Tải bản đầy đủ

Slide bài giảng môn lập trình PHP

 GVHD:
 Email:
 Website:

Dương Khai Phong
khaiphong@gmail.com
http://khaiphong.tk
http://course.uit.edu.vn


1. Trình bày hệ thống CMS và giới thiệu cấu trúc, các thành phần cơ bản có
trong hệ thống Joomla CMS (3 sinh viên)
2. Trình bày template và hướng dẫn xây dựng template cơ bản trong Joomla (3
sinh viên)
3. Trình bày template và hướng dẫn sử dụng công cụ Artisteer để xây dựng
template trong Joomla (3 sinh viên)
4. Trình bày module và hướng dẫn xây dựng module trong Joomla (3 sinh viên)

5. Trình bày component và hướng dẫn xây dựng component cơ bản trong
Joomla (3 sinh viên)
6. Trình bày plug-ins và hướng dẫn xây dựng plug-ins trong Joomla (3 sinh viên)

7. Trình bày hệ thống Joomla CMS và minh họa ví dụ xây dựng một website bán
hàng cơ bản (3 sinh viên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×