Tải bản đầy đủ

Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại xí nghiệp dầu khí đà nẵng

Chun dãư täút nghiãûp
Trang

1

PHÁƯN I

CÅ SÅÍ L LÛN VÃƯ HẢCH TOẠN LỈU CHUØN
HNG HOẠ TRONG DOANH NGHIÃÛP THỈÅNG MẢI
I. NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ CÅ BN VÃƯ LỈU CHUØN HNG
HOẠ V NHIÃÛM VỦ HẢCH TOẠN LỈU CHUØN
HNG HOẠ:
1. Khại niãûm vãư lỉu chuøn hng hoạ v táưm
quan trng ca nọ trong nãưn kinh tãú thë trỉåìng:
a. Khại niãûm:
Lỉu chuøn hng hoạ l quạ trçnh âỉa hng tỉì lénh
vỉûc sn xút âãún lénh vỉûc tiãu dng thäng qua quạ
trçnh trao âäøi mua bạn hng hoạ.
b. Táưm quan trng ca lỉu chuøn hng hoạ
trong nãưn kinh tãú thë trỉåìng:
- Lỉu chuøn hng hoạ âm bo viãûc cung ỉïng váût

tỉ cáưn thiãút cho sn xút v tiãu dng mäüt cạch âáưy
â, këp thåìi, âäưng bäü, âụng säú lỉåüng, cháút lỉåüng.
- Lỉu chuøn hng hoạ thục âáøy viãûc ạp dủng cạc
tiãún bäü khoa hc k thût cäng nghãû måïi vo sn
xút, thục âáøy tiãu dng âäưng thåìi tho mn täúi âa nhu
cáưu tiãu dng.
- Lỉu chuøn hng hoạ thỉûc hiãûn viãûc dỉû trỉỵ
cạc úu täú sn xút v tiãu dng giụp cho cạc doanh
nghiãûp sn xút kinh doanh v ngỉåìi tiãu dng gim båït
viãûc dỉû trỉỵ, têch lu hng hoạ.
- Lỉu chuøn hng hoạ âm bo äøn âënh giạ c,
âiãưu ho lỉu thäng tiãưn tãû.
2. Näüi dung ca lỉu chuøn hng hoạ:
Lỉu chuøn hng hoạ âỉåüc thãø hiãûn qua 3 kháu cå
bn:
a. Mua hng: Âäúi våïi DNTM mua hng l giai âoản
âáưu tiãn ca lỉu chuøn hng hoạ. Khi nghiãûp vủ mua
hng kãút thục, ngỉåìi mua s âỉåüc quưn såí hỉỵu vãư
hng hoạ v phi tr tiãưn cho ngỉåìi bạn.
b. Dỉû trỉỵ: L u cáưu táút úu trong doanh nghiãûp
thỉång mải nhàòm âm bo cung cáúp thỉåìng xun, liãn
tủc v këp thåìi hng hoạ cho khạch hng. Màût khạc, dỉû
trỉỵ cn âỉåüc hçnh thnh do u cáưu thỉûc hiãûn cạc
chênh sạch vãư chênh trë, vàn hoạ, x häüi ca Nh nỉåïc.
c. Bạn hng: Chênh l giai âoản cúi cng ca lỉu
chuøn hng hoạ, trỉûc tiãúp thỉûc hiãûn chỉïc nàng lỉu
thäng phủc vủ sn xút v âåìi säúng x häüi. Bạn hng


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

2

coù quan hóỷ trổỷc tióỳp vồùi khaùch haỡng, vỗ vỏỷy cọng vióỷc
naỡy aớnh hổồớng trổỷc tióỳp õóỳn nióửm tin cuớa ngổồỡi tióu
duỡng õọỳi vồùi doanh nghióỷp. ỏy cuợng laỡ vuợ khờ quan
troỹng cuớa doanh nghióỷp vồùi caùc õọỳi thuớ cuớa mỗnh. ọỳi
vồùi caùc DNTM, baùn haỡng laỡ khỏu quan troỹng nhỏỳt quyóỳt
õởnh sổỷ tọửn taỷi vaỡ phaùt trióứn cuớa doanh nghióỷp.


3. Phỏn loaỷi lổu chuyóứn haỡng hoaù:
a. Cn cổù vaỡo ngổồỡi baùn, lổu chuyóứn haỡng
hoaù õổồỹc chia thaỡnh 2 loaỷi:
- Lổu chuyóứn haỡng hoaù ban õỏửu: Laỡ lổu chuóứn haỡng
hoaù trong õoù ngổồỡi baùn chờnh laỡ ngổồỡi saớn xuỏỳt. Mổùc
lổu chuyóứn naỡy phaớn aùnh thổỷc chỏỳt quy mọ cuớa lổu
chuyóứn haỡng hoaù vaỡ thổồỡng thóứ hióỷn trong caùc baùo caùo
tióu thuỷ cuớa doanh nghióỷp thổồng maỷi.
- Lổu chuyóứn haỡng hoaù trung gian: Laỡ lổu chuyóứn
trong õoù ngổồỡi baùn chờnh laỡ caùc doanh nghióỷp thổồng
maỷi. Noù phaớn aùnh quy mọ hoaỷt õọỹng cuớa ngaỡnh thổồng
maỷi vaỡ õổồỹc thóứ hióỷn quia sọỳ lióỷu baùn haỡng cuớa caùc
doanh nghióỷp thổồng maỷi.
b. Cn cổù vaỡo ngổồỡi mua, lổu chuyóứn haỡng
hoaù õổồc chia thaỡnh 2 loaỷi:
- Lổu chuyóứn haỡng hoaù baùn buọn: Laỡ lổu chuyóứn
haỡng hoaù maỡ vióỷc mua haỡng nhũm muỷc õờch chuyón baùn
laỷi hoỷc duỡng cho saớn xuỏỳt, kóỳt quaớ quaù trỗnh naỡy haỡng
hoaù coỡn nũm trong lộnh vổỷc lổu thọng. ỷc õióứm lổu
chuyóứn haỡng hoaù trong baùn buọn laỡ haỡng hoaù õổa ra chổa
õi vaỡo tióu duỡng, coỡn coù cồ họỹi xuỏỳt hióỷn laỷi trón thở
trổồỡng dổồùi daỷng naỡo õoù vaỡ coỡn aớnh hổồớng trổỷc tióỳp
õóỳn thở trổồỡng, lổồỹng haỡng hoaù baùn lồùn vaỡ chổùng tổỡ
baùn haỡng õổồỹc lỏỷp sau mọựi lỏửn baùn.
- Lổu chuyóứn haỡng hoaù baùn leớ: Laỡ lổu chuyóứn haỡng
hoaù trong õoù ngổồỡi mua haỡng sổớ duỷng haỡng hoaù cho tióu
duỡng caù nhỏn hay tỏỷp thóứ. ỷc õióứm cuớa lổu chuyóứn
haỡng hoaù baùn leớ laỡ haùng hoaù õổồỹc mua õi vaỡo tióu duỡng,
khọng coù cồ họỹi xuỏỳt hióỷn trón thở trổồỡng vaỡ coỡn aớnh
hổồớng trổỷc tióỳp õóỳn thở trổồỡng, sọỳ lổồỹng haỡng mọựi
lỏửn baùn leớ thổồỡng ờt vaỡ khọng lỏỷp chổùng tổỡ cho tổỡng
baùn.
c. Cn cổù vaỡo phaỷm vi lổu thọng, lổu chuyóứn
haỡng hoaù õổồỹc chia laỡm 2 loaỷi:
- Lổu chuyóứn haỡng hoaù nọỹi thổồng: Laỡ lổu chuyóứn
haỡng hoaù giồùi haỷn trong phaỷm vi quọỳc gia, lión quan õóỳn


Chun dãư täút nghiãûp
Trang

3

thë trỉåìng näüi âëa trong âọ âäưng näüi tã âỉåüc sỉí dủng
trong quan hãû thanh toạn.
- Lỉu chuøn hng hoạ ngoải thỉång: L lỉu
chuøn hng hoạ vỉåüt ra khi phảm vi qúc gia, liãn
quan âãún thë trỉåìng qúc tãú âäưng thåìi âäưng ngoải tãû
âỉåüc sỉí dủng trong quan hãû thanh toạn.
4. Nhiãûm vủ hảch toạn lỉu chuøn hng hoạ:
- Phn ạnh v giạm sạt quạ trçnh lỉu chuøn hng
hoạ theo tỉìng nghiãûp vủ phạt sinh bao gäưm: chè tiãu mua
vo, bạn ra v dỉû trỉỵ.
- Phn ạnh tênh chênh xạc, këp thåìi tçnh hçnh täưn kho
củ thãø vãư säú lỉåüng, cháút lỉåüng, quy cạch, chng
loải theo tỉìng âëa âiãøm dỉû trỉỵ.
- Gọp pháưn ngàn chàûn këp thåìi nhỉỵng täøn tháút cọ
thãø xy ra. Xạc âënh cạc nhán täú nh hỉåíng âãún quạ
trçnh lỉu chuøn hng hoạ.
- Xạc âënh âụng doanh thu bạn hng v thỉûc hiãûn
âáưy â nghéa vủ âäúi våïi ngán sạch Nh nỉåïc.
II. HẢCH TOẠN NGHIÃÛP VỦ MUA HNG TRONG
DOANH NGHIÃÛP THỈÅNG MẢI:
1. Âàûc âiãøm nghiãûp vủ mua hng:
a. Thåìi âiãøm xạc âënh mua hng v phỉång
thỉïc mua hng: L lục doanh nghiãûp thỉång mải nháûn
âỉåüc hng, thanh toạn tiãưn hng hồûc cháúp nháûn thanh
toạn.
- Doanh nghiãûp thỉång mải âỉåüc quưn såí hỉỵu
hng hoạ.
- Phi thäng qua quạ trçnh mua bạn v thanh toạn theo
mäüt phỉång thỉïc nháút âënh.
- Hng hoạ mua vãư våïi mủc âêch bạn ra hồûc âãø gia
cäng chãú biãún sau âọ s bạn ra.
- Mua hng trỉûc tiãúp: Càn cỉï vo håüp âäưng â k
kãút giỉỵa bãn mua v bãn bạn, bãn mua âãún nháûn hng
tải kho ca bãn bạn v váûn chuøn hng hoạ vãư doanh
nghiãûp.
- Mua hng theo phỉång thỉïc chuøn hng: Càn cỉï
vo håüp âäưng kinh tãú â k kãút giỉỵa bãn mua v bãn
bạn, âënh k bãn bạn chuøn hng cho doanh nghiãûp
thỉång mải tải nhỉỵng thåìi âiãøm quy âënh trong håüp
âäưng. Khi gåíi hng, bãn bạn phi gåíi km theo chỉïng tỉì
bạn hng cho bãn mua, ghi r säú lỉåüng, chng loải, âån
giạ, cháút lỉåüng v täøng säú tiãưn phi thanh toạn.


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

4

- Uyớ thaùc bón mua: Bón mua uyớ thaùc cho õồn vở khaùc
mua haỡng vaỡ thanh toaùn tióửn haỡng sau õoù chuyóứn cho bón
mua.
b. Giaù caớ haỡng mua õổồỹc thanh toaùn theo giaù
thổỷc tóỳ:
- Giaù phờ vaỡ giaù vọỳn cuớa haỡng hoaù laỡ giaù thổỷc tóỳ
cuớa haỡng hoaù mua vaỡo bao gọửm toaỡn bọỹ chi phờ lión quan
õóỳn haỡng hoaù mua. Giaù thổỷc tóỳ cuớa haỡng hoaù mua vaỡo
õổồỹc xaùc õởnh tuyỡ theo nguọửn nhỏỷp.
Haỡng hoaù õổồỹc cỏỳp:
Caùc chi phờ lión
Giaù vọỳn haỡng
Giaù ghi trón bión
=
+ quan õóỳn kyỡ õổồỹc
hoaù
baớn cỏỳp vọỳn
cỏỳp
Haỡng hoaù mua ngoaỡi:
Caùc chi phờ lión
Giaù vọỳn haỡng
Giaù ghi trón hoaù
=
+ quan õóỳn haỡng hoaù
hoaù
õồn
mua vaỡo
Tổồng tổỷ haỡng hoaù thuọỹc õọỳi tổồỹng nọỹp thuóỳ
GTGT theo phổồng phaùp khỏỳu trổỡ thỗ giaù mua trón hoaù õồn
vaỡ chi phờ lión quan õóỳn haỡng mua khọng bao gọửm thuóỳ
GTGT.
Trổồỡng hồỹp haỡng hoaù khọng thuọỹc õọỳi tổồỹng nọỹp
thuóỳ GTGT hoỷc nọỹp thuóỳ theo phổồng phaùp trổỷc tióỳp
thỗ giaù mua trón hoaù õồn vaỡ chi phờ bao gọửm thuóỳ GTGT.
Haỡng hoaù nhỏỷp tổỡ gia cọng chóỳ bióỳn:
Giaù trở haỡng
Chi phờ vỏỷn
Giaù vọỳn
Chi phờ
= hoaù õem õi
+
+ chuyóứn bọỳc
haỡng hoaù
gia cọng
gia cọng
dồợ
Nóỳu haỡng hoaù thuọỹc õọỳi tổồỹng nọỹp thuóỳ GTGT
theo phổồng phaùp khỏỳu trổỡ thỗ chi phờ gia cọng vaỡ chi phờ
vỏỷn chuyóứn khọng bao gọửm thuóỳ GTGT. Nóỳu haỡng hoaù
khọng thuọỹc õọỳi tổồỹng nọỹp thuóỳ GTGT hoỷc nọỹp theo
phổồng phaùp trổỷc rióỳp thỗ chi phờ gia cọng vaỡ chi phờ
vỏỷn chuyóứn bao gọửm caớ vaỡo thuóỳ GTGT.
c. Thuớ tuỷc vaỡ chổùng tổỡ mua haỡng:
+ Mua haỡng coù hoaù õồn bón baùn:
- Hoaù õồn baùn haỡng vaỡ hoaù õồn GTGT do ngổồỡi baùn
gồới õóỳn, hoaù õồn thu mua haỡng do doanh nghióỷp lỏỷp
thaỡnh 3 lión.
Lión 1: Lổu
Lión 2: Giao cho ngổồỡi baùn
Lión 3: Nọỹi bọỹ


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

5

- Cn cổù vaỡo hoaù õồn vaỡ bión baớn kióứm nghióỷm cuớa
bọỹ phỏỷn mua haỡng. Sau khi nhỏỷp, thuớ kho ghi ngaỡy,
thaùng, nm vaỡ cuỡng ngổồỡi nhỏỷn kyù vaỡo phióỳu nhỏỷp kho,
lión 1 lổu ồớ nồi lỏỷp phióỳu, lión 2 thuớ kho duỡng õóứ ghi vaỡo
theớ kho vaỡ sau õoù chuyóứn cho Phoỡng kóỳ toaùn, lión 3 (nóỳu
coù) ngổồỡi nhỏỷp giổợ.
+ Mua haỡng leớ coù hoaù õồn bón baùn: Trong trổồỡng hồỹp
mua nọng lỏm haới saớn, ngổồỡi baùn khọng coù hoaù õồn, ngổồỡi
mua lỏỷp "Baớng kó mua haỡng", thuớ trổồớng õồn vở duyóỷt chi
vaỡ coù traùch nhióỷm trổồùc ngổồỡi coù thỏứm quyóửn duyóỷt
vaỡ laỡm thuớ tuỷc nhỏỷp kho giọỳng nhổ trón.
+ Nhỏỷp haỡng õóứ baùn họỹ, giổợ họỹ cỏửn phaới lỏỷp caùc
bión baớn sau: Bión baớn giổợ họỹ, bión baớn nhỏỷn haỡng kyù
gồới, ... nhổng khọng lỏỷp phióỳu nhỏỷp kho.
2. Haỷch toaùn nghióỷp vuỷ mua haỡng:
a. Haỷch toaùn nghióỷp vuỷ mua haỡng theo phổồng
phaùp kó khai thổồỡng xuyón:
- Taỡi khoaớn sổớ duỷng:


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

6

TK 511 "Haỡng mua õang õi trón õổồỡng"
- Giaù trở haỡng hoaù, vỏỷt tổ - Giaù trở haỡng hoaù, vỏỷt tổ
õaợ mua nhổng cuọỳi thaùng nhỏỷp kho khi haỡng õang õi
coỡn õang õi trón õổồỡng chổa õổồỡng vóử õóỳn kho hoỷc
nhỏỷp kho.
chuyóứn thúng õi baùn.
SD: Giaù trở haỡng hoaù vỏỷt tổ
õaợ mua coỡn õang õi õổồỡng.
TK 156: Haỡng hoaù
- Giaù trở cuớa haỡng hoaù mua - Giaù trở haỡng xuỏỳt kho õóứ
ngoaỡi nhỏỷp kho.
baùn, giao laỷi cho õaỷi lyù,
- Giaù trở haỡng hoaù thuó thuó ngoaỡi gia cọng hoỷc sổớ
ngoaỡi õaợ nhỏỷp kho.
duỷng trong doanh nghióỷp.
- Giaù trở haỡng hoaù bở ngổồỡi - Giaù trở haỡng hoaù traớ laỷi
mua traớ laỷi õaợ nhỏỷp kho.
cho ngổồỡi baùn.
- Giaù trở haỡng hoaù phaùt - Giaù trở haỡng hoaù phaùt
hióỷn thổỡa qua kióứm kó.
hióỷn thióỳu qua kióứm kó.
- Chónh lóỷch do õaùnh giaù - Chónh lóỷch giaớm giaù theo
tng theo qui õởnh cuớa Nhaỡ qui õởnh cuớa Nhaỡ nổồùc.
nổồùc.
- Chióỳt khỏỳu thổồng maỷi,
- Chi phờ mua haỡng phaùt sinh giaớm giaù haỡng mua õổồỹc
trong kyỡ.
hổồớng.
SD: - Giaù mua cuớa haỡng hoaù - Chi phờ mua haỡng phỏn bọứ
tọửn kho cuọỳi kyỡ.
cho haỡng tióu thuỷ trong kyỡ.
- Chi phờ baùn mua haỡng phỏn
bọứ cho haỡng tọửn cuọỳi kyỡ.
* Taỡi khoaớn naỡy coù hai taỡi khoaớn cỏỳp 2:
- TK 1561: giaù mua haỡng hoaù.
- TK 1562: Chi phờ mua haỡng.
* Phổồng phaùp haỷch toaùn nghióỷp vuỷ mua haỡng theo
phổồng phaùp kó khai thổồỡng xuyón:
Trong trổồỡng hồỹp haỡng vaỡ hoaù õồn vóử cuỡng, cn cổù vaỡo
hoaù õồn maỡ doanh nghióỷp tióỳn haỡnh laỡm thuớ tuỷc kióứm
nhỏỷn haỡng hoaù, sau õoù lỏỷp phióỳu nhỏỷp kho.
- Phaớn aùnh giaù mua haỡng hoaù:
Nồỹ TK 156 (1561) : Giaù mua haỡng hoaù
Nồỹ TK 133
: Thuóỳ GTGT õổồỹc khỏỳu trổỡ
Coù TK 111, 112, 331
- Phaớn aùnh chi phờ vỏỷn chuyóứn, bọỳc dồợ:
Nồỹ TK 156 (1562) : Chi phờ vỏỷn chuyóứn
Nồỹ TK 133
: Thuóỳ VAT khỏỳu trổỡ
Coù TK 111, 112, 331


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

7

Trổồỡng hồỹp hoaù õồn vóử sau coỡn haỡng vóử trổồùc, cn cổù
vaỡo hoaù õồn kóỳ toaùn nhỏỷp kho haỡng hoaù theo giaù taỷm
tờnh:
Nồỹ TK 156 (1561) : Giaù mua haỡng taỷm tờnh
Nồỹ TK 133
: Thuóỳ VAT khỏỳu trổỡ
Coù TK 331
: Phaới traớ cho ngổồỡi baùn
Sau õoù cn cổù vaỡo hoaù õồn õóứ ghi bỗnh thổồỡng sọỳ
tióửn cn cổù vaỡo hoaù õồn:
Nồỹ TK 156 (1561) : Giaù ghi trón hoaù õồn
Nồỹ TK 133
Coù TK 331
+ Hoỷc sổớ duỷng phổồng phaùp ghi bọứ sung ( giaù trón
hoaù õồn > giaù taỷm tờnh):
Nồỹ TK 156 (1561) : Phỏửn chónh lóỷch
Nồỹ TK 133
Coù TK 331
Trổồỡng hồỹp hoaù õồn vóử trổồùc, haỡng vóử sau, kóỳ toaùn
theo doợi trón TK 151 bũng caùch lổu họử sồ rióng vaỡ sau õoù
khi haỡng hoaù vóử laỡm thuớ tuỷc nhỏỷp kho:
Nồỹ TK 151
: Haỡng mua õang õi õổồỡng
Nồỹ TK 133
Nồỹ TK 331
Sau õoù khi haỡng hoaù vóử tióỳn haỡnh nhỏỷp kho:
Nồỹ TK 156 (1561)
Coù TK 151
Trong trổồỡng hồỹp khọng mang haỡng hoaù vóử nhỏỷp kho
maỡ vỏỷn chuyóứn gổới õi baùn hoỷc tióu thuỷ trổỷc tióỳp:
Nồỹ TK 157, 632
Coù TK 151
Trong trổồỡng hồỹp haỡng mua õổồỹc hổồớng chióỳt khỏỳu,
giaớm giaù vaỡ haỡng mua bở traớ laỷi:
+ Khi õổồỹc chióỳt khỏỳu, giaớm giaù:
Nồỹ TK 111, 112
(nóỳu traớ bũng tióửn)
Coù TK 331
(nóỳu trổỡ vaỡo nồỹ)
+ Khi haỡng mua bở traớ laỷi:
. Nóỳu chổa nhỏỷp kho
Nồỹ TK 002
. Sau khi traớ laỷi:
Coù TK 002
. Nóỳu õaợ nhỏỷp kho rọửi:
Nồỹ TK 111, 112
: Sọỳ tióửn traớ laỷi
Nồỹ TK 331 (nóỳu trổỡ vaỡo nồỹ)


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

8

Coù TK 133
: Thuóỳ VAT cuớa haỡng traớ laỷi
Coù TK 156
Trổồỡng hồỹp doanh nghióỷp mua haỡng khọng coù hoaù õồn:
+ Khi haỡng vóử, kóỳ toaùn cn cổù vaỡo phióỳu kó mua
haỡng do caùn bọỹ mua haỡng lỏỷp:
Nồỹ TK 156 (1561)
Coù TK 111, 112, 331
+ Khi haỡng nhỏỷp tổỡ gia cọng:
. Khi xuỏỳt haỡng hoaù õi gia cọng:
Nồỹ TK 154
Nồỹ TK 133
Coù TK 156
. Caùc chi phờ lión quan õóỳn quaù trỗnh gia cọng:
Nồỹ TK 154
Coù TK 111, 112, 331
. Sau khi gia cọng xong õem haỡng hoaù vóử nhỏỷp kho:
Nồỹ TK 156
Coù TK 154
+ Khi mua haỡng coù phaùt sinh thổỡa thióỳu:
. Mua haỡng phaùt sinh thổỡa:
- Thổỡa nhổng õem nhỏỷp kho õuớ:
Nồỹ TK 156 (1561) : Lổồỹng haỡng mua + lổồỹng
haỡng thổỡa
Nồỹ TK 156 (1562) : Chi phờ mua haỡng
Nồỹ TK 133
: Thuóỳ GTGTõổồỹc khỏỳu trổỡ
Coù TK 111, 112, 331 : Sọỳ tióửn phaới thanh
toaùn
Coù TK 338 (3381)
: Taỡi saớn chồỡ xổớ lyù
- Nóỳu thổỡa nhổng chố giổợ họỹ:
Nồỹ TK 002
Sau khi xuỏỳt traớ: Coù TK 002
. Mua haỡng bở thióỳu:
Nồỹ TK 156 (1561) : Lổồỹng haỡng hoaù nhỏỷp kho
Nồỹ TK 138 (1381) : Taỡi saớn thióỳu chồỡ xổớ lyù
Nồỹ TK 133
Coù TK 111, 112, 331
b. Haỷch toaùn nghióỷp vuỷ mua haỡng theo phổồng
phaùp kióứm kó õởnh kyỡ:
- Phổồng phaùp kióứm kó õởnh kyỡ taỡi khoaớn sổớ duỷng
- Phổồỡng phaùp kióứm kó õởnh kyỡ laỡ phổồng phaùp
khọng theo doợi mọỹt caùch thổồỡng xuyón lión tuỷc tỗnh hỗnh
nhỏỷp, xuỏỳt, tọửn kho vỏỷt tổ, haỡng hoaù. Giaù trở vỏỷt tổ
haỡng hoaù mua vaỡo õổồỹc theo doợi trón taỡi khoaớn rióng "taỡi


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

9

khoaớn mua haỡng", vav1 taỡi khoaớn tọửn kho theo doợi ồớ õỏửu
kyỡ vaỡ cuọỳi kyỡ.
- Taỡi khoaớn sổớ duỷng:
TK 611 "Mua haỡng"
- Kóỳt chuyóứn giaù mua haỡng - Chióỳt khỏỳu thổồng maỷi,
tọửn õỏửu kyỡ
giaớm giaù haỡng mua
- Kóỳt chuyóứn chi phờ mua - Giaù mua cuớa haỡng traớ laỷi
haỡng cuớa haỡng tọửn õỏửu kyỡ cho ngổồỡi baùn
- Giaù mua cuớa haỡng hoaù mua - Kóỳt chuyóứn giaù mua cuớa
trong kyỡ
haỡng hoaù tọửn cuọỳi kyỡ
- Chi phờ mua haỡng phaùt sinh - Kóỳt chuyóứn giaù mua cuớa
trong kyỡ
haỡng hoaù tióu thuỷ trong kyỡ
- Chi phờ mua haỡng phỏn bọứ
cho haỡng tọửn cuọỳi kyỡ
- Chi phờ mua haỡng phỏn bọứ
cho haỡng tióu thuỷ trong kyỡ
- Taỡi khoaớn naỡy coù hai taỡi khoaớn cỏỳp 2:
TK 6111: Mua nguyón vỏỷt lióỷu
TK 6112: Mua haỡng hoaù (TK 6112 õổồỹc mồớ chi tióỳt:
mua haỡng vaỡ chi phờ mua haỡng)
TK 151, 156, 157
Kóỳt chuyóứn giaù trở haỡng Kóỳt chuyóứn giaù trở haỡng
mua tọửn cuọỳi kyỡ
tọửn õỏửu kyỡ
SD: giaù trở thổỷc tóỳ haỡng
tọửn
* Phổồng phaùp haỷch toaùn mua haỡng theo kióứm kó
õởnh ky:
- ỏửu kyỡ, kóỳ toaùn kóỳt chuyóứn giaù trở haỡng tọửn õỏửu
kyỡ:
Nồỹ TK 611 (6112)
Coù TK 151
Coù TK 156
Coù TK 157
ọửng thồỡi kóỳ toaùn tióỳn haỡnh kóỳt chuyóứn chi phờ
mua:
Nồỹ TK 611 (6112)
Coù TK 156 (1562)


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

10

- Cn cổù vaỡo caùc chổùng tổỡ coù lión quan, kóỳ toaùn ghi:
Nồỹ TK 611 (6112) : giaù mua chổa thuóỳ
Nồỹ TK 133
: Thuóỳ GTGT khỏỳu trổỡ
Coù TK 111, 112, 331
ọửng thồỡi phaớn aùnh chi phờ mua haỡng:
Nồỹ TK 611 (6112) : Chi phờ mua haỡng
Coù TK 111, 112, 331
- Khi caùc khoaớn chióỳt khỏỳu giaớm giaù phaùt sinh:
Nồỹ TK 111, 112, 331
Coù TK 611
Coù TK 133 (1331 - Thuóỳ GTGT õổồỹc khỏỳu
trổỡ nóỳu coù)
- Trổồỡng hồỹp mua haỡng traớ laỷi cho ngổồỡi baùn:
+ Nóỳu doanh nghióỷp chổa nhỏỷp kho thỗ theo doợi
trón TK 002
+ Nóỳu doanh nghióỷp õaợ nhỏỷp kho:
Nồỹ TK 111, 112, 331
Coù TK 133
Coù TK 611 (6112)
c. Haỷch toaùn chióỳt khỏỳu thổồng maỷi, giaớm
giaù haỡng baùn, haỡng baùn bở traớ laỷi:
óứ haỷch toaùn caùc khoaớn chióỳt khỏỳu thổồng maỷi,
giaớm giaù haỡng baùn, doanh thu haỡng baùn bở traớ laỷi, kóỳ
toaùn sổớ duỷng caùc taỡi khoaớn sau:
TK 521 "Chióỳt khỏỳu thổồng maỷi"
- Sọỳ chióỳt khỏỳu thổồng - Kóỳt chuyóứn toaỡn bọỹ sọỳ
maỷi õaợ chỏỳp thuỏỷn thanh chióỳt khỏỳu thổồng maỷi
toaùn cho khaùch haỡng.
sang taỡi khoaớn doanh thu
baùn haỡng vaỡ cung cỏỳp dởch
vuỷ.
Taỡi khoaớn naỡy khọng coù sọỳ dổ cuọỳi kyỡ.
TK 532 "Giaớm giaù haỡng baùn"
- Sọỳ tióửn giaớm giaù haỡng - Kóỳt chuyóứn khoaớn giaớm
baùn õaợ chỏỳp thuỏỷn cho giaù sang taỡi khoaớn doanh thu
ngổồỡi mua haỡng.
baùn haỡng vaỡ cung cỏỳp dởch
vuỷ.
Taỡi khoaớn naỡy khọng coù sọỳ dổ cuọỳi kyỡ.


Chun dãư täút nghiãûp
Trang

11

TK 531 "Hng bạn bë tr lải"
- Giạ trë hng bạn bë tr - Kãút chuøn giạ trë hng
lải.
bạn bë tr lải
vo ti
khon doanh thu bạn hng
v cung cáúp dëch vủ.
Ti khon ny khäng cọ säú dỉ cúi k.
* Phỉång phạp hảch toạn:
Khi phạt sinh cạc khon gim trỉì, càn cỉï vo chỉïng
tỉì liãn quan, kãú toạn ghi:
Nåü TK 521
: Chiãút kháúu thỉång mải
Nåü TK 532
: Gim giạ hng bạn
Nåü TK 531
: Doanh thu hng bạn tr lải
Nåü TK 333 (3331) : Thú GTGT phi näüp (nãúu
cọ)
Cọ TK 111, 112, 131
: giạ thnh toạn ca
hng tr lải
Nãúu l hng bạn tr lải, kãú toạn phn ạnh giạ mua
hng bạn bë tr lải:
Nåü TK 156 (1561 - Hng hoạ) (Giạ mua hng tr lải
âem vãư nháûp kho)
Nåü TK 157
Hng gỉíi âi bạn (Giạ mua ca hng
tr lải cn gỉíi bãn bạn)
Nåü TK 154
Chi phê SXKD dåỵ dang
Cọ TK 632
Giạ väún hng bạn
Cạc chi phê phạt sinh liãn quan âãún hng bạn bë tr
lải, doanh nghiãûp chè âỉåüc hảch toạn vo TK 641 - Chi
phê bạn hng.
Cúi k hảch toạn, kãú toạn kãút chuøn chiãút
kháúu thỉång mải gim giạ, doanh thu hng bạn bë tr
lải:
Nåü TK 511
: Doanh thu bạn hng v cung
cáúp dëch vủ
Nåü TK 512
: Doanh thu näüi bäü
Cọ TK 521
: Chiãút kháúu thỉång mải
Cọ TK 532
: Gim giạ hng bạn
Cọ TK 531
: Hng bạn bë tr lải
III. HẢCH TOẠN NGHIÃÛP VỦ BẠN HNG TRONG
DOANH NGHIÃÛP THỈÅNG MẢI:
1. Phỉång thỉïc, th tủc v chỉïng tỉì bạn
hng:
- Nghiãûp vủ bạn hng ca cạc doanh nghiãûp thỉång
mải âỉåüc thãø hiãûn thäng qua hai phỉång thỉïc: Bạn
bn v bạn l thãø hiãûn qua cạc hçnh thỉïv: chuøn


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

12

haỡng, nhỏỷn haỡng, baùn thu tióửn trổỷc tióỳp, baùn qua õaỷi
lyù.
+ ọỳi vồùi baùn buọn: Khi baùn hnaỡg kóỳ toaùn lỏỷp, nhỏỷn
hoaù õồn baùn haỡng hoỷc hoaù õồn GTGT vaỡ phióỳu xuỏỳt kho
(nóỳu baùn haỡng qua kho). Hoaù õồn laỡ cn cổù õóứ doanh
nghióỷp ghi sọứ kóỳ toaùn doanh thu vaỡ caùc sọứ kóỳ toaùn lión
quan, õỏy cuợng laỡ chổùng tổỡ cho ngổồỡi mua vỏỷn chuyóứn
haỡng trón õổồỡng vaỡ ghi sọứ kóỳ toaùn. Hoaù õồn baùn haỡng
õổồỹc doanh nghióỷp lỏỷp thaỡnh 3 hoỷc 5 lión tuyỡ theo yóu
cỏửu quaớn lyù.
+ ọỳi vồùi baùn leớ: Thọng thổồỡng sọỳ lổồỹng baùn mọỹt
lỏửn ờt vaỡ rồỡi raỷc nón doanh nghióỷp khọng lỏỷp chổùng tổỡ
cho tổỡng lỏửn baùn vaỡ khọng ghi sọứ kóỳ toaùn sau mọựi lỏửn
nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh. Baùn leớ khọng thuọỹc dióỷn
phaới lỏỷp hoaù õồn baùn haỡng haỡng ngaỡy, ngổồỡi baùn haỡng
phaới lỏỷp baớng kó baùn leớ gổới bọỹ phỏỷn kóỳ toaùn õóứ laỡm
cn cổù tờnh doanh thu vaỡ thuóỳ GTGT.
2. Phổồng phaùp tờnh giaù thổỷc tóỳ haỡng xuỏỳt
kho:
ọỳi vồùi doanh nghióỷp aùp duỷng phổồng phaùp kó khai
thổồỡng xuyón:
- Cuọỳi kyỡ, chi phờ mua haỡng õổồỹc phỏn bọứ cho haỡng
coỡn laỷi vaỡ haỡng baùn ra trong kyỡ theo tióu thổùc thờch hồỹp.
- Khi nhỏỷp kho haỡng hoaù, kóỳ toaùn cn cổù vaỡo caùc
chổùng tổỡ lión quan õóỳn haỡng nhỏỷp kho õóứ ghi vaỡo bón
Nồỹ khi xuỏỳt haỡng hoaù doanh nghióỷp chố coù thóứ duỡng
phổồng phaùp õởnh lổồỹng õóứ xaùc õởnh sọỳ lổồỹng haỡng
xuỏỳt kho.
- Tuy nhión trong õióửu kióỷn kinh tóỳ thở trổồỡng, haỡng
mua vaỡo tổỡ nhióửu nguọửn khaùc nhau, taỷi caùc thồỡi õióứm
khaùc nhau, giaù mua thay õọứi, vỗ vỏỷy cn cổù phổồng phaùp
xaùc õởnh giaù mua cuớa haỡng xuỏỳt kho.
- óứ tờnh giaù thổỷc tóỳ haỡng xuỏỳt kho, kóỳ toaùn coù
thóứ aùp duỷng mọỹt trong caùc phổồng phaùp sau:
+ Phổồng phaùp bỗnh quỏn gia quyóửn:
Theo phổồng phaùp naỡy, trổồùc hóỳt cỏửn tờnh õồn giaù
bỗnh quỏn cho tổỡng mỷt haỡng, sau õoù cn cổù sọỳ lổồỹng
trón phióỳu xuỏỳt kho haỡng hoaù õóứ tờnh giaù mua cuớa haỡng
xuỏỳt kho.
Giaù mua haỡng i
Sọỳ lổồỹng
ồn giaù mua
xuỏỳt kho trong
= haỡng i xuỏỳt x
bỗnh quỏn haỡng i
kyỡ
kho trong kyỡ


Chun dãư täút nghiãûp
Trang

13

Âån giạ mua bçnh qn cọ thãø tênh vo thåìi âiãøm
cúi k hồûc tênh tải cạc thåìi âiãøm xút kho hng hoạ.
Âån giạ mua
Giạ mua hng i
hng i täưn
+
Âån giạ mua
nháûp kho trong k
kho âáưu k
bçnh qn hng
=
i c k
Säú lỉåüng
Säú lỉåüng hng i
dỉû trỉỵ
hng i täưn
+
nháûp trong k
kho âáưu k
Täøng trë giạ hng i trong kho cọ
âãún thåìi âiãøm j
=
Täøng säú lỉåüng hng i trong kho cọ
âãún thåìi âiãøm j
+ Phỉång phạp nháûp trỉåïc - xút trỉåïc:
Phỉång phạp ny dỉûa trãn gi thiãút hng nháûp kho
trỉåïc s xút kho trỉåïc, vç váûy hng täưn kho âáưu k
gi âënh l xút trỉåïc tiãn, säú hng hoạ xút thãm sau
âọ âỉåüc xút theo thỉï tỉû nhỉ âỉåüc mua vo nháûp
kho. Nhỉ váûy giạ mua ca hng xút kho âỉåüc tênh theo
âån giạ ca hng mua vo nháûp kho tải cạc thåìi âiãøm
âáưu, giạ mua ca hng täưn kho s l giạ mua ca hng
mua vo sau cng.
+ Phỉång phạp nháûp sau - xút trỉåïc:
Phỉång phạp ny dỉûa trãn gi thiãút hng nháûp kho
sau thç xút kho trỉåïc khi tênh giạ mua ca hng xút
kho s càn cỉï vo âån giạ ca hng nháûp kho gáưn láưn
xút nháút. Nhỉ váûy giạ mua ca hng xút kho l giạ
mua ca hng hoạ täưn kho âáưu k v hng hoạ mua vo
nháûp kho trỉåïc. Viãûc tênh giạ mua ca hng xút kho
theo phỉång phạp ny cọ ỉu âiãøm l giạ mua ca hng
xút kho ph håüp våïi chi phê mua hng hoạ.
+ Phỉång phạp thỉûc tãú âêch danh:
Phỉång phạp ny dỉûa trãn cå såí xút hng hoạ
thüc lä no thç láúy âụng âån giạ mua ca lä hng âọ âãø
tênh giạ mua ca hng xút kho. Phỉång phạp ny âỉåüc
ạp dủng trong trỉåìng håüp doanh nghiãûp kinh doanh hng
hoạ m âån vë cọ giạ trë låïn, säú láưn nháûp xút êt.
Chi phê thu mua hng hoạ trong k âỉåüc tênh cho
hng hoạ tiãu thủ trong k v hng hoạ täưn kho cúi k.
Viãûc lỉûa chn tiãu thỉïc phán bäø chi phê thu mua hng
hoạ tu thüc tçnh hçnh củ thãø ca doanh nghiãûp,
nhỉng phi thỉûc hiãûn nháút quạn trong niãn âäü kãú toạn.
Tiãu thỉïc phán bäø thỉåìng l: säú liãûu, trë giạ hng,
Âån giạ mua bçnh
qn hng i tải
thåìi âiãøm j


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

14

doanh sọỳ baùn. Kóỳ toaùn chi tióỳt haỡng hoaù phaới thổỷc
hióỷn theo tổỡng kho, tổỡng loaỷi, nhoùm, thổù haỡng hoaù.
* ọỳi vồùi doanh nghióỷp aùp duỷng phổồng phaùp kióứm
kó õởnh kyỡ:
Theo phổồng phaùp naỡy cuọỳi kyỡ haỷch toaùn, kóỳ toaùn
cn cổù vaỡo kóỳt quaớ kióứm kó haỡng tọửn kho cuọỳi kyỡ theo
mọỹt trong nhổợng phổồng phaùp õaợ nóui trón. Cuọỳi cuỡng,
tờnh giaù thổỷc tóỳ cuớa haỡng xuỏỳt kho trong kyỡ sau:
Giaù mua
Trở giaù
Trở giaù
Trở giaù
thổỷc tóỳ
haỡng hoaù
haỡng hoaù
haỡng hoaù
=
+
cuớa haỡng
tọửn kho
mua vaỡo
tọửn kho
hoaù
õỏửu kyỡ
trong kyỡ
cuọỳi kyỡ
3. Haỷch toaùn nghióỷp vuỷ baùn haỡng:
* Haỷch toaùn nghióỷp vuỷ baùn haỡng theo phổồng
phaùp kó khai thổồỡng xuyón:
- Taỡi khoaớn sổớ duỷng:


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

15

TK 511 "Doanh thu baùn haỡng"
- Thuóỳ tióu thuỷ õỷc bióỷt, - Doanh thu baùn saớn phỏứm
thuóỳ xuỏỳt khỏứu, thuóỳ GTGT lao vuỷ vaỡ dởch vuỷ trong
theo phổồng phaùp trổỷc tióỳp. kyỡ.
- Kóỳt chuyóứn chióỳt khỏỳu
thổồng maỷi.
- Kóỳt chuyóứn giaớm giaù haỡng
baùn.
- Kóỳt chuyóứn doanh thu haỡng
baùn bở traớ laỷi.
- Kóỳt chuyóứn doanh thu
thuỏửn vaỡo taỡi khoaớn xaùc
õởnh kóỳt quaớ.
Taỡi khoaớn naỡy khọng coù sọỳ dổ
Taỡi khoaớn naỡy coù 4 taỡi khoaớn cỏỳp 2:
+ TK 5111: Doanh thu baùn haỡng hoaù
+ TK 5112: Doanh thu baùn caùc saớn phỏứm
+ TK 5113: Doanh thu cung cỏỳp dởch vuỷ
+ TK 5114: Doanh thu trồỹ cỏỳp, trồỹ giaù
TK 512 "Doanh thu nọỹi bọỹ"
- Thuóỳ tióu thuỷ õỷc bióỷt, - Tọứng doanh thu baùn haỡng
thuóỳ GTGT theo phổồng nọỹi bọỹ õồn vở thổỷc hióỷn
phaùp trổỷc tióỳp.
trong kyỡ.
- Kóỳt chuyóứn chióỳt khỏỳu
thổồng maỷi.
- Kóỳt chuyóứn giaớm giaù
haỡng baùn nọỹi bọỹ.
- Kóỳt chuyóứn doanh thu
haỡng baùn nọỹi bọỹ bở traớ
laỷi.
- Kóỳt chuyóứn doanh thu tióu
thuỷ nọỹi bọỹ vaỡo taỡi khoaớn
xaùc õởnh kóỳt quaớ.
Taỡi khoaớn naỡy khọng coù sọỳ dổ cuọỳi kyỡ
Taỡi khoaớn naỡy coù 3 taỡi khoaớn cỏỳp 2:
+ TK 5121: Doanh thu baùn haùng hoaù
+ TK 5122: Doanh thu baùn saớn phỏứm
+ TK 5123: Doanh thu cung cỏỳp lao vuỷ, dởch vuỷ
TK 157 "Haỡng gồới õi baùn"
- Giaù trở haỡng hoaù, thaỡnh - Giaù trở haỡng hoaù, thaỡnh
phỏứm gồới õi õaợ xaùc õởnh phỏứm gồới õi õaợ xaùc õởnh
tióu thuỷ.
tióu thuỷ.
SD: Giaù trở haỡng hoaù, thaỡnh


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang
phỏứm gồới õi cho khaùch haỡng
hoỷc nhồỡ baùn, chổa xaùc
õởnh tióu thuỷ cuọỳi kyỡ.

16


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

17

TK 632 "Giaù vọỳn haỡng baùn"
- Giaù vọỳn cuớa haỡng hoaù, - Giaù vọỳn cuớa haỡng baùn bở
thaỡnh phỏứm, dởch vuỷ õaợ traớ laỷi.
tióu thuỷ trong kyỡ.
- Chónh lóỷch giổợa sọỳ lỏỷp
- Chi phờ nguyóỷn vỏỷt lióỷu, dổỷ phoỡng giaớm giaù haỡng
chi phờ nhỏn cọng khọng tọửn kho phaới lỏỷp nm nay
õổồỹc tờnh vaỡo giaù trở haỡng nhoớ hồn khoaớn õaợ lỏỷp dổỷ
tọửn kho.
phoỡng nm trổồùc.
- Giaù trở hao huỷt, mỏỳt maùt - Kóỳt chuyóứn gia vọỳn cuớa
cuớa haỡng tọửn kho sau khi haỡng hoaù, thaỡnh phỏứm,
trổỡ phỏửn bọửi thổồỡng do dởch vuỷ õaợ tióu thuỷ.
traùch nhióỷm caù nhỏn.
- Chónh lóỷch giổợa sọỳ lỏỷp
dổỷ phoỡng giaớm giaù haỡng
tọửn kho phaới lỏỷp nm nay
lồùn hồn khoaớn õaợ lỏỷp dổỷ
phoỡng nm trổồùc.
TK 3331 "Thuóỳ GTGT phaới nọỹp"
- Sọỳ thuóỳ GTGT õỏửu vaỡo - Sọỳ thuóỳ GTGT õỏửu ra phaới
õaợ khỏỳu trổỡ.
nọỹp cuớa haỡng hoaù, dởch vuỷ
- Sọỳ thuóỳ GTGT õổồỹc giaớm õaợ tióu thuỷ.
trổỡ vaỡo sọỳ thuóỳ GTGT phaới - Sọỳ thuóỳ GTGT õỏửu ra phaới
nọỹp.
nọỹp cuớa haỡng hoaù, dởch vuỷ
- Sọỳ thuóỳ GTGT õaợ nọỹp duỡng õóứ trao õọứi, bióỳu
ngỏn saùch.
tỷng, sổớ duỷng nọỹi bọỹ.
- Sọỳ thuóỳ GTGT cuớa haỡng - Sọỳ thuóỳ GTGT phaới nọỹp
baùn traớ laỷi.
cuớa thu nhỏỷp hoaù õồn taỡi
SD" Sọỳ thuóỳ GTGT õaợ nọỹp chờnh vaỡ hoaù õồn bỏỳt
thổỡa vaỡo ngỏn saùch Nhaỡ thổồỡng.
nổồùc.
SD: Sọỳ thuóỳ GTGT coỡn phaới
nọỹp cuọỳi kyỡ.
Taỡi khoaớn 3331 coù 3 taỡi khoaớn cỏỳp 3:
+ TK 33311: Thuóỳ GTGT õỏửu ra
+ TK 33312: Thuóỳ GTGT haỡng nhỏỷp khỏứu
* Phổồng phaùp haỷch toaùn:
Haỷch toaùn nghióỷp vuỷ xuỏỳt kho gồới haỡng õi baùn:
- Khi xuỏỳt kho gồới haỡng õi baùn, kóỳ toaùn ghi giaù mua
haỡng xuỏỳt kho:
Nồỹ TK 157
Coù TK 156
- Khi bón mua nhỏỷn õổồỹc haỡng vaỡ chỏỳp nhỏỷn mua, kóỳ
toaùn ghi nhỏỷn doanh thu:
Nồỹ TK 111, 112, 131


Chun dãư täút nghiãûp
Trang

18

Cọ TK 511

: Doanh thu bạn hng chỉa

Cọ TK 333

: Thú VAT phi näüp

thú
- Âäưng thåìi phn nh giạ väún hng bạn:
Nåü TK 632
Cọ TK 157
- Trỉåìng håüp hng gåíi âi nhỉng ngỉåìi mua khäng
mua, doanh nghiãûp cọ thãø âem vãư nháûp kho hồûc
chuøn âi gia cäng:
Nåü TK 156, 154
Cọ TK 157
* Hảch toạn nghiãûp vủ xút kho hng bạn
trỉûc tiãúp cho ngỉåìi mua:
- Khi hng hoạ giao nháûn xong tải kho ca doanh
nghiãûp, bãn mua â k vo chỉïng tỉì bạn hng. Lục ny
hng hoạ â xạc âënh tiãu thủ, kãú toạn phn ạnh doanh
thu:
Nåü TK 111, 112, 131
: Täøng giạ trë thanh toạn
Cọ TK 3331
Cọ TK 511
: Doanh thu bạn hng
Âäưng thåìi phn ạnh giạ väún hng bạn
* Hảch toạn nghiãûp vủ bạn hng giao thàóng:
- Khi mua hng xong, doanh nghiãûp chøn hng bạn
cho ngỉåìi mua:
Nåü TK 157
Nåü TK 133
Cọ TK 111, 112, 131
- Khi hng hoạ âỉåüc xạc âçnh tiãu thủ, kãú toạn ghi
doanh thu:
Nåü TK 111, 112, 131
: Täøng giạ thanh toạn
Cọ TK 511
Cọ TK 3331
Âäưng thåìi phn ạnh giạ väún hng bạn.
4. Hảch toạn nghiãûp vủ bạn hng trao âäøi
hng:
- Trỉåìng håüp 1: Hng bạn v hng mua thüc âäúi
tỉåüng VAT kháúu trỉì
+ Càn cỉï vo hoạ âån ngỉåìi bạn, kãú toạn ghi:
Nåü TK 1561
Nåü TK 133
Cọ TK 331, 131
+ Càn cỉï vo hoạ âån ca ngỉåìi láûp, kãú toạn ghi:


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

19

Nồỹ TK 331, 131
Coù TK 511
Coù TK 3331
ọửng thồỡi phan aùnh giaù mua haỡng
+ Nóỳu sọỳ tióửn phaới traớ nhoớ hồn sọỳ tióửn phaới thu:
Nồỹ TK 111, 112
Coù TK 331
- Trổồỡng hồỹp 2: Haỡng baùn thuọỹc õọỳi tổồỹng chởu
thuóỳ VAT khỏỳu trổỡ trong khi haỡng mua thỗ kóỳ toaùn haỷch
toaùn tổồng tổỷ trổồỡng hồỹp 1.
- Trổồỡng hồỹp 3: Haỡng baùn khọng thuọỹc õọỳi tổồỹng
nọỹp thuóỳ VAT khỏỳu trổỡ trong khi haỡng mua thỗ khọng
õổồỹc sổớ duỷng TK 133, TK 333.
* Haỷch toaùn nghióỷp vuỷ baùn haỡng õaỷi lyù:
- Haỷch toaùn taỷi chuớ haỡng:
+ Khi gổới haỡng cho caùc õaỷi lyù:
Nồỹ TK 157
Coù TK 156
+ Khi õaỷi lyù gồới baùo caùo lón, haỡng hoaù õổồỹc xaùc õởnh
laỡ tióu thuỷ, kóỳ toaùn ghi:
Nồỹ TK 111, 112, 131
: Sọỳ tióửn phaới thu sau khi
trổỡ hoa họửng
Nồỹ TK 641
: Hoa họửng
Coù TK 3331
: Thuóỳ VAT phaới nọỹp
Coù TK 511
: Doanh thu chổa thuóỳ
ọửng thồỡi phaớn aùnh giaù vọỳn haỡng baùn.
- Haỷch toaùn taỷi bón nhỏỷn baùn haỡng:
+ Khi nhỏỷn õổồỹc haỡng, kóỳ toaùn ghi Nồỹ TK 003
+ Khi baùn haỡng, kóỳ toaùn ghi giaù baùn cuớa õaỷi lyù
Nồỹ TK 111, 112, 131
Coù TK 331
ọửng thồỡi kóỳ toaùn ghi Coù TK 003: Haỡng hoaù nhỏỷn
baùn họỹ
- Cuọỳi kyỡ kóỳ toaùn tờnh vaỡ xaùc õởnh hoa họửng õổồỹc
hổồớng:
Nồỹ TK 3331
Coù TK 5113
+ Khi traớ tióửn cho bón giao haỡng õaỷi lyù:
Nồỹ TK 3331
Coù TK 111, 112
- Haỷch toaùn caùc khoaớn chióỳt khỏỳu giaớm giaù haỡng
baùn vaỡ haỡng baùn traớ laỷi:


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang
+ Caùc khoaớn chióỳt khỏỳu, giaớm giaù:
Nồỹ TK 532
: Giaớm giaù haỡng baùn
Nồỹ TK 811
: Chióỳt khỏỳu
Coù TK 1Aùa, 112, 131

20


Chuyón dóử tọỳt nghióỷp
Trang

21

+ Khi doanh nghióỷp baùn haỡng traớ goùp, kóỳ toaùn
phaớn aùnh giaù baùn traớ 1 lỏửn chổa coù thuóỳ:
Nồỹ TK 111, 112
: Tióửn khaùch haỡng traớ
Nồỹ TK 131
: Sọỳ tióửn khaùch haỡng coỡn nồỹ
Coù TK 3331
Coù TK 511
Coù TK 711
* Haỷch toaùn nghióỷp vuỷ baùn leớ haỡng hoaù taỷi
caùc cổớa haỡng:
- Phaớn aớnh doanh thu baùn haỡng:
Nồỹ TK 111, 112, 131
Coù TK 511
Coù TK 3331
ọửng thồỡi phaớn aùnh giaù vọỳn haỡng baùn:
Nồỹ TK 632
Coù TK 156
* Haỷch toaùn nghióỷp vuỷ baùn haỡng theo phổồng
phaùp kióứm kó õởnh kyỡ:
Kóỳ toaùn tổồng tổỷ nhổ ồớ phổồng phaùp KKTX nhổng
chố khaùc nhau ồớ mọỹt sọỳ trổồỡng hồỹp sau:
- Haỡng baùn bở traớ laỷi trong kyỡ:
Nồỹ TK 531
Nồỹ TK 3331
Coù TK 111, 112, 131
- Trổồỡng hồỹp haỡng baùn traớ laỷi laỡ haỡng baùn kyỡ
trổồùc:
Nồỹ TK 6112
Coù TK 632
- Cuọỳi kyỡ doanh nghióỷp tióỳn haỡnh kióứm kó vaỡ xaùc
õởnh haỡng tọửn cuọỳi kyỡ:
+ Kóỳt chuyóứn giaù mua haỡng tọửn cuọỳi kyỡ:
Nồỹ TK 156, 157, 151
Coù TK 6112
+ Kóỳ chuyóứn giaù mua cuớa haỡng baùn trong kyỡ:
Nồỹ TK 632
Coù TK 6112


Chun dãư täút nghiãûp
Trang

22

Så âäư täøng quạt nghiãûp vủ bạn hng theo phỉång phạp
kã khai thỉåìng xun
TK 111, 112,
131

TK 531,
532

TK 133(1), 111,
112
Gim giạ hng Kãút chuøn Doanh thu bạn
hng cọ thú
gim giạ
bạn
GTGT (näüp
Hng bạn bë
thú GTGT theo
tr lải
phỉång phạp
Doanh thu bạn
trỉûc tiãúp
hng bë tr
lải
Doanh thu bạn
TK 333 (1)
hng (trỉåìng
håüp DN näüp
thú VAT theo
phỉång phạp
kháúu trỉì)

TK 511

TK 162

TK 156

Giạ väún hng mua theo phỉång
thỉïc bạn trỉûc tiãúp
TK 151

TK 157

Giạ väún hng
gåíi âi bạn

Giạ väún hng
gåíi âi bạn â
xạc âënh tiãu
Så âäư täøng quạt nghiãûp vủ bạn
thủhng
trongtheo
k phỉång phạp
kiãøm kã âënh k
TK 511

TK 111, 112,
TK 532
131
Doanh thu bạn
Gim giạ hng
hng (theo phỉång
bạn
phạp trỉûc tiãúp)
Doanh thu bạn
hng (thú VAT
theo phỉång phạp
kháúu trỉì)

TK 333
(1)

TK 531

DT bạn hng bë
tr lải (DN näüp
theo PP
IV. HẢCH TOẠN HNG HOẠthú
DỈÛVAT
TRỈỴ
TRONG DOANH
trỉûc tiãúp)

NGHIÃÛP THỈÅNG MẢI:
1. u cáưu v ngun tàõc hảch toạn hng hoạ
dỉû trỉỵ:


Chun dãư täút nghiãûp
Trang

23

- Kãú toạn phi âm bo viãûc ghi chẹp këp thåìi, âáưy
â tçnh hçnh biãún âäüng hng hoạ vãư màût säú lỉåüng
láùn giạ trë, trãn cå såí ca âån vë âãø phủc vủ cho lnh
âảo, nghiãm chènh cháúp hnh âáưy â cạc th tủc
chỉïng tỉì nháûp xút hng hoạ, giạm âäúc tçnh hçnh v
tän trng âënh mỉïc dỉû trỉỵ hng hoạ.
- Phi âm bo quan he âäúi chiãúu giỉỵa säú liãûu kãú
toạn täøng håüp v kãú toạn chi tiãút, âäúi chiãúu giỉỵa säú
liãûu hảch toạn chi tiãút våïi nghiãûp vủ kho hng, qưy
hng nhàòm âm bo tênh chênh xạc ca säú liãûu kãú
toạn.
- Täø chỉïc håüp l kãú toạn chi tiãút kho hng hoạ
nhàòm gim nhẻ khäúi lỉåüng cäng viãûc hảch toạn v
nàõm chàõc tçnh hçnh biãún âäüng hng hoạ, tiãút kiãûm chi
phê hảch toạn.
2. Hảch toạn chi tiãút hng täưn kho:
a. Phỉång phạp ghi th song song:
- Ngun tàõc hảch toạn: ÅÍ kho theo di vãư säú
lỉåüng, bäü pháûn kãú toạn theo di c vãư säú lỉåüng láùn
giạ trë.
+ Trçnh tỉû ghi chẹp åí kho: Hàòng ngy, th kho càn
cỉï vo chỉïng tỉì nháûp, xút âãø ghi säú lỉåüng hng
hoạ thỉûc nháûp, thỉûc xút vo th kho v láûp cho
tỉìng lä hng hồûc màût hng. Th kho phi thỉåìng xun
âäúi chiãúu säú täưn thỉûc tãú våïi säú täưn trãn th kho.
Hng ngy hồûc âënh k sau khi vo th kho xong, th kho
chuøn ton bäü chỉïng tỉì nháûp, xút cho Phng kãú
toạn.
+ Trçnh tỉû ghi chẹp tải Phng kãú toạn: Måí th hng
hoạ hồûc säø chi tiãút theo tỉìng danh âiãøm hng hoạ
hồûc lä hng tỉång ỉïng våïi tỉìng th kho ca th kho.
Hàòng ngy hồûc âënh k ghi nháûn cạc chỉïng tỉì nháûp
xút hng hoạ tỉì kho gåíi âãún, kãú toạn tiãún hnh kiãøm
tra chỉïng tỉì, ghi âån giạ v tênh thnh tiãưn trãn cạc
chỉïng tỉì nháûp, xút, sau âọ ghi vo th kho hồûc säø
kãú toạn chi tiãút cọ liãn quan c säú lỉåüng láùn giạ trë.
Så âäư hảch toạn chi tiãút hng täưn kho theo phỉång phạp
ghi th song song
Phiãúu nháûp kho

Th kho

Th hồûc säø chi tiãút
hng hoạ

Phiãúu xút kho

Bng täøng håüp nháûp
xút täưn


Chun dãư täút nghiãûp
Trang

24

+ Cúi thạng kãú toạn cäüng th hồûc säø chi tiãút ra
täøng säú nháûp, xút, täưn ca tỉìng loải hng âäúi
chiãúu våïi th kho, sau khi âäúi chiãúu khåïp âụng, kãú toạn
láûp bng cán âäúi nháûp xút täưn vãư màûc giạ trë våïi kãú
toạn täøng håüp.
b. Phỉång phạp säø säú dỉ:
- Ngun tàõc hảch toạn: ÅÍ kho theo di vãư màût säú
lỉåüng, åí bäü pháûn kãú toạn theo di vãư màût giạ trë ca
hng hoạ.
+ Tçnh hçnh ghi chẹp åí kho: Tỉång tỉû phỉång phạp
ghi th song song. Hàòng ngy hồûc theo âënh k sau khi
vo th kho xong, th kho láûp phiãúu giao nháûn chỉïng
tỉì. Cúi thạng th kho càn cỉï vo th kho ghi chè tiãu säú
lỉåüng hng hoạ theo tỉìng màût hng täưn kho cúi k
vo säø säú dỉ vãư phng kãú toạn âãø tênh chè tiãu giạ trë
hng täưn kho cúi k.
+ ÅÍ phng kãú toạn: Hng ngy hồûc âënh k kãú
toạn kho xút kho âãø kiãøm tra viãûc ghi chẹp ca th kho
k nháûp trãn th kho coi nhỉ â âäúi chiãúu v âem ton
bäü chỉïng tỉì v phiãúu giao nháûn chỉïng tỉì, kãú toạn
ghi âån giạ v tênh tiãưn ghi vo bng lu kãú nháûp, xút,
täưn ca tỉìng kho, sau âọ rụt säú dỉ cúi thạng, säú dỉ
ny âäúi chiãúu säú dỉ trãn säø säú dỉ.
Så âäư hảch toạn chi tiãút hng täưn kho theo phỉång phạp
säø säú dỉ
Phiãúu nháûp
kho

Th kho

Phiãúu giao nháûn
chỉïng tỉì nháûp
Säø säú dỉ

Bng lu kãú NXT kho
hng hoạ

3. Hảch
hnggiao
hoạ:
nháûn
Phiãúu
xúttoạn kãú qu kiãøm kãPhiãúu
* Nãúu
säú
liãûu
kiãøm

låïn
hån
säú
liãûu
kãú
toạn thç
chỉïng
tỉì
xút
kho

pháưn chãnh lãûch s ghi:
Nåü TK 1561
Cọ TK 3381
* Nãúu säú liãûu kiãøm kã nh hån säú liãûu kãú toạn:


Chun dãư täút nghiãûp
Trang

25

- Nãúu hng thiãúu nàòm trong âënh mỉïc hao hủt:
Nåü TK 642
Cọ TK 1561
- Nãúu hng thiãúu nhỉng xạc âënh âỉåüc trạch
nhiãûm bäưi thỉåìng:
Nåü TK 1388
Cọ TK 1561
- Nãúu hng thiãúu nhỉng chỉa r ngun nhán:
Nåü TK 1381
Cọ TK 1561
Sau âọ cọ quút âënh xỉí l:
- Hng thỉìa khäng r ngun nhán tênh vo thu
nháûp khạc:
Nåü TK 3381
Cọ TK 711
- Hng thiãúu trãn âënh mỉïc, khäng xạc âënh âỉåüc
ngun nhán âỉa vo chi phê khạc:
Nåü TK 811
Cọ TK 1381
b. Hảch toạn âạnh giạ lải váût tỉ hng hoạ:
- Nãúu âạnh giạ lm tàng hng hoạ:
Nåü TK 151, 156, 157
Cọ TK 412
- Nãúu âạnh giạ lm gim váût tỉ hng hoạ:
Nåü TK 412
Cọ TK 151, 156, 157
Khon chãnh lãûch tàng gim s âỉåüc xỉí l theo
quút âënh ca cáúp trãn.
V. HẢCH TOẠN DỈÛ PHNG GIM GIẠ HNG TÄƯN
KHO:
1. Ngun tàõc hảch toạn dỉû phng gim giạ
hng täưn kho:
Viãûc trêch láûp dỉû phng khäng âỉåüc vỉåüt quạ säú
låüi nhûn phạt sinh ca doanh nghiãûp sau khi â hon
nháûp cạc khon dỉû phng nàm trỉåïc v phi cọ cạc
bàòng chỉïng sau:
- Tải thåìi âiãøm láûp bạo cạo ti chênh, giạ trë thỉûc
tãú < giạ trë ghi säø.
- Phi cọ cạc chỉïng tỉì håüp lãû chỉïng minh v phi
cọ häüi âäưng tháøm âënh våïi thnh pháưn bàõt büc l
Giạm âäúc, kãú toạn trỉåíng v trỉåíng phng kinh doanh.
2. Quy âënh láûp dỉû phng:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×