Tải bản đầy đủ

Kế toán mua hàng và bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại

Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp

Lồỡi mồớ õỏửu
Hióỷn nay, trong bọỳi caớnh kinh tóỳ thở trổồỡng thồỡi mồớ cổớa
nóửn kinh tóỳ õỏỳt nổồùc õaợ bổồùc sang con õổồỡng mồùi, õoù laỡ cồ
cỏỳu kinh tóỳ haỡng hoaù nhióửu thaỡnh phỏửn hoaỷt õọỹng theo cồ
chóỳ thở trổồỡng dổồùi sổỷ laợnh õaỷo cuớa nhaỡ nổồùc theo õởnh
hổồùng xaợ họỹi chuớ nghộa. Chờnh saùch õoù õaợ taỷo ra mọỹt nóửn
kinh tóỳ nng õọỹng, mang laỷi nhióửu hióỷu quaớ thióỳt thổỷc, goùp
phỏửn ọứn õởnh õồỡi sọỳng ngổồỡi lao õọỹng, tổỡng bổồùc dổa nóửn
kinh tóỳ hoaỡ nhỏỷp vaỡo tióỳn trỗnh phaùt trióứn chung trong khu vổỷc
cuợng nhổ trong toaỡn cỏửu.
Trong sừc thaùi mồùi õoù, sổỷ ra õồỡi cuớa nhióửu loaỷi hỗnh
doanh nghióỷp saớn xuỏỳt kinh doanh trón nhióửu lộnh vổỷc khaùc
nhau, cuỡng nhióửu mỷt haỡng, ngaỡnh haỡng mồùi õổồỹc õổa ra thở
trổồỡng vồùi nhổợng phổồng thổùc mua - baùn haỡng khọng ngổỡng
õổồỹc caới tióỳn, õọứi mồùi õaợ laỡm cho mổùc lổu chuyóứn haỡng hoaù
tng nhanh. Chờnh vỗ vỏỷy õóứ phuỷc vuỷ cho cọng taùc quaớn lyù xeùt
vóử nhióửu phổồng dióỷn thỗ haỷch toaùn kóỳ toaùn laỡ phỏửn cồ baớn
troỹng yóỳu, vaỡ trong õoù mua haỡng vaỡ baùn haỡng laỡ hai khỏu rỏỳt
quan troỹng, noù quyóỳt õởnh sổỷ tọửn taỷi cuớa doanh nghióỷp. Bồới

vỏỷy noù õoỡi hoới caùc nhaỡ saớn xuỏỳt kinh doanh phaới nghión cổùu thở
trổồỡng nhũm giaới quyóỳt mọỳi quan hóỷ cung cỏửu. Doanh nghióỷp
phaới mua õổồỹc nhổợng haỡng hoaù, vỏỷt tổ tọỳt nhỏỳt õóứ baùn ra
trón thở trổồỡng nhổợng saớn phỏứm phuỡ hồỹp vồùi ngổồỡi tióu duỡng
õaùnh giaù cao chỏỳt lổồỹng saớn phỏứm.
Bồới tỏửm quan troỹng õoù, bũng nhổợng kióỳn thổùc em õaợ
hoỹc, em choỹn õóử taỡi: "Kóỳ toaùn mua haỡng vaỡ baùn haỡng taỷi
caùc doanh nghióỷp thổồng maỷi" õóứ thổỷc hióỷn baùo caùo. Em
rỏỳt caớm ồn thỏửy Voợ Thi vaỡ Cọng ty TNHH ióỷn tổớ - Tin hoỹc H
õóứ em coù thóứ hoaỡn thaỡnh chuyón õóử mọỹt caùch tọỳt nhỏỳt trong
khaớ nng cuớa mỗnh.

Trang 1


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp

Pháưn I:
ÂÀÛC ÂIÃØM, TÇNH HÇNH CA
CÄNG TY TNHH ÂIÃÛN TỈÍ - TIN HC ÂH
I. QUẠ TRÇNH HÇNH THNH V PHẠT TRIÃØN CA CÄNG
TY TNHH ÂIÃÛN TỈÍ - TIN HC ÂH
1. Quạ trçnh hçnh thnh:
Hiãûn nay, trong thåìi âải hoạ ngnh khoa hc cäng nghãû
phạt triãøn mảnh m âọng vai tr quan trng trong háưu hãút
cạc ngnh, nghãư, lénh vỉûc, kinh doanh. Bãn cảnh âọ âåìi säúng
con ngỉåìi cng âỉåüc tàng lãn, báy giåì mạy tênh khäng cn xa
lả âäúi våïi ngỉåìi tiãu dng nỉỵa. Våïi táưm quan trng v nhu
cáưu cáúp thiãút nhỉ váûy nãn Cäng ty TNHH Âiãûn tỉí - Tin hc
ra âåìi cng nhàòm mủc âêch âọ.
- Theo giáúy âàng k kinh doanh säú 320200598 do Såí kãú
hoảch v âáưu tỉ thnh phäú Â Nàơng cáúp ngy 31 thạng 5
nàm 2002 thç âãún ngy 01 thạng 08 nàm 2002 thç cäng ty TNHH
Âiãûn tỉí - Tin hc ÂH âỉåüc thnh láûp.
Väún âiãưu lãû
: 300.000.000â
Loải hçnh doanh nghiãûp : Cäng ty trạch nhiãûm hỉỵu hản
Nåi âàût trủ såí chênh
: 111 Tráưn Cao Ván, Thanh
Khã, Â Nàơng


Tãn doanh nghiãûp
: Cäng ty TNHH Âiãûn Tỉí - Tin
hc ÂH
Tãn giao dëch
: ÂH Computer Co,ltd
Tãn viãút tàõt
: ÂH
Tel
: 0511. 519160 Fax: 0511. 943598
2. Quạ trçnh phạt triãøn:
- Tuy cäng ty thnh láûp âãún nay chỉa âỉåüc bao láu nhỉng
cäng ty â âãư ra mäüt säú chiãún lỉåüc nhàòm hoảt âäüng kinh
doanh cọ hiãûu qu. Våïi phỉång chám âãư ra: "Uy tên, cháút
lỉåüng, khạch hng l trãn hãút" cng våïi sỉû näù lỉûc ca
cạc cạn bäü cäng nhán viãn trong cäng ty â gọp pháưn âỉa cäng
ty ngy cng phạt triãøn, vỉỵng mảnh.
Hiãûu qu sỉí dủng väún ca cúi nàm 2004/âáưu nàm
2004 tàng 83%, phán bäø âäưng väún håüp l nãn â thu häưi lải
âäưng väún nhanh nhàòm kinh doanh cọ hiãûu qu.
II. CHỈÏC NÀNG V NHIÃÛM VỦ
* Chỉïc nàng v nhiãûm vủ:
Cäng ty TNHH Âiãûn tỉí - Tin hc ÂH l mäüt âån vë kinh
doanh hảch toạn âäüc láûp, cọ tãn giao dëch v tỉ cạch phạp
nhán. Cäng ty kinh doanh mua bạn, dëch vủ sỉía chỉỵa, bo
dỉåỵng cạc thiãút bë âiãûn tỉí tin hc, viãùn thäng. Tỉ váún v
cung cáúp pháưn mãưm.
Trang 2


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp
III. TÄØ CHỈÏC BÄÜ MẠY QUN L CA CÄNG TY V CÄNG
TẠC KÃÚ TOẠN
1. Täø chỉïc bäü mạy qun l:
a. Så âäư täø chỉïc bäü mạy:
Giạm
âäúc

Phng k
thût

Phng kãú
toạn

Phng kinh
doanh

Chụ thêch:
Cạc âải l
: Quan hãû trỉûc tuún
: Quan hãû chỉïc nàng
b. Chỉïc nàng v nhiãûm vủ ca tỉìng bäü pháûn:
- Giạm âäúc: âiãưu hnh, quút âënh mi hoảt âäüng ca
tỉìng cäng ty, âäưng thåìi chëu hon ton trạch nhiãûm âäúi våïi
cäng ty ca mçnh trỉåïc phạp lût.
- Phng kãú toạn: cọ nhiãûm vủ láûp cạc kãú hoảch ti
chênh, giạm sạt, kiãøm tra mi hoảt âäüng ti chênh, cáûp nháût
säø sạch, chỉïng tỉì këp thåìi âãø láûp bạo cạo cho tỉìng thạng,
qu, nàm.
- Phng k thût: cọ trạch nhiãûm vãư mạy mọc, thiãút bë
cọ nhiãûm vủ làõp rạp, bo trç, sỉía chỉỵa mạy vi tênh, náng
cáúp mạy vi tênh do âọ âi hi phi cọ tay nghãư cao.
- Phng kinh doanh: tham mỉu cho giạm âäúc vãư hoảt
âäüng kinh doanh trãn cå såí nghiãn cỉïu, nàõm bàõt këp thåìi
nhỉỵng thay âäøi thë trỉåìng vãư mảng lỉåïi kinh doanh, cung
cáúp, tiãúp cáûn hng hoạ, thanh toạn, quút toạn cạc håüp
âäưng, bạo cạo, kiãøm kã hng hoạ, bạo cạo bạn hng, nháûp
xút täưn kho, bạo cạo hoảt âäüng kinh doanh v lãn kãú
hoảch.
2. Täø chỉïc cäng tạc kãú toạn:
a. Så âäư:
Kãú toạn
trỉåíng

Kãú toạn
Kãú toạn
täøng
håüp
cäng nåü
Chụ thêch:
: Quan hãû trỉûc tuún
: Quan hãû chỉïc nàng
b. Chỉïc nàng v nhiãûm vủ:
Trang 3

Kãú toạn bạn
hng


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp
- Kãú toạn trỉåíng: l ngỉåìi phủ trạch, giạm sạt hoảt
âäüng ti chênh ca cäng ty, l tråü l cho giạm âäúc, chëu trạch
nhiãûm vãư tçnh hçnh ti chênh ca cäng ty.
- Kãú toạn täøng håüp: tråü giụp cho kãú toạn trỉåíng, âäưng
thåìi hon thnh cạc giáúy tåì säø sạch cọ liãn quan.
- Kãú toạn cäng nåü: cọ nhiãûm vủ theo di tçnh hçnh cäng
nåü ca ton cäng ty v theo di tçnh hçnh cäng nåü ca cäng ty
mua hng v khạch hng theo cạc khon tảm ỉïng, cạc khon
thu phi näüp.
- Kãú toạn bạn hng: theo di chàût ch tçnh hçnh mua
vo, bạn ra ghi vo säø våïi hoạ âån bạn hng.
3. Hçnh thỉïc kãú toạn
Cäng ty âang ạp dủng hçnh thỉïc kãú toạn "Chỉïng tỉì ghi
säø"
a. Så âäư:
Chỉïng tỉì gäúc

Säø
qu
Säø âàng
k CTGS

Bng täøng
håüp
chỉïng tỉì
gäúc
Chỉïng tỉì ghi
säø
Säø cại

Ghi chụ:

Säø th kãú
toạn chi
tiãút
Bng
täøng
håüp chi
tiãút

Bng cán âäúi ti
khon
Ghi hàòng ngy
Ghi cúi thạng
Bạo âäúi
cạo chiãúu
kãú toạn
Quan hãû

b. Trçnh tỉû ghi säø:
Hng ngy, càn cỉï vo chỉïng tỉì gäúc hồûc bng täøng
håüp chỉïng tỉì gäúc, kãú toạn láûp chỉïng tỉì ghi säø. Càn cỉï
vo chỉïng tỉì ghi säø vo säø âàng k chỉïng tỉì ghi säø, sau
âọ ghi vo säø cại ti khon. Cạc chỉïng tỉì gäúc sau khi lm
càn cỉï láûp chỉïng tỉì ghi säø âỉåüc dng âãø ghi vo säø th
kãú toạn chi tiãút. Cúi thạng phi khoạ säø tênh ra täøng säú
tiãưn cạc nghiãûp vủ kinh tãú ti chênh phạt sinh trong thạng
trãn säø âàng k chỉïng tỉì ghi säø, tênh täøng säú phạt sinh Nåü,
säú phạt sinh cọ v säú dỉ ca tỉìng ti khon trãn säø cại. Càn
cỉï vo säø cại láûp bng cán âäúi ti khon.
Cúi thạng (qu) phi täøng håüp säú liãûu, khoạ säø v
th chi tiãút räưi láûp cạc bng täøng håüp chi tiãút.
Trang 4


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp
Sau khi âäúi chiãúu säú liãûu trãn säø cại v säú liãûu trãn
bng täøng håüp chi tiãút khåïp âụng, sỉí dủng säú liãûu ny
láûp bng bạo cạo kãú toạn.
IV. NHỈỴNG THÛN LÅÜI V KHỌ KHÀN CA CÄNG TY TNHH
ÂIÃÛN TỈÍ - TIN HC ÂH
1. Thûn låüi:
Cäng ty â âãø ra nhiãưu chiãún lỉåüc kinh doanh ph håüp
våïi kh nàng ca nãưn kinh tãú thë trỉåìng. Bãn cảnh âọ cäng ty
cn cọ âäüi ng cạn bäü cäng nhán viãn lm viãûc nàng näø våïi
trçnh âäü chun män cao giụp cho cäng ty ngy cng âỉïng vỉỵng
trãn thë trỉåìng.
2. Khọ khàn:
Bãn cảnh nhỉỵng thûn låüi thç cäng ty váùn cn täưn tải
mäüt säú khọ khàn. Väún kinh doanh cn eo hẻp, quy mä cn
nh, giạ c thë trỉåìng ln biãún âäüng, tuy l úu täú khạch
quan nhỉng êt nhiãưu cng gáy tråí ngải â viãûc kinh doanh ca
cäng ty, phỉång thỉïc bạn bn cọ pháưn hản chãú, sỉïc cảnh
tranh chỉa cao.
V. KÃÚT QU HOẢT ÂÄÜNG CA CÄNG TY NÀM 2003 - 2004:

Biãøu máùu:
Chè tiãu
Täøng doanh
thu
Täøng chi phê

Nàm 2003

Nàm 2004

1.894.054.84 2.116.066.97
0
2
1.880.378.41 2.091.762.75
6
6
13.676.424
24.304.216

So sạnh 2004/2003
T lãû
Säú tiãưn
%
222.012.132
11,7
211.384.340

11,2

Täøng
låüi
10.627.792
77,7
nhûn
Näüp NSNN
12.318.256
16.493.424
4.175.168
33,9
* Nháûn xẹt:
Qua säú liãûu trãn ta tháúy låüi nhûn trỉåïc thú ca cäng
ty TNHH âiãûn tỉí - tin hc ÂH nàm 2004 so våïi nàm 2003 tàng
10.627.792â ỉïng våïi täúc âäü tàng 77,7%. Såí dé låüi nhûn tàng
nhỉ váûy l do tạc âäüng båíi cạc nhán täú sau:
- Täøng doanh thu ca cäng ty nàm 2004 so våïi nàm 2003
tàng 222.012.132â ỉïng våïi täúc âäü tàng 11,7%. Nhỉ váûy låüi
nhûn tàng l do cäng ty â täø chỉïc nghiãn cỉïu, nàõm bàõt
âỉåüc nhu cáưu tiãu thủ ca thë trỉåìng, qua âọ tháúy ràòng
cäng ty â khäng ngỉìng náng cao cháút lỉåüng phủc vủ khạch
hng.
- Täøng chi phê ca cäng ty nàm 2004 so våïi nàm 2003 tàng
211.384.340â ỉïng våïi täúc âäü tàng 11,2% do âọ låüi nhûn tàng
l do cäng ty måí räüng thë trỉåìng tàng doanh thu, vç doanh thu
Trang 5


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp
tàng nãn chi phê tàng l âiãưu táút úu. Nhỉ váûy ta tháúy hoảt
âäüng kinh doanh ca cäng ty cọ sỉû âiãưu tiãút chàût ch vãư chi
phê, coi trng viãûc náng cao cháút lỉåüng, måí räüng thë trỉåìng
phủc vủ khạch hng.
- Ngoi ra trong nàm 2004 cäng ty â âọng gọp ngán sạch
Nh nỉåïc våïi säú tiãưn l 16.493.424â, tàng so våïi nàm 2003 l
4.175.168â våïi täúc âäü tàng 33,9%.
Tọm lải, kãút qu hoảt âäüng ca cäng ty tỉång âäúi täút,
måí räüng mảng lỉåïi kinh doanh âáøy mảnh doanh thu bạn ra.
Màûc dáưu ln gàûp phi khọ khàn do sỉû cảnh tranh ca cạc
cäng ty trong v ngoi nỉåïc. Nhỉng âãún nay, cäng ty váùn hoảt
âäüng cọ hiãûu qu v ln hon thnh cạc nghéa vủ âọng
ngán sạch Nh nỉåïc.

Pháưn II:

KÃÚ TOẠN CẠC NGHIÃÛP VỦ MUA HNG V BẠN
HNG
TẢI CÄNG TY TNHH ÂIÃÛN TỈÍ - TIN HC ÂH
I. NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ CHUNG
1. Khại niãûm mua hng, bạn hng:
- Mua hng l mäúi quan hãû giao dëch trao âäøi hng hoạ
giỉỵa ngỉåìi mua v ngỉåìi bạn. Ngỉåìi mua âỉåüc quưn såí
hỉỵu vãư hng hoạ nhỉng máút quưn såí hỉỵu vãư tiãưn tãû.
- Bạn hng l quạ trçnh váûn âäüng tỉì väún hng hoạ
thnh väún tiãưn tãû, thãø hiãûn mäúi quan hãû giao dëch trao âäøi
giỉỵa ngỉåìi bạn v ngỉåìi mua. Trong âọ ngỉåìi bạn nháûn
quưn såí hỉỵu vãư tiãưn tãû nhỉng máút quưn såí hỉỵu vãư
hng hoạ.
2. Phỉåïng thỉïc mua hng, bạn hng:
2.1. Phỉång thỉïc mua hng:
- Phỉång thỉïc chuøn thàóng: càn cỉï vo håüp âäưng hai
bãn â k, âënh k bãn bạn chuøn hng cho bãn mua tải âëa
âiãøm quy âënh trong håüp âäưng. Khi váûn chuøn hng bãn bạn
phi gỉíi cho bãn mua chỉïng tỉì bạn hng trong âọ ghi r säú
lỉåüng, chng loải, cháút lỉåüng ca hng hoạ, âån giạ ca
tỉìng màût hng v täøng säú tiãưn phi thanh toạn, âäưng thåìi
tiãún hnh cạc th tủc thanh toạn. Bãn mua khi nháûn âỉåüc
chỉïng tỉì ca bãn bạn phi gỉíi âãún chuøn cho phng kãú
toạn âãø âäúi chiãúu, kiãøm tra v nháûp hng, sau âọ kãú toạn
ghi säø, tiãún hnh cạc th tủc thanh toạn tiãưn mua hng våïi
bãn bạn.
- Phỉång thỉïc mua hng trỉûc tiãúp: càn cỉï vo håüp
âäưng hai bãn â k, bãn mua cỉí ngỉåìi âỉåüc u nhiãûm ca
giạm âäúc âãún bãn bạn nháûn hng theo quy âënh trong håüp
âäưng hồûc âi mua trỉûc tiãúp tải thë trỉåìng tải cå såí sn
Trang 6


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
xuỏỳt. Ngổồỡi mua haỡng coù traùch nhióỷm quaớn lyù sọỳ haỡng õaợ
mua vaỡ gổới chổùng tổỡ mua haỡng vóử phoỡng kóỳ toaùn kióứm tra,
õọỳi chióỳu vaỡ ghi sọứ kóỳ toaùn.
2.2. Phổồng thổùc baùn haỡng:
a. Phổồng thổùc baùn buọn:
Trong trổồỡng hồỹp naỡy ngổồỡi mua haỡng nhũm muỷc õờch
õổa haỡng hoaù vaỡo saớn xuỏỳt hay õóứ baùn leớ cuợng nhổ baùn cho
caùc õồn vở baùn buọn khaùc. Thọng thổồỡng thỗ baùn buọn õổồỹc
tióỳn haỡnh vồùi sọỳ lổồỹng haỡng hoaù lồùn theo caùc phổồng thổùc
sau:
- Phổồng thổùc baùn haỡng qua kho: theo phổồng thổùc naỡy
thỗ haỡng hoaù mua vóử nhỏỷp kho rọửi mồùi xuỏỳt baùn.
- Phổồng thổùc baùn haỡng vỏỷn chuyóứn thúng: theo phổồng
thổùc naỡy cọng ty baùn thúng haỡng hoaù cho ngổồỡi mua maỡ
khọng cỏửn qua kho, phổồng thổùc naỡy tióỳt kióỷm õổồỹc chi phờ
thuó kho, chi phờ baớo quaớn...

Trang 7


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp
b. Phỉång thỉïc bạn l:
Bạn l l giai âoản cúi cng ca quạ trçnh váûn âäüng
hng hoạ tỉì nåi sn xút âãún nåi tiãu dng, thäng thỉåìng
bạn l thç mäùi láưn bạn âỉåüc säú lỉåüng êt, âån chiãúc. ÅÍ
kháu bạn l thỉåìng sỉí dủng cạc phỉång thỉïc bạn hng sau.
- Bạn hng thu tiãưn táûp trung: theo phỉång thỉïc bạn
hng ny nghiãûp vủ thu tiãưn ca khạch hng v giao hng
tr khạch tạch råìi nhau.
- Bạn hng thu tiãưn trỉûc tiãúp: theo phỉång thỉïc ny thç
nhán viãn bạn hng hon ton chëu trạch nhiãûm váût cháút vãư
säú hng â nháûn âãø bạn åí qưy.
3. Thåìi âiãøm ghi chẹp mua hng, bạn hng:
a. Thåìi âiãøm ghi chẹp mua hng: l thåìi âiãøm bãn
mua cháúp nháûn tr tiãưn hay â thanh toạn tiãưn v hng hoạ
â chuøn quưn såí hỉỵu cho âån vë mua. Do viãûc giao hng
v thanh toạn tiãưn hng cọ khong cạch nháút âënh, do âọ cọ
trỉåìng håüp xy ra sau:
- Trỉåìng håüp ngỉåìi mua â thanh toạn xong tiãưn hng,
sau âọ hng trỉåìng håüp ny âån vë nàõm quưn såí hỉỵu vãư
hng hoạ sau khi máút quưn såí hỉỵu vãư tiãưn tãû.
- Trỉåìng håüp ngỉåìi mua hng nháûn âỉåüc hng hoạ
nhỉng tiãưn hng chỉa thanh toạn cho bãn bạn, âáy l trỉåìng
håüp cäng ty nàõm quưn såí hỉỵu vãư hng hoạ trỉåïc khi thanh
toạn tiãưn hng.
b. Thåìi âiãøm ghi chẹp bạn hng:
Theo chãú âäü kãú toạn hiãûn hnh thç thåìi âiãøm ghi chẹp
hng hoạ l thåìi âiãøm cäng ty máút quưn såí hỉỵu vãư hng
hoạ v â thu âỉåüc tiãưn. Trong thỉûc tãú, nghiãûp vủ tiãu thủ
diãùn ra ráút phỉïc tảp nãn phi tu trỉåìng håüp củ thãø m
xạc âënh thåìi âiãøm ghi chẹp hng bạn cho thêch håüp.
- Nãúu bạn l thu tiãưn trỉûc tiãúp thç ghi chẹp sau khi
nháûn v kiãøm tra xong bạo cạo hng ngy.
- Khi thåìi âiãøm giao hng v thanh toạn tiãưn hng khäng
trng nhau vãư màût thåìi gian thç cọ cạc trỉåìng håüp sau:
+ Nãúu ạp dủng phỉång thỉïc gỉíi hng tải kho ca cäng
ty, khi mua xong hng ngỉåìi mua k nháûn â hng thç âỉåüc
xem l thåìi âiãøm ghi chẹp hng bạn.
+ Nãúu ạp dủng phỉång thỉïc gỉíi hng hoạ cå quan váûn
ti, khi cọ giáúy bạo nháûn hng ca bãn mua hồûc giáúy bạo
cọ ca ngán hng l ngỉåìi mua â tr tiãưn thç âọ l thåìi
âiãøm ghi chẹp hng bạn.
+ Våïi phỉång thỉïc bạn hng váûn chuøn thàóng thç thåìi
âiãøm ghi chẹp hng bạn l lục nháûn âỉåüc tiãưn gỉíi ca
ngỉåìi mua.
4. Nhiãûm vủ kãú toạn mua bạn hng:

Trang 8


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp
- Phn ạnh v kiãøm tra tçnh hçnh thu mua, váûn chuøn,
bo qun v dỉû trỉỵ hng hoạ, tçnh hçnh nháûp xút váût tỉ
hng hoạ tênh giạ thỉûc tãú mua vo hng hoạ váût tỉ â thu
mua v nháûp kho, kiãøm tra tçnh hçnh thỉûc hiãûn thu mua dỉû
trỉỵ v bạn hng hoạ nhàòm thục âáøy tàng nhanh täúc âäü ln
chuøn hng hoạ.
- Täø chỉïc täút kãú toạn chi tiãút váût tỉ hng hoạ, kãút
håüp chàût ch giỉỵa kãú toạn chi tiãút våïi hảch toạn chi tiãút
nghiãûp vủ åí kho, åí qưy, thỉûc hiãûn âáưy â chãú âäü kiãøm
kã hng hoạ åí kho, åí qưy âm bo sỉû ph håüp giỉỵa säú
hiãûn thỉïc cọ thỉûc tãú våïi säú ghi trong säø kãú toạn.
- Xạc âënh âụng âàõn doanh thu bạn hng, thu âáưy â v
këp thåìi tiãưn bạn hng, phn ạnh chênh xạc kãút qu mua bạn
hng hoạ.
II. PHỈÅNG PHẠP KÃÚ TOẠN CẠC NGHIÃÛP VỦ MUA HNG
V BẠN HNG
1. Täø chỉïc chỉïng tỉì kãú toạn:
a. Phiãúu xút kho:
- Cäng dủng: dng âãø phn ạnh säú lỉåüng, ngun váût
liãûu dng âãø gia cäng chãú biãún sn pháøm.
- Phỉång phạp v trạch nhiãûm láûp: tu thüc vo u
cáưu sn xút v càn cỉï vo âån âàût hng ca khạch hng,
th kho s láûp, phiãúu xút kho láûp thnh 2 liãn, 1 liãn âem lãn
phng kãú toạn, liãn cn lải lỉu giỉỵ åí täø thu mua.
Âån vë: Cty TNHH
Âiãûn tỉí Tin hc ÂH
Âëa chè: 111 Tr.Cao
Ván - ÂN

PHIÃÚU XÚT
KHO
Ngy 10 thạng 8 nàm
2005

Säú .......
....
Nåü ......
.....
Cọ ........
...

(Máùu säú 02-VT)
Quút âënh säú
1141-TC-QÂ-CDKT
ngy 01/11/1995
ca Bäü ti chênh)

H tãn ngỉåìi nháûn hng
: Minh Qn
Âëa chè (bäü pháûn)
: Trỉåìng THCN Âỉïc Minh
L do xút kho
: Xút bạn theo hoạ âån 50136
Xút tải kho
:
Säú
Tãn, nhn hiãûu,
lỉåüng
quy cạch,
Ma
S
pháøm cháút

Âån
Thỉ
ÂVT
váût
tỉ
(hng

giạ
TT
u
ûc
hoạ, sn
ú
cáưu xú
pháøm)
t
A
B
C
D
1
2
3
1 Mn hçnh vi tênh
Cại
10 26.000
2 15V
Cại
10 310.00
0
3 Main sis 630
10
Trang 9

Thnh
tiãưn

4
260.000
3.100.00
0


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Maùy tờnh

4.476.5
00

44.765.0
00

48.125.
000

Cọỹng

Xuỏỳt, ngaỡy 10 thaùng 8 nm 2005
Phuỷ traùch bọỹ phỏỷn sổớ duỷng Ngổồỡi nhỏỷn
Thuớ trổồớng õồn vở
(kyù, hoỹ tón)
(kyù, hoỹ tón) (kyù, hoỹ tón)

Trang 10

Thuớ

kho

(kyù, hoỹ tón)


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
b. Phióỳu nhỏỷp kho:
- Cọng duỷng: duỡng õóứ phaớn aùnh sọỳ lổồỹng vaỡ trở giaù
nguyón vỏỷt lióỷu mua vaỡo trong kyỡ.

- Phổồng phaùp vaỡ traùch nhióỷm lỏỷp: sau khi hoaỡn
thaỡnh thuớ tuỷc tióỳp nhỏỷn, kióứm tra chỏỳt lổồỹng, thuớ kho
seợ tióỳn haỡnh lỏỷp phióỳu nhỏỷp kho, lỏỷp thaỡnh 2 lión, 1 lión
giao cho ngổồỡi baùn õem tồùi phoỡng kóỳ toaùn laỡm thuớ tuỷc
thanh toaùn tióửn haỡng, lión thổù 2 gổới laỷi tọứ thu mua. Vóử
giaù caớ, thuớ kho cn cổù vaỡo mổùc giaù baùn trón thở trổồỡng
õọỳi vồùi tổỡng loaỷi taỷi thồỡi õióứm õi mua.
ồn vở: Cty TNHH
ióỷn tổớ Tin hoỹc H
ởa chố: 111 Tr.Cao
Vỏn - N

PHIU NHP
KHO

Ngaỡy 17 thaùng 8 nm
2005

Sọỳ .......
....
Nồỹ ......
.....
Coù ........
...

(Mỏựu sọỳ 02-VT)
Quyóỳt õởnh sọỳ
1141-TC-Q-CDKT
ngaỡy 01/11/1995
cuớa Bọỹ taỡi chờnh)

Hoỹ tón ngổồỡi nhỏỷn haỡng
: Ló Myợ
Theo H sọỳ 54829 ngaỡy 17/8/2005 cuớa Cọng ty TNHH Nam Tinh
Nhỏỷp taỷi kho
:
Sọỳ
Tón, nhaợn hióỷu,
lổồỹng
quy caùch,
Ma
The
S
phỏứm chỏỳt

ồn
Thaỡnh
Thổ
VT
o
vỏỷt tổ (haỡng
sọ
giaù
tióửn
TT
ỷc
chổ
hoaù, saớn

nhỏỷ
ùng
phỏứm)
p
tổỡ
A
B
C
D
1
2
3
4
1 Maùy secondhand
Bọỹ
70 554.00 38.790.0
0
00
38.790.0
00

Cọỹng

Nhỏỷp, ngaỡy 17 thaùng 8 nm 2005
Phuỷ traùch cung tióu Ngổồỡi giao haỡng Thuớ kho Thuớ trổồớng õồn
vở
(kyù, hoỹ tón)
(kyù, hoỹ tón)
(kyù, hoỹ tón)
(kyù, hoỹ tón)

c. Hoaù õồn giaù trở gia tng:
Khi coù nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh, thuớ kho seợ ghi vaỡo
theớ kho sọỳ lổồỹng thổỷc xuỏỳt, luùc naỡy bọỹ phỏỷn kóỳ toaùn seợ
lỏỷp hoaù õồn baùn haỡng vaỡ phióỳu xuỏỳt kho. Hoaù õồn gọửm coù 3
lión:
Lión 1: Lổu (maỡu tờm)
Trang 11


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp
Liãn 2: Giao cho khạch hng (mu â)
Liãn 3: Dng âãø thanh toạn (mu xanh)
Hoạ âån GTGT k hiãûu C1 GTGT 311 l loải hoạ âån sỉí
dủng cho cạc täø chỉïc, cạ nhán tênh thú theo phỉång phạp
kháúu trỉì bạn hng hoạ, dëch vủ våïi säú lỉåüng låïn. Hoạ âån
do ngỉåìi bạn láûp khi bạn hng hồûc cung ỉïng lao vủ dëch
vủ thu tiãưn mäùi hoạ âån âỉåüc láûp cho nhỉỵng hng hoạ dëch
vủ cọ cng thú sút.
Ghi r tãn, âëa chè, m säú thú, täø chỉïc cạ nhán bạn
hng v mua hng, hçnh thỉïc thanh toạn bàòng cheque, tiãưn
màût.
Cạc cäüt:
 Cäüt A, B: ghi säø thỉï tỉû, tãn hng hoạ, dëch vủ.
 Cäüt C: âån vë tênh ghi theo âån vë qúc gia quy âënh.
 Cäüt 1: ghi säú lỉåüng hồûc trng lỉåüng hng hoạ, dëch
vủ.
 Cäüt 2: ghi âån giạ bạn ca tỉìng loải hng hoạ, dëch
vủ. Trỉåìng håüp hng hoạ trao âäøi theo âån giạ bạn hng hoạ
dëch vủ mang trao âäøi.
 Cäüt 3 = cäüt 1 x cäüt 2.
 Cạc dng cn thỉìa phêa dỉåïi cạc cäüt A, B, C, 1, 2, 3
âỉåüc gảch chẹo tỉì trãn xúng dỉåïi, tỉì trại sang phi.
 Dng cäüng tỉì hng ghi säú tiãưn cäüng âỉåüc åí cäüt 3.
 Dng thú sút GTGT: ghi thú sút ca hng hoạ,
dëch vủ theo lût thú.
 Dng tiãưn thú GTGT: ghi säú tiãưn thú ca hng hoạ,
dëch vủ ghi trong hoạ âån bàòng cäüng tiãưn hng x thú sút
% GTGT.
 Dng täøng cäüng tiãưn thanh toạn ghi bàòng säú tiãưn hng
cäüng säú tiãưn thú GTGT.
 Dng säú tiãưn viãút bàòng chỉỵ ghi bàòng säú tiãưn täøng
cäüng tiãưn thanh toạn.
Kãú toạn trỉåíng, th trỉåíng âån vë k, ghi r h tãn v
âọng dáúu (nãúu l th trỉåíng âån vë)

Khi viãút hoạ âån phi âàût giáúy than viãút 1 láưn in
sang cạc liãn cọ näüi dung nhỉ nhau.

Trang 12


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp

HOAẽ N
GIAẽ TRậ GIA TNG

Mỏựu sọỳ: 01 GTKT
- 3LL
MK/2005N

Lión 2: Giao cho khaùch haỡng
0096278
Ngaỡy 07 thaùng 8 nm 2005
ồn vở baùn haỡng
: Cọng ty TNHH SX DV TM Vộnh Haỡo
ởa chố
: 62E An Dổồng Vổồng - P.16 - Q.8 - TP HCM
0 MS:
3
0 2 6 3 6 4 0
ióỷn thoaỷi
:

Hoỹ vaỡ tón ngổồỡi mua: Cọng ty ióỷn tổớ Tin hoỹc H
ởa chố
: 113 Trỏửn Cao Vỏn - aỡ Nụng
Sọỳ taỡi khoaớn
0 4
0 0 4 2 1 1 9
3
: ......................................................................................................
....
Hỗnh thổùc thanh toaùn:
MS:
STT
A
1

Tón haỡng hoaù, dởch vuỷ
B
Maỡn hỗnh vi tờnh 15

Sọỳ
lổồỹng
C
1
Caùi
100

VT

ồn
giaù
2
220.00
0

Thaỡnh
tióửn
3=1x2
22.000.0
00

Cọỹng tióửn haỡng:

22.000.
000
Thuóỳ suỏỳt GTGT (5%)
Tióửn thuóỳ
1.100.0
GTGT
00
Tọứng cọỹng tióửn thanh toaùn
23.100.
000
Sọỳ tióửn vióỳt bũng chổợ:
(Hai mổồi ba trióỷu mọỹt trm ngaỡn
õọửng chụn)
Ngổồỡi mua haỡng
Ngổồỡi baùn haỡng Thuớ trổồớng õồn vở
(Kyù, hoỹ tón)
(Kyù, hoỹ tón)
(Kyù, hoỹ tón)

d. Baớng kó khai hoaù õồn, chổùng tổỡ haỡng hoaù, dởch
vuỷ baùn ra:
Trang 13


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp

- Cäng dủng: Bng kã khai hoạ âån, chỉïng tỉì hng
hoạ dëch vủ bạn ra dng cho cạc cå såí kinh doanh bạn l
hng hoạ, dëch vủ. Ngỉåìi bạn hng hoạ dëch vủ phi kã
khai tỉìng láưn bạn, theo tỉìng loải hng cúi ngy phi
láûp bng kã gỉíi bäü pháûn kãú toạn lm càn cỉï tênh toạn
doanh thu v thú GTGT.
- Phỉång phạp ghi:
+ Ghi âáưy â hoạ âån, chỉïng tỉì bạn.
+ Tãn ngỉåìi mua, m säú thú ngỉåìi mua.
+ Ghi r tỉìng loải màût hng.
+ Doanh säú bạn chỉa thú, thú sút.
+ Thú GTGT, ghi chụ.
+ Dng täøng cäüng: ghi täøng cäüng ca cạc cäüt
doanh säú bạn chỉa thú v thú GTGT ca säú hng hoạ
bạn ra.
* Cäng ty TNHH Âiãûn tỉí - Tin hc ÂH sỉí dủng âáưy
â cạc chỉïng tỉì m kãú toạn mua hng v bạn hng sỉí
dủng nhỉ: Hoạ âån GTGT, bng kã bạn l hng hoạ dëch
vủ, phiãúu xút kho, phiãúu nháûp kho, Cäng ty sỉí dủng
bn kã bạn l thay cho hoạ âån bạn hng vç Cäng ty cọ quy
mä vỉìa v nh nãn cng trỉûc tiãúp bạn l hng hoạ cho
ngỉåìi tiãu dng nãn khäng phi láûp hoạ âån bạn hng.
Nọi chung Cäng ty â hon thnh täút cäng tạc kãú toạn
ca mçnh v cháúp hnh theo lût kãú toạn cho Nh nỉåïc
âỉa ra v näüi dung ghi chẹp ca cạc chỉïng tỉì m Cäng
ty sỉí dủng do täø ti chênh phạt hnh giäúng nhỉ näüi
dung chỉång trçnh l thuút m em â âỉåüc hc åí
trỉåìng.

Trang 14


Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp

Trang 15


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp

2. Tọứ chổùc haỷch toaùn trón taỡi khoaớn kóỳ toaùn:
a. Taỡi khoaớn chuớ yóỳu:
TK 156 "Haỡng hoaù"
TK 157 "Haỡng gổới õi baùn"
TK 511 "Doanh thu tióu thuỷ haỡng hoaù vaỡ cung cỏỳp
dởch vuỷ"
TK 531 "Haỡng baùn bở traớ laỷi"
TK 532 "Giaớm giaù haỡng baùn"
* TK 156 "Haỡng hoaù"
- Cọng duỷng: taỡi khoaớn naỡy duỡng õóứ phaớn aùnh giaù trở
hióỷn coù vaỡ tỗnh hỗnh bióỳn õọỹng cuớa caùc loaỷi haỡng hoaù cuớa
doanh nghióỷp theo caùc õởa õióứm baớo quaớn.

Nọỹi dung vaỡ kóỳt cỏỳu:

Nồỹ
TK
Coù
- Giaù trở thổỷc tóỳ cuớa haỡng
hoaù nhỏỷp kho do mua ngoaỡi,
thuó ngoaỡi, gia cọng chóỳ
bióỳn.
- Giaù trở haỡng hoaù thổỡa
phaùt hióỷn kióứm kó.

156
- Giaù trở thổỷc tóỳ cuớa haỡng
hoaù xuỏỳt kho õóứ baùn, õóứ
duỡng vaỡo saớn xuỏỳt kinh
doanh, thuó ngoaỡi.
- Khoaớn chióỳt khỏỳu õổồỹc
hổồớng.
- Giaù trở haỡng hoaù traớ laỷi
cho ngổồỡi baùn hoỷc õổồỹc
giaớm giaù.
- Giaù trở haỡng hoaù thióỳu
phaùt hióỷn khi kióứm kó.

Dổ Nồỹ: Trở giaù thổỷc tóỳ
cuớa haỡng tọửn kho
Taỡi khoaớn naỡy coù 2 taỡi khoaớn cỏỳp 2:
TK 1561 - Giaù mua haỡng hoaù
TK 1562 - Chi phờ mua haỡng hoaù
* TK 157 "Haỡng gổới õi baùn"
- Cọng duỷng: Duỡng õóứ phaớn aùnh giaù trở haỡng hoaù õaợ gổới
hoỷc chuyóứn õóỳn cho khaùch haỡng, haỡng hoaù nhồỡ baùn õaỷi lyù,
kyù gổới giaù trở lao vuỷ õaợ hoaỡn thaỡnh baỡn giao cho ngổồỡi õỷt
haỡng nhổng chổa õổồỹc chỏỳp nhỏỷn thanh toaùn.

Nọỹi dung vaỡ kóỳt cỏỳu taỡi khoaớn

Nồỹ
TK
Coù
- Giaù trở haỡng hoaù thaỡnh
phỏứm õaợ gổới cho khaùch
haỡng hoỷc õaỷi lyù baùn, kyù
gổới.
- Giaù trở lao vuỷ õaợ thổỷc
hióỷn vồùi khaùch haỡng.

157

- Giaù trở haỡng hoaù lao vuỷ õaợ
õổồỹc khaùch haỡng thanh
toaùn hoỷc chỏỳp nhỏỷn thanh
toaùn.
- Giaù trở lao vuỷ õaợ thổỷc
hióỷn.

Trang 16


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
Dổ Nồỹ: Giaù trở haỡng hoaù
thaỡnh phỏứm gổới õi nhổng
chổa õổồỹc tióu thuỷ coỡn laỷi
cuọỳi kyỡ
- Mọỹt sọỳ quy õởnh haỷch toaùn trón taỡi khoaớn:
+ Chi phaớn aùnh vaỡo TK naỡy giaù trở cuớa haỡng hoaù gổới cho
khaùch haỡng nhổng chổa õổồỹc khaùch haỡng chỏỳp nhỏỷn thanh
toaùn (chổa ghi nhỏỷn doanh thu trong kyỡ õọỳi vồùi sọỳ haỡng kyù
gổới naỡy).
+ Haỡng hoaù phaớn aùnh trón TK naỡy vỏựn thuọỹc quyóửn sồớ
hổợu cuớa Cọng ty.
+ Khọng phaớn aùnh vaỡo TK naỡy chi phờ vỏỷn chuyóứn, bọỳc
xóỳp, traớ họỹ khaùch haỡng.
* TK 511 "Doanh thu baùn haỡng vaỡ cung cỏỳp dởch vuỷ"
- Cọng duỷng: Duỡng õóứ phaớn aùnh tọứng sọỳ doanh thu
thổỷc tóỳ cuớa doanh nghióỷp trong mọỹt kyỡ haỷch toaùn. où laỡ
sọỳ tióửn ghi trón hoaù õồn baùn haỡng kóứ caớ haỡng baùn bở traớ laỷi
vaỡ giaớm giaù haỡng baùn chỏỳp thuỏỷn cho ngổồỡi mua nhổng chổa
õổồỹc ghi trón hoaù õồn.

Nọỹi dung, kóỳt cỏỳu trón taỡi khoaớn
Nồỹ
TK 511
Coù
- Caùc khoaớn giaớ trổỡ doanh - Tng doanh thu haỡng hoaù,
thu.
saớn
phỏứm
cuớa
doanh
- Doanh thu thuỏửn õổồỹc nghióỷp thổỷc hióỷn trong kyỡ
kóỳt chuyóứn sang TK 911.
haỷch toaùn.
Taỡi khoaớn naỡy cuọỳi kyỡ khọng coù sọỳ dổ
Taỡi khoaớn naỡy coù 4 taỡi khoaớn cỏỳp 2:
TK 5111: Doanh thu baùn haỡng hoaù
TK 5111: Doanh thu baùn thaỡnh phỏứm
TK 5112: Doanh thu cung cỏỳp dởch vuỷ
TK 5114: Doanh thu trồỹ giaù
- Mọỹt sọỳ quy õởnh kóỳ toaùn trón TK naỡy:
+ Chố ghi vaỡo bón Coù TK 511 sọỳ doanh thu cuớa khọỳi
lổồỹng haỡng hoaù saớn phỏứm, lao vuỷ õaợ õổồỹc xaùc õởnh laỡ tióu
thuỷ.
+ Trong kyỡ haỷch toaùn Tk naỡy luọn luọn phaớn aùnh bón Coù,
cuọỳi kyỡ õổồỹc kóỳt chuyóứn toaỡn bọỹ sang TK 911 xaùc õởnh kóỳt
quaớ vaỡ khọng coù sọỳ dổ.
- Mọỹt sọỳ õióứm cỏửn lổu yù khi haỷch toaùn trón TK 511.
+ Haỷch toaùn vaỡo TK naỡy sọỳ doanh thu baùn haỡng cuớa:
Haỡng hoaù, thaỡnh phỏứm, vỏỷt tổ xuỏỳt baùn trong kyỡ.
Trang 17


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp
 Hng hoạ, thnh pháøm xút biãúu tàûng, âãø thanh
toạn tiãưn lỉång, tiãưn thỉåíng cho cäng nhán viãn.
 Lao vủ, dëch vủ â cung cáúp trong k.
 Hng hoạ, váût tỉ xút âäøi láúy hng hoạ, váût tỉ
khạc.
+ Khäng hảch toạn vo TK ny cạc trỉåìng håüp sau:
 Hng hoạ, váût tỉ xút giao cho bãn ngoi gia cäng,
chãú biãún.
 Säú thu vãư nhỉåüng bạn, thanh l TSCÂ.
 Hng hoạ gỉíi âi bạn nhỉng chỉa cọ sỉû cháúp thûn
ca bãn mua.
+ Trỉåìng håüp bạn hng theo phỉång thỉïc tr gọp: chè
phn ạnh vo TK ny säú doanh thu theo giạ bạn thäng thỉåìng,
säú chãnh lãûch do tr cháûm phn ạnh vo TK 515 "Doanh thu
hoảt âäüng ti chênh".
+ Âån vë nháûn bạn hng âải l chè phn ạnh vo TK ny
säú doanh thu hoa häưng âỉåüc hỉåíng.
+ Âån vë nháûn gia cäng chè phn ạnh vo TK ny säú tiãưn
th gia cäng âỉåüc thanh toạn.
+ Cạc khon gim giạ, hng bạn bë tr lải khi phạt sinh
khäng ghi ngay vo TK 511 m táûp håüp trãn TK 531, 532 cúi
k kãút chuøn sang TK 511.
+ Chè phn ạnh vo TK ny cạc khon gim giạ ngoi
hoạ âån. Tỉïc l khi â cọ hoạ âån bạn hng, khäng phn ạnh
vo TK ny säú gim giạ cho phẹp âỉåüc ghi trãn hoạ âån bạn
hng.
+ Trong k TK ny âỉåüc táûp håüp bãn Nåü, cúi k kãút
chuøn sang TK 511.
* TK 531 "Hng hoạ bë tr lải"
- Cäng dủng: Ti khon ny dng âãø phn ạnh v theo
di giạ trë ca säú hng hoạ â bạn nhỉng bë khạch hng tr
lải do hng hoạ khäng âụng quy cạch, pháøm cháút â k trong
håüp âäưng.

Näüi dung v kãút cáúu

Nåü
TK 531
Cọ
- Giạ trë hng hoạ bë tr - Kãút chuøn giạ trë hng
lải.
hoạ bë tr lải vãư TK 511
âãø xạc âënh doanh thu.
Ti khon ny khäng cọ säú dỉ.
Mäüt säú quy âënh khi dng ti khon ny:
- Chè phn ạnh vo ti khon ny trë giạ ca säú hng
bạn bë tr lải (tênh theo âån giạ bạn ghi trãn hoạ âån), trỉåìng
håüp bë tr lải pháưn säú lỉåüng hng â bë bạn thç chè phn
Trang 18


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
aùnh vaỡo TK naỡy trở giaù cuớa sọỳ lổồỹng haỡng baùn bở traớ laỷi x
giaù trón hoaù õồn khi baùn.
- Caùc chi phờ khaùc phaùt sinh lión quan õóỳn vióỷc haỡng baùn
bở traớ laỷi maỡ doanh nghióỷp phaới chi thỗ phaớn aùnh vaỡo TK 641
"Chi phờ baùn haỡng".
- Trong kyỡ kóỳ toaùn trở giaù haỡng baùn bở traớ laỷi õổồỹc phaớn
aùnh bón Nồỹ TK 531 "Haỡng baùn bở traớ laỷi". Cuọỳi kyỡ tọứng trở
giaù haỡng baùn bở traớ laỷi õổồỹc kóỳt chuyóứn vaỡo taỡi khoaớn
doanh thu baùn haỡng õóứ xaùc õởnh doanh thu thuỏửn.
* TK 532 "Giaớm giaù haỡng baùn".
- Cọng duỷng: Taỡi khoaớn naỡy duỡng õóứ phaớn aùnh caùc khoaớn
giaớm giaù, cuớa vióỷc baùn haỡng trong kyỡ haỷch toaùn.
Giaớm giaù haỡng baùn laỡ khoaớn trổỡ chỏỳp nhỏỷn cho ngổồỡi
mua do haỡng sai quy caùch, phỏứm chỏỳt õaợ kyù trong hồỹp õọửng.

Nọỹi dung vaỡ kóỳt cỏỳu:
Nồỹ
TK 532
Coù
- Giaù trở haỡng hoaù õổồỹc - Kóỳt chuyóứn khoaớn giaớm
giaớm giaù.
giaù haỡng baùn sang TK 911.
Taỡi khoaớn naỡy khọng coù sọỳ dổ cuọỳi kyỡ.
- Mọỹt sọỳ quy õởnh khi sổớ duỷng taỡi khoaớn naỡy:
+ Chố phaớn aùnh vaỡo taỡi khoaớn naỡy nhổợng khoaớn giaớm
trổỡ do vióỷc chỏỳp thuỏỷn, giaớm giaù ngoaỡi hoaù õồn tổùc laỡ sau
khi õaợ coù hoaù õồn baùn haỡng.
+ Trong kyỡ haỷch toaùn caùc khoaớn giaớm giaù haỡng baùn phaùt
sinh thổỷc tóỳ õổồỹc phaớn aùnh vaỡo bón Nồỹ TK 532 "Giaớm giaù
haỡng baùn" cuọỳi kyỡ kóỳt chuyóứn tọứng sọỳ tióửn giaớm giaù haỡng
baùn sang TK 511 õóứ xaùc õởnh doanh thu thuỏửn thổỷc tóỳ thổỷc
hióỷn trong kyỡ.
b. Trỗnh tổỷ haỷch toaùn nghióỷp vuỷ taỷi Cọng ty:
Cọng ty ióỷn tổớ - Tin hoỹc H haỷch toaùn haỡng tọửn kho
theo phổồng phaùp kó khai thổồỡng xuyón vaỡ tờnh thuóỳ GTGT theo
phổồng phaùp khỏỳu trổỡ, cọng taùc mua haỡng vaỡ baùn haỡng
õổồỹc tọứ chổùc dổồùi nhióửu hỗnh thổùc.
* Nghióỷp vuỷ mua haỡng:
- Ngaỡy 7/8/2005 Cọng ty TNHH ióỷn Tổớ - Tin hoỹc H mua 100
caùi maỡn hỗnh vi tờnh 15V cuớa Cọng ty TNHH Vộnh Haỡo, tióửn mua
chổa thanh toaùn theo hoaù õồn sọỳ 96278.
+ ồn giaù chổa thuóỳ: 220.000õ
+ Thuóỳ suỏỳt 5%
Haỷch toaùn:
Nồỹ TK 156
22.000.000
Nồỹ TK 1331
1.100.000
Coù TK 331
23.100.000

Trang 19


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
- Ngaỡy 17/8/2005 Cọng ty mua 70 bọỹ maùy secondhand cuớa
Cọng ty TNHH Nam Tinh vồùi õồn giaù chổa thuóỳ 554.000õ/bọỹ,
thuóỳ suỏỳt 5%. Tióửn mua haỡng õaợ thanh toaùn bũng tióửn mỷt
theo hoaù õồn sọỳ 54829
Haỷch toaùn:
Nồỹ TK 156
38.780.000
Nồỹ TK 1331
1.939.000
Coù TK 111
40.719.000
- Ngaỡy 21/8/2005 Cọng ty mua mọỹt sọỳ haỡng nhổ sau:
+ Main sis 630 : 10 caùi õồn giaù chổa thuóỳ 303.000õ/caùi
+ Chờp CPU P.II 600: 10 caùi
õồn
giaù
chổa
thuóỳ
128.000õ/caùi
+ Mouse Winstar
:
2 caùi õồn
giaù
chổa
thuóỳ
20.000õ/caùi
cuớa Cọng ty Cọứ phỏửn Tin hoỹc Haỡ Nọỹi theo hoaù õồn sọỳ 83320
õaợ thanh toaùn bũng tióửn mỷt, thuóỳ suỏỳt GTGT 5%.
Haỷch toaùn:
+ Main sis 630 : 10 caùi x 303.000õ/caùi = 3.030.000õ
+ Chờp CPU P.II 600: 10 caùi x 128.000õ/caùi = 1.280.000õ
+ Mouse Winstar
:
2 caùi x 20.000õ/caùi =
40.000õ
Cọỹng tióửn haỡng
4.350.000õ
Thuóỳ suỏỳt GTGT 5%
217.500õ
Tọứng cọỹng tióửn thanh toaùn
4.567.500õ
ởnh khoaớn:
Nồỹ TK 156
4.350.000
Nồỹ TK 1331
217.500
Coù TK 331
4.567.500
* Nghióỷp vuỷ baùn haỡng:
- Ngaỡy 6/8/2005 Cọng ty TNHH ióỷn tổớ - Tin hoỹc H xuỏỳt
baùn taỷi kho Cọng ty TNHH Thồỡi aỷi mọỹt sọỳ haỡng thanh toaùn
bũng phổồng thổùc traớ chỏỷm, hoaù õồn GTGT sọỳ 50129 vồùi giaù
baùn chổa thuóỳ 98.562.000õ, thuóỳ GTGT 5%.
Kóỳ toaùn õởnh khoaớn
Thuóỳ GTGT:
98.562.000õ x 5% = 4.928.100õ
+ Phaớn aùnh doanh thu:
Nồỹ TK 131
103.490.100
Coù TK 511
98.562.000
Coù TK 3331
4.928.100
+ Giaù vọỳn:
Nồỹ TK 632
98.562.000
Coù TK 156
98.562.000
- Ngaỡy 8/8/2005 Cọng ty H xuỏỳt kho mọỹt lọ haỡng gổới õi
baùn cho bón mua vồùi giaù baùn chổa thuóỳ 150.000.000õ. Thuóỳ
suỏỳt GTGT 5%, bao bỗ gồới keỡm vồùi haỡng theo giaù xuỏỳt kho
5.000.000õ, thuóỳ GTGT cuớa bao bỗ 5%: 250.000õ. Tọứng giaù thanh
toaùn laỡ 5.250.000õ, chi phờ vỏỷn chuyóứn haỡng gồới õi baùn traớ họỹ
Trang 20


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
cho ngổồỡi mua bũng tióửn mỷt laỡ 1.100.000õ. Thuóỳ suỏỳt GTGT
cuớa dởch vuỷ 5%. Thồỡi gian sau khi nhỏỷn giỏỳy baùo nhỏỷn haỡng
cuớa bón mua õaợ nhỏỷn õuớ sọỳ haỡng vaỡ chỏỳp nhỏỷn thanh toaùn
toaỡn bọỹ lọ haỡng, tióửn nhỏỷn traớ qua ngỏn haỡng kóứ caớ tióửn
haỡng hoaù, bao bỗ vaỡ chi phờ traớ họỹ.
Kóỳ toaùn ghi sọứ:
+ Gổới haỡng:
Nồỹ TK 157
150.000.000
Coù TK 1561
150.000.000
+ Bao bỗ:
Nồỹ TK 1388
5.000.000
Coù TK 153
5.000.000
+ Chi phờ traớ họỹ:
Nồỹ TK 1388
1.100.000
Coù TK 111
1.100.000
Khi bón mua chỏỳp nhỏỷn mua haỡng nhổng chổa thanh
toaùn.
+ Phaớn aùnh doanh thu:
Nồỹ TK 131
157.500.000
Coù TK 511
150.000.000
Coù TK 3331
7.500.000
+ Phaớn aùnh tióửn bao bỗ vaỡ chi phờ õoỡi ngổồỡi mua:
Nồỹ TK 131
6.350.000
Coù TK 1388
6.100.000
Coù TK 3331
250.000
+ Phaớn aùnh giaù vọỳn haỡng gổới baùn õaợ baùn:
Nồỹ TK 632
150.000.000
Coù TK 157
150.000.000
- Ngaỡy 10/8/2005 theo hồỹp õọửng kinh tóỳ õaợ kyù kóỳt, Cọng
ty TNHH ióỷn tổớ - Tin hoỹc H õaợ xuỏỳt kho mọỹt lọ haỡng vóử
mọỹt sọỳ linh kióỷn cuớa maùy tờnh vồùi giaù baùn chổa thuóỳ
48.125.000õ cho trổồỡng ổùc Minh ngaỡy 10/8/2005 hoaù õồn
50136. Bón mua õaợ kióứm nhỏỷn õuớ sọỳ haỡng, chi phờ vỏỷn
chuyóứn tổỡ Cọng ty õóỳn trổồỡng ổùc Minh Cọng ty õaợ traớ bũng
tióửn mỷt laỡ 120.000õ. Bón mua chỏỳp nhỏỷn thanh toaùn.
Kóỳ toaùn õởnh khoaớn vaỡ ghi sọứ
Thuóỳ suỏỳt 5%: 48.125.000õ x 5% = 2.406.250õ
+ Doanh thu:
Nồỹ TK 111
50.531.250
Coù TK 511
48.125.000
Coù TK 3331
2.406.250
+ Chi phờ:
Nồỹ TK 641
120.000
Coù TK 111
120.000
+ Phaớn aùnh giaù vọỳn:
Nồỹ TK 632
48.125.000
Coù TK 1561
48.125.000
Trang 21


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
- Ngaỡy 15/8/2005 Cọng ty TNHH ióỷn tổớ - Tin hoỹc H xuỏỳt
kho giao trổỷc tióỳp cho baỡ Hoaỡng Mỏựn Nhi nhỏỷn taỷi kho, giaù
baùn chổa coù thuóỳ cuớa lọ haỡng 20.000.000õ. Thuóỳ suỏỳt 5% hoaù
õồn ngaỡy 15/8/2005 sọỳ 50212 tióửn haỡng chổa thanh toaùn.
Kóỳ toaùn õởnh khoaớn vaỡ ghi sọứ
+ Phaớn aùnh doanh thu:
Nồỹ TK 131
21.000.000
Coù TK 511
20.000.000
Coù TK 3331
1.000.000
+ Phaớn aùnh giaù vọỳn:
Nồỹ TK 632
20.000.000
Coù TK 156
20.000.000
Trổồỡng hồỹp haỡng baùn leớ: Cọng ty TNHH ióỷn tổớ - Tin hoỹc
H laỡ Cọng ty chố vồùi quy mọ vổỡa vaỡ nhoớ nón ngoaỡi vióỷc baùn
buọn taỷi kho hay theo hỗnh thổùc chuyóứn haỡng Cọng ty coỡn baùn
leớ cho khaùch haỡng khi õóỳn Cọng ty mua caùc linh kióỷn coù lión
quan maỡ taỷi Cọng ty coù baùn, õọỳi vồùi trổồỡng hồỹp naỡy nhỏn
vión kóỳ toaùn cuớa Cọng ty cuợng nhổ nhỏn vión baùn haỡng khọng
phaới lỏỷp hoaù õồn GTGT maỡ chố lỏỷp baớng kó baùn leớ coù phỏn
loaỷi theo tổỡng nhoùm haỡng coù cuỡng thuóỳ suỏỳt õóứ tờnh thuóỳ
GTGT õỏửu ra.
- Ngaỡy 25/8/2005 nhỏỷn õổồỹc baớng kó baùn leớ haỡng hoaù
cuớa nhỏn vión baùn haỡng baùo caùo tỗnh hỗnh baùn haỡng trong kyỡ.
+ Maỡn hỗnh vi tờnh 17V : 10 caùi x 26.000õ/caùi =
260.000õ
+ Maỡn hỗnh vi tờnh 15V
: 20 caùi x 20.000õ/caùi =
400.000õ
+ Main sis 630
: 15 caùi x 310.000õ/caùi = 4.650.000õ
+ Mouse winstar
: 22 caùi x 35.000õ/caùi =
770.000õ
Thuóỳ suỏỳt 5%, tióửn baùn haỡng thu bũng tióửn mỷt nhỏỷp
quyợ. Trở giaù vọỳn haỡng baùn kóỳ toaùn vión õaợ tỏỷp hồỹp trón
phióỳu xuỏỳt kho ngaỡy 25/8 laỡ 5.500.000õ. Tọứng tióửn haỡng õaợ
baùn õổồỹc laỡ 6.080.000õ
+ Doanh thu tờnh thuóỳ:
= 5.790.476õ
Thuóỳ GTGT õỏửu ra phaới nọỹp
6.080.000 - 5.790.476 = 289.524õ
Kóỳ toaùn õởnh khoaớn vaỡ ghi sọứ.
+ Phaớn aùnh doanh thu:
Nồỹ TK 111
6.080.000
Coù TK 511
5.790.476
Coù TK 3331
289.524
+ Phaớn aùnh giaù vọỳn:
Nồỹ TK 632
5.500.000
Coù TK 156
5.500.000
Trang 22


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp
ÅÍ Cäng ty TNHH Âiãûn tỉí - Tin hc ÂH khi âỉa vo hoảt
âäüng cho âãún nay chỉa cọ trỉåìng håüp hng hoạ bë tr lải
v gim giạ hng bạn cho khạch hng.
* Nháûn xẹt: Tải Cäng ty TNHH Âiãûn tỉí - Tin hc ÂH thç
trçnh tỉû hảch toạn ca cạc nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh
trong k giäúng nhỉ trçnh tỉû hảch toạn m em â hc tải
trỉåìng. Tuy nhiãn cäng Cäng ty chỉa ạp dủng hçnh thỉïc gim
giạ hng bạn nhàòm khuún mi cho khạch hng khi mua. Vç
váûy Cäng ty nãn gim giạ âãø cảnh tranh våïi thë trỉåìng vỉìa
tiãúp thë hng hoạ âãø khạch hng biãút vãư sn pháøm ca
Cäng ty nhiãưu hån.
3. Säø sạch kãú toạn:
a. Säø kãú toạn chi tiãút:
* Säø chi tiãút bạn hng:
Hng ngy càn cỉï vo cạc nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh
kãú toạn càn cỉï vo hoạ âån GTGT, phiãúu xút kho âãø ghi vo
säø chi tiãút bạn hng.
Säø ny âỉåüc ghi chẹp mäüt cạch thỉåìng xun theo thỉï
tỉû thåìi gian khi phạt sinh cạc nghiãûp vủ.
- Dng trãn cng ghi tãn sn pháøm, hng hoạ, dëch vủ.
- Cäüt ngy thạng ghi säø: ghi ngy thạng, näüi dung trãn
hoạ âån GTGT vo säø.
- Cäüt säú hiãûu: ghi säø hiãûu trãn hoạ âån GTGT tỉång ỉïng
våïi säú hiãûu tỉìng hoạ âån GTGT.
- Cäüt ngy thạng: ghi trãn thạng tỉång ỉïng våïi ngy
thạng xút bạn ghi trãn hoạ âån GTGT.
- Cäüt diãùn gii: ghi chng loải, quy cạch màût hng bạn.
- Cäüt ti khon âäúi ỉïng: ghi nhỉỵng ti khon âäúi ỉïng.
- Cäüt doanh thu gäưm 3 cäüt: säú lỉåüng, âån giạ, thnh
tiãưn, ghi säú lỉåüng, âån giạ bạn thnh tiãưn ca hng hoạ
thỉûc xút bạn (cäüt thnh tiãưn: cäüt säú lỉåüng x âån giạ).
- Cäüt cạc khon trêch tỉì trang â cọ cäüt thú v cäüt
cạc khon gim trỉì khạc: ghi thú GTGT âáưu ra m Cäng ty
phi näüp khi xút, bạn tỉìng màût hng, cạc khon gim trỉì
(nãúu cọ).
SÄØ CHI TIÃÚT BẠN HNG

Thạng 8 nàm 2005
Chỉïng
tỉì

Ng
y Sä Ng
tha ú
y
ïng hiã tha
ûu ïng
6/8
8/8

Cạc
kho
n
gim
Thnh
trỉì
tiãưn
Thú

Doanh thu
Diãùn gii

501 6/8 Mạy tênh
29
501 8/8 Mạy

T
K
Âú
lỉ
åü
ng
25
50

Trang 23

Âån
giạ

3.942. 98.562.
480
000
3.000. 150.00

4.928.
100
7.500.

Täøng
cäüng

103.49
0.100
157.50


Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp
10/
8

31
secondhand
501 10/ Maỡn hỗnh vi
36
8 tờnh 15V
Main sis 630

10
10

Maùy tờnh
15/
8
20/
8
26/
8

10

502 15/ Maùy tờnh
12
8
502 20/ Maỡn hỗnh vi
37
8 tờnh 17V
503 26/ Chờp CPU II
12
8 600
Tọứng
cọỹng

10
30
10

000
260.0
00
310.0
00
4.476.
500
2.000.
000
300.0
00
128.0
00

0.000
2.600.0
00
3.100.0
00
44.765.
000
20.000.
000
9.000.0
00
1.280.0
00
329.30
7.000

000
130.00
0
155.00
0
2.238.
250
1.000.
000
450.00
0
640.00
0
16.46
5.350

0.000
2.730.0
00
3.255.0
00
47.003.
250
21.000.
000
9.450.0
00
1.344.0
00
345.77
2.350

b. Sọứ kóỳ toaùn tọứng hồỹp:
* Sọứ Caùi TK 511:
- Cọng duỷng: duỡng õóứ tỏỷp hồỹp vaỡ hóỷ thọỳng hoaù caùc
nghióỷp vuỷ kinh tóỳ taỡi chờnh phaùt sinh theo caùc taỡi khoaớn tọứng
hồỹp quy õởnh trong chóỳ õọỹ kóỳ toaùn, sọỳ lióỷu ghi tón trón sọứ
caùi õổồỹc sổớ duỷng lỏỷp baớng cỏn õọỳi kóỳ toaùn.
- Phổồng phaùp ghi:
+ Phờa trón cuỡng ghi tón taỡi khoaớn vaỡ sọỳ hióỷu taỡi khoaớn
+ Cọỹt 1, 2: ghi sọỳ hióỷu chổùng tổỡ vaỡ ngaỡy thaùng ghi sọứ
+ Cọỹt 3: ghi nọỹi dung nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh
+ Cọỹt 4: ghi taỡi khoaớn õọỳi ổùng cuớa nghióỷp vuỷ
+ Cọỹt 5, 6: ghi sọỳ tióửn õổồỹc ghi cuớa tổỡng buùt toaùn
Cọng ty TNHH ióỷn tổớ Tin hoỹc H
/c: 111 Trỏửn Cao Vỏn - N

Ngaỡ
y
thaù
ng

Chổùng
tổỡ
Nga
ỡy,
Sọỳ
thaù
ng

Sỉ CAẽI
Tón TK 511 "Doanh thu baùn
haỡng"
Thaùng 8 nm 2005

Dióựn giaới

TK
õọ
ỳi
ổù
ng

Sọỳ dổ õỏửu kyỡ
31/8

04

31/8

08

31/8

11

6/8

Baùn
bũng
phổồng 13
thổùc traớ chỏỷm
1
8/8 Baùn haỡng gổới õi
13
1
10/8 Thu theo H 50136
11
Trang 24

Sọỳ tióửn
Nồỹ

Coù
34.570.0
00
98.562.0
00
157.500.
000
50.531.2


Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp
31/8
31/8
31/8
31/8

15

15/8 Bạn hng tải kho

5023 20/8 Thu theo HÂ 50237
7
180 25/8 Bng kã bạn l hng
hoạ
5031 26/8 Bạn hng chỉa thu
2
tiãưn
Cäüng phạt sinh thạng

1
13
1
11
1
11
1
13
1

50
20.000.0
00
9.000.00
0
5.790.47
6
1.280.00
0
342.663.
726
342.663.
726

Säú dỉ cúi thạng

 Nàơng, ngy 31 thạng 8 nàm 2005

Ngỉåìi ghi säø
(k, h tãn)

Kãú toạn trỉåíng

Ngỉåìi láûp biãøu

(k, h tãn)

(k, h tãn)

* Säø cại TK 156
- Cäng dủng: dng âãø táûp håüp v hãû thäúng hoạ cạc
nghiãûp vủ kinh tãú ti chênh phạt sinh theo cạc nghiãûp vủ thu
mua hng hoạ, säú liãûu ghi trãn säø cại âỉåüc sỉí dủng láûp
bng cán âäúi kãú toạn.
- Phỉång phạp ghi:
+ Phêa trãn cng ghi tãn ti khon v säú hiãûu ti khon.
+ Cäüt 1, 2: ghi säú hiãûu chỉïng tỉì v ngy thạng ghi säø
+ Cäüt 3: ghi näüi dung nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh
+ Cäüt 4: ghi ti khon âäúi ỉïng ca nghiãûp vủ
+ Cäüt 5, 6: ghi säú tiãưn âỉåüc ghi ca tỉìng bụt toạn
Cäng ty TNHH Âiãûn tỉí Tin hc ÂH
Â/c: 111 Tráưn Cao Ván - ÂN

Chỉïng
tỉì
Ng
y
Nga
thạ
ìy,
Säú
ng
thạ
ng

SÄØ CẠI

Tãn TK 156 "Hng hoạ"
Thạng 8 nàm 2005

Diãùn gii

TK
âä
úi
ỉï
ng

Säú dỉ âáưu k
31/8

04

6/8

Bạn bàòng cho cäng ty 63
thåìi âải
2
Trang 25

Säú tiãưn
Nåü

Cọ

16.250.0
00
98.562.0
00


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x