Tải bản đầy đủ

Phiếu đánh giá giáo viên 2018

Mẫu số: 03
TRƢỜNG THCS ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2018
Họ và tên:
Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên
Đơn vị công tác:
Hạng chức danh nghề nghiệp: GV THCS

Bậc:

Hệ số lương:

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƢỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
- Hoàn thành tốt chương trình giảng dạy. Trong giảng dạy không cắt xén chương trình, không bỏ
tiết.

- Chất lượng bộ môn do mình phụ trách đạt chỉ tiêu do nhà trường đề ra.
- Kiểm tra hồ sơ xếp loại Khá
- Giờ dạy xếp loại: Khá
- Dự giờ đồng nghiệp theo đúng quy định nhằm rút kinh nghiệm, Sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ
và đóng góp xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh.
- Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò.
- Lựa chọn và sử dụng hợp lí các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động
trong việc học tập của học sinh, xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
- Thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tuân thủ các quy
định, quy chế của ngành, nhà trường.
- Luôn tự giác giữ vững tinh thần học và tự học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cũng như kiến
thức các ngành có liên quan đến chuyên môn của mình nhằm xây dựng hệ thống tri thức liên môn.
- Gương mẫu trong mọi công việc cũng như trong ứng xử, giao tiếp với học sinh và đồng nghiệp.
- Có tính thần ý chí cố gắng trong công việc, không ngại khó ngại khổ.
- Tính tự phê bình và phê bình tốt , có ý thức bảo vệ lẽ phải, luôn xây dựng mối đoàn kết, sẵn sàng
điều chỉnh các hành vi của mình nhằm xây dựng khối đoàn kết nội bộ.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và
việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
- Kiên định trước những cám dỗ tầm thường. Tuy nhiên nhiều lúc thiếu kiên nhẫn trước các hoạt
động, cũng như công việc.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
- Tham gia ủng hộ tích cực các cuộc vận động do nhà trường, địa phương, ngành phát động.

1


- Luôn vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện đúng các quan điểm, đường lối của
Đảng pháp luật Nhà nước. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể, nhân dân.
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ƣu, nhƣợc điểm:

- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng đấu tranh trước các thói hư tật
xấu.
- Ý thức gương mẫu chấp hành các đường lối chủ trương của Đảng pháp luật của nhà
nước.
- Biết yêu thương học sinh, sẵn sàng chấp nhận khó khăn nếu như tình yêu và nhiệm
vụ đòi hỏi.
- Tinh thần học tập mãnh liệt, luôn định hướng đến cái mới, và sáng tạo.
- Nhược điểm:- Mối quan hệ chưa nhiều, chưa biết tuân thủ các ưu điểm của sức mạnh tập thể. Sự
hợp tác trong các hoạt động chưa cao.
- Chưa thực sự tập trung vào các hoạt động đoàn thể, xã hội, chưa thực sự tự giác
tham gia các hoạt động thể dục, văn nghệ thể thao.
- Quá chú trọng công tác bổi dưỡng học sinh giỏi, nhiều khi chưa thực quan tâm đến
các hoạt động chuyên môn khác.
2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày 27 tháng 05 năm 2018
Viên chức tự đánh giá
( Kí tên, ghi rõ họ tên)

2


III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN
CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Ngày tháng
năm 2018
Tổ trƣởng đánh giá đánh giá

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN.
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ngày.......tháng.........năm 2018
Thủ trƣởng đơn vị
( Kí tên, ghi rõ họ tên)

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×