Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn lập dự toán công tình xây dựng

Ks. Huyønh Hieáu Nghóa

Tp. C n Th ăậ 0939.035.839 ậ https://sites.google.com/site/huynhhieunghia0206

TÀI LI U H

C

NG D N L P D

TOÁN XÂY D NG

B N & NÂNG CAO

------------    -------------

ã c p nh t các c n c đ l p d toán (các v n b n pháp quy hi n hành) tính
đ n ngày 15-8-2014.

Thángă8ăn mă2014Ks. Huúnh HiÕu NghÜa ậ 0939.035.839

ậ https://sites.google.com/site/huynhhieunghia0206

M CL C

1. KHÁI NI M & M Că ệCHăL P D

TOÁN: .............................................................................................1

1.1. Các khái ni m: ..........................................................................................................................................1
1.2. M căđíchăd toán: .....................................................................................................................................2
1.3. Vai trò c a d toán:...................................................................................................................................2
2. NH NG KI N TH C C N THI Tă
3. NGUYÊN T C L P D

L PD

TOÁN XÂY L P CÔNG TRÌNH .................................3

TOÁN ....................................................................................................................3

4. CÁCăCỌNGăTÁCăLIểNăQUANă

NăL NHăV C XÂY D NG C N L P D

TOÁN .............................3

4.1. Thi công xây l p........................................................................................................................................3
4.2. Kh o sát ....................................................................................................................................................3
4.6. Giám sát ....................................................................................................................................................4
4.7.ă

u th u ....................................................................................................................................................4

5. NH NGăC NăC
6.ăPHÁTăSINHăTH

L PDTOÁN CÔNG TRÌNH ...............................................................................4

NG G P KHI L P D

TOÁN ......................................................................................5

7. N I DUNG C A D

TOÁN XÂY L P .......................................................................................................6

8.ăCÁCăB

TOÁN .........................................................................................................................7

CL PD

9. CÁC LO I CHI PHÍ .......................................................................................................................................7
9.1. Chi phí xây d ng: Bao g m các kho n chi phí sau: ..................................................................................7
9.2. Chi phí thi t b : (Ký hi u : GTB) ................................................................................................................9
9.3. Chi phí qu n lý d án: (Ký hi u : GQLDA) .................................................................................................9
9.4.ăChiăphíăt ăv năđ uăt ăxơyăd ng (Ký hi u : GTV) .....................................................................................10
9.5. Chi phí khác (Ký hi u : GK) g m : ..........................................................................................................11
9.6. Chi phí d phòng: ...................................................................................................................................12
10. CÁCH THÀNH L P B NG T NG H P KINH PHÍ ...............................................................................12
11. CÁCH L P B NG TÍNH TOÁN KH IăL

NG XÂY L P (B ng Phân tích kh iăl

ng) ....................17

12. L P B NG PHÂN TÍCH V TăT ă- NHÂN CÔNG - MÁY THI CÔNG ................................................36
13. L P B NG T NG H P V TăT ă- NHÂN CÔNG - MÁY THI CÔNG .................................................37
13. L P B NG T NG H P KINH PHÍ ..........................................................................................................38
14. M T S L UăụăKHIăTệNHăKH IăL NGăCÁCăCỌNGăTÁCăTH NG G P TRONG CÁC CÔNG
TRÌNH XÂY D NGăC ăB N .........................................................................................................................38
14.1.ăL uăỦăv caoăđ quyăđ nh trong các công tác: ......................................................................................38
14.2. Côngătácăđ p phá, tháo d ....................................................................................................................38
14.3.ăăCôngătácăđ t: ........................................................................................................................................38
14.4. Công tác c c:........................................................................................................................................40
14.5. Công tác ván khuôn: ............................................................................................................................42


Ks. Huúnh HiÕu NghÜa ậ 0939.035.839

ậ https://sites.google.com/site/huynhhieunghia0206

14.6. Công tác c t thép: ................................................................................................................................42
14.7. Công tác bê tông: .................................................................................................................................43
14.8. Công tác xây g ch: ...............................................................................................................................43
14.9. Công tác trát: ........................................................................................................................................44
14.10. Công tác láng: .....................................................................................................................................44
14.11. Công tác lát: ........................................................................................................................................45
14.12. Công tác p: ........................................................................................................................................45
14.13. Công tác b matit: ...............................................................................................................................46
14.14.ăCôngătácăs n: ......................................................................................................................................46
14.15. Công tác làm tr n: ...............................................................................................................................46
14.16. Công tác làm mái: ...............................................................................................................................46
14.17. Công tác c a: ......................................................................................................................................46
14.18. Công tác lan can: .................................................................................................................................47
14.19. Công tác ch ng th m: .........................................................................................................................47
14.20. Công tác l păđ tăđi n:..........................................................................................................................47
14.21. Công tác l păđ t h th ng các lo iăđ

ng ng và ph tùng ng: ........................................................47

14.22. Công tác dàn giáo ph c v thi công: ...................................................................................................48
14.23. Công tác v n chuy n lên cao: .............................................................................................................49
15.ăL UăụăL P D
16. L P D

TOÁN B NG TH CÔNG ............................................................................................49

TOÁN V I S

TR GIÚP C A CÁC PH N M M MÁY TÍNH ...........................................49

16.1. Trình t chung khi l p d toán b ng ph n m m: ..................................................................................50
16.2. M t s ph n m m d toán: ...................................................................................................................51c bi t trong tài li u này: ƣăc p nh t cácăc năc đ l p d toán (cácăv năb n pháp quy
hi n hành) tính đ n ngày 15-8-2014.

 Tham kh o thêm các ki n th c, tài li u khác t i:

https://sites.google.com/site/huynhhieunghia0206Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×