Tải bản đầy đủ

Bài tập thực hành môn lập trình PHP

 GVHD:
 Email:
 Website:

Dương Khai Phong
khaiphong@gmail.com
http://khaiphong.tk
http://course.uit.edu.vn


1. Bài tập tại lớp
2. Bài tập về nhà (nộp chấm điểm)


Bài 01: viết mã lệnh javascript cho trang sau (click vào hình để xem đáp án) :


Bài 02: viết mã lệnh javascript cho trang sau :


Bài 03: thiết kế và viết mã lệnh javascript cho trang sau:


Bài 03a: viết thêm mã lệnh javascript cho bai03 đáp ứng các yêu cầu sau:
 Kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu không được để trống.
 Nếu người dùng chọn nghề nghiệp khác thì phải điền thêm thông tin đó.


Bài 04: thiết kế website tĩnh gồm các trang con sau (hình ảnh lấy trong thư mục
Bai04/images):


Trang index.html:
 Thanh menu ngang gồm các mục: trang chủ, giới thiệu, sản phẩm, khuyến mãi, liên hệ,…
 Thanh menu trái gồm các mục sản phẩm: hoa tình yêu, hoa bó, hoa giỏ, hoa cưới, hoa
hộp,…
Yêu cầu: khi click chọn các mục sản phẩm thì danh sách các sản phẩm hiển thị trong phần
khung bên phải của trang (xem hình).
 Hướng dẫn chung: sinh viên tạo lần lượt
tất cả các trang ứng với các mục trong
menu, gồm có:
• Trang chủ (index.html)
• Giới thiệu (gioithieu.html)
• Sản phẩm (sanpham.html)
• Khuyến mãi (khuyenmai.html)
• Liên hệ (lienhe.html)
• Hoa tình yêu (hoatinhyeu.html)
• Hoa bó (hoabo.html)
• …

Bước 1
Thiết kế layout index.html

Bước 2
Viết javascript index.html

Bước 3
Thiết kế các trang sản phẩm


Bài 04: (Hướng dẫn)
Bảng


Thanh menu ngang: trang chủ, giới
thiệu,..
Vùng hiển thị nội dung các trang
con: hoatinhyeu.html,hoabo.html..
(xem phần code Bước 2)
Vùng hiển thị bản quyền (nếu có)

Thanh menu trái: hoa tình yêu, hoa
bó,…

Bước 1
Thiết kế layout index.html

Bước 2
Viết javascript index.html

Bước 3
Thiết kế các trang sản phẩm


Bài 04: (Hướng dẫn)

Hàm tính độ dài của trang

Hàm thay đổi nội dung của đối tượng iframe
Cập nhật lại độ dài của khung chứa nội dung
của trang khi trang mới được nạp vào
Viết sự kiện onclick lên liên kết

 Chèn các hàm javascript vào trang index.html tại các dòng sau:

Bước 1
Thiết kế layout index.html

Bước 2
Viết javascript index.html

Bước 3
Thiết kế các trang sản phẩm


Bài 04: (Hướng dẫn)

Bước 1
Thiết kế layout index.html

Bước 2
Viết javascript index.html

Bước 3
Thiết kế các trang sản phẩm


 Hình thức nộp bài qua email: khaiphong.ltphp@gmail.com
 Tiêu đề email (subject): BTTH_Buoi02_MaSV2_MaSV2
 Nội dung email ghi rõ: họ tên nhóm sinh viên và lớp
 Nén các tập tin bài tập thành *.rar và đặt tên
BTTH_Buoi02_MaSV1_MaSV2.rar
 Thời hạn nộp bài: trước ngày 11/10/2012
 Sinh viên hoàn tất thiết kế các bài tập sau:


Bài 01: sử dụng javascript cho phép người dùng tương tác với máy tính như hình
sau thực hiện các chức năng máy tinh bằng bàn phím hoặc chuột.


Bài 02: sử dụng javascript cho phép người dùng tương tác với trang đăng nhập
(Sign up) của trang www.facebook.com như sau (hình 1):
 Các textbox (First name, Last name, Your email, Re-enter Email, New password) không được phép để rỗng khi
người dùng nhấn nút Sign up để đăng ký.
 Các giá trị ngày / tháng / năm trong phần Birthday phải trình bày và kiểm tra như trong trang facebook (ví dụ:
chọn năm 2008, tháng 02 thì combobox Day sẽ có 29 ngày..)
 Khi nhấn Sign up thì chuyển sang trang checksignup.php và hiển thị thông tin như hình 2.

HÌNH 1

HÌNH 2


Bài 03: sử dụng kết hợp html + div + css + javascript xây dựng lại website trắc
nghiệm kiến thức CSS (nội dung trắc nghiệm bằng tiếng Việt) như trang
http://www.boogiejack.com/CSSquiz.html
 Lưu ý:
 Cần phải có phần chấm điểm.
 Cần phải mã hoá phần đáp án nếu
người dùng viewsource.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×