Tải bản đầy đủ

Bài tập thực hành môn lập trình PHP

 GVHD:
 Email:
 Website:

Dương Khai Phong
khaiphong@gmail.com
http://khaiphong.tk
http://course.uit.edu.vn


1. Bài tập tại lớp

2. Bài tập về nhà (nộp chấm điểm)


Bài 01: xây dựng giao diện trang chủ như sau (trong đó các mục liên kết đến các
trang khác nhau của website).
Yêu cầu: khi chưa đăng nhập thì người dùng không được phép truy cập chức năng
upload file và các phần chức năng “bài tập về nhà” của website.Bài 02: xây dựng trang máy tính PHP như sau:


Bài 03: xây dựng trang đăng nhập như sau:
False
User: …
Password: …

True
User: admin
Password: admin


 Hình thức nộp bài qua email: khaiphong.ltphp@gmail.com
 Tiêu đề email (subject): BTTH_Buoi05_MaSV2_MaSV2
 Nội dung email ghi rõ: họ tên nhóm sinh viên và lớp
 Nén các tập tin bài tập thành *.rar và đặt tên
BTTH_Buoi05_MaSV1_MaSV2.rar
 Thời hạn nộp bài: trước ngày 01/11/2012
 Sinh viên hoàn tất thiết kế các bài tập sau:


 Hoàn tất các phần chức năng “bài tập về nhà” của website trong bài tập 1 (lưu
ý: sinh viên tìm hiểu phần lưu trữ dữ liệu bằng tập tin textTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×