTGS b trỉì giỉỵa TK 1361 v 33631Phi tr näüi bäü Cäng ty vãư âiãûn
Khi Cäng ty cáúïp väún cho Âiãûn lỉûc  Nàơng bàòng
váût tỉ thç cng tỉång tỉû nhỉ trỉåìng håüp cáúp väún bàòng
ti sn cäú âënh. Lục ny, Cäng ty cng láûp mäüt lãûnh phán
phäúi váût tỉ. Khi mang quút âënh âãún Xê nghiãûp váût tỉ váûn
ti, Xê nghiãûp s láûp biãn bn giao nháûn váût tỉ v láûp họa
âån kiãm phiãúu xút(tỉång tỉû bng 3) giao cho Âiãûn lỉûc Â
Nàơng. Sau khi hon táút cạc th tủc nháûp kho, phng váût tỉ
chuøn phiãúu nháûp kho sang phng kãú toạn. Càn cỉï vo cạc
chỉïng tỉì nháûn âỉåüc, kãú toạn âån vë tiãún hnh hảch toạn
vo säø chi tiãút TK 1361- ngưn väún kinh doanh åí cạc âån vë
phủ thüc( Bng 1-dng 3).
4.1.2.2 Hảch toạn cạc khon thanh toạn näüi bäü
vãư âiãûn:
Chi phê sn xút âiãûn âỉåüc Cäng ty cáúp hng k dỉûa
trãn nhu cáưu sn xút tải Âiãûn lỉûc. Chi phê ny cọ thãø
cáúp trỉûc tiãúp bàòng tiãưn gỉíi hồûc âỉåüc cáúp bàòng hiãûn
váût nhỉ: TSCÂ, váût tỉ...Nãúu Cäng ty thỉûc hiãûn viãûc cáúp
tiãưn cho Âiãûn lỉûc tỉû mua sàõm, lục ny Cäng ty cng s láûp
mäüt lãûnh phán phäúi váût tỉ giao cho ÂL. Càn cỉï vo họa
âån( bn gäúc) Âiãûn lỉûc gỉíi lãn sau khi hon táút viãûc mua

SVTH:

Lã Anh Tún

28
Chun âãư täút nghiãûphng. Cäng ty tiãún hnh ra thäng bạo hảch toạn b trỉì cạc
khon thú GTGT âáưu vo v b trỉì pháưn väún Cäng ty cáúp.
Khi Cäng ty cáúp chi phê sn xút âiãûn bàòng tiãưn gỉíi ngán
hng, càn cỉï vo giáúy bạo cọ ca ngán hng kãú toạn måí säø
chi tiãút TK 33631-phi tr näüi bäü Cäng ty vãư âiãûn âãø theo
di( Bng 4)
BNG KÃ CHI TIÃÚT TI KHON 33631
Tãn ti khon: phi tr näüi bäü Cäng ty vãư âiãûn
Tỉì ngy: 01/02/2003 âãún ngy: 28/02/2003
CHỈÏNG TỈÌ
SÄÚ
NGY

H
V
TÃN
ÂLÂN

DIÃÙN GII

04ÂT

22/02/0
3

05ÂT

28/02/
03

ÂLÂN

TB
cáúp
säú144QÂ-ÂL

08H/03

28/02/0
3
28/02/0
3
28/02/0
3

ÂLÂN

13111
1
13111
2
5151

............

...

...

CN 1 näüp tiãưn
âiãûn vãư Cäng ty
CN1 näüp tiãưn
vãư CT- CSPK
CN1 näüp tiãưn
vãư CT- Li tiãưn
gỉíi
....

KC/154

28/02/0
3

ÂLÂN

1541

KC/64

28/02/0
3

ÂLÂN

...

....

....

Mạy kãút chuøn
tỉì 1541 sang
33631
Mạy kãút chuøn
tỉì 64113 sang
33631
....

08H/03
08H/03

ÂLÂN
ÂLÂN

TB cáúp väún

TK
ÂỈÏ

CPSX

PHẠT SINH
NÅÜ

PHẠT SINH
CỌ

11211

230.000.000

3311
1

19.919.50
0
1.256.750.00
0
47.768.05
0
756.89
0

...

...
255.209.97
8

64113
....

...

150.000
...

Khi nháûn âỉåüc họa âån ca âån vë xút, kãú toạn láûp phiãúu
nháûp kho :
Nåü TK 152:
19.919.500
Nåü TK 13311:
1.991.950
Cọ TK 33111: 21.911.450
Cúi k, Cäng ty s gỉíi thäng bạo hảch toạn b trỉì
( bng 5) xúng cho Âiãûn lỉûc. Khi nháûn âỉåüc thäng bạo ny,
Âån vë s hảch toạn bụt toạn:
a.Nåü TK 33111:
19 919 500
Cọ TK 33631: 19 919 500
b.Nåü TK 33111:
1 991 950
Cọ TK 33637: 1 991 950
Khi näüp thú GTGT vãư Cäng ty:
Nåü TK 33637:
1 991 950
Cọ TK 1121:
1 991 950
SVTH:

Lã Anh Tún

29
Chuyón õóử tọỳt nghióỷp(Baớng 5)
CNG TY IN LặC 3
THNG BAẽO HACH TOAẽN BUè
TRặè
Sọỳ: 1686
-------------------- -----------------Kờnh gổới : - ióỷn Lổỷc aỡ Nụng
- Xờ nghióỷp vỏỷt tổ vỏỷn taới
-Cn cổù lóỷnh phỏn phọỳi vỏỷt tổ sọỳ: 144Q- L
-Cn cổù bión baớn giao nhỏỷn vỏỷt tổ giổợa ióỷn lổỷc aỡ Nụng
vồùi Xờ nghióỷp vỏỷt tổ
vóử giao nhỏỷn 100 m dỏy caùp ngỏửm(3* 70) 22KV
-Cn cổù hoùa õồn(GTGT) sọỳ: 0013 cuớa Xờ nghióỷp vỏỷt tổ. Sọỳ
tióửn: 21.911.450õ
Trong õoù:
- Giaù trở vỏỷt tổ:
19919500
- Thuóỳ GTGT
1991950
Cọng ty ióỷn lổỷc 3 thọng baùo cho ióỷn lổỷc aỡ Nụng haỷch
toaùn nm 2003:
Nồỹ TK 33111- phaới traớ cho ngổồỡi cung cỏỳp vỏỷt tổ (XNVT)
Coù TK 33631-Phaới traớ Cọng ty- Cọng ty cỏỳp chi phờ saớn xuỏỳt
ióỷn lổỷc aỡ Nng cn cổù thọng baùo naỡy theo doợi vaỡ haỷch
toaùn.
TL. GIAẽM C CNG TY
P. TRặNG PHOèNG TAèI
CHấNH

SVTH:

Ló Anh Tuỏỳn

30
Chuyón õóử tọỳt nghióỷpCHặẽNG Tặè GHI Sỉ
Ngaỡy 28 thaùng 02 nm 2003.
Sọỳ chổùng tổỡ: 22H/03
Bọỹ phỏỷn cọng taùc: ióỷn lổỷc aỡ Nụng
Sọ

Nọỹi dung trờch
yóỳu

Chổợng
tổỡ
Gọỳc

Taỡi khoaớn
Nồỹ
Coù

TT
1

K/c chi phờ saớn xuỏỳt

33631

641133

2

K/c doanh thu thaùng 2

5111

33631

3

33111

33631

33111

33637

5

Cỏỳp CPSX sọỳ 1686
Vỏỷt tổ- XNVTVT
Cỏỳp CPSX sọỳ 1686VAT- XNVTVT
TB haỷch toaùn sọỳ 146

33631

13631

6

TB haỷch toaùn sọỳ 147

33111

33632

7

K/c chi phờ SCL- TSC

24132

24131

8

TB haỷch toaùn sọỳ
148
TBHT sọỳ 2057

33632

13632

33633

13633

10

TBHT sọỳ 2322

33111

336342

11

TBHT sọỳ 1459

336342

136342

4

9

Sọỳ tióửn
1 750
000
39.015.031.1
45
19 919
500
1.991.9
50
36.052.159.2
80
1.810.1
60
19.700.0
00
19.700.0
00
1.369.166.0
00
13.277.799
173.368.5
03

* Khi Cọng ty trổỷc tióỳp thổỷc hióỷn vióỷc mua sừm vỏỷt
tổ giao cho ióỷn lổỷc thọng qua caùc õồn vở trổỷc thuọỹc
khaùc(Xờ nghióỷp giao thọng vỏỷn taới, Xờ nghióỷp cồ õióỷn...). Trong
trổồỡng hồỹp naỡy, sau khi nhỏỷn õổồỹc hoùa õồn kióm phióỳu
xuỏỳt tổỡ caùc Xờ nghióỷp thỗ vióỷc haỷch toaùn taỷi õồn vở cuợng
tổồng tổỷ nhổ trổồỡng hồỹp cỏỳp phaùt vọỳn. Vaỡ vióỷc haỷch
toaùn thanh toaùn buỡ trổỡ giổợa ióỷn lổỷc vaỡ Cọng ty cuợng giọỳng
vồùi trổồỡng hồỹp õồn vở tổỷ mua sừm.
-Caùc õióỷn lổỷc, trung tỏm maùy tờnh, cồ quan Cọng ty haỡng thaùng
cn cổù chi phờ saớn xuỏỳt vaỡ doanh thu õióỷn thổỷc hióỷn, kóỳ
toaùn tióỳn haỡnh kóỳt chuyóứn vaỡo TK phaới thu phaới traớ nọỹi bọỹ
Cọng ty vóử õióỷn (Baớng 6 doỡng 1vaỡ 2), (CTGS doỡng 1 vaỡ 2),
phaớn aùnh:

SVTH:

Ló Anh Tuỏỳn

31
Chun âãư täút nghiãûpBNG TÄØNG HÅÜP TI KHON 33631
Tãn ti khon: Phi tr näüi bäü Cäng ty - Vãư âiãûn.
Tỉì ngy : 01/02/2003 âãún ngy : 28/02/2003.

Säú dỉ Cọ âáưu k: 7.952.376.246
SÄÚ
HIÃÛ
U
11211
131111
13311
1541
33111
51111
51112
641133
.........

KHON MỦC

NÅÜ 33631

Tgỉíi ngán hng- tiãưn VNTiãưn chun thu
Phi thu KH- Âiãûn- Âiãûn
thỉång pháøm- pthu KH
GTGT-HHoạ, dvủâỉåüc kháúu
trỉì-Âiãûn
Cpsxkddd-......
Phi tr nh cung cáúp váût tỉ
hng họa
Dthu bạn hng v cung cáúp
dvủ-ÂIãûn-Bạn âiãûn
Dthu bạn hng v cung cáúp
dvủ-ÂIãûn-Cäng sút phn
khạng
Chi phê b hng- pp âiãûn- chi
phê dủng củ âäư dng
...........
TÄØNG CÄÜNG

CỌ 33631

21.000.000
11.787.377.830
3.27
2
255 209 978
36.999.40
9
39.015.031.14
5
219 239
028
1 750 000
.........
36.052.159.2
80

........
39.577.272.7
28

Säú dỉ Cọ cúi k: 11.477.489.694
Sau khi nháûn âỉåüc thäng bạo hảch toạn b trỉì tỉì Cäng
ty 3 ( tỉång tỉû bng 5). Âiãûn lỉûc  Nàơng s tiãún hnh láûp
chỉïng tỉì ghi säø, phn ạnh bụt toạn thanh toạn b trỉì vãư
âiãûn ( CTGS dng 5 trang 20); xạc âënh säú cn phi tr Cäng ty
vãư âiãûn vo cúi thạng. Củ thãø trong thạng 02/2003, ÂLÂN
â tênh âỉåüc khon cn phi tr Cäng ty 3 hay ngưn väún
Cäng ty cáúp chỉa sỉí dủng hãút l 11.477.489.694â. Säú tiãưn
dỉ ny s âỉåüc chuøn vãư Cäng ty 3( Bng 6 dng3).
Cúi thạng, Âiãûn lỉûc näüp säú tiãưn cn dỉ lãn Cäng ty:
Nåü TK 33631: 11.477.489.694
Cọ TK1121: 11.477.489.694
Hng thạng, càn cỉï bạo cạo ca Âiãûn lỉûc, kãú toạn tải
cäng ty tiãưn hnh kãút chuøn toạn bäü chi phê sn xút âiãûn
vo TK xạc âënh kãút qu kinh doanh âiãûn, ghi säø:
Nåü TK 9111:
36.052.159.280
Cọ TK 33631: 36.052.159.280
Kãút chuøn ton bäü doanh thu sn xút âiãûn vo ti
khon xạc âënh kãút qu kinh doanh âiãûn:
Nåü TK 1361:
39.577.272.728
Cọ TK 9111: 39.577.272.728
Khi Cäng ty nháûn tiãưn thỉìa tỉì Âiãûn lỉûc, kãú toạn ghi:
SVTH:

Lã Anh Tún

32
Chuyón õóử tọỳt nghióỷpNồỹ TK 1121:
11.477.489.694
Coù TK 1361: 11.477.489.694
4.1.2.3 Haỷch toaùn caùc khoaớn thanh toaùn nọỹi bọỹ
vóử chi phờ sổớa chổợa lồùn TSC:
Kóỳ hoaỷch nỏng cỏỳp sổớa chổợa lồùn TSC thổồỡng õổồỹc
phoỡng kóỳ hoaỷch lỏỷp ra vaỡo cuọỳi mọựi nión õọỹ kóỳ toaùn. Kóỳ
hoaỷch naỡy seợ õổồỹc trỗnh lón Cọng ty 3 xem xeùt, sau khi õaùnh
giaù nóỳu thỏỳy phuỡ hồỹp Cọng ty seợ cỏỳp vọỳn cho ióỷn lổỷc.
óứ theo doợi nguọửn vọỳn sổớa chổợa lồùn do Cọng ty cỏỳp, ồn vở
seợ mồớ sọứ chi tióỳt TK 33632- Phaới traớ nọỹi bọỹ Cọng ty vóử sổớa
chổợa lồùn (Baớng 7)
BANG K CHI TIT TAèI KHOAN 33632
Tón taỡi khoaớn: Phaới traớ nọỹi bọỹ Cọng ty vóử sổớa chổợa lồùn
Tổỡ ngaỡy 01/02/2003
õóỳn ngaỡy: 28/02/2003
Chổùng
Hoỹ vaỡ
DG
ọỳi
ọỳi
TK
Sọỳ tióửn
tổỡ
tón
tổồỹ tổồỹ
õọỳi
ng
ng
ổùng
Sọ Ngaỡ
Nồỹ
Coù
nồỹ
coù

y
*
16/0
LN
TB
001
11211
23.200.0
2
cỏỳp
NHCT
00
vọỳn
22/0
LN
24132 19.700.0
2
00
TỉNG CĩNG
19.700.0 23.200.0
00
00

Khi Cọng ty cỏỳp vọỳn sổớa chổợa lồùn TSC cho ióỷn lổỷc
bũng tióửn gổới ngỏn haỡng. Cn cổù vaỡo giỏỳy baùo coù cuớa ngỏn
haỡng cuỡng thọng baùo cỏỳp vọỳn, õồn vở seợ haỷch toaùn vaỡo baớng
7 doỡng 1
Ngoaỡi ra, Cọng ty coỡn coù thóứ cỏỳp chi phờ sổớa chổợa lồùn
TSC bũng vỏỷt tổ taỷi Xờ nghióỷp vỏỷt tổ vỏỷn taới. Luùc naỡy, Xờ
nghióỷp seợ xuỏỳt hoùa õồn GTGT cuỡng phióỳu xuỏỳt kho giao cho
L. Cn cổù vaỡo caùc chổùng tổỡ nhỏỷn õổồỹc, õồn vở lỏỷp phióỳu
nhỏỷp kho vaỡ thổỷc hióỷn vióỷc haỷch toaùn
Nồỹ TK 152:
225,000,000
Nồỹĩ TK 13311:
22,500,000
Coù TK 33111: 247,500,000
Trong quùa trỗnh sổớa chổợa lồùn khi phaùt sinh caùc chi phờ vóử
nguyón vỏỷt lióỷu õóửu õổồỹc õồn vở mồớ sọứ chi tióỳt TK 24131
õóứ theo doợi thổồỡng xuyón. Cn cổù vaỡo phióỳu xuỏỳt vỏỷt tổ õồn
vở seợ thổỷc hióỷn vióỷc haỷch toaùn ( baớng 8 doỡng 1)

SVTH:

Ló Anh Tuỏỳn

33
Chuyón õóử tọỳt nghióỷp( Baớng 8)
BANG K CHI TIT TAèI KHOAN 24131
Tón taỡi khoaớn: chi phờ sổớa chổợa lồùn TSC dồớ dang
Tổỡ ngaỡy: 01/02/2003
õóỳn ngaỡy: 28/02/2003
CHặẽNG
Tặè

HOĩ VAè TN

DIN GIAI

TK
I
ặẽNG


1.645.600

S


NGAè
Y

**

18/02

ióỷn lổỷc aỡ
Nụng

CPSCL TSC-vỏỷt
tổ

152

**

18/02

ióỷn lổỷc aỡ
Nụng

Thuóỳ GTGT- SCL

13311

18/02

ióỷn lổỷc aỡ
Nụng

CPSCL-TSCnhỏncọng

20/02

ióỷn lổỷc aỡ
Nụng

Thu họửi vỏỷt
lióỷu

22/02

ióỷn lổỷc aỡ
Nụng

...

...

......

3341

S TIệN
COẽ

164.560
9.895.000
500.000

24132
19..700.00
0
...

...

...

TỉNG CĩNG

...
20.200.000

20.200.000

Khi õồn vở nhỏỷn õổồỹc thọng baùo haỷch toaùn buỡ trổỡ cỏỳp
vỏỷt tổ SCL TSC (tổồng tổỷ baớng 5) dổỷa trón caùc khoaớn chi
õổồỹc tọứng hồỹp trón TK 24131 do ióỷn lổỷc chuyóứn lón. Kóỳ
toaùn seợ lỏỷp chổùng tổỡ ghi sọứ thóứ hióỷn buùt toaùn kóỳt chuyóứn
buỡ trổỡ ( CTGS doỡng 6 trang 19 ):
Nồỹ TK 33111:
1.810.160
Coù TK 33631: 1.810.160
Sau khi cọng trỗnh hoaỡn thaỡnh, kóỳt chuyóứn chi phờ SCLTSC caùc cọng trỗnh hoaỡn thaỡnh sau khi hoaỡn traớ vỏỷt tổ thu
họửi( CTGS doỡng 7 trang 21). Khi caùc cọng trỗnh hoaỡn thaỡnh õaợ
õổồỹc phó duyóỷt quyóỳt toaùn. Cn cổù vaỡo quyóỳt õởnh phó
duyóỷt quyóỳt toaùn, kóỳ toaùn theo doợi giaớm nguọửn vọỳn SCLTSC phaới traớ Cọng ty vaỡ chi phờ SCL TSC hoaỡn thaỡnh baỡn giao
chồỡ quyóỳt toaùn ( baớng 7 doỡng 2).
Cuọỳi thaùng, õồn vở tỏỷp hồỹp caùc khoaớn õaợ chi caùc cọng
trỗnh sổớa chổợa lồùn hoaỡn thaỡnh trón TK 33632, baùo vóử Cọng ty
õóứ Cọng ty ra thọng baùo haỷch toaùn. Khi nhỏỷn õổồỹc thọng baùo
haỷch toaùn cuớa Cọng ty vóử vióỷc giaớm vọỳn cỏỳp sổớa chổợa lồùn
hoaỡn thaỡnh, ióỷn lổỷc thổỷc hióỷn vióỷc tỏỳt toaùn giổợa khoaớn
thu vaỡ chi vóử phờ sổớa chổợa lồùn TSC (CTGS doỡng 7 trang 21).
Luùc naỡy, taỷi Cọng ty haỷch toaùn:
Nồỹ TK 3351:
19.700.000
Coù TK 1362: 19.700.000
SVTH:

Ló Anh Tuỏỳn

34


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×