Tải bản đầy đủ

Bài tập thực hành môn lập trình PHP

 GVHD:
 Email:
 Website:

Dương Khai Phong
khaiphong@gmail.com
http://khaiphong.tk
http://course.uit.edu.vn


1. Bài tập tại lớp

2. Bài tập về nhà (nộp chấm điểm)


Bài 01: xây dựng trang web cho phép người dùng hiển thị bảng theo số dòng và số
cột như hình sau:

Bài 02: sử dụng lại kết quả bài 01, thêm các control cho phép người dùng thay đổi
thuộc tính màu nền và đường viền của bảng được tạo ra.Bài 03: xây dựng trang web xử lý các thao tác liên quan đến mảng


 Hình thức nộp bài qua email: khaiphong.ltphp@gmail.com
 Tiêu đề email (subject): BTTH_Buoi03_MaSV2_MaSV2
 Nội dung email ghi rõ: họ tên nhóm sinh viên và lớp
 Nén các tập tin bài tập thành *.rar và đặt tên
BTTH_Buoi03_MaSV1_MaSV2.rar
 Thời hạn nộp bài: trước ngày 18/10/2012
 Sinh viên hoàn tất thiết kế các bài tập sau:


Bài 01: xây dựng trang web đồng hồ (xem hình) và đáp ứng các yêu cầu sau:
 Lấy ngày giờ hệ thống
 Chức năng tính giờ thể thao bao gồm đếm thuận và đếm ngược (giờ, phút
giây do người dùng nhập vào)
 Thay đổi thuộc tính kiểu chữ, màu chữ và kích thước chữ.


Bài 02: xây dựng trang web cho phép người dùng xem lịch hàng năm gồm: dương
lịch và âm lịch (tham khảo trang http://www.informatik.unileipzig.de/~duc/amlich/), trong đó bao gồm các chức năng sau
 Hiển thị lịch tháng như trong website tham khảo
 Thay đổi thuộc tính kiểu chữ, màu chữ và kích thước chữ trong lịch.
 Hiển thị số lượng lịch tháng trên trình duyệt.

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×