Tải bản đầy đủ

Bóc dỡ khối lượng xây dựng

Bướcư1.ưNghiênưcứuưbảnưvẽ
Hệ thống móng gồm 2 loại cùng chiều sâu
đào 0,85m. Bề rộng cùng
cỡ 3m. Khối lợng
đào đất cùng một quy cách.
- Bê tông gạch vỡ lót móng phủ kín dày 0,2m.
- Đất đắp nền dày 0,35m.
- Bêtông gạch vỡ lót nền dày 0,1m phủ kín
diện tích đắp nền.
Một móng cấu tạo và bậc tam cấp


Bíc 2. liÖt kª c¸c c«ng viÖc ph¶i tÝnh

§µo, ®¾p ®Êt mãng
§æ bª t«ng lãt mãng
G¹ch x©y mãng


B­íc­3.­ph©n­tÝch­khèi­l­îng
TÝnh ®µo ®Êt mãng vµ bªt«ng g¹ch vì

lãt mãng.
Mãng M1 n»m theo chu vi nhµ
2 mãng M2
- Mãng cÊu t¹o M3 vµ tam cÊp
a.


3.­ph©n­tÝch­khèi­l­îng
(tiÕp)
b. TÝnh ®Êt ®¾p nÒn vµ bªt«ng g¹ch vì
lãt mãng
- Hai gian ®Çu b»ng nhau
- Mét gian cuèi
- Hiªn nhµ


3.­ph©n­tÝch­khèi­l­îng
(tiÕp)
c. TÝnh g¹ch x©y mãng
- Mãng M1 x©y theo chu vi nhµ
- 2 mãng M2
- Mãng cÊu t¹o M3 vµ tam cÊp


Bíc 4. t×m kÝch thíc tÝnh to¸n
* T×m chiÒu dµi c¸c lo¹i mãng ®· ph©n ra
Mãng M1n»m theo chu vi cã chiÒu dµi
tÝnh theo chu vi tim:

( 6+ 11,4) × 2 = 34,8m

-

2 mãng M2 cã chiÒu dµi b»ng nhau:

2× ( 6 − 0,8) = 10,4m
11,4 + 0,4 = 11,8m
Mãng cÊu t¹o M3 vµ tam cÊp:

 0,335



2× 1,2 − 
+ 0,4÷ = 1,265m
 2
4. t×m kÝch thíc tÝnh to¸n
(tiÕp)
T×m kÝch thíc :
Hai phßng ®Çu: - Dµi6,0
: − 0,335 = 5,665m
3,6 − 0,335 = 3,265m
- Réng:
Phßng cuèi:
- Dµi :6,0 − 0,335 = 5,665m
- Réng:4,2 − 0,335 = 3,665m
Hiªn:
- Dµi : 11,4 − 0,22 = 11,18m

- Réng:
1,2 −  0,22 +


0,335 
= 0,813m
÷
2 


Bíc 5. tÝnh to¸n
a. TÝnh khèi lîng ®µo ®Êt nhãm IV mãng
nhµ thµnh th¼ng ®øng
• Khèi lîng ®Êt ®µo nhãm IV réng <3m,
s©u <1m
34,8× 0,8× 0,85 = 23,664m3
M1:
10,4× 0,9× 0,85 = 7,956m3
M2:
11,80× 1× 0,1 = 1,18m3
M3 vµ bËc tam cÊp:
1,265× 0,4× 0,1 = 0,051m3
Tæng khèi lîng ®Êt ®µo:

32,85m3


5. tÝnh to¸n (tiÕp)
b. Khèi lîng bªt«ng g¹ch vì lãt mãng
3
34,8
×
0,8
×
0,2
=
5,568m
M1:
10,4× 0,9× 0,2 = 1,872m3
M2:
M3 vµ bËc tam cÊp:11,80× 1× 0,1 = 1,180m3
3

1,265× 0,4× 0,1 = 0,051m

Tæng khèi lîng BTGV lãt mãng lµ:8,67m3


5. tÝnh to¸n (tiÕp)
c. TÝnh ®Êt ®¾p nÒn vµ lÊp mãng
* TÝnh khèi lîng ®Êt ®¾p nÒn nhãm IV
2× ( 5,665× 3,265× 0,35) = 12,947 m3
Hai phßng ®Çu:
Phßng cuèi:
5,665× 3,865× 0,35 = 7,663 m3
3
Hiªn:
11,18× 0,813× 0,35 = 3,181 m
Tæng khèi lîng ®Êt ®¾p nÒn nhµ:23,79 m3
• Khèi lîng lÊp mãng:
1
1
VlÊp = V®µo = × 32,85 =10,95m3
3
3

• Céng Khèi lîng ®Êt ®¾p mãng nÒn:

23,79 + 10,95 = 34,74m

3


5. tÝnh to¸n (tiÕp)
d. Khèi l î ng bªt«ng g¹ch vì nÒn dµy 100
v÷a tam hî p M¸c 25# :
Hai phßng ®Çu : 2× ( 5,665× 3,265× 0,1) = 3,699 m

3

Phßng cuèi: 5,665× 3,865× 0,1
Hiªn: 11,18× 0,813× 0,1
Tæng khèi l î ng BTGV lãt nÒn:

3

=2,189 m

3

= 0,909 m
6,797 m3


5. tÝnh to¸n (tiÕp)
e. Khèi l î ng x©
y mãng:
* Khèi l î ng x©
y mãng M1
Cì 680:

0,680× 0,14× 34,8 = 3,313 m

Cì 565:

0,565× 0,07× 34,8 = 1,376 m3

Cì 450:

0,450× 0,14× 34,8 = 2,190 m

3

Céng khèi l î ng M1 cì >335:

3
3

6,880 m

Khèi l î ng M1 cì ≤ 335: 0,335× 0,75× 34,8 =8,74 m3


5. tÝnh to¸n (tiÕp)
* Khèi l î ng x©
y mãng M2
Cì 795:

0,795× 0,14× ( 6,0 − 0,68) = 0,592 m3

Cì 680:

0,680× 0,07× ( 6,0 − 0,565) = 0,259 m3

Cì 565:

0,565× 0,14× ( 6,0 − 0,45) = 0,439 m3

Cì 450:

0,450× 0,07× ( 6,0 − 0,335) = 0,178 m3

Céng khèi l î ng M2 cì >335:

1,468 m3

Khèi l î ng M2 cì ≤ 335: 0,335× 0,68× ( 6,0 − 0,335) =1,29 m3
+Céng khèi l î ng x©
y 2 mãng M2 cì ≤ 335: 1,29× 2 =2,58 m3
+Céng khèi l î ng x©
y 2 mãng M2 cì > 335: 1,468× 2 =2,936 m3


5. tÝnh to¸n (tiÕp)
* Khèi l î ng x©
y mãng M3 vµ tam cÊp:
0,335 

3
Mãng cÊu t¹o M3: 0,22× 0,45× 11,4 +  0,22 +
=
1,21
m
÷
2


Tam cÊp:
0,3× 0,45× ( 11,4× 0,22) = 1,569 m3

VËy tæng khèi l î ng g¹ch x©
y mãng c«ng tr×
nh:
+Cì > 335:
+Cì ≤ 335:

6,880+ 2,936

= 9,816 m3

8,74+ 2,58+ 1,21+ 1,569 = 12,099 m3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×