Tải bản đầy đủ

Phân tích chi phí dệt may hòa thọ

Trang 1

PHÁƯN I. LÊ LÛN CHUNG VÃƯ PHÁN TÊCH V KIÃØM SOẠT
CHI PHÊ TRONG DOANH NGHIÃÛP SN XÚT
I. Nhỉỵng váún âãư chung vãư chi phê, phán têch v kiãøm
soạt chi phê
1.Chi phê
1.1 Khại niãûm chi phê
1.1.1 Khại niãûm chi phê theo quan âiãøm kãú toạn ti
chênh
Chi phê ca doanh nghiãûp l ton bäü hao phê vãư lao âäüng
säúng, lao âäüng váût hoạ v chi phê cáưn thiãút khạc m doanh
nghiãûp phi chi ra trong quạ trçnh hoảt âäüng kinh doanh, biãøu
hiãûn bàòng tiãưn v tênh cho mäüt thåìi kç nháút âënh.
1.1.2 Khại niãûm chi phê theo quan âiãøm kãú toạn qun
trë
Theo quan âiãøm kãú toạn qun trë chi phê khäng chè âån gin
âỉåüc nháûn thỉïc theo quan âiãøm kãú toạn ti chênh, m nọ
cn âỉåüc nháûn diãûn theo nhiãưu phỉång diãûn khạc nhau âãø
âạp ỉïng thäng tin mäüt cạch ton diãûn cho cạc nh qun trë
trong viãûc hoảch âënh, kiãøm soạt v ra quút âënh. Theo âọ

chi phê cọ thãø l nhỉỵng phê täøn thỉûc tãú phạt sinh gàõn liãưn
våïi hoảt âäüng sn xút kinh doanh hàòng ngy ca doanh
nghiãûp, chi phê cng cọ thãø l nhỉỵng phê täøn ỉåïc tênh âãø
thỉûc hiãûn mäüt dỉû ạn hồûc l nhỉỵng låüi nhûn bë máút âi
do lỉûa chn phỉång ạn, hy sinh cå häüi kinh doanh v nhỉỵng
chi phê s âỉåüc kiãøm soạt båíi mäüt cáúp qun l khạc.
1.2 Phán loải chi phê
Phán loải chi phê ráút cáưn thiãút âãø tiãún hnh phán têch
hoảt âäüng kinh doanh, kiãøm soạt chi phê. Chi phê phạt sinh
mäüt cạch khạch quan trong quạ trçnh kinh doanh nhỉng phán
loải chụng lải l mún ch quan ca con ngỉåìi nhàòm
phủc vủ khạc nhau cho nhu cáưu phán têch.
Tu thüc vo mủc âêch sỉí dủng, gọc âäü nhçn, chi phê
âỉåüc phán loải dỉûa trãn nhiãưu tiãu thỉïc khạc nhau:
1.2.1 Phán loải theo cäng dủng chi phê
Theo phỉång phạp ny chi phê âỉåüc phán thnh hai loải:
chi phê sn xút v chi phê ngoi sn xút.
1.2.1.1 Chi phê sn xút: bao gäưm chi phê ngun váût liãûu
trỉûc tiãúp, chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp v chi phê sn xút
chung.
- Chi phê ngun váût liãûu (NVL) trỉûc tiãúp

Chun âãư thỉûc táûp


Trang 2

Laỡ chi phờ vóử nguyón lióỷu chuớ yóỳu õóứ chóỳ taỷo nón saớn
phỏứm, cỏỳu thaỡnh saớn phỏứm. ỷc õióứm nguyón vỏỷt lióỷu
trổỷc tióỳp laỡ kóỳt chuyóứn hóỳt giaù trở mọỹt lỏửn vaỡo saớn phỏứm
khi tham gia quaù trỗnh saớn xuỏỳt vaỡ thay õọứi hỗnh thaùi vỏỷt chỏỳt
ban õỏửu.
Vờ duỷ: Sồỹi trong ngaỡnh dóỷt vaới, vaới trong may aùo, õỏỳt seùt
trong nung gaỷch...
- Chi phờ nhỏn cọng trổỷc tióỳp:
Thóứ hióỷn vóử chi phờ nhỏn cọng sổớ duỷng trổỷc tióỳp trong
saớn xuỏỳt saớn phỏứm gọửm: lổồng traớ theo saớn phỏứm vaỡ caùc
khoaớn thanh toaùn cho cọng nhỏn trổỷc tióỳp saớn xuỏỳt.
- Chi phờ saớn xuỏỳt chung:
Laỡ nhổợng chi phờ phuỷc vuỷ vaỡ quaớn lờ cho quaù trỗnh saớn


xuỏỳt phaùt sinh ồớ caùc phỏn xổồớng, bọỹ phỏỷn saớn xuỏỳt, gọửm:
- Chi phờ nhỏn vión
- Chi phờ vỏỷt lióỷu cọng cuỷ duỷng cuỷ
- Chi phờ khỏỳu hao TSC
- Chi phờ õióỷn nổồùc
- Chi phờ khaùc bũng tióửn
1.2.1.2 Chi phờ ngoaỡi saớn xuỏỳt: laỡ nhổợng chi phờ phaùt sinh
ngoaỡi quaù trỗnh saớn xuỏỳt lión quan õóỳn vióỷc quaớn lờ vaỡ tióu
thuỷ saớn phỏứm haỡng hoaù, õổồỹc chia thaỡnh hai loaỷi nhổ sau:
- Chi phờ baùn haỡng:
Laỡ chi phờ phaùt sinh cỏửn thióỳt õóứ õaớm baớo vióỷc thổỷc
hióỷn caùc õồn õỷt haỡng, giao thaỡnh phỏứm cho khaùch haỡng, bao
gọửm:
- Chi phờ nhỏn vión
- Chi phờ vỏỷt lióỷu cọng cuỷ duỷng cuỷ
- Chi phờ khỏỳu hao TSC
- Chi phờ vỏỷn chuyóứn bọỳc xóỳp baớo quaớn
- Chi phờ quaớng caùo tióỳp thở
- Chi phờ bũng tióửn khaùc
- Chi phờ quaớn lyù doanh nghióỷp:
Laỡ chi phờ phuỷc vuỷ chung cho toaỡn doanh nghióỷp, gọửm:
- Chi phờ nhỏn vión vn phoỡng
- Chiphờ vỏỷt lióỷu cọng cuỷ duỷng cuỷ
- Chi phờ khỏỳu hao TSC
- Thuóỳ, lóỷ phờ
- Chi phờ họỹi nghở tióỳp khaùch, cọng taùc
- Chi phờ bũng tióửn khaùc

Chuyón õóử thổỷc tỏỷp


Trang 3

1.2.2 Phỏn loaỷi chi phờ theo nọỹi dung kinh tóỳ
1.2.2.1 Chi phờ nhỏn cọng
Yóỳu tọỳ chi phờ nhỏn cọng gọửm:
- Caùc khoaớn tióửn lổồng phaới traớ cho ngổồỡi lao õọỹng
- Caùc khoaớn trờch theo lổồng nhổ kinh phờ cọng õoaỡn,
baớo hióứm xaợ họỹi, baớo hióứm y tóỳ cuớa ngổồỡi lao õọỹng.
1.2.2.2 Chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu
Yóỳu tọỳ chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu gọửm giaù mua, chi phờ NVL
duỡng cho saớn xuỏỳt kinh doanh trong kỗ kóỳ toaùn. Bao gọửm:
- Chi phờ vỏỷt lióỷu chờnh: ỏy chờnh laỡ giaù mua cuớa
nhổợng loaỷi vỏỷt lióỷu õổồỹc sổớ duỷng trổỷc tióỳp trong hoaỷt
õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh. Noù thổồỡng phaùt sinh trong lộnh
vổỷc saớn xuỏỳt, cỏỳu thaỡnh nón cồ sồớ vỏỷt chỏỳt chờnh cuớa saớn
phỏứm, hoỷc giổợ vai troỡ quan troỹng trong giaù thaỡnh saớn phỏứm.
- Chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu phuỷ: Bao gọửm giaù mua
vaỡ chi phờ mua cuaớ nhổợng loaỷi vỏỷt lióỷu kóỳt hồỹp vồùi vỏỷt
lióỷu chờnh laỡm tng chỏỳt lổồỹng, õọỹ bóửn, veớ thỏứm myợ cuớa
saớn phỏứm hoỷc NVL duỡng trong cọng vióỷc haỡnh chờnh, vn
phoỡng, maùy moùc thióỳt bở.
- Chi phờ nhión lióỷu: Gọửm giaù mua, chi phờ mua cuớa
nhión lióỷu duỡng vaỡo saớn xuỏỳt kinh doanh trong kyỡ kóỳ toaùn.
Thổỷc chỏỳt õỏy cuợng laỡ NVL phuỷ nhổng noù giổợ vai troỡ quan
troỹng trong danh muỷc NVL vỗ vỏỷy õổồỹc xóỳp vaỡ mọỹt thaỡnh
phỏửn õóứ quaớn lyù vaỡ õọi khi kióứm soaùt khi coù xaùo trọỹn do tỗnh
hỗnh bióỳn õọỹng nguọửn nhión lióỷu, nng lổồỹng trón thở
trổồỡng.
- Chi phờ phuỷ tuỡng thay thóỳ: ỏy thổỷc chỏỳt laỡ vỏỷt
lióỷu phuỷ tuy nhión noù bao gọửm nhổợng bọỹ phỏỷn chi tióỳt duỡng
thay thóỳ trong maùy moùc thióỳt bở khi sổớa chổợa. Noù bao gọửm
giaù mua vaỡ chi phờ mua cuớa caùc loaỷi naỡy.
- Chi phờ NVL khaùc: Bao gọửm giaù mua vaỡ chi phờ mua
cuớa tỏỳt caớ nhổợng NVL chổa thuọỹc nhổợng yóỳu tọỳ kóứ trón
nhổ chi phờ NVL õỷc thuỡ, chi phờ vóử phóỳ phỏứm, phóỳ lióỷu tỏỷn
duỷng...
1.2.2.3 Chi phờ cọng cuỷ duỷng cuỷ
Yóỳu tọỳ naỡy bao gọửm giaù mua vaỡ chi phờ mua cuớa tỏỳt caớ
caùc cọng cuỷ duỷng cuỷ duỡng vaỡo hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh
doanh trong kyỡ kóỳ toaùn.
1.2.2.4 Chi phờ khỏỳu hao TSC

Chuyón õóử thổỷc tỏỷp


Trang 4

Nọ bao gäưm kháúu hao ca táút c cạc TSCÂ dng vo
hoảt âäüng sn xút kinh doanh trong k kãú toạn. Qua dng chi
phê kháúu hao, giụp nh qun trë biãút âỉåüc mỉïc chuøn
dëch, hao mn ti sn. Tỉì âáy nh qun trë s cọ biãûn phạp
kiãøm soạt loải chi phê ny.
1.2.2.5 Chi phê dëch vủ mua ngoi
Bao gäưm giạ phê gàõn liãưn våïi dëch vủ tỉì bãn ngoi cung
cáúp cho hoảt âäüng sn xút kinh doanh trong k kãú toạn nhỉ
dëch vủ âiãûn nỉåïc, bo hiãøm ti sn, th nh cỉía phỉång
tiãûn...
1.2.2.6 Chi phê khạc bàòng tiãưn
úu täú ny bao gäưm táút c chi phê sn xút kinh doanh
m doanh nghiãûp thanh toạn trỉûc tiãúp trong k kãú toạn. Âáy
cng chênh l dng tiãưn màût chi tiãu nh tải âån vë.
1.2.3 Phán loải theo cạch ỉïng xỉí ca chi phê
1.2.3.1 Chi phê kh biãún (biãún phê)
L chi phê thay âäøi cng våïi khäúi lỉåüng hoảt âäüng theo
mäüt tè lãû thûn. Khi khäúi lỉåüng hoảt âäüng tàng lãn lm cho
chi phê kh biãún tàng theo v ngỉåüc lải, khi khäúi lỉåüng
hoảt âäüng gim âi lm cho chi phê kh biãún cng gim theo,
khi khäúi lỉåüng hoảt âäüng bàòng 0, chi phê kh biãún bàòng 0.
Vê dủ: Chi phê NVL trỉûc tiãúp, chi phê nhán cäng trỉûc
tiãúp,....
1.2.3.2 Chi phê báút biãún (âënh phê)
L nhỉỵng chi phê m täøng säú ca nọ khäng thay âäøi khi
mỉïc hoảt âäüng thay âäøi.
Vê dủ: Chi phê th nh hàòng nàm, chi phê kháúu hao TSCÂ
trong k, tiãưn lỉång tr theo thåìi gian...
Chi phê báút biãún âỉåüc chia thnh hai loải sau:
- Chi phê báút biãún bàõt büc
L nhỉỵng chi phê cọ liãn quan âãún nhỉỵng mạy mọc thiãút
bë, nh xỉåíng, cå såí hả táưng, chi phê ban qun lê, chi phê
lỉång vàn phng... nhỉỵng chi phê ny cọ hai âàûc âiãøm:
* Cọ bn cháút láu di: Gi sỉí mäüt quút âënh mua
sàõm hồûc xáy dỉûng cạc loai TSCÂ thç nọ s liãn quan âãún
viãûc kinh doanh ca âån vë trong nhiãưu nàm.
* Khäng thãø càõt gim âãún 0 cho d mỉïc hoảt
âäüng gim xúng hồûc khi sn xút bë giạn âoản.
- Chi phê báút biãún khäng bàõt büc:

Chun âãư thỉûc táûp


Trang 5

L nhỉỵng chi phê cọ thãø thay âäøi trong tỉìng k kãú hoảch
ca nh qun trë doanh nghiãûp. Do hnh âäüng ca nh qun
trë quút âënh säú lỉåüng âënh phê ny trong cạc quút âënh
ca tỉìng k kinh doanh: Thüc loải ny gäưm chi phê qung
cạo, chi phê âo tảo, bäưi dỉåỵng nghiãn cỉïu...
Nhỉỵng chi phê ny cọ hai âàûc âiãøm:
* Bn cháút ngàõn hản
* Trong nhỉỵng trỉåìng håüp cáưn thiãút ngỉåìi ta cọ
thãø gim chụng âi.
1.2.3.3 Chi phê häùn håüp
Âáy l loải chi phê chiãúm t lãû cao khi quạ trçnh sn xút
kinh doanh phạt triãøn. Chi phê häùn håüp l chi phê bao gäưm c
úu täú báút biãún v kh biãún. Å í mỉïc âäü hoảt âäüng càn
bn, chi phê häùn håüp thỉåìng thãø hiãûn cạc âàûc âiãøm ca chi
phê báút biãún, åí mỉïc âäü hoảt âäüng vỉåüt quạ mỉïc càn bn
nọ thãø hiãûn âàûc âiãøm ca úu täú kh biãún. Sỉû pha träün
giỉỵa pháưn báút biãún v pháưn kh biãún cọ thãø theo nhỉỵng tè
lãû nháút âënh.
Vê dủ: Pháưn báút biãún ca chi phê häùn håüp thỉåìng phn
ạnh chi phê càn bn täúi thiãøu âãø duy trç phủc vủ v âãø giỉỵ
dëch vủ âọ ln ln åí tçnh trảng sàơn sng phủc vu.
Pháưn kh biãún thỉåìng phn ạnh chi phê thỉûc tãú hồûc
chi phê sỉí dủng quạ âënh mỉïc. Do âọ úu täú kh biãún s
biãún thiãn tè lãû thûn våïi mỉïc dëch vủ hồûc mỉïc sỉí dủng
vỉåüt âënh mỉïc.
Nhàòm mủc âêch láûp kãú hoảch, kiãøm soạt hoảt âäüng
kinh doanh v ch âäüng trong qun lê chi phê, chi phê häùn håüp
âỉåüc phán têch v lỉåüng hoạ theo úu täú báút biãún v kh
biãún. Thỉåìng ngỉåìi ta sỉí dủng cạc phỉång phạp âọ l:
phỉång phạp cỉûc âải, cỉûc tiãøu, phỉång phạp âäư thë phán
tạn, phỉång phạp bçnh phỉång bẹ nháút.
2. Phán têch v kiãøm soạt chi phê
1. Khại niãûm phán têch v kiãøm soạt chi phê
Phán têch v kiãøm soạt chi phê l quạ trçnh qun l, xem
xẹt nhỉỵng kãút qu â v âang âảt âỉåüc trãn thỉûc tãú so våïi
nhỉỵng mủc tiãu â âãư ra nhàòm chè ra nhỉỵng âiãøm úu ca
doanh nghiãûp, tỉì âọ âỉa âãún cho lnh âảo doanh nghiãûp
nhỉỵng cạch thỉïc gii quút måïi.

Chun âãư thỉûc táûp


Trang 6

2. Vai tr ca cäng tạc phán têch v kiãøm soạt chi phê
âäúi våïi cäng tạc qun trë
Do hoảt âäüng sn xút kinh doanh ca con ngỉåìi l
hoảt âäüng cọ thỉïc nãn ngỉåìi ta phi qun lê hoảt âäüng
ny âãø tảo âiãưu kiãûn cho hoảt âäüng sn xút kinh doanh kç
sau, do âọ phán têch v kiãøm soạt l mäüt chỉïc nàng quan
trng trong cäng tạc qun trë, nọ diãùn ra åí táút c cạc giai
âoản ca quạ trçnh kinh doanh tỉì viãûc ra quút âënh âãún
viãûc láûp kãú hoảch v giạm sạt viãûc thỉûc hiãûn kãú hoảch
âọ âãø âảt âỉåüc mủc tiãu mong mún.
Phán têch v kiãøm soạt chi phê l mäüt chỉïc nàng qun lê
cọ thỉïc chỉï khäng phi l mäüt chỉång trçnh củ thãø, nọ
mang tênh liãn tủc v âãưu âàûn. Trong cäng tạc qun lê, âiãưu
quan trng khäng phi l nh qun lê xạc âënh âỉåüc âáu l chi
phê cäú âënh hồûc âáu l chi phê biãún âäøi m âiãưu quan trng
l nh qun lê nháûn diãûn âỉåüc nhỉỵng chi phê kiãøm soạt
âỉåüc âãø âãư ra biãûn phạp phán têch v kiãøm soạt thêch håüp.
Nãn b qua nhỉỵng chi phê khäng thüc phảm vi kiãøm soạt ca
mçnh nãúu khäng cäng viãûc kiãøm soạt chi phê s khäng mang
lải hiãûu qu so våïi cäng sỉïc, thåìi gian b qua.
3. Näüi dung cäng tạc phán têch v kiãøm soạt chi phê
Phán têch v kiãøm soạt chi phê l cäng viãûc âỉåüc thỉûc
hiãûn dỉûa trãn nhỉỵng kãút qu âảt âỉåüc trãn thỉûc tãú so
våïi mủc tiãu âãư ra. Nhỉ váûy viãûc cung cáúp säú liãûu ca
doanh nghiãûp chênh xạc giụp cho cäng tạc phán têch v kiãøm
soạt chi phê tải doanh nghiãûp måïi tháût sỉû hiãûu qu. Mún
váûy doanh nghiãûp phi cọ hãû thäúng kiãøm soạt näüi bäü â
kh nàng âạp ỉïng âỉåüc u cáưu ny.
Näüi dung cäng tạc phán têch v kiãøm soạt chi phê bao
gäưm:
- Phán têch v kiãøm soạt cạc loải chi phê v cáúu trục
chi phê: chi phê phạt sinh trong sút thåìi kç xạc âënh âỉåüc táûp
håüp theo loải v so sạnh våïi säú liãûu tỉång ỉïng â táûp håüp
âỉåüc cng kç trỉåïc âọ. Våïi sỉû so sạnh ny cọ thãø âạnh giạ
âỉåüc tênh hiãûu qu chung ca ton doanh nghiãûp cng nhỉ
tênh hiãûu qu ca viãûc sỉí dủng tỉìng loải nhán täú sn
xút. So sạnh giỉỵa thỉûc tãú våïi kãú hoảch, giỉỵa thỉûc tãú
v âënh mỉïc chi phê âãø xem xẹt cạc nhán täú nh hỉåíng âãún
viãûc âảt, vỉåüt hay khäng âảt mủc tiãu â âãư ra.

Chun âãư thỉûc táûp


Trang 7

-

- Phán têch v kiãøm soạt hiãûu qu ca hoảt âäüng
trong tỉìng bäü pháûn åí doanh nghiãûp. Theo phỉång phạp ny
s lm r âỉåüc ngun nhán ca hiãûu qu hoảt âäüng tháúp
v trạch nhiãûm ca tỉìng bäü pháûn, cạ nhán âäúi våïi kãút qu
chung ca doanh nghiãûp. Âãø âạnh giạ tỉìng bäü pháûn cọ thãø
so sạnh giỉỵa chi phê våïi kãút qu âảt âỉåüc hồûc cọ thãø so
sạnh giỉỵa chi phê thỉûc tãú v chi phê theo kãú hoảch, dỉû
toạn theo tỉìng trung tám chi phê.
Nhỉ váûy mủc tiãu cäng tạc phán têch v kiãøm soạt
chi phê l xem xẹt:
- Mỉïc âäü hon thnh kãú hoảch theo tiãún âäü â âỉåüc láûp
Chi phê thỉûc tãú phạt sinh so våïi chi phê dỉû toạn
Xạc âënh ngun nhán ch quan, khạch quan tạc
âäüng âãún tçnh hçnh thỉûc hiãûn cạc âënh mỉïc v dỉû toạn
chi phê
Âãư ra phỉång hỉåïng khàõc phủc
II. CÄNG TẠC PHÁN TÊCH V KIÃØM SOẠT CHI PHÊ TRONG
DOANH NGHIÃÛP SN XÚT
1. Xáy dỉûng cạc âënh mỉïc chi phê
Mäùi doanh nghiãûp sn xút mún hoảt âäüng hiãûu qu
âãưu phi xáy dỉûng cho doanh nghiãûp mçnh mäüt hãû thäúng
âënh mỉïc chi phê håüp l. Hãû thäúng âënh mỉïc cng sạt våïi
thỉûc tãú thç cäng tạc qun l chi phê cng hiãûu qu. Cäng tạc
phán têch v kiãøm soạt chi phê tải doanh nghiãûp l viãûc qun
lê cạc khon chi phê phạt sinh â v âang phạt sinh tải doanh
nghiãûp sao cho âảt âỉåüc mủc tiãu mong mún âọ l tiãút
kiãûm chi phê nhàòm hả tháúp giạ thn sn pháøm. Nhỉ váûy
viãûc xáy dỉûng hãû thäúng âënh mỉïc cọ nghéa ráút quan
trng trong cäng tạc phán têch v kiãøm soạt chi phê tải âån vë.
Âënh mỉïc chi phê liãn cọ liãn quan âãún tỉìng âån vë sn pháøm
củ thãø. Nọ l nhỉỵng khon chi âỉåüc âënh trỉåïc bàòng
nhỉỵng tiãu chøn gàõn våïi tỉìng trỉåìng håüp hay tỉìng âiãưu
kiãûn lm viãûc củ thãø. Thỉåìng thç chi phê âỉåüc xáy dỉûng
theo hai loải: âënh mỉïc giạ v âënh mỉïc lỉåüng.
* Âënh mỉïc giạ âỉåüc ỉåïc lỉåüng táút c chi phê b ra cho
mäüt âån vë úu täú âáưu vo. Vê dủ âënh mỉïc giạ ngun váût
liãûu trỉûc tiãúp l sỉû ỉåïc lỉåüng táút c cạc khon b ra âãø
cọ âỉåüc ngun váût liãûu âọ âỉa v sn xút nhỉ: tiãưn tr
cho nh cung cáúp, tiãưn váûn chuøn... sau khi trỉì âi cạc khon
chiãút kháúu mua hng theo dỉû kiãún...

Chun âãư thỉûc táûp


Trang 8

* Âënh mỉïc lỉåüng phn ạnh säú lỉåüng cạc úu täú âáưu
vo âãø tảo nãn mäüt âån vë sn pháøm âáưu ra. Vê dủ cáưn bao
nhiãu kg ngun liãûu âãø sn xút ra mäüt sn pháøm...
Cạc âënh mỉïc ny âỉåüc xáy dỉûng do cạc chun gia trong
âån vë láûp cọ thãø dỉûa trãn phỉång phạp thäúng kã kinh
nghiãûm hồûc phỉång phạp phán têch kinh tãú ké thût. Chi phê
ln ln thay âäøi vç váûy cạc âënh mỉïc cáưn phi âỉåüc xem
xẹt lải thỉåìng xun âãø âm bo tênh håüp l ca chụng.
Thỉåìng thç cạc âënh mỉïc giạ êt phủ thüc vo mún ca
doanh nghiãûp trong khi âọ doanh nghiãûp dãù tạc âäüng âãún
âënh mỉïc lỉåüng hån.
2. Phán têch biãún âäüng chi phê.
2.1 Phán têch chung tçnh hçnh biãún âäüng cạc khon mủc
chi phê
Cå såí dỉỵ liãûu sỉí dủng trong cäng tạc phán têch l bạo
cạo chi phê sn xút theo khon mủc. Thäng qua säú liãûu do
doanh nghiãûp cung cáúp, tiãún hnh tênh tè trng tỉìng loải chi
phê trong täøng chi phê sau âọ âem so sạnh våïi tè trng chi phê
kç trỉåïc hồûc kç kãú hoảch âãø tháúy âỉåüc nhỉỵng biãún
âäüng chi phê trong kç. Biãún âäüng âỉåüc xem l báút låüi khi chi
phê thỉûc tãú cao hån chi phê chi phê âënh mỉïc (kãú hoảch
hồûc kç trỉåïc) v ngỉåüc lải báút låüi khi chi phê thỉûc tãú
tháúp hån chi phê mủc tiãu.
Viãûc phán têch ny giụp doanh nghiãûp nhanh chọng nhán ra
nhỉỵng chi phê no cọ nh hỉåíng låïn âãún sỉû biãún âäüng
täøng chi phê trong kç. Tuy nhiãn âáy måïi l phỉång phạp phán
têch ban âáưu âãø âỉa ra nhỉỵng âạnh giạ så bäü vãư tçnh hçnh
chi phê ca âån vë, nọ chỉa chè ra âỉåüc ngun nhán dáùn âãún
nhỉỵng biãún âäüng âọ.

Khon mủc chi
phê

Thỉûc tãú

Giạ trë

Chun âãư thỉûc táûp

Tè lãû
%/
Täøng
CP

Kãú hoảch (kç
trỉåïc)

Giạ trë

Tè lãû
%/
Täøng
CP

Chãnh
lãûch
%


Trang 9

Tọứng chi phờ
Chi phờ NVLTT
- Vỏỷt lióỷu A
- Vỏỷt lióỷu B
Chi phờ NCTT
- Chi phờ nhỏn cọng
trổỷc tióỳp
- BHXH, BHYT, KPC
- Chi phờ n giổợa ca
Chi phờ SXC
- Chi phờ nhỏn vión
phỏn xổồớng
- Chi phờ vỏỷt lióỷu
- Chi phờ khỏỳu hao
- ...
2.2 Phỏn tờch bióỳn õọỹng caùc khoaớn muỷc chi phờ saớn
xuỏỳt
óứ bióỳt õổồỹc nguyón nhỏn dỏựn õóỳn sổỷ tng giaớm chi
phờ so vồùi muỷc tióu laỡ do nguyón nhỏn chuớ quan hay khaùch quan,
phỏn tờch bióỳn õọỹng seợ cho ta caùc kóỳt luỏỷn naỡy.
Trong hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt coù hai loaỷi bióỳn õọỹng laỡ:
bióỳn õọỹng vóử giaù vaỡ bióỳn õọỹng vóử lổồỹng.
Bióỳn õọỹng vóử giaù laỡ chónh lóỷch giổợa giaù thổỷc tóỳ vaỡ
õởnh mổùc caùc yóỳu tọỳ õỏửu vaỡo
Bióỳn õọỹng lổồỹng laỡ chónh lóỷch giổợa lổồỹng õỏửu vaỡo
thổỷc tóỳ sổớ duỷng vồùi lổồỹng õỏửu vaỡo cho pheùp õởnh mổùc.
Tờnh toaùn chờnh xaùc bióỳn õọỹng cho pheùp õaùnh giaù tỗnh
hỗnh hoaỷt õọỹng cuớa doanh nghióỷp vaỡ hióỷu quaớ hoaỷt õọỹng
sổớ duỷng chi phờ cuớa caùc bọỹ phỏỷn .
Vỗ vỏỷy õóứ kióứm soaùt chi phờ cỏửn phỏn tờch bióỳn õọỹng
cuớa caùc chi phờ. Taỡi lióỷu õóứ phỏn tờch laỡ baùo caùo chi phờ theo
caùc khoaớn muỷc.
Bióỳn
õọỹng
Coù thóứ chi tióỳt mọ hỗnh
phỏn
tờch bióỳn õọỹng chi phờ nhổ
chi
phờ
sau:

Bióỳn õọỹng
chi phờ NVLTT

Bióỳn õọỹng
chi phờ SXC

Chuyón õóử thổỷc tỏỷp
Bióỳn õọỹng
Bióỳn
lổồỹng sổớ
õọỹng giaù
duỷng

Bióỳn
õọỹng
nng

Bióỳn õọỹng
chi phờ NCTT

Bióỳn
õọỹng
thồỡi gian

Bióỳn õọỹng chi
phờ baùn haỡng
vaỡ quaớn lyù

Bióỳn
õọỹng
lổồng


Trang 10

2.2.1 Bióỳn õọỹng chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp
Nhổ ta õaợ bióỳt chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu trong doanh nghióỷp
õổồỹc tờnh bũng:
Chi phờ NVLTT
cho mọỹt õồn =
vở saớn phỏứm

Lổồỹng
x
NVLTT tióu
hao

ồn giaù
NVLTT

Nhổ vỏỷy chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp chởu aớnh
hổồớng trổỷc tióỳp bồới lổồỹng nguyón vỏỷt lióỷu tióu hao vaỡ õồn
giaù mua nguyón vỏỷt lióỷu. Dổỷa trón taỡi lióỷu vóử õởnh mổùc chi
phờ nguyón vỏỷt lióỷu õổồỹc xỏy dổỷng trong õồn vở cuỡng vồùi
thổỷc tóỳ chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu phỏn bọứ cho tổỡng saớn
phỏứm, caùc bióỳn õọỹng giaù vaỡ lổồỹng seợ õổồỹc tờnh toaùn nhổ
sau:
- Bióỳn õọỹng giaù laỡ chónh lóỷch giổợa giaù NVLTT thổỷc tóỳ
vồùi giaù nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp õởnh mổùc õóứ saớn xuỏỳt ra
lổồỹng saớn phỏứm nhỏỳt õởnh.
Bióỳn
õọỹng giaù
NVLTT

Giaù õồn
Giaù õồn
x Lổồỹng
vở
vở õởnh
thổỷc tóỳ
thổỷc
mổùc
- Bióỳn õọỹng lổồỹng
chờnh
laỡ
sổỷ
chónh
lóỷch giổợa lổồỹng
tóỳ
=

nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp thổỷc tóỳ vồùi lổồỹng nguyón vỏỷt
lióỷu trổỷc tióỳp õởnh mổùc cho pheùp õóứ saớn xuỏỳt ra mọỹt õồn
vở saớn phỏứm
Bióỳn õọỹng
=
lổồỹng
NVLTT

Lổồỹng
NVLTT thổỷc
tóỳ sổớ
duỷng

-

Lổồỹng
NVLTT õởnh
mổùc

x

Giaù õởnh
mổùc

Sau khi tờnh toaùn õổồỹc nhổợng bióỳn õọỹng õoù, nhaỡ quaớn
lyù seợ cn cổù vaỡo õoù cuỡng vồùi thổỷc tóỳ hoaỷt õọỹng cuớa õồn vở
õóứ xaùc õởnh nguyón nhỏn gỏy ra bióỳn õọỹng nhũm õổa ra giaới
phaùp khừc phuỷc.
Thổồỡng thỗ caùc bióỳn õọỹng lổồỹng vaỡ giaù thổồỡng do caùc
nguyón nhỏn sau:

Chuyón õóử thổỷc tỏỷp


Trang 11

* Sỉû tàng gim ca âån giạ NVL cọ thãø do ngun nhán
ch quan hồûc khạch quan
+ Nãúu giạ c NVL tàng, gim do quan hãû cung cáưu, do
sỉû biãún âäüng ca nãưn kinh tãú, do biãún âäüng ca tè giạ,
sỉû tạc âäüng ca chênh sạch, chãú âäü, thãø lãû vãư qun lê
kinh tãú ca nh nỉåïc,... thç âáy l tạc âäüng ca nhán täú
khạch quan. Sỉû tạc âäüng ca nhán täú ny s tảo nãn nhỉỵng
biãún âäüng thûn låüi hồûc báút låüi âäúi våïi chi phê, khäng
phn ạnh sỉû tiãút kiãûm hay lng phê chi phê.
+ Nãúu loải trỉì nh hỉåíng ca nhán täú khạch quan, giạ
c NVL tàng gim phn nh sỉû tiãút kiãûm hay lng phê chi phê
NVLTT. Bäü pháûn thu mua s chëu trạch nhiãûm vãư sỉû tàng
gim ny. Bäü pháûn thu mua cọ quưn âàût giạ mua dỉûa trãn
cå såí giạ cho hng ca nh cung cáúp, lỉûa chn cạc
phỉång thỉïc thu mua, váûn chuøn chiãút kháúu,... do váûy, bäü
pháûn thu mua phi cọ trạch nhiãûm âäúi våïi biãún âäüng giạ
.Bäü pháûn ny chè ra ngỉåìi cọ trạch nhiãûm gii thêch cạc
ngun nhán dáùn âãún biãún âäüng vãư giạ . Bäü phán thu mua
phi âm bo mua NVL âụng våïi u cáưu âàût ra trỉåïc âọ, ph
håüp våïi u cáưu ca quạ trçnh sn xút. Nãúu cháút lỉåüng
NVL gim dáùn âãún gim sn lỉåüng tiãu thủ, doanh thu ca
doanh nghiãûp gim, hồûc mua NVL våïi cháút lỉåüng cao khäng
cáưn thiãút lm tàng chi phê, c hai trỉåìng håüp ny âãưu âỉåüc
âạnh giạ khäng täút.
Sỉû biãún âäüng giạ NVL cn do cạc phỉång phạp âạnh giạ
NVL xút dng theo phỉång phạp bçnh qn, phỉång phạp
nháûp trỉåïc xút trỉåïc, phỉång phạp nháûp sau xút trỉåïc....
viãûc sỉí dủng phỉång phạp khạc nhau cng nh hỉåíng âãún
âån giạ NVL cng khạc nhau.
* Sỉû tàng gim lỉåüng tiãu hao NVLTT thỉûc tãú so våïi
mỉïc tiãu chøn âãø sn xút sn pháøm, phn nh chãnh
lãûch báút låüi hồûc thûn låüi, thãø hiãûn sỉû lng phê hay tiãút
kiãûm NVLTT. Sỉû tàng gim mỉïc âäü tiãu hao NVL cọ thãø do tạc
âäüng båíi mäüt hồûc nhiãưu ngun nhán sau:
+ Tçnh trảng hoảt âäüng ca MMTB, thãú hãû ca MMTB
+ Cháút lỉåüng NVL sỉí dủng
+ Trçnh âäü lnh nghãư ca ngỉåìi lao âäüng
+ Trçnh âäü täø chỉïc v qun lê åí bäü pháûn sn xút
Sỉû biãún âäüng ca nhán täú lỉåüng NVLTT tiãu hao
thüc vãư trạch nhiãûm ca bäü pháûn sn xút. Bäü pháûn ny

Chun âãư thỉûc táûp


Trang 12

cọ nhiãûm vủ kiãøm soạt viãûc sỉí dủng NVL ph håüp våïi âënh
mỉïc. Do âọ cáưn phi chè ra ngỉåìi cọ trạch nhiãûm gii thêch
ngun nhán ch úu âáùn âãún sỉû tàng gim mỉïc tiãu hao
NVL. Tuy nhiãn trạch nhiãûm cng cọ thãø thüc bäü pháûn thu
mua, nãúu bäü pháûn mua NVL cháút lỉåüng kẹm hån âãø tiãút
kiãûm chi phê, hồûc thu mua NVL khäng ph håüp våïi quạ trçnh
sn xút dáùn âãún tàng mỉïc âäü tiãu hao.
2.2.2 Biãún âäüng chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp
- Biãún âäüng nàng sút thãø hiãûn chãnh lãûch thåìi gian sn
xút thỉûc tãú våïi thåìi gian âënh mỉïc. Tỉì âọ nh qun l s
xạc âënh trạch nhiãûm ca bäü pháûn cọ liãn quan.
Biãún
âäüng
nàng sút

=

Säú giåì lao
âäüng thỉûc
tãú

-

Säú giåì cho phẹp
âënh mỉïc

x

Giạ âån vë
âënh mỉïc 1
giåì cäng

- Biãún âäüng lỉång phn ạnh âån giạ lỉång thỉûc tãú so våïi
âënh mỉïc âãø sn xút ra sn pháøm nh hỉåíng âãún chi phê
nhán cäng trỉûc tiãúp.

Biãún
Giạ âån vë
Giạ âån vë âënh
Säú giåì LÂTT
=
x
âäüng
thỉûc tãú 1
mỉïc
thỉûc tãú
lỉång
giåì
cäng
1
giåì
cäng
sỉípháøm
dủng
* Sỉû tàng gim lỉåüng thåìi gian sn xút sn

phn ạnh chãnh lãûch báút låüi hay thûn låüi, phn ạnh tiãút
kiãûm hay lng phê chi phê nhán cäng. Âiãưu ny cọ thãø tạc
âäüng do mäüt hồûc nhiãưu ngun nhán sau:
+ Trçnh âäü lnh nghãư ca ngỉåìi lao âäüng
+ Täø chỉïc qun lê sn xút, phán cäng lao âäüng
+ Chênh sạch vãư tiãưn lỉång, tiãưn thỉåíng cho ngỉåìi lao
âäüng
+ Tçnh trảng hoảt âäüng ca mạy mọc thiãút bë
+ Cháút lỉåüng ngun váût liãûu sỉí dủng vo sn xút
.....
- Biãún âäüng vãư thåìi gian nhn räùi: Âáy l khon phê täøn
phi tr cho cäng nhán theo âån giạ lỉång âënh mỉïc trong thåìi
gian h khäng lm viãûc do máút âiãûn, ngun váût liãûu khäng
âỉåüc cung ỉïng këp thåìi, mạy mọc hỉ hng âäüt xút... âáy l
nhỉỵng biãún âäüng báút låüi m doanh nghiãûp cáưn phi tênh
âãún nãúu khäng nàng sút lao âäüng s gim sụt m khäng
hon ton do läùi ca cäng nhán.
Nhỉ váûy nh hỉåíng lỉåüng thåìi gian sn xút sau khi loải
trỉì nh hỉåíng ca nhán täú thåìi gian nhn räùi s cho nh

Chun âãư thỉûc táûp


Trang 13

quaớn lờ coù caùch nhỗn chờnh xaùc hồn vóử nng suỏỳt laỡm vióỷc
cuớa cọng nhỏn õóứ õóử ra bióỷn phaùp õióửu chốnh hồỹp lờ.
* Bióỳn õọỹng õồn giaù lổồng õổồỹc õaùnh giaù laỡ tọỳt hay xỏỳu
phaới cn cổù vaỡo chỏỳt lổồỹng cọng nhỏn vaỡ trỗnh õọỹ nng lổỷc
laỡm vióỷc cuớa cọng nhỏn. Nóỳu giaù giaớm so vồùi õởnh mổùc nhổng
chỏỳt lổồỹng vỏựn õaớm baớo thỗ sổỷ bióỳn õọỹng õoù laỡ tọỳt vaỡ
ngổồỹc laỷi.
2.2.3 Bióỳn õọỹng chi phờ saớn xuỏỳt chung
2.2.3.1 Bióỳn õọỹng bióỳn phờ saớn xuỏỳt chung
Trong doanh nghióỷp saớn xuỏỳt ngoaỡi phỏửn chi phờ NVLTT, chi
phờ NCTT õổồỹc xem laỡ bióỳn phờ coỡn coù mọỹt sọỳ bióỳn phờ
khaùc nhổ: chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu phuỷ sổớ duỷng taỷi phỏn
xổồớng, chi phờ nhỏn cọng phỏn xổồớng,chi phờ phuỷ tuỡng thay
thóỳ... caùc chi phờ naỡy cuợng thay õọứi tuyỡ theo mổùc õọỹ hoaỷt
õọỹng cuớa doanh nghióỷp. Vióỷc phỏn tờch bióỳn õọỹng caùc khoaớn
bióỳn phờ saớn xuỏỳt chung naỡy cuợng tổồng tổỷ nhổ phỏn tờch chi
phờ NVLTT vaỡ chi phờ NCTT.
2.2.2 Phỏn tờch bióỳn õọỹng õởnh phờ saớn xuỏỳt chung .
ởnh phờ laỡ nhổợng chi phờ cọỳ õởnh mọỹt caùch tổồng õọỳi
trong phaỷm vi hoaỷt õọỹng nhỏỳt õởnh. Do vỏỷy, cỏửn phaới xem
xeùt phaỷm vi hoaỷt õọỹng thổỷc tóỳ vaỡ dổỷ toaùn. Nóỳu phaỷm vi
hoaỷt õọỹng thổỷc tóỳ ngoaỡi phaỷm vi cọỳ õởnh cuớa õởnh phờ saớn
xuỏỳt chung thỗ cỏửn thióỳt phaới õióửu chốnh õởnh phờ saớn xuỏỳt
chung dổỷ toaùn theo phaỷm vi hoaỷt õọỹng thổỷc tóỳ. Sau õoù so
saùnh õởnh phờ saớn xuỏỳt chung thổỷc tóỳ vồùi õởnh phờ saớn xuỏỳt
chung dổỷ toaùn õaợ õióửu chốnh (nóỳu coù) theo tổỡng nọỹi dung chi
phờ, õóứ xaùc õởnh caùc chónh lóỷch thuỏỷn lồỹi hay bỏỳt lồỹi cuợng
nhổ nguyón nhỏn dỏựn õóỳn caùc khoaớn chónh lóỷch õoù. ọỳi vồùi
õởnh phờ saớn xuỏỳt chung, khi khọỳi lổồỹng saớn phỏứm saớn xuỏỳt
tng, õởnh phờ trón mọỹt õồn vở saớn phỏứm seợ giaớm, taỷo nón
chónh lóỷch thuỏỷn lồỹi. Vaỡ ngổồỹc laỷi, khi khọỳi lổồỹng saớn
phỏứm saớn xuỏỳt giaớm, õởnh phờ trón mọỹt õồn vở saớn phỏứm
tng, taỷo nón chónh lóỷch bỏỳt lồỹi. Do vỏỷy õóứ õaùnh giaù mọỹt
caùch toaỡn dióỷn sổỷ bióỳn õọỹng cuớa õởnh phờ saớn xuỏỳt chung
cỏửn so saùnh õởnh phờ saớn xuỏỳt chung thổỷc tóỳ vồùi õởnh phờ
saớn xuỏỳt chung õởnh mổùc.
ởnh phờ
saớn xuỏỳt
theo õởnh
mổùc

=

Nng lổỷc
Tố lóỷ õởnh
x
hoaỷt õọỹng
phờ saớn
õởnh mổùc
xuỏỳt chung
Dổỷ toaùn õởnh phờ SXC

Chuyón õóử thổỷc tỏỷp

Nng lổỷc hoaỷt õọỹng
bỗnh thổồỡng


Trang 14

Tè lãû âënh phê SXC =

Nàng lỉûc hoảt âäüng bçnh thỉåìng cọ thãø l nàng lỉûc
hoảt âäüng theo thiãút kãú ca thiãút bë, hồûc nàng lỉûc hoảt
âäüng bçnh qn trong di hản ca thiãút bë.
Nhỉ váûy biãún âäüng âënh phê sn xút chung bao gäưm:
- Biãún âäüng dỉû toạn phn ạnh chãnh lãûch âënh phê sn
xút chung thỉûc tãú so våïi âënh phê sn xút chung dỉû toạn.
Nãúu chãnh lãûch ny dỉång phn ạnh chãnh lãûch báút låüi vãư
dỉû toạn v ngỉåüc lải.
- Biãún âäüng khäúi lỉåüng phn ạnh chãnh lãch giỉỵa chi phê
sn xút chung dỉû toạn so våïi chi phê sn xút chung âënh
mỉïc. Chãnh lãûch âỉåüc xem l báút låüi nãúu kãút qu l
dỉång.
Trỉåìng håüp chi phê sn xút chung ch úu häù tråü cho
hoảt âäüng ca mạy mọc thiãút bë thç sỉû phạt sinh ca chi phê
sn xút chung âãưu dỉûa vo thåìi gian lm viãûc ca mạy
mọc thiãút bë hồûc säú giåì cäng lao âäüng trỉûc tiãúp. Do âọ cọ
thãø thäng qua säú giåì lao âäüng ca mạy mọc thiãút bë hồûc
säú giåì lao âäüng ca cäng nhán lao âäüng trỉûc tiãúp âãø phán
têch biãún âäüng chi phê sn xút chung.
2.2.4 Phán têch biãún âäüng chi phê bạn hng v chi phê
qun l doanh nghiãûp
Chi phê bạn hng l chi phê phạt sinh ngoi kháu sn xút,
l chi phê cáưn thiãút âãø thỉûc hiãûn viãûc tiãu thủ sn pháøm.
Chi phê qun l doanh nghiãûp l chi phê âỉåüc sỉí dủng âãø
täø chỉïc âiãưu hnh v qun l chung trãn phảm vi ton doanh
nghiãûp thỉåìng khäng liãn quan trỉûc tiãúp âãún bäü pháûn hoảt
âäüng no.
Theo mä hçnh ỉïng xỉí ca chi phê, chi phê bạn hng v chi
phê qun l doanh nghiãûp cọ thãø phán thnh biãún phê v âënh
phê, âỉåüc âënh mỉïc cho tỉìng nhọm hồûc tỉìng úu täú chi
phê. Do váûy, phỉång phạp phán têch âäúi våïi cạc khon chi phê
ny âỉåüc thỉûc hiãûn nhỉ phán têch chi phê sn xút chung.
2.3 Kiãøm soạt chi phê thäng qua cạc trung tám qun l chi
phê
Trung tám qun l chi phê l nåi chụng ta táûp håüp chi phê
sau âọ gàõn våïi mäüt âån vë tênh phê. Trung tám chi phê trong
doanh nghiãûp cọ thãø l mäüt phng ban, mäüt nåi lm viãûc,

Chun âãư thỉûc táûp


Trang 15

mäüt cại mạy hay mäüt dáy chuưn, mäût ngỉåìi hay mäüt nhán
viãn....
Viãûc phán chia chi phê ra nhiãưu trung tám qun lê s mang
lải nhỉỵng thûn låüi sau:
- Cho phẹp thu tháûp thäng tin vãư chi phê dãù dng hån, cung
cáúp thäng tin vãư chi phê phạt sinh åí nhiãưu bäü pháûn khạc nhau
trong doanh nghiãûp
- Ngỉåìi qun l ca mäùi trung tám qun l chi phê no âọ
cọ thãø âỉåüc cáúp mäüt khon ngán sạch v thäng qua âọ cọ
thãø kiãøm soạt âỉåüc chi phê ca trung tám mçnh.
Trung tám chi phê cng l càn cỉï âãø nh qun l âạnh giạ
âỉåüc hiãûu qu hoảt âäüng ca cạc bäü pháûn khạc nhau cng
nhỉ kiãøm soạt âỉåüc viãûc chi tiãu ca tỉìng phng ban , tỉìng
täø nhọm...
Vê dủ âäúi våïi bäü pháûn sn xút, hiãûu qu hoatû âäüng
ca trung tám âỉåüc âạnh giạ thäng qua lỉåüng NVLTT tiãu hao
v tiãưn lỉång LÂTT, trung tám qun lê nh àn âỉåüc âạnh giạ
thäng qua lỉåüng ngun liãûu âáưu vo sỉí dủng v lỉång lao
âäüng trỉûc tiãúp....
Viãûc thnh láûp cạc trung tám qun lê chi phê khäng bàõt
büc doanh nghiãûp phi láúy ton bäü cạc bäü pháûn hồûc cạc
phng ban trong doanh nghiãûp lm trung tám qun l chi phê. Vç
viãûc phán têch v kiãøm soạt chi phê âỉåüc âạnh giạ l hiãûu
qu phi tỉång xỉïng våïi chi phê b ra âãø thỉûc hiãûn cäng tạc
âọ. Do âọ chè nhỉỵng bäü pháûn no doanh nghiãûp cho ràòng chi
phê ca nọ cọ vai tr quan trng trong täøng chi phê trong doanh
nghiãûp, doanh nghiãûp mún tênh v kiãøm soạt nọ thç måïi nãn
thnh láûp cạc trung tám chi phê. Mủc âêch ca doanh nghiãûp
sn xút l lm ra sn pháøm mang âi tiãu thủ, âọ l cạc
doanh nghiãûp tảo ra doanh thu. Táút c cạc dëch vủ nhỉ nh
àn, kho bi, bäü pháûn bo trç... täưn tải chè âãø phủc vủ cho
mủc âêch cúi cng ny. Vç váûy, táút c cạc chi phiï ca trung
tám qun lê chi phê dëch vủ cúi cng phi âỉåüc chuøn sang
trung tám qun l chi phê sn xút.

Chun âãư thỉûc táûp


Trang 16

PHÁƯN II. THỈÛC TRẢNG CÄNG TẠC PHÁN TÊCH V KIÃØM
SOẠT CHI PHÊ TẢI NH MẠY SÅÜI TRỈÛC THÜC CÄNG
TY DÃÛT MAY HO TH
A. TÇNH HÇNH CHUNG
I. Sỉû hçnh thnh v phạt triãøn cäng ty dãût may Ho
Th
1. Sỉû hçnh thnh ca cäng ty
Cäng ty dãût may Ho Th thnh láûp nàm 1961 l mäüt
trong 4 nh mạy trỉûc thüc cäng ty ké nghãû bäng vi Viãût
Nam" SICOVINA". Nàm 1963 âäøi tãn thnh Cäng Ty Dãût Ho Th.
Âãún thạng 9/ 1997 chênh thỉïc âäøi tãn thnh Cäng Ty Dãût May
Ho Th. Hiãûn nay cäng ty thỉûc hiãûn chãú âäü hảch toạn
âäüc láûp, cọ ti khon tải ngán hng cäng thỉång thnh phäú
 Nàơng, cọ con dáúu riãng, giao dëch trỉûc tiãúp sn xút kinh
doanh v cọ tỉ cạch phạp nhán âáưy â.
Âiả chè cäng ty: säú 36 Äng Êch Âỉåìng thnh phäú Â Nàơng
Hiãûn nay cäng ty cọ cạc nh mạy trỉûc thüc: Xê Nghiãûp
May I, II, III v Nh Mạy Såüi cọ cng âiả bn våïi vàn phng
cäng ty; Xê Nghiãûp May Âiãûn Bn, Nh Mạy May Qung Nam, Xê
Nghiãûp May Häüi An.
2. Quạ trçnh phạt triãøn ca cäng ty
Lục vỉìa måïi thnh láûp täøng säú väún ca cäng ty chè cọ
200 triãûu, cho nãn hoảt âäüng ch úu l sn xút cạc loải
vi såüi. Trỉåïc nàm 1986 cäng ty sn xút theo chè tiãu phạp
lãûnh trong sút thåìi kç bao cáúp. Tỉì nàm 1986 âãún nàm 1991
do biãún âäüng chênh trë åí Âäng Áu v Liãn Xä nãn cäng ty bë
máút thë trỉåìng, sn pháøm lm ra khäng tiãu thủ âỉåüc. Bãn
cảnh âọ cäng nghãû lải quạ c ké lảc háûu nãn cäng ty gàûp
ráút nhiãưu khọ khàn. Tỉì nàm 1991 âãún nàm 1997 âãø khàõc

Chun âãư thỉûc táûp


Trang 17

phuỷc khoù khn, cọng ty õaợ hồỹp taùc saớn xuỏỳt vồùi nhióửu cọng ty
Anh, Thuyủ Sộ, Tỏy u... ỷc bióỷt, tổỡ nm 1997 õóỳn nay õổồỹc
sổỷ giuùp õồợ cuớa Tọứng Cọng Ty Dóỷt May Vióỷt Nam, Cọng Ty Dóỷt
May Hoaỡ Thoỹ õaợ phaùt trióứn rỏỳt nhióửu. Trong quaù trỗnh phaùt
trióứn, cọng ty cuợng gỷp nhổợng thng trỏửm nhỏỳt õởnh. Mỷc duỡ
coù tón laỡ Cọng Ty Dóỷt May Hoaỡ Thoỹ nhổng Nhaỡ Maùy Dóỷt õaợ
giaới thóứ tổỡ quyù IV nm 2000. Vổỡa qua cọng ty õaợ nhỏỷn chổùng
nhỏỷn ISO 9001: 2000.
II. ỷc õióứm tọứ chổùc saớn xuỏỳt vaỡ quaớn lờ taỷi cọng ty
dóỷt may Hoaỡ Thoỹ.
1. ỷc õióứm vóử tọứ chổùc saớn xuỏỳt.
Cọng ty õóỷt may hoaỡ thoỹ laỡ doanh nghióỷp nhaỡ nổồùc, coù
hỗnh thổùc sồớ hổợu vọỳn thuọỹc nhaỡ nổồùc, hỗnh thổùc hoaỷt
õọỹng laỡ saớn xuỏỳt, lộnh vổỷc kinh doanh laỡ saớn xuỏỳt cọng
nghióỷp, phaỷm vi hoaỷt õọỹng cuớa cọng ty laỡ chuyón saớn xuỏỳt
vaỡ gia cọng caùc saớn phỏứm may mỷc vaỡ caùc loaỷi sồỹi vồùi
nhióửu chố sọỳ khaùc nhau.
2. Sồ õọử tọứ chổùc bọỹ maùy quaớn lyù taỷi cọng ty.
III. Giồùi thióỷu vóử Nhaỡ Maùy Sồỹi
1. ỷc õióứm hoaỷt õọỹng vaỡ chổùc nng kinh doanh
1.1 ỷc õióứm hoaỷt õọỹng
Laỡ õồn vở trổỷc thuọỹc Cọng Ty Dóỷt May Hoaỡ Thoỹ, moỹi
hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt cuớa nhaỡ maùy õóửu do sổỷ chố õaỷo cuớa
tọứng giaùm õọỳc vaỡ giaùm õọỳc õióửu haỡnh. Mọỳi quan hóỷ cuớa
nhaỡ maùy vồùi caùc xờ nghióỷp laỡ mọỳi quan hóỷ chổùc nng cuỡng
nhau họứ trồỹ õóứ phaùt trióứn. Nguọửn nguyón lióỷu õỏửu vaỡo laỡ
bọng thión nhión vaỡ xồ hoaù hoỹc qua caùc cọng õoaỷn saớn xuỏỳt
taỷo nón saớn phỏứm sồỹi vồùi caùc chố sọỳ khaùc nhau. Saớn phỏứm
sồỹi taỷi nhaỡ maùy khọng phaới baùn thaỡnh phỏứm maỡ laỡ saớn
phỏứm tióu thuỷ ra bón ngoaỡi.
1.2 Chổùc nng kinh doanh
Cọng ty coù traùch nhióỷm nhỏỷn thu mua nguyón lióỷu trong vaỡ
ngoaỡi nổồùc cung cỏỳp cho nhu cỏửu saớn xuỏỳt taỷi nhaỡ maùy, khi
saớn xuỏỳt xong saớn phỏứm seợ õổồỹc chuyóứn cho cọng ty tióu
thuỷ.
2. Cồ sồớ vỏỷt chỏỳt, lao õọỹng, tióửn vọỳn taỷi nhaỡ maùy.
2.1 Cồ sồớ vỏỷt chỏỳt
Hióỷn taỷi nhaỡ maùy õang coù 4 dỏy chuyóửn saớn xuỏỳt õọỹc
lỏỷp:

Chuyón õóử thổỷc tỏỷp


Trang 18

+ Dỏy chuyóửn maùy Myợ: coù tổỡ nm 1963, hióỷn nay õaợ cuợ
nón bở hổ hoớng nhióửu vaỡ phaới õổồỹc sổớa chổợa thổồỡng xuyón.
+ Dỏy chuyóửn maùy Yẽ: õổồỹc õổa vaỡo sổớ duỷng nm 1995,
õỏửu tổ hồn 40 tyớ õọửng. Do õoù mổùc khỏỳu hao rỏỳt lồùn.
+ Dỏy chuyóửn Bọử aỡo Nha: mồùi õổa vaỡo sổớ duỷng nm
2002, giaù trở õỏửu tổ khoaớn 47 tyớ õọửng.
+ Dỏy chuyóửn Trung Quọỳc: laỡ dỏy chuyóửn mồùi nhỏỳt õổa
vaỡo sổớ duỷng õỏửu nm 2004. Do mua vồùi giaù reớ nón dỏy
chuyóửn naỡy nng suỏỳt, chỏỳt lổồỹng vỏựn khọng cao lừm.
Ngoaỡi ra coỡn mọỹt sọỳ thióỳt bở phuỷc vuỷ cho cọng taùc quaớn
lờ taỷi caùc phoỡng ban khaùc nhổ maùy vi tờnh, maùy õióửu hoaỡ,......
2.2 Tỗnh hỗnh vóử lao õọỹng
Tọứng sọỳ lao õọỹng hióỷn coù taỷi nhaỡ maùy laỡ 458 ngổồỡi.
Trong õoù nhỏn vión saớn xuỏỳt laỡ 429 ngổồỡi, nhỏn vión quaớn lờ 29
ngổồỡi. Trỗnh õọỹ õaỷi hoỹc 15 ngổồỡi, trung cỏỳp 14 ngổồỡi, coỡn
laỷi laỡ thồỹ coù hóỷ sọỳ bỏỷc thồỹ tổỡ 2 õóỳn 7.
2.3 Tỗnh hỗnh vóử vọỳn cuớa nhaỡ maùy
Nguọửn vọỳn kinh doanh: 36,834,377,675 õọửng
Trong õoù: Ngỏn saùch cỏỳp 25,215,849,153 õọửng, tổỷ coù
11,618,888,522 õọửng
Vọỳn cọỳ õởnh 27,109,019,653 õọửng; vọỳn lổu õọỹng
9,725,358,022 õọửng.
3. Vai troỡ cuớa Nhaỡ Maùy Sồỹi trong cọng ty
Nhaỡ maùy coù nhióỷm vuỷ saớn xuỏỳt saớn phỏứm sồỹi theo kóỳ
hoaỷch cuớa cọng ty vaỡ khi hoaỡn thaỡnh chuyóứn saớn phỏứm cho
cọng ty tióu thuỷ. Haỡng thaùng nhaỡ maỡy phaới trờch phỏửn trm
theo doanh thu õóứ tờnh ra chi phờ baùn haỡng vaỡ chi phờ quaớn lyù
laỡm cồ sồớ tờnh giaù thaỡnh toaỡn bọỹ. Hióỷn nay nhaỡ maùy õang
thổỷc hióỷn quy trỗnh quaớn lờ chỏỳt lổồỹng ISO 9001: 2000.
IV. Tọứ chổùc bọỹ maùy quaớn lyù vaỡ cọng taùc kóỳ toaùn taỷi
Nhaỡ Maùy Sồỹi.
1.Tọứ chổùc bọỹ maùy quaớn lyù
1.1 Sồ õọử tọứ chổùc bọỹ maùy quaớn lyù (trang sau)
1.2 Chổùc nng nhióỷm vuỷ cuớa tổỡng bọỹ phỏỷn
- Giaùm õọỳc: õióửu haỡnh saớn xuỏỳt, chởu traùch nhióỷm trổồùc
tọứng giaùm õọỳc vóử moỹi hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh cuớa
nhaỡ maùy, xaùc õởnh quyóửn haỷn cho cỏỳp dổồùi vaỡ kờ duyóỷt caùc
õóử nghở mua haỡng.

Chuyón õóử thổỷc tỏỷp


Trang 19

- Phoù giaùm õọỳc thióỳt bở coù traùch nhióỷm họự trồỹ cho giaùm
õọỳc vóử vióỷc tuyóứn choỹn vaỡ õaỡo taỷo tay nghóử cho cọng nhỏn.
Duyóỷt vaỡ nghióỷm thu thióỳt bở sau khi sổớa,....
- Phoù giaùm õọỳc cọng nghóỷ: quaớn lờ quaù trỗnh tọỳ chổùc saớn
xuỏỳt, chởu traùch nhióỷm quaớn lờ caùc thao taùc, kộ thuỏỷt cọng
nghóỷ cuớa nhaỡ maùy.
- Vn phoỡng: chởu traùch nhióỷm vóử cọng taùc haỡnh chờnh vaỡ
quaớn lờ nhỏn sổỷ cuớa nhaỡ maùy.
- Phoỡng kộ thuỏỷt: theo doợi trổỷc tióỳp tỗnh hỗnh saớn xuỏỳt cuớa
tổỡng tọứ theo tổỡng ca maùy hoaỷt õọỹng nhũm họứ trồỹ kởp thồỡi
vóử mỷt kộ thuỏỷt õóứ õaớm baớo tióỳn õọỹ saớn xuỏỳt ọứn õởnh.
- Phoỡng thờ nghióỷm: phuỷc vuỷ yóu cỏửu thọỳng kó, cho saớn
xuỏỳt, xỏy dổỷng caùc õởnh mổùc kinh tóỳ kộ thuỏỷt vaỡ õóử ra
bióỷn phaùp thờch hồỹp.
- Caùc tọứ saớn xuỏỳt: coù nhióỷm vuỷ trổỷc tióỳp saớn xuỏỳt saớn
phỏứm, thổỷc hióỷn nọỹi quy thao taùc kộ thuỏỷt theo nguyón lờ
hoaỷt õọỹng cuớa maùy moùc thióỳt bở, õóử xuỏỳt saùng kióỳn tổỡ
quaù trỗnh saớn xuỏỳt. Ngoaỡi ra caùc tọứ trổồớng coù nhióỷm vuỷ baùo
caùo kởp thồỡi õỏửy õuớ lón cỏỳp trón vóử tỗnh hỗnh saớn xuỏỳt thổỷc
tóỳ cuớa tọứ.
2. Tọứ chổùc cọng taùc kóỳ toaùn
2.1 Cồ cỏỳu bọỹ maùy kóỳ toaùn
Bọỹ maùy kóỳ toaùn nhaỡ maùy õổồỹc tọứ chổùc theo mọ hỗnh tỏỷp
trung gọửm 4 ngổồỡi. Trong õoù trổồớng phoỡng kóỳ toaùn chố õaỷo
chung vaỡ phaới thu nọỹi bọỹ, coỡn laỷi 3 kóỳ toaùn phỏửn haỡnh.
2.2 Chổùc nng cuớa bọỹ phỏỷn kóỳ toaùn
- Trổồớng phoỡng kóỳ toaùn: chố õaỷo trổỷc tióỳp bọỹ maùy quaớn
lyù kóỳ toaùn vaỡ laỡ ngổồỡi tham mổu cho giaùm õọỳc vóử vióỷc ra
quyóỳt õởnh vóử taỡi chờnh phuỡ hồỹp vồùi hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt
kinh doanh cuớa nhaỡ maùy. Coù traùch nhióỷm tọứ chổùc kióứm tra
vióỷc chỏỳp haỡnh caùc chóỳ õọỹ, chờnh saùch vóử quaớn lyù kinh tóỳ
taỡi chờnh quy õởnh, lỏỷp kóỳ hoaỷch vaỡ baùo caùo kóỳ toaùn õóứ
cung cỏỳp caùc thọng tin kởp thồỡi cho giaùm õọỳc trong vióỷc õióửu
haỡnh hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh.
- Kóỳ toaùn tọứng hồỹp kióm TSC: giuùp trổồớng phoỡng kóỳ toaùn
chố õaỷo nghióỷp vuỷ trong phoỡng kóỳ toaùn, theo doợi tọứng hồỹp
sọỳ lióỷu tổỡ caùc phỏửn haỡnh khaùc, kióm phỏửn haỡnh TSC õóứ
xaùc õởnh kóỳt quaớ hoaỷt õọỹng kinh doanh trong nhaỡ maùy, lỏỷp
baùo caùo taỡi chờnh.

Chuyón õóử thổỷc tỏỷp


Trang 20

- Kóỳ toaùn lao õọỹng tióửn lổồng: tờnh lổồng, phuỷ cỏỳp, caùc
khoaớn trờch theo lổồng, cung cỏỳp sọỳ lióỷu vóử tỗnh hỗnh lao
õọỹng, lỏỷp baùo caùo vóử lao õọỹng tióửn lổồng.
- Kóỳ toaùn thanh toaùn, vỏỷt tổ: theo doợi kởp thồỡi, chờnh xaùc
caùc khoaớn cọng nồỹ, tióửn thanh toaùn phaới traớ cho nhaỡ cung cỏỳp,
theo doợi tỗnh hỗnh bióỳn õọỹng vỏỷt tổ, cọng cuỷ duỷng cuỷ trong
nhaỡ maùy.
S ệ Bĩ MAẽY K TOAẽN
Trổồớng phoỡng
kóỳ toaùn

Kóỳ toaùn lao
õọỹng, tióửn
lổồng

Kóỳ toaùn
thanh toaùn,
vỏỷt tổ

Quan hóỷ chố

Kóỳ toaùn
tọứng hồỹp
kióm TSC

Thuớ quyợ

2.3 Hỗnhõaỷo
thổùc kóỳ toaùn vaỡ trỗnh tổỷ haỷch toaùn taỷi nhaỡ
maùy
Quan hóỷ
- Hỗnhnghióỷp
thổùc kóỳ
vuỷ toaùn: nhaỡ maùy sổớ duỷng hỗnh thổùc chổùng
tổỡ ghi sọứ õóứ haỷch toaùn quaù trỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh. Theo
õoù nhaỡ maùy sổớ duỷng caùc loaỷi sọứ sau: baớng kó phỏn loaỷi
chổùng tổỡ gọỳc, chổùng tổỡ ghi sọứ, sọứ caùi, baớng cỏn õọỳi kóỳ
toaùn, baớng cỏn õọỳi taỡi khoaớn theo bióứu mỏựu qui õởnh. Ngoaỡi ra
coỡn caùc baớng phỏn bọứ chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu, baớng phỏn bọứ
khỏỳu hao TSC,....
- Trỗnh tổỷ haỷch toaùn:hũng ngaỡy khi coù nghióỷp vuỷ phaùt
sinh, cn cổù vaỡo chổùng tổỡ gọỳc õaợ õổồỷc kióứm tra, kóỳ toaùn
ghi vaỡo baớng kó phỏn loaỷi chổùng tổỡ gọỳc (õọỳi vồùi nhổợng
nghióỷp vuỷ phaùt sinh thổồỡng xuyón), rọửi õởnh kỗ tọứng hồỹp sọỳ
lióỷu phaớn aùnh vaỡo chổùng tổỡ ghi sọứ. ọỳi vồùi nhổợng nghióỷp
vuỷ ờt phaùt sinh kóỳ toaùn seợ phaớn aùnh thúng vaỡo chổùng tổỡ ghi
sọứ. Cuọỳi thaùng tổỡ chổùng tổỡ ghi sọứ kóỳ toaùn seợ phaớn aùnh
vaỡo sọứ õng kờ chổùng tổỡ ghi sọứ vaỡ sọứ caùi. ọửng thồỡi cn
cổù vaỡo chổùng tổỡ gọỳc kóỳ toaùn seợ ghi vaỡo caùc sọứ theớ chi
tióỳt, õóỳn cuọỳi thaùng tổỡ caùc sọứ, theớ chi tióỳt kóỳ toaùn ghi vaỡo
baớng tọứng hồỹp chi tióỳt. Cuọỳi mọựi quyù, tổỡ sọứ caùi sọỳ lióỷu seợ

Chuyón õóử thổỷc tỏỷp


Trang 21

õổồỹc õổa vaỡo baớng cỏn õọỳi taỡi khoaớn. Sau õoù õọỳi chióỳu
giổợa sọứ õng kờ chổùng tổỡ ghi sọứ, baớng cỏn õọỳi taỡi khoaớn vaỡ
baớng tọứng hồỹp chi tióỳt õóứ kióứm tra laỷi tờnh chờnh xaùc cuớa
sọỳ lióỷu. Tổỡ baớng cỏn õọỳi taỡi khoaớn cuỡng caùc baớng tọứng
hồỹp chi tióỳt kóỳ toaùn tióỳn haỡnh lỏỷp baùo caùo kóỳ toaùn.
Trỗnh tổỷ haỷch toaùn trón coù thóứ bióứu dióựn thọng qua sồ õọử
sau:
Chổùng tổỡ
gọỳc
Sọứ quyợ

Baớng kó phỏn
loaỷi chổùng
tổỡ gọỳc
Chổùng tổỡ
ghi sọứ

Sọứ, theớ chi
tióỳt

Sọứ caùi

Sọứ õng kờ
chổùng tổỡ
ghi sọứ

Baớng cỏn
õọỳi taỡi
khoaớn

Baớng tọứng
hồỹp chi
tióỳt

Baùo caùo kóỳ
toaùn

3. Tọứ chổùc saớn xuỏỳt vaỡ quy trỗnh cọng nghóỷ.
hũng ngaỡy
3.1 Tọứ chổùc saớnGhi
xuỏỳt
õởnh
kỗ xuỏỳt sồỹi õổồỹc tọứ chổùc qua 6
Taỷi nhaỡ maùy Ghi
vióỷc
saớn
phoỡng nhổ sau: Ghi cuọỳi thaùng
cuọỳi
quyù laỡ nồi tỏỷp trung nf\guyón vỏỷt
Phoỡng 1 (Maùy Ghi
õaùnh
bọng):
ọỳi
chióỳu
lióỷu, õaùnh bọng, xồ thaỡnh cuọỹn, loaỷi taỷp chỏỳt vổỡa laỡ nồi thu
họửi phóỳ lióỷu õóứ õổa vaỡo phuỷc chóỳ hoỷc baùn cho nhổợng
õồn vở cỏửn phóỳ lióỷu õóứ saớn xuỏỳt. Phoỡng naỡy gọửm 3 loaỷi
tọ
maùy: B12, B14, B34.

Chuyón õóử thổỷc tỏỷp


Trang 22

Phng 2 (Phng mạy chi): sau khi bäng, xå âỉåüc âạnh
thnh cün thç âỉa vo mạy chi âãø loải b tảp cháút, xẹ
vủn xå ngàõn v tảo thnh ci chi thä. Phng ny gäưm mäüt
loải mạy C40.
Phng 3 (Phng mạy ghẹp):cụi chi thä âỉåüc âỉa lãn mạy
ghẹp thä v ghẹp tinh âãø chi lải nhàòm lm tàng âäü âäưng
âãưu, bäng, xå âỉåüc dùi thàóng tảo ra cụi ghẹp gi l cụi
ghẹp tinh. Phng ny gäưm hai loải mạy: VS4A, SH2E.
Phng 4 (Phng kẹo såüi thä): mạy kẹo såüi thä kẹo cạc cụi
ghẹp tinh v qún äúng. Phng ny gäưm mäüt loải mạy
BC16S.
Phng 5 (Phng kẹo såüi con): âáy l cäng âoản chênh ca
quạ trçnh kẹo såüi. Phng ny gäưm mäüt loải mạy NSF2.
Phng 6 (Phng mạy âạnh äúng): phng ny cọ nhiãûm vủ
Bäng
kẹo såüi con v cạc äúng cän, khỉí
hoạ cháút trãn såüi. Lục ny,
kiãûn hng u cáưu såüi âäi, såüi
såüi â l thnh pháøm. Nãúu khạch
ba thç såüi con s âỉåüc chuøn sang phng mạy âáûu âãø xe
hai hồûc ba såüi con thnh såüiB12
âäi hồûc- Mạy
såüi xẹ
ba.kiãûn
Sau âọ lải
tỉû
âäüng
chuøn vãư phng 6 âãø lãn cän qún trủc äúng v âỉa âi tiãu
thủ.Gian mạy
Âàûc
nhỉỵng sn pháøm
: chàóng
hản
B14
- Mạïy
träünsåüi 20/1 PE
bäng-âiãøm caPhng
thç säú
PE chè ngun
tỉûâån,
âäüng
chi20 chè chè 1säú såüi, 1 cọ nghéa l såüi
liãûu sn xút loải såüi ny l xå hoạ hc. Såüi 45/1 PC (87/13)
- Mạy
xẹ sn xút l
thç 45 chè chè säú såüi, 1 l såüi âån
liãûu
B34 v ngun
ngang
87% xå, 13% bäng thiãn nhiãn.
Phng
2

C40

- Mạy chi
thä

VS4A

- Mạy ghẹp
thä

Phng
3

Gian
SH2E
- Mạy ghẹp
mạy
tinh
ghẹp 3.2 Så
âäư
cäng
nghãû
kẹo
såüi
tải
nh
mạy.
thä
Phng
BC16S
- Mạy såüi
4
thä
Gian
mạy
con cän
Chun âãư thỉûc

Phng
5

NSF2/L

- Mạy såüi
con

Phng
6
táûp

RAS15

- Mạy âạnh
äúng

Thnh


Trang 23

B. THỈÛC TRẢNG CÄNG TẠC PHÁN TÊCH V KIÃØM SOẠT
CHI PHÊ TẢI NH MẠY SÅÜI TRỈÛC THÜC CÄNG TY DÃÛT
MAY HO TH
I. Näüi dung v âàûc âiãøm chi phê sn xút kinh doanh
tải Nh Mạy Såüi
Âäúi våïi mäüt doanh nghiãûp no khi âi vo hoảt âäüng âãưu
cọ cng mäüt mủc tiãu chung l låüi nhûn trãn cå såí ngưn
lỉûc tỉång ỉïng. Nhỉ ta â biãút nãúu láúy doanh thu ca doanh
nghiãûp trỉì âi cạc khon chi phê thç kãút qu s l låüi nhûn.
Nhỉ váûy âãø tàng låüi nhûn doanh nghiãûp cọ thãø tàng giạ
bạn sn pháøm ca mçnh hồûc gim cạc khon chi phê. Tuy
nhiãn nãúu doanh nghiãûp chn gii phạp tàng giạ bạn thç ráút

Chun âãư thỉûc táûp


Trang 24

khoù trong vióỷc tióu thuỷ, cho nón khoù coù thóứ tng giaù baùn quaù
cao õóứ tng lồỹi nhuỏỷn. Caùc nhaỡ quaớn lờ doanh nghióỷp thổồỡng
taùc õọỹng õóỳn chi phờ.
Nhỏỷn thổùc õổồỹc tỏửm quan troỹng cuớa chi phờ trong cọng
taùc quaớn trở, bọỹ phỏỷn laợnh õaỷo cuớa nhaỡ maùy sồỹi õaợ tỏỷp
hồỹp, theo doợi vaỡ phỏn loaỷi chi phờ taỷi nhaỡ maùy nhổ sau:
1. Chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp
Chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp taỷi nhaỡ maùy bao gọửm
giaù trở nguyón vỏỷt lióỷu chờnh vaỡ nguyón vỏỷt lióỷu phuỷ xuỏỳt
duỡng trổỷc tióỳp cho vióỷc saớn xuỏỳt thaỡnh phỏứm sồỹi taỷi nhaỡ
maùy. ỏy laỡ khoaớn chi phờ chióỳm tố troỹng lồùn trong tọứng chi
phờ phaùt sinh.
1.1 Chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu chờnh
óứ saớn xuỏỳt ra sồỹi caùc loaỷi, taỷi nhaỡ maùy sổớ duỷng hai
loaỷi nguyón lióỷu chờnh laỡ bọng tổỷ nhión (cọtton) vaỡ xồ hoaù
hoỹc (PE)... Bọng tổỷ nhión coù nhióửu loaỷi vaỡ õổồỹc mua trong
nổồùc hay nhỏỷp khỏứu taỷi caùc nổồùc khaùc nhổ: bọng Vióỷt Nam,
bọng Mali, bọng Burkina Faso, bọng Tỏy Phi BENIN KABA S, bọng Myợ,
bọng Mexico, bọng Brazil...Xồ hoaù hoỹc chuớ yóỳu õổồỹc nhỏỷp tổỡ
thở trổồỡng bón ngoaỡi, caùc loaỷi xồ nhaỡ maùy thổồỡng duỡng laỡ xồ
Nanlon, xồ Shinkong, xồ Philippin. Mọựi thaùng cn cổù vaỡo kóỳ
hoaỷch saớn xuỏỳt, phoỡng kinh doanh xuỏỳt nhỏỷp khỏứu sồỹi seợ
cỏỳp vỏỷt tổ xuọỳng nhaỡ maùy thọng qua phióỳu xuỏỳt. Tọứng hồỹp
caùc phióỳu xuỏỳt trong thaùng laỡ cn cổù õóứ xaùc õởnh tọứng sọỳ
lổồỹng nguyón lióỷu nhỏỷn õổồỹc cuớa nhaỡ maùy. Nguyón lióỷu
nhỏỷn vóử õổồỹc õổa thúng vaỡo phoỡng sọỳ 1 maỡ khọng lổu kho
do õoù khọng coù nguyón lióỷu tọửn kho. Song, do õỷc õióứm saớn
xuỏỳt cuớa nhaỡ maùy õổồỹc thổỷc hióỷn trón dỏy chuyóửn, saớn
phỏứm õổồỹc saớn xuỏỳt thọng qua caùc cọng õoaỷn do õoù cuọỳi kỗ
trón mọựi cọng õoaỷn vỏựn coù saớn phỏứm dồợ dang. Nhaỡ maùy cn
cổù vaỡo bión baớn kióứm kó cuọỳi kỗ õóứ quy õọứi lổồỹng saớn
phỏứm dồớ dang naỡy trồớ vóử nguyón vỏỷt lióỷu õóứ tờnh õổồỹc
lổồỹng nguyón lióỷu sổớ duỷng trong kỗ nguyón vỏỷt lióỷu sổớ
duỷng trong kỗ.

PHIU XUT

Chuyón õóử thổỷc tỏỷp


Trang 25

Ngy chỉïng tỉì : 30/11/2004
Tãn v âëa chè ngỉåìi nháûp: Nh mạy såüi
Lê do: Xút kho ngun liãûu chênh
TT

Tãn váût tỉ sn
pháøm

Âvt

Thnh
tiãưn

Tãn
kho

1

Bäng Viãût Nam

Kg

40.145,15

20.519,42

823.755.070

KC

2

Xå SINKONG

Kg

2.250,00

18.158,92

40.040.412

KC

3

Xå Nanlon

kg

162,855,00

19.974,54

KC

Bäng Brazil

Kg

18.367,60

19.007,89

3.252.953.57
6
349.129.296

4
5

Bäng Táy Phi

Kg

1.346,40

26.424,20

35.577.538

KC

6

Xå Philipin loai B

Kg

3.083,70

17.245,40

53.179.636

KC

7

Bäng Mãxico cáúp 2
(GC)
Bäng M (GC)

Kg

57.215,85

8,00

457.762

KC

Kg

39.316,60

9,15

359.763

KC

8

Säú
lỉåüng

Âån giạ

Täøng

KC

4.555.453.61
7

BẠO CẠO SN PHÁØM DÅÍ DANG TÄƯN CÚI KÇ
TRÃN CẠC CÄNG ÂOẢN THẠNG 12/2004
TT
1

2
3
4
5
6
7

CÄNG
ÂOẢN
Mạy bäng
Trong
âọ:HOI
CO(vn2)
Chi
Ghẹp
Thä
Si con
Cän
Thnh
pháøm
32 CD+P
40 PE+P
20 PES
TÄØNG

CO

PE

34.528
6.930

31.917
16.950

993
5.849
16.427,
0
4.087
2.402
100

PECO

CO(NÂ
)
1.100

CÄÜNG
66.445
24.980

120
2.292,3
12.841

0
1.113
7.041
29.268

1.201
3.382
3.180

5.288
5.784
3.280

100
64.186

Chun âãư thỉûc táûp

180
3000
54.933

1.100

119.11
9

GHI
CHỤ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×