Tải bản đầy đủ

Kế toán tài sản tiền và các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp

Lồỡi mồớ õỏửu
Trong nhổợng nm gỏửn õỏy nóửn kinh tóỳ nổồùc ta coù nhổợng
neùt chuyóứn bióỳn roợ róỷt, tọỳc õọỹ tng trổồớng khaù nhanh,
õọửng thồỡi õồỡi sọỳng cuớa ngổồỡi dỏn õổồỹc nỏng cao, taỷo nhióửu
cồ họỹi trong saớn xuỏỳt kinh doanh. Bón caỷnh õoù Nhaỡ nổồùc
khuyóỳn khờch vaỡ taỷo õióửu kióỷn thuỏỷn lồỹi cho caùc doanh
nghióỷp hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh, dỏửn dỏửn õổa nóửn
kinh tóỳ nổồùc ta hoaỡ nhỏỷp vaỡo xu thóỳ phaùt trióứn cuớa nóửn
kinh tóỳ thóỳ giồùi. Hióỷn nay trong thồỡi kyỡ mồớ cổớa nón caùc nhaỡ
doanh nghióỷp nổồùc ngoaỡi õaợ hồỹp taùc õỏửu tổ vaỡo Vióỷt Nam
rỏỳt nhióửu, vaỡ nhổợng cọng ty lión doanh nổồùc ngoaỡi, hay 100%
vọỳn nổồùc ngoaỡi thuó ta gia cọng õổồỹc thaỡnh lỏỷp dổồùi sổỷ
cho pheùp cuớa Nhaỡ nổồùc ta.
Vồùi õióửu kióỷn hióỷn nay, caùc doanh nghióỷp õổồỹc Nhaỡ
nổồùc giao quyóửn chuớ õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh, tổỷ chuớ vóử
taỡi chờnh nón hióỷu quaớ kinh doanh laỡ vỏỳn õóử vọ cuỡng quan
troỹng. óứ goùp phỏng nỏng cao hióỷu quaớ saớn xuỏỳt kinh doanh,
nhũm xoay nhanh voỡng vọỳn vồùi õióửu kióỷn lỏỳy thu buỡ chi õaớm
baớo coù laợi, giổợa õỏửu vaỡo vaỡ õỏửu ra õaùp ổùng kởp thồỡi phuỷc

vuỷ kinh doanh. oỡi hoới caùc nhaỡ doanh nghióỷp phaới quaớn lyù tọỳt
vaỡ coù hióỷu quaớ vóử õọửng vọỳn cuớa mỗnh. Vỗ vỏỷy cọng taùc
quaớn lyù vọỳn bũng tióửn laỡ khỏu quan troỹng trong vióỷc quay
nhanh õọửng vọỳn, goùp phỏửn õỏứy maỷnh tióỳn õọỹ kinh doanh.
Trong thồỡi gian thổỷc tỏỷp taỷi Cọng ty Thổồng maỷi vaỡ
Dởch vuỷ Baỷch ũng, tổỡ sổỷ vỏỷn duỷng nhổợng kióỳn thổùc õaợ
hoỹc ồớ trổồỡng cuỡng vồùi sổỷ tỏỷn tỗnh cuớa giaùo vión hổồùng
dỏựn vaỡ caùc anh chở ồớ phoỡng kóỳ toaùn taỡi chờnh em quyóỳt õởnh
choỹn õóử taỡi Kóỳ toaùn taỡi saớn tióửn vaỡ caùc khoaớn õỏửu
tổ chổùng khoaùn ngừn haỷn
Do thồỡi gian thổỷc tỏỷp vaỡ kióỳn thổùc coỡn haỷn chóỳ nón
duỡ rỏỳt cọỳ gừng vỏựn khọng traùnh khoới nhổợng thióỳu soùt vaỡ
haỷn chóỳ nhỏỳt õởnh. Kờnh mong thỏửy cọ giaùo vaỡ caùc anh chở
phoỡng kóỳ toaùn thọng caớm vaỡ goùp yù õóứ õóử taỡi cuớa em õổồỹc
hoaỡn thióỷn hồn.

Trang 1


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp

PHÁƯN I
ÂÀÛC ÂIÃØM TÇNH HÇNH CA CÄNG TY THỈÅNG
MẢI
V DËCH VỦ BẢCH ÂÀỊNG
1. Quạ trçnh hçnh thnh v phạt triãøn ca cäng ty:
a. Quạ trçnh hçnh thnh:
Cäng ty Thỉång mải v Dëch vủ Bảch Âàòng âỉåüc
thnh láûp tỉì ngy 10 thạng 3 nàm 1993.
Trủ såí lm viãûc chênh âàût tải 431 Hong Diãûu - TP. Â
Nàơng. Cọ tãn giao dëch âäúi ngoải l: Bach Dang Trading and
Dervice company - Limited, gi tàõt l BATRASE Co. LTD.
Säú ti khon : 00041.00.000D.
Âiãûn thoải

: 0511.824900, Fax: 0511.612910.

Väún ban âáưu : 550.000.000 âäưng.
Säú lỉåüng cäng nhán viãn: 17 ngỉåìi.
Nh mạy sn xút nàòm tải: Khu Cäng nghiãûp Ho


Khạnh - TP. Â Nàơng.
Cäng ty Thỉång mải v Dëch vủ Bảch Âàòng l mäüt
doanh nghiãûp tỉ nhán, cọ tỉ cạch phạp nhán. Thỉûc hiãûn chãú
âäü hảch toạn kinh tãú âäüc láûp, âỉåüc måí ti khon tải Ngán
hng Nh nỉåïc Viãût Nam.
b. Quạ trçnh phạt triãøn:
Kãø tỉì khi thnh láûp v âi vo hoảt âäüng cho âãún nay,
màûc d cọ nhiãưu biãún âäüng trãn thë trỉåìng nhỉng cäng ty
váùn phạt huy âỉåüc kh nàng kinh doanh ca mçnh tiãúp tủc
âáøy mảnh doanh säú bạn ra bàòng cạch måí räüng quy mä kinh
doanh räüng khàõp åí miãưn Trung. Vç thãú diãûn mảo ca cäng ty
cọ sỉû thay âäøi, hiãûn nay täøng säú väún ca cäng ty l:
8.000.000.000 âäưng. Viãûc kinh doanh ny nhàòm tảo thãm
ngnh nghãư sn xút, viãûc lm cho ngỉåìi lao âäüng v sỉí
dủng cọ hiãûu qu ngưn ngun liãûu, váût liãûu cọ sàơn trong
nỉåïc, lm tàng âäüi ng cạn bäü cäng nhán viãn v náng cao tay
nghãư kinh doanh. Tỉì âọ cäng ty â tỉìng bỉåïc âi vo äøn âënh
v phạt triãøn.
2. Chỉïc nàng, nhiãûm vủ ca cäng ty:
a. Chỉïc nàng:
Cäng ty Thỉång mải v Dëch vủ Bảch Âàòng våïi chỉïc
nàng ch úu l hoảt âäüng sn xút kinh doanh, bạn bn,
bạn l v cạc màût hng âỉåüc âàng k trãn cạc lénh vỉûc sau:

Trang 2


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
buọn baùn haỡng tổ lióỷu saớn xuỏỳt, tổ lióỷu tióu duỡng, kinh doanh
haỡng lổồng thổỷc, thổỷc phỏứm, saớn xuỏỳt bao bỗ nilọng, nhổỷa,
bọửn chổùa nổồùc, saớn phỏứm Inox. Khai thaùc coù hióỷu quaớ caùc
nguọửn vỏỷt tổ nguyón lióỷu, sổùc lao õọỹng sụn coù trong nổồùc
õóứ õaùp ổùng nhu cỏửu haỡng hoùa tióu duỡng cho nhỏn dỏn.
b. Nhióỷm vuỷ:
Xỏy dổỷng vaỡ tọứ chổùc thổỷc hióỷn caùc kóỳ hoaỷch saớn
xuỏỳt kinh doanh vaỡ dởch vuỷ cuớa cọng ty theo phaùp luỏỷt hióỷn
haỡnh õóứ thổỷc hióỷn muỷc õờch vaỡ nọỹi dung hoaỷt õọỹng kinh
doanh cuớa õồn vở.
Nghión cổùu thở trổồỡng nhũm khai thaùc chuớng loaỷi haỡng
hoùa phong phuù coù chỏỳt lổồỹng cao õaớm baớo vióỷc kinh doanh
coù hióỷu quaớ vaỡ mồớ rọỹng vióỷc saớn xuỏỳt kinh doanh theo õuùng
chuớ trổồng cuớa Nhaỡ nổồùc goùp phỏửn mọỹt mỷt tng doanh thu
cho cọng ty, tng ngỏn saùch Nhaỡ nổồùc mọỹt mỷt taỷo õióửu
kióỷn vióỷc laỡm cho ngổồỡi lao õọỹng.
Bọửi dổồợng, nỏng cao tay nghóử, trỗnh õọỹ chuyón mọn cho
cọng nhỏn vión õóứ phuỷc vuỷ cho vióỷc kinh doanh phaùt trióứn.
3. Tọứ chổùc bọỹ maùy quaớn lyù vaỡ tọứ chổùc cọng taùc
kóỳ toaùn cuớa cọng ty:
a. Tọứ chổùc bọỹ maùy quaớn lyù :

Sồ õọử bọỹ maùy quaớn lyù
Chuớ tởch họỹi õọửng
quaớn trở
Giaùm
õọỳc

PG Kinh doanh

Bọỹ
phỏỷn
kho

Bọỹ
phỏỷn
tióỳp
thở

PG Taỡi chờnh

Bọỹ
phỏỷn
KT kho

Bọỹ
phỏỷn
TC-KT

Trang 3


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Mọỳi quan hóỷ chổùc nng, nhióỷm vuỷ tổỡng bọỹ phỏỷn:
- Chuớ tởch Họỹi õọửng quaớn trở laỡ cồ quan cao nhỏỳt quyóỳt
õởnh caùc chờnh saùch, chuớ trổồng vaỡ õổồỡng lọỳi chióỳn lổồỹc
kinh doanh cuớa cọng ty.
- ổùng õỏửu cọng ty laỡ Giaùm õọỳc, trong cọng ty Giaùm õọỳc
laỡ ngổồỡi tọứ chổùc vaỡ õióửu haỡnh moỹi hoaỷt õọỹng theo chờnh
saùch phaùp luỏỷt cuớa Nhaỡ nổồùc, vaỡ chởu traùch nhióỷm trổồùc
quyóửn lồỹi chờnh õaùng cuớa thaỡnh vión cọng ty.
- Phoù Giaùm õọỳc kinh doanh: õaớm nhỏỷn cọng taùc thổỷc
hióỷn kóỳ hoaỷch kinh doanh, kyù kóỳt hồỹp õọửng vồùi caùc tọứ
chổùc kinh tóỳ trong nổồùc.
- Phoù Giaùm õọỳc Taỡi chờnh: õaớm nhỏỷn cọng taùc vóử tọứ
chổùc taỡi chờnh õọỳi vồùi hoaỷt õọỹng kinh doanh cuớa cọng ty.
- Bọỹ phỏỷn kho: baớo quaớn haỡng hoùa.
- Bọỹ phỏỷn tióỳp thở: nghión cổùu thở trổồỡng õóứ lỏỷp ra
caùc kóỳ hoaỷch.
- Bọỹ phỏỷn kóỳ toaùn kho: theo doợi haỡng ngaỡy vióỷc xuỏỳt
nhỏỷp haỡng hoùa.
- Bọỹ phỏỷn TC-KT: theo doợi quaớn lyù nguọửn vọỳn, cọng nồỹ
cuớa khaùch haỡng.
b. Tọứ chổùc cọng taùc kóỳ toaùn:
b1. Tọứ chổùc bọỹ maùy kóỳ toaùn: óứ õaùp ổùng yóu cỏửu
quaớn lyù taỷi cọng ty trón cồ sồớ hóỷ thọỳng quaớn lyù nhổ trón, cọng
taùc haỷch toaùn kóỳ toaùn õổồỹc tọứ chổùc theo kióứu kóỳ toaùn
tỏỷp trung.

Sồ õọử tọứ chổùc bọỹ maùy kóỳ toaùn
Kóỳ toaùn
trổồớng

Kóỳ toaùn
tọứng
hồỹp

Kóỳ toaùn
tọứng
hồỹp

Kóỳ toaùn
thanh
toaùn

Thuớ
quyợ

Chổùc nng nhióỷm vuỷ tổỡng bọỹ phỏỷn:

- Kóỳ toaùn trổồớng: laỡ ngổồỡi õổùng õỏửu phoỡng kóỳ toaùn taỡi
chờnh, chố õaỷo chung cọng taùc kóỳ toaùn toaỡn cọng ty, kióứm tra
vaỡ kyù duyóỷt caùc chổùng tổỡ kóỳ toaùn.

Trang 4


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
- Kóỳ toaùn tọứng hồỹp: tọứng hồỹp sọỳ lióỷu tổỡ caùc bọỹ
phỏỷn kóỳ toaùn chi tióỳt, lón caùc baùo caùo kóỳ toaùn, tờnh lổồng
vaỡ BHXH.
- Kóỳ toaùn ngỏn haỡng: theo doợi caùc khoaớn tióửn gồới, thanh
toaùn qua ngỏn haỡng.
- Kóỳ toaùn thanh toaùn: thanh toaùn caùc khoaớn chi phờ trong
cọng ty, theo doợi tióửn thu chi tióửn mỷt ồớ ngỏn haỡng.
- Thuớ quyợ: thu chi quaớn lyù tióửn mỷt.
b2. Tọứ chổùc hỗnh thổùc kóỳ toaùn: nhỏỷt kyù chung:
Hũng ngaỡy cn cổù vaỡo chổùng tổỡ gọỳc kóỳ toaùn tióỳn
haỡnh phỏn loaỷi tọứng hồỹp ghi vaỡo sọứ nhỏỷt kyù chung õọỳi vồùi
nhổợng nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh vaỡo sọứ nhỏỷt kyù chung.
ọỳi vồùi nhổợng nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh coù lión quan õóỳn
caùc õọỳi tổồỹng kóỳ toaùn cỏửn theo doợi chi tióỳt kóỳ toaùn ghi vaỡo
sọứ hay theớ kóỳ toaùn chi tióỳt coù lión quan, sọỳ lióỷu tổỡ sọứ nhỏỷt
kyù chung õổồỹc duỡng õóứ ghi vaỡo sọứ caùi taỡi khoaớn sọỳ lióỷu tổỡ
sọứ caùi õổồỹc duỡng õóứ lỏỷp ra baớng cỏn õọỳi taỡi khoaớn vaỡ baớng
tọứng hồỹp chi tióỳt vóử nguyón từc sọỳ lióỷu trón hai baớng naỡy
phaới truỡng khồùp vồùi nhau sau khi tọứng hồỹp kióứm tra õọỳi
chióỳu, kóỳ toaùn seợ tióỳn haỡnh lỏỷp ra baùo caùo taỡi chờnh.

Sồ õọử haỷch toaùn tọứng quaùt cuớa hỗnh thổùc kóỳ
toaùn NKC

Chổùng tổỡ
gọỳc
Sọứ nhỏỷt kyù
chung
Sọứ caùi
Baớng cỏn õọỳi
phaùt sinh

Sọứ hoỷc
theớ chi
tióỳt
Baớng
tọứng
hồỹp chi
tióỳt

Baùo caùo taỡi
chờnh
Cuọỳi
thaùng
Haỡng
thaùng

Trang 5


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp

4. Nhỉỵng thûn låüi v khọ khàn ca cäng ty:
a. Thûn låüi:
Cäng ty thỉång mải v Dëch Vủ Bảch Âàòng cọ âäüi ng
cạn bäü cäng nhán viãn trong ton cäng ty cọ nàng lỉûc v trçnh
âäü chun män qun l trong kinh doanh. Cäng ty cng â
khàóng âënh âỉåüc mçnh trãn thë trỉåìng c nỉåïc v tỉìng
bỉåïc ph håüp våïi cå chãú måïi c Nh nỉåïc, nàõm bàõt âỉåüc
nhỉỵng cå häüi thûn låüi, khäng ngỉìng náng cao hiãûu qu sn
xút kinh doanh.
b. Khọ khàn:
Trong mäi trỉåìng cảnh tranh hiãûn nay, cäng ty â cọ
nhiãưu cäú gàõng ci thiãûn tçnh hçnh kinh doanh, tuy nhiãn thë
trỉåìng cọ nhiãưu biãún âäüng låïn cäng ty gàûp mäüt säú khọ
khàn trong cäng tạc tiãu thủ v thu häưi cäng nåü.
Cäng tạc qun l chỉa âỉåüc chàût ch, khäng cọ sỉû
âäưng nháút giỉỵa cạc bäü pháûn.

5. Kãút qu hoảt âäüng kinh doanh ca cäng ty
trong nàm 2001, 2002:
Nàm 2002/2001
Chè tiãu

Nàm 2001

Nàm 2002

Täøng doanh
thu

30.214.124.
467

34.331.216.
864

+4.117.092.
397

+13,63

Täøng
phê

chi

30.198.482.
305

34.329.116.
043

+4.130.633.
738

-86,57

låüi

15.642.162

2.100.821

-13.541.341

1.400.000

850.000

-550.000

Täøng
nhûn
Näüp
sạch

Tiãưn

Täúc âäü
(%)

+13,68
-39,29

ngán
Nháûn xẹt, âạnh giạ:

Nhçn chung tçnh hçnh kinh doanh ca cäng ty Thỉång mải
v Dëch vủ Bảch Âàòng trong nàm 2002 tàng âạng kãø so våïi
nàm 2001: Doanh thu ca nàm 2002 hån täøng thu ca nàm 2001
l: 4.117.092.397 âäưng våïi täúc âäü tàng 13,63%. Bãn cảnh âọ,
âiãưu cáưn chụ l chi phê nàm 2002 tàng hån nàm 2001 l:
4.130.633.738 âäưng våïi täúc âäü tàng 13,68%. Chênh vç chi phê

Trang 6


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp
tàng cho nãn täøng låüi nhûn ca nàm 2002 gim so våïi nàm
2001 l: 13.541.341 âäưng våïi täúc âäü gim 86,57%. Dáùn âãún
näüp ngán sạch ca nàm 2002 gim so våïi nàm 2001 l: 550.000
âäưng våïi täúc âäü gim 39,29%. Vç váûy, cäng ty cáưn cọ nhỉỵng
biãûn phạp khàõc phủc nhỉỵng âiãøm úu v phạt huy nhỉỵng
âiãøm mảnh.

PHÁƯN II
NÄÜI DUNG BẠO CẠO CÄNG TẠC KÃÚ TOẠN TI
SN TIÃƯN
V CẠC KHON ÂÁƯU TỈ CHỈÏNG KHOẠN NGÀÕN
HẢN
1. Täø chỉïc chỉïng tỉì kãú toạn:
Chỉïng tỉì ban âáưu: Kãú toạn cạc nghiãûp vủ ti sn
tiãưn sỉí dủng cạc chỉïng tỉì sau:
-

Phiãúu thu.

-

Phiãúu chi.

-

U nhiãûm chi

-

Giáúy näüp tiãưn

-

Giáúy bạo nåü

-

Giáúy bạo cọ.
Phiãúu thu

Máùu : Km theo phủ lủc trang
Cäng dủng: Xạc âënh säú tiãưn màût thỉûc tãú nháûp vo
qu, kãú toạn ghi säø cạc khon thu cọ liãn quan, mi khon thu
tiãưn vo nháút thiãút phi cọ phiãúu thu.
Phỉång phạp v trạch nhiãûm ghi:
Phiãúu thu dng trong mäüt nàm v ghi säú quøn, trong
mäùi phiãúu thu phi ghi säø ca tỉìng quøn v säú ca tỉìng
phiãúu thu, säú phiãúu thu phi âọng liãn tủc trong mäüt k kãú
toạn .
+ Tỉìng phiãúu thu phi ghi r ngy thạng nàm láûp phiãúu
v ngy thạng nàm thu tiãưn.
+ Ghi r h tãn v âëa chè ngỉåìi näüp.

Trang 7


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
+ Ghi roợ lyù do nọỹp.
+ Ghi roợ sọỳ tióửn bũng sọỳ vaỡ bũng chổợ sọỳ tióửn nọỹp
vaỡo quyợ phaới ghi roợ õồn vở tờnh laỡ õọửng Vióỷt Nam hay USD.
+ Doỡng tióỳp theo ghi roợ sọỳ lổồỹng chổùng tổỡ gọỳc keỡm
theo.
Phióỳu thu do kóỳ toaùn lỏỷp thaỡnh 3 lión ghi õỏửy õuớ caùc
nọỹi dung trón vaỡ kyù vaỡo phióỳu sau õoù chuyóứn cho kóỳ toaùn
trổồớng duyóỷt, chuyóứn cho thuớ quyợ laỡm thuớ tuỷc nhỏỷp quyợ,
sau khi nhỏỷp õuớ sọỳ tióửn thuớ quyợ ghi thổỷc tóỳ sọỳ tióửn nhỏỷp
quyợ vaỡo phióỳu thu trổồùc khi kyù tón.
Thuớ quyợ giổợ laỷi 1 lión õóứ ghi vaỡo sọứ quyợ, 1 lión giao cho
ngổồỡi nọỹp tióửn, 1 lión lổu nồi nọỹp phióỳu cuọỳi ngaỡy toaỡn bọỹ
phióỳu thu keỡm theo chổùng tổỡ gọỳc chuyóứn cho kóỳ toaùn ghi
sọứ.
Phióỳu chi
Mỏựu: Keỡm theo phuỷ luỷc trang
Cọng duỷng: Xaùc õởnh quyợ tióửn mỷt thổỷc tóỳ xuỏỳt quyợ
vaỡ laỡm cn cổù õóứ laỡm thuớ quyợ xuỏỳt quyợ, ghi sọứ quyợ vaỡ sọứ
kóỳ toaùn.
Phổồng phaùp vaỡ traùch nhióỷm ghi:
Phióỳu chi duỡng trong mọỹt nm vaỡ ghi sọỳ tổỡng quyóứn,
trong mọựi phióỳu chi phaới ghi sọứ cuớa tổỡng quyóứn vaỡ sọỳ cuớa
tổỡng phióỳu chi, sọỳ phióỳu chi phaới õoùng lión tuỷc trong mọỹt kyỡ
kóỳ toaùn.
+ Tổỡng phióỳu chi phaới ghi roợ raỡng ngaỡy thaùng nm lỏỷp
phióỳu vaỡ ngaỡy thaùng nm chi tióửn.
+ Ghi roợ hoỹ tón vaỡ õởa chố ngổồỡi nhỏỷn.
+ Ghi roợ lyù do traớ.
+ Ghi roợ sọỳ tióửn bũng sọỳ vaỡ bũng chổợ sọỳ tióửn chi
khoới quyợ ghi roợ õồn vở tờnh laỡ õọửng Vióỷt Nam hay USD.
theo.

+ Doỡng tióỳp theo ghi roợ sọỳ lổồỹng chổùng tổỡ gọỳc keỡm

Phióỳu chi do kóỳ toaùn thanh toaùn lỏỷp thaỡnh 2 lión ghi õỏửy
õuớ caùc nọỹi dung trón vaỡ õỏửy õuớ chổợ kyù cuớa ngổồỡi lỏỷp bióứu,
kóỳ toaùn trổồớng, thuớ trổồớng õồn vở, luùc õoù thuớ quyợ mồùi chi.
Sau khi nhỏỷn õuớ , ngổồỡi nhỏỷn phaới kyù vaỡ ghi roợ sọỳ tióửn
thổỷc nhỏỷn bũng chổợ.
Lión 1 lổu taỷi nồi lỏỷp phióỳu, lión 2 giao cho thuớ quyợ õóứ
laỡm chổùng tổỡ xuỏỳt quyợ. Sau khi nghióỷpvuỷ chi tióửn õaợ thổỷc

Trang 8


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
hióỷn, cuọỳi ngaỡy phióỳu chi chuyóứn vóử bọỹ phỏỷn kóỳ toaùn
kióứm tra ghi sọứ.
Uyớ nhióỷm chi
Mỏựu: Keỡm theo phuỷ luỷc trang
Cọng duỷng: laỡ mọỹt hỗnh thổùc traớ tióửn qua ngỏn haỡng
cuớa õồn vở coù mồớ taỡi khoaớn taỷi caùc ngỏn haỡng õóứ giao dởch.
Phổồng phaùp vaỡ traùch nhióỷm ghi:
+ Tổỡng uyớ nhióỷm chi phaới õaùnh sọỳ lión tuỷc trong mọỹt
kyỡ kóỳ toaùn.
+ Ghi vaỡo ngaỡy thaùng nm uyớ nhióỷm chi.
+ Ghi roợ tón õồn vở, sọỳ taỡi khoaớn, ngỏn haỡng õồn vở traớ
tióửn.
+ Ghi roợ tón õồn vở, õởa chố, sọỳ taỡi khoaớn, ngỏn haỡng õồn
vở nhỏỷn tióửn.
+ Doỡng nọỹi dung thanh toaùn: ghi roợ õuùng nọỹi dung traớ
tióửn gỗ nhổ mua vỏỷt tổ hay tióửn õióỷn nổồùc.
Uyớ nhióỷm chi kóỳ toaùn lỏỷp thaỡnh 4 lión gồới õóỳn ngỏn
haỡng. Trong õoù:
-

1 lión giao cho ngỏn haỡng bón nồỹ.

-

1 lión giao cho ngỏn haỡng bón coù.

-

1 lión giao cho õồn vở bón baùn .

-

1 lión giao cho õồn vở bón mua.

Khi coù nghióỷp vuỷ phaùt sinh ngỏn haỡng ghi vaỡo sọứ theo doợi
tióửn vaỡ chuyóứn laỷi cho õồn vở mua keỡm theo sọứ phuỷ baùo nồỹ
cn cổù vaỡo õoù kóỳ toaùn tióửn gồới ghi giaớm tióửn gồới ngỏn haỡng.

Giỏỳy nọỹp tióửn
Mỏựu: keỡm theo phuỷ luỷc trang
Cọng duỷng: duỡng õóứ nọỹp tióửn mỷt (Vióỷt Nam, ngoaỷi
tóỷ, ngỏn phióỳu) vaỡo taỡi khoaớn cuớa õồn vở vaỡo ngỏn haỡng.
Phổồng phaùp vaỡ traùch nhióỷm ghi:
+ Giỏỳy nọỹp tióửn õổồỹc õaùnh sọỳ lión tuỷc trong mọỹt kyỡ
kóỳ toaùn.
+ Ghi vaỡo ngaỡy thaùng nm giỏỳy nọỹp tióửn.
+ Ghi roợ tón, õởa chố ngổồỡi nhỏỷn.
+ Doỡng nọỹi dung nọỹp: ghi roợ õuùng nọỹi dung nọỹp vaỡo taỡi
khoaớn cọng ty.

Trang 9


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Giỏỳy nọỹp tióửn do thuớ quyợ cọng ty lỏỷp khi nọỹp tióửn vaỡo
ngỏn haỡng vaỡ õổồỹc chia thaỡnh 3 lión. Sau khi nọỹp tióửn vaỡo
ngỏn haỡng vaỡ õổồỹc thuớ quyợ ngỏn haỡng kyù nhỏỷn thỗ:
Mọỹt lión thuớ quyợ õem vóử cọng ty laỡm cn cổù ghi phióỳu
chi, ghi coù TK 111.
Hai lión nọỹp vaỡo ngỏn haỡng, trong õoù:
+ Mọỹt lión ngỏn haỡng giổợ.
+ Mọỹt lión giổợ laỷi cọng ty õóứ kóỳ toaùn tióửn gồới ngỏn
haỡng laỡm cn cổù ghi Nồỹ TK 112 goỹi laỡ giỏỳy baùo coù cuớa ngỏn
haỡng.

Giỏỳy baùo nồỹ
Mỏựu: Keỡm theo phuỷ luỷc trang
ỏy laỡ giỏỳy baùo cuớa ngỏn haỡng gồới vóử cho doanh nghióỷp
baùo ồớ taỡi khoaớn ngỏn haỡng maỡ doanh nghióỷp õang mồớ giaớm do
õoù doanh nghióỷp phaới ghi giaớm taỡi khoaớn tióửn gồới ngỏn haỡng.

Giỏỳy baùo coù
Mỏựu: Keỡm theo phuỷ luỷc trang
ỏy laỡ giỏỳy baùo cuớa ngỏn haỡng gồới vóử cho doanh nghióỷp
baùo tióửn ồớ taỡi khoaớn ngỏn haỡng maỡ doanh nghióỷp õang mồớ
tng do õoù doanh nghióỷp õổồỹc quyóửn ghi tng tióửn gồới ngỏn
haỡng.
Giỏỳy baùo nồỹ, giỏỳy baùo coù õổồỹc ngỏn haỡng gồới vóử cuọỳi
thaùng cho doanh nghióỷp duỡng õóứ õọỳi chióỳu caùc khoaớn tng,
giaớm cuớa tióửn gồới ngỏn haỡng.
Nhỗn chung, Cọng ty Thổồng maỷi vaỡ Dởch vuỷ Baỷch ũng
laỡ doanh nghióỷp luọn tọn troỹng nguyón từc, chóỳ õọỹ kóỳ toaùn
quy õởnh cuớa ngaỡnh. Vỗ vỏỷy, caùc chổùng tổỡ cuớa õồn vở coù õỏửy
õuớ caùc yóỳu tọỳ cuớa mọỹt chổùng tổỡ.
2. Tọứ chổùc haỷch toaùn trón taỡi khoaớn kóỳ toaùn:
a. Taỡi khoaớn sổớ duỷng:
* TK 111 (tióửn mỷt)
Taỡi khoaớn naỡy coù 3 taỡi khoaớn cỏỳp 2
TK 1111: Tióửn Vióỷt Nam.
TK 1112: Tióửn ngoaỷi tóỷ.
TK 1113: Vaỡng, baỷc, kim loaỷi quyù, õaù quyù.
* TK 112 (tióửn gồới ngỏn haỡng)
Taỡi khoaớn naỡy coù 3 taỡi khoaớn cỏỳp 2

Trang 10


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
TK 1121: Tióửn Vióỷt Nam.
TK 1122: Tióửn ngoaỷi tóỷ.
TK 1123: Vaỡng, baỷc, õaù quyù.
* TK 113 (tióửn õang chuyóứn)
Taỡi khoaớn naỡy coù 2 taỡi khoaớn cỏỳp 2
TK 1131: Tióửn Vióỷt Nam.
TK 1132: Tióửn ngoaỷi tóỷ.
* TK 121 (õỏửu tổ chổùng khoaùn ngừn haỷn)
Taỡi khoaớn naỡy coù 2 taỡi khoaớn cỏỳp 2
TK 1211: Cọứ phióỳu
TK 1212: Traùi phióỳu.
TK 1123: Vaỡng, baỷc, õaù quyù.
b. Trỗnh tổỷ haỷch toaùn:
Sau õỏy em xin trỗnh baỡy mọỹt sọỳ nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt
sinh trong thaùng 6/2003.
Taỷi Cọng ty Thổồng maỷi vaỡ Dởch vuỷ Baỷch ũng haỷch
toaùn theo cọng taùc kó khai thổồỡng xuyón thuóỳ GTGT theo
phổồng phaùp khỏỳu trổỡ.
b1. Haỷch toaùn taỡi saớn tióửn:
- Tióửn mỷt:
+ Haỷch toaùn khoaớn thu :
Ngaỡy 9/6/03 thu tióửn Ló Thu coỡn nồỹ kyỡ trổồùc: 32.505.000õ
(phióỳu thu sọỳ 40)
Nồỹ TK 111 tióửn mỷt

32.505.000

Coù TK 131 Phaới thu cuớa khaùch haỡng

32.505.000

Ngaỡy 9/6/2003 thu họửi tióửn taỷm ổùng coỡn thổỡa cuớa
Huyỡnh Hión õi mua haỡng sọỳ tióửn: 300.000 õ (phióỳu thu sọỳ 41)
Nồỹ TK 111 tióửn mỷt

300.000

Coù TK 141 Taỷm ổùng

300.000

Ngaỡy 12/6/2003 xuỏỳt kho lọ haỡng gaỷch 30x30 Huóỳ: 480
thuỡng giaù xuỏỳt kho 32.000õ/thuỡng, giaù baùn chổa coù thuóỳ
GTGT 34.000õ/thuỡng, thuóỳ GTGT 10%. Cọng ty TNHH Thaỡnh Long
nhỏỷn õuớ haỡnhg theo hoaù õồn, tióửn haỡng chỏỳp nhỏỷn thanh
toaùn bũng tióửn mỷt (phióỳu thu sọỳ 42).
Trở giaù haỡng xuỏỳt kho
15.360.000õ

: 480 thuỡng x 32.000õ/thuỡng

=

Trang 11


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Giaù baùn chổa coù thuóỳ
16.320.000õ

: 480 thuỡng x 34.000õ/thuỡng

Thuóỳ GTGT
1.632.000õ

: 16.320.000 x 10%

Giaù thanh toaùn
17.952.000õ

=

=

: 16.320.000 + 1.632.000

=

- Nồỹ TK 111 Tióửn mỷt 17.952.000
Coù TK 511 Doanh thu baùn haỡng

16.320.000

Coù TK 3331 Thuóỳ GTGT phaới nọỹp
- Nồỹ TK 632 Giaù vọỳn haỡng baùn

1.632.000

15.360.000

Coù TK 156 haỡng hoùa

15.360.000

Ngaỡy 23/6/2003 thu tióửn Trỏửn Vn Quyù coỡn nồỹ kyỡ trổồùc
sọỳ tióửn: 19.735.000õ (phióỳu thu sọỳ 43)
Nồỹ TK 111 tióửn mỷt

19.735.000

Coù TK 131 phaới thu khaùch haỡng

19.735.000

Ngaỡy 28/6/2003 thu tióửn Phaỷm Thở Lióựu coỡn nồỹ kyỡ trổồùc
sọỳ tióửn: 40.623.000õ (phióỳu thu sọỳ 44)
Nồỹ TK 111 tióửn mỷt

40.623.000

Coù TK 131 phaới thu khaùch haỡng

40.623.000

+ Haỷch toaùn khoaớn chi:
Ngaỡy 10/6/2003 nọỹp tióửn vaỡo ngỏn haỡng: 50.000.000õ
(phióỳu chi sọỳ 42)
Nồỹ TK 112(1121) tióửn gồới NH

50.000.000

Coù TK 111(1111) tióửn mỷt

50.000.000

Ngaỡy 16/6/2003 mua mọỹt õồỹt haỡng gaỷch men 300x300
BD04-1 L1 cuớa Cọng ty gaỷch men sổù Thổỡa Thión Huóỳ 400
thuỡng giaù mua chổa coùthuóỳ GTGT 35.545õ, thuóỳ GTGT 10%
Tióửn mua haỡng thanh toaùn bũng tióửn mỷt. Haỡng vóử nhỏỷp
kho õuớ (Phióỳu chi sọỳ 43).
Trở giaù mua chổa thuóỳ cuớa haỡng nhỏỷp kho
400 thuỡng x 35.545õ/thuỡng = 14.218.000õ
Thuóỳ GTGT haỡng mua õổồỹc khỏỳu trổỡ:
14.218.000 x 10% = 1.421.800õ
Trở giaù thanh toaùn haỡng mua:
14.218.000 + 1.421.800 = 15.639.800õ
Nồỹ TK 156 haỡng hoùa
Nồỹ TK 1331 Thuóỳ GTGT

14.218.000
1.421.800

Trang 12


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Coù TK 111 tióửn mỷt

15.639.800

Chi phờ vỏỷn chuyóứn haỡnh vóử nhỏỷp kho õaợ traớ bũng
tióửn mỷt theo hoaù õồn õỷc thuỡ giaù õaợ coù thuóỳ 820.000õ.
Thuóỳ GTGT chi phờ 5% (Phióỳu chi sọỳ 44)
Giaù chổa coù thuóỳ GTGT =

820.000
= 780.952õ
1 + 5%

Thuóỳ GTGT = 780.952 x 5% = 39.048õ
Nồỹ TK 156 (1562) Chi phờ thu mua haỡng

780.952

Nồỹ TK 1331 Thuóỳ GTGT õổồỹc khỏỳu trổỡ

39.048

Coù TK 111 tióửn mỷt

820.000

Ngaỡy 20/6/2003 traớ tióửn cọng ty gaỷch men Hoaỡng Gia sọỳ
tióửn: 50.000.000õ (phióỳu chi sọỳ 45)
Nồỹ TK 331 Phaới traớ cho ngổồỡi baùn
Coù TK 111 tióửn mỷt

50.000.000
50.000.000

Ngaỡy 27/6/2003 chi traớ tióửn õióỷn, nổồùc phuỷc vuỷ ồớ bọỹ
phỏỷn QLDN sọỳ tióửn: 1.100.000õ (trong õoù thuóỳ GTGT: 100.000õ)
(phióỳu chi sọỳ 46)
Nồỹ TK 642 (6429) Chi phờ QLDN

1.000.000

Nồỹ TK 1331 Thuóỳ GTGT õổồỹc khỏỳu trổỡ
Coù TK 111 tióửn mỷt

100.000
1.100.000

Ngaỡy 30/6/2003 traớ lổồng cọng nhỏn vión saớn xuỏỳt sọỳ
tióửn: 10.646.000õ (phióỳu chi sọỳ 47)
Nồỹ TK 334 (3341) Traớ lổồng CNV
Coù TK 111 tióửn mỷt

10.646.000
10.646.000

Ngaỡy 30/6/03 nọỹp tióửn vaỡo ngỏn haỡng sọỳ tióửn: 80.000.000õ
(phióỳu chi sọỳ 48)
Nồỹ TK 112(1121) Tióửn gồới ngỏn haỡng 80.000.000
Coù TK 111 (1111)tióửn mỷt

80.000.000

Trang 13


Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp
Så âäö haûch toaïn TK 111
TK131

TK 111
92.863.000

TK 112
130.000.000

TK141
14.218.000
300.000

15.639.800

TK
1331

TK511
1.421.800

16.320.000
TK 3331

TK
1561

17.952.000
780.952

1.632.000
820.000

39.048

TK
1562

TK
1331

TK 331
50.000.000
TK 334
10.646.000
TK 642
1.000.000
1.100.000
100.000

TK
1331

Trang 14


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
- Tióửn gồới ngỏn haỡng
Gồới vaỡo:
Ngaỡy 10/6/2003 nọỹp tióửn vaỡo taỡi khoaớn cọng ty sọỳ tióửn:
50.000.000õ (giỏỳy baùo coù sọỳ 16)
Nồỹ TK 112 (1121)

Tióửn gồới ngỏn haỡng

Coù TK 111 (1111)
50.000.000

50.000.000

tióửn mỷt

Ngaỡy 18/6/2003 Ló Hoaỡng Haỡ chuyóứn traớ sọỳ tióửn:
100.000.000õ (giỏỳy baùo coù sọỳ 17)
Nồỹ TK 112 (1121)

Tióửn gồới ngỏn haỡng

Coù TK 131 Phaới ythu khaùch haỡng

100.000.000
100.000.000

Ngaỡy 25/6/2003 thu laợi tióửn gồới tổỡ 26/5 õóỳn 25/6/2003 sọỳ
tióửn: 1.000.818õ (giỏỳy baùo coù sọỳ 18)
Nồỹ TK 112 (1121)

Tióửn gồới ngỏn haỡng

1.000.818

Coù TK 515 Doanh thu hoaỷt õọỹng taỡi chờnh
1.000.818
Ngaỡy 30/6/2003 nọỹp tióửn vaỡo taỡi khoaớn cọng ty sọỳ tióửn:
80.000.000õ (giỏỳy baùo coù sọỳ 19)
Nồỹ TK 112 (1121)

Tióửn gồới ngỏn haỡng

Coù TK 111 (1111)
80.000.000

80.000.000

tióửn mỷt

Ngaỡy 30/6/2003 Trỏửn Thở Laỡi chuyóứn traớ sọỳ tióửn:
20.000.000õ (giỏỳy baùo coù sọỳ 20)
Nồỹ TK 112 (1121)

Tióửn gồới ngỏn haỡng

Coù TK 131 Phaới thu khaùch haỡng

20.000.000
20.000.000

Ruùt ra:
Ngaỡy 16/6/2003 traớ tióửn cọng ty XNK Thuyớ saớn mióửn Trung
sọỳ tióửn: 122.435.745õ (giỏỳy baùo nồỹ sọỳ 14)
Nồỹ TK 331 Phaới traớ ngổồỡi baùn
Coù TK 112 (1121)
122.435.745

tióửn

122.435.745
gồới

ngỏn

haỡng

Ngaỡy 16/6/2003 traớ phờ chuyóứn tióửn sọỳ tióửn: 4.000õ
(trong õoù thuóỳ GTGT 364õ) (giỏỳy baùo nồỹ sọỳ 15)
Nồỹ TK 642 (6429)Chi phờ QLDN

3.636

Nồỹ TK 1331 Thuóỳ GTGT õổồỹc khỏỳu trổỡ

364

Trang 15


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Coù TK 112 (1121) Tióửn gồới ngỏn haỡng 4.000
Ngaỡy 30/6/2003 traớ tióửn cọng ty XNK thuớy saớn mióửn Trung
sọỳ tióửn: 100.524.242õ (giỏỳy baùo nồỹ sọỳ 16)
Nồỹ TK 331

Phaới traớ ngổồỡi baùn

100.524.242

Coù TK 112 (1121)Tióửn gồới ngỏn haỡng

100.524.242

Ngaỡy 30/6/2003 traớ phờ chuyóứn tióửn sọỳ tióửn: 279.000õ
(trong õoù thuóỳ GTGT: 25.364õ) (giỏỳy baùo nồỹ sọỳ 17)
Nồỹ TK 642 (6429)

Chi phờ QLDN 253.636

Nồỹ TK 1331 Thuóỳ GTGT õổồỹc khỏỳu trổỡ
Coù TK 112 (1121)

25.364

tióửn gồới ngỏn haỡng

279.000

Sồ õọử haỷch toaùn TK 112
TK 111

TK 112
130.000.000

TK 331
222.959.987
TK 642

TK 131

257.272
120.000.000

283.000

TK
1331

TK 515
1.000.818

25.728

Cọng ty khọng sổớ duỷng caùc TK 1112, TK 1113, TK 1122, TK
1123 laỡ vỗ cọng ty hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh trong nổồùc
moỹi quan hóỷ thanh toaùn bũng tióửn Vióỷt Nam cho nón khọng
sổớ duỷng caùc taỡi khoaớn trón.
- Tióửn õang chuyóứn: Cọng ty khọng haỷch toaùn lyù do laỡ:
cọng ty haỷch toaùn õọỹc lỏỷp aùp duỷng hỗnh thổùc kóỳ toaùn theo
kióứu tỏỷp trung, hồn thóỳ nổợa cọng ty laỷi õoùng trón õởa baỡn
khaù thuỏỷn lồỹi cho nón rỏỳt thuỏỷn tióỷn õi laỷi giao dởch vồùi
ngỏn haỡng vỗ vỏỷy moỹi chổùng tổỡ phaùt sinh trong ngaỡy coù lión
quan õóỳn ngỏn haỡng thỗ õổồỹc ngỏn haỡng (baùo coù) kởp thồỡi
trong ngaỡy vaỡ kóỳ toaùn tióỳn haỡnh ghi sọứ.
b2. Haỷch toaùn õỏửu tổ chổùng khoaùn ngừn haỷn:
Cọng ty khọng sổớ duỷng TK 121 vỗ vỏỷy em khọng haỷch
toaùn taỡi khoaớn naỡy.

Trang 16


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp
Nháûn xẹt: våïi nhỉỵng nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh thỉûc
tãú ca cäng ty nhỉ trãn v viãûc hảch toạn so våïi l thuút
â hc khäng cọ gç thay âäøi.
3. Täø chỉïc säø kãú toạn:
Sau âáy em xin trçnh by mäüt säú säø kãú toạn:
+ Säø qu tiãưn màût.
+ Säø chi tiãút tiãưn màût.
+ Säø chi tiãút tiãưn gåíi ngán hng.
+ Säø nháût k chung.
+ Säø cại tiãưn màût.
+ Säø cại tiãưn gåíi ngán hng.

Säø qu tiãưn màût
Máùu: km theo phủ lủc trang
Cäng dủng: Säø ny dng cho th qu phn ạnh tçnh hçnh
thu, chi täưn qu tiãưn màût chi tiãu ca cäng ty .
Phỉång phạp v trạch nhiãûm ghi:
Càn cỉï âãø ghi säø l cạc phiãúu thu, phiãúu chi â âỉåüc
thỉûc hiãûn nháûp, xút qu.
Mäùi loải qu âỉåüc theo di trãn mäüt säø hồûc mäüt säú
trang säø.
Phỉång phạp ghi säø:
Cäüt 1,2

: Ghi säú liãûu ngy thạng nàm chỉïng tỉì ghi säø.

Cäüt 3

: Ghi tọm tàõt cạc näüi dung kinh tãú phạt

Cäüt 4

: Ghi säú liãûu ti khon âäúi ỉïng.

sinh.
Cäüt 5,6

: Ghi säú tiãưn ghi Nåü, Cọ ca ti khon ny.

Âáưu thạng ghi säú dỉ âáưu k ca ti khon, cúi thạng
cäüng säú phạt sinh Nåü, Cọ v tênh ra säú dỉ cúi k.

Säø chi tiãút tiãưn màût
Máùu: Km theo phủ lủc trang
Cäng dủng: säø ny dng theo di chi tiãút tỉìng loải tiãưn
màût ca cäng ty.
Phỉång phạp v trạch nhiãûm ghi:
Càn cỉï âãø ghi säø l cạc phiãúu thu, phiãúu chi.
Phỉång phạp ghi säø:

Trang 17


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Cọỹt 1,2

: Ghi sọỳ lióỷu ngaỡy thaùng nm chổùng tổỡ ghi sọứ.

Cọỹt 3

: Ghi toùm từt caùc nọỹi dung kinh tóỳ phaùt

Cọỹt 4

: Ghi sọỳ lióỷu taỡi khoaớn õọỳi ổùng.

sinh.
Cọỹt 5,6

: Ghi sọỳ tióửn ghi Nồỹ, Coù cuớa taỡi khoaớn naỡy.

ỏửu thaùng ghi sọỳ dổ õỏửu kyỡ cuớa taỡi khoaớn, cuọỳi thaùng
cọỹng sọỳ phaùt sinh Nồỹ, Coù vaỡ tờnh ra sọỳ dổ cuọỳi kyỡ.

Sọứ chi tióỳt tióửn gồới ngỏn haỡng
Mỏựu: Keỡm theo phuỷ luỷc trang
Cọng duỷng: sọứ naỡy duỡng theo doợi chi tióỳt tổỡng loaỷi tióửn
gồới cuớa cọng ty.
Phổồng phaùp vaỡ traùch nhióỷm ghi:
Cn cổù õóứ ghi sọứ laỡ giỏỳy baùo Nồỹ, giỏỳy baùo Coù
Phổồng phaùp ghi sọứ:
Cọỹt 1,2
sinh.

: Ghi sọỳ lióỷu ngaỡy thaùng nm chổùng tổỡ ghi sọứ.

Cọỹt 3

: Ghi toùm từt caùc nọỹi dung kinh tóỳ phaùt

Cọỹt 4

: Ghi sọỳ lióỷu taỡi khoaớn õọỳi ổùng.

Cọỹt 5,6

: Ghi sọỳ tióửn ghi Nồỹ, Coù cuớa taỡi khoaớn naỡy.

ỏửu thaùng ghi sọỳ dổ õỏửu kyỡ cuớa taỡi khoaớn, cuọỳi thaùng
cọỹng sọỳ phaùt sinh Nồỹ, Coù vaỡ tờnh ra sọỳ dổ cuọỳi kyỡ.

Sọứ nhỏỷt kyù chung
Mỏựu: Keỡm theo phuỷ luỷc trang
Cọng duỷng: laỡ sọứ tọứng hồỹp duỡng õóứ ghi caùc nghióỷp vuỷ
kinh tóỳ phaùt sinh theo trỗnh tổỷ thồỡi gian, bón caỷnh õoù phaớn
aùnh theo quan hóỷ õọỳi ổùng taỡi khoaớn õóứ phuỷc vuỷ cho vióỷc
ghi sọứ caùi.
Phổồng phaùp vaỡ traùch nhióỷm ghi:
Cn cổù õóứ ghi sọứ nhỏỷt kyù chung laỡ chổùng tổỡ
Sọứ nhỏỷt kyù chung laỡ cồ sồớ õóứ ghi sọứ caùi
Phổồng phaùp ghi sọứ:
Cọỹt 1
sọứ.

Cọỹt 2,3

Cọỹt 4
phaùt sinh .

: Ghi ngaỡy thaùng ghi sọứ.
: Ghi sọỳ hióỷu ngaỡy thaùng cuớa chổùng tổỡ ghi
: Ghi nọỹi dung caùc nghióỷp vuỷ kinh tóỳ

Trang 18


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Cọỹt 5

: Ghi sọỳ hióỷu taỡi khoaớn õaợ ghi sọứ caùi.

Cọỹt 6

: Ghi sọỳ hióỷu taỡi khoaớn õọỳi ổùng taỡi khoaớn ghi
nồỹ, taỡi khoaớn ghi coù theo õióửu kióỷn kóỳ toaùn
caùc nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh. Taỡi khoaớn ghi
nồỹ õổồỹc ghi trổồùc, taỡi khoaớn ghi coù õổồỹc ghi
sau mọựi taỡi khoaớn õổồỹc ghi õổồỹc doỡng rióng .

Cọỹt 7,8

: Ghi sọỳ phaùt sinh bón nồỹ, bón coù.

Cuọỳi trang sọứ cọỹng sọỳ phaùt sinh luyợ kóỳ õóứ chuyóứn
sang trang sau. ỏửu trang sọứ ghi sọỳ cọỹng trang trổồùc chuyóứn
sang.

Sọứ caùi
Mỏựu: Keỡm theo phuỷ luỷc trang
Cọng duỷng: laỡ sọứ kóỳ toaùn tọứng hồỹp duỡng õóứ ghi caùc
nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh theo taỡi khoaớn õổồỹc quy õởnh
trong chóỳ õọỹ taỡi khoaớn kóỳ toaùn aùp duỷng cho cọng ty.
Phổồng phaùp vaỡ traùch nhióỷm ghi:
Cn cổù vaỡo sọứ caùi laỡ nhỏỷt kyù chung vaỡ caùc sọứ chi tióỳt,
mọựi taỡi khoaớn sổớ duỷng laỡ mọỹt trang sọứ hoỷc mọỹt sọỳ trang
tuyỡ theo sọỳ lổồỹng ghi cheùp caùc nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh
nhióửu hay ờt cuớa tổỡng taỡi khoaớn.
Sọỳ lióỷu trón sọứ caùi duỡng õóứ kióứm tra, õọỳi chióỳu vồùi sọỳ
lióỷu trón baớng tọứng hồỹp chi tióỳt.
Ngaỡy õỏửu tión cuớa nión õọỹ kóỳ toaùn ghi sọỳ dổ õỏửu cuớa
nión õọỹ kóỳ toaùn cuớa taỡi khoaớn vaỡo doỡng õỏửu tión cọỹt sọỳ dổ
Nồỹ (Coù).
Cuoùi trang sọứ cọỹng sọỳ phaùt sinh luyợ kóỳ, sọỳ dổ õóứ
chuyóứn trang sau.
Phổồng phaùp ghi sọứ:
Cọỹt 1
sọứ.
sinh.

Cọỹt 2,3

: Ghi ngaỡy thaùng nm ghi sọứ.
: Ghi sọỳ hióỷu ngaỡy thaùng cuớa chổùng tổỡ ghi

Cọỹt 4

: Ghi toùm từt caùc nọỹi dung kinh tóỳ phaùt

Cọỹt 5

: Ghi sọỳ hióỷu cuớa taỡi khoaớn õọỳi ổùng.

Cọỹt 6

: trang sọứ nhỏỷt kyù chung

Cọỹt 7,8

: ghi sọỳ tióửn ghi Nồỹ, Coù cuớa taỡi khoaớn

ỏửu thaùng ghi sọỳ dổ õỏửu kyỡ cuớa taỡi khoaớn, cuọỳi thaùng
cọỹng sọỳ phaùt sinh Nồỹ, Coù vaỡ tờnh ra sọỳ dổ cuọỳi kyỡ.

Trang 19


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
ỏửu thaùng hoỷc cuọỳi nm phaới chuyóứn sọỳ dổ cuọỳi kyỡ
hoỷc cuọỳi nm trổồùc cuớa taỡi khoaớn cỏỳp 1 vaỡ cỏỳp 2 ngoaỡi ra
phaới cọỹng sọỳ phaùt sinh luyợ kóỳ thaùng cuớa tổỡng taỡi khoaớn laỡm
cn cổù lỏỷp baớng cỏn õọỳi phaùt sinh vaỡ baùo caùo taỡi chờnh.

Sồ õọử haỷch toaùn trón sọứ kóỳ toaùn
* Quy trỗnh haỷch toaùn TK 111:

Chổùng tổỡ ban
õỏửu phióỳu thu,
phióỳu chi

Sọứ quyợ
tióửn
mỷt

Sọứ kóỳ toaùn chi
tióỳt tióửn mỷt

Sọứ
caùi
Hũng ngaỡy cn cổù vaỡo chổùng tổỡ thu, chi tióỳn haỡnh ghi
vaỡo sọứ quyợ tióửn mỷt vaỡ sọứ kóỳ toaùn chi tióỳt tióửn mỷt.
Cuọỳi thaùng lỏỳy sọỳ lióỷu ghi vaỡo sọứ caùi.
* Quy trỗnh haỷch toaùn TK 112:

Chổùng tổỡ ban
õỏửu

Sọỳ
tióửn
gồới
ngỏn
haỡng

Sọứ kóỳ toaùn chi
tióỳt TGNH

Sọứ
caùi baùo coù,
Hũng ngaỡy cn cổù vaỡo chổùng tổỡ ban õỏửu (giỏỳy
baùo nồỹ) ghi vaỡo sọứ tióửn gồới ngỏn haỡng, sọứ kóỳ toaùn chi tióỳt
TGNH. Cuọỳi thaùng lỏỳy sọỳ lióỷu ghi vaỡo sọứ caùi.
4. aùnh giaù mọỹt sọỳ chố tióu trón baùo caùo taỡi
chờnh :
a. Kóỳt cỏỳu vọỳn kinh doanh:
- Nm 2001:
Tyớ troỹng vọỳn lổu
õọỹng =
=

Vọỳn lổu
õọỹng
Tọứng sọỳ
vọỳn

x 100(%)

11.285.543.99 x 100(%)
6

Trang 20


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
11.909.653.88
3
=

Tyớ troỹng vọỳn cọỳ
õởnh =

94,76%
Vọỳn cọỳ
õởnh
Tọứng sọỳ
vọỳn

x 100(%)

624.109.887
=

11.909.653.88 x 100(%)
3

=

5,24%

- Nm 2002:
Tyớ troỹng vọỳn lổu
õọỹng =

=
=

Tyớ troỹng vọỳn cọỳ
õởnh =

Vọỳn lổu
õọỹng
Tọứng sọỳ
vọỳn
13.561.156.46
3
14.218.004.45
6

x 100(%)

x 100(%)

95,38%
Vọỳn cọỳ
õởnh
Tọứng sọỳ
vọỳn

x 100(%)

656.847.993
=

14.218.004.45 x 100(%)
6

=

4,62%

Nhỏỷn xeùt: Qua phỏn tờch kóỳt cỏỳu vọỳn kinh doanh giổợa
nm 2002/2001 ta thỏỳy: tọứng giaù trở taỡi saớn nm 2002/2001
tng 2.308.350.573õ (14.218.004.456 - 11.909.653.883)
- Vọỳn lổu õọỹng nm 2002/2001 tng 0,62% (95,38% 94,76%)
- Vọỳn cọỳ õởnh nm 2002/2001 giaớm 0,62% (4,62% - 5,24%)
Nhỗn chung tỗnh hỗnh phỏn bọứ vọỳn cuớa cọng ty nhổ vỏỷy
laỡ hồỹp lyù. Vỗ cọng ty naỡy chuyón kinh doanh caùc mỷt haỡng chuớ

Trang 21


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
õaỷo cuớa cọng ty nón vọỳn lổu õọỹng chióỳm tyớ troỹng lồùn, vọỳn
cọỳ õởnh giaớm cho thỏỳy cọng ty ờt õỏửu tổ vaỡo vọỳn cọỳ õởnh
tổỡ õoù laỡm cho vọỳn lổu õọỹng tng lón. ọỳi vồùi cọng ty chuyón
kinh doanh thỗ vọỳn lổu õọỹng tng, vọỳn cọỳ õởnh giaớm laỡ hồỹp
lyù, cọng ty sổớ duỷng vọỳn coù hióỷu quaớ. Tuy nhión, vồùi õióửu
kióỷn cồ sồớ vỏỷt chỏỳt, trang thióỳt bở phuỷc vuỷ cho kinh doanh
phaới tión tióỳn phuỡ hồỹp vồùi xu thóỳ phaùt trióứn.

b. Hióỷu quaớ sổớ duỷng vọỳn:
- Nm 2001 :
Vọỳn kinh doanh
=

Doanh thu
thuỏửn
Tọứng sọỳ
vọỳn

=

19.024.368.51
7
11.909.653.88
3

= 2,44(õ)
Hóỷ sọỳ naỡy noùi lón cổù 1õ vọỳn kinh doanh boớ ra cọng ty thu
vóử õổồỹc 2,44õ doanh thu thuỏửn.
- Nm 2002 :
Vọỳn kinh doanh
=

Doanh thu
thuỏửn
Tọứng sọỳ
vọỳn

=

33.220.987.58
7
14.218.004.45
6

= 2,34(õ)
Hóỷ sọỳ naỡy noùi lón cổù 1õ vọỳn kinh doanh boớ ra cọng ty thu
vóử õổồỹc 2,34õ doanh thu thuỏửn.
Nhỏỷn xeùt: Hióỷu quaớ sổớ duỷng vọỳn cuớa cọng ty nm 2001
= 2,44õ; nm 2002 = 2,34õ. Vỏỷy nm 2002/2001 giaớm 0,1õ õióửu
naỡy cọng ty sổớ duỷng chổa coù hióỷu quaớ. Cuỡng 1 õọửng vọỳn boớ
ra nhổng vaỡo thồỡi õióứm nm 2002 cọng ty sổớ duỷng vọỳn khọng
coù hióỷu quaớ. ỏy laỡ vỏỳn õóử cọng ty cỏửn khừc phuỷc trong
nhổợng nm kóỳ tióỳp.
Tyớ suỏỳt lồỹi nhuỏỷn trón vọỳn kinh doanh:
- Nm 2001:
Tyớ
suỏỳt
nhuỏỷn =

lồỹi

Lồỹi nhuỏỷn
trổồùc thuóỳ
Tọứng sọỳ vọỳn

=

15.642.162
11.909.653.883

x
100%
x
100%

Trang 22


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
=

0,13%

Hóỷ sọỳ naỡy noùi lón cổù 100 õọửng vọỳn kinh doanh boớ ra
cọng ty thu õổồỹc 0,13% lồỹi nhuỏỷn.
-

Nm 2002:

Tyớ
suỏỳt
nhuỏỷn =

lồỹi

Lồỹi nhuỏỷn
trổồùc thuóỳ
Tọứng sọỳ vọỳn

=
=

2.100.821
14.218.004.456

x
100%
x
100%

0,015%

Hóỷ sọỳ naỡy noùi lón cổù 100 õọửng vọỳn kinh doanh boớ ra
cọng ty thu õổồỹc 0,015õ lồỹi nhuỏỷn.
Nhỏỷn xeùt: Qua sọỳ lióỷu tờnh toaùn trón ta thỏỳy lồỹi nhuỏỷn
2002/2001 giaớm 0,115% (0,015% - 0,13%) õióửu naỡy chổùng toớ
cọng ty sổớ duỷng vọỳn khọng coù hióỷu quaớ. Cuợng 100õ bọỳn boớ
ra nhổng lồỹi nhuỏỷn nm 2002 thỏỳp hồn so vồùi nm 2001 laỡ
0,115%. Thóứ hióỷn trong quaù trỗnh kinh doanh cọng ty õaợ khọng
tng nhanh voỡng quay cuớa vọỳn. Cọng ty cỏửn coù bióỷn phaùp sổớ
duỷng vọỳn coù hióỷu quaớ hồn, tổỡ õoù õem laỷi lồỹi nhuỏỷn cho
cọng ty. ỏy laỡ õióửu maỡ cọng ty cỏửn khừc phuỷc trong kyỡ kinh
doanh õóỳn.

Trang 23


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp

PHÁƯN III
KÃÚT LÛN V KIÃÚN NGHË
I. KÃÚT LÛN CHUNG VÃƯ CÄNG TẠC HẢCH TOẠN:

Qua thåìi gian thỉûc táûp tải Cäng ty Thỉång mải v Dëch
vủ Bảch Âàòng láưn âáưu âỉåüc tiãúp xục våïi thỉûc tãú
nghiãûp vủ chun män, âỉåüc tçm hiãøu cäng tạc kãú toạn “Kãú
toạn Ti sn tiãưn v cạc khon âáưu tỉ chỉïng khoạn ngàõn
hản” cng nhỉ tçnh hçnh hoảt âäüng ca cäng ty em nháûn
tháúy:
ÅÍ cäng ty lỉûa chn chỉïng tỉì ráút håüp l v ph håüp
tçnh hçnh thỉûc tãú åí âån vë. Täø chỉïc láûp v ghi, xỉí l
chỉïng tỉì theo mäüt trçnh tỉû håüp l ráút thûn låüi cho viãûc
kiãøm tra, âäúi chiãúu säú liãûu trãn chỉïng tỉì.
Ạp dủng cạc ti khon cọ liãn quan âãún cạc nghiãûp vủ
phạt sinh tronh cäng ty nhàòm mang lải tênh chênh xạc trong
cäng viãûc hảch toạn khi cọ nhiãưu nghiãûp vủ trong ngy phạt
sinh. Tuy nhiãn cäng ty khäng sỉí dủng nhỉỵng ti khon chi tiãút
nhỉ TK 1112, TK 1113, TK 1122, TK 1123 v TK 121, TK 113.
Trong cäng tạc hảch toạn tải âån vë, kãú toạn âån vë â
ạp dủng viãûc ghi säø chãú âäü ti chênh måïi nhàòm theo këp
sỉû chuøn biãún ca thë trỉåìng, váûn dủng cọ khoa hc hãû
thäúng täø chỉïc bäü mạy kãú toạn v hçnh thỉïc kãú toạn m
âån vë ạp dủng.
Vãư viãûc täø chỉïc hãû thäúng säø sạch kãú toạn cäng ty
cn cọ nhỉỵng ci biãn vãư säø sạch nhàòm tảo âiãưu kiãûn
thûn låüi trong cäng tạc kãú toạn.
II. KIÃÚN NGHË ÂÄÚI VÅÏI CÄNG TY V ÂÄÚI VÅÏI NH
TRỈÅÌNG:

1. Âäúi våïi cäng ty:
Cäng tạc qun l:
Hoảt âäüng cäng ty ngy cng måí räüng âãø âạp ỉïng nhu
cáưu thë trỉåìng trong nåïc âi hi cäng ty phi thỉåìng xun
náng cao trçnh âäü chun män nghiãûp vủ v täø chỉïc cạc âåüt
bäưi dỉåỵng cho cạc phng ban trong cäng tạc qun l cng nhỉ
chãú âäü kãú toạn måïi cho nhán viãn kãú toạn.
Tàng cỉåìng qun l chi phê âãø náng cao hiãûu qu sỉí
dủng väún v thu låüi nhûn cho cäng ty.

Trang 24


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Chuù troỹng cọng taùc nghión cổùu thở trổồỡng, giồùi thióỷu saớn
phỏứm thọng qua caùc thổ chaỡo haỡng, quaớng caùo nhũm goùp
phỏửn õỏứy maỷnh cọng taùc tióu thuỷ saớn phỏứm.
Cọng taùc haỷch toaùn:
Qua quaù trỗnh tỗm hióứu haỷch toaùn ồớ cọng ty em nhỏỷn
thỏỳy: hóỷ thọỳng taỡi khoaớn khọng coù sổỷ khaùc bióỷt cồ baớn
giổợa lyù thuyóỳt õaợ hoỹc tuy nhión coù mọỹt sọỳ taỡi khoaớn khọng
sổớ duỷng õóỳn. Tổỡng nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh cuỷ thóứ
giổợa lyù thuyóỳt vaỡ thổỷc tóỳ vóử mỷt haỷch toaùn khọng coù gỗ
khaùc, song trón thổỷc tóỳ sổỷ phỏn tờch caùc nghióỷp vuỷ kinh tóỳ
õóứ haỷch toaùn rỏỳt õa daỷng vaỡ phong phuù õọửihố kóỳ toaùn phaới
bióỳt vỏỷn duỷng kióỳn thổùc õaợ hoỹc mọỹt caùch kởp thồỡi phaớn
aùnh chờnh xaùc vaỡo sọứ saùch.
2. ọỳi vồùi nhaỡ trổồỡng:
Qua hai nm hoỹc taỷi trổồỡng õóỳn nay chuỏứn bở rồỡi khoới
ghóỳ nhaỡ trổồỡng em xin coù mọỹt sọỳ yù kióỳn:
Hióỷn nay sọỳ taỡi lióỷu tham khaớo vóử mọn hoỹc kóỳ toaùn
taỷi thổ vióỷn coỡn haỷn chóỳ nhaỡ trổồỡng nón bọứ sung thóm õóứ
cho vióỷc tham khaớo taỡi lióỷu cuớa hoỹc sinh õổồỹc õỏửy õuớ vaỡ
thióỳt nghộ nhaỡ trổồỡng nón õổa mọn hoỹc kóỳ toaùn maùy vaỡo
trong chổồng trỗnh hoỹc õóứ cho hoỹc sinh laỡm quen vồùi mọn hoỹc
mồùi naỡy.
Qua quaù trỗnh tỗm hióứu taỷi cọng ty em nhỏỷn thỏỳy hóỷ
thọỳng taỡi khoaớn khọng coù gỗ khaùc so vồùi nọỹi dung thổỷc haỡnh
õaợ hoỹc.
Trong quaù trỗnh thổỷc tỏỷp nhaỡ trổồỡng õaợ taỷo õỏửy õuớ
caùc õióửu kióỷn cho chuùng em trang bở thóm kióỳn thổùc. Tuy
nhión thồỡi gian thổỷc tỏỷp coỡn haỷn chóỳ nón chuùng em khọng
thóứ tỗm hióứu sỏu rọỹng hồn vóử chuyón õóử cuợng nhổ cọng
vióỷc.

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x